Skip to main content

Full text of "The history of the Achaean League: as contained in the remains of Polybius"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 
ΙΒβΑΗΥ ΟΡ ΤΗΕ υΝΙΥΕβ3ΙΤΥ ΟΓ ΟΑϋΡΟΗΝΙΑ 

ΰ ΙΙΒΑΑΒΥ 


ΙΒΒΑΗΥ αΡ ΤΗΕ υΝΙΥΕΗ8ΙΤΥ ΟΡ ΟΑΙΙΡΟΗΝΙΑ ίΙΒΗΑΗΥ 
ΓΓΉ 


"^ 2 Χ / ηη*ιι βι ίηΐίβίΝΐ* ίΙΙΙΙΙΤ «ί ΤΝΕ ιιιιηΜϋ 1 


^ί.^ ^ 

ΕΜΙλΙ! Ι Γ βΙΙΙίΟΙΙ(4 


ζϋ^ ΤΗΕ ΗΙ8Τ0ΕΥ ΟΡ ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ Ι^ΕΑΟϋΕ ΤΗΕ ΗΙ8Τ0ΒΥ ΟΡ ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ Ι,ΕΑαυΕ Α8 ΟΟΝΤΑΙΝΕΟ ΙΝ ΤΗΕ ΕΕΜΑΙΝ8 ΟΡ Ρ0Ι.ΥΒΐυ8 ΕΒΙΤΕΒ \νΐΤΗ ΙΝΤΕΟΡϋΟΤΙΟΝ ΑΝΟ Ν0ΤΕ8 λ\^. λ\^. 0ΑΡΕ8, Μ. Α. 

80ΜΈΤΙΜΕ ΒΕΑΡΕΚ ΙΝ ΑΝΟΙΕΝΤ ΗΙ8Τ0ΚΥ ΙΝ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚΒΙΤΥ 

ΟΕ ΟΧΡΟΕϋ, ΑΝΒ ΙΈΙ^Ι^Ο^ ΑΝΒ ΤϋΤΟΒ ΟΡ ^υΕΕΝ'8 

ΑΙΪΒ^ ^ΕΒΤΓΟΚΟ ΟΟΐΑϊΐαΕΒ. ΙΙοηϊϊοη : 
ΜΑΟΜΙΙ.Ι.ΑΝ ΑΝΒ 00. 

ΑΝΒ ΝΕ\ν ΥΟΚΚ. 
1 888 

ΤΗβ ΒίρΜ 0/ ΤταπΒίαΙίωι αηά ΒβρΊΌάυαίοη ί» τβδβτνβά ^ ΤΗΕ ΗΙ8Τ0ΕΥ ΟΡ ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ Ι,ΕΑαυΕ 

Α8 ΟΟΝΤΑΙΝΕΟ ΙΝ ΤΗΕ ΚΕΜΑΙΝ8 ΟΡ 

Ρ0Ι.ΥΒΐυ8 

ΕϋΙΤΕΟ \νΐΤΗ ΙΝΤΕΟΟϋΟΤΙΟΝ ΑΝΟ Ν0ΤΕ8 Ψ. λ\^. 0ΑΡΕ8, Μ. Α. 

80ΜΈΤΙΜΕ ΒΕΑΡΕΚ ΙΝ ΑΝΟΙΕΝΤ ΗΙΒΤΟΚΥ ΙΝ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚΒΙΤΥ 

ΟΡ ΟΧΓΟΚϋ, ΑΝΒ ΓΕΙ^Ι^Ο^ν ΑΝΒ ΤϋΤΟΒ ΟΡ ^υΕΕΝ'8 

ΑΝ3>^11ΕίΙΤΡΡΚΙ> ΟΟίΛΡΟΕΒ. .•ν^ ΙΙοηίιοη : 
ΜΑΟΜΙΙ.Ι.ΑΝ ΑΝΒ 00. 

ΑΝΒ ΝΕ\ν ΥΟΚΚ. 

1 888 

ΤΗβ ϋίρΐιΐ 0/ ΤταηΒίαΙίσιι αηά Ββρτοάηοϋοη ίβ τβββτνβά. 


<!ΓΗηιΙϊτίϊί5Γ : 

ΡΒΙΝΤΕΟ ΒΥ ο, ^. ΟΙ^ΑΥ, Μ. Α. ΑΝϋ 80Ν8, 
ΑΤ ΤΗΕ ΌΝίνεΚβΙΤΥ Ρ^88. ΟΝΙΥΕΚβΙΤΥ ΡΚΡ8 Ι ίίΑΜΑΐ ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. (1) ΤΗΕ ΑϋΤΗΟΚ ΑΝΒ ΗΙ8 ^ΟΕΚ. 

Τηε ίοΠοΛ^ίη^ βθίθοϋοηδ ίΓοιη ίΗβ §Γβ8.* νοΛ ο£ 
ΡοΙ^Μιιβ ίηοΐαάθ ηθαΓΐ7 α11 ίΗβ £ΓΕ§ιηβηί8 ϊΥιλΧ, βυΓ- 
νίνβ ο£ νΛίϋΧ Ηθ νΓοίθ &1κ)αύ ίΐιβ 1ιί8*0Γ7 ο£ ίΐιβ 
ΑεΙι&6£»ι I^68.^β. ΟπΓ ^πο^Ιθά^β ο£ Ι;1ιβ ρβήοά νϋΐι 
Λνΐιίοΐι ϋιβγ άβαΐ ίβ ίη ^ββΐϋ) ιηβαβυΓβ (ΙβηνβοΙ βϋΙΐθΓ 
£Γθΐη 1;1ιβδθ £Γα^βη1», ογ £Γθΐη νΙΐΛί ΛΑνγ ϊτ^Ίχ&ΐΒτν^ά 
ίνοϊΆ ίΐιβ οοιηρίθίβ νοΛ ίο Ιιίδ ο-νπι ρα^ββ, ίο^βίΗβΓ 
λνίϋι δοπίθ ίηοίάβηϋαΐ ηοϋοββ ίη οϋιβΓ λ^ηίβΓδ. 

ΤΙΐθ 1)β8ί άα^β ο£ (χΓββοβ -«τβΓβ ονβΓ 1οη§ β,^ο : ϋιβ 
1αη§ιια§6 Ηΐεβ ίΐιβ ^βηίιιβ ο£ ίΐΐθ Γ&οβ δββχηβά αΐτβαά^ 
ίη. άβοΐίηβ, αη(1 νβ -αχΒ,γ νίΐίιιΐ^ Ιοο^ £ογ ίΗβ \\\^νΛτγ 
ίιηίβΐι Ληά ίΐιβ 1)η11ί&ηύ ρίοίυΓθβ νΐιίοΐι ιηββί ιιε ίη ΙΗθ 
βαΓίίβΓ 1ιί8ΐθΓ7 ο£ ΟΓββοβ. Βυί ίΙιβΓβ ίβ ηο Ιλο^ ο£ 
ίηΙβΓββίΐ ίη ϋΐθ 8τι1>)βοί. Λ^θ τύ,Β,γ ν&ίοΗ ίΐιβ οΜ 
Γ6ριιΙ>1ίθ8 Γοίδθ ϋιβηιβθίνβδ 8.§8.ίη 8.£ί6Γ αη α^β ο£ 
ά6^τα(ΐ8.ίίοη Ληά άί30Γ(1βΓ, β-ηοΐ β,δββΓί ίΙιβίΓ ν\φ.\, ^ο 
Ηΐάβρβηάβηοθ -νήίΐι α (Ιβοίβίοη β,ηοΐ λ άί^ηίί^ '^ΗίοΙι 
ΙμμΙ 1)Θβη 1οη§ ίον^οϋ^η ; ντο πια^ βίιιά^ ^^^ δίΐΓβη^ϋι 
ο. Ρ. δ νί ΙΝΤΕΟΌΠαΤΙΟΝ. 

Ληά νββ,^ηβδδ ο£ ίβάβΓβ,Ι ΙηδίΗαϋοηβ ίη ίΐιβ δΐΐοοβδ- 
βίνβ 8<)α§β3 ο£ ίΐΐθ ΙιβΛ^ηβ'β ρΓΟ^τβδβ &η(1 άβοΐίηβ, ΐϋΐ 
Λβ δυΐίϋβ ρο1ίο7 β-ηά σνβΓΐ>β£ΐΓίη§ ίοΓοβ ο£ Βοιηβ 
ΛνΓβοΙεβά ίΙΐΘ Ιβ,δί Ιιορβδ ο£ ΗβΓ ρβ,Ι^ηοϋο δίαίβδίηβη. 
Λνθ δββ ΙιΟΜΓ ίη βαοΐι αοί ο£ ϋΐθ (ΐΓαηιβ. ΐΗβ ΙιοΓίζοη 
-νντίάβηδ 1)β7οη(1 ίΗβ η&ΓΓΟ-^Γ Ηιηϋδ ο£ οΐά (χΓββοβ : Ηοτν 
ηαϋοηαΐ άβνβίορπίθηί ίδ ιηοάίββά βΛ> &ν%γγ ϊ\χτη \)γ 
ίηίβΓΛοϋη^ 8.§θηοίβδ 1)β7οηά, 3,η(1 ίΗβ ίΐιου^ΐιίδ ο£ 
ιηβη §Γ0Λν ΙαΓ^βΓ νϋΐι ίΐιβ θχρβήθηοβ ο£ 1ί£β, ϋΐΐ ίΐΐθ 
οοηοβρί^ίοη ο£ ΙιάδίοΓ^, βχραηάδ, β,δ ίη ίΐιβ ίρβαίπχβηί ο£ 
ΡοΙ^Ι^ίιΐδ 1ιίπΐδβ1£, ίο »η βηο^οίορβ^βάίο νίβλν ο£ ίΐΐθ 
πιον^πίΘηί ο£ βνβηίβ ίΙίΓομ^Ιιοαί ίΐΐθ οίνίΐίζβιΐ νόΓΐά. 
ΤΗβ ΙιίδίοΓίαη €η^07β<^ ©χοβρίίοη&Ι &άναη<}Λ§βδ ίο 
(ΐα8.1ί£7 Ιιίιη £ογ δο Ιλγ^θ » νοΓίε, δΐηίΐ 1ΐ8.(1 δρβ,Γβά ηο 
ρ8,ίηδ ίο ίυπι ίΐιβηι ίο α ^οοά αοοοαηί. Αδ β, δοη ο£ 
Ιι^οοΓίαδ νΐιο ναδ οηβ ο£ ίΗβ £όΓθπιθδί δίαίβδηιβη ο£ 
ίΗθ Ιιβα^β 1ΐθ §αίηβ(1 ίη ©λγΙ^ ^βίΐΓδ αη ίηδί^ΐιί ίηίο 
ίΐΐθ οοηάηοί ο£ ΑβΤωρδ ίη ΟΓββοβ, νΚίΙθ ίΐιβ Ιβδδοηδ 

θ£ άίρΙοΠΙΛΟ^ &η(1 8ίΛίβ0Γίΐ£ί 03.ΓΓίβ(1 \νίί1ι ίΐιβπι β,ΙδΟ 

ίηίίηιαίθ 8.ο(][ΐΐ£ΐίηί8,ηο6 νίίΗ ίΗβ ρο1ίθ7 ο£ ΈοδίβΓη 
Οοαρίδ. Ηίδ πιίΙίίαΓ^ ίΓ&ίηίη§ ρβ,δδβοί τιηάβΓ ίΗβ β7β8 
ο£ Ρΐιίίοροβπιβη, νΐιοδβ αδίιβδ -^γθρθ ΟΛΓΓίβά 1)7 Ιιίηι ίη 
ίΗβ £αηβΓ8,1 τίΓη, β,ηά 1ΐβ ίΐιυδ 8.ο(][ΐιίΓβ(1 ίΐΐθ Ιεηο'^τίθά^β 
ο£ ίβοΗηίοαΙ άβίαίΐδ νΐιίοΐι ίδ βΐιβ'^νη ίη Ιιίδ αοοουηίδ 
ο£ ίΗθ Βοηιβ,η -νν&ιΐ&Γβ «.ηοΐ οίΗβΓ δροοί»! ροίηίδ ο£ 
ίΕοίίοδ, δΐιοΐι αδ ίΐι&ί ο£ βΓΘ-δί^ηαΙβ ίη Γβ^&Γά ίο Λνΐιίοΐι 
1ιβ δρβαΐΣδ λνίίΐι δοπιβ »μί1ΐ0Γίί7 *8 λπ ίηνβηίοΓ. '\νΊιβη 
ΙΙοπιβ ίη ίΙΐΘ δίΓοη§1ΐ£ΐηάβ(1 β,δδβΓίίοη ο£ 1>πιίβ £ογοθ 
δίηρρβά ίΗθ ΤΙηίοη ο£ αΐΐ ίΚβ βο^βΓ ο£ βχρβηβήοβ ι ΤΗΕ ΑϋΤΗΟη ΑΝΏ ΗΙ8 ΨΟΕΚ. νϋ 

αηά 1ο7λ1 δβΓνίοθ ίη Ιιβρ βοηβ, ΡοΙ^Ηυβ ίοΓίβϋθοΙ 
Ιιίβ ίΓθβάοιη Η^θ ΐΗβ οΙ^Ιιθγ βχίΐββ, 1)ΐιί χιηΐίΐ^θ ϋΐθ 
ΓΘδί νΐιο ρίηβά ίη ίΐΐθ (Ιαΐηβδβ ο£ ίΐιβ €ουη^ΐ7 ί;ο\νη8 ο£ 
ϋβΐγ, 1ιβ Λναβ ρθΓΐηϋ1«(1 ίο Γβδίάβ αί ΙΗθ Οαρϋ»!, 
\νΙιβΓθ ΐΗθ Ιαοίε^ &οοιάβηΐ ο£ & ρβ458ίη§ οοΓΓββροηάβηοβ 
οη Βοπίθ ΙϋβτΒ,τγ (^υβδϋοη Λνϋΐι Ρ. Αβιηίΐίιΐδ §8.ίηβ<1 
Μιη αάιηίδδίοη ίο ίΐΐθ Ηοΐηββ ο£ δοπιβ ο£ ίΗθ ηοΙ)1βδί 
£αιηίΗ68 ο£ Κοπιθ ατκΐ βηαΐ3ΐ6(Ι Ιιπη ίο ϋνο ίη οίοδβ 
Γβίαίίοηβ •ν7ίί1ι ίΐιβ £αίαΓβ οοηί^ηβΓΟΓ ο£ 0»Γί1ια§β. 
Τ1ι&ιι^8 ίο ίΐιβ ίηβτιβηοθ ο£ δΐιοΐι ρο^θΓ£α1 οοηηβοίίοηβ 
Κθ οοαίά. ^αίΙιβΓ, βνβη ίη ίΚβ ΑΓοΙιίνββ ο£ ίΗβ δίαίβ, 
πιαίβΓίαΙδ £αΓ Ιιίδ ^βΛί \νοΓΐε, ΛνΉίΙθ 1ΐθ ΗθΜ ££ΐηιί1ίαΓ 
ίηίθΓοοΠΓδθ ΛνίίΗ ίΗθ δίαίβδπίθη Λη(1 ίΗθ ^θηβΓαΙδ ΛνΗο 
ΙϊβΛ Ιλγ^θΙ^ Ιιβίρβά ίο πιαίεβ ίΐιβ ΙιίδίοΓ^ ο£ ίΙΐθΐΓ ίίιηβδ. 
Τα^ίη^ ρΛΓί ίη ίΚβ οαηιραί^δ ο£ 8οίρίο Ηβ ίΓ&ΥΘίΙβιΙ 
νί(1βΐ7 ίη ίΗθ νβδί ο£ ΕαΓορβ, λικΙ δηΓνβ^βά ίΗβ 
ίοιιπίδ, ίΐΐθ 1)αίίΐ6&β1(ΐ8 &η<1 ηιοαηίαίη ραδδβδ ο£ Λνΐιίοΐι 
Ηβ Τ7&8 α£ί6Γν^&Γάδ ίο Λνηίβ. Μβαηίίπιβ Ηθ Ηαά ηο 

ΙλΟ^ ο£ ΙθίδΗΓ© £θΓ. Ι^Ηβ ΙίίβΓΑΓ^ Βίηάίβδ Λ^ΐιίοΐι β,Γβ 

ΓβΑβοίβά ίη Ιιίδ 1>οο^8, αηά ίΐιβ ηαιηβδ ο£ Ιιίδίοηαηδ, 
οΙίΓοηοΙο^ίδ 8.ηά ροβίδ ίο 1>6 ηιβί ^ίίΗ ίη Ιιίδ ρ&^βδ 
1)βΛΓ νίίηβδδ ίο ίΗθ νίάθ Γβ,η^θ ο£ Ιιίδ ίηί^Γβδίδ αηιΐ 
Γβαάίη^. ΤΙιοτι^Ιι ρήνί1β§β(1 ίο ΓβίπΓη Ιιοπιβ νίίΗ ίΐιβ 
Γβδί &£ί6Γ δβνβηίββη 7βΛΓδ ο£ βχίΐβ, 1ιβ δοοη Γβ^οίηβ^ι 
δοάρίο ίη ίΐΐθ ΐ845ί Ραηίο '^ί&τ, &ηά δίοοά Ι)^ Ιιίδ δίάβ 
Λ^ΐιβη Οβ,τύι&^β £β11, >ν1ιί1θ Ιιίδ οοτιηίΓ^ηιβη ίη Ογθθοθ 
βχοίίβά \>γ ίΗθ ινίΐά ίθ,Π^ ο£ α £6\ν £αηαίίοδ άαδίιβά 
ίΐιβπίδβίνβδ ίη αη βχρίοβίοη ο£ ίηβίΤβοίτιβ,Ι £ιιγ7 οη ίΚβ 
ονβΓρο^θΓίη^ £θΓθβ ο£ Κοπιθ. Ηβ ολπιθ ΙμιοΙε ίο ήηά 

52 νίϋ ] : ίΝΤΕΟΏϋατιοκ, 

ίΐιβ ΐΛΓυ§§1θ ονβΓ, Οοπηίΐι (ΙβδίΓΟ^βά, αηά ϋιβ 1ιορβ3 
οΓ^Ιιβ Ορββίε ρ&ίΗοίδ ΗιιιηΜβά \,ο ίΐιβ άιΐδΐ}. ϋ γθ- 
ιηίάηβά οηΐ^τ ^ο δβίίΐβ 1;1ιθ ίβηηδ ο£ ίΙιβίΓ δΛιηίδδίοη. 
ΗβΓβ ίΐιβ ίηβιιβηοθ ο£ Ρ0Ι7Η113 δβΓνβά Ηΐδ οοιιηΐ;Γ7 ίη 
§οοά δ1}β»(1. Ιη ϋΐθ οοιηιητιηίύίβδ ίηίο "ν^οΐι ΐΗβ 
ΙΙηίοη νβ,δ ηοΛν Γβδοΐνβά οοηβύϋαύίοηαΐ ο1ΐ8.η§βδ νβΓβ 
Γβί^ηίΓβά. ίο 1)Γίη§ ίΐιβιη ίηίο Ιιαπηοη^ νϋΚ ϋιβ 
§ονβΓΐιίϊι§ ίάβ&δ ο£ Εόιώθ. ΤΙιθ ιιηίίΐιΐθ βχρβιίβηοβ , 
€ΐηά άίνίάβά. δ^πιρ&ίΐιίβδ ο£ ΡοΙ^Ηιιβ "«τβΓβ ιΐδβά ίο 
ο^ννγ οιιί ίΐΐθ νοΓίε. Ιη. ΙΗθ 1>βδί άα^δ ο£ ίΐιβ Αοΐιαβαη 
I^β£ι§ιιβ ίΐιβ ρονβΓδ ο£ ^ονβΓπιηβηΐ; τγθγθ οΐιίββ^ ίη ΙΙιθ 
ΙΐΗϊιάδ ο£ Ώΐβη ο£ πιββ,ηδ ευκί ΙβίβαΓθ, "^Ιιο οοιιΐά αϋβηά 
ίΗβ £βάβΓα1 οοαηοϋδ αί λ άίδίίΐηοβ £γοπι ίΙιβίΓ Ιιοπίθδ, 
αηά Ιίΐ^β ίΗβ £θΓβπιθδί δίαίβδίηβη ο£ ίΐΐθ ΙΙηίοη Ροΐ7ΐ)ίιΐδ 
\78,δ ο£ ΛΓίδΙοοΓίΐϋο ίθπιρβΓ. Τ1ιοιι§1ι 1ιβ νΓοίβ οοηι- 
ρΐ&οβηΐΐ^ 8.1)0ΐιΙ άβιηοοΓΕΟ^» ^® δροΐεβ ^ϋΐι δοοΓη ο£ 
ίΐιβ ηοίδ^ άβπΐ8,§ο§αββ αηά πιοΙ>-ηιΐΘ ο£ ίΐιβ ο1θ8Ϊη§ 
δοβηβδ ο£ ,ίηάβρβηάβηοβ, αηά ναβ Γθαά7 βηου^ΐι ίο 
άβνίδθ οΐιβοΐίδ αηά Ιήηίίαϋοηδ, «ιηά νβδί ίη πιΟΓβ 
ο&ηίίουδ Καηάδ δΐιοΐι ροττβΓδ ο£ Ηοπιθ-γιιΙθ β-δ λυθγθ δίίΠ 
1β£ί. Τΐιειί; ίοδ^ ν&δ άοηβ νίίΐι ίδίοί 8.ηά ηιοάβΓΛίίοη, 
ΒΛίά Ηίδ §Γ3,ίβ£ιι1 οοτιηίΓ^πιβη τγθγθ ηοί δρ^ιιίη^ ίη 
ΐΙιβίΓ ΐΐΐδίηΐεδ. Λνίίΐι ίΐι&ί Ιιίδ ίΐοίίνβ οβ,ΓββΓ ίη ραΙ)1ίο 
1ί£β \ναδ ονβΓ, 1)ΐι1; ίΙΐΘ δοΐιβπΐθ ο£ υηίνβΓδοΙ ΗίδίοΓ^ 
λνΗίοΙι Ηθ άβδί^βά "ν^αδ ΐ3,Γ§β βηοη^ΐι ίο οοουρ^ λΠ 
ίΗ&ί Γβηιαίηβά ίο Ιιίηι ο£ 1ί£Θ αηά δίΓβη^Ιι. -^ίδ ρΐβαι, 
&δ ίί \νεΐδ βΓδί δίεβίοΐιβά, 1ΐ8,(1 1)ββη ίο ίβΠ ίΐιβ £η11 δίοΓ^ 
ο{ ίΚβ ίΙΐΓββ 8,ηά ££ί7 ^βΛΓδ ίη νΐιίοΐι ΙΙοηιβ 1ΐ3.(1 δίηιοίε 
άο\νη οηβ £ΐ£ίβΓ αηοίΙιβΓ ο£ ίΐιβ ην&ΐδ "ν^Ηο νβηίητβά ίο ΤΗ Ε ΑϋΤΗΟΕ ΑΝ Ό ΗΙΒ ΨΟΚΚ. ίχ 

ΟΓΟδβ δίΛΓΟΓάδ >νϋ1ι ΗβΓ, ίίΠ ίη 167 β. ο. δΚβ ηιΐθά, £ΐ3 ίΐ; 
866ΐηβ(1, ονβΓ αη αΙιηΟΒί ντοΓίά-ίΛτιάθ βιηρίΓβ. Τΐιβ δοβηβ 
ν»& 1» δΗιίί ίΓοιη Ι&ηά *ο Ιαιιά, 8δ ίΚθ νΒ,ήοιίΒ ίΙΐΓβαάδ 
ο£ (ϋδϋηο* ηαϋοηαΐ Μδ^οήβδ νβτβ δβρ&Γ&ίβΙ^ ίΓΕΟβά, βο 
ί1ΐ3,* ίΗβ δ^^ηοΙίΓοιΐίδτηδ ο£ βαοΐι ιηί^ΐιί 1>θ 1)Γου§Ηί οΙθ&γΙ}^ 
ίηίο νίβΜΓ. Τλ^ο 1κκ)1ε3 1)7 νίΒ,γ ο£ ίη^Γοάιιοϋοη δβΓνβεΙ 
Ιο <1βδθήΙ)θ ίΐΐθ οοιίΓδβ ο£ ββ-ΓΐίβΓ βνβηίδ ίη ίΗβ Γβία- 
ϋοηδ 1)βίΜΓββη Κοιηβ 8.ηά Ο&ΗΐΐΒ,^β αηά ίη ίΐιβ §Γονί1ι 
ο£ ϋΐθ ΑοΗ&βαη I^6£ι^θ : ϋιυβ βχρ1»ίηίη§ ίΗθ 1)8.ΐ8.ηοβ 
ο£ ροΛΝΓβΓδ αηά ίΗθ δίΓβη^ίΙι ο£ ίΚβ οοηϋίοίίη^ £οΓθβδ β,ί 
Ιΐιβ 1)β§ίηηιη§ ο£ ίΚβ ρβήοά ίη (^αβδϋοη. ΜηοΗ ο£ 
ίΗΐδ, ίί νουΐά αρρβΛΓ, Ιιβ,ά 1)ββη ϋλτ^^Λγ νη^ίβη, 
ινίιίΐβ ΙΙιβ ηι&ίβΗαΙδ ΛνβΓθ οοΠβοΙιβά άιΐΓίη§ Ηίβ Γβδίάβηοθ 
α* Κοιϊΐθ ΟΓ ίη ΐΗβ οοιίΓδβ ο£ Ηίδ βχ^βηάβά ^Γανβίδ. 
ΒυΙ νΐιίΐβ 1ιβ -νναβ δ^ίΐΐ β秣ΐ§β(1 ηροη ίΐιβ νοΓίε ίΐΐθ 
οη^ίη^Ι (Ιβδί^η >νΛδ πιιιοΐι βηΙαΓ^βά, β,ηίΐ α ρβ,δδΛ^Θ βΧ 
ΙΗθ 1)β§ίηηίη^ ο£ ίΗθ ΙΙιίΓά 1)θο1ε βχρίβ,ίηβ ΙΥιβΛ, ϋ "νν^8,8 
ηον Ιιίδ ρυΓροδβ *ο οαγγ^ ^η ίΐιβ η&ΓΓβ,^ίνβ \/θ 1;1ιθ γ^&,τ 
νΐιβη Οβ.Ηΐι?ι§θ £β11 β-ηά ίΗθ ϋηίοη Λν&δ (ϋδπιβηιΙ)βΓβ(1, 
Τΐιίδ \^&δ β,η &£ίθΗΐιοιι§}ι1) ίηάββά, ίηύΓοοΙυοβά ρΓοΙ)3,1)ΐ7 
νΐιβη ίΐιβ μγογΙς Λν&δ £ίΐΓ «κίναηοβοί, £ΟΓ δοπίθ βχρΓββ-ι 
δίοηδ ίη ϋΐΘ .£σ11θΛνίη§ 1)θο1ξ:δ ροίηΐ; οβΗειίηΙ^ ίο βα-Γΐίβυ 
αυϋιοΓδΗίρ νΐιβη Ο^ββοθ βη^ο)^€ά βΛ, 1β8.δ1} δοπιβ δΐιο^ν 
ο£ ίηάβρβηάβηοβ. Τίιβ §Γβ8,ύ >νοΓΐε Λν&δ ηοΛν \,ο δρΓ6£ΐ<1 
ονβΓ ίοιή^γ 1>οο1ζδ ; ρ3;δδ8.§θδ ΙιβΓβ αηά ίΙιβΓβ ίηιρί^ ^^^^ 
ί1ιβ7 ΛνβΓθ Λνήίίβη ηιαηγ ^βαρδ ίΐ£^6ΓΛν»Γ(ΐ8, ρβΓΪιαρδ 
βνβη Λδ Ιαΐθ ίη οηβ ΟΒ,δθ αβ 121 β.ο., 1)ΐι1: Ηθ ιΐίίΐ ηοί 
Ιίνθ \^ 1>ήη§ ίΚβ 1»δί 1χ)θ1ε Ιο β, οίοδβ, »η(1 1)}ιθ οοη- 
ο1αάίη§ Ιίηβδ ^ΛτβΓβ αάάβά 1>7 & ΙλΙθγ Ηβ-ηά. . χ ΊΝΤΒΌΏνΟΤΙΟΝ. 

ΤΗθ άβδψη ϋδβΐί ναδ Ίβ,Γ^β Ληά ΒοΜ : οηβ Ώίαιη 
οΙ\)βο1) ναδ .^ο ^ιιδί^£7 ϋιβ ^νβ-^δ ο£ ΡΓΟνιάβηοβ, 'ντίιίοΐΐ: 
1ΐ8.ά ^ίάβά Ιΐιβ ιη&ΓοΙι ο£ θνβη1)δ ίη Κοιηβ'δ ο&ΓββΓ ο£ 
οοικ^ιιβδΐ;, 1)7 (1>νβ11ιη§ οη ίΐιβ αοϋοη ο£ ίΐιβ ιηοΓ&Ι 
οαιίδβδ, ίΐΐθ ρπΙ)Ηο δρίΓϋ β,ηά ίΗθ δίαΓά^ νΪΓίαβδ \χ> 
\ν1ιίοΚ ίΐιβ §Γβίΐ.ί αοΐιιβνθίηβηίβ Η&ά 1)ββη άιιβ» Ιί ναβ 
ίο 1)β ηο πιβΓβ ρΙβΛδαηΙ) ίαΐβ £ογ ίάΐβ ΓβδίάβΓδ, §£ΐπιίδ1ΐ6(1 
νϋΐι βιιρβΓη&ίπΓαΙ πίΕΓνβΙδ, ογ νϋΗ ίΗθ Ιβ^βηά&Γ^ ΙοΓβ 
\ν1ιίοΚ δββιηβ -«γΗοΙΙ^ οΗϋάίδΙι ^ο Ηίιη, βχοβρί δό £αΓ οδ 
ϋ ηΐ8,7 δβΓνβ ρβΓΗαρδ ίο άβορβη ίΐΐθ δρίηΐ; ο£ Γβϋ^οη 
ίη αηβάιιοαίβά ιηίηάδ, 1)χιΐ; Ιιβ -ν^οηΐά ινΓϋ^β α δοΙ)βΡ 
ηαΓΓαίίνβ ο£ ίΐιβ γθλΙ £Εθίδ ο£ δοβίάΐ 1ί£β (ττ/οαγ^τικτ;), 
δΐιοΚ αδ βΛΓηβδΙ ιηβιί ιηί^Ιιί ρΓοβί Ι)^, ίο ^ιιίάβ ίΗβΐΓ 
αοίίοηδ ογ ιηαίαΓβ ίΙιβίΓ ^υά^ιηβηίδ. ΤηιίΚ ΐΥΛβ ο£ 
ρΓΪιηαΓ^ ίιηροΓίΛηοβ : ΟΓίϋοαΙ ΓβδβΛτοΙι ^νν^Λδ Ιεγ^θΙ^ 
ηβθάβά ίο θΠδαΓθ αη αοοιίΓβ,ίθ ΓβοοΓά ο£ βνβηίδ : όΙβΛΡ 
8.11(1 άββηίίβ οιιίΐίηβδ ιηειίίβΓβά £αΓ ιηοΓβ ίΗαη §Γ£ΐοβδ 
ο£ δίγΐθ ΟΓ βονβΓδ ο£ £αηο7, δίηοθ δβήοιίδ ίηδίηιοίιοη 
^ν&δ ίΐιβ οηβ ί1ιίη§ αίηιβά αί. ΤΙιθ ΗίδίοΓ^ ν&δ ίο 1)β 
δοίβηίίϋβ (ά?Γοδ€ΐκτ£κΐ7) αηά βχρίαίη ίΗθ οαιίδβΐ ηβχυδ ο£ 
βνβηίδ, 1)7 ίΓ8,οίη§ ίΗβηι 1)Εθ1ε ίο Ληίβοβάβηί οΐιαη^βδ^ 
ο£ νΗίοΙι ί1ιβ7 νβΓβ ίΗβ η&ίιΐΓ&Ι ούίοοιηβ. Ιί ινββ ίο 
1)β \νίάβΐ7 οοπιρΓβΙιβηδίνβ (καΒοΚαοί) ίη ίίδ δυΓνβ7, ηοί 
οοηβηβά ίο ίΚβ άοίη^δ ο£ λ βίη^ΐβ ρβορίβ, ί1ιου§1ι 8,11 
ίΗβ δβρ8Γ8ίβ δοβηβδ ινβΓβ ίο 1)β ΐ5Ρου§1ιί 8ί ίίηιβδ ίηίο 
Γβίαίίοη νιίΗ ίΐιβ οηβ οβηίΓβ,Ι %αΓβ ο£ ίΐιβ Βοηιαη 
ΕηιρίΓβ. Αδ ίΚβ δί8§β ο£ ίΗβ §ΓβΛί άΓαηια ναδ δο ^άβ 
ιηοΓβ ί1ΐ8η οοπιηιοη οη,Γβ ινουΐά 1>β Γβί^ιιίΓβίΙ ίο £χ ΛνίίΗ 
ρΓβοίδίοη ίΐιβ άβί8.ί1β ο£ ίίιαβ Ληά δρΛΟβ. Αβ Γβ^βχάδ ΤΗΕ ΑυΤΗΟΚ ΛΝΌ ΗΙ8 ΨΟΕΚ χι 

ίϊιβ Ι&ϋβΓ 1ιβ ΓΘΛά ηιυοΗ ειηά ίΓΛνβΙΙβά 'ν^άάβΐ^, β-πά 
Ιροβ,Ι άβδοήρϋοηδ £11 β, Ιβ,γ^θ ρΐαοβ ίη Ιιίδ ρβ^βδ, 1)ΐι* 1ιβ 

νΛ3 νβΐΐ 8,νΕΓΘ ίΐΐ&ί 1ΐβ ηΐί^Ιΐ* βΓΓ 8,^ ϋπίθδ, Ιίΐζβ ίΐιβ 

β&ΓΐίθΓ νηίθΓδ νΐιοιη Ηβ οηϋοίδβδ ίτββίγ : ίη οηβ ρ1»οβ 
βνβη 1ΐ6 ίηνίίβδ Ηίδ ΓβαάβΓβ ίο 1β* Ηίιη ΙεηοΜτ ΰώ οηοθ ο£ 
Λπγ ιηίβί&ΐζβδ νΐιίοΐι ϋΛβγ χη^γ 1)β λΜθ ίο οοΓΓβοί. 
ΤΙιβΓβ ν»δ ρβουΙίΛΓ άίίΒοιιΙί^ ίη άβίβπηίηίη^ ίΗβ άβ,ίβδ 
ίη ίΗβ ρΓβδθηοβ ο£ ίΗβ νίΐΓ^ίη^ οβιοίαΐ δ^δίβηΐδ, "νν^ΙιίοΚ 
Γβοΐ^όηβά £γοπι (^ιιίίβ άίββΓβηί βΓαβ, »η(1 Ιια,ά άίδίίηοί 
Ιίπιίίδ £θΓ ίΙιβίΓ οίνίΐ γβ&ν. ΡοΙ^Ηχιβ ΗονβνβΓ οοηδαΐίβά 
ίΐΐθ ο1ιίβ£ "^ΓτίίβΓδ οη ο1ΐΓοηο1ο§7> 8Ίι<ϊ ραηδθά ο£ίβη ίη 
Ηίβ η&ΓΓ8,ίίνβ ίο ηι&Γΐζ ίΗβ ίυΓηίη§ ροίηίδ ο£ οοηίβιη- 
ροΓ&Γ7 ηιονβπιβηίδ. ι 

Ηίβδ0ΠϋΒρ^[©β-τ5£^ ΗίδίοΓ^τ, ίί Π1&7 1)θ δββη, "νν^Εέ^ 
Ύ^τγ 1ιί§1ι &η<1 ^ιιδί : ίη Ιιίβ βχθουίίοη ο£ ίί ηηάοηΐϊίθάΐγ 
ίΗβΓθ >νβΓθ δίβΓίίη^ πιβήίδ, Βηί ίΙιβΓβ νβΓβ β-ίδο §Γ&ν^ 
άβ£βοίδ. 

Ηθ νείδ οβΓίαίηΙ^ ίηιίΐι 1ονίη§ &ηά οοηδοίβηίίοαδ, 
οΙβΛΓ δί^Ηίβά αηά 1λγ§θ πιίηάβά : υηαδη&1ΐ7 άίδρβ-δδίοη- 
&ίβ αηά £Γβθ £γοπι ίηοοηδίδίβηοίβδ &η<1 ηαίίοηαΐ ογ ρ»Γί7 
1>ί3&; 1)υί 1ΐθ ντ&δ δίΓ&η^βΙ^ Ηίηά ίο ίΗβ £3.ί1ίη§8 ο£ 
Απλίαδ, Λπά ιιη^βηβΓοιίδ ίο ίΗβ πιβπιοΓ^ ο£ Οΐβοπιβηβδ; 
ίΗβΓθ ίδ δοηιβ Γθβιδοη ίο 1)β1ίβνβ ίΗαί Ηίδ υηίονβΐγ 
ρίοίαΓβδ ο£ ίΗθ Αβίοΐίαη οΙίΕΓΛοίβρ >¥βΓθ ίοο Ιιί^ΐιΐ^ 
οοΐοητβά ; αηά Ηίδ Κοπιαη δ^ηιραίΗίβδ δββηι αί ίίιηβδ ίο 
βΗβοΙε Ιιίδ οΓΐίίοίδπι ογ οίοπά Ηίδ ^ιI^1§π1Θηί. Ηίδ 
οοηοβρίίοη ο£ ΰ, πιογ3.1 ^ονβπιπιβηί ο£ ίΗβ "ννοΓίά ίη 
ΐΛΓίιίοΗ αη 8.11-ηι1ίη§ ΡΓονίάβηοθ άίδροδβδ αΐΐ ίΗίη^ £ογ 
ΙΗβ 1)β8ί, ΙϊβΗ 1)7 Ιιίπι αδ ίί ν&β Λρρ8.Γβηίΐ7 &δ ρ»Γί ο£ χϋ ΙΝΤΕ01)ϋΟΤΙΟΝ, 

ΙϊΗβ 8ίοίο οΓββά, ί08Θ ίο ίΗβ Μ^ΙιββΙ) Γβΐί^ίοηβ Ιβνβΐ ο£ 
1ιΐ8 8.^, 1)ΐιΐ; 7βΙ ΙΙιβΓβ ίβ βοιηβίΐιίιι^ νΜοΙι τηυδύ 38.Γ 
ιιροη Π8 ίη Ηιβ &ίϋΐαάβ ίοίΛΤΕΓάδ ΐΙΐΘ ροραΐΛΓ Ι^θϋβίβ, 
"«τΐιιοΐι Ηθ "^οιιΐά δ&ηοϋοη, οΐήΐάίδΐι αβ ίΐιβ^ δββιη ίο 
Ηίιη, 1)βοΛα8θ ί1ιβ7 Ηβΐρ \ι>γ ίΙιβίΓ ιη8.ο1ιίηβΓ7 ο£ ιη^δίβΓ^ 
3,ηά ίθΓΓΟΓ ίο οοηίΓοΙ αηά άίδοίρΐιηβ ιηβη'δ 1»Λν1β38 
ρ8,8δίοη8, άπα Ιιβ Ιιαβ ίοο Ιίίίΐβ Γβδρβοί £ογ ΑΥβΓα^ 
Ιιαιηαη ηαίτίΓΘ ίο ίηιβί ίο ίΗβ βηβΓ ιηοίίνβδ ο£ α 
οτιΐίίναίβά ιηίηά. Τνΐίθη Ηθ Ιι&ά ίο ίΓ8.νβ1 ονβΓ ίΐιβ 
8£ΐιηβ §Γ0ΐιη(1 α8 βαΓίίβΓ -ν^ήίβΓδ Ιβδβ αοοαΓβ,ίβ ογ Ιβδδ 
§ί£ίβά ίΗ&η ΙιιιηδβΚ, δοιηο ΛοΙνβΓδΘ οοιηιηβηίδ ππ^ΐιί 1)θ 
η&ίιίΓαΙΙ^ βχρβοίβίΐ, 1)ηί ιί νβ^ ηοί ηθθά£ιι1 ίο βχροδβ 
ίΙιβΪΓ βΓΓΟΓδ 8,ί δΐιοΐι 1θη§ί1ι ΟΓ ίη δο ΛΟίΊΐηοηίοιίδ & 
δρίήί, 8,ηά νίίΚ δΐιοΐι οοηήάβηί &δδΐιιηρίίοιι ο£ βαρβήοΓ 
ιηβηί, αδ ίδ ίοο £Γ6(][αβηίΐ7 ίΗβ οαδο ίη Ηίδ ίτβαίπιβηί 
ο£ 8.αίΚθΓδ Ιϋεβ ΡΗ^Ι&ΓοΙηΐδ, Τΐιβοροπιρυδ Ληά Τίιηαβηδ. 
Ρ&ίη8ί&1είη§ β,ηά 1α1κ)Γίοιΐ8 ίη ίΐιβ ηδβ ο£ Ιιίδ πιαίβή&ΐδ 
Ηθ δββπιδ ίο Ηβ,νΘ ηβ^ίθοίβά ηο δοιίΓσθ ο£ βνίάβηοβ ίΙίΑί 
ν&δ 8;ν&ί1&1)1θ, νΙιβίΗβΓ ογλΙ, ΙίίβΓβ,Γ^, ΟΓ πιοηιιπιβηί2ΐ1, 
β,ηά ίο Ηανβ ίΠιΐδίΓέΐίβά ν&ηοιιβ δίάβδ ο£ ηαίίοηαΐ 1ί£Θ, 
1)ΐιί Ηβ (Ιίά ηοί δρ&Γβ Ηίδ Γββ^βΓδ Γβρβίίίίοηβ ίΗαί πιί§1ιί 
Ιιανβ 1)6βη β,νοίάβά, (Η§Γβδδίοηδ 'νιτίιίοΐι λγο δοπιβίίπίΘδ 
ιιηάηΐ^ 1οη§, »ηά βΐ£ΐ1κ)Γ&ίβ βχρίΑη&ίίοηδ νΐιίοΐι οηβ 
ίβΓδθ ρ1ΐΓ8,δβ ηιί^ΐιί Ηανθ Γβρίαοβά. Ιη Ιιίδ ηαΓΓϊΐίίνθ 
ίΙΐθΓΘ ίδ ηο οοη£αδίοη ογ οΙίδοιίΓΐί^ : ηο 8ίΓ»ίηίη§ £ογ 
βΠβοί : ,ΐίίίΐβ ίη ίΐιβ \ίΒ,γ ο£ ΓΗβίοπο&Ι δοβηβ ραίηίίη§ 
ΟΓ ίηΐ8.§ίηαΓ)Γ βρββοΐιβδ, 1)ΐιί νβ πιβ,^ §βί ίπιρβ,ίίβηί 
νΐιβη 1ΐθ ΙβοίιΐΓΘβ υδ δο ο£ίβη οη Ιιίδ ρήηοίρίβδ ίΐηά 
ιαβίΗοάδ, Εηά ίβΠδ υβ Ιιολλγ πδβίιιΐ Λνβ τηο,γ βηά Ηίβ ΤΗΕ ΑΌΤΕΟη ΑΝΏ ΠΙ 8 ΨΟΚΚ, χίη 

ρα^βδ. ΤΙΐΘ ηΛΓΓαΙίνθ Ιιαδ οβΓίβ,ίηΙ^ α δοίβηϋβο ν&ΐαβ : 
ίΐΐθ £λο<)8 λγθ οαΓβίυΙΙ^ ΛδοβΗΕΠιβά. αηά οΙθλγΙ^ πιαγ- 
δΙι&Πβά: ίΐΐθ ΓθΟδοηίη^ ίβ Ιο^ιοαΙ β,ηά Ιιιοίά; 1)ΐιί 
\7β οοχιΐά τνίδΗ δοιηβίίιηβδ ίΗα^ ίΐιβ Ιβδδοηδ 'νιτθΓθ ηοί 
ηΐίκΐθ 50 οΙ>ί;Γα8ίνβ, ογ β,ΓΓαη^βά νίίΐι εχιοΚ Γβουηιη^ 
ίοπητιίαβ ο£ Ιίβοΐιηίο&ΐ βχρΓβδδίοη. ΤΙιθ δί^ΐβ ϋδβΐί ίδ 
ο£ί;βη Γποηο^οηοχίδ αηά άυΐΐ, άπα ^ίΚ αΐΐ Ηίδ Γθδρβοίι 
£θΓ ΐΐιβ β,ηίΙιΟΓ'δ ο&ηάοιίΓ β,ηά ΓβδβίίΓοΙι ΐΐΐθ Γβ8.άβΓ 1118,7 
§Γθ\7 νί^Άτγ ηον &ηά ίΐιβη ο£ 1οη§ ΐΓ£ΐί1ίη§ ίιι1ι»Γΐηο- 
ηίοιίδ ρβΓίο<1δ, άίδβ^πΓβά Ιϊ^ οχιιηΙ)Γθΐΐδ οοιηρουηάδ, απά 
ρΐβοη&δύίο ρΙίΓαδβδ. 

Βαΐ; ίΐΐθ δί^ΐβ ο£ Ροΐ7ΐ)ίυδ οβιιηο^ 1)θ £αίΓΐ7 ^ι1^ι§β^ι 
νϋΗου* βηίβΓΪη^ ίηίο ιηοΓβ άβί&ίΐδ αδ ίο ΐΗβ δίαίβ ο£ 
Ιΐιβ ΐΛη§ιΐΕ§β νΚΐοΗ ^ναδ οηΓΓβηί ιη Κΐδ &§© ίη Οί-ββοβ, 
811(1 ίΐΐθ βχΐίβηΐ ίο \ν1ιίο}ι ϋ >ν8,δ οοΙοιίΓβά \>γ Ιιΐδ ονη 
κ1ίθδ7ηοΓ8&ί6δ ο£ ί1ιοπ§1ιί αηά ί&δίβ. ΤΙιθγθ ίδ ίΚιβ 
(1ί£&οα1ί7 ίο 1)θ ££106(1 8,ί ίΚβ ουίδβί ίη (1βα1ίη§ νίίΗ ίΐιβ 
δΐιΙ>}66ί ί1ΐ8.ί Ιίίίΐθ θΐδθ ο£ ίΗθ δ&ιηβ ρ6Γίθ(1 ΓΘΐη8,ίηδ \νίί1ι 
τνΐιίοΐι νβ ιη8.7 οοηιρ8.Γβ Ιιίδ (1ί(3ίίοη : οοηίβιηροΓ3.Γ7 
αιιίΙιΟΓδ 1ΐ8,νβ 1)θβη Ιοδί, 8,η(1 νβ β-Γβ ίΙΐΓ0>νη 1)8.ο1ς: οη 
ίΗβ θνί(1βηοθ ο£ ίΗθ ιηοηχιιηβηίΒ,Ι Ιβ,η^ιι&^θ ο£ ίΗβ ίίιηβδ, 
\ίΓΐιίο1ι ΒΟϋΛύ^ 8« ίί ίδ δββπΐδ ίο ροίηί ίο β,η οίβοίθ,Ι δίγΐβ 
ο£ ίΚθ δαιηβ ί^ρβ, ίΚοχι^Ιι ιΐδΘ(1 ίη άίίΤθΓβηί Ρθ^ίοηβ, 8.η(1 
1>68.Γίη^ δοηιβ §βηβΓ£ΐ1 Ιϋεβηβδδ ίο ίΚ&ί ο£ ίΗθ Ιιίδίοήθ,η, 
Βυί οοηοίτΐδίοηβ £Γθΐη δχιοΐι πιθλ^γθ ρρβηιίδβδ ηηίδί 1)β 
άΓβ,ΛΛτη >νίί1ι (^τιίίοη. 

8οηΐθ οΐι&η^βδ ίηάββοί 1ΐ8.(1 οοπιβ η8.ίιΐΓ3,1ΐ7 ίη ίΐιβ 
Ιαρδθ ο£ ίίπιβ. 

\ί ΤΗθ ΐ8.η^8,§θ ΥίΰΛ §Γθνη πιογθ β,ηαΐ^ίίοίΐΐ : ίΗβ XIV ΪΝΤΕΟΌύΰΤΙΟΚ, 

γϊοΥί ν&ήβί^ οί ίΚθ ίηββχίοηδ -^8,3 1)βοόιηίη§ 1β83 
Βΐ^ηίβοΒ,ηί 843 ίΗβ τΐδθ ο£ ίΙΐΘ ρΓβροδϋίοηδ Μτιΐδ βχίβη<ΐΘ(ϊ, 
&η(1 ιηοΓβ ο£ ίΚβ βίβιηβηΐδ ο£ βαοΚ οοιηρίβχ ΐ1ιου§1ι1} 
£οιιη(1 δβραΓΗ,ίβ -νν^ΟΓίΙδ Ιο ΓβρΓβδβηί ίΐιβιη. 

2. Ιΐ; Ηαά 1>βοοιηΘ ιηοΓβ Λΐ)δ^Γαοί β,ίβο : 1)1ιθ ρΓΟ- 
οβδδβδ ο£ οοοΐ Γβββχίοη Ιιβ,ά αάάβά ίο ίΐιβ δ1>οο1ε ο£ 
^βηβΓίΐΙ ίβΓίαδ νΙιίοΚ ίπιρίίβά άβ1ίΙ)βΓ3,ίβ οοιηρΛΓίδοη 
&η(1 οοηδοίουδ ί;1ιου§1ι<) ηιΟΓβ ίΐΐθΐι άΓβ,τηαύιβ αούίοη ογ 
νίναοϋγ ο£ £ββ1ίη§. 

3. ΤΗβ δΐοοίε ο£ ίβοΠηίοαΙ βχρΓβδδίοηδ ίοο ^αδ 
18,Γ§ΘΓ : ΐΗβ £θΓΐηδ ο£ δοίβηίιβο 11ιοπ§1ιί, ρΙίΓο,δβδ ο£ 
οίΐιιοδ ΟΓ ο£ ιιΐ8.ΐ1ιβιη3,ίίοδ, ηαν»! ορ ΐΰίΙϋαΓ^ ίβηηδ, 
βοΝνβά η&ίπΓ&Π^ £Γ0ΐη ίΗβ ρβη, β,ηά δροΐ^β ιπογθ ίο ίΗθ 
Γββ,δοη, ίΐιοιι^ΐι ί1ιβ7 ιηί^ΐιί 1)θ οΗίΙΙίη^ ίο ίΐιβ £αηο7 ογ 

ίΙΐΘ ί»δίΘ. 

4. Τ^ο ρΓΟΟθδδβδ ο£ §Γ3,(1αί]ΐ1 ο1ι&η§β ίΐΓβ λΙλ^λ^'^ 
§οίη^ 011 ίη βνβΓ^τ Ι8,η§υ3,§6 : οηβ \>γ \ν1ιίοΚ -νν^οΓάδ^ 
Β,δδτιιηβ ιηοΓβ §βηβΓ»1 ιηθ3.ιιίη§8 : \}γ β,ηοίΗβΓ ίΐιβγ 
1)βοοιηβ δρβοΐΒ,Ιίζβά ίη ιΐΒ,ΓΓΟλν^βΓ εβηδβδ ίΗαη 1>β£θΓβ. 
ΒοίΗ ο£ ίΙΐΘδβ ο£ οοαΓδβ Ηπ-ά 1)βΘη β,ί νοΓίε ίη ΟΓββΙε, 
Β,ηά ΛνΗβη -ννβ ρ&δδ ίπιηιβάί&ίβΐ)^ £γοπι ίΗθ οΐίΐδδίοβ,ΐ 
πιοάβίδ ο£ ίΗβ Αίίίο άίαΐβοί ίο ίΚβ Μτηίίη^δ ο£ ίΗβ 
2η(1 οβηίπΓ^ Β.Ο. λν^β πηίδί 1)β ρρβρβ,Γβά £ογ ηι&η^ 
ιιη£8,ηιί1ί8.Γ αββδ. 

5. Τΐιβ β8.ΓΐίΘΓ ΙίίβΓΛίιΐΓθ Λ^αίη Ιιαά οοηιπιοηΐ^ 
ρΓθδβΓνβά ίη δβρΕΓαίθ "ννοΓίεδ ίΗθ άίδίίηοί ί}^ρβδ ο£ 
ναΓίοτίδ 1οο»1 άίαΐβοίβ: ίΚβ Αίίίο ίη ρΑΓίίουίΛΡ Ηίΐά 
1)ββη δΙιαΓρβηβά £ογ ίΗβ αδβ ο£ ίΗβ ΑίΚβηίαη -νν^πίβΓδ 
ίηίο αη ίηδίηιπιβηί ο£ Γ6ηΐ8,Γ]ζ8.Η6 ^ββηηβδβ β,ηά ρΓΘ- ΤΗΕ Α υΤΕΟΚ ΑΝ Ό Η 18 ΨΟΕΚ, χν 

οίδίοη. Βϋί ίη ίΗβ άβ,^δ ο£ Μ»οβ€ΐοηί»η αδοβηάαπο^τ 
ίΙΐΘ οΜ 1χ)αηά3,Γ7 Ιίηβδ ο£ η&ίίοη&Ι 1ι£β ^γθμτ ίϋλχΛ&τ : 
οόίάίβΓδ ο£ £θΓίιιηβ, θίρίοιηαίίδίδ άπα ίΓ&άβΓδ £Γββΐ7 
ιηονβ<1 £Γθΐη ρΐβ^θ ^ο ρΐΛοβ, Εηά 1θ8* ϊΗθιγ ήηβηβδδ ο£ 
β»Γ £θΓ ραηί^ ο£ δρββοΐι, \ν1ιϋβ δοπιβ δοΗ) ο£ οίΒοίαΙ 
Ι&η^β^Θ \ν»8 Γβί^αίΓβά £θΡ ίΐιβ ιΐδββ ο£ ^ονβΓητηβηΐ αηά 
ίΐιβ ίη^βΓοοαΓδθ ο£ βάαο&ΐίΘοΙ ιηβη. 8ο α οοιηιηοη 
(Η&ΐβοί {κοινή δΐ(ίλ€κτο9) %τ&νί αρ, ίΗβ ΐΜΐδίδ ο£ ττΐιίοΐι 
ν&8 Α^ίίο, 1)υ* ιηοάίίΐβά \>γ βίβιηβηίδ νΐιίοΐι \νθΓβ 
άΓ8.ΐΛτι £Γθΐη ναηοτίδ δοιίΓοβδ. Ιίβ ΐΕη§ιΐ£ΐ§θ ιηί§1ιί 
\Γβ11 ί3β 80ΐηβ\Γΐΐ8ΐ^ δ1ιί£ύίη§ αικί υηοβΓίαίη/ &δ ίΙιβΓβ 
οουΐά 1>θ ηο άβίίηϋθ δύαικΙαΓά *ο αρρβαΐ ίο : ίη ίΐΐθ 
Ιβχ* ΐ;ΗβΓβ£θΓθ ο£ Ροΐ^ΐ^ίαβ, ^Ηβη ν&ιτίη^ £οπηβ ο£ ίΐιβ 
δ&ιηβ νοΓά οοοιίΓ, νβ οαηηοΐ) ίβΠ ί£ ίΗβ ν&πβί^ ίβ άυβ 
ίο ίΗβ ΛυίΙιοΓ'δ οαρΓίοθ, ογ ίΐΐθ οορ^ΐδί'δ ιηίδίαίΣβδ, ογ ίο 
ίΙΐΘ νΛηί ο£ βχίί7 ίη ίΐιβ Οοηιπιοη Βίαΐβοί βηιρίο^βά. 

"\νβ Π18.7 ηο'νν^ ρΓΟΟββά ίο ίΙΙχίδίΓαίθ ίΐιβ £θΓβ§οίη§ 
ΓβπιαΓίεδ £γοπι ίΗθ ρ&^βδ ο£ ΡοΙ^Ηυβ, 1)ΐιί δοπιβ ο£ ίΐιβ 
βΧ8ΐηρ1β3 οββΓβά αΓβ ρο8δίΙ)1}Γ ρβοηΙίΕΓ ίο ίΗβ νΓίίβΓ, 
ί1ιου§1ι ίΗβ^ πια}Γ 1)β η£ΐίιΐΓ8,1ΐ7 Γβ£βΓΓβ€ΐ ίο ίΗβ §βηβΓίΐ1 
ίθπάβηοίβδ ο£ ίΗβ οοηιπιοη Ιαη^αα^β ο£ ίΗβ ίίπιβδ*. 

(1) 0£ ίΐιθ ινοΓάδ *^1ιίο1ι αΓβ ηοί £ο\ιη(1 ίη ίΗβ 
ρΓΟδθ ο£ ίΗθ βΛΓίίβΓ Ιιίδίοή&ηδ πι&η^ &γθ ριΐΓβΙ^ ίβοΚηί- 
ο»1, Ιίΐ^β ίΗθ πιί1ίί8,Γ7 ΟΓ η&ναί ίβπηδ κριοκοττ^ίν, 
εναγώνιος ιτυκνωσις, Ιμβ€\€^ ανάστημα, €ίοδιασ/ΑΟς, 
Ίταρ^μβοΚΥι^ ΙτταΧΚηλο^ φάλαγζ, 7Γ€ρικλάν €7γι δόρυ, €7Γ6- 
καμτΓΐΌζ, καταπυκνουν, Ικ Ίταραβολης μ(ίχ€σθαι, ΙτΐΊκηρνΤ' 

^ 0£. Κα1ΐΕβΓ,'*Ββ βίοουίίοηβ Ροΐ7ΐ)ίΛηΛ,"Ζ«ίρ2;2^βτ βΐηάίβη, 
ΠΙ. 236. ώ:β1)β, Ώίβ ΡναροήΗοηβη Μ ΡοΙι^Μίΐβ. χνΐ ΙΝΤΕΟΏϋΟΤΙΟΝ, 

τ€ΐν το λάφυρον, ΙκΊτ^ρισπασμό^^ Ικτα^ις, ΐΓρα^ικσίΓ^ίν, 
Κ!α,τα7Γ€λτη% χειμΛσκ€Ϊν, οχνροττοΐίΐσθαι. 

ΟίΥίβτΒ »Γθ ίιηροΗβά ίΓΟίη 1;1ιβ ρΗϋοβορΙιίο δοΗοοΙδ, 
δτιοΐι 8»8 το ύτΓΟΚζίμει/ον, ιτρόβλημα, £ν€/9γ€ΐα, 7Γροαίρ€σκ, 
ασυλλόγιστος, άτΓ€ρίσΊΓαχττο% ά^ιαφορ€ΐν, άΊΓο8€ΐκτικη, 
ανα7ΓΟδ€ΐκτος άπόφαχτις, άπαραγραφος ποσοτηζ^ κατόρ- 
θωμα, Ίτροκοητη^ 

ΟίΗβΓδ 3,Γβ άβΐΊνβά ίΓΟίη ναΓίουδ δοιίΓοβδ ολν^ίη§ ίο 
ίΐΐθ ίηίβΓοΗαη^β ο£ ΙοολΙ ίάίοπίδ ογ ίΐιβ δρΓββ-ά ο£ 
£θΓβΐ^ ίΓ8,(1β, δτίοΐΐ 3,8 βιωτικός, €υκαψ€ίν, ευχαριχτηΐν, 
βοννόζ (ο£. ηοίβ οη 2, 67, 1), αιρ€ηστης^ κανσία (4, 
^ί ^)> βηματίζειν, σάρωσα, άργυράσπιΒ^ς, καθολικός; 
οίΙιβΓδ 3,Γ6 ίιηίί&ίίοηδ ο£ ίΐιβ ΙλΙΙπ Ηΐεβ ίζαπίλΐκυ^ 
(Ρν&ΒΪον), η καθ* ημα^ θάλασσα (ιη&ΓΘ ηοδίΓΰΐη), δούναι 
ίαυτον €15 την ττίστιν τινόί (ίη βάβιη Αΐίοα|ιΐδ δβ ίτίΐάβΓβ), 
νενροκοπεΐν τους ελέφαντας (ηβΓνοδ ϊηοίάβΓθ βΙβρΗ.), 
άναχωρ€Ϊν €15 ιμάτιον (τβάίτβ Β,ά ίο^ιη), άναβαίν€ν:/ ίπΐ 
τους €μβόλονς (το&ϊν& ΛδΟβηάβΓβ), μονομάχων ζεύγη 
(§ΐ8,άί8.ύθΓυηι ραηβ;), βασιλικοί αΐτίαα (ι»&)6δί&ϋ8 
οηιηίη8.). 

(2) Μ&ηγ ΜτοΓάδ 1ι»νβ Γβοβίνβά & οΙίββΓβηί δΗ&άβ. 
ο£ ιηββ,ηίη^, ^βΐιβΓ&Ιίζβά. ίη δοιηβ ο&δβδ, Ιϋ^β ανθίντης 
(£Γ0ΐη ιηιΐΓάβΓβΓ ίο αηίΚοΓ), χο^ηγγία (δυρρϋβδ ο£ 8.117 
^ίηά), οψωνία, πρόσφατος (ο£. ηοίθ οη 2, 46, 1), αττανταν 
(Η&ρρβη), οΙκονομία (αηγ αΓΓ&η^βιηβηί). 

ΟίΙιβΓδ ΙίΛνβ 1>ββη δρβοίαΐίζθά, δτιοΐι αδ 8ιάφοραν 
(πιοηβ7 4, 18, 8), ^αρο5 (λ^βί^Ηί ο£ ριίΓδβ 4, 32, 7),. 
άποΒοχη (£ηθη(1ΐ7 νβίοοηιβ ο£. ηοίθ οη 2, 56 1), ίπιση- 
μαίνεσθαί (αρρΓονβ ογ άίδίίρρτονβ), καταφβορά (Γ8.ν&§β8 ΤΗΕ ΑΌΤΕΟΚ ΑΝΏ ΗΙ8 ΨΟΕΚ. χνη 

ρ£ ντβτ)^ σωμΛτα (&ΐΑνθ3 2, 62, 4), ^€06 (βοΙάίθΓβ), ττραγ- 
μΛτα (ροΐίϋοβ), ττραέις (ίι^ίΓΐ^αθ), ττ^ιστάσίΐί (^γοχι1)1θ5), 
τΓροχεφίζ€σθαι (θΐβοί), κίνδυνος (1»^ί1β) : *ο Λνΐιίοΐι. οΐπδδ 
1)β1οη§ 8ΐιο1ι θΐιρίιβιηίδίηδ &δ π€ΐρατης (ρίΓ&ίθ ο£. ηο*6 
οη 4, 3, 8), ωφέλοΛ (ρΙιιπάθΓ), άγνοια (§ιιίϋ), ογ οΙϊΙιβΓδ 
οΐιαη^βά ίη ν&ήοαδ Λν&^β Ιϋεβ ρύμη (δίΓββί), φόβο^ 
(<1»η§βΓ), ά'7Γωλ€ΐα ο,ηά αόρατος ίη 8,η β,οίίνβ δβηδβ, ^ιΌς 
(8ΐι1)δ*&ηοβ), Ι^νος (ίβάβΓαϋοη), οίος τ€ (ίηοΐίηβά *ο), 
ιτυλλογισ/Αος (άβδί§η), άξίωμΛτακός (ετιρρίίαηί;), κατά 
λόγον (»δ άΘδΪΓβά), φιλοτψία (θ&Γηβδΐ; ββοΓύ), λαλ<Γν 
αηά ττανοΰργος (ίη §οοά δβηββ), άκροα/χατα (Θη1;βι1»ίηβΓδ), 
διότι (βί^ηίνίΐίβηΐ) Ιο οτι). 

8ο Λ^αίη ^Γβ,ηδίϋνβ νβΓΐ>δ 1>βοοπιβ ίηίΓΛηδίϋνβ, 
38 €7ημ€τρ€Ϊν, ιταρ^μβάλΧ^ιν, άρατ€ίν€σθαι, Β,ηά νίοβ 
νβΓδα σιτομ€Γρ€Ϊσθαι (ο£. ηοίθ οη 4, 63, 10), ιταρα- 
στΓΟί'δίίν, ^€νολογ€ίν, ΙτηστιμυαΛν^σΒαι^ τΓοΧντΓραγμονάν, 
χορηγ€Ϊν, 

8ίπιρ1θ τνοΓάδ »Γθ Γβρί&οβά Ιογ ϋιβίΓ οοιηροιιηάδ 
νϋΐιουΐ) 8117 »ρρ&Γβηΐ; ηιοάίβοα^ίοη ο£ ΐΗβ ηιοαηίη^, &δ 
άνθομολοτγ€ίν, άποτολ/χαν, δια7Γορ€Γν, δια7Γΐστ€υ€ΐΐ', συνυπ- 
άρ\€ΐν^ διανισταναι, ά7Γθκαραδοκ€Γν, 7Γαρολιγωρ€Γν, ιτροσ- 
€υρίσκ€ΐν, '7Γ€φαίτως, Ιττισος, νπ€ράνω, καταντικρύ. 

(3) Ιη β,ηοίΙιβΓ οΐβ^δ ο£ ο1ΐΛη§βδ Αΐϋο £θΓπΐδ λγθ 
Γβρίαοβά 1)7 ο<;ΚβΓδ 80αΓ06ΐ7 Ιεηονη ίο ίΗβ ρυΓβΓ ρΓΟδβ 

θ£ ϋΐΘ 1)^δί ίίηΐβδ, 3δ Τ€Τ€υ;(€ (τ€Τΐίχΐ;Κ€), €Τ7Γα (-οΐ'), 

αφιΧΓΓάν€νν (-ανοά), €γ€νηθ'ίΐ (εγίνίτο), ά'ΊΓ€κριθη {αίΓ^κρί- 
νατο)^ άνέίχετο (ην€ίχ€το), αυτί ς (αυ^ις), «ιίει (άίΐ), Βυ€Ϊν 
(δνοη' ίΐΐ ΐη&δΟ.) άξιοχρίονς (-ως), ντταώρο^ (ντταιί^ριος), 
•λ47ΓΓΟγ€Φν (-γ^ων), κα^α (καθά'ΐΓ€ρ), δ£ΐκνυουσι (-ασι), χνηί ΙΝΤΚΟύυΟΤΙΟΝ. 

^ρεσβξυειν {-€σθαι)^ Β6ξα4, (-«ΐί), ΙίΓ€σα ίΐηά ν^ίναμεν (θ£. 
ηοίθ οη 4, 57, 1), ίτητέα^ (-€*5)• 

4. Τΐιβ οοϋδίπιοϋοηβ ά^βλώ, β,τθ οίίβη (ΗδθΓβηΙι 
ίροιη ΙιΙιοδθ ο£ βαΓίίβΓ άα^δ. ΤΙιβΓβ ίδ » ^οΐΛτίη§ <;©η- 
άβηογ *ο 1286 ίΐΐθ &ςοιΐ83,ίίνβ ιηοΓβ ίΐι&η ίΗβ οίΗβΡ 

€0868, 8,3 ίΐΐβ Ιίη^ΐΐίδίϊίο ίηδϋπο* 1)60011168 Ιβδδ 86η8ί1}ίνβ, 

ϊνα ίδ £ο11ο\\Γβά Ιογ ίΚβ ετιΐ^ιιηοίίνθ ΛίίθΓ α ρβ,δ* ίβηββ. 
ν6Γΐ)δ Η^θ όν€ΐ^ίζ€ΐν ΐΒ,Ιεθ €ΐς νϋΐι ίΗβ ο1>)60* ο£ 
ΓβιηαΓίΣ. ΤΗβ άαϋνθ οΛδβ, ίπδ^βδκΐ ο£ ίΐΐθ ^βηϋίνβ, 
18 1186(1 ^ίΐ)1ι νπό &3 αί^βτ Ίτραχθίντα, φροντίζ^ιν 
Β,ϊχά σπουΒάζ€ΐν ο,^ά ίΗθ Ηΐεβ εγθ οουρίβά. "νήίΐι ϊνα 
ίη&ίβα.ά ο£ όπως, Τΐιβ λογ. ίη£. ίδ £οιιηά ΛνΙΐθΓβ 
Α^ϋο ιΐδα^β νοιιΐά Γ6(ΐιιίΓ6 ίΚβ £ιι<). (ο£. ηο^ο οη 2, 
64, 5). 

5. ΤΗβ ρΓ6ροδίϋοη8 ί&ΐεβ & πιογθ ίιηροΗ»ιιΐ ρΐβκ^β 

Οδ ί1ΐ6 861186 θ£ ϋΐ<Β 0»86 ΙΪΙβΛπίη^δ 1?β00ΐη68 ΐ68δ (Ιίδίίηο*, 

1>υ^ άμφί Ιιβ,δ (1ίδ£ΐ,ρρ68.Γ6(1 6η1ίΓ6ΐ7 £Γ0ΐη ΡοΙ^Μαβ 
βχο6ρί ίη οοπιροδίΐίοη : ανά αηά σνν λγ6 γ»γ617 ιΐδ6ά, 
Λνΐιίΐβ 7Γ€ρί αηά νττίρ 1)6θοπΐ6 (ΐιιίί6 ίη1}6Γθ1ΐ8,η§6£ΐΙ)1β. 
Τΐιβ £Γ6(ΐιΐ6η* ιΐδθ ο£ ννό αηά νπ^ρ Ύίί^,Ιί ίΛιβ αοο. »£^θρ 
Ά νβτϊ). οί τβΒΪ, && 7<ίττ€σθαί νττό τίνα ΟΓ κ^ιμ^νην νν€ρ 
την όδόν : ο£ €ν ίο 6χρΓβδ8 βίζθ Λδ €ν βρο-χ^Ι δαιστι;/«)ΐτ€ 
€ΐναΛ (2, 66, 1) ΟΓ & ρΓθάίοαί6 ηούίοη &8 Ιν χάριτι 
λαμβάν€ΐν, ο£. ηοίβ οη 4, 6, 12 : ο£ δια ίηδί68,ά ο£ ϋΐθ 
ΑίΙίο €Κ ΎνϋΗ νΟΓί^δ 1ί1ζ6 σκοπ€ίν^ γ6γνωσκ€ΐν : ο£ €πί ίη 
βαοΐι ρΙΐΓαδ68 &.δ €7γΙ γνωμψ γίν€σθ<ιι : ϋΐ6 6χί6ηά6€ΐ ιΐδβ 
ο£ παρά ΛνϋΗ 1)οί1ι §βη. »ηά άεά,, Β,ίίβν ρ8.δδίν6 νβΓί^β^ 
Οδ αίδο ο£ προς ίΐιίά μ€τά ίΐ(1ν6Γΐ5ία11}Γ, 1)6ΐοη§ *ο Ίΐιβ 
Ι&ίβΓ \Β,τι^ο^&, ΧΚβ νβ,ηίδίηη^ (πίν ίδ Γ6ρΐΕ0β<1 Ι)^ ΤΗΕ λπΤΕΟη ΑΝΏ ΗΙ8 ΨΟΚΚ. χίχ 

ο/ι,ου, όμόσ^, άναμίξ, αυτανΒρί, 9»3 Λνβΐΐ 8.8 Ι)^ ίΗβ βάΓΐίθΓ 
βί^ΐΐίνίΐίβηίτδ α/^ια άπα μ€ταί 

6, : Τΐιβ ΙαίβΓ Ιβη^α^β 8,ΐ30 Ιλγ^θΙ^ οχ^βηάβ ίΚ^ 

1186 θ{ Αάν6Γΐ)8 ίπ & ρΡβρΟδίϋοηβ,Ι δΟΠδβ, δΙΙοΗ 8,8 αμχΐ, 

Βίχα, μ^χρι, άχρι, Ιως, ίγγνς, €ν€κα, χάριν, ^Ιάοή β,Γβ 
ίκ^ιΐδίβιιΐΐ^ ΓβοιίΓΓίΐι^ ίπ 0Τ1Γ β,ηίΙιΟΓ, 1ί ίιιτύίβτ βιη- 
ρ1θ7δ ΐΚβιη νίίΐι ^βαί {ΓΘ(ΐιΐθηο7 ίι^ ροηδ^ηιοΐίοηδ 
Ίΐαϋι ϋιβ αΗίοΙβ βιχά αη ίηίίηί1;ίνβ, &δ χάριν του λαμ,βά- 
ν€ΐν, χωρίς τον κομίσασθαι, αμα^ τω ττλειν, 1ί Ιί^βδ ίρ 
δ^Γβη^Ηβη -ύϊβτα "ννϋΐι β, ρΓβροδίϋοη, βίίΙιβΓ ίη <ϊοιη- 
ροδίύίοη &8 συν€γγυδ, ν7Γ€ράνω, καταγτίττζραν, απέναντι, 
ΊΓοραντικα, υττοκατω, ΟΓ τνϋΐιοΐΐί 8.3 μίχρι Βίνρο, μΑχρι% 
οτ€, άχρι προς, ίως «τι, μακράν αττο. Ογ ϋ (]χΐρ1ίθ8.ύ63 
ίΗθ ρΓβροδίϋοη ίη 8. οοηιροΐΜΐίΙ νοΛ Λνίϋι 8,η ΛοΙνβΓΐ) 
ο£ 1ϋ?θ . ηιββιιχη^, 8ι8 συν^μβάλλ€ΐν 6μ6σ€ (4, 16, 10), 
ίΓυστρατσ3Γ€δ€υ€ΐν άμ(ΐ, Α.βθ,\ιι χωρίς ^8}^ββ ΐηιΐρΐι οί 
ίιΐιβ νοΛ ο£ άνευ : ιτίρα θ£ τταρα : εζω θ£ €κ : μ€Τ(ΐ$ν 
αηά €^^5 1)βοοιηΘ ν^Γ^ ρΓοπιίηβηΐ; ; πόρρω άίδαρρββ-Γδ 
αηά πλησίον ίδ. γλγθ : προ του 8»ρρβ8,Γδ £ογ πριν ; ως αν 
ΓβρίΛΟβδ ατ€: ακμηκ 5^ηά& ίοτ Ιτι, ο{. ηοίβ οη 4, 10, 7: 
3.ιιά £θΓ τ€ω9 ν© βηά. 8, ρΓβροδίΙίοη άπα & οβ,δβ. 

Ι£ νθ ίχΐΓΠ ίο νΐιάί 1118,7 ΒββίΛ ΐΗθ ιηοΓβ 15ρβοι&1 
οΙιαΓ&βίβήδϋοδ ο£ οχιγ β,μίΙιοΓίδ δί^ΐβ "ντβ ηια^ βΓδί ιΐρίιοβ 
οηβ -«τΐήοΐι ρΓόνβδ ί1ΐ8.ί ί£ ΐΗβΓβ Β,ΐβ άβίβοίΒ, Ιϊιβγ λγθ 
ηοί άιΐθ Ιο ιηβΓθ ίικΰίΤβΓβηοβ ίο £οΓηι . ογ Ιι&δΐ^β ίη 
οοιηροδίίίοη. ΤΗίδ ίδ οΙβαΓ £γοπι ίΐΐθ οοηδίαηί; βηάββτ 
νοιίΓ ΛίντΙιίοΗ }ιβ ιη8,1ε©δ ίρ &γοΛ(ί Ιιίβ,ίυδ, αηά ίΐιβ νβ-ήοαδ 
βχρβίϋΘηίδ'ΛνΙιίοΗ Ηβ τβδΟΓίδ ίο £ογ ϋιβ ρηηροδβ, ίΐιιιβ : 

α. ΛνΗβη ίΙιβΓβ β^γ$ 8.1,ίιρπΐ8.ίίν^ ίοπηβ ο£ ^>ϊίβ δαηιβ XX τΝτηούυοτιοΝ, 

ΛνοΓοΙ, ϋΚβ οοιίδοη&ηίαΐ βη(ϋη§ ίδ αΐινει^β ρΓβίβΓΓβά 
1)β£θΓβ 8. νο^βΐ Λίκΐ ΙΙΐΘ νο'^βΐ βηάίη§ 1)6£ογθ λ οοη- 
δοηαηί, θ.§. μ-Ιγρι τινο^^ /^^χρις ου : Ιν€κα (-€ν) : λά^ρα 
(-αιως) : ο,ρτΓΐ (-ιως) : θό^αι (-€ΐ€ν) : δ€ΐ#α/νναι (-υ€ΐι/) : στάδια 
(-ους) : €Γ7Γα (-ον).: Ιφτ; (-'>/σ€ν) : ανω (-τ€/)οΐ'). 

ό. ΡΓβροδϋίοηδ »ηά ρΓβροδϋίοηαΙ ΛάνβΛδ ιΐΓβ 
ίηίβΓθ1ι&η§βά νίίΐι ίΗβ δίΐιηβ ο&δβ, αδ ττ^ρί αη(1 νττίρ : 
€ν€κα β.η<1 χάριν : χωρίς αηά αΐ'€υ : ογ νϋΐι οΐιβ,η^β ο£ 
08,86, Ιν μλν τω 7Γθλ€/λω, κατά δ€ την ^ψηνψ^ 

€. ΎΥϊβ δ^ΙΙαΜβ π€ρ ίδ &ά(ΐ6(1 ογ οιηϋύβά -«τϋΐιουΐ) 
Άϊΐγ ο1ΐΛη§θ ο£ ιηβαιιίη^ ίη οσΐΓ€ρ, διο9Γ€ρ, €π€ίΐΓ€ρ, 

€7Γ€6δΐ/7Γ€ρ, ηί7Γ€ρ. 

(:?. Οοιηροχιηάδ ο,γθ £Γβ(ΐυβηίΐ7 ΰδβά £ογ ίΚβ δίιηρίβ 
£οΓΐηδ νΐιίοΐι 1)β§ίη "νήίΐι νοΜτβΙδ, ίη ρΓΘθί8βΐ7 ίΐιβ δαιηβ 
δβπδθ, \ν1ιβη ίΗβ ρΓΘΟβάίη^ νοκί βηοΐδ 'νήϋι α νο^νθί, 
β.§. κατάξιος, συν€γγυς, κατοικ€Ϊν, ιτροσανατρίχ^ιν^ κατ- 
ϋψχη, τταραιτιος, συν€πι.στησαί, 'π•ροσαναλΛμβάν€ΐν. 

6, Ογ νίοβ νβΓδβ, δίιηρίθ Λ'^βΓΐ)δ ΓβρΙβτΟβ πιογθ ιΐδΐι&Ι 
οοιηροΐΐηάδ, Λδ θνησκ€α^ £ογ άποθνησκ€ατ, 

/. Οοιηιηοη, θνβη £8.νοιΐΓϋβ, £οηΏδ ο£ οχρΓβδδίοη. 
Η,ΓΘ ιηοάί&βά ίο β,νοίά 1ιί8»*αδ ; 

α^ιος λόγου \>β00ταβΒ α^ιος μνη/ίης^ 

Ιπί τΓολλου χρόνου „ €'7γΙ πολλών χρόνων, 
τ/συχιαν αγ€ίν „ την ησ. άγ€ΐν, 
δ^λομ ΟΤΙ „ ΒηΧον ως, 
ίΚβ δα1)δΐ8.ηϋνβ ίδ οιηίίίβά βνβη ίη ι; κατά ττόδας ήμ€ρα 
γΛί&Ώ. 8. γονιτβΐ £ο11ο\^δ, 8,β τβ κατά ττόδας οί μέν, νΐιίΐβ 
ί/ΐΐθ ΛΓϋοΙβ ίδ άΓορρβά ίη ΐΗβ ρΙίΓΟδθ παρά μικρόν του 
>ν1ϊβη *1ιβ ίηβηίίίνβ 1>6^8 ντίΐίι α νονβΐ. ΤΗΕ ΑϋΤΕΟΕ ΑΝΏ ΗΙ8 ΨΟΕΚ. χχΐ 

ρ. ΤΗθ ιΐδααΐ ΟΓάβτ ίβ ίηνβΓίβά ε3 ίη *Ιταλια5 
^ετα^υ, αντων τα πράγματα^ ττάνν μ€Τ ολίγων : αμΛ ΛΙΐά 
&€κα ΛΓ» ριι* 1)β^ΜΓββη βτιΐκδΐ). β,πά 8.(1). 

Α* Ν6β(1ΐ633 νοΓάδ ΕΓβ ίηδβΓίβά Λ8 ίϊΐ ου καβάπαξ 

€ΊΤ€Κ€ίνα^ 

ί, 1^688 η&ίιιηιΐ οοηβίηιοϋοηδ εΐΓβ αείορίβά^ Τΐιαβ 
κατά νϋΚ Ιΐΐθ αοο. ίδ Ιλγ^θΙ^ τΐδβά £ογ ίΐιβ ι^ίιηρίβ ^βη^ 
£13 -η κατά τον ηλιον ανατολή £θΓ η^ του ηλ, αν* κατά, ποσόν 
Γβρί&οβδ ίΐιβ ΐΏΟΓθ βοιηιηοη ΙΛ ττοσόν^ ανά μΙσον ογ 
μίσον βνβη βίοηβ λγθ ρα* £ογ μ€ταζυ, ΒίΠβΓβη* οαββδ 
&ΓΘ οοιιιΒίηβά ^ϋΗ ΐΚβ δαπίθ ρΓβροδίύίοη ίη. ίΐιβ βαιηβ 
δβηδβ, Οδ τα νρος θαλάττ^ και τα προ<: την μΐσόγοΛον 
ησφαλίΛΤμένον, 

Βυ* ΡοΙ^Ηαδ ΗαοΙ α ουηοαδ Ιίΐ^ίη^ £ογ 1βη§<;1ΐ}Τ 
οοιηροτιηάδ, βοιηβ ο{ μγΗιοΙι 1ιβ δββπΐδ ίο Ηλυθ ίηνβηίβά 
ϋϋΐβ ίο ϋια αάναηύ&^β ο£ Ιιίδ βύγΐθ, ΐΓαν€υ€ψοδο9, 
άΒοζοποίτγτος, άθυροτγλωσσία, άλλοτριθ7Γραγ€νν, άνεπνστάθ- 
μ€ϋτος^ ^μνησικάκ-ητος, άψηφοφόρητο^^ άψυχαγώγητο^ 
^ιαζηλοτυπαυμενος, ^ίανροστατεύζΐν, Βυσαντοφθάλμητος^ 
μεγαλΛΊτίβολος^ ΊτροσακροβοΤ^ίζεσθαι^ Τ€λ€σιούργημα, κα- 
κ€ντρ€χ€ΐα, τΓ€ίθανά-γκη, 0£. ηοίΒ οη άντνΐΓ€ρισΊΓάσαντο'ζ 
2, 45, 6. 

Ηΐδ ρ1ΐ]*8.δ6δ, ινΗβη ηο^ ^ΧΒ,ούγ ρΐβοηείδύίο, αρβ 
δοιηβϋιηθδ οιιιη1>Γου8 Ληά ρβΓίρ1ΐΓ»δϋο, ΊΓλ€οναζόνση^ 
τη^ παρουσίας των ττρ^σβίων (4, 3, 12), €7Γαναήο€σ£9 
'γ€γον€ π€ρ\ Την Μ(ΐΚ£δονων οικιαν (2, 37, 8)* 

ΡΙβοπΛδίηδ αΓθ νβΓ7 £ΓΘ<ιαβη<; απά §Γον ίθ<ϋοιι^, 
λαφνροπωλ€Ϊν την" λ€ίαν (4, 77, 5), οί άλισκομενοί 
αιχμάλωτοι, παρρησία καΐ Ισηγορία^ καθόλον καΐ όνλληβ' 
Ο. Ρ. <? χχϋ ΙΝΤΕΟΏϋσΤΙΟΙ^. 

8τ/ν, *7Γ€ρ1 ταντα και ιτρο^ τούτοις, οντω και τούτω τ^ 
τρόπω, ρύχ* Ιΐ' οΰθ* Β€ντ€ρον και 9Γλ€ΐω, διο των νρο€ψψ 
μίνων χάριν, δλθ9 κάι ττέίς ην, κατά Τ€λι^ σττζψηΖον^' 
ορμ,αν €Λ•ι τό νϋΚ ίηβη., τυχόν ϊσως, προς τι και τίνος 
χάριν , τι δνναται και ποι τ€ΐν€£, αρχιτέκτων και Βημιουρ^- 
γός, αρχηγοί και <ατΐ09, ποΐ€ίν αΤ/χα και ψόνον, «ΐδ€χΛ}ς 
κατά ττ;ν Ιμ,φασιν, κατ ΙκΚογην άριστϊνΒην. 0£. ηόΐϊβδ Οη.• 
2, 38, 1 ; 2, 42, 7, Ληά ίοΓ ρΐβοηίΐδίίο αββ οί συμβαίν€ΐ 
τνϋΚ »η ίηί. ο£. ηο^β οη 2, 41, 7. 

ϋηάβΓ ϋιίδ Ηβαϋ »^θ πιλ^τ οίαββ ίΐιβ ηυΐηβΓΟίΐδ ρβή- 
ρΙίΓαδββ νΙιίόΚ Ηβ βιηρίο^δ, εαοΐι αβ οι ττ^ρί τίνα ογ οί 
κατά τίνα ίοΓ 8. ρβΓδοήβ.! ηαΐΏβ, βνβη οί κατά τι)ν•Άσιαν 
τοτΓΟί, ίΚβ 1186 ο£ Λ ρΓβροδίϋοη Ληά 0Λ8β. £θΓ α δίπιρίβ 
§βη. 3,3 ο τταρ' ημών πατήρ, η π€ρι το πρΟ€ΐρημ€νον €θνο^ 
διάίίσις, κατά -νν^ϋΗ λοο. ίοΓ '1>οί;Η οΙ>)θοϋνβ Λπά 8υΙ)- 
^6^^^νβ ι^βη.,- β,ηά οί άπ-ο του στόλου, ό από τινο^' φόβος 
(■νόλ€μοζ όν κίνδυνος), 

ΡανοιίΓϋθ' ίοΓίηιιΐΛΘ γθοιιγ ίοο οίΐιβη: ό'προ^φη- 
/Α€νο5, το συν€χον, ιτώς και διά τι, ττώς και δια τινας 
αίτιας, τίνος ουν χάριν, μΙν€ΐν Ιπ\ των νποκίιμίνων, οί, 
ηο^β οη 2^ 49, 3, ίπΐ γνώμης γίν€σθαι, ο{. ηούβ οη 
2, 57, 1, χρψτιμον μάλλον δ* άναγκαιον, θ£. 2, 56, 2,. 
γίνεσθαί προς τό' νίϋϊί ίη£. 

Κβρβϋϋοηδ ό£ ϋιβ δαπιβ >¥θΓά ογ Γόο* οίΤβηςΙ ίΐιβ 
β8.Γ, 08 €7Γΐτ€λ€ίται η σνντ€λ€ία. 

Ανί'^νί&νά οΓΓίίη^βπιβηί 86βΐΏ8 Β.^ ϋαιβέ Ιο βροϋ 
ϋιβ ΓΗγίίΙιτη ο£ 8. δβηίοηοβ αβ αύτον £υρησ€ΐν τον "Αρατον 
€ν^οκ6νμ€νας άμφοτίροις 'νπισχνονντο Ιτίστεις, 

ΤΗθ ίήδΘΓϋόη ο£ λ >νοΓ(1 Ιίβύνββή & ρΓβροδίϋοή αηά ΤΗΕ ΛϋΤΗΟΚ ΑΝΌ ΗΙ8 ΨΟΕΚ. χχίΓι 

1*8 ΟΟΒβ 18 & ίβΛίΤΙΓβ ο£ & ΙαίβΓ δί^ΐβ, β.^. Λ^Ρ^ 7* '^'^^ 
ννν : Ίτλην ιτακτέλως (θΓ τ€λ€ως) ολίγων : χωρίς, Ιψτ/, τον 
ΐΓαρα(ηΓονδ^σαι. 

8ο 18 Μδ ϊηνβΓδίοη ο£ ίΗβ Αίϋο γπΙθ &8 ίο ίΚβ 
Γβδρβοϋνβ ιηβαηίη^ ο£ οδ€ β,ικί οδτος: το«κΓδ€ αικί 
τοιούτος. ΑΙβο ΐ1ΐ6 πδβ ο£ ΐΗβ ίηβη. £ιιΐ. μ^Ηθγθ 1\ϊβ 
Αϋίοδ νοηΐά Η&νβ ρΓβ£βΓΓβά ρΓββ. ογ οορ. άπα ο£ 
τΓρ€σβ€υ€ΐν ίοΓ •πρ€σβ€υ€σθαι. 

8ο 1;οο ΐΗβ τΐδθ ο£ σφέτ^ρος ο£ ΐΚβ βΓδί ρβΡδοη, βηά 
θ£ ντΓοδ^ιγ/Αα £θΓ τταρά^ζυγμα, 

ΤΗβΓβ ίδ ίηάββά » §βηβΓα1 Ιοοββηβδδ ίη ίΐιβ δί^ΐβ 
νΐιίοΐι ίδ Γβτη8.Γΐε8,1)1θ ίη ά ν^ήίβτ βο ΐ8.1)θΓίοαδ λικΙ 
οΙοθ,νΥιβΒ^βά, ΤΗίδ ιηα^ 1>β ί11ιΐ8ΪΓαίβ(1 \)γ Ιϊιβ ^^β(ινίβη^, 
ιΐ8β ο£ (ΙίίΓβΓβηΙ; οοηδίΓυοϋοηβ Λνίΐΐι ΐΗβ δαιηβ ΛνοΓάδ. 
Τΐιυδ τταρά Ιιβ,δ 1)θΙ;Η §6η. αηά ά&ΐ;. ΛνϋΗοαΙ; ίΐη^ (ϋίΤβΓ- 
βηοβ ο£ πίΘΛηίη^ »£ΐβΓ ΐΗβ ρθ,δδίνβδ 6μολογ€Ϊσθαι, 
ονομάζ^σθαι, άιτο^ηλουσθαι, -χαρίζίσθαι, •πιστ€ν€σθαι αηά 
οϋιβΓδ: €7Γΐ ίδ ίοΠοΛνβίΙ Ιογ 1)θίΙι §βη. ίΐηά ά&^. ίη ά 
1οο3.1 δβηδβ νίίΐι €Τναι, κίίσθαί, ο,δ ίΐίδο ΛνϋΚουΐ; & υθγΙ) : 
ΐΓ€ρί ΙΐΛδ 1κ)ϋι §βη. αηά λοο. ίηάίίΤβΓβηΙΙγ αδ λόγους 
8ίατΙθ€σβ€α ττ^ρί τίνος (ογ τίνα) : ττρός Η&δ άϋΛ,, »η(1 αοο., 
Οδ τα ττρος τ^ θαλαττη {την /Α€σογαιον) ΟΡ ΛνίίΗ νβΓΐ)8 ο£ 

Γβδί. 

8ο -ΙΗθ β,οΐίθοίίνββ ο(κ(Γος, τταραττλί/σιος, η,ηά ίΗβ 
αάνβΓΐ>8 «ίτ/^ί ^Τ/ν^ϊ συνβγγυς, κατοττιν ίαΐίβ ΐΗβ §βη. 
Λπά ά»6. ίη(ΗίΓβΓβη<:ΐ7. ΤΗβ ΆτϋοΙβ ίδ ίηδβΓ^βά ογ 
οίηίϋβά ίη ίΗβ ρΙΐΓ&δβ παρ ολίγον (τον) λαβ€Ϊν. α/Αα — 
σνν — /χ.€τά ΛΓΘ ίη^βΓοΗ&η^βά ίη ΐΗβ δαπιβ ρβ-δδα^θ ; 8,8 αΓβ 
β,ΙδΟ Ιν€κα — δια — χάριν, Λνΐιίΐβ Λ'^&η&ϋοηδ Ηΐίβ Ιως — μίχρι 

€2 χχίν ΙΝΤΕΟΏϋΟΤΙΟΝ. 

»ηά ίχρι — μ'^'χρ^ β-ηά χωρίς — αν€υ ΛΓθ Βίϋΐ ιήοΓθ £γ8- 
φΐθπύ. ώστ€ 18 £ο11θΜΓβ(1 1)7 » ρΛΓϋοίρΙβ ΛνϋΗοιι^ ξ^ηγ 
ύηϋβ νβτϊ) ο£. ηοίβ οη 2, 46, 1, & ηοιη. ίβ ραΐι £ογ &η 
»οο. 8,8 €ιγΙ το μψίμίά Ύ^νΙσβαι (ο£. ηοΐβ οϋ 2, 39, 5), 
αν 18 οοιηΗηβίΙ ^άίΐι Λη ίη(1ίο. (9, 31, 2), ώς θαττον ίβ 
ιΐδθά Ιϋι^θ 0)9 τάχιστα• Ιφ^ ω ^8.1^68 αη ίη£ηίϋνβ &8 '^θΠ 
8,8 α £ιι1;. ίηάία, ο£. ηοίβ οη 2, 46, 3. 

Βοίΐΐ ορνίθων, ορνΙων 811(1 άλωνα, αλω οοοαΓ. ναυς 843 
ηοιη. &ηά αοο. ρΙιΐΓ. ίβ ΥΛΓίβά Ι)^ νη€% νηας, ΡοΙ^Μιιβ 
Ιιοδ 118118,117 ΐΗβ οοηίι^οίβά αοο. ρΙιΐΓ. ίη -α^, 1>α^ 
ί9ΠΓ€α9, Χ(ΐλ#έι.δ€ας, ΦωκΙας 8.Γ6 8>1δθ £οιιηά. 

Τΐΐθ ν&Γ^ίη^ £οπη8 Ιφ^στηκ^ι, €φ€στάκ€ί (10, 21, 2) 
8.Γ6 ΐΐδθά 8,8 8ΐδθ Τ€λ€ως, Τ€λ€6ω9 Ι /Α€γ€ίλω$, μ.€γαλ€ίωις ι 
€θ€λοντην (-τι) : άντατίρας (-αν). 

Τΐΐθ αυ^ηβηί ο£ ίΐιβ ρ1τιρ6Γ£. 18 Βοηιβϋιηβδ οιηίϋθεΙ, 
»ΐ σϋιβΓδ &ΡΡ6&Γ8; απηρ^ίσθοΛ. οοοαΓβ 8,8 νβΐΐ &3 
4ζ€ρ7}ρ€ΐστο ; Ιτοιμος, τταραΊτλησιος, /χάταιος, ιτολλαπλά- 
σιο« 8,Γβ άθοίίηβά 8,8 ο£ 1)θ1;1ι 2 αηά 3 ίβππίηαΐ^ίοηδ. 

Α^βίη άβιηοηΒΐίΓαΙίνοδ »γθ ν8,Γίβά Ι)^ Γθίαϋν^δ ίη 
ΐΐΐβ δ&ΐηβ ρ8.8δ8,§6 8,8 α9 μίν.,.τάς δ€, δτ€ μ€ν — 7γοΤ€ δ^ 
δη... διότι... κανάτι (4, 25, 2), δσας — τινας — ττηλίκας ίη 
οηβ Ιΐηβ, άφ' αυτών 18 ο£ύ6η η8βά £ογ άπ αλλι^λων. 

0ρΐ8,1ίνβ αηά ίηάίοαϋνβ ίη ΙΙιθ 88.ιη6 οοηδίηιοϋοη 
88 €δΐ7λωσ€ νώς . . . €λαβ€ . . . και ττώς . . . κατ€ΐλ€υσαΐ€ν. 

Είηαΐΐ^ οοη£α8ίοη8 ο£ ηιιιηΙ)6Γ, αηά αη&βοίτιίΐια &ι*β 
ίοο £Γβ(ΐιΐΘη*, ο£. ηοίβ8 οη 2, 40, 1; 2, 44, 3; 2, 58, 2; 
4, 12, 10; 4, 29, 6; 4, 74, 3; 5,8,5. 

Λνο ιη87 ηοίίοβ 8,ΐ8θ ίΐιβ ροβϋο ίβηΏ8 "«ν^ΗίοΙι δΐ^αηά 
οαί 1)ΐιί άο ηοΐ ίιηρΓΟΥθ Ηίβ ρΓΟδβ, -«τίϋι ίΐΐθ ίΛΐηβηβββ ΤΗΕ ΑϋΤΗΟΕ ΑΝΏ ΗΙ8 ΨΟΒΚ. χχν 

θ£ νΐιίοΐι ϋιβ7 ιηίΐΓΐίθ€ΐΐ7 οοπ^γλη*, β.§. άγχιβαθη^, 
αΛχ4/Αθ9, αργυρώνητος, θαι/^ιλως, ειμαρμένη, χειμάρρονς, 
ίκηβολος, με-γοΧωστί, άγερωχως, αδήριτος, παλίσσντος, 
παφ€υΒίαζόμ€νοι, εξαίσιος, κυ&οίμος, ττλησίμοχθος, αργτ^ 
θεν^ οτΓ€υεσθαί, χαννουσθοΛ, γρνσοστεφανος, •πα£νωλ€θρος, 
όμεστιος^ Βοριάλα>τος, άτεραμνος, Βναπνρος Ιμερος, το τη^ 
ττατρίΒος ίΒαφος, τταΧαίειν σνμφοραΖς »ηά Ιΐαβ Ρίηάαηο 
ρΙΐΓ&δβ άνατρεχειν τοΖς χρόνοις. 

δοιηβ ο£ Μδ βοιηροτιη(ΐ8 λγθ Λ\ν^ΐΓ^ΑΓ(1 λικΙ ιιηιΐδαΑΐ 
1ϋ:6 εν^ομενία (ο£. ηούθ οη 4, 72, 1), ενρεσιλογία 
(18, 46, 2), καΧλονη, Βυαβούλιον, άσητγείτων, ολοσχερής, 
εθελοκάκησις, σωματοποιεΐν τάς ψνχάς, νοννεχενα, ψυχο- 
μαχία. 

Ιη Ιιίδ βοηιροιιηά νβΓΐ)8 ϋιβ ΐΐ3υΑΐ ρΓβροδίϋοηβ λρθ 
οίίβη Γβρί&οίθά 1>7 οίΗβΓδ Ιβδδ ηαίιΐΓβ,Ι, Ιΐιιΐδ ^υακαρτερειν 
ίοτεγκ, : ^εργαίζ€σθαΛίοτ κατεργ,: ^ια3/ίστασθαι ίοτ εζαν. : 
εγχεψεΐν £θΓ επιχ.: εζίκεσθαί ίοτ άφίκ,ΐ άναΒι^ράσκειν 
£θΓ αίΓοδ. : άντνπίτΓτειν £θΓ εττιττ• : άναστρατοπτε^εύειν £θΓ 
/ι.€τασ. : αΐΓ0Τ€λ€Γΐ' £θΓ €1γιτ. 

ΡΓβροδίΐίοηδ Βββιη 9;ΐιίΐ;6 ηββάΐβδδΐ^ ρΓβήχβά 'ν^ΓίΐΙι 
Ηϋΐβ ιηβαηίη^ ίη άνθομολοτγεΐν, άττοκαρα^οκεΐν, αντι- 
καταΧΧάττεσθαι, αντίτταρώγειν, άντιτταραπορενεσθαι^ διοι- 
πρεσβεύεσθαι, αττερεβεσθαι, διαΐΓΐστ€Γΐ', Βιοργίζεσθαι, 
^ΐΛσΟμίζειν. 

ΈοπιχΆ ο£ Ιΐθΐκϋαά^δ 'Β,νβ οοηδίαηϋ^ Γβοτιηίη^ Ιίΐεβ 
αατόνοιαν καΐ τόλμαν (2, 47, 4): Ικτολάς καΐ υποθέσεις 
(2, 48, 8) : κίνδυνου και συμπλοκής (4, 10, 6) : ττεριστά- 
σεις και καιρούς (4, 32, 2) : αρχτ) και συννενσις (2, 40, 5). 

. Ηβ Ϊ1&3 Ηίδ £Ανό\ΐΓί^θ \νοΓάδ αηά ρΙίΓΛδββ Λνΐιίοΐι *οο XXVI . ίΝΤΕοηυατιοΝ. 

ίΓβί^ιιβηϋ^ ΓΘ011Γ, βΐιοΐι 0,8 ΐΓραίικοτΓ€Γν, ολοσχ€/5ΐ;9, Ιττί- 
στ<ισΐ5, Βιάληψις, ανάστροφη^ ίταραστασι^, ΐΓζρίσταχης, 
8ιαβουλΐΌν, οΙκονομΛα, ίνφολη^ ττραγ/Αατικός, παράβολος, 
ίιηχΓτροφη, ίμφασις, άντοφθ(ΐλ,ρ.€Ϊν, €υδ(Μ(€Γν, άζι6χρ€ίβ>ς^ 
'Λ'αρ€ρ.βολη, •7Γρο€ΐρημ€νος, ου μην άλλα, μόνον ου, τταραντα, 
ΊΓρ6φΐΐυ(τΐΜ και αφορμή, αντος ίη ΐΗβ δβηβθ θ£ /Αον(Κ, φίΧοτι- 
μία £θΓ 6&ηιβ8ΐ}η688, δι' απορρήτων, Ιν χεφων νόμω ντΥιβτβ 
Τ\ϊ\ιογάίά&Β νουΐά Ηλυθ αεβά €ν χ^ρσί, 

Ιη θχρΓβδδίη^ ίΐιβ ρΓβάίοΛ^β ηοΐιοη ίΐιβ οτάβρ 
Λνΐιίοΐι 1ιβ δρβοίαΐΐ^ αϋΓβο^β ίδ ίΐιαύ οί (1) βΔ]., (2) αΗϊ. 
Ηΐκΐ (3) 8ΐιΙ)β1ΐΛηΐ;ίνβ &8 ίη 2, 40, 5. 

Αδ Λη ίΠτίδίΓ&ϋοη ο£ ίΐιβ βββοΐι ο£ Ιιίδ πιοΓ&Ιίζίη^ 
ίβηάβηο^ οη ΐΗβ Ιαη^α^β ιΐδβίΐ Λνβ Ίπ&γ ηοϋ66 ίΐιβ 
ηιιπιΙ)βΓ ο£ νοπίδ νΐιίοΐι 1>β§ίη νίίΐι €ν- ορ δυσ- : ίΗηδ 
1ιβ 1ι&8 66 νοΓίΙδ οοιηροηηάβά νίίΐι Ιΐιβ ΙαΙΛβΓ, νΐήΐβ 
οηΐ7 23 8.ΓΟ Ιο 1)6 £οιιη(1 ίη ίΐΐθ ίηάβχ ίο Βθηιοβ^ΐι^ηβδ, 
ο£. αίδο ηούθ οη 2, 44, 3. 

0£ ίΗβ νΐιοΐβ νοΛ ο£ ΡοΙ^Βίηδ βν© Ικ)ο1ίδ οηΐ7 λγθ 
οοπιρ1βί;β, 8ΐιά ο£ *1ιβδθ δβνβΓ&Ι Μ88. Γβπιαίη, ίΐιβ 
β&ΓΐίβδΙ; ο£ "^Ιιίοΐι, ^Ηβ Οοάβχ Υαϋοβιιηδ, ίδ α οορ7 ηιαάβ 
1)7 8. οθΐ'βίβδδ δοήΙ)β ίη ίΐιβ ΙΗΙι οβη1;ιΐΓ7 ο£ &η θαγΗθρ 
Μ8., ρβΛ&ρδ ο£ ϋιβ ΙΟ^Ιι, ίο ινΗίοΙι λ11 ίΚβ ΐΛίβρ 
οορίβδ αίδο Π1&7 ^ ^Γ&οβά, ίΐιοιι^ΐι νο.ηοηδ οΗαη^βδ ίη 
*1ιβ ίβχί ΛνβΓθ ίηΙίΓοάιιοβά πιβ&ηίίπιβ. 0£ *1ιθ οΛβρ 
1χ>ο]^δ νβ ΙίΛΥβ οηΐ7 » £Γ8.§πιβΛ1»Γ7 1ίηοΛν1θά§β. Μίΐη7 
^αοΐΑ^ίοηδ οοοπγ ίη αηοίβη^ αη^ΗοΓδ, Ιιίδύοηαηδ, 
§Γ8ΐΏηΐ3.η£ΐηδ Λη(1 ο^ΗβΓδ, ίο ίΠηβίΓΛΐ» ίΐιβ δηΙ)3Θθί8 ο£ 
ίΐιβίτ ΛνοΓίίδ, &η(1 Ιΐιβδβ Ιιανβ 1)ββη οοΐΐβο^βά ο&Γβ£α1ΐ7 
\>γ πιοάβΓη βίΙίίοΓδ• Ελγ πιΟΓβ ίπιροΗωιΙ* λγθ ίΐιβ ΤΗΚ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΚΑΟϋΕ. χχνίί 

θχ1γ&ο*8 νΐιίοΐι νβΓβ ^Λ^ΙΐΘΓβά 1)7 ναήοτιβ 1ΐ8,η<ί3 ίη 
6&ΓΐίβΓ ίίιηββ. Τΐιβ βΓδ* 8β<) ο£ δθΐβοΐιίοηβ οοηΐ^αίηβ α 
1αΓ§β ρΛΓ* ο£ ίΗβ 6ϊΐι Ικκ)^ &η(1 ροΗίοηβ {Ιιτιτομ/ιΙ) οί 
ΐΐΐθ 1 2 £ο11θΜΓΠι^. Ββδίάβ» ϋιίβ -«τβ Η&νβ ^ντο οοΐΐβοίίοηδ 
ιη&άθ \>γ ΟΓάβΓ ο£ Οοη8ί»η1;ίηιΐ3 ΡοΓρΗγΓο^βηι^υβ, "ΜγΗο 
ι^ίβΐιβά *α Ηανβ 8,11 ίΙΐΛ* νβ,β ηοίιβΛνοΓϋι^ ίη ΟΓββΙζ 
Ηΐ8*οΐ7'^Λ*1ιβΓβ(1 ηρ υηάβΓ 53 (ΗββΓθηί Ηβ&άδ. 

Τΐΐβ €κλογ<ΐ4 ίΓ€ρΐ ΊΓρ€σβ€ΙΑύν Λΐΐά π€ρΙ άρ€τη^ καΐ 

κακίας Ιηοίτιάβ ιητιοΗ ο£ νΗ&ί ΡοΙ^Ηιιβ νίτοί^, β,ηά ΙΗθ 
£Γ&^6ηΐ8 ο»η 1)θ ^βηβκιίΐγ Γβ£βΓΓβ(1 ίο ίΙιβίΓ ρΓορβΓ 
ρΐ&οβ•• Τΐΐθ ν&Γίοηδ οοΙΙβοΐΌΓβ αηά &1>1)Γ6νί&ύθΓ3 βββηι 
*ο Η&νθ άβαΐί όίίβη ίτββίγ ντϋΐί ίΐιβ ίβχί, βδρβοίβ,Π^ 
'^ίΐι ϋιβ ορβηίη§ 1ίηβ8 ίη βΛοΙι 0Λ8β, »η(1 ίΗβ 
ρβοηΙίαΓίΙίββ ο£ ίΐιβ Ηίδΐ^ήαη'β δίγΐβ ηιτίδί 1)6 βδίίτηαύβοί 
οΐιίββ^ £γοπι *1ιθ βΓδί ίίνβ 1)θθ]εδ. 

Εοι• ίΗθ ίβχί ο£ ίΗθ ρΓβδβηί 1)οο1ί ΙΙιθ βάϋίοη ο£ 
Ηυΐίδοΐι ίδ £ο11θΜτθ(1 ■>νίί1ι λ £βΜΓ οΗαη^βδ, βιιοΗ αδ ίΐιβ 
οοο&δίοηαΐ οηιίδδίοη ο£ α ^ΟΓά ίη 1)Γαο1ε6ΐ;8 αηά ο£ ίΗβ 
ίηίΓοάαοίοΓ^ στι ο£ *1ιθ οοΠβοίοΓ. (2) ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ" Ι^ΕΑΟϋΕ. 

Ρβάθήιΐ ίηδϋύιιίίοηβ Ηβ,ίΐ 1)ββη ίΓίβ(1 £Γθΐη β&ιΛγ 
Ιίηιβδ ίη νβΓ7 ηηάβνβίορβά £θΓηΐ8 ίη νΛηοηδ ρβ,Γίδ ο£ 
ΟΓββοβ, 1)111; ϋΆβγ Ιι&ά δοοη ροδί^βά Β.ΥΓ&γ βχοβρί απιοη^ 
ϋΐθ ΙβΛδί ρΓΟ^Γθδβίνβ ρβορίββ. 

ΙΑΓΙΐθΓθ ίΐιβ ίηίβΓβδ* ίη οϋγ 1ί£θ νββ Ιεββηΐ^ ίβΐί ίΐΐθ 
δίΓ&ίη ο£ ροΐίίίοαΐ βχοίίβπιβηί ηιαάβ ίΗθ άββίΓβ ίοΓ χχνηί ΙΝΤΒΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

Ιιοιηβ-πιΐβ 80 η&ΓΓΟ'ν αικί ίηίβηδθ ίΐι&ύ ηο οοιηιητιηϋ^ 
βου1(} 1[)β&Γ ίο ραΗ '^ίίΐι αη^' ο£ ίΐΐθ βΐθΐηβηίβ οί 
δονβΓβί^ ρονβΓ, ΕλοΗ νοαίά Ιίνβ ϋβ ίηάβρβηάβηΐ; 
Ηίβ αραΓί, αηά ίβηοβ ϋββίί ιηίΐήη ϋβ ήη§ οί ^^αΐΐ», 
ΛντΗβΓβ α ίοηηά αιηρίβ ΙβίδΐΐΓθ ίοΓ ύΐιβ βΐΐιτίη^ ^απιβ 
οί ροΐίϋοβ ΐΛτϋΙι ίίδ οορ8^οη8,1 οΗδίδ οί Γβνοΐιιϋοη ογ 
οί ίθΓβί§η ^ΛΓ. Ιη ίΗ© βρΙοπάΜ ηοοηάΛ}^ οί ίΐιβ 
Βήΐΐίαηύ Ιίίθ οί ΟΓββοβ ϋβ 1ιίδίθΓ7 οοηβΐβίοιΐ ίη ίΐιβ 

)>8,1βΙ106 ΟΓ ϋΐθ ΟΟηΑίοί οί ίΐΐββθ ίΓΘΘ Γ6ρΐΐΙ>1ίθ8, "^Ιιίολ 

βηίθΓβά ίηύο ται^ίη^ οοιηΒίιιαϋοηδ αβ β&οΐι αοίθά οηΐ 
ίΐιβ άταιηα οί ϋδ Ηδο αικί ρΓΟ^Γβδδ Ληά άβθΑ7. Οηβ 
&ηά &ηοϋΐθΓ οί δίίΓτίη^ βηβΓ§7 ογ 1κ)1(1 &ιηΙ>ίϋοιι 
αδρίΓβεΙ Ιχ) ίτηρθήβΐ δί&ίιΐδ, αηά οίΙΐθΓδ ίοΓ α Ιίηιβ 
ιηονθά ίη ίΙιβίΓ οοιίΓββδ Γοΐιηά ΐΐΐθ οθη^γλΙ Η^Μ οί 
ΑίΗβηδ, 8ρ&ΓίΛ, ΟΓ οί Τ1ΐθΙ)θ8, 1)ΐιί οηβ ΛίίβΓ ΑηοϋιβΓ 
ίϊιβ ίηοΓ^βιιίο β^βίίβιηδ νβΓβ Γθδοΐνβά ίηΐο ίΙιβίΓ αίοτηδ, 
ίίΐΐ ύΐΐθ ρβϋ^ δίαίβδ ι^θΓβ Ιθίί ίη &11 ίΗθ ίθβΗβηβδδ οί 
ίδοΐβϋοη ίο 1>ον ΛίίβΓ ίηβββοίιι»! βίπ駧1β8 1)θίθΓθ ίΐιβ 
ονβΓρονβήη^ πιί^ΐιί οί ΡΜΙίρ οί ΜαοβοΙοη Λπά Κίδ 
^ΓβαίβΓ δοη• Β\ιί ΑΙβχαηάβΓ ροδδβά Β,^ίο,γ 1)θίθΓθ 1ιβ 
οουΜ ΟΓ^αηίζΘ Ηίδ βπιρίΓβ, βλχΑ ίΗβ ήναί οίαίπιαηίδ 
νΗο άίδρυίβοί Ηίδ βτιοοβδδίοη 1)Γου§Ηί οηΐ^ οΐιαοδ αηά 
άίδ&δίβΓ Ιχ) ΐΗβ οίίίβδ οί οΜ ΟΓββοβ. Ιη δοπιβ ίΐιβγ 
ρΐαη^ά ^αΓΓίδοηδ Β,ηά ηιΐβά Ι)^ ηΐΕΓίίΛΐ 1α\ν^ ; ίη οίΗβΓδ 
ίΚβγ βηβοηΓΑ^βά ίΐιβ Γίδβ οί Γββίείβδδ ί)ΤΓ»μίδ, ΛνΙιο 
Γαΐβά ιηαίηΐ^ &^ ίΗβίΓ 0Γβ£^ίιΐΓβδ αηά Γβΐΐβά οη ίΙιβΪΓ 
δηρροΓί; 811(1 ίη α11 ίΐι.β^ ΐΏ&(Ιβ ίΚβιηδβΙνβδ ίβΐί \ίγ 
ίΙιβίΓ ίηίτί^υβδ ΟΓ ορβη ίοΓΟβ, ίΗου^Η ινίίΐιαυί ίΐιβ 
ΧΘ6ροη8ίΙ)ί1ίί7 οί αοΐ^ηογτΐβά^εΐ πιΙβΓδ. ΤΗΕ• ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. χχίχ 

Αι 1βη§ϋι ίη ϋιβ λν^βδί) ο£ 1)1ιβ ΑοΗαβ&η Ηί^ΐιίαηάδ, 
Λ¥ΐΐθΓβ ίβάβΓ»! ίηβϋ^ιιϋοηδ Ηαά ρΓβν»ίΐΘ<1 οβη^ιαήβδ 
1)θ£θΓβ, » £β^ ρβϋγ ^ο^ηδΗίρβ ίοοίε Λάνβ,ηίίΐ^β οί ίι 
ρα&βίη^ οηδίδ ίη ίΐιβ ΚοΗΐι ι^Ιιβη ΙΙιθ Μ£ΐβ6άοηί3>η 

ίοΓΟβΒ ΛνβΓβ βη^§6(1 βΙββ^ΗβΓΘ, ί» ίοΠΠ ί1ΐ6Π18(ί1νΘ8 

ίη*ο 9. 1)ίη7 ΤΙηίοη "«ν^ΗίοΙι μτλ8 άββ^^ίπθά *ο 1)θ ΙΗθ 
ηαοΐβιιβ οί ίΐιβ η&ϋοη&Ι Ιβα^β ο£ ίηάβρβικίβηοθ. 
ΑοΓΟδδ ϋιβ 8ύρΑϋ8 ηο^ ιη&η^ ιηϋβδ £ΐ>ν&)τϋΐθ Αβί^οϋβ^ηβ 
ΙΐΛ<1 οΙ)8*πΐΛΐ»ΐ7 οΐιιη^ Ικ) ΐΓθβάοιη ηηάθΓ οονβΓ ο£ ^ΗβΐΓ 
ηι^ςβά ιηοιιηΐ&ίηδ, β-ηά ίΗβ^ *οο ΛνβΓβ 8θοη βχ^θη(ϋη§ 
ίΛιβίΓ ηαϋοη&Ι τιηίοη ο£ λ £βά6Γ&1 ί)φθ. Λ^Ιι^γ ΙΗθ ηο>ν 
ιηονβιηβηΐ; βρΓβαά βΧ, βΓδί ίη ίΐιβδθ ίινο οοηηίηβδ, £εΐΓ 
Λ^Β,γ ίτοχΆ ϋιβ οΐά Ηί^Ηνα^β ο£ ρο1ί<;ίο8, οαηηο* ηο\τ 
1)β οοηβάβηΐΐ^ «ίΛΙίβά. Ιί ίδ ρο8δίΙ)1ο, »8 Ιιαδ Ι&ΙβΙ^ 1)ββη 
δη^βδίβά*, *1ια* δοΜίβΓδ ο£ £θΓ*ιιηθ, λλγΙιο Ιιλ(1 ίδδπθά 
£γοπι 1}Ηβδθ ροοΓ ηιοηη^αίη Γβ^ίοηβ, ΟΛΠιβ 1)3,ο1ε ίο ϊΙιθΙγ 
Ηοιηββ βηήοΗθά Ι)^ ρΛ7 ^^^ ρΐηηάβτ, αηά βρΓβαά αΓοηηά 
ίΐιβπι ιηοΓβ πΐ84ίβη8.1 νβ11-1>βίη§^η<1 α ΙχίΙάβΓ δρίΓί* ο£ 
£β1£-Γβ8ρθοί ϋιαη οοαίά 1>β £οιιη(1 οοπιπιοηΐ^τ ίη ίΐιβ οΐά 
ΜδίοΓίο οίϋβδ, νΙιβΓβ *1ιβ ΙΐΛΓάίθΓ νίΓίηβδ Ηίκΐ 1)β€η 
§Γ&(Ιιι&1ΐ7 βχΐιβτΐδίβίΐ ίη *1ιβ 1ιοί-1)βάδ ο£ ροΐίίίοα,ΐ βχοίΐβ- 
ηιβηί. Ιί "ΐνοηΐά 1)β Ηαζατάοιίδ ΙιοΛνβνβΓ ίο 1»7 ιηιιοΗ 
είΓβδδ οη ίΐιίδ, 1)ηί \νο ταΒ,γ ΒΒ,γ ίΗ&ί £β(ΐ6Γ£ΐ1 ίβηάβηοίβδ 
^«Γοιιΐά βηοοηηίβΓ 1β8>δί τβδίδίαηοβ -««τΙιβΓβ ίΐιβ ίηίβΓββίδ ο£ 
ίοϋτη 1ί£β νβΓθ ΐ6£ΐδί &1)80Γΐ)ίη§, Βαά ίΙιβΓβ νβΓβ £6\νθΓ 
ίΓ£Μΐίίίοη3 ο£ ίΐιβ ραβί ίο 8.ρρ68.1 ίο ΙοολΙ ^β8,1οη8^β3 αηά 
ρήάθ. Τ1ΐθ7 τβνίνβά ί}ιβΓβ£θΓβ δοοηβδί ίΙιβΓβ ιλ^Ιιθγθ 
ί1ιβ3Γ Ηίΐά 1)β£θΓβ Ιαδίβά Ιοη^βδί, απιοη^ ίΐιβ ρβορίβ» 
^ ^. Ρ. Μλ1ι^3τ, ατ€€Ίί Ζί/€ αηά ΤηοηρΗί, ρ. 7. XXX ΙΝΤΚΟΌνΟΤΙΟΝ. 

ΙβΛδΙϊ Λββοίβά 1)7 ^ϊΐθ ηΐΑΐη οιΐΓΓβη1)3 ο£ ΟΓββΙε ϋ£β. 
ΑηοΙ ηον ίΐιβ.^ λ11 οίΙιβΓ βχρβΓίιηβη*8 ; ΗβχΙ ίαϋβά ίο 
ΒβοτίΓβ &η7 ΒΟΓ* ο£ ρβΛΟθ "«»Γίί1ι ίηάβρβηάβηοβ, ίΐιβ 
βχαΐΏρΙβ ο£ ίΐιβ Ιιβα^β, ϋη}τ αβ ίί ^νβ,δ ίη ίύδ £Γδί 
ίηίαηο^, 8θοη ρΓονβά β,ΐίΓΑοίίνβ ίο ίΐιβ Γβ8ί. Οηθ 
β,ίίβΓ αηοίΙιβΓ ίοοίί Ηβ&Γί ίΐηά ηθρνβίΐ ιίββίί Λνίίΐι 
οοιΐΓίΐ§θ ίο π(1 ίίββίί ο£ βοιηβ άοιηβδίΐο ί^Γβ-ηί &η(1 £2Μ56 
ίΗθ άτβ&ίΐ ο£ Μαοβάοηίαη Γβδβηίιηβηί, ίη ίΗθ Ιιορβ 
ίΐιβ,ί ίη ίΙΐΘ δίΓβη^Κ ο£ ηαιηΙ)βΓ8 λΠ ιιή§1ιί §ώη Γββρβοί 
ειΙ)Γθ&(1 αηά δ©1£-§ονβΓηπιβηί αί Ηοιώθ. ΤΗβ ίάβηίίί^ ο£ 
Γ8,οβ Ληά Ιαη^ιι&^β, ίΗθ οοιηιηοη ί ^ρβ ο£ δοοί&ΐ ίηδίίίιι- 
ίίοηβ »η(1 ΓβΗ^ίοη, 1ι&(1 αΐ-ν^τά^δ βββιηβά ίο ιηαΓ^ ίΐιβπι 
οηί £θΓ η&ίίοηαΐ ηηίοη, 1)ΐιί ίΗθ ραδδίοη £ογ αιιίοηοιη^, 
8ίΓβη§ί1ιβηβ(1 1)7 *1ΐθ ιηοιιηί&ίη 1)αιτίβΓ8 νΐιίοΐι ραΓίβά 
ίΐιβηι, Ηαά δΐιαρρβοί ίΗθ ίίβδ ο£ θνθη ραΠίαΙ 6θΐιιΙ)ίη£ΐιίίοηδ. 
Βηί ηον οΐά Ηναΐδ άΓορρβά οηί ο£ δψΐιί ίΗβΐΓ Ληοίθηί 
£βιιάδ, Λη(1 £8.ιηουδ Βοήοη οίίίθδ νβΓβ οοηίβηί ίο πίθθί 
οη αηοίβηί ίβηηδ ίΗθ ρβίίίβδί ΑοΗαβαιι ίονηδΗίρδ, 
ίΗου^Η δοηΐθ Ηβΐά δτιΠβηΙ^ »1οο£ 1ΐ^:θ ΑίΗβηβ, ίΗαί Κνβ<1 
οη ίΗθ οαρίίαΐ ο£ Ηθγ ιηίθΐίθοίη&ΐ Γθηο\νη, αηά δραΓία, 
ίΗβ,ί ηθνβΓ οοηΐά £θΓ§θί ίΗθ άαγδ ο£ οΜ. Εογ ίΗθ 
Ιίβα^ηθ νΗίοΗ "«»γλ8 ίΗιιβ £ογπιθ(1 βοηΐθ δΟΓί ο£ Οοηδίίίη- 
ίίοη ηηίδί Ηλυθ Ηββη άτανη τιρ »ί οηοθ ίο Γβ^τιΐ&ίθ ίΗθ 
£αηοίΐοη8 ο£ ίΗθ οθηίΓαΙ ρονβΓ, Ληά ίίβ Γθίαίίοηδ ίο 
ίΗθ δβνθΓβ,Ι δίαίθδ. Βηί λγθ Ηλυθ ηο οορ^τ ο£ αη^ 
£θΓηΐ8,1 άοοηπίθηί ο£ ίΗίδ ^ίηά, Ληά οηΐγ ίηθίάθηίαΐ 
ηοίίοβδ ίη ίΗθ Ηίδίοιίαη'δ ρα^θδ θηαΗΙθ πδ ίο ηηάθΓδίαηά 
ίΗθ οοηδίίίηίίοηαΐ £οηηδ. 

ΤΗβ ΟβηθΓΛΐ, ΟΓ ΡΓθβίάβηί, οοηδίαηίΐγ ίίρρβΛΓδ &8 ΤΗΕ. ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. χχχί 

Ιΐιβ ΗβΛά ο£ *Ηβ Εχβοηώνθ ατκΪ α8 ίΗβ ιηονίη^ δρΪΓίΙ; ο£ 
&11 ϋδ Λοϋνβ ίοΓΟβδ. Ηίβ οΗαΓβ,οίβΓ δββηΐΒ οοηΐϊηοηΐγ 
Ιο βΐι&ρβ ϋΐΘ £θΓθί§η ροΗο^τ, αικί ί» άθίβηηίηθ ηιαοΐι ο£ 
ϋβ 8τΐ(κ36δ8 ΟΓ ί^ϋιΐΓθ ίη ιηαύίθΓδ οί άβύαίΐ. 

Τβη Μίηί8Ϊ)βΓδ (δί/^ουργοι) οΙιΟδΘη ΛηηαΛίΙ^τ Ηΐεβ 
Ιιίπίδβΐί ίη ΙΗ© ίβάβΓΛΐ ΛδδβιηΜγ, £θΓΐηβ(1 Ηίδ ΟδίΗηβί 
Οοαηοίΐ, 8,ηά *1ΐθ οΗοίοθ ο£ 1)οί1ι ΡΓβδίάβηί; »η(1 
Μίηί8ίΓ}Γ όΛ, ϋΐθ δ&τηβ ϋιηβ, ιιηάβΓ ΐΗβ ίηήαβηοθ ο£ ΐΗθ 
δ&ιηβ οαΓΓβηίδ ο£ ροΐίίίοδίΐ ορίηΐοη, δβοπΓβά ρΓοΙ)»!)!)^ » 
^βηβΓαΙ 1ι&πηοη7 1)βίΛνββη ίΐιβιη* ΤΗθ (χβηΘΓβ.! Αδδβιη- 
Ι)!^ ϊηθΐ) Γβ^υΙβ,Γΐ^ ΐ^νίοβ α ^^^^ν^ 1)11* θχίΓ£ΐθΓ€ΐίη»Γ7 
ιηββϋη^ οοτι1(1 β,Ιδο 1)θ οοηνβηβά \>γ ίΚβ ΡΓβδίάβη* ίη 
Οοτιηοίΐ. 

Α11 ίΐιβ οί^ίζβηδ ο£ ί^Ηβ οοη1)Γ&ο<}ίη§ β^β,^ββ Λνΐιο μγθγθ 
30 7βΛΓ8 ο£ &§β οοαίά "Ιαΐεβ ραΓ* ίη ίΐΐθ άβΐιαύβδ ίη 
ΐΛτΙιίοΙι Ιΐΐθ ΜίηίδίβΓδ ρΓθδίάθίΙ, ΛνΗίΙβ ΐΗβ ΟβηβΓαΙ 
1ιίιηδ6ΐ£ ΛρρβΛΓθά \.ο βχροηηά &ηά 3υ8ί;ί£7 Ιιίδ ροΐίο^τ, 
α£ύ6Γ ντίιίοΐι α ήη&Ι νοίβ "«»Γ3.δ ίαίεβη οη (^ηβδίίοηδ ο£ 
ρβαοθ 8ΐιά "^αΓ αηοΐ α11 ^Ηβ ίπιροΓύαηί ίηΙβΓβδ^δ ο£ Ιΐιβ 
8^3.^6. Α οοηηοίΐ {βουλή) ο£ &η ΗιιηοΪΓβίΙ αηά ίλνβη^γ 
ιη6ΐηΙ>6Γδ, Λδ α δοΗ ο£ Οοπιπιίϋ;ββ ο£ ϋιβ Ιλγ^θγ \χ>άγ, 
(1ί8€ΐΐδδβ(1 ϋιβ 1)ηδίηβδδ Μ^ΙιίοΚ Μτβ,δ *ο 1)θ δηΙ)ηιίϋθά ίο ίΐιβ 
ΑδδβπιΙ)!^, 8Λ(1 άθοίάβά οη ίΐιβ £θΓηι ο£ ίΐιβ ρΓοροδβ,Ιδ Ιο 
1)θ Ιβ,ίά 1)6£θΓθ ί<;. Ιη Ιίηΐθ ο£ λυλγ ίΐιβ ΟβηβΓ&Ι Μ^αβ 
ΟοιηπΐΛηά6Γ-ίη-οΙιίβ£, αηά ϊιβ,ά ηηΓβδ^ΓίοίΘά β,ιιίΙιΟΓίΙ^ 
νΐιίΐβ ίη ίΐιβ ββΐά. 

"^ 8αο1ι ίη 1)ήβ£βδ<) οηίΐίηβ "«»Γαδ ΐΐιβ δ^δίβπχ ο£ οο- 
ΟΓάίηαίθ ρο\νβΓδ ίκΙορίΘά \>γ 1)1ιθ Ι^βΛ^ηβ ίο ρΓονίάβ & 
οβηίΓ&Ι §ονβΓηπιβηί άίδίίηοί £γοπι ίΐΐθ ταΙβΓδ ο£ ίΗθ χχχη ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ, 

δβνβΓάΙ 8ΐ»ί»8. Τ1ιοα§Ιι άθύηιΐβ ϋ ναβ ηοί Γΐ^ίά, £ογ 
ίηάθθά *1ιβ ΟΓββ^: Γθριι1)1ίο»η8 \^άΑ 1ϋ*1β ο£ ΙΚλΙ; 
ίηβϋηοί ο£ 1⧻1ϋ7> νΜοΗ Γβ§8.Γ(ΐ8 α οοηδ^ϋηϋοη &3 & 
δοοΓβά οοιηρίΐΛ*, ογ &8 & οοιηρΓΟίιιίΒβ ^νή^ΐι "«^γΗιοΙι \\, ί^ 
<1αη^Γ0ΐΐ8 ίο ίαηιρβΓ. Α οοηνβηϋοη ιηί^ΐιί Ιίβ βιιιη- 
ιηοη€κ1 Γβ&άίΐ^ ίο οοηδίάβΓ οΐι&η^βδ, ογ α Ιβ^ίδίΛίίνβ 
Ικ)<ΐ7 8βί ίη ιηοίίοη νίίΗοιιί δοπιρίβ. ΟβΓίαίηΙγ ίιη- 
ροΗαηί ίβαίιΐΓββ "^θγθ ιηοάίββά ίη οοιίΓδβ οί ίίιηβ. 
ΤΙιβ ^βηβΓ&ΙδΙιίρ νΐιίοΐι ναβ ίΐί βΓΒί α άιιαΐ οδϊοθ, ■νν»» 
ίΐίθη βΐΐβά οηΐ7*1>7 οηο : ίΐιβ ρΐαββ ο£ ιιΐθβίίη§ £ογ ίΗβ 
ΟβηβΓ&Ι Αδδοιαίιΐγ '^ΐιίοΐι ^αβ αί Αβ^αιη £ογ τααη^ 

7βΛΓ8, ν»3 &£ί6ΓΒ7αΓ(ΐ8 ίΓ»Ι18£βΓΓβά ίΟ άίββΓβπί οίίίβδ ίΐΧ 

δΐιοοβδδίοη; άβρβηάβηί ίο^^^ηδΚίρδ ογ ιηιιηίοίραΐίίίβδ 
Λ^ΗίοΗ νβΓΘ οηΐ7 £ΓΛθίίοηδ ο£ α οβηίηιΐ οϋ^ -^θγθ 
Γαίδβά 1>7 ΡΗίΙοροβηιβη ίο .ίΗθ Γβιι^ ο£ ΐηοίθρβικίβηί 
8ί&ίβ8• ΤΚθ ΕβάβΓ»! δ^δίβιη άί(1 ηοί ίΗβΓβ£θΓΘ βη- 
οοιίΓα^θ οοηδβΓντΛίίδπι ίη ίΐιβ δβηδβ ίΚδίί ίΚβΓθ νοδ 8.η7 
δρβοίαΐ £6αΓ ο£ (ΗδίυΓΐ>ίη^ ίΗβ 1)&ΐ8ΐιβ6 αηά Γβίαίίοηδ ο£ 
ί1ΐ6 ρ&Γίδ. Ιί άοβδ ηοί δθβπι ίο Ηανβ ρΓονίάβά 8.η7 
διιρΓβπιβ ΟοΰΓί ο£ ^υ8ί^^θ ίο ίηίβΓρΓβί ίΐΐθ £ΰη(1α- 
ηιβηίαΐ Ια^τ, αηά ίο άβοίάβ οη ΐλ^Ηβ.ί Μτοδ οοηδίίίαίίοηαΐΐ^ 
1)ίηάίη§, Ιί Ιιλ(1 ίηάββά ίίδ £β(1βΓ»1 οουΗ (δικασταί), 
1>ιιί ίίδ οΰΟίοίαΙδ (Ιβαΐί ρΓθΙ>8.1)1}Γ -νήίΐι οαββδ ίη (ίίδρηίο 
1)βίΛνθβη ίΗβ οίίίζβηδ ο£ οηβ δίαίβ &η(1 ΛηοίΙιβΓ, "«ν^ΙΐθΓβ 
ίπιραΓίίαΙ &Γΐ)ίίΓ8,ίίοη "«»γ€« Γβί^ιιίΓβά, £ογ ίΗβΓβ ίδ ηο 
πιβηίίοη ο£ αη^τ β,ρρβαΐ Ιο ίΗίδ ίΓίΙ)ΐιη&1 ίο οδδβΓί 
Βίαίθ η^ΐιίδ ογ Γβ^αΐαίβ ίΗβ αοίίοη ο£ ίΗβ £β<ΐ6Γ8.1 
^χβουίίνβ. 
^ ΪΗ^ δ78ίβιη <ϋά ίβη<1 ηο άοιιΙ)ί ίο δίΓβη§ίΗβη ίΗβ ΤΗΕΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑ&Ι'Ε, χχχίη 

αΗβίοοΓ&ϋο β1βιηβη<;8 >ν1ιίο1ι ΛνβΓβ Ιβαεί ίηοΐίηβά 
^^αΓάδ οΙιΛη§β. Εογ αδ ίΐιβ 8ονβΓβί§η ΑδδβιηΙ)!^ 
πιβΐ 1)11* ΓίΐΓβΙ^, Αΐκΐ £θΓ α βΗοΗ Ιίιηβ όηΐ^» λποΙ λ1 
βοιαβ οβηΙΐΓβ £λγ άίβ^&ηΐ; Ιγοιπ ϊΗθ 1ιοιηβ8 ο£ ιηθ8*, £βΛν 
οόιιΐά ίΐϋβηά ϋιβ τηββϋη§3 8&νβ πιβϋ ο£ ηιβαηβ &η(1 
ΙβίδΐΐΓβ: Λ* ο^ΗβΓ ϋιηββ ίΗβ οοηάηοΐ; ο£ α^βάΓβ -νν^ίΐδ 
νββίβοί ίη *1ιβ Γτιΐίη^ οίΑβδβδ, -νν^Ηο ιηιΐδί Η^νβ ΥϊάΑ πιογθ 
ίπΑηβηοβ ίη ΐΗβ οβηΐΓ&Ι §ονβΓηιηθη<) ίΙίΛη ίη ίΙΐΘ βίαίβδ 
ιτΙιβΓβ ίΐιβ (ίβπιοοΓΛογ οοιιΐά 3βΛΐοη8ΐ7 οοηΙίΓοΙ ίίδ ο£&οθ- 
1>6&Γ6Γ8, &η<ί ΙβΛΥβ βνβη ίίδ θχβου^ίνθ Λνί<;1ιοιιίί & Ηβαά. 
ΜοΓβονβΓ ΐΗ© Ηί^ΗβΓ £βά6Γα1 οίΚοβδ ΜτβΓβ τιηριιίά, Ληά 
οηΐ^ πιβη ο£ βηΒδίβ,ιΐοβ οοτιΐά αίΤοΓά *ο ΗοΜ ΐΚβηι. 

Βιι* ϋιβ βγβΐ^πι ο£ ^ονβπιπιβηΐ; λυλ» -««τθαίε ίον 
86ν6Γα1 Γβ&δΟηδ. 

(1) Ι^αρ^β ρο^βΓδ ίηάθθοί "«ν^βΓθ νβδ^βά ίη ίΐιβ 
ΟβηβΓ&Ι, νΐιο οοιιΐά δίαιηρ Ηίβ ίηύηβηοθ οη Ιΐιβ 
£θΓ6ί^ ρο1ίθ7, Λη(1 ίβίκΐ *1ιθ λγοι^ ίη ίΐιβ ββΜ. Βα<> 
Κίβ ίβηιΐΓβ ο£ ο£&66 Λναδ ίοο βΗογ* ία δβοαΓβ Ιΐιβ &(1- 
ναηία^βδ ο£ πιοηαΓβΙιίο ηιΐβ. Ι£ ΜπιββΗ ιιηΓβαεΙγ Ιιβ 
ΙΐΛά ηο ίίπΐθ ίο §&ίη βχρβπβηοβ, ηοΓ ρο^βΓ ίο οΗοοδβ 
Λίβ ιηίηίδίβΓδ ίο αοΐνίδθ Ιιίπι. ΤΗβ ρβηοοΐ ο£ οΗ&η^β ΛηοΙ 
ίηάβοίβίοη 1>6£ογ6 8.η(1 8.£ίθΓ βαοΗ βίβοίίοη, Ιβδδ ηοίίοβ- 
αΐϊΐθ ίη ίΐΐθ Ιίίίΐβ δί&ίβδ -νν^ΙΐθΓβ ίΗβ ΑδδβιηΙ)!^ Γοαίΐ^ 
§ονβΓηβ(1, ηιί§1ιί 1>β, Ληά ο£ί6η ν»8 α δί^αΐ Μτβ»1εηβδδ 
ίη ίΚθ £Λθβ ο£ ναίοΜαΙ βηβηιίβδ β,ηά νίίΗ άβη^βΓ οίοδβ 
Λί ΗαηοΙ. Εογ λ νΐιίΐβ ίΗβ ίβΓπίοΓγ ο£ ίΗβ Ιιβ&^β 
πιί^Ιιί 1>β 1β£ί ηηάβ£βηάβά, &η(1 ίη & πιοπιβηί ίΚβ Λνΐιοΐβ 
δρίτίί ο£ ίίβ οοηηδβίδ αηά ίί» ίβηιρβΓ ίη ίΐιβ δβΐά 1)6 
οΚ8ΐι^6<ί ΤΗβΓβ νβΓβ £Γβ<ιιιβηί Γβ-βΙβοίίοηδ, ίί ίβ ίηιβ, ΧΧΧ1Υ ΙΝΤΕΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

Ι^υ* οηΐγ αίίθΓ 8, ^βο,Γ'β ίηίβΓναΙ, λικΙ βνβη 80 ίΗβΓβ 
-νναβ αΐναγβ τιηοβΓίΐΛίη^^ ^^^ 8ΐΐ8ρβη8β. ΑΓ3.<:α8 οοαίά 
ιΐ8α2ΐ1ΐ7 ηοιηίηαίβ 8. ίηβικί ογ α άβρβηάβη* ίο β11 ΐΗβ 
ο£&οο ίη αΙίβΓηβ,ίβ ^ββ-Γδ ίίΐΐ Ηβ οουΐά οηοβ ιηοΓβ 1>θ 
ΓΘ-β1βοίθά, 1)αί 8ΐιο1ι αάναηίίΐ^οδ αβ ίΙιβΓβ ιηί§1ιί 1)β ίη 
ίΐιίβ οουΓ86 νβΓβ ΒβοαΓβά \^γ ί^οπη§ ίΙΐΘ 8ρίπ<; ο£ ίΗβ 
οοηδίϋιιϋοη ινΗίΙβ αΜάίη^ 1)7 ίΗβ ΙβΙίβΓ, &ηά ίΐιβ 
Εβα^β Ηαά οααδβ ίο γιιθ ΐίβ ίη£ειί\ΐ£ΐίβ(1 ΐΓαδί ίη ίΗθ 
ηιαη ΛνΗο οοιιΐά ηβνβΓ Ιβαά ίίβ ίοΓΟβδ ίη ίΗβ ββΐά δ»νβ 
ίο άβίβειί, αηά νΗο ηηάίά αΐΐ Ηίδ Ηίβ'δ "«ν^οΓίε ίΐη(1 δβί 
ίΗβ ίοοί ο£ Λ ΜβτΟβάοηίαη πιαδίβΓ οη Ηίδ ηβοίε Γβ,ίΙιβΓ 
ίΗ&η οοηδβηί ίο ίβ,ΐίβ ίΗβ δβοοηά ρΐβ,οθ ίη αη ίη(1β- 
ρβηάβηί ΟΓββοβ. . 

(2) Ιί ναδ λνβαίε αίδο ίη ΓβδοηΓοβδ. Ιίδ βηαηοβδ 
(Ιβρβηάβά οη ίΗβ -^ίΐΐίη^ηβδδ ο£ ίΗβ οοηίΓαοίίη^ δί&ίβδ 
ίο Ρ&7 ίΐιβ (ΐηοία νοίβά : ίΙιβΓθ Λναδ ηο νίΒ,γ ο£ 
βη£θΓθίη§ ίΚβ (Ιβπι&ηά βχοβρί Ι)^ ηιίΙίί&Γ^ £θΓθβ : ίΙιβΓβ 
νθΓβ ηο ο£Βοί8,1δ ο£ ίΐιβ οβηίΓαΙ ρο^νβΓ ίΐιαί Λνβ Ιιθηγ ο£ 
<1β8,1ίη§ (ΙΐΓβοίΙ^ 'νν^ίίΗ ίΗβ ναΓίοιίδ Ηοτίδβΐιοΐοΐδ : ηο οίνίΐ 
^ ηιβίΐιοά ο£ &ρρβ&1 ίο ίΗβ ίήΗιιηαΙδ ίο δβοπΓβ ίΗβ 
ρ8,7Πϊβηί ο£ ίΗβ (1βΙ)ί. ΤΗβΓβ ΛνβΓβ δΟΛηί £\ιηά8 ίΗβΓβ- 
£θΓβ ίο πι&ίηίαίη β. δίαηάίη^ απη^, βχοβρί & Ιίίίΐβ 
ηαοΐβαΐδ ο£ πιβΓΟβηϋΓ^ ίΓΟορδ Γουηά ΛνΗίοΗ -ν^βΓβ 
§Γθΐιρβ(1 ίΗβ ναήουδ οοηίίη^βηίβ ο£ ηιίΐίίία £θΓ0β8, 
-^νΗίοΗ ηηάβΓ ίΗβ ιιηδ1εί1£ιι1 Ηαηάΐίη^ ο£ Αΐ'αίυβ \νβΓβ 
δοαίίβΓβά ίο ίΗβ >νίηάδ \>γ ίΗβ ίΓειίηβά δοΙάίβΓδ ο£ 
Οΐβοπιβηβδ. Ιη ΙαίβΓ άα^δ ίηάββά ίΗβ ρβΓδίδίβηί 
βηβΓ^7 ο£ ΡΗίΙοροβπιβη ΗΓβ&ίΗβά α ηβ\Γ ίΐΓβ 8Λ(1 
Γβδοΐυίίοή ίηίο ίΗβ ΑοΗαβαη ταηΐεδ, Ηαί ίη ίΗαί Ιαίβ ΤΗΕ ΛΟΠΑΕΑΝ ΣΕΑΟϋΕ. χχχν 

&§θ ο£ βχΐΐίΐιΐδίβά βηβΓ§7 β•ιι<1 άλνίηάΐίη^ ρορηίαϋοη 
ΐΗθ ρβί*7 8Ί*πιίβ8 ο£ ΟΓββοθ οοηΐίΐ ηβνβι• 1)β α ιηαΐ^ΐι 
£θΓ *1ΐθ βθ1ί(1 Μ&οβάοηΪΒ,η ρΙιαίΕηχ, δϋΐΐ Ιθδδ ίον ΐΗβ 
δίβαά^ ίηίίΐιιΐΓ^ ο£ Κοιηβ, 

(3) ΤΗβ Ιιβα^ιιβ Λν^8,8 ΛνβΛίε α^ωη ίιι ίί;8 £θΓθβ8 ο£ 
οοΗβδίοη. ΟτΛγ £θ8τΓ ο£ λ £θΓβί^ ιηαδ^βΓ Ηαά 1)ουηοΙ 
ϋιβίΏ &11 ΐο§βϋιβΓ : ϋ ίηοΐιιάβά 3β9.1οιΐ8 ηβί§1ιΙ)θΐΐΓ8 αηά 
υπΛν^ίΙΙίη^ ρβ,ΓίηβΓδ αΐιηοδί} £Γθΐη ^Ηβ ήΓδ<} : ϊ\, 1)θ§αη ίο 
€ηιιηΙ>1θ ίο ρίθοβδ «.ί λπ θλγΙ^ 8ί&§β 1:)β£θΓθ ΛνΗαί 
δββιηβά 8. Γβνίνίη^ δρβ-Γίαη βιηρίΓβ. ΛνΐίΘη ίί 'ν&δ 
Ιοο -νν^βαίε ίη ίΐιβ δοοίαΐ ΛναΓ ίο ρΓοίΘοί ίίδ ίβηιίοΓ^ 
£γοιιι ίΗθ ίηοιίΓδίοηδ ο£ ίΗβ 1)θ1(1 Αβίοΐίαπδ, α £β\ν ο£ 
ίΐιβ £β(1βΓ&1 ίονηδΗίρδ ιηοδί βηάαη^βΓβά άΓβ^ν ίο^βίΗβρ 
ίη άβδρδίίΓ αηά £θΓΐηβ(1 8. δρβοίαΐ Ιβα^αβ £ογ ίΗθΪΓ 
ρΓοίβοϋοη ΛνϋΗοηί ίΗβ δΒ,ηοίίοη ο£ ίΐιβ τβδί. Ιη Ιβ,ίβΓ 
άα^δ ΛνΗβη δίΓοη§βΓ ρΓβδδαΓβ 'νναδ αρρϋβά ίο £ογοθ 
Γβΐιιοίαηί δίβ,ίβδ ίο 3θίη ίΗβπι, ίΗβΓβ ^ναδ »1>ΛΓίΐ}^8 
δ1ιιπιΙ)βήη§ (Πδοοηίβηί αηά οοηδίβ,ηί άαη^βΓ ο£ (Ιίδ- 
Γορίίοη. 1κ)οα1 βηιΙ)αδ8ίβδ Λνβηί ίο Λη(1 £γο \νίίΙιοιιί 
ΓΘ^ίΐΓά ίο ίΗθ ρΓΘΓΟ^β,ίίνβδ ο£ ίΗβ ΟβηίΓ&Ι ΟονβΓηπιβηί, 
>ν1ιίοΗ αίοηβ Ιιαά ίΐιβ η^Ιιί ίο (Ιίρίοπιαίίο αοίίοη 'νν^ίίΗ 
ίΗβ οαίβρ λνοΓίά. ΤΗβ Ιίβα^αβ Θη^ο}^β^ι ίηάθβά ίΐιβ 
δβπιΙ)1»ηοβ ο£ άί^ηίίγ αηά δίΓβη^ίΗ \νΗί1β ίΗθ Ι^αΐαηοβ 
ο£ ροΛνβΓ >ν&3 Ιεβρί ηρ ίη ίΗβ §ΓβΛί δίαίβδ β,ΓοηηίΙ ίί, 
1)αί ίΗβΓβ 'νβΓβ β,Ι^ταγδ ίΓβ,ίίΟΓδ ίη ίΗβ οαηιρ ίο δβΓνβ 
ίΗβ (ϋρίοιηαίίδίδ ο£ Κοηιβ, αηά -^νΗβη ίΗβ ά^ηαδϋβδ 
ο£ ίΗβ ΝοΓίΗ £ΐηά Εαδί Η&ά δΗβ>νη ίΗβΐΓ Λνβαίζηβδδ, 
ίί δΟΒ,ΓοβΙγ ηββάβά ίΗβ ρΓβδβηοβ ο£ ίΗβ Ιβ^ίοηδ ίο ρηΐΐ 
άο^η ίΗβ ίοίίβήη^ £8.1)Γίο ο£ £βάβΓα1 ίηάβρβηάβηοβ. α ΌΝίνΕΚ-Ιτν 
ΗΙ8Τ0ΚΥ V ϊ ΑΟΗΑΕΑΝ ΕΕΑαυΚ 

Ρ0I^ΥΒIυ8, Βοοκ II. οο. χχχνπ. 9 ίο ι,χχ. 

Πολλώι/ έπιβαΧομένων έν τοΐ^ τταρέλ/ηΧνθόσι 9 
χρόνοι^ €7γΙ ταύτο συμφέρον ώγα^βΐν τΐιβ οΠαηιοΐβΓ 
λΙέλοίΓοννησίονς^ ονθ€νο<ζ 0€ καθικ^σ- ι-βββαβ, 
θ(ΐί Βννηθ€ντο<ζ Βίά το μή της κοινής €Χ€νθ€ρίας 
5 €ν€Κ€ν άΧΚα της σφ€Τ€ρας Βνναστβίας χάριν 
ίκάστους 'ττοιεΐσθαι την σιτονΒήν, τοιαύτην και ίο 
τηΧικαύτην έν τοϊς κα& ημάς καιροΐς Ισχβ προκο- 
ιτην καΧ σνντέ\€ΐαν τούτο το μέρος ωστβ μη μόνον 
σνμμαχικην καΐ φιΧικήν κοινωνίαν Ύ&γονέναι 

ΙΟ Ίτρατ/μάτων ΊΤ^ρΧ αυτούς, αΚΚά καΙ νόμοις χρησθαι 
το'ί; αύτοΐς καΐ σταθμοΐς και μέτροις καί νομίσμασι, 
ττρος δέ τούτοις αρχουσι βουΧβυταΐς ΖικασταΖς 
τοις αι5το2?, καθόλου δέ τούτω μόνφ ΖιαΧΚάττ^ιν ιι 
τον μη μιας ιτοΚεως Βιάθβσιν €χ€ΐν σχβΒον την 

15 σνμπασαν ΤΙέΚοττόννησον, τω μτ} τον αυτόν ΐΓβρί- 
βοΧορ νττάρχειν τοις κατοικούσιν αυτήν, ταΧΚα 2* 
σ. ρ. 1 2 Ρ01ΥΒΙϋ8. [π. 

ύναι καΐ κοιν^ καΧ κατά ΤΓοΚβι^ζ €κάστοι<ζ ταύτα 
καΧ ΊταραΐΓΚησία, 
38 Πρώτοι/ δβ, ττώί €ΤΓ€κράτησ€ καΧ τίνι τρόττφ το 
των Άχαίώι/ όνομα κατά ττάντων ΤΙέλοττοννησίων, 

2 ουκ αχ^ρηστον μαθβίν. οντ€ ^άρ χώρα<ξ καΧ ττόΧεων $ 
ττΧηθβί Βιαφέρονσιν οι ττάτρίον βξ άργΐ}<ξ €χοντ€<; 
την ττροση^ορίαν ταντην, οντ€ ιτλοντοι^ οντ€ ταϊ^ 

3 των άνΒρων άρ€ταΐς. το τε γα/9 των ^ΑρκάΒων 
βθνος^ 6μοίω<ζ δβ καΧ το των Αακωνων, ττΧηθεν 
μ€ν άνΒρων καΧ χώρά<ζ ούΒε τταρά μικρόν υ7Γ€ρίγ€ΐ' ίο 
καΧ μην ουδέ των της άνΒρατ/αθίας ττρωτβίων 
ονΒενΧ των^ΈίΧΧη^ων οίοί τ είσϊν ούΒ&ΐΓοΤ€ ^αρα- 

4 γωρείν οι ττροειρημένοί, ττώς ου ν καΧ Βιά τι νυν 
βνΒοκοΰσιν οΰτοί Τ€ καΧ το Χοιττον ιτληθος των 
ΉέλοτΓοννησίων α μα την ττοΧιτείαν των ^Αχαιών ι$ 

5 καΧ την ττροσηΎορίαν μ€Τ€ΐΧηφότ€ς ; ΒηΧον ώς 
τνχην μβν Χέ^βιν ονΒαμώς &ν €Ϊη Ίτρέττον {ψανΧον 
Ύαρ), αΐτίαν δέ μάΧΧον ζητ€Ϊν' χωρίς ηάρ ταύτης 
οντ€ των κατά Χο^ον οντ€ των τταρά Χο^γον είναι 

6 Βοκούντων ούΒβν οΐόν τ€ σνντβΧεσθήναι. βστι δ' αο 
ονν, ως €μη Βόξα, τοιαύτη τις. Ισηγορίας καΧ 
τταρρησίας καΧ καθοΧον Βημοκρατίας άΧηθινής 
σύστημα καΧ ττροαίρεσιν εΙΧικρινβστέραν ουκ &ν 
€νροΰ τις της παρά τοις ^Αχαιοΐς ύτταρχούσης, 

7 ατίτη τινάς μεν εθεΧοντήν αίρετιστάς εΰρε Π€λο- 25 
ΊΓοννησίων, ττοΧΧονς δβ ττειθοί καΧ Χό^γφ ττροση^ά" 
^γετο, τινάς δέ βιασαμενη συν καιρψ παραχρήμα 
ΊτάΧιν εύΒοκεΐν Έποίησεν αύτ^ τους άνα/^κασθεντας' 

8 ούΒέσι 'γάρ ούΒεν ύττοΧειττομενη ΐΓΧεονεκτημα τοΣ^ 
εξ αρχής, ϊ<τα δέ πάντα ποιούσα τοις άεΧ προσ- ^ο 37—39] ΤΗΕ λΟΕΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 3 

'λίψ,βαρομένοις, ταχέως κ<ιθικν€Ϊτο της Ίτροκβίμένης 
^ΤΓΐβοΧης, Βνο σνν^ρ^σϊς γομωμένη τοις ίσχνροτά^ 
τοις, ίσότητι και φϊΚανθρωττία. Ζιο ταύτην ρ 
άρχψγον καϊ αϊτισν ηγητέον τον συμφρονησαντας 

5 ΎΙέΚοΊΓοννησίους την ννν ύττάρχρνσαν αντοΐς €ΐ5δαΑ- 
μονίαν καταστησασθαι, 

Τά μίν ουν της ττροαψέσβως καΐ το της ίο 
τ-οΧιτείας .ίΒίωμα το νυν βίρημάνον και νΐιοββ ΐιίκΐι τβ- 
τ-ροτβρον ιητηργιε τταρα τοις Αχαιοις. νΕβΛαβ 

ΙΟ ΒηΧον δέ τοντο και Βι ίτέρων μ€ν πΧ^ιρνων, ττρος 1 1 
^ το Ίταρον άρκεσβι ιτίστ^ως χάρΐΡ €ν ή καν Ββύ'- 
τβρον "Κηφθβν μαρτνριορ. καθ^ ους ηαρ καιρούς Ιν 39 
τοΧς κατά την ^\τ€ΐΚίαν τάττοις, ' κατά την μ&γάΧην 
Ελλάδα τ6τ€ Ίτροσα^ορενομενην, ίνεττρησθη τα 

15 σννέΖρια των ΊΙνθα<γορ€ίων, μβτά ταύτα ^βνομένου 2 
κινήματος οΧοσ^χεροΰς ττβρϊ τάς τΓοΧιτβίας, οττερ 
βΙκός, ώς αν των ιτρώτων άνΒρων €ξ έκαστης 
ΊτόΧθως οντω τταραΧότ/ως Βιαφθαρέντων, συνέβη 3 
τάς κατΓ εκείνους τους τόττονς 'Έ^XXηνικάς ττόΧβις 

«> άναττΧησθηναι φόνου καϊ στάσεως και τταντοΒαττης 
ταφαγιης' έν οίς καιροίς άττο των ττΧβίστων μερών 4 
της Έλλάδθ9 ιτρεσβευόντων έττι τάς ΒιαΧύσεις, 
^Α.'χαιοις καΧ ττ) τούτων ττίστει συνεχρησαντο ττρος 
την των τταροντων κακών εξα^γω^γήν, ου μόνον δέ 5 

15 4^ατά τούτους τους καιρούς άττεΒέξαντο την αΐρεσιν 
τ&ν ^Αγαιών, αλλά καϊ μετά τινας χρόνους όλο- 
σγερώς ωρμησαν ετη το μιμηταΐ ^^ενέσθα^, της 
ΊΓοΧϋτείας αυτών ' τταρακαΧέσαντες ^γάρ σφάς και 6 
συμφρονησαντες Κ,ροτωνιάται Χνβαρΐται Καυ- 

30 Χωνιαται ττρώτον μεν ά^-έΒειξαν Αιός ομαρίου 

1—2 4 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [υ. 

κοινον ίβρον καΐ τοττον ίν φ τάί τβ συνόΖου^ κ(Λ 
τα Βίαβονλια σννβτέΧονν, Ββντβρον τους έθισμονς 
καΐ νόμους €κΧαβόρτ€ς τοι)^ των Άχα^ώζ/ βττββά* 
"Κοντό γρησθαι και Βιοίκ€Ϊν κατά τούτους την 
ΤΓοΧίτβίαν^ ύτΓο δέ της Αιονυσίον Χυρακοσίον $ 

7 Βνναστβίας, €τι δέ της των ΐΓβριονκούντων βαρ- 
βάρων ίτηκρατβίας έμττοΖίσθέντζς ονχ^ ίκονσίως 

8 άΧΧά κατ ανάγκην αυτών άπβστησαν, μετά δβ 
ταντα Αακ€Ζαιμονίων μεν παραδόξως ττταισάντων 
7Γ€ρΙ την €ν Αενκτροίς μάγτιν^ @ηβαίων Κ άνίΚ- ίο 
Ίτίστως άντίττοιησαμένων της των ^ΕΧΧηνων ί/γβ- 
μονίας, ην ακρισία ττβρί ττάντας μβν τονς'^ΕΧΧηνας, 
μάΧιστα δβ ττερΧ τους ττροβιρημβνοϋς ως αν των 
μ€ν μη συ^χωρούντων ηττησθαι, των δέ μη 

9 ΊΓίστευόντων 'ότι νβνικηκα^ιν. ου μην άΧΧά ^€ ι^ 

ΤΓβρΙ των αμφισβητουμένων επέτρεψαν @ηβαΐοι 

καΐ ΑακεΒαιμόνιοι μόνοις των 'ΕΧΧηνων ^ΚγαΛοΙς, 

ΙΟ ηο* *ο 1*8 ϋοκβΓ ου Ίτρος την Βύναμιν άττοβΧέψαντες 
ΐ)αϋΐ8ρηηορΐβ8; (^^^^^^^ ^^^ εΚαγίστην τότε ί>η των 

'ΈιΧΚηνων είγον), τ6 8ε ττΧεΖον εις την ττίστιν καϊ ίο 
την οΧην καΧοκα'γαθίαν' ομοΧο^ουμένως ^άρ 
8η τότε ταύτην ττερΧ αυτών ττάντες είγρν την 
Βόξαν, 

11 Τότε μεν ουν ψιΧως αυτά τά κατά την 
Ίτροαίρεσιν ύττηργε τταρ αύτοΐς, άττοτέΧεσμα δέ ΐ5 
ή Ίτράξις άξιόΧο^ος ττρός αΰξησιν των ΙΒίων 
ανήκουσα ττρα^μάτων ουκ ε^γίνετο τφ μη Ζύναχτθαί 

12 φΰναι ιτροστάτην άξιον της ττροαιρέσεως, άεΐ 8ε 
τον υ7Γο8εΙξαντα ΤΓοτε μεν ύττό της Αακε8αιμονίων 
άρχης ετΓίσκοτεΐσθαι καΐ κωΧύεσθαι, ιτοτ^ 8ε 30 39—41] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 5 

μαΧΧον νττο της Μ.ακ€Βόνων. εττβΐ δε ττοτβ συν 40 
καφγ Ίτροστάτας άξωχρβως ^ εΰρεν, ,,„,Η^^„ρΜ,^ 
ταχέως την αυτής Βνναμιν έττοίησε ^^'^^'^^^'*• 
φανεράν ίτητέΚεσαμίνη το κάλΧιστον ίρ^γον^ την 

5 ΤΙβΧοτΓοννησίων ομόνοιαν' Ί^ς ^ρχη^ον μβν καν ι 
καβηηεμόνα της οΧης ίτΓΐβοΧής'Άρατον νομιστέον 
τον Έ,ίκνωννον, ά/γωνιστην δέ καΐ τβΧεσιουρ^ον 
της 'ττράξβως ΦίΧοττοίμβνα τον Μ&γαΧοτΓοΧίτην^ 
βββαιωτην δέ του μόνιμον αντην €7γΙ ιτοσόν γει/ε- 

ιο σθαν Ανκόρταν καΐ τους ταύτα τούτω ττροβΧομένονς 
άνΒρας. τίνα δ' ην ίκάστοις τα ττραχθέντα καΐ ^ 
ιτώς καΐ κατά ττοίους καιρούς^ τταρασόμβθα ΒηXονν^ 
άβΐ κατά το ττρέτΓον τη ^ραφη ττοιούμενοί την 
ίττίσταχτίν. των μέντοί ^6 ^Αράτφ Βίφκημύνων 4 

15 καΐ νυν καΐ μ€τά ταύτα ττάΧιν έττίκεφαΧαιούμενον 
μνησθησόμβθα Βίά τό καΐ Χίαν αΧηθννούς καΐ 
σαφείς έκβίνον ΐΓβρΙ των ΙΒίων σνντβταχέναι^ 
Ίτράξβων υπομνηματισμούς ' των δέ τοις άΧΧοίς 5 
άκριβ€στ€ραν καΐ μετά Βια^τόΧής ΤΓΟίησομβθα την 

ίο έξηγησιν. ύττοΧαμβάνω δέ ραστην έμοί τ αν 
η^νίσθαι την Βίηγησίν καϊ τοΐς €ντίτ/χάνουσιν 
€ν7ΓαρακοΧονθητον την μάθησιν, €6 ττοίησαίμβθα 
την έττίστασιν άττο τούτων των καιρών έν οίς κατά 
ΊΓοΧιν ΒιαΧνθέντος του των ^Αχαιών ίθνους ύττό 

Ί$ των €Κ ΜακβΒονίας βασιΧέων αρχή ττάΧιν β^γένβτο 
καΧ σύννβυσις των ττόΧβων ττρος άΧΧήΤ^Μς, αφ* 6 
τ}ς αύξανόμβνον κατά το συνβχβς το βθνος €ΐς ταύτην 
ηΧθ€ την συντέΧβιαν βν ^ καθ* ημάς ην, ύττίρ ης 
κατά μέρος άρτίως είττον. 

3ο ^ΟΧυμπίάς μεν ην βίκοστή καΐ τετάρτη ιτρος^Λ. β Ρ0ΣΥ£ΐυ8. [π, 

1 ταΐς ίκατόν, οτ€ ΤΙατρεΐς 7}ρξαντο συμφρονβΐν καΐ 
Ανμαϊοί, καιροί δβ καθ* ον<ζ ΙΙτοΧεμαΐος 6 Αάγον 
καΐ Αυσίμαγρ^, €Τί δέ Χέλβυκο^ καΐ ΤΙτόλβμαϊο^; 6 
κβρανρο^ μ^ΤηΧΚαξαν τον βίον' ττάντες γά/ο οντοι 
ΊΓβρΙ την Ίτροαρημένην οΧνμτηάΒα το ζην βξέΧιιτον. 5 

3 τοϋ9 μ^ν ουν άνώτ€ρον τούτων 'χρόνονς τοιαύτη τι<$ 

4 ην η ΊΓβρΙ το Ίτροβιρημένον ίθνος Βιάθ€σι<ζ, ά^σ 
^γάρ Ύισαμβνον βασιλβνθέντβς, ος ην ^Ορέστον 
μίν νίός, κατά Ββ την των ΉρακΧαΒων κάθοΒον 
€Κ7Γ€σών της Χιτάρτης κατβσγ^β τους 7Γ€ρΙ ^Αγαίαν ία 

5 τόίΓονς, άτΓο τούτου κατά το σννεχ€ς καϊ κατά το 
^γένος €0)9 Ώγιζ/ον βασιΧβνθέντβς, μετά ταύτα 
Βυσ αρεστή σαντ€ς τοΐς του ττροειρη μενού τταισίν 
€7γΙ τω μη νομίμως άΧΧά Βεσττοτικώς αυτών αργενν, 

6 μετέστησαν εΙς Βημοκρατίαν την ΊΓοΧίτείαν, Χοιττον ι ζ 
'^Βη τους εξής γρόνους μ^χρι της ^ΑΧεξάνΒρου καϊ 
ΦίΧίτητου Βυναστείας άλΧοτε μεν άΧΧως εχωρεν 
τά ττρά^ματ αύτοΐς κατά τάς ττεριστάσεις, τό γβ 
μην κοινον ΤΓοΧίτευμα, καθάττερ είρηκαμεν, εν 

7 Βημοκρατία συνέγείν εττειρώντο. τούτο δ' ην εκ ίο 
ΒωΒεκα ττόΧεων, ας ετι καϊ νυν συμβαίνει Βιαμενειν, 
ΊτΧην ^Ω,Χενου καϊ 'ΈιΧίκης της ττρο των Αευκτρικων 

8 υΤΓΟ της θάΧάττης καταττοθείσης' αύται δ' εΙσΧ 
ΤΙάτραι Αύμη ΦαραΙ Τριταία Αεόντιον Αΐ^ιον 

9 Αϊ^€ΐρα ΙΙεΧΧηνη Έούρα Κ,αρύνεια, κατά Βε τους 7$ 
Βροΐίβη «ρ !))' υστέρους μεν των κατ ^ ΑΧεΡανΒρον 

ΜΜΟθάοηίβη '^ , Γ^^ ^ ν ' Ζ) ' 

ηιΐβΓδ καιρών Ίτροτερους οε της άρτι ρηυεισης 

οΧυμτΓΐάΒος εΙς τοιαύτην Βιαφοραν καπ, καχ^εξίαν 
ενέττεσον, και μάΧιστα Βιά των εκ ΜακεΒονίας 
βασιΧεων, εν ^ συνέβη ττάσας τάς ιτόΧείς γωρισ- 30 41, 42] ΤΗΕ 40ΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 7 

θβίσα^ άή> αντο^ρ €ναντίως το συμφέρον &γ€ΐνί 
άλΧηλαίζ. €ξ ου συνέττ^σβ τα9 μερ ίμφρούβονς ίο 
αντωρ 'γ€Ρ€σθαί ^ιά τ€ ΑημητρΙον χαΐ }ί(ΐσσάρΒρον 
καΐ μ€τά ταύτα Βί ^Αρτι/γόρου του Τορατα, τάς Ββ 

5 καΐ τυραρρ€Ϊσθαι' ττλβ/στου^ ^γαρ Βή μοράρχρυς 
οντος βμφυτβυσαι Βοκ€Ϊ τοΖς'Έλλι^σ^. ττβρί Βέ τηρ 1 1 
είκοστηρ καΐ τετάρτηρ οΧυμιτι,άΒα ΤΓρ6<ξ ταΐ<ζ ξκατόι^, 
καθάττερ έπάρω Ίτροείττορ^ αυθι,<ί ηρξαρτο μετανοή- 
σαντ€ς συμφρονεΐρ' ταύτα δ' ηρ κατά τηρ ΤΙνρρου 

ΙΟ Βιάβασιρ βίς^ΐταλίαρ. καΐ πρώτοι, μ€Ρ ^^ ^^^^^^ ϋβ τβ- '^ 
συΡ€στησαρΑυμαΙοιΙίατρ€Ϊ^ Ίριταί€Ϊ<: ^°" *" ^^ *•^• 
Φαραί€Ϊς' Βιόττερ ονΒβ στηΧηρ υττάργείΡ συμβαίρ^ι, 
τωρ ΊΓολβαορ τούτωρ ττερί της συμττοΧιτεία^ζ' μ€τά ι$ 
Ββ ταύτα μάλιστα ττως €Τ€ί ττέμτττφ τηρ φρουράρ 

1^ 4κβα\άρτ€^ ΑΙ'γι,€Ϊς μετέσχρρ της συμτΓοΧίτβία^:, έξης 
Β^ τούτοις Έού ρίοι τορ τίραρρορ άτΓοκτβίραρτβς. αμα 1 4 
δέ τούτο ίς ίίαρυΡ€Ϊς άττοκατέστησαρ' συΡίΒωρ ηάρ 
^Ισέας 6 της Ίίαρυρβίας τότβ τυρανρβύωρ έκπεπτω- 
κυΐαρ μ€Ρ έξ Αιγίου τηρ φρουράρ άττοΧωΧότα Βε 

2ο τορ €Ρ ΤΎ) Βούρα μόραργρρ Βιά Μάργον καΐ τωρ 
Άχαίώϊί, έαυτορ Βέ τταρταγόθερ ορώρ οσορ ουκ 
ηΒη ΤΓοΧεμηθησόμεΡΟΡ, άποθέμερος τηρ άρχτ}Ρ καΐ 15 
7<χφώρ τα ΊΓίστά τταρά τωρ ^ΑχαΐΛΟΡ νττέρ της 
άσφαΧείας ττροσέθηκε τηρ ττόΧΐρ ιτρος το τωρ 

2$ ^Αγαιωρ σύστημα^ 

Ύιρος ουρ χάριρ έττΐ τους χρορους τούτους^ 
άρέΒραμον', ιρα ττρώτορ μβρ ^γέρηταν συμφαρές 
^τώς χαΧ κατά ττοίους καιρούς καϊ τίρες ττρωτο^ τώρ 
εξ άρχης ^Αγαιωρ ανθις έττοιησαρτο τηρ έττιβοΧηρ 

30 της νύν συστάσεως* Βεύτερορ δ' ΐρα κα\ τά τή^ ι 8 Ρ0ΣΥΒΐυ8. [π. 

ιτροαφέσβως μη μόνον 8να τή^ ημ^τέρα^ αποφάσβω*: 
' ΙπΛί^Εηάιιη- οΧΧά κοί Βι αύτών των ττρα^μάτων 

3 *^ ΊΓίστεω^ τι/γχαι/ι;, Οίοτί μια τις αβί των 
^Αχαιών αΐρ€σι<: νττηρχζ, καθ* ην 7Γροτ€ίνοντ€ς 
μεν την Ίταρ αυτοίζ Ιση^ορίαν καΐ ιταρρησίαν, $ 
7ΓΟ\€μοΰνΤ€<; Ββ καΐ κατα/γωνίζ6μ€νοί συν^γω^ τον<ζ 

ή Βι αντων η Βίά των βασιλέων τάς σφβτέρα*: 
ττατρΙΒα^ζ καταΒονΧου μένους, τούτφ τφ τρόττω καΐ 
ταύτΎΐ τρ ττροθέσβί τούτο τοΰρ^ον εττ^τέΧ^σαν^ τά 

4 μ^ν Βί αυτών τά Β^ καΐ Βιά των συμμάχων, καί ίο 
'γάρ τά Βν εκείνων συν^ργηματα ^γ&γονοτα ιτρος 
τούτο το μέρος έν τοΐς έξης χρόνους έττΐ την των 

5 * Αχαιών 'προαίρ€σιν άνοίστέον, ττοΧλοΐς γά/9 
κοινωνήσαντ€ς ττ ραμμάτων, ΤΓΧβίστων Βέ καΐ καΧ- 
Χίστων 'Ρωμαίοίς, ούΒέττοτβ το τταράτταν έττ^θύμη-^ 1 5 
σαν έκ τών κατορθωμάτων ούΒβνος ΙΒία ΧυσιτβΧούς, 

6 αλλ' άντΙ Ίτάσης της εαυτών φιΧοτψίας, ην τταρβί- 
χοντο τοις συμμάχοις, άντίκατηΧΧάττοντο την 
έκαστων έΧβυθερίαν καΐ την κοινή ν ομόνοιαν 

7 ΤΙέΧο'ΤΓοννησίων, σαφέστερον δ' ύττέρ τούτων «ο 
ίσται ΒιαΧαμβάν€ΐν έζ αύτών τών ττβρί τάς ττράξβις 
ενεργημάτων. 

43 Είκοσι μέν οΰν €τη τά πρώτα και ττέντβ 
συν€7ΓθΧιτ€ύσαντο μβθ* εαυτών αι ττροειρημέναι 
7ΓΟλ€Α9 γραμματέα κοινον έκ ττβριόΒου τΓροχειριζό- ^$ 

ί μεναι και Βύο στρεη-η^ούς* μετά Βέ ταύτα ττάΧιν 
εΒοξβν αύτοΐς €να καθιστάνβιν και τούτφ ττιστεύαν 
ύττέρ τών ίίΧων, καΐ ιτρώτος έτυχε της τιμής ταύ^ 

3 της Μάρτγος 6 Καρυνενς. τετάρτφ δ' ύστερον 
€τει τού ττροειρημένου στρατη^ούντος ^Αρατος 6 30 42—44] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 9 

^ίκυωνιο^, €τη μβν βγων βϊκοσί, τυράννου /ιένηρ δ* 
€λ€υθ€ρΰύσα<ζ την ττατρίΒα Βιά τη^ ιΐβ ρΓοι^τβββ ιτω ' 
αρ€της της εαυτού και τοΧμης, ιτροσβ^ ΑΓ»*αβ, 
ν€ΐμ€ ττρος την των ^Αγαι,ών ττόλι,τβίαν, άργτ)θ€ν 

5 €υθύς βραστής η^€νόμ€νος της ττροαιρέσεως αυτών, 
6^86ψ δέ 'ττάΧίν €Τ€ΐ στρατηγός αίρβθύς το δβιίτε- 4 
ρον^ καϊ ΊτραξικοΊτησας τον ^Κκροκίρινθον ^Αντιγό- 
νου κυρΐ€υοντος, και ^γβνόμενος €^γκρατής μβ^άΧου 
μεν άττέΧυσβ φόβου τους την ΐΙβΧοττόννησον κατ- 

ΙΟ οικούντας, βΧβυθβρώσας δέ Κορινθίους Ίτροση^ά- 
7€το Ίτρος την των ^Κγαιών τΓοΧιτβίαν, έττΐ δέ 5 
της αυτής άργγ^ς και την των Μβγαρεωι; ττόΧιν 
Βιαπραξάμβνος ττροσβνβιμβ τοις ^Α/χαιοις. ταΰτά 6 
τ €γίν€το τω 'ττρότβρον €Τ€ΐ της Καρχηδονίων 

15 ^της, €ν ζ καθόΧου %ικ€Χίας €κγωρ7}σαντ€ς ιτρω- 
τον ύττύμειναν τότ€ φόρους βνβ^κβΐν 'Ρωμαίοις. 
βίβ^άΧην δέ Ίτροκοττήν ττοιήσας της εττιβοΧής €ν 7 • 
οΧί'γφ χρόνφ Χοιττόν ηΒη Βΐ€τέΧ€ΐ ιτροστατων μ€ν 
του των ^Κγαιων βθνους, ττάσας δέ τάς έττιβοΧάς 

10 καΧ ττράξβις ττρός ^ τέΧος αναφερών ' τοΰτο δ' ην β 
το ΜακβΒόνας μίν ίκβαΧπν €Κ ΤΙεΤ^ττοννήσου, τάς 
δέ μοναργίας καταΧΰσαι, βεβαιώσαι δ' ίκάστοις 
την κοινήν και ττάτριον εΧευθβρίαν, μ^χρ^ μ^ν 9 
ονν ην ^ Αντίγονος ο Γονατάς^ ττρός τ€ την εκεί- 

^5 νου ΤΓοΧυττρα^μοσύνην καϊ ιτρός την ΑιτωΧών 
*ΐΓΧεον€ξίαν άντιταττόμενος Βΐ€Τ€Χ€ΐ, ττρατ/ματικώς ίο 
€καστα χβιρίξων, καίττβρ βίς τοΰτο ττροβάντων 
αμφοτέρων άΒικίας και τόΧμης ωστ€ ττοιήσασθαι 
σννθηκας ιτρ^ς άΧΧή\ους ύΐΓ€ρ Βιαιρέσεως του των 

30 * Αχαιών ίθνους. * Αντιγόνου δέ μ€ταΧΧάξαντος, και 44 10 Ρ01ΥΒΙϋ8. [μ^ 

(τννθβμένων των ^Αχαίωρ καΙ σνμμβ,χίαν ΐΓρ6<ζ 
ΑΙτωΧον^ καΐ μ^τασγόντων €υ^€νώ^ σψίσι του 
προς Αημητρίον πολέμου, τά μ€ν της άΧΧοτριοτΓίγΓος 
καΐ Βυσμ€ν€ίας ήρθη κατά το παρόν, νπ€τ/€ν€το δέ 

2 κοινωνική κάί φιλική τις αντοΐς 8ιάθ€σις, Αημτ}- $ 
τρίον δέ βασιλβύσαντος Βέκα μόνον €τη και μβταλ- 
λάξαντος τον βίον πβρί την πρωτην Βιάβασιν €ίς 
την ^ΐλλυρΙΒα ' Ρωμαίων, εγίνβτό τις €ΰροια πραγ-^ 
ματων προς τήν €ξ αρχής 4πιβολήν των ^Αχαιών. 

3 06 γαρ ίν Τ'ρ ΐίβλοποννήσφ μόναρχοι Βυσέλπιστή" ίο 
&ιιά ΐνηαιίβ »ΐ)- σαντ€ς €πι τω μετηλλαγίναι μεν τον 
νοιίΓ. Αημητριον, ος ην αντοις οιονεί χορψγος- 
καΐ μισθοΒοτης, βπικβϊσθαι δέ τον ^Αρατον οι6μ€^ 
νον δβΓν σφάς άποτίθ^σθαι τ ας τυραννίδας, και τοις 
μβν π€ΐσθ€Ϊσι μ€^άλας Βωρεάς και τιμάς προτ^ίν^-^^ 1 5 
τος, τοις δέ μή προσέχουσιν €Τ6 μβίζους €πανατ€ΐ•^ 
νομένου φόβους και κινδύνους 8ιά των * Αχαιών,^ 

4 &ρμησαν ίπΐ το π^ισθέντες άποθέσθαι μίν τάς 
τυραννιΒας, έλβνθβρωσαι δέ τάς εαυτών πατριΒας, 

5 μ€τασχ€Ϊν δε της των ^Αχαιών πολιτείας, ΑυΒιά•* ίο 
Βας μεν ονν ό Μ.€^αλοπολίτης ετι ζώντος Αημητρίου 
κατά τήν αυτού προαίρεσιν, πάνυ πραηματικώς 
κοΧ φρονίμως προϊΒό μένος το μέλλον, άπετεθειτα 
τήν τυραννίΒα καΐ μετεσχήκει της εθνικής συμ- 

6 πολιτείας' ^ Αρκττόμαχος δ' ό τών ^Αρτγείων τιί- ί$ 
ραννος καΐ Ηένων 6 τών Έρμιονέων και ΚΧεώνυ^ 
μος 6 τών Φλιασίων τότε αποθεμένοι τάς μοναρχίας, 
εκοινώνησαν της τών ^Αχαιών Βημοκρατίας^ 

45 ^Ολοσχερεστέρας Βε γενομένης αυξήσεως Βια 
ταύτα καΐ προκοπής περί το ίθνος^ ΑΙτωλοΙ Βιά 30 44, 45] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΣΕΑΟϋΕ. 11 

την εμφντον άΒικίαν καΧ ν\€ον€ξΙαν φθονησαντ€ς, 
το δβ 'ττΤ^ΐον €λ.7Γ/σαι/Τ€9 καταΒΐ€\έσ^ ττιβ Αβ«οΐίΕηβ 
θαι τάς •7Γθλ€ί9, καθάττ^ρ και ττρότβρορ ^ϊ^^^ϊ^^^^^υ» 
τάς μα/ ^Ακαρνάνων Βΐ€Ρ€ίμαντο ττρο^ ^ΑΚέξανΒρον, 

5 τάς δε τώρ ^Αγαιων €7Γ€βάΧοντο ττρος ^ Κντί'γσρον ι 
τον Υονατάν, καΐ τότ€ 7Γαρα'ΐΓ\ησΙαι<: ίΚιτίσιν 
€7Γαρθ€ντ€ς άττετολμησαν ^Αντι^γάνφ τβ τω κατ 
€Κ€ίνοχί<ζ τού<; καψονς ιτροβοτωτί ^ακβΒόνων, 
€ΐητροΐΓ€ύοντι^ Βί ΦίλίττΊΓου ΊταιΒος οντος, ι^α^ 

10 ΚΧεομ€ν€ί τω βασιΚβΙ ΑακβΒαιμονίων κοινωνύν 
καϊ σνμ'ίΓλΑκαν αμφότερους αμα τάς γείρας. ορών•^ 3 
Τ€9 ^άρ τον ^ Αντί^ονον κνρΐ€νοντα μ€ν των κατά 
ΉίακεΖονίαν άσφάΚως, 6μο\οτγονμ€νον Βέ καϊ ττρο^ 
ΒηΧον έ'χθρον οντά των ^Αγαιων Βυά το τό*» 

15 *Ακροκόρινθον 7Γραξίκο7Γ€ίν, νΊτέΧαβον^ €* τους ^ 
Αακ€Βαίμονίον<ζ ΐΓροσ\αβ6ντ€^ €Τί κοινωνούς σφίσυ 
της έτηβοΧης ιτροεμβίβάσανεν βίς την ττρος το 
ίθνος άττέχ^θβιαν, ραΒίως αν κατατ/ωνίσα^θαι τους 
^Αγοίούς €ν καιρψ σννβττιθέμενοΰ κα\ ττανταχό&εν 

ΊΟ 7Γ€ριστησαντ€ς αντοΐς τον ττόΧεμον, ο Βη καϊ 5 
ταγέως αν έκ των κατά Χσγον έτΓβτέΧβσαν, βί μτ) 
το κνριώτατον τταρεΐΒον της ττροθεσβως, ου συΧ- 
Χοηι,σάμβνοΰ Βωτι ταΐς έττίβοΧαΐς "Άρατον βξονσιν 
άντατγωνίστην, ανΒρα Βυνάμενον ττάσης εύστογάν 

25 ΊΓβρίστάσβως, τοι^γαρονν 6ρμησαντ€ς βττΐ το ττο- 6 
Χίπτρα^γμονεΐν καϊ χαρών αρχειν άΒίκων ονχ οίον 
ηνυσαν τι των εττινοηθέντων, άΧΧα τουναντίον 
καϊ τον "Αρατον τότβ ττροβστώτα καΧ τ 6 έθνος 
ίσωματοτΓοίησαν, ττρα^ματικως άντητερισίΓάσαν* 

30 τος εκείνου καΐ Χνμηναμένου τάς εττφρΧάς αυτών. 12 ΡΟΣΥΒΙϋΒ. [π. 

7 ώ9 δ' €'χ€φίσθη τα οΚα, Βηλον ίσταί Βίά των 
Χέ^βσθαύ μέλΧόντων, 
46 θβωρώι/ ^αρ τονς Αιτωλούς 6 ττροαρημέρος 
άνηρ τον μ€ν ΐΓοΚεμον τον ττρος αυτούς αίσγυ- 
νομένονς άναΧαβύν €κ τον ψανβρον Βιά το καΐ $ 
Χίαν βίναι ττροσφάτους τάς• €κ των ^Αγαιόίν 
εύβρτ/βσίας ΤΓ€ρΙ τον Αημητριακον ττόΧβμον €ΐς 

2 αυτούς^ συ μβουΚβυο μένους δβ τοϊς ΑακβΒαιμονίοίς 
καΐ φθονοΰντας τοις ^ΑγαίοΙς ίττΐ τοσούτον ώστε 
ΚΧέομίνονς ΤΓβττραξικοτΓηκότος αυτούς καϊ ττα- ίο 
ρυρημένου Ύέ^βαν Μαντίν€ίαν ^Ορχομενόν, τάς 
ΑΙτωΧοΐς ου μόνον συμμαγίΒας ύτταργούσας άΧΚα 
ιαιάΐοοίςβάΐοαβ- κα\ συ μτΓοΧυτβυο μίνας τ6τ€ 'ττόΧεις, 

οιηβηββ οΓ 8ρ&τ1& » • » λ ι \ / 

ίοορροββίι. οι;χ οίον ώγανακτουντας €ΐΓί τούτοις 

3 άΧΚά καΐ βεβαιοϋντας αύτω την τταράΧηψιν, καϊ 15 
τους *π•ρότ€ρον κατά των μηΒεν άΒικούντων ττάσαν 
Ικανην ΤΓΟίουμένονς ττρόφασιν €ίς το ττόΧεμβΐν 
Βιά τήν ιτΧεονεξίαν τότβ συνόρων εκουσίως ττα- 
ραστΓονΒου μένους καΐ τάς με^ίστας ά'ττοΧΧύντας 
ΤΓοΧεις εθεΧοντην, εφ* ω μόνον ιΒεϊν άξιόγρεων ίο 
'γενόμενον άντατ/ωνιστήν ΚΧεομένη τοις ^Αχαιοΐς, 

4 ειγνω Βεΐν εΙς ταύτα βΧειτων οΰτός τε καϊ ττάντες 
ομοίως οι ττροεστώτες του των ^Αχαιών ίγοΧι- 
τεύματος ττοΧεμου μεν ιτρος μηΒενα κατάργειν^ 
ενίστασθαι Βε ταΐς των ΑακεΒαιμονίων εττιβοΧαΐς, α 5 

β το μεν ουν ττρώτον εττΐ τούτων ήσαν των Βια- 
Χήψεων' θεωροΰντες Βε κατά τους εξής γρόνους 
τον ΚΧεομενη θρασεως εττοικοΒο μουντά μεν το 
καΧούμενον * Αθήναιον εν ττ} των ^&γαΧθ7ΓθΧιτών 
χώ/οα, ιτρόΒηΧον Βε καϊ ττικρον άναΒεικνύντα σφίσΐι 30 45—47] ΤΞΕ ΑΟΗΑΈΑΝ ΣΕΑΟϋΕ. 13 

ττολέμιον ίαυτσρ, τ6τ€ δι) συναθροίσαντβζ τον^ 6 
* Αχαιούς ίκρυναν μετά της βουλής άναΧαμβάνειν 
φανερώς την ττρός τους ΑακεΒαιμορίονς άττίγθβιαν. 
Ό μίν οΰν Κ\€ομ€Ρΐκος ττροσα/γορενθβΐς ίγο- 7 
5 "Κεμος τοίαντηρ έλαβε την αρχήν και κατά τούτους 
τους καίρονς' οί δ' ^Αχαιοί το μεν ττρώτον Β(Λ τής4Π 
ΙΒίας Βννάμεως Άρμησαν άντοφθαλμεΐν τοις Αακε- 
Βαιμονίοις, Άμα μίν νττολαμβάνοντες καλλισ^τον 
είναι το μη Βι ετέρων σφίσι ττορίζεσθαι την σωτη- 

ΙΟ ρίαν αλλ' αυτούς Βι αυτών σωζειν τάς ττόλεις κα\ 
την χώραν, αμα Ββ βουλομενοι καΐ την ιτρος ΐΐτολε- ι 
μαιον τηρεΐν φιλίαν Βιά τάς ΊΓροτγε^γενημένας ευερ- 
γεσίας και μή φαίνεσθαι ττρος ετέρους εκτείνοντες 
τάς χείρας. ήΒη δ' εττι ττοσον του ττολέμου ττρο- $ 

15 βαίνοντος, καΐ του Κλεομένους το τε ττάτριον 
ΤΓολίτευμα καταλνσαντος καΐ την εννομον βασι-' 
λείαν εΙς τυραννίΒα μεταστήσαντος, χρωμένου Βε 
και τω τΓολέμω ττρακτικώς καΐ ΊΓαρύ,βόλως, ττρο- 4 
ορώ μένος "Αρατος το μέλλον καΐ ΒεΒιώς την τε 

20 των Αιτωλών άττόνοιαν και τολμαν, ΑηΛα» ΐατηβά 
εκρινε ^ρο ιτοΧλου λυμαινεσυαι την »» <>' ΜβοβίΐοηίΛ, 
ετΓΐβολήν αυτών, κατανοών Βε τον ^Αντί^ονον 5 
και ττραξιν έχοντα και σύνεσιν καΧ ττίστεως άντι- 
τΓοιούμενον, τους Βε βασιλείς σαφώς ειΒώς φύσει 

25 μ€ν ούΒένα νομίζοντας οντ έχθρων ούτε ττολέμιον, 
ταΐς Βε του συμφέροντος ψήφοις αιεί μετροΰντας 
τάς έχθρας και τάς φιλίας, εττεβάλετο λαλεΐν 6 
ητρος τον ειρημένον βασιλέα και συμττλέκειν τάς 
χείρας, ύττοΒεικνύων αύτφ το συμβησόμενον εκ 

30 των Ίτρα^μάτων. ττροΒήλως μεν ούν αυτ^ ττράττειν 7 14 ΡΟΣΥΒΙϋΒ. [π^ 

άαν^φορον ηγ€Ϊτο Βνα ττΧείον^ζ αιτιας' τον Τ€ ^οφ 
ϋΧεομένη καν τού^ ΑΙτωΧονς άνταηωνιστα^ τταρα- 

8 σ/ΰ€νάζ€ΐ.ν ημ€λΧ€ ιτρος την ΈττφοΧην, τονς Τ€ 
τΓοΧΧον^ των ΆχαΜϋΐ/ Βίατρ€ψ€ίν καταφ€ύ^ων €7γΙ 
τού^ βχθρονς κάΙ Βοκών όΧοσχερόος άτΓ^γνωκέναΛ 5 
Τ€ί<ζ έν αύτοΙ<ξ βΧττ/δας, οττβρ ηκιστα φαίν€σ&αι, 

9 ττράττων εβονΧβτο, Βισιτερ €γων τοιαντην 7Γ/>ό- 
ιο θεσιν άΒήΧω<ζ αυτά Βιβνοβΐτο γβίρίζειν' ίξ ου 

ΤΓοΧΧά τταρά την ίαντον ψ/ωμην ηνα^^κάζετο καΐ 

Χ€^€ΐν ΚΟΛ ΊΓΟίεΐν ΊΤρΟζ ΤΟί)^ €Κτ6^, 8ΐ ών ημ€ΧΧ€ ΙΟ 

την ίναντίαν βμφασιν ύτΓοΒβίκνύίύν ταύτην εττι- 
1 1 ^ρνψβσθαί την οίκονομίαν, ων χάρον βνια τούτων 

ονΒ* €ν τοις ύίΓομνημασί κατβταξεν, 
48 Ε/δώ9 δβ τοι)9 Μ.€τγαΧθ7ΓθΧίτας κακοτταθοΰντα^ 
μβν τω τΓοΧέμω Βιά το ΤΓορακβΰμένονζ τ^ Αακβ- 15 
Βαίμονι ττροτΓοΧβμεΐν των άΧΧων, ου τνγχάνοντα;^ 
δβ τ^9 καθηκονσης έτηκονρίας νιτο των ^Αχαιών 
Βίά το κάκείνονς Βνσχρ7}στ€Ϊσθαΰ ΘΧίβομένους νττο 

2 τη^ ΐΓ€ρι<ττάσ€ω^, σαφώς δέ ηννώσκων οίκείως 
Βιακ€ΐμ€νονς αυτούς ιτρος την ΜακεΒόνων οΐκίαν ίο 
€κ των κατά τον ^Αμύντου ΦίΧητιτον ευερ^εσιών^ 

3 Βί€νο€Ϊτο Βιότί ταχέως άν ύττο του ΚΧεαμένονς 
'ϊΓίβξόμενοι καταφιτγοιβν έιτί τον ^ Αντί^ονον καϊ 

4 τάς ΜακβΒόνων ίΧττίΒας. κοινοΧογηθεΙς ουν Βι 
άτΓορρητων 7Γ€ρΙ της οΧης βττφοΧης ϋίκοφάνα «5 
καΐ 1ί€ρκίΒα τοις Μεγαλοττολ/τα^ς, οΐτενες ήσαν 
αντον ττατρίκοί ξένοί καΐ ττρος την ίτηβοΧην 

5 εύφνβύς, ραΒίως Βιά τούτων ορμην τταρέστησβ τοϊς 
Μ€7αλθ7Γθλ/ταί9 €*9 το Ίτρ^σβεύ^ιν ττρος τους 
^Αχαιούς καΐ ιτα^καΧξίν ιτέμ/π-βίν ττρος τον Άιπ"/- $<> 47—49] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 15 

ηοΡον ιηΓ€ρ βόηθβίας. οι μίν ουν ΜβγαλοττολίταΛ 6 
κατέστησαν αυτούς τού^ ΐΓβρΙ τον ^ίκοφάνη καϊ 
^ον Τί€ρκι^άν Ίτρβσββυτάς ττρός τ€ τους * Αχαιούς 
κάκ€Ϊθ€ν €νθ€ως ττρος τον ^Αντίτ/ονον, άν αύτοΐς 
5 σνγκατήθηται *γο βθνος' οι 8" * Αχαιοί συν€χωρησαν η 
ΊΓρβσβενβιν τοις Μ€^α\ο'7Γθ\ίταις, σ'ττον&ρ δέ 8 

συμμίξανΤ€ς οι *ίΓ€ρΙ τον ϋΐκοψάνη ηΐΕΜπίτ ονβτίιιτβΒ 

τω βασιΧβΐ ^7<>€τγοντο ττβρί μίν της Μββ^οροΐίβ 
εαυτών ^ίταΤρίΖος αυτά ταναηκαΐα Βιά βραχέων και 

ΙΟ 'ΚβφαΧαιωΒως, τα δέ ττολλα ττβρί Των όλων κατά 
τάς έντοΧάς τάς ^Αράτου κα\ τάς νιτοθέσβις. 
αύται δ' ήσαν ύιτοΒεικνύναι την ΑιτωΧων και 4^9 
ΚΧβομένους κοινονρατ/ίαν, τι Βύναται καϊ ττοΐ 
τβίνβι, και ΒηΧονν 2τ6 ττρωτοις μεν αντοΐς ^ Αχαιό ις 

15 ΈυΚαβητέον, ίξής δέ και μαΧΚον ^Αντι^όνφ, τοΰτο ί 
μέν 7«ρ, ^9 ΆχαΑοΙ τον έξ^ άμφοϊν ττοΚεμον ουκ αν 
ντΓβνέγκαιβν, ενθβώρητον βΐναι ττάσι, τούτο δ', ώς 
ΑΐτωΤωϊ και ΚΧβομένης κρατησαντβς τούτων ουκ 
€ν8οκησουσιν ούΒβ μη μβίνωσιν έττΐ των ύττο^ 

αο κειμένων, €τι του ττρόσθβν ραον είναι τω νουν 
€χοντι συνιΖεΐν, την τβ *γάρ ΑΙτωΧών ττΧβονεξίαν 3 
οι/χ οίον τοις ΐΙέΚοιτοννησίων οροις ευΒοκησαί 
ΤΓΟτ' αν ΤΓ€ρι\ηφθ€Ϊσαν, αλλ' ούΒε τοις της Έλ- 
λίίδο^' την τ€ ΚΧεομένους φιΧοΒοξίαν καΐ •π)ι/ 4 

«5 οΚην έτηβοΧτΙν κατά μεν το ΐταρον αυτής έφίεσθαι 
τη^ ΤΙέΚοΤΓοννησίων αρχής, τυχόντα δβ ταύτης 
Τον ττροειρημένον κατά ττόΒας άνθέξεσθαν τής των 
^ΚΧΚηνων ηγεμονίας, ης ούχ οΐόν τε καθικέσθαι μψ} 5 
'ου'^ροσθεν καταΧύσαντα την ΜακεΒόνων αρχήν, 

50 σκοττεϊν ονν αύτον ^ξίουν, ττροορώμενον το μεΚΧον, 6 16 ΡΟΙΤΒΙϋΒ. [π. 

ττότβρορ συμφέρβι τοΐς σφβτέροι^ ιτράτ^μασι μετ 
*Α'χαίώρ καΐ "Βοιωτών €ν Ίΐ€\οτΓοννησφ ττρος 
ΚΧεομένη ττοΚβμύν ύττβρ της των ^ΈΧΚηρων ή^γβ- 
μονίας, η ΤΓροέμβνον το μέ^ιστον ΒιαίανΒννεύβϊν 
€Ρ &€ττα\ία ττρος ΑίτωΧονς καΐ Ήοιωτονς, ζ 
€Τί δ' Άχαίθί)9 ι^αΐ ΑακβΒαιμονίονς, νττερ της 

7 ΜακεΒόνων άρχης. €άν μ€Ρ ουν ΑΙτωΧοί, την 
€κ των ^Αγαιών βίς αυτούς *γ€^€νημίνην εννοιαν 
ίν τοΙς κατά Αημητρων καφοΐς €ντρ€'7ΓΟμ€νοί, την 
ησυγίαν αη^ιν νττοκρίνωνταυ καθάττβρ καΐ νυν, ίο 
ΤΓοΧβμησα,ν αυτούς βφασαν τους ^Αγαιους ττρος 
τον ΚΧεομένη, καν μίν η τύχη συνβτηΧαμβάνηται^ 

8 μη Β^ΐσθαί γρ€ΐας των βοηθησόντων' αν δ' άντι- 
ττίτΓττ) τα της τύχης, ΑΙτωΧοΙ Ββ συνβτητίθωνται^ 
Ίτροσέχαν αύτον τταρβκάΧονν τοις ττρά^μασιν, ίνα ϊ5 
μη Ίτρόηταί τους καιρούς, €Τί Ββ Βυναμένοις σω- 

9 ζ^σθαυ ΐΙέλοίΓοννησίοις ίτταρκέστι, ττβρί Βέ ττ/σ- 
Τ€ως καΐ χάριτος άττοΒόσβως ραθυμβιν αύτον 
ωοντο Ββΐν' της ^γάρ χρείας ίττιτ^Χουμίνης αύτον 
βύρησαν τον "Άρατον εύΒοκουμένας άμφοτέροις ίο 

ΙΟ ύτΓίσχνοΰντο ττίστβις. ομοίως δ' βφασαν καΐ τον 

καιρόν της βοηθείας αύτον ύποΒζίξβιν, 
ΒΟ Ό μ€ν ούν ^Αντίτ/ονος άκουσας ταύτα, κΰά 
νΜοΐι νβΓθ νβπ Βοξας άληθινώς και ψ-ρα^ματικως 

υΊΓ00€ΐκνυναι τον Αρατον, ττροσ^ιχ^ «5 

1 τοις έξης ττραττομένοις έττιμέΚως, €^ρα'^€ δβ καϊ 

Τ0Σ9 ΜβγαλοτΓολ/τα^Ϋ €7Γαγγ€\\6μενος βοηθήσβιν, 

3 €άν καϊ τοις ^Αχαιοΐς τούτο βουΧομένοις ^. των 

δέ 7Γ€ρΙ τον Νικοφάνη καΐ ΚβρκιΒαν ^ττανέΚθοντων 

€ΐς οίκον, καί τάς Τ€ τταρά τον βασιΚέως. βττι• 3® 49, 50] ΤΗΕ ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 17 

στόΚοίζ άτΓοΒόντων καΧ την Χοιττην €νροιαν αντοΰ 
καΐ τΓροθνμίαν Βίοσαφούντων, μ€Τ€ωρισθ€ντ€ς οί 4 
'Μί€^α\θΊΓΟ\Λται ητροθύμφ^ ^σχρν Ιέναι ττρο^ την 
σννοΒον των Άχαίών καΐ ιταρακαΚεΙν βττ^σττά- 

5 σασθαΛ τον ^Αντίτ/ονον καΐ τα ιτράτγματα κατά 
οΊΓονΒην έ^γβφίζειν αντω. 6 δ' "Αρατο^ Βία•- 5 
κονσας κατ ΙΒίαν των ττβρί τον ϋνκοφάνη την τον 
βα^νΧβως αΐρβσνν, ην €χοΓ ττ/οόί τ€ τον^ ^Αγαιού<; 
καΧ Ίτρος αυτόν, 'ττερνχ^αρής ην τω μη Βνά κβνης 

ΙΟ νετΓΟίήσθαι την βιτίνοναν μ/η^ βνρήσθαν κατά την 
των ΑΙτωΧών ίλιτίΒα τον ^Αντί^ονον €ΐ^ τ€λο<ί 
άττηΧΚοτρίωμένον ίαντοΰ. ητάνν Ββ ιτρο^ "Χίτ/ον 6 
ή^€Ϊτο Ύίν€σθαν καΐ το τον<ί ΜβγαλοτΓολίτα^ ττρο- 
θνμονς βίναν Βυά των ^Αγαιων φίραν έττϊ τον 

15 *Αντίτ/ονον τά ττρά^ματα, μάλιστα μ^ν ^άρ, ώ^ ^ 
εττάνω 'ττροβΐττον, βστΓβνΒβ μη ττροσΒβηθηναν τη^ 
βοηθ€ία<ζ* €1 δ' €ξ άνάτ/κη<ζ βττΐ τοντο Βέον κατά-- 
φβίτ/α,ν^ ου μόνον ηβούΧετο Βν αντοΰ ^βρέσθαι την 
κ\ησιν, €τν δέ μαΧΚον βξ απάντων των ^Αγαιων. 

«ο ψ/ωνία ^άρ, βΐ ΐΓαρ(νγ€νόμ€νο^ ο βασνΚ€ν<ζ καϊ 8 
κράτησα^ τω ττοΧέμφ τον ΚΧεομένον^ καΐ των 
ΑακβΒαιμονίων άΧΧοώτβρόν τί βονλβνσοιτο ητβρί 
τη<ξ κοινής ΊΓοΧιτεία*:, μη ιτοθ* όμοΧο^ονμένω^ των 
σνμβαινόντων αντό^ άναΧάβ^ την αίτίαν, Βόζαντος 9 

25 ΒίκαΧω<ί τοντο ττράττβνν Βιά την βξ αντοΰ ιτρο- 
Ύβγβνημένην άΒνκίαν ιτβρί τον ^ Ακροκόρινθον βΐ^ 
την ΉίακβΒόνων οίκίαν. Βίόττβρ άμα τω τταρέΧ,- ίο 
θόντα^ τον<; Μ&γα\οτΓθ\ίτας βίς το κοινόν βον- 
Χεντηριον τά τ€ γράμματα τοΐ^ ^Αχαιοΐς έτη- 

30 Β€ίκνννα4, κάί ΒΜΐσαφ€Ϊν την οΧην €ννοναν τον 
αρ. 2 18 Γ01ΥΒΙϋ8. [π. 

βασίΧέίύς, 'ττρ^ς- $€ τούτό^^ άξιουν έ^ισνάσασθοΛ^ 
τον ^Αντίγονον την ταγίστην^ βΙνοΛ δέ καΧ το 

11 ΊτΚηθο^ €7Γ4 τη^ αντη^ 6ρμη<;, Ίτροσέλθών^Αρατος 
καΐ την τβ τον βασιΧέως ττροθυμ,ίαν άητοΒβξάμβνο^ 
καΐ την των ττόΧΚών ΒίαΚηψα/ επαι,ν^σα^ τταρβ- 5 
ΗβικΓΐιΐιβάΐΐΜΐββά κάλ£ί 8νά ττΚβώνων μΑΧιστα μεν ιγ€ι- 
ι»βΐρ; ρασσαΐί οι αυτών σφζ€ΐν καΐ τα^ 
ίΓΟλ€ί9 κλΙ την χώ/οοϊ/• ονΒεν γαρ βίναί τούτον 

12 κάΧΚιον ονΒβ σνμφορώτβρον βάν δ' άρα ττρο^ 
τούτο το μ€ρο<ί άντιβαίντι τά τη^ τύγΎ/ς, ττρότερον ίο 
ζφη Ββΐν έξέλέ^ξαντας ττάσα^ξ τας έν αύτοΙ<ζ 
€λ7Γί8α<;, τ6τ€ κατάφευγαν ίττΐ τά^ των φί\ων 

61 βοηθείας, εττνσημ/ηναμενον δέ του ττληθονς εΒοξ^ 
μέναν εττΐ των υττοκενμενων καϊ 8 1 αυτών ειτί" 
« τεΚβΙν τον ενεστώτα ττοΧεμον. εττεί δέ ΠτοΧβ- 15 
μαΐος άτΓοτγνονς μεν το έθνος ΤίΧεο/Λ^νεν χορη^γεΐν 
ειτεβάΧετο, βουΧόμενος αύτον εττάΚείφειν εττΐ τ6ν 
^Αντί^ονον Βίά το ΤΓλβίονς εΚττίΒας εγειν εν τοις 
ΑακεΒανμονίονς ηττερ εν τοις ^ΑγαιοΙς τον ΒύνοΛΤ- 
θαι Ζιακατίγειν τάς τών εν Μ,ακεΒονία βασιΧεων αο 

3 εττιβοΧάς^ οι δ' ^Αγ^αιοΙ το μλν ττρώτον ήΧαττω* 
θησαν ττερί τ6 Αύκαιον συμτΓΚακεντες κατά 
ΊΓορείαν τφ ΚΧεομενει, το δέ Βεύτερον εκ τταρατ 
ΐ)α4Γβρββίβάΐο8β- τάξεως ηττηθησαν εν τοις ΑαΖοκείοις 

68 άΐΌΥβ Ιιίιη ίο ^ / Λ -»-• / ^ 

«ΛΐϋηΑηίίβοηαβ, καΧονμενοις της Με^αΧοιτοΧιτιδος, ί$ 
οτε καΧ ΑνΒιάΒας εττεσε, τ6 δε τρίτον ολοσχερώς 
ετΓταισαν εν ττ} Ανμαία' ττερϊ το κάΧούμενον 

4 Έκατομβαιον ΤΓανΒημεΙ ΒιακινΒννενοντες, τότ τ^Βη 
τών ττρατ/μάτων ούκετι ΒιΒόντων άναστροφην 
ηνατ/καξε τά ιτεριεστώτα καταφεύ^ειν ομοθνμαΒον 30 δΟ-— 52] ΤΗΕ ΑΟΗΑΜΑΝ ΙΕΑσϋΕ, 19 

Μ, τον ^ΚρΎΐ^ονον, €ν φ καφφ ιτρ^σβ^ντην τον 5 
νίον €ξαιτοστ€ί\α^ ^ Κράτος ιτρο^ ^Αντί^γονον ββ^- 
βάιώσαΨο τά ττερί τη^ βοηθβίας. ττα/οείχβ 8* 
αντοΐ^ άτΓορίαν καΧ Βνσγ^ρηστίαν μ&^ίστην ^^6 
5 μήτ^ τον βασίΧία Βοκ€Ϊν αν βοηθήσαί χωρΐ^ τον 
κομ,ίσασθαι, τον ^Ακροκόρινθον καΧ \αβ€Ϊν ορμή- 
τηρών ΊΓρ6<ζ τον ενεστώτα ττολεμον την των 
Κ.ορίνθίων ττόλίν, μητ€ τον^ ^Κγαιον^ αν τοΧμήσαν 
Κορίνθιοι^ άκοντος ί^γ^ιρίσαί ΜακβΒόσ^ Βίο 7 

ΙΟ και το 'ϊΓρωτον ύ'ΤΓέρθβσίν βσγβ το ΒιαβονΧων 
χάριν της 7Γ€ρϊ των 'η•ίστ€ων 47Γίσκέψ€<ΰς, 6 δ€62 
ΚΧεομένης καταττΚηξάμενος τοις ιτροβιρημένοις 
€ντνχημασι Χονττον άΒίως βττβΤΓΟρενετο τάς ττόλβίίι 
ας μέν 'π^ίθων αίς δέ τον φοβον άνατβινόμβνος, 

15 ττροσλαβών δέ τφ τρόττω τούτφ Καφνας ΊΙέλΧη- ι 
νην Φ€ν€6ν *ΆρΎος Φλιούντα ΚΧβωνάς ^ΕττίΒανρον 
Έρμώνα ΎροΙζηνα, τέΚενταΐον Κόρινθον, αυτός 
μ^ τΓροσ€στρατοτΓ€Ββυσ€ τ^ των ΧικνωνΙων ιτολβι, 
τους δ' ^Αχαιούς άττίΧυσβ του μεγίστου ττροβλψ 

ίβ ματος' των ^άρ Καρινθίων τφ μβν Άράτω στρα- 3 
τψ/ονντι και τοις ^Αχαιοΐς τταρα^'γβιλ.άντων €κ 
της ττόΧβως €ίπαΧΧάττ€σθαι, 'Τί-ρος δέ τον ΚΧβομένη 
Ζια'ΐΓ€μτΓομίνων καΐ καΧονντων^ τταρ^Ζόθη τοΙς 
^Αχαιοίς αφορμή και ιτροφασις ενΧο^ος, τ^ς έττΐΧα- 4 

Ί$ βόμβνος^Αρατος καΧ ττροτ^Ινας^Αντι^όνφτον^Ακρο- 
κόρινθον, κατβχόντων ^Αχαιών τοτ€ τον τόττον του- 
*ί•ον, βΧνσβ μλν το η&^ονος β^κΧημα ττρος την οΐκίαν, 
ίκανην δέ ΊΓίστιν ΤΓαρέσχβτο της ττρος τ α μέΧΧοντα 
κοινωνίας, το δέ συνέχον, ορμητήριον τταρβσκβνασέν 

3ο ^Αντί^ονω ητρός τον κατά ΑακβΒαιμονίων ττόΧβμον, 

2—2 20 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ιι, 

^ Ό δέ Τ^Χεομίνη^ ετη/γνονς τον^ Άχα«>ι)9 σνρ^ 
τνθζμΑνου^ τα ττρο^ τον ^Αντίτ/ονον, άναξεύξα^ 
άτΓο του ^ίκνωνο^ κατβστρατοΊτέΒβυσε ττερί τον 
^Ισθμόν, ΒναΧαβών χαράκι καΧ τάφρφ τον μβταζν 
τότΓον τον τ€ ^Ακροκορίνθου καΐ των ^Ονείων $ 
καλουμένων ορών, 'ττασαν ηΒη βεβαίως ΊτεριειΚη- 

6 φως ταΐς ίΚττίσι την ΤΙέλοττοννησίων άρχην, ^Αν- 
τίγονος δέ ττάΧαν μεν ην εν τταρασκευ^, καραΒοκών 

7 τ6 μεΧΧον, κατά τάς υττοθέσεις τάς ^Αράτου' τότε 

Βέ συΧΧοτγίζό μένος εκ των ΊΓροστητιτόντων ίσον ίο 
ονττω Ίταρεΐναν τον ΚΧεομενη μετά της Βυνάμεως 
εΙς &εττα\1αν, Βναττεμψάμενος ττρός τε τ6ν "Αρα- 
τον καΐ τους ^Αγαωύς ύττερ των ώμοΧο^ημενων, 
ηκεν έχων τάς Βννάμεις Βνά της Ευβοίας εττΐ τον 

8 ^Ισθμον, οί γαρ ΑΙτωΧοΙ ττρος τοις αΚΚοις καΐ 15 
τότε βουΧόμενοι κωΧΰσαι τον ^Αντίτ/ονον της 
βοηθείας, άιτεΐττον αύτω ττορεύεσθαι μετά Βυνά^ 
μεως εντός ΙΙυΧων* εΐ Βε μή, Βιότι κωΧύσουσι 
μ€θ^ ΒιτΧων αύτον την ΒίοΒον, 

9 Ό μεν ουν ^ Αντίγονος κα\ Κλεομένης άντεσ- «ο 
τρατοΊτεΒευον άΧληλοις, 6 μίν είσελθεΐν σττουΒάζων 
εΙς ΤΙελοίΓοννησον, 6 Βε Κλεομένης κωλυσαι της 

ίϋεΙσόΒου τον ^ΑντΙ^ονον' οί Β* Αχαιοί, καίιτερ ορ 
ιτΐιο ίοΓοβά Λ μετρίως ηλαττωμένοι τοις ίλοις, όμως 
ιΐιβ ΐΒϋιιηαβ, ούκ αφίσταντο της ττροθέσεως ουδ' «5 

2 ετ/κατέλειΤΓον τάς εν αύτοΐς ελττίΒας, αλλ* &μα τφ 
τον ^Αριστοτέλη τον ^Αρ^εΐον ετταναστήναι τοις 
κλεομενισταΐς βοηθήσαντες καΐ ΊΓαρεισττεσόντες 
μετά Ύιμοξένου του στρατηγού κατελαβον την των 

^^ Αρχείων ΊΓολιν, ο Βή και νομιστεον αιτιώτατον 30 52—54] ΤΗΕ ΑΌΗΛΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 21 

^€τγον€ναι 7Γ ραμμάτων κατορθοίσβω^' το ^γάρ €•7γ*- 
Χαβομα/ον τη^ 6ρμή<ζ τον ΚΧβομένους καΐ Ίτροητ^ 
τησαν τά^ ψνγ^ας των Βννάμβων τοΰτο ^ι/, ώς €ξ 
αύτων φανβρον σγένβτο των ττραημάτων, καΐ ^άρ 4 

5 τότΓονς €νφυ€στέρον<; ττροκατέγων καΐ γρρη^ίαί^ 
Βαψί\€στ€ραν<ζ ^Αντνγόνον χρώμβνος, καΐ τοΚμυ 
καΐ φΐΚοτνμία μβίζονν *7Γαρωρμημ€νο<ζ, ομω<: αμα 5 
τώ ττροστΓβσβΐν αύτφ Βιότν κατβνΚήφθαί σνμβαίνα 
την των ^Αρ^βίων 'ττόλνν ντΓο των ^παβ οΐβοπιβηββ 

ΙΟ Αχαιών^ €νυν<ζ ανασιταστος, αττολί" Απζοβ τοββ λ- 

(^ , ^ , , ίΕΐηβί Μηιίη 1ιΐ8 

Ίτων τα ΊτροοβόηΚωμβνα ττροτβρήματα, 'β^τ. β. α 22». 
φνγρ ΤΓαραΊτΧησίαν €ΤΓον€Ϊτο την άττογωρησίν^ 
Ββίσα^ μη ττανταγόθβν αύτον ττ^ριστώσιν οι 'πο'Κέ- 
μΐΌΐ. ΊΓαρατΓβσών δ' €49 "Α/ογο^ καΐ κατά ττοσόν 6 

15 άντνίΓοιησάμβνο^ τή^ 7ΓΟλ€ω9, μ€τά ταντα ^βνναίω^ 
μεν των ^Αγαιων φιΧοτίμω^ Βέ των 'Α/ογε/ων €λτ 
μεταμέλειας αύτον άμυναμένων άττοττεσών καΐ 
ταύτης τη<% ετηβοΧης, κα\ ττονησά μένος την ττορείαν 
Βιά "Μαντινείας οΰτως εττανηΧθεν εΙς την Χιτάρτην, 

70 6 δ' ^ Αντίγονος άσφαΧώς εΙς την ΙΙεΧοττόννησον 5^ 
εΙσέΧθών τταρεΧαβε τον ^Ακροκόρινθον, ονΒένα 8ε 
χρόνον μεΐνας εϊχετο των ιτροκειμένων καί τταρήν 
εΙς "Άρ^ος, ετταινεσας Βε τους ^Αρ^είονς καί κατά- ί 
στησάμενος τά κατά την ττόΧιν αύθις εκ ττοΒος 

1$ εκίνει, ττοιούμενος την ττορείαν ως εττ ^ΑρκαΒίας, 
εκβαΧών Βε τάς φρουράς εκ των εττοικοΒομηθέντων 3 
χωρίων ύττο ΚΧεομενονς κατά τε την Αι^ύτιν κα\ 
^εΧμινατιν γωραν, κα\ ιταραΒούς τά φρούρια 
Μετ^αΧοττοΧίταις, ηκε ττρος την των * Αχαιών σννο^ 

3σ Βον ει^ Αϊ^ιον. άττοΧο^ΐσάμενος Βε ιτερί των καθ* 4 22 Ρ01ΥΒΙϋ8. [α. 

αντον καΐ χ^ρηματίσας ττβ/οΐ των μβΧΚόντων, €τί 8ε 

5 Κίΐτασταθεϊ^ ψγεμών άττάντων των συμμάγων^ μβτά 
ταύτα γρόνον μέν τινα τΓβραγβιμάζω'μ Βίέτριββ 
ττερί Χίκνώνα καΐ Κορινθον, της δ* €αρινής &ρα<ζ 

6 βνισταμένης άνα'Καβών τάς Βννάμας ιτροή^γβ, καΐ $ 
Βναννσα<; τριταίος ττρος την των Τβγεατώι/ ητόΧιν^ 
άττηντηκότων καΐ των ^Αγαιων ενταύθα, 'ττεριστρα•• 
Νβχ* γβΛν Αηϋ- τοτΓβδβιίσαί ηρξατο 'ϊΓολίορκεΙν αντην. 

ξοηιΐ8 ΟΑΓΓίοίΙ Ε11«^«^^■.;^ ^/ , ^ / 

βίοΓθ ϊιίιη ίη «ιβ των 06 Μ.ακ€θονφν ενβρ^ως Ύοωμβνων 

Ιοροηηβββ, χ^^ χ€ ΧοίΤΓ^ ΤΓΟΧίΟρΚία Καί ΤΟ^ς Ορύ^- ΙΟ 

μασι^ ταχέως άΐΓέΚττίσαντβς οί Τετ^βαταυ την σωτη- 

8 ρίαν ΊταρίΒοσαν αυτούς. 6 δ' * Αντίγονος άσφαΧι- 

σάμβνος τά κατά την ττολιν €.?χ€το κατά το σννεγες 

των ίξης, καΐ ιτροηηβ κατά σπονδή ν βίς την Λα- 

^ Κ(ΰνικήν, &^^ίσας δ β τφ ίΟ^βομένα ττροκαθημένφ 15 

της ίαντοΰ χωράς κατ^ττ^ίραζε καΧ συνίστατο 

ΙΟ τινας άκροβοΧισμονς. ΤΓροσιτβσόντος δέ δ^ά των 

κατασκόττων αύτω τους ίξ ^Ορχομβνου στρατιοοτας 

τταραβββοηθηκέναί ττρος τον ΚΧβομένη, τταραυτίκα 

1 1 7Γθΐησάμ€νος άναζυ^ήν ήττβί^ετο, καΧ τον μεν Όρχο- 2 ο 
μβνον έξ έφόΒου κατά κράτος βίλε, μετά δέ ταύτα 
ττεριστρατοΊτεΖευσας την των Μ,αντινέων εττοΧιόρ- 

12 κ€ί ΤΓολίν. ταχύ δέ καΐ ταύτην καταιτΧηξαμένων 
των ΜακεΒόνων καΐ Χαβόντων ύττοχείριον, άνάζ&υ^ 

13 ^Λ9 προή^ε την εφ* ^Ηραίας καϊ ΎεΧφούσης, ττα- 15 
ραΧαβών Βε καϊ ταύτας τάς ιτοΧενς, εθεΧοντην 
ητροσχωρησάντων αύτφ των κατοικούντων, οίτως 
ήΒη συνάτΓΤοντος τού χβιμώνος -τταρην εΙς Αϊ^γιορ 

14 ττρος την των * Αχαιών σύνοΒον, καϊ τους μεν Μα-• 
κ^Βόνας ίτρ οΐκο^ Βιαφηκε ττάντας εις την χειμα- 30 54, 55] ΤΗΕ Λ€ΗΑΕΛΝ ΙΕΑΟΌΕ. η 

σίαν^ αυτο^ δέ τοίς Άχα^οίς δίβλβγβτο χΰύ, σννΒΐ€^ 
νο€Ϊτο ΊΓζρΙ των €ν€στ€ότων, 

Κ,ατά &€ τους καιρούς τοντοχίς συνθβωρων ο 55 
ΚΚεομέρης τάς μ€ν Βννάμας Βιαφα- ι>νΛ εΐβοιηβηββ 

/ \ Λ \ > Α / Ν** βΙοΓίηβίΙ Μβριΐο- 

5 μέρας, τον 0€ Αντι^ονον μ^τα των ρβϋ» ι»/ ηίβΐΛ 
μισθοφόρων €ν ΑΙη^ίφ Βιατρίβοντα καϊ τριών 
ημβρών οΒον άψβστώτα της Μεγάλης ττόλχως, την 2 
Ββ τΓολιν ταντην ^ΙΒώς ΒυσφυΚίίκτον οΰσαν Βιά το 
μ&γβθος καϊ την βρημίαν^ τ6τ€ δε καϊ ραθύμως 

ΙΟ τηρουμένην Βιά την ^Αντιτγόνον τταρουσίαν, το δέ 
μ&γκΓτον, ατΓολωλότας τους ΤΓΚ^ίστους των έν ταΐς 
ηΚικίαις €ν Τ€ ττ} ττ^ρϊ το Αύκαιον καϊ μ€τά ταύτα 
τβ ΎΓ€ρΙ ΑαΒόκβια μαχτ^, Χαβών συνεργούς τινας 3 
των €Κ Μεσσήνης φυγάΒων, οι Βιατρίβοντ&ζ ετιίγ- 

15 γανον €ν τ^ Μεγάλι; 'Π'ολβι, τταρβισηΚθε Βια τον^ 
των Χάθρα νυκτός των €ντ6ς τβιχών. της δ' ημέ- 4 
ρας ΈΤΓίτγβνομένης τταρ* ολίγον ηΧθβ του μη μόνον 
έκτΓβσβΐν άΧΚα κσΧ τοις ίΧοις κινΒυνευσαι Βια την 
€υψν,χίαν των ΜεγαΧοττοΧιτών' ο Βη καϊ τρισι $ 

αο μησι 7Γρότ€ρον αύτφ συνέβη τταθείν τταρβισττεσόντι 
κατά τον ΚωΧαιον ιτροσατγορενόμβνον τοττον της 
ΤΓολεως» τότ€ δε τω ττΚηθβι της Βυνάμβως καΐ τφ 6 
ΊΓροκατα\αμβάν€σθαι τους εύκαιρους τόττους κα* 
θίκ€Τ0 της ίτΓΐβοΧης, καϊ ιτέρας έκβαΚών τους 

25 Μετ^άΧύΤΓοΧιτας κατεσγε την ττοΚιν, γενόμενος δ' γ 
εγκρατής ούτως αυτήν ττικρώς Βιεφθειρε καΧ Βυσ- 
μενώς ώστε μηΒ' εΚιτίσαι μηΒενα Βιοτι Βνναιτ αν 
συνοικισθήναι τταΚιν. τούτο δέ ττοιήσαί μοι ΒοκειΒ 
δ*α το κατά τάς των καιρών ττεριστάσεις τταρά 

30 μόνοις: ΜεγάΚοττοΧίταις καΐ ΧτυμφαΧίοις μηΒεττοτε 24 Ρ01ΥΒΐυ8. [π. 

Βννηθήναι μήτ€ α1ρ€τιστην καΐ κοννωνον των ΙΒίωη 
9 ίλΊΓίΒωρ μήτ€ ττροΒότην κατασκ€νάσασθαι, το 
μίν 'γάρ ΚΧβντορίωρ φίΚέΧ^ύθερον καΧ η€νναΐον €Ϊ^ 
άνηρ κατΎΐσγυν€ Βιά την ίαιηοΰ κακίαν, &€άρκης* 
ον βΐκότως βξαρνοΰνται Κ7{£ΐτόρίθί μή φϋναι τταρά $ 
σφίσι, ^ένο^ Ββ ύττοβόΚιμαϊον €ξ ^Οργρμενοΰ των 
€7ΓηΧύΒων τινο^ στρατιωτών, 
66 ΈτΓβΙ δέ τϋίν κατά τον^ αντον<ζ καιρούς ^Αράτω 
ΎΘγραφότων τταρ* €νιονς άττοΒοχης άξιούται Φνλαρ" 
χο9, €ν ΤΓοΧΚοΐς άντνΒοξών καΙ ταναντία γράφων ίο 

2 αντω, γ^ρησιμον αν €Ϊη, μαΚΧον δ' άνα^γκαΐον ήμΐν 
^Αράτφ Ίτροτιρημένοί^ κατακόλουθεΐν ΊΓ€ρ\ των 
Κ.\€ομ€νικών, μή τταράΧιττείν άσκβτττον τούτο το 
μέρος, ίνα μτ) το •ψ'€νδο9 €ν τοις σνγγράμμασιν 
ΙσοΒυναμονν αποΧείττωμεν ττρος τήν άλήθααν. ι$ 

3 καθόλου μίν ονν 6 συγγραφεύς οίτος ττολλα τταρ* 
οΧην τήν ττρα/γματείαν βίκτϊ καΐ ως βτυγεν €Ϊρηκ€ν' 

^ττΧήν ττερϊ μεν των αΚΧων ΐσως ουκ άνατ/καΐον 
ετΓίτνμαν κατά το τταρον ούΒ* βξακριβοΰν, οσα Βε 
συνετΓΐβάΧΧεν τοις ύφ* ημών ^ραφομενοις καιροΐς αο 
{ταΰτα δ' βστί τα ιτερϊ τον Κ,Χεομενικον ττόΧεμον), 
ύ'Π•€ρ τούτων άναηκαΐόν εστίν ήμΐν Βιευκρινεΐν. 

5 εσταί Βε πάντως άρκοΰντα ταΰτα ττρος το καί τήν 
'οΧην αυτού *7Γροαίρεσιν καΧ Βύναμνν εν ττ} Ίτραγ^ 

6 ματεία καταμαθεΐν, βουΧόμενος Βή Βίασαφεΐν τήν «5 
ρΐΐ3ηιΐΓοΐιιΐ8 βχΕ?- <^μότητα τήν "Αντίγονου καί ΜακεΒο- 
ΓΟΓβ οί ιΐΐθ ιαοί^ νων, αμα οε τούτοις την Αρατου καΐ 

των Αγαιων, φησι τους Μαντινεας 
γενομένους ύττογειρίους μεγάΧοις Ίτεριττεσεΐν άτυ^ 
χήμα^ι, καΐ τήν άρχαιοτάτην και μεγίστην ιτόΧιν 30 55, 56] ΤΗΕ ΑΟΗΛϋΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 25 

των κατά την ^ΑρκαΖίαν τηΧικαύται^ 'παΧαΐσαΐ 
συμφοραΐ^ &στ€ ιτάντας €49 ίττίστασιν καΐ Βάκρνα 
τους 'ΈλΧηνα<ί αγαγβίΐ'. σιτουΒάζων δ' €49 βλβον γ 
€κκα\€Ϊσθαι τον<; άνα^γινώσκοντας καΐ σνμτταθεΐ^ 

5 ΊΓ016ΪΡ τοις Χβ^ομένοίς, βίσά^γβι ΊΓερντΓλοκάς ^υναί^ 
κων καΐ κόμα<ξ Βνβρρνμμένας καΐ μαστών €κβο\ά<:, 
Ίτρο^ δέ τοντοί<ξ δάκρυα και θρήνους άνΒρων κάΙ 
γυναικών άναμίξ τέκνοις καΐ Ύονβνσι γηραιοΐς 
άπαηομΜνων, ττοιβΐ δέ τοντο τταρ *6\ην την ίσ- 8 

10 τορίαν, ΤΓ€ΐρώμ€νος ίκάστοις άβΐ ιτρο όφθαΧμων 
τιθέναν τα Βεινά. το μβν ονν α/^βννίς καΧ ^νναι- ρ 
κωΒες της αίρέσεως αντον τταρ^ίσθω, τ6 δ€ τ^9 
Ιστορίας οΙκ€Ϊον αμα καΐ γρήσιμον έξβταζέσθω. 
Ββΐ τοι^γαρονν ουκ ίτηττΧήττβιν τον σχτγγραφέα ίο 

15 Τ€ρατ€νόμ€νον Βιά της ιστορίας τους Ιντυ^γάνον- 
τα9, οι/δέ τους ίνΒζγρμένοχβς Χόλους ξητβΐν καΐ τά 
7Γαρ€*7Γ6μ€να τοις νττοκαμένονς εξαριθμεΐσθαι κα- 
θά7Γ€ρ οί τρα^γφΒιο^ράφοί, των δέ ΤΓραγθέντων 
καΧ ρηθύντων κατ άΧήθβιαν αντων μνημονβύβιν 

20 Ίτάμπαν, αν ττάνυ μέτρια τν^γάνωσιν οντά. το 1 1 
'γάρ τέΧος ιστορίας καΧ τρατ/φΒίας ου ταντόν άλλα 
τουναντίον" €Κ€Ϊ μ€ν ^άρ Ββΐ Βιά των ττιθανωτάτων 
Χό^ων βκΊτΧήξαι καΧ ψνχα^γω^ήσαι κατά το τταρον 
τους άκούοντας, βνθάΒβ δέ δ^^ των άΧηθινών ίρ^ων 

α 5 και Χό^/ων €ΐς ττάντα τον γρόνον ΒιΒάξαν καΧ 
7Γ€Ϊσαι τους φιΧομαθοΰντας, βττβιΒήττβρ έν βκβίνοις ι» 
μβν η^€Ϊται το ττιθανόν, καν τ) ψβΰΒος, Βιά την 
άττάτην των θζωμένων, βν δέ τούτοις τάΧηθές Βιά 
την ΰρφέΧβιαν των φιΧομαθούντων. χωρίς τ€ 13 

30 τούτων τάς ττΧβίστας ήμΐν ίξη^βΐται των ττβριττβ" 2β ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [π. 

Ύ€ΐΛ^ν οι5χ νΊΓοτίθύ^ αΐτίαν καν τρόπον τβί? 7αιό« 
μ4νοις, ων χο)ρ\<ζ οΰτ ίΚ€€ΐν βνλόγως οΰτ οργίζβσ^ 
θαί καΰηκόντοίς Βννατον «ττ' ούΒϋνΙ των συμβάν- 

14 νοντων, €ΤΓ€Ϊ τί^ ανθρώπων ου Β€ΐνον η^βϊταν 
τύπτ^σθοΛ τους ελευθέρους; αλλ* όμως, εάν μ^ ξ 
άρχων άΒίκων χειρών πάθτι τνς τούτο, Βνκαίως κρίνε» 
ταν πεπονθέναι, εάν δ' επΙ Βιορθώσει καΐ μαθησεν 
ταύτο τοΰτο ^ίνηταν, προσέτν και τνμης καϊ χάρι• 

15 Τ09 οι τύπτοντες τους ίλευθέρους άξιουνταν, καϊ 
μτίν το 7€ τους ποΧίτας άποκτεννύναι μεηιστον ίο 
άσεβη μα τίθεται, καΧ μετγίστων άξιον προστίμων*- 
καίτοι γε προφανώς 6 μεν τον κΧεπτην ή μοιχάν 
άποκτεΐνας άθφός βστα/, 6 δέ τον προΒότην ^ 
τύραννον τιμών καϊ προεΒρείας τυτχώ'β* παρά 

ι6 πάσιν, οΰτως εν παντί το τεΚος κείται της 15 
ΒιαΧηψ^ος ύπερ τούτων ουκ εν τοις τεΧουμενοις, 
άλλ' εν ταΐς αΐτίαις καΧ προαιρεσεσι των πρατ^ 
τοντων και ταΐς τούτων Βιαφοραΐς. 

57 "Μ,αντινεις τοίνυν το μεν πρώτον &γκατα\ιπόν^ 

.τΜοη ιτβπ (ΐβ- •Γ^^ '^^^ ^^'^^ ^^^^ "Αχαιών ποΤατείαν ίο 
ββΓΥβάίίβ ίΛ*β €θε\οντήν ΑίτωΧοΐς ενεχείρισαν αύ» 
τονς και την πατρίΒα, μετά Βε ταύτα ΚΧεομενει. 

2 ^ε^ονότες δ' επΙ τοιαύτης προαιρέσεως και μετέ^ 
χοντες της ΑακεΒαιμονίων πολιτείας ετει τετάρτφ. 
προτερον της "Ανίτιτ/όνου παρουσίας έάΧωσαν κατά 25 
κράτος ύπο των ^Αχαιών, "Αράτου πραξικοπήσαν- 

3 τος αυτών την πόΧιν. ο/ φ καιρώ τοσούτον 
άπέσχον του παθεΐν τι Βεινον Βιά την προειρη* 
μένην άμαρτίαν ώς καΐ περιβοητον συνέβη ^ενέσ^ 
θαι το πραχθεν Βιά ττ^ν οξύτητα της κατά τ^ν 30 Ι 56—58] ΤΗΕ ΑΟΕΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 21 

νρο€ίίρ€σίν αμφοτέρων μεταβολής, αμα γαρ τώ 4 
καταχΓ'χΛν την ττοΚιν ^Αρατος ιταραντίκα μεν τοϊς 
νψ* αύτον ταττομένοις τταρηγγέλΧε μηΒβνα μηΒε- 
1/^9 ΆίΓΓ^σθαι, των άΧΧοτρίωρ, βξης δέ τούτοις 5 
5 τφνς Μαντινέας συναθροίσας 7Γαρ€κά\€σ€ θαρρΛν 
ι^οΛ μέν€ΐν €•7γΙ των ΙΒίων' υττάρξειν γαρ αύτοΐς 
την άσφάΚεναν ττοΧιτενομένονς μετά των Άχαίώι/. 
τοις δε Μαντινεΰσιν άννττονοητον καΐ τταραΒόξον 6 
φανείσης της εΧττίΒρς, ιταραντίκα ττάντες εττΐ της 

Ι ρ ενβ,ντίας ε^ένοντο γνώμης ^ καΧ ττρος ονς μνκρφ γ 
Ίτρότερον μαχόμενοί ττοΧΚούς μεν των άνατ/χαίων 
^ττεΐΒον άτΓοΧΚνμένονς^ ουκ ολίγους Βέ αντων 
βιαίοίς τραύμασυ 'Π-εριττεσοντας, τούτους εΙς τάς 
ΙΒίας οικίας είσατ/ατ/όμενο^ καΐ ττοιησάμενον σφίσν 

15 ΚϋΧ τοϊς αΧΚοίς άνα^καίοις ομεστίους ονΒέν 
αττεΚεΐΊΤον της μετ άΧΚηΧων φϊΚοφροσύνης, καΐ 8 
τοΰτ εΐκότως εττοΐονν' ου ^γάρ ρ2δ' εϊ τίνες άνθρώ- 
ττων εν^νωμονεστέροίς ενέτυγρν ττοΧεμίοις, οι5δ' εϊ 
τίνες άβλαβέστερον εττάΚαισαν τοΐς με^ίστοί^ 

10 Βοκουσι,ν είναι συμτττώμασι Μ,αντίνέων Βια την 
^Αράτον καΧ των ^Αγμιών εΙς αυτούς φιΧαν- 
θρωττίαν, μετά Βε ταύτα ττροορωμενοι τάς εν5Β 
αύτοΐς στάσείς καΐ τάς νττ ΑΙτώλων καΐ ΑακεΒαι- 
μονίων ετηβουΧάς^ ττρεσβεύσαντες ττρος τους 

25 ^Αγαιούς ηξίωσαν Βοΰναι τταραφύΚακην αύτοϊς, 
οί Βε ττεισθεντες άιτεκΧηρωσαν εξ αυτών τρία- ί 
κοσίονς ανΒρας, ων ο Ι Χαχόντες ωρμησαν αττο- 
Χιττόντες τω; ϊΒίας ιτατρίΒας καΐ τους βίους, 
καΧ Βιέτριβον εν Μαντινείί} τταραφυΧάττοντες την 

30 εκείνων εΧευθερίαν αμα καΐ σωτηρίαν, σνν Βε $ 28 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [π• 

τούτοί,^ καΧ μισθοφόρους Βνακοσίονς εξέπβμψαν, 
οί μβτά των ^Αχαιών σννΒί€τήρονν την νίΓΟΚ^ί-- 

4 μένην ανΎθΐ<ζ κατάστασιν* μετ ου ττοΧύ δβ 
στασίάσαι/Τ€9 ιτρο^ζ σφάς οί Μ.αντιν€Ϊ<: καΧ Αακ€^ 
ίοΓ ι«8 ίη(!τ»«*ιι<ΐβ Βαίμονίονς ΙττίσίΓοσάμενοι την Τ€ 5 

Λπά ρβΓΗάγ ίο ϋιβ / » Γ \ \ \ Λ 

ΑοΐΐΕ6&η8. ητοΧιν βνβχβφνσαν και τους τταρα των 

^Αχαιών Βιατρίβοντας τταρ* αντοΐς κατάσφαξαν* 
οΰ μύζον 'τταρασττόνΒημα καΧ Ζβινοτβρον ούδ' ^Ιττ^ΐν 

5 €ύμαρ€ς, €7Γ€νΒή ηάρ ίΒοξβ σφίσί καθοΚου την 
Ίτρός το ίθνος χάριν καΧ φιλίαν άθ€Τ€Ϊν, των 'γβ ίο 
ΊΓρο€ΐρημένων άνΒρών €χρην Βη ττον φβισαμένον^ 

6 βασαι ττάντας ύττοσττόνΒους άττβΧθζΐν" τοϋτο 
'γάρ και τοΐ<ζ 7Γθ\€μίοις βθος ίστΧ συγχωρΛσθαι, 

7 κατά τους κοινούς των άνθρώττων νόμους, οί 

Β* ίνα Κ\€ομέν€ΐ και ΑακβΒαιμονίοις ίκανην ι$ 
τταράσχωνται ττίστιν ττρος την ίν^στωσαν ίττι," 
βο\ήν, τα κοινά των άνθρώττων Βίκαια ιταραβάντβ^ 
το μ&^ιστον άσέβημα κατά ττροαίρβσιν έττετίΧβσαν. 

8 'ί'ο ^άρ τούτων αύτόχβιρας ^γβνέσθαι και τιμωρούς 
οΐτινες ιτρότβρον μίν κατά κράτος Χαβόντε^ ίο 
αυτούς άθφους άφήκαν, • τότ€ δέ την €Κ€ίνων 
βΧβυθβρίαν καΧ σωτηρίαν βφύΧαττον, ττηΧίκης 

9 ορψίς βστιν άξιον ; τί δ' αν 'τταθοντΰς ούτοι Βίκην 
Βόξαιβν άρμόζουσαν ΒβΒωκέναι; τυχόν ϊσως διττοί 
τις αϊ/, ττραθέντβς μβτά τέκνων και γυναικών, ετΓβΙ «5 

ΙΟ κατ€ΤΓθΧβμήθησαν, άΧΧά τοΰτό γ^ καΧ τοις μηθέρ 
άσββες ίτητβΧ^σαμένοις κατά τους του ττοΧεμον 
νόμους ύττόκ^ιται ιταββΐν. ούκοΰν οΧοσχβρεστέρας 
τινός καΧ μείζονος τυχ€Ϊν ί^σαν άξιοι τιμωρίας, 

1 1 ωστ €Ϊ7Γ€ρ €7Γαθον α ΦύΧαρχός φησιν, ουκ εΚβον $ο 58,59] ΤΗΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕλΟϋΕ, 29 

άκο% ην σνν€ξακο\ονθ€Ϊν αύτοΐς τταρά των Έλλί;- 
νωρ, ίτταίνον δέ καΐ σντ/κατάθ€σίν μαΧΚον το?9 
ΐΓράττον<Γί καΐ μεταττορευο μένους την άσέββιαν 
αντών^ αλΧ' όμως ον8€ν6ς 7Γ€ραίΤ€ρω σννεξακο^ ιτ 

5 Χονθησαντο<ζ Μ.αντνν€νσί κατά την ττ^ρι/πβτβιαν 
ττΚην του ΒιαρτΓίνγηναι τους βίους καΧ ττραθήναί 
τους €λ€υθ€ρους, 6 συγγραφεύς αύτης της τβρατεΐας 
χάρίν ου μόνον ψβϋΒος €ίσην€τγκ€ το οΚον, ά\\α 
καΐ το ψευΒος άττίθανον, και Βιά την ύττερβοΧην 13 

10 τ^9 άγνοιας ονΒε το τταρακείμενον ήΒυνήθη συνε- 
ΊΓίστησαν, ττως οΐ αντοί κατά τους αυτούς καιρούς 
κυριεύσαντες Ύε^βατών κατά κράτος οίιΒβν των 
ομοίων εττραζαν. καίτοι γβ €1 μίν ή των ττραττόν- 14 
των ώμοτης ην αιτία, και τούτους εΙκός ην ττεττοι/- 

15 θέναι ταύτα τοις ύττο τον αύτύν ύτΓοτΓβτττωκόσι^ 
καιρόν* €1 δέ ττερί μόνους ^έ^γονε Μ,αντινβΐς ή 15 
Βιαφορά, φανβρόν οτι καΐ την αΐτίαν της όρ^ης 
ανάγκη Βιαφέρουσαν ^ε^ονέναι ττβρί τούτους. 

ΤΙάΧιν ^ Αριστο μαγρν τον ^Αρ^εΐάν φησιν, 69 

30 ανΒρα της ίττιφανεστάτης οικίας ύττάρ^ Ηθ πίΛίςω ιηαοϊι 

'^ \ ^ / \ »Α / οί Λθ ρίΐβοαβ Ιοί 

γρντακαιΤ€τυραννηκοτα μ€ν Αρχείων οΓΑΓίβίοιη&οΐιιιβ. 
Ίτεφυκότα δ' €Κ τυράννων, ύττοχείριον ^Αντνγόνφ 
καΐ τοις ^Αγαιοΐς «γενόμβνον €ΐς Κ.€^χρ€άς ατταχ- 
θηναι και στρββ\ούμβνον άττοθανβΐν, άΒικώτατα 

35 /εαΐ Βεινότατα ηταθόντα ιτάντων άνθρώττων, τηρών ι 
δέ καΐ ΤΓβρΙ ταύτην την ττράξιν ό συγγραφεύς το 
καθ* αυτόν ΙΒίωμα, φωνάς τινας ττΧάττβι Βιά της 
νυκτός αυτού στρββλουμένου ΐΓροσίΓηττ ούσας τοις 
σύνεγγυς κατοικοΰσιν, ων τους μεν εκττληττομε* 

30 νονς τήν άσέββιαν, τους δ' άπιστοΰντας, τους δ '30 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [«. 

άγρ,νακτονντα^ ίττΐ τοϊ? ^ννομΜνοί^ ττροοΎρέ'χίεί^ν 

3 ΐΓρ6^ την οΐκίαν φψτίν. ττβρί μβν οΰρ τή^ τοίαύτη^ 

4 Ύβρατβία^ Ίταρ^ίσθω' δβ&ζλωτα^ γαρ αρκούντως* 
έ^ώ δ' ^Αρίστόμαχ^ον, βΐ καΐ μηΒβν βΐ^ τούζ 

^ Αχαιούς ^^ρον ημαρτ€Ρ, κατά γβ τηρ του βίον 5 
ιτροαίρεσίν καΐ την β49 ιτατρίΒα ηταρανομίαν τή^ 

5 μ€Τγίστη^ αξαον κρίνω τιμωρίας, καίττερ 6 συγγρα- 
φ€νς βονΧόμβνος ανξαν αντον την Βόξαν καΧ 
'Π'αραστησα^θαι τους ακούονται εΙς τ6 μάΧΚοΡ 
αντω συνατ/ανακτβΐν €ή> οίς βτταθβν, ου μόνον αυτόν ίο 
φησν ^&γον€ναι τύραννον αλλά καΐ €Κ τυράννων 

6 ιτεφυκέναι. ταύτης δέ μβίζω κατη^ορίαν ή ττικρο^ 
τέραν ον8* αν εΐιτεΐν ραΒίως Βύναιτ ούΒείς' αύτ6 
^άρ τοΰνομα ττβρνέχβι την άσβββ&τάτην ίμφασιν, 
καΧ Ίτάσας Ίτβρίε'ιΚηφβ τάς βν άνθρώττοις άΒίκίας 15 

7 και Ίταρανομίας, ^Αριστόμαχος δ' €* τάς Ζβί,νοτά-^ 
τας ύττέμβινβ τιμωρίας, ώς οΰτός φησιν, *6μως ουχ 

8 ικανήν βΒωκ αν Βίκην μιας ημέρας, €ν ί) τταρβιατ- 
ΐΓ€σόντος βίς την ττόΧιν ^Αράτου μετά των * Αχαιών 
και μβτγάΧους άτ^ωνας καί κινΒύνους ύττομ^ίναντο^ βο 
υτΓβρ της ^Αρ^βίων ίΚευθβρίας, τέλος δ' €Κ7Γ€σ6ντο<ζ 
Βιά το μηΒένα συ^κινηθηναι των βο'ωθεν αύτφ 
ταξαμένων Βιά τον άττο του τυράννου φοβον, 

9 ^Αριστομαγρς άφορμτ} ταυττ) και ιτροφάσζΐ χρησά- 

■ μ€νος, ως τίνων συνβιΒοτων τά ιτ^ρϊ την βϊσοΒον «5 
των ^Αγαιών, ο^Βοηκοντα τους ιτρώτους των ιτόλΐ" 
των ούΒεν άΒικησαντας στρββλωσας εναντίον των 

ΙΟ αναγκαίων κατέσφαξβν. * * * 

62 Ου μην άλλα τούτοις έξης φησιν άίτο τώρ 
ίκ της Μεγάλης ιτόΧζως λαφύρων έξακισχίΧια 30 59, 62] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟυΕ, 'θί 

ΐροΚαντα τοί? Αίΐκβδαι,μονιοίζ ιτβσβϊν, ων τα ΒισχίΚια 
Κ\€ομ€Ρ€$ ΒοθήνοΛ κατά τους έθισμονς. «αΛ ββϋιη»«θβ Ολ 
€ν 0€ τοντοΐζ Ίτρωτορ μ€ν Τ69 ουκ !»«»». Ί 

αν θανμάσ€ΐ€ την άτΓβιρίαν κα\ την άγνοιαν τή^ 
5 κοννη^ €ννοία<ζ νιτίρ τη^ των ^ΈΐΚΚηνίκών ττρατ^μα^ 
των χθ'ρη^ία<; καϊ Βνράμ€ω<ζ ; ην μάλιστα Β€Ϊ 
Ίταρά τοϊ<ζ Ιστοριογράφοι^ υττάργ^ιν, βγω ηαρ ου ι 
λβγβα κατ ίκ^ίνον^ τον<ζ χρόνους έν οί? νττό τ€ των 
ίν ΜακβΒονία βασιλέων, €τι δβ μαλΧον νττο της 

ΙΟ συνεχείας των ττρος ά\\ή\ους ττοΧέμων άρΒην 
κατίφθαρτο τά ΤΙέΚοττοννησίων, αλλ* βν τοΐς καθ* 4 
ημάς καιροΐς, €ν οίς ττάντβς €ν καΐ ταύτο Χέ'γοντες 
μ&γίστην καρττοΰσθαι Βοκοΰσιν βύΒαιμονίαν, όμως 
€κ ΤΙέλοτΓοννησου ιτάσης^έξ αυτών των βττίττΧων 

15 χ<ορΙς σωμάτων, ούχ οΐόν τβ συναχθηναι τοσούτο 
ΊΓΧηΰος χρημάτων, και Βιότι τούτο νύν ουκ βικζ, 5 
λόγω δ€ τινι μάΧΚον άττοφαινόμεθα, ΒήΧον €Κ του- 
*Γων. τις ^γάρ ύττψ ^Αθηναίων ούχ ιστόρηκ€ Βιότί 6 
καθ* ους καιρούς μετά Θηβαίων εΙς τον ττρός 

10 ΑακβΒαιμονίους ένέβαινον ιτόΧβμον, καΐ μύριους 
μεν έξεττεμητον στρατιωτας εκατόν Β* εττΧηρουν 
τριήρεις, οτι τότε κρίναντες άττο της άξιας ττοιεΐσ^ 7 
θαι τάς εΙς τον ττόΧεμον εισφοράς ετιμησαντο την 
τε χώραν την ^Αττικτ^ν Άττασαν και τάς οΙκίας, 

15 ομοίως Βε καϊ την Χοιιτ^ν ούσίαν' αλλ' όμως το 
σύμιταν τίμημα της αξίας ενέΧιττε των εξακισ- 
χιΧίων Βιακοσίοις καϊ ιτεντηκοντα ταΧάντοις, εξ 8 
ων ουκ άττεοικος αν φανείη το ττερί ΐΙεΧοττον- 
νησιών άρτι ρηθέν ύττ εμού. κατά Β* εκείνους ρ 

30 τούς' καιρούς εξ αύτης της Μ,&γάΧης ττόΧεως 32 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [IX. 

ντΓ€ρβο\ικω<ζ άτΓοφαιρόμβνος ουκ &ν τα9 €ΐ'Π'€Ϊν 
ΙΟ τόΚμησ€ΐ€ ιτΚεΙω γενέσθαι τριακοσίων, €'Π'€ΐ8η7Γ€ρ 
όμοΧοΎονμβνόν ίστι 8ιότί καϊ των βλβυθέρων καΐ 
των ΒονΧικών σωμάτων τα ττλβΣστα συνέβη δ^α- 
φχτγεΐν €ΐς την Μβσσηνην. μ&^ίστον ίέ των 5 

11 Ίτροβιρημένων Τ€κμήρίον' ούΒενος ^άρ δντ€ς δβιί- 
τβροί των ^ΑρκάΒων Μ.αντιν€Ϊς οϋτ€ κατά την 
Βύναμιν οντβ κατά την ιτβρι,ουσίαν, ώς αύτοζ οντ6<: 
φησιν, €κ ΊΓθ\ωρκία<% δέ και ιταρα^όσβως ά\όντ€^ 
ωστ€ μητ€ Βιαφυ^γβΐν μηΒύνα μήτ€ Βιακ\ατΓήνα4. ίο 

12 ραΒίως μηΒέν, όμως τ6 ττάν Χάφυρον βττοίησαν 
μετά των σωμάτων κατά τους αυτούς καιρούς 
ταΚαντα τριακόσια. 

63 Το δέ συνβχβς τούτω τις ούκ αν €τι μαΚΧον 
ιτΐιίοΐι. ΐί ΓβΛΐ, θαυμάσει^] ταύτα γαρ άττοφαινόμβ^ 1 5 
Εΐηρίβ ΓββοιίΓοββ ι^ος \€τ/€ΐ Ίτρο της τταραταξεως όβκα 
ημβραις μαΚίστα τον τταρα 11τολ€- 
μαίου ττρεσβευτην ελθεΐν, άγγέΧΚοντα ιτρός τον 
ΚΧεομένη Βιότι ΙΙτοΧεμαϊος το μεν χορη^ειν άττο- 
λβγβί, ΒιαΧύεσθαι δέ ιταρακαΧΛ ιτρος τον Άιητ/- ίο 
α ^ονον. τον δ' άκούσαντά φησι κρΐναι Βιότι Ββΐ 
τήν ταχ^ίστην εκκυβεύβιν τοις οΧοις, ιτρο του 
συνεΐναι τά ιτροσίΓβτΓτωκότα τάς Βυνάμεις, Βιά τό 
μηΒβμίαν ύιτάργειν ίν τοΐς ΙΒιοις ττράημασιν 

3 εΚίΓίΒα του Βύνασθαι μισθοΒοτβϊν. αλλ* εΐιτερ ί$ 
εξακισχϊΚίων εύκρατης εγεγόι^β* ταΧάντων κατά 
τους αυτούς καιρούς, τον ΤΙτοΧβμαΐον αύτον ηΒύ^ 

4 νατο ταΐς γρρη^γίαις ύττερθεσθαι, ιτρος δέ τορ 
^Αντίτ/ονον, €1 μόνον τριακοσίων ύττηργε κύριος^ 
και Χίαν ικανός ι} ν άσφαΧώς ύττο μένων τρίβειν τον 3© 62—64] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟυΕ. 3'3 

ΊΓοΚεμον* το 8* &μύ, ^ρ ττάσα^ άίΓοφαίρβιν 'ί'ψ $ 
ΚΧ€ομ€ΐ/€ΐ τα9 έλττΙΒας έν Ι1τό\€μαίφ Βίά τ ας 
χορη^Ια^ξ, αμα 8€ τοσούτων γρημάτΦν αντον φάναν 
κύρίον η^ονίνοΛ κατά τους αυτούς καιρούς, Ίτως ου 

5 τ^9 μσγίστης άΧο^ίας, €τν δ' άσκεψίας βστί σημβΐορ; 
Πολλά δέ και €Τ€ρα τφ συ^^ραφΛ τοιαύτα και 6 
κατά τους ντΓΟΚβιμένονς καιρούς καΐ τταρ οΧ^ην την 
Ίτραιγματβίαν κατατέτακται' ττβρϊ ων άρκεΐν ι5πο- 
λαμβάνω κατά την έξ άρχης ιτρόθβσιν καΐ τά νυν . 

10 €ψημΛνα. 

Μετά δέ τ^ζ/ της ΤΑ&^άΧης ιτοΧεως ΆΧωσινΟ^ 
^Αντιτ^ονου τταραχειμαζοντος €ν ττ} των ^ Αρχείων 
ΊΓολβι, συνατ/αη^ών ΚΧεομένης αμα τω τήν εαρινην 
ωραν ίνίστασθαι καϊ ιταρακαΧύσας τά τΓρβττοντα 

15 τοις καιροΐς, έξα^αηών την στρατιάν ενίβαΧεν €ΐς 
τφ/ των ^Αρτγζίων γώραν^ ως μεν τοις ττοΧλοΐς α 
^κ€ΐ, ττα,ραβολως και τοΧμηρώς Βιά την ογυρό- 
τητα των κατά τάς άσοΒους τόττων, ως δέ τόΐς 
ορθώς Χο^ιζομένοις, άσφαΧως και νουνεγως, ορών 3 

20 γαρ τον *Αντίγονον Βιαφβικότα τάς Βυνάμεις, 

- ^Ββι σαφώς ως πρώτον μεν την είσ- Αηϋ^οηιιβ ι^ αγ- 

βοΧίϊν άκινΖύνως ιτοιησεται, δεύτερον δ??ΐ&""ί;ΐ^"1; 

^^9 χώρας καταφθειρομένης εως τών ^^ ^ 

τειχών ανάγκη τους ^ Αρ^είους^ θεωρούντας τύ 

25 ψνομενον, άσχάΧΧειν καϊ καταμέμφεσθαι τον 
^Αντίγονον. ει μεν οΰν συμβαίη μη Βυνάμενον 4 
αντον ντΓοφέρειν τον εττιρραττισμον τών οχΧων 
έξεΧβεϊν καϊ ΒιακίνΒννεΰσαι τοις ιταροΰσιν, ττρό^ 
δηΧον εκ τών κατά Χόγον ην αύτφ Βιότι νικήσει 

30 ρί^Βίως, ει δ' ίμμείνας τοις Χο^γισμοΐς άφησυ- 5 
α ρ. 3 34 ΡΟΣΥΒίυδ. [π. 

χάζοί, καταιτλήξάμΒνος τον<: νΊΓ€ναντίονς καΧ ταί9 
ΙΒίαι^ Βννάμβσν θάρσος €Ρ€ρ^ασάμ€νος άσφαΧώ^ 
ν7Γ€\αβ€ ΊΓοιησασθαί τήν άναγωρησιν €*9 την 

6 οίκ^ίαν, ο καν συνέβη γενέσθαι της ^άρ χώρας 
Βτ^ουμένης οί μ€ν οχΚοί σνστρ€φόμ€νοί τον 'Αιπ-ι- 5 
ηονον ΙλοιΒορονν, 6 δε καΐ Χίαν η^γεμονικώς καϊ 
βασιΧικώς ονΒβν ττβρί ιτΧζίονος ποιούμενος τον 
κατά λόγοι/ χρησασθαο τοΙς ττράημΛσιν η'γβ την 

7 ή<τνχΙαν. 6 δέ ΚΧεομένης κατά την έξ οργής 
Ίτροθεσίν, καταφθείρας μίν την χώραν, κατά- το 
ττΧηξάμβνος δέ τους νιτεναντίονς, ευθαρσείς δέ 7Γ€- 
ητοιηκά,ς τάς ίαυτοΰ Βυνάμεις ττρος τον έ'τηφερό- 
μενον κίνΒυνον, άσφαΧώς εις την οίκείαν εττανηΧ- 
θεν. 

65 Του δέ θέρους ενισταμένου, καϊ συνεΧθοντων ι$ 

«,βη ιηιιροΐ,ββ Ιο "^^^ Μακεδόνων καΐ των Άχαιων ίκ: 
8βΐΐβ8ίαΒ.ο.22ΐ, ^-^ χβψασίας, άναΚαβών την στρα- 

τίάν ^Αντί^ονος ιτροη^ε μετά των συμμάχων εΐ^ 
1 την Αακωνικην, έχων "ΜακεΒόνας μεν τους εΙς την 
φάΧαγ^α μύριους^ ττεΧταστάς δέ τρισχιΧίους, ίττ- αο 
ττείς δέ τριακόσιους, ^Α^ριάνας δέ συν τούτοις 
χίΚίους καϊ ΤαΧάτας άΧΧους τοσούτους, μισθοφό- 
ρους δέ τους τάντας ττεζούς μεν τρισχιΧίους /ττ- 

3 ττεΐς δέ τριακόσιους, ^Αχαιών δ' εττιΧέκτους ιτεζού^ 
μεν τρισχιΧίους ιττιτεΐς δέ τριακόσιους, καϊ Μεγάλο- 7$ 
ΤΓοΧίτας χιΧίους εΙς τον 'Μ.ακεΒονικον τρόττον 
καθωττΧισ μένους, ων η'γεΐτο ΊίερκιΒάς Μεγαλοττο- 

4 Χίτης, των δέ συμμάχων Έοιωτών μεν ττεζού^ 
ΒισχιΧίους Ι'πττεΐς δέ ΒιακοσΙους, ^Έίιτειρωτών 
Ίτεξούς χιΚιους ίτητεΐς ττεντηκοντα, ^Ακαρνάνων 30 64, 65] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 35 

αλλοι;9 τθ€Γθΐ5τοι;9, ^\ΚΚνρι&ν 'χιΚιον^ ίξακοσίονς, 
βψ* ώρ ην Αημήτριος ο Φάρίος, &στ €ίναι ττασαν 5 
την Βύναμιν 7Γ€ζοι)9 Ρ'€ν €19 ^ισμυρίου^: οκτακισ- 
χιλώι;^, ίτητεϊς δέ χ*λ/οι;9 καΙ Βιακοσίον<ζ, ό δέ 6 

5 Κ7<£ομ€νης ιτροσΒοκών την ίφοΒον τά^ μβν άΤιΚας 
τάς €49 την χύραν €ΐσβο\α^ ησφαΧίσατο φυΧακαΐς 
καΐ τάφροις καΧ ΒένΒρων βκκοτταΐς, αι5τ09 δέ κατά ; 
την ^€ΧΚασίαν καΚονμένην μετά της Βυνάμεως 
βστρατο'ΐτέΒβυβ, Τ179 ιτάσης ντταρχρύσης αντω 

10 στρατιάς εΙς Βνο μυριάΒας, στογαζομενος €κ των 
κατά Χό^γον ταύττ^ ττοιήσεσθαι τους ιπτεναντίους 
την εΙσβόΚην' ο καϊ σννβκύρησβ, Βνο ΒεΧόφων 8 
€7Γ αντης της βίσόΒον κείμενων^ ων τον μεν Έιΰαν 
τον δ' έτερον ^ΟΧυμττον κάΧεΙσθαν συμβαίνει, της 9 

15 δ' οΒον μεταξύ τούτων τταρά τον ΟΙνονντα ττοτα- 
μον ψερούσης εΙς την Χιτάρτην, 6 μέν ΚΧεομένης, 
των ττροειρημένων Χόφων συνάμφω τάφρον καϊ 
γάρακα ττροβαΧό μένος , εττΐ μεν τον Έναν έταξε 
τους ττεριοίκονς καϊ συμμάχους, εφ^ ών εττεστησε 

20 τον άΒεΧφον ΈύκΧείΒαν, αντος Βε τον "ΟΧνμττον 
κατείχε μετά ΑακεΒαιμονίων καΐ των μισθοφόρων, 
εν Βέ τοις εττιττεΒοις τταρά τον ττοταμον εφ^ εκάτερα ίο 
τ^ οΒοϋ τονς ίτητείς μετά μέρους τίνος των μισ- 
θοφόρων τταρενεβαΧεν, * Αντίγονος Βέ τταρα^ε- ι γ 

αδ νόμενος, και συνθεωρήσας τήν τε των ^^^^^ πβοιηβηββ 
τό'ττων όχνρότητα καϊ τον ΚΧεομένη ^^ ®"''®"*^''®'^ 
ττασι τοις οικείο ις μέρεσι της Βννάμεως όντως 
ενστόχως ττροκατειΧηφότα τάς ευκαιρίας ώστε 
ΊΓαραττΧήσιον είναι το σύμιταν σχήμα της στρα- 

30 τοΊτεΒείας της των άτ^αθων οττΧομάχων ιτροβοΧης* 

3—2 36 Ρ0ΣΥ£ΐυ8. [ιι. • 

12 ον^ν *γαρ άΊΓέ\€ίΊΓ€ των Ίτρος έττίθβσιρ αμα καΧ 
φν\α/€ην, αλλ' ηρ ομού παράταξες ένβρ^ος καΧ 

13 ΐΓαρ€μβο\η ΒνσττροσοΒος. ίώ καΐ το μλν 4ξ 
έφοΒον κατατηφάξαν καΐ ανμιτΧεκζσθαι ΊΓρογβί" 

66 ρω^ άττέ^νω, στρατοττεΒβνσας δ* €ν βραγ€ΐ Βια- 5 
στηματί κ(ΐί \αβών ττρόβΧημα τον ΓοργνΧον 
κα\ονμ€νον ττοτΰψόν, τ^νάς μεν ημέρας έτΓψένων 
σννεθεωρβί τάς τε των τόττων ίΒΰ6τητα<; κίά τάς 

2 των Βννάμβων Βιαφοράς, αμα Β^ καΐ ΊτροΒεικνύων 
τινάς εττφοΧάς ττρος το μέΤΟίον εξβκαΧεΙτο τά9 ίο 

3 των ντΓ€να;ντίων έτηνοίας. Όυ Βννάμβνος Βε Χαββϊν 
ονΒβν άρ^ον ονΒ* βξοΊτΧον δ*ά τΑ ττρος ιταν έτοιμων 

4 άντικιν€ΐσϋαί τον Κλεομένη, τή<: μεν τοιαύτης 
έτΓρνοίας άττέστη, τβλβς δ' έξ ομοΧο^ον ΒιΛ μάγνι^ 
αμφότεροι ττροέθεντΌ κρίνεεν τάς ιτράξεις. ττάνν ι ξ 
^άρ ευφυείς καΐ τταραιτλησίους ηγεμόνας η τύγη 

5 σννέβαΧε τούτους τους άνΒρας. ιτρός μεν οΰν 
τους κατά τον Έϋαν 6 βα^ίΧεύς αντέταξε των τ€ 
Μ,ακεΒόνων τους γαΧκάσιη,Βας καΧ τους ^ΙΧΚυριούς^ 
κατά σττείρας εναΧΚάξ τεταγμένους, ^ΑΧέξανΒρον αο 
τον ^Ακμητου καϊ Αημ/ητριον τον Φάριον έτηστη^ 

β σας* εττΐ δέ τούτοις τους ^Ακαρνάνας καϊ Κρήτας 
εττέβάΧε^ τούτων Βε κατότην ήσαν Βισχίλιοι των 

7 Αχαιών, εφεΒρείας "λαμβάνοντες τάξιρ, τους δ' 
ίτητεΐς ττερί τον ΟΙνοΰντα ττοταμον άντέθηκε τω 2$ 
των ΊΓολεμίων ιιηΓίκφ, συστησας αύτοΐς ^Αλέξ^ 
ανΒρον ψ/εμόνα καϊ συμιταραθεϊς ιτεζούς των 
^Αχαϊκών γ^ΐλίους καϊ Μεγαλοττολίτας τους ϊσους. 

8 αύτος δέ τους μισθοφόρους ίχων καϊ τους Μακε- 
Βόνας κατά τον ^Όλνμττον ιτρός τους ιτερϊ τον 30 65—67] ΤΗΕ ΑΰΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 37 

ΚΧβομέρη Βίέγνω ποι^Ισθαι την μάγΐ]ρ, ττρο- 9 
τάξας ουν τού^ μισθοφόρους βνέστησβ 8ιφα\ίνγ^ 
^ίαν €παΧΚη\ον των Μ.ακ€Β6νων εττοί^ι δέ τούτο 
Ζιά την στενότητα των τίητων, σύνθημα δ' ην ίο 
5 τοϊ<ζ μεν Ίλλι;|0^οΪ9 τρτβ ΉΌίβϊσθαι την άρχ^ν της 
ττρος τον Χόφον ιτροσβοΚής, όταν ϊΒωσιν άρθεϊσαν 
άτΓο των /^τά τον ^ΟΧνμττον τόπων σι,νΒόνα 
{ιτροσηρτημένοί γαρ ήσαν ούτοι νυκτός έν τφ 
ΤοργνΚφ ιτοταψ^φ ιτρός αύτρ τ'ρ του Χόφου ρίζΐ)), 

ΙΟ τοις δέ ΜεγαΧοίΓόλίταις καΐ τοις Ιτητβυσι τταρα* 1 1 
ττΧησίως, ετταΒάν φοινικΧς εζαρθτ) τταρά του βασι- 
Χεως, 

ΈτΓβίδ^ δ' . ό μεν καιρός ηκ€ της χρείας, τό δέ 67 
σύνθημα τοις ΊΧλυριοϊς άττεΒόθη, ττα- ^^^ ^^^^ .^^^ 

15 ρήγγειλαν Βε ττοιεΐν τό Βεον οίς ην ***"^» 

ετΓΐμεΧες, ττάντες ευθέως άναΒείξαντες αυτούς 
κατηργρντο της ττρός τόν βουνόν ττροσβοΧης, οι ι 
δέ μ^ετα των Κ,Χεομενους ίτητέων εξ αρχής ταχ- 
θέντες εϋζωνοι, θεωρόύντες τάς σπείρας των 

20 ^Αχαιών έρημους εκ των κατόττιν ούσας, κατ 
ούράν προσπίπτοντες εις όΧοσχερή κίνΒυνον η'γον 
τους προς τόν Χόφον βιαζομενους, ως αν των μεν 3 
περί τόν ΈίύκΧείΒαν εξ ύπερΒεξίου κατά πρόσωπον 
αύτοις εφεστώτων, των Βε μισθοφόρων κατόπιν 

25 επικειμένων και προσφερόντων τάς χείρας ερρω- 
μένως, εν φ καιρφ συννοησας τό ηινόμενον, αμα 4 
δέ προορώμενος τό μέΧΧον ΦιΧοποίμην ό Μέγα- 
ΧοποΧίτης τό μ^ν πρώτον ύποΒεικνύειν έπεβάΧ- 
λβτο τοις προεστωσι τό συμβησόμενον, ούΒενός 5 

3θ δέ προσέχοντος αύτφ Βιά τό μήτ εφ^ ηγεμονίας 38 ΤΟΏΥΒΙϋΒ, ["• 

'Τ^τά/χθαί, μ,ηΖ^ίΓωιίοτ^ κομιΒτ) Τ€ νέον νιτάρχιείν 
αυτόν, τΓαρακάΧέσαχζ τού<; ίαντον ττόλίτας €νέβα\6 
^ α οηβι^ο οΓ Ρΐιϋ- ^0*9 ΐΓθλ€μίοις τόλμηρώς. οΰ ^βνο- 
οροΒίηβη. μβνον ταχ^βως οί ττροσκείμβνοί μισ^ 

θοφόροι κατ ονράν τοΐ^ ιτροσβαίνουσιν^ άκού- $ 
σαντβς της κραιτγής καΐ σννώόντβς την των 
ίττΊτέων σνμττΧοκην, άφίμ^νου των ιτροκβίμβνων 
ανάτρεχαν εΙς τάς βξ άργης τάξεις καΐ ττροσε^ 

7 βοηθούν τοις τταρ αντων ίτητενσί, τούτου δέ 
συμβάντος άττερίστταστον ^γενομενον το τ€ των ίο 
^ΙΧΚυρίών καΧ ΉίακεΖόνων καΐ των αμα τούτοις 
Ίτροσ βαινόντων ιτΚηθος εκθύμως ωρμησε καΧ τ€- 

8 θαρρηκότως 4τγΙ τους ύττεναντίους, εξ οΰ καϊ 
μετά ταύτα φανερόν εγενηθη Βιότι του κατά τον 
ΈίύκΤ^ίΒαν Ίτροτερηματος αϊτιος ε'γίνετο ΦιΧοττοί- 1 1 

68 μην όθεν καν τον ^Αντί^γονόν φασι μετά ταντα 
καταττειράζοντα ττυνθάνεσθαι του ταγθεντος εΐΓΐ 
των ίτητέων ^ Αλεξάνδρου Βοά τί ττρό του Ίταρα- 
Βοθήναι το σύνθημα του κινδύνου κατάρξαίτο, 

2 του δ' αρνουμένου, φάσκοντος Βε μεφάκιόν τί ίο 
ΤΛε^αΧοΊΓοΧιτίκόν ττροεγχειρησαί ιταρά την έαυτοΰ 
^νώμην, εΐιτεΐν Βιότι το μεν μεφάκιόν ή'γεμόνος 
ερ^ον αηαθού ττοιησοΛ, συνθεασάμενον τον καιρόν, 
εκείνος δ' ήιγεμών ύττάργων μειρακίου του τυχόντος. 

3 ού μην αλλ' οι 'γε ιτερί τον ΈύκΧείΒαν όρώντες 13 
«ηάΐΗβηβίίΐβοίοί ττ Ρ οσ βαίνουσας τάς σττείρας, άφέμενοί 
αίνΐ,ίιΧΛΜίΙ -του γρησθαι τοις των τόιτων εύκαι^ 

4 *****" »~'*°*^ ρίαις {τούτο δ' ην εκ ττοΧΚοΰ συναν- 
τώντας κα\ ττροσττίτΓτοντας τοις ττοΧεμΙοις τά μίν 
εκείνων στίφη συνταράττειν καΐ ΒιαΚύειν, αυτούς $ο ι 67—69] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 39 

δ* ντΓογωρβϊν βιτί ΤΓοΒα καΐ μβθίστασθαι ττρο^ 
τους νίΓβρΒβξίονζ αβί τόπους άσφαΧως• οντω ^γάρ $ 
αν ΤΓρόλνμηνάμβΡΟί καΐ σι^γ'χ^έαντες το τον καθο- 
ΊτΚΛσμον καΧ της συντάξεως ΙΒίωμα των νττβναν- 
5 τ Ιων ραΒίως αντονς βτρέψαντο Βιά την των τόττων 
βύφυίαν) τούτων μεν ούΒίν εποίησαν, καθάττερ δέ 6 
εξ ετοίμου σφίσι, της νίκης ύτταργούσης τουναντίον 
εττραξαν' κατά ^άρ την εξ άρχης στάσιν εμενον 7 
εττΐ των άκρων, ως άνωτάτω σιτεύΒοντες Χαβεΐν 

ΙΟ τους υττεναντίους εΙς τ6 την φυ^ην επΙ ττολν 
καταφερη καΐ γρημνωΒη ^γενέσθαν τοις ττοΧεμίοις, 
συνέβη Β\ οττερ εΙκος ην, τουναντίον ου γαρ 8 
άίΓοΧιιτόντες αντοΐς άναγωρησιν, ΊτροσΒεξάμενοί, 
δ' ακεραίους άμα καΐ συνεστωσας τάς σττείρας, εΙς 

15 τούτο Βυσγρηστίας ηΚθον ώστε Βί αυτής της του 
Χόφον κορυφής Β^αμάγεσθαυ ττρος τους βίαξομέ- 
νους. ΧοΐΊΓον όσον εκ ττοΒος εττιεσθησαν τφ β άρει 9 
του καθοττΧισμον και της συντάξεως, ευθέως οί 
μεν ΊΧΚυριοΙ την κατάστασιν εΚάμβανον, οί Βε 

ίο ΊτερΙ τον ΈύκλείΒαν την ύιτο ττόΒα Βιά το μτΐ 
καταΧείττεσθοΛ τόττον εΙς άναγωρησιν καΐ μετά- 
στασιν εαυτοΐς• εξ ου ταχέως συνέβη τραττέντας ίο 
αυτούς ολεθρίω γρησασθαι φυΝη. 1)ροΚθ Λβ ΐβΛ 
κρημνώδη και» όνσρατον εχόντων εττΐ ηββ; 

Ί$ ΤΓοΧύ την άναχώρησιν των τόττων. άμα δέ τούτοις 69 
ό ττερί τους ίττιτεις συνετεΚειτο κίνΒυνος, εκΊτρεητή 
ΊΓΟίονμένων την χρείαν των ^Αχαΐκων ίτητέων 
απάντων, μαΚιστα δέ ΦιΧοττοίμενος, Βιά το περί 
της αυτών εΧευθερίας συνεστάναι τον ίΧον άτ/ωνα • 

3ο κα& ον καιρόν τφ προειρημένφ συνέβη τον μεν ι 40 Ρ017Βΐυ8. [π. 

ιτΠΓον ιΤ€σ€Ϊν ΐΓΧη^/έντα καφίω<ί, αντον δβ ττεζο^ 
μαγουντα ΐΓζρηΓ^σζΙν τραύματα βιαίω Βν άμφοΐν 

3 τοϊν μηροΐν, οΐ ϋ βασι\€Ϊς κατά τον ^ΟΧνμττσν 
τό μ€ν ττρώτον ίττονουντο Ζιά των ευζώνων καΧ 
μισθοφόρων την συμίΓΧοκήν, τταρ €κατίροι^ «'^β- 5 

4 Βον ντΓαργρντων τούτων €ΐ<ζ τΓβντα/ασ^^ίλ,ίον*;• ών 
7ΓΟΤ6 μεν κατά μέρη ττοτβ δ' οΚοσγ€ρ&<ζ συμπίττ- 
τόι^τωι/ Ζιαφέρονσαν συνέβαινε τ^Ινεσ^αϊ τήν εξ 
άμφοΐν γ^ρείαν, ομού των τε βα^ιΚΑων κα\ των 
στράτοττεΒων ίν σΌνόψει ποιούμενων την μάχην, ίο 

5 ήμιλΧώντο δβ ττρος έαντού<ί καΐ κατ άνΒρα καΧ 

6 κατά τάημα ταΐ^ ενψνχίαις. 6 δε ΚΧεομενης 
ορών τού^ μεν ττερι τον ά8ε\φον ττεφεχτγοτα^ 
τους δ' ^ν τοις εττιττέΒοις ητιτεΐς ίσον ουττω κΧί- 
νοντας, καταττΧα^ί^ς ων μη ττανταγρΘεν Ίτροσ•- 15 
Βάξηται τους ττοΧεμίονς, ηνατ/κάζετο Βιασττών τά 
ιτροτειγίσματα ττασαν τήν Βνναμιν εξάγειν μετ- 
ωττηΒον κατά μίαν ττΧενράν της στρατοττεΒεία^, 

7 άνακΧηθίντων Βε των ιταρ εκατέροις ευζώνων εκ 
του μεταξύ τόττου Βιά της σάΧττνγ^ος, συναΧα- βο 
Χάξασαι καΐ μεταβαΧοΰσαι τάς σαρίσας συνεβαΧον 

8 αί φαΧαγγες άΧΚηΧαις. άφωνος Βε ^ενομένον 
ιΐιβ νβΐ^Μ οΓ Λβ '^ρΟ'Ταιού, καΐ ττοτέ μεν εττΐ 'Ο'όΒα 
ΐβηχβΐίΛηβΓβίΐιΐβ 'ΤΓοιουμενων την αναγωρησιν και 'πίφ- 

ζομένων εττΐ ττοΧύ των ^ακεΒόνων ^$ 
ύτΓΟ της των Κακώνων εύψυχίας^ ττοτβ δβ τώι^ 
ΑακεΒαιμονίων έξωθουμενων ύττό του βάρους της 

9 των Μ,ακεΒόνων τάξεως, τέΧος οι ττερί τον ^Αντί- 
ίγονον συμφράξαντες τωζ σαρίσας και γρησάμ€νοι, 
τψ^ της ε^αΚΚηΧου φάΧατ/^ος ιΒιώματι, βία ητροσ- 30 69, 70] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 41 

^€σ'6ντ€ς βζέωσαρ ίκ των οχνρωμάτων τους 
ΑακίΒαψονίονς. τ6 μβν ουν αΧΚο ΊτΧηθος €φ€ίκ^ ίο 
ΊτροτροτταΒην φονβνόμβνον, 6 δέ 'ΚΧ€ομ€νη<; ί7Γ7Γ€Ζ? 
Ύίνας β-νων ΤΓβρΙ ίαυτον αττεγωρι^σβ Ηθ Γβ«Γβ<ι ίο 

5 βίετα τούτων ασφαΧως €ίς την Χιταρ- *ο Εητρί. 
την. €ΤΓίΡ/€νομένης δέ τη<; ννκτος καταβάς €ΐ<; 1 1 
Τνθίον, ητοιμασμβνων αντω των ιτρος τον ττΧουν 
€κ 7Γλ€/οι/θ9 γρονου ιτρος το συμβαίνον, άττηρβ 
μετά των φίλων €49 ^ ΑλβξάνΒρβιαν. 

ΙΟ Άιπ-ίγοι/ος δ' εύκρατης γενόμενος εξ ίφόΒονΊΟ 
τη<: Χιτάρτης τά τβ Χοιττά με^άΧο^ Αηϋίτοηυβ «»- 
γυχω^ και φιλανυρωττως εχρησατο ο^^βΓ λι Βιλλ» 
τοί9 ΑακεΒαιμονίοις^ το τε ττοΧίτενμα το ττάτριον 
αντοΐς κατάστησα^ εν όλ,ί^γαις ήμεραις άνεζενξε 

15 μετά των Βυνάμεων έκ τη^ ττοΧεως, ττροσαγγεΧ- 
θέντο^ αύτω τους ^ϊλ\υρίθύ<: εΙσβεβΧηκότας εΙ<} 
ΜακεΒονίαν ττορθεΐν την γωραν. ούτως αεί ίγοΘ* ι 
η τνγτ) τά με*>(ΐστα των ττρατ/μάτων ιταρά λόγοι/ 
εϊωθε κρίνειν καΐ γαρ τότε ΚΧεομενης, εϊτε τά 3 

20 κατά τον κίνΒυνον τταρείΚκνσε τεΧεως όΧίτ/ας 
ημέρας, εϊτ άναχωρησας αττό της μάχης εΙς την 
ΊΓοΧιν εττΐ βραχύ των καιρών άντεττοίήσατο, Βια- 
κατέσχεν αν την αρχήν, ου μήν αλλ' υ γ' ^Αντί- 4 
γοζ;ο9 τταρα^ενόμενος εΙς Ύε^έαν, κα\ τούτοις 

ί5 άίΓΟ^σύς την ττάτριον ττοΧιτείαν, Βευτεραΐος εν- 
τεύθεν εΙς "Αργοί έττ' αύτην ήΧθε την των Νεμέων 
Ίτανήγυριν, 4ν τ) τυχών ττάντων των ιτρος άθάνατον 5 
Βοξαν καΐ τιμήν ανηκόντων ύττό τε του κοινού τών 
Αχαιών καΐ κατ ΙΒίαν έκαστης τών ^„Λ,ΗβηΓβ*αηιβ<ι 

ΖοιτόΧεων ίίρμησε κατά. σττουΒην εις *«μ»<^«™*• 42 Ρ01ΥΒΐυ8, [IV. 

6 ΜίΐκβΒονίαρ. καταΧαβών ϋ τον^ ^ΙλΧιψίονς έν 
ττ) χω/>α ^λΙ σνμβαΧών €Κ ιταρατάξζω^ζ τ^ μ€Ρ 
μάχτι κατώρθοΗτβ, τζ Βέ τταρακΧήσβν καν κραυγή 
τζ κατ αύτου τον κίνίννον βκθύμως χρησάμενος, 
6^9 αΐματο<: άναγω^γήρ και τίνα τοιαύτην Βιάθβσίν $ 
€μ7Γ€σώρ μετ ου ττοΧν νόσφ τορ βίορ μβτήΧΧαξε, 

7 καΧάς εΧττίΒα^ νττοΒείξα^ €Ρ αντφ ττασι τονζ 
'^ΈέΧΧησίρ ου μόρορ κατά τήρ €Ρ τοϊ^ ντταίθροις 
γρείαρ, βτί Ββ μάΧΧορ κατά τήρ ΪΧηρ αΐρβσίΡ καΐ 

8 καΧοκα^γαθίαρ, τήρ Ββ ΜακεΒορωρ βασιΧβίαρ άττέ- ίο 
ΧΐΊΓβ ΦιΧίτητφ τω Δ^ημητρίον. 

« 4» ♦ « « « Βοοκ IV. 00. III. ίο XXXVII. 
3 ΑΙτωΧοΙ ΊτάΧαν μ€Ρ Βυσγ^ερως ίφερορ τήρ είρή- 
Β. ο. 221. Πιβ ^ν^ ^^^ ™? ^^^ τώρ ΙΒίωρ ύτταργορ* 
όαίι^οΠίϊίΓΓΣ-" των Βαττάρα^ ως άρ είθισμίροι, μέρ ζηρ 

ατΓο τωρ ιτεΧας, οεομβρον 0€ ΉΌΧΧη^ 15 

χορψ/ία<; Βιά τήρ ίμφυτορ άΧαζορβίαρ, ζ ΒουΧβνορ^ 

Τ€9 άεΐ 7γΧ€ορ€ΚΤΙκορ καΐ θηρκύΒη ζωσι βΙορ, ονΒερ 

1 οΙκ€Ϊορ, ττάρτα δ' ψγονμεροί ττοΧΑμνα' ου μήρ άΧΧά 

ΤΟΡ ιτρο του γρόνορ^ €0)9 ^Αρτί^γορο^ εζη, ΒεΒιοτε^: 

3 Μ,ακβΒορας η^γορ ήσνχίαρ, €ΤΓ€ίΒή δ' εκείνος μετ- αο 3] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΛΝ ΙΕΑΟυΕ, 43 

^•7λλα^β τον βίον τΓοΖδα χαταΧιττών ΦίΧιτητον^ 
καταφρονησαντ€<; ίζητονν άφορμας καΐ ιτροψάσίίς 
τη<ζ €19 Τΐ€Χο^όρνησον ίττι/ιτλοκή^ί, άγ6μ€νοί κατά 
το τταΧαίΟΡ ίθος βττΐ τά^ €Κ ταύτης άρπαγας^ αμα 

5 δβ καΐ νομίζοντ€ς άξιό'χρβως €ΐναι σφα^ ττρος το 
ΊΓθ\€μ€ίν αντοϊς Άχαιο?9. οντ€<: δ' βττΐ ταύτης της + 
Ίτροθέσβως, βραχέα ταντομάτον (τφίσο συν€ργή' 
σαντος ίΚαβον άφορμάς ιτρος την ίττιβοΧην τοι- 
αύτας. Αωρίμαχος 6 Ύριχων€νς ην μ^ν νί6ς ^ 

ΙΟ ϋικοστράτον τον Ίταρα^τΓονΒήσαντος την των 
ΤΙαμβοιωτίων Ίτανη^γυριν, νέος ίΙ* ών και ττλήρης 
ΑΐτωΤ^κής ορμής καΐ ττΧβονβξίας έξαττζστάΧη κατά 
κοινον εις την των Φΐ'γαΧέων ττόΧιν, ήτις €στι μέν 
€ν ΙΙεΧοτΓοννησφ^ κ€Ϊται δβ ιτρός τοις των Μεσση- 6 

15 νιων 8/0049, ετύγχανε δέ τότε σνμττοΧιτενομένη 
τοις ΑΐτωΧοΐς, λόγω μβν τταραφυΧάξων την τ€ 7 
χωράν καΐ την ττόΧιν των ΦνγαΧέων, ίρ^ω δέ κοτ- 
τα^κοτΓον τάξιν Ιχων των έν ΐΙέΧοττοννησφ ιτραη- 
μάτων. σννΒραμόντων δέ ττειρατων καΧ τταρα^β- 8 

70 νομένων ιτρος αύτ^ν €ΐς την Φι^γάX€ιαν, ^^ο^ ίο ρΐηπάβΓ. 
ουκ €χων τούτοις αττο του οικαιου ^ ^ 

σνμναρασκ€νάζ€ΐν ώφεΧείας Βιά τ6 μένβιν €τι 
τ6τ€ την κοινην είρηνην τοις ^'ΈιΧΚησι την ύττ 
*Αντιτ/όνον σνντβΧβσθβΐσαν, τέΧος άττορούμενος 9 

«5 €ΤΓ€τρ€Λ^€ τοΐς τΓ€ΐραταις ΧηΙζεσθαι τά των Μεσ- 
σηνίων θρέμματα, φίΧων 6ντων κα\ συμμάχων, το ίο 
μβν ουν ττρώτον ήΒίκουν τά ττερί τάς εσχατιάς 
ΊΓοίμνια^ μετά δέ ταϋτα ττροβαινούσης της άττονοιας 
ενεχείρησαν καΐ τάς έττΧ των άηρων οικίας έκκόττ- 

30 τειν^ άνυττονοητως τάς νύκτας εττιφίπνόμενοι, των 1 1 44 ΡΟΙΥΒΙϋβ. [ΐν^ 

δέ Μ-εασηρίών €πΙ τούτοις ά^ίΐνακτονντων - ίοαΐ 
Βιαττρβσβ^νομένων ιτρος τον ύ^ωρίμαγρν τάς μ€ν 
άργας τταρηκονξ, βούΚομενος τά μίν ώφβΚ^ΪΡ τρι)ν 
ι5π* αυτορ ταττομένονς, τά δ' αύτος ώφβΚ^ϊσθαι 

12 μερίτης ^γιρόμενος τώρ Χαμβαρομέρωρ' ΤΓΚ^ρα- ^ 
ζούσης δβ της ιταρονσίας. τώρ Ίτρεσβειωρ δ^ά την 
σνρέχειαρ τώρ άΒίκημάτωρ, αντος ηξαρ €τγΪ την 
Μζσσηρηρ βφη ΒίκαίοΧοηησομ^ρος ντρύς τους έ^κα- 

13 Χοΰρτας τοΙς ΑίτωΧοΙς. έττεώή δέ τΙ'αρ€'γ€Ρ€Τ0, 
ΤΓροσΐΓορ€υομίρωρ αύτω τώρ ηΒικημέρωρ τους μ€ν ίο 
Βΐ€σνρ€ γλβυάξωρ, τώρ δέ καταρίστατο, τού*$ δ* 

4 €ξ€π\ηττ€ ΧοιΒορώρ. €τι δ' αύτοΰ τταρετηΖη' 
μονρτος έρ ττ} Μ,εσο'ήρυ, (τνρ&γγίσαρτ^ τ'ρ 7ΓΟλ€^ 
ρυκτος οΐ τΓ€ίρ<χταΧ καΐ ττροσβαΧόρτες κλίμακας 
εξέκοψαρ το ^υρώρος καΧούμερορ βττανΧίΟΡ, κολ 15 
τους μ€Ρ άμνρομέρους άττέσφαξαρ^ τού^ δέ Χοιττον^ 
τώρ οίκ€τώρ Βησορτες καΧ τά κτηρη μβτ αυτών 

2 άΐΓψγα/γορ. οι δέ τώρ Μεσσηρίωρ βφοροι ττάΤ^Λΐ 
μ€Ρ βττί Τ€ τοις ^ιρομέροις καϊ ττ} τταρετηΒημία τον 
Αωριμάγ^ον ΒιαΧΎονρτβς, τ6τ€ δέ καί Ίτροσερυβρί- ίο 
ζεσθαί Βόξαρτβς, άνβκαΧούντ αύτορ βίς τω; συρορ- . 

3 Χ*Λ^• €1/ φ καιρώ Χκύρωρ, ος τ^ρ μ€Ρ έφορος τότ€ τών 
Μεσσηνίωρ εύΒοκίμβι δέ καϊ κατά τον αΧΚορ βίον 
τταρά τοις Ίτόλίταις, συρββούΧενε μη ιτροιέσθίίι 
τορ Αωρίμαγρρ ίκ τή^ ΊΤοΧεως, έάρ μη τά μλν ι$ 
άποΧώΚότα ττάρτα τοις Μ,εσσηρίοις άττοκατα^τήαη^^ 
ΊτερΙ δέ τώρ τβθρεώτωρ ΒωσιΒίκονς τταράσχ^ τους 

4 ηΒικηκότας, ττάρτωρ δ' ετησημηραμέρωρ ώς Βίκαια 
καά Γβ>«ηΐβ(ΐ ϋιο Χέ'γορτος τοΰ ^κνρωρος, Βιορ^/ίσθεΙς 6 
•βη«• Άωριμαγρς ευηυεις αυτούς €φη τέΚεως $0 3—5] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΣΕΑΘϋΕ. 45 

ύτταργ^ΐΛ^^ βί Αωρίμαχον οϊονται νυν ΊτροττηΚακί- 
ζβΐν, αλΧ' ου το κοινών των ΑΙτώΧί&ν* καϊ καθόλου 
Β€$νύ¥ ηγ€Ϊτο το ^γινόμβρον, καΐ κοινη<; αυτούς 
επιστροφής ίφη τεύξβσθαι, καϊ τούτο ττεΐσ^σθαι 

5 δικαίως, ^ν Β4 τα9 κατ εκείνους τσύς καιρούς 5 
άνθρωπος άσυρης εν ττ} Μ,εσσήν^, των εξηρμενων 
τέν ανΒρα κατά πάντα τρ&πσν, Βνομα Βαβνρτας, 
ω τις ει περιέθηκε τήν καυσίαν καϊ γΚαμύΖα του 
Αωριμάχρυ, μη οίον τ είναι Βια^γινωσκειν" έπΙ 6 

ΙΟ τοσούτον ίξωμοίωτο κατά τε την φωνην καΐ 
τ<!λλα μέρη του στάματος τω προειρημένφ. καϊ 
τουτ ουκ έΧάνθανε τον ί^ωρίμαγρν, ομιλούντος 7 
ονν άνύ/τατικ&ς τότε Καϊ μαλα υπερηφάνως τοις 
Μεσσηνίοις, περιοργισθάς 6 %κυρων ** νομίζεις ^άρ 

ΐδ ήμιρ" €φτ} "σοΟ μέλειν ή της σης άνατάσεως, 
Έαβύρτα*/* ρηθεντός ίέ τούτον παραυτίκα μ€ν 8 
εϊξας 6 Αωρίμαχρς τη περιστάσει συνεχώρησε 
πάντων 4πιστροφην ποιήσβσθαι των <γε'γον6των 
αδικημάτων τοις Μεσσηνίοις, επαν^λθών δ' €ΐς την 9 

20 Κ.1τ<ύλίαν ούτω πικρως ηνε^κε καϊ βαρέως το 
ρηθέν ως ούΒεμίαν αΧλην έχων εΰλοτγον πρόφασιν 
Βι £μ)το τοΟτο τοις Μεσσηνίοις έξέκαυσε τον 
πολεμον. 

Χτραττ^τγος μεν οΰν υπήρχε των Κιτωλων 5 

25 ^Αρίστων οντος Βέ Βιά τ ίνας σώμα-- ΒοΓίπίΛοΐιυβ *ΐιβΐΓ 
τικάς ασσενειας αοννατος ων προς οοηηβχίοηβ. 
ποΧεμικήν χρείαν, αμα-Βέ καϊ συγγενής υπάρχων 
ί^ωριμάχου και %κ6πα, τρόπον τινά παρακεχωρή-' 
κει τούτφ της ΖΧης αρχής, 6 Βέ Αωρίμαχος 2 

30 κατά κοινον μεν ουκ ετολμα παρακαλβΐν τους 46 ΡΟΙΥΒΙϋδ. [ιν. 

Αίτωλοι)9 €49 τον κατά των }Λ€σσηνίων ιτοΧ^μον 
Βίά το μη8€μΙαν €χ€ίΡ άξίαν λόγον ιτρόφασι,ν^ 
αλλ* ομοΧο^ουμίνω<ξ €Κ τταρανομίας καΐ σκοίμ- 

3 ματο^ ^€^0Ρ€ναί την ορμην' άφ€μ€νο^ Ββ της 
€'Π•ΐΡθία<ζ ταύτης; ΙΒία ιτρο^τρίττ^το τ6ν Χκότταν $ 
κοινώνησαν της €ΐηβο\ης αύτω της κατά των 
'Μ,^σσηνίων^ νττοΒακννων μβν την άττο ΜακζΒόνων 
άσή>αΚ€ΐαν Βιά την ηΧνκΙαν του ΐΓρο€στώτος (ρύ 
γαρ βΐχβ ιτΚ^Ιον έτων τότβ ΦίΤατητος ίτΓτακαίΒεκα), 

4 τταρατιθβϊς δε την ΑακβΒαιμονΙων άΧΧοτρνότητα ίο 
7Γ/0Ο9 τους Μ€σσηνίονς, άναμιμνήσκων δέ της 
Ήλείωι^ ττρος σφάς εύνοιας καΐ συμμαχίας^ έξ ίν 
άσφαΧη την εΙσβοΧην την €ΐς την Μ€σσηνίαν 

5 βσομένην αύτοΐς άττέφαινβν, το Ββ συνίγον της 
ΑΙτωΧίκής ττροτροττής, νττο τήν όψιν ίτίθει τας 15 
βσομένας ωφβΧβίας ίκ της των Μ.€σσηνίων χωράς, 
ούσης άττρονοήτον καΐ Βιαμ^μενηκυίας άκβραίου 
μόνης των €ν Ιΐ€Χθ'ΠΌννησφ κατά τον Κ,Χβομβνικον 

6 ΊτόΧεμον, €πΙ δέ 'πασι τούτοις συνιστάνε την 
βξακοΧουθήσουσαν ευνοιαν σφίσι τταρα του των αο 

7 ΑιτωΧών ττΧηθους, ^Αχαιούς Β\ αν μβν κωΧύσωσι 
την ΒίοΒον, ουκ €ρ€Ϊν ε'γκΧήματα τοις άμυνομένοις, 
ίάν δ' άτ/άτγωσι την ήσυχίαν, ουκ έμποΒιεΐν αύτοΐς 

8 Ίτρος την βπιβοΧην, ττρος δέ ίΛεσσηνίους ιτρο- 
φάσεως ουκ άττορησβιν βφη' ττάΧαι ^γάρ αυτούς ι§ 
άΒικ€Ϊν^ ^Αχαίοϊς καΐ ΜακβΒόσιν ίττηγγέΧμένους 

9 κοινωνήσουν της συμμαχίας, ταύτα δ' είττων και 
ΊταραττΧήσια τούτοις ετβρα ιτρος την αύτην υττό^ 
θεσιν^ τοιαύτην ορμην ιταρέστησε τφ Χκόττα καΐ 
τοις τούτου φίΧοις ωστ€ οΰτ€ κοινήν των ΑΙτωΧων 30 5, 6] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 47 

τΓροσΒ€ξάμ€νοί σννοΒον Όΰτ€ τοις άιτοκΧητοις σνμ- 
μ€ταΒόντ€^, ον8έ μην άΚΚο τάν καθηκόντων ονΒίν 
7Γράξαντ€ς, κατά 8ε τά^ αυτών ορμάς καϊ κρίσ€ΐς ίο 
ΒιαΧαβόντ€ς αμα Μ€σσηνίοίς ^Ητταρωταις ^Αγα,ίοΙς 

5 ^Ακαρνασί Μα^βδόσ^ ττοΚ^μον έξην€^καν, 

Κα* κατά μίν θάΧατταν παραχρήμα τΓ€φατάς β 
€ξ€π€μψαν, οί ΐΓαρατνχ6ντ€ς ιτΧοΙφ ^ ^^^^ ^^^ 
βασιΧίκφ των €Κ Μακ€ΒονΙας ττερί ΙΖ^Ι^^Γ^^^'- 
Κύθηρα τούτο τ€ €ΐς ΑΐτωΧίαν κατά- 

}ο ηα^6ντ€ς αντανΒρον, τους τε ναυκΧηρους καί τους 
έττίβάτας, σύν δέ τούτοις την ναΰν άττέΒοντο, της ι 
δ' ΉτΓβ/ρου την τταρεΐΚίαν βττόρθονν, σνγχρωμβνοί 
Ίτρος την άΖικίαν ταΐς των Κ-βφαΧΚήνων ναιπτίν, 
€ΊΓ€βά\οντο δέ καϊ της ^Ακαρνανίας ^νριον κατά- 

ίδ Χαβέσθαι, αμα δε τούτοις Χάβρα Βιά ΤΙ^Χοττοννή- $ 
σου τινάς ιτέμψαντβς ίν μέση τη των Μεγαλοττολί- 
των χωρά κατέσχον το καΧούμ^νον όχύρωμα 
ΚΧάριον, ω ΧαφυροιτωΧβίω χρησάμενοι Βΐ'ψγον €ν 
τουτφ ττρος τά/ξ άρττατγάς. ου μην άΧΧά τούτο 4 

40 μίν Ύιμόξβνος 6 των * Αχαιών στρατηγός, ιταραΧα- 
βων ΎαυρΙωνα τον εττΐ τών ίν ΤΙέΚοητοννήσφ βασι^ 
Χίκών πραγμάτων ύττ Αντιγόνου καταΧζΧβιμμέ- 
νον, βξβποΧιόρκησβ τβΧέως 4ν 6\ίηαις ημίραις' 6 $ 
ηάρ βα^ΓίΧεύς * Αντίγονος Κόρινθον μέν εΖχε κατά 

15 το τών * Αχαιών συ^χώρημα Ζιά τους ΚΧ€ομ€νικούς 
καιρούς, *Ορχομ€ν6ν δε κατά κράτος ελών ουκ 
άτΓΟκατέοΎησβ τοις ^Αχαιοΐς άΧΧά σφ€Τ€ρισάμ€νος 
κατ€Ϊχ€, βουΧόμενος, ως 7* €μοΙ Βοκ€Ϊ, μη μόνον της 6 
εΙσόΒου κυριβύ^ιν της βίς Τΐ€ΧοτΓΟννησον, άΧΧα και 
30 την μ€σό^αιαν αύτης 'ΤΓαραφυΧάττ^ιν Βιά της ίν 4& Ρ0ΣΥΒΐυ8. [ιν, 

7 ^Οργαμβν^ φρουράς /^αΐ, ιταρασκ^υη^. οΐ δέ ττβ/οί 
τον ί^ωρίμΛγρν καϊ Χκοτταν ΤΓορατηρησαρτβ^ τον 
καφόν, έν ω λο^7Γ09 ην Ύιμοξένφ μ€ν όλίτγο^ Ιτ* 
γρόνος της ο.ργτ\<ζ, ^Κράτος δέ καθίστατο μεν εΙς 
τον ένίαντον τον ίτηοντα στρατηγός υττο των $ 

8 ^Αχαιών, ονττω Ββ εμεΧΚε την άρχην .€^€«/, συνα- 
θροίσαντβς τΓανΖημεί τους ΑΙτωΚούς έπη τό Ύίον, 
ιη&τοΐΐ6<ι αοτοββ καϊ ΤΓαρασκβνοσάμβνοι ττορθμ^ϊα καΐ 

ΑοΗλΙλ Ιο Μββ- ν τ^ . , , / 

ΒβηίΛ Β.0. 220. τας ΚβφαΧΚηνων ετοιμασαντβς ναυς, 
Βιεβίβασαν τους άνΒρας εΙς Ώ,εΚοττόννησ&ν καΧ ίο 

9 Ίτροή^ρν €7γΪ την ΙΛεσσηνίαν• ΤΓΟ/,ούμβνοί δέ την 
ΐΓορείαν Βια της Ώ,ατρέων καϊ Φεφαιέων καΧ Ύρΐ' 
ταιΑων χωράς υττεκρίνοντο μεν βουΚεσθαι, μνβεν 

ΙΟ οΒίκημα ττοιεΐν εις τους * Αχαιούς, ου δυναμένου δέ 
του ττΧήθους άττεχεσ&βί της χωράς Βιά την ττρος 15 
τω; ωφεΧείας άκρασίαν καιωττοιούντες αυτήν καΧ 
Χυμαινόμενοί Ζΐ'ΐ^εσαν^ Η'^ΧΡ^ τταρ^ξντ^θησαν εΙς 

11 την ΦίηάΚειαν, ιτοιησάμενοί Βε την ορμην εντεΰ' 
θεν αΙφνιΒίως καΐ θραζτέως ενεβαΧαν εΙς την των 
^εσσηνίων χωράν, οΰτε της υτταργρύσης αυτονζ ίο 
εκ ΊταΧαιων χρόνων ττρος τους Μεσσηνίονς φίΤ^ας 
καΐ συμμαχίας ονΒ' ήντι,νοϋν ιτοίησάμενοί ττρόνοιαν 
οΰτε των κατά κοινον ώρισμενων Βι,καίων τταρ 

12 άνθρώίΓονς, ατταντα δ' εν ελάττονν θέμενοι της 
σφετέρας ττλεονεξίας άΒεώς εττόρθουν, ου τοΧμών- 15 
των ειτεξιέναί καθόλου των Μεσσηνίων. 

^7 τΐιβ ηβ^ ΛτΗνββ ο* δ' ΆχαωΙ, καθηκούσης αύτοΐς 

Ύτϊιβη ΤίιηοχβηιΐΒ »λ/ <λ \\ ^ 

ίβ α«ϋ«ηβ οίΒοβ ^ΛΓ των νομων συνοοου κατά τον καιρόν 
2 τούτον, ηκον εις Αίτιον, συνεΚυον^ 

τες δ' €19 την εκκΚησίαν, και των τε ΤΙατρεων καΙ 30 6,7] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 49 

Φαρα4,€ωρ άττόλο^ιξομέι^ων τά η€τ^ον6τα ττβρί την 
χωράν αυτών αδικήματα κατά την των ΑΙτωΧών 
ΒίοΒον, των τε 'Μ.βσσηνίων τταροντων κατά 7Γ/56<γ- 
ββίαν κμΪ Ββομένων σφίσι βοηθβΐν άΖικουμίνοι^ 

5 καΐ ΊΓαρασττονΒονμένοί^, Βίακονσαντ€<; των λεγο" 3 
μένων, καΐ συναΎανακτοΰντ€ς μίν τοΙ<ζ ΤΙατρ^ΰσι, καΐ 
Φαραΐ€νσί συμιτάσγοντες δε τα?9 των Μ^εσσηνίων 
άτνχίαι<ζ, μάΧιστα δε νομίζοντ€<; είναι Βεινον βί 4 
μήτβ σιτγχωρησαντο^ τοΙς ΑΙτω\οΐ<; μηΒενο^ζ την 

10 ΒίοΒον, μήτβ καθάτταξ έττιβαΧόμενοί τταραντεϊσθαι, 
κατβτοΧμησαν βτηβηναι στρατοττέΒφ της ^Αχαΐας 
Ίταρά τα9 σννθήκα<;, εττΐ ττάσι τούτοις τταροξυν- $ 
θέντες εψηφίσαντο βοηθύν τοις Μβσσηνίοις και 
σννώγ€ΐν τον στρατη^γόν τονς ^Αχαιούς εν τοΙς 

ϊ5 οΐΓ\οις, ο δ' αν τοΙς συνεΚθονσι βονλενομένοις 
Βόξυ, τοντ είναι κύριον. 6 μεν ονν Ύιμόξενος ο 6 
τότβ ετι ύττάρχων στρατηγός, ίσον ονττω Χη^γούσης 
της αρχής, αμα δέ τοις ^Αχαιοΐς άττιστών Βιά 
τ6 ραθνμως αυτούς εσχηκεναι κατά τ3 πταρυν 

10 ΊτερΧ την ίν τοις οττΚοις '^υμνεισίαν, άνεΒύετο την 
ίζοΒον και καθόλου την συνα^ω^γήν των όχλων ' 
μετά ^γάρ την Κλεομένους του Χτταρτιατών βα- γ 
σιλέως εκτττωσιν κάμνοντες μεν τοις ττροηεηονόσι 
ΊΓολεμοις, ιτιστεύοντες δε ττ) ηταρούσχί κατά- 

11 ατάσει ττάντες ώλνγωρησαν ΤΙελοττοννήσιοι της 
ΊτερΧ τά ττολεμικά τταρασκευής* 6 Β* "Αρατος 8 
σχετλιάζων και τταροξυνόμενος εττΐ ττ} τόλμτι 
των Αίτωλώι/ θυμικώτερον έχρήτο τοις ιτρώγ- 
μασιν, ατε καΐ ττρούτΓαρχούσης αύτοΐς αλλότριο- 

30 τι;το9 ίκ των εττάνω χρονών, Βώ καΐ συνά^ειν 9 
ο. ρ. 4 ,50 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [ιν. 

ΙστΓίι/δβ τού<ζ ^Αχαιούς €ν το?9 οττλοίς καΐ σνμ- 
ΙΟ βα\€Ϊν 7Γρ6θ.υμο<ζ ην τοις ΑίτωΧοΐς, τ6λθ9 δε 
ττένθ* ημβραις ττρ6τ€ρον του καθήκοντος εώτω 
χρόνου τταραΧαβών τταρά του Ύίμοξβνου την Βη- 
μοσίαν σφρατ/ϊ8α Ίτρός Τ€ τάς ττολβις ί^ραφε καΙ 5 
σννή'γε τους €ν ταΐς η\ικίαις μετά των ^ττλωι/ 
II €^9 την Με^γάΚην ττόλιν, ύττβρ ου Βοκ€ί μοι 
ΊτρέίΓον είναι βραχέα ιτροείττείν δίά την ΙΒι6ττ)τα 
της φύσεως, 
8 *Άρατος ^άρ ην τα μεν αΧΚα τεΚείος άνηρ εΙς ίο 

2 5ιι* Αηιίϋέ, ηβιι- τον ΤΓόοτ/ματίκον τρότΓον' καϊ ^άρ 

Λΐ\γ ίηοοιηρβίθηί ,^/^ λ-^ /«.ν 

ίηΛβββΐ(ΐ, είττειν καϊ οιανοηθηναι καΧ στεξαι το 

κριθεν Βυνατός, καΐ μην ενε^γκεΐν τάς ττοΧιτικω: 
Βιαφοράς ττράως καϊ φίλους ενΒήσασθαν καΧ 

3 συμμάχους ττροσΧαβεϊν ούΒενος Βεύτερος, ετν δέ 15 
Ίτράξεις άττάτας εττφουΤ^,άς συστησασθαί κατά 
των ΤΓοΧεμίων καϊ ταύτας έπΙ τέΚος αγαγεΖι/ δλά 
της αυτού κακοτταθείας καΐ τόΧμης Βεινότατος. 

4 εναργή Βε των τοιούτων μαρτύρια καϊ ττΚείω μερ 
εκφανη 'στΛ τοις Ιστορηκόσι κατά μέρος ττερί τε 2ο 
της %ικυώνος καϊ Μ,αντινείας καταΧηψεως καΐ 
ΊτερΙ της ΑΙτωΧών εκ της ΤΙεΧΧηνέων ττόΧεω^ 
εκβόΧης^ το Βε . μέγιστον, ττερΙ της επ ^Ακρο- 
ι κόρινθον Ίτράξ^ς, ό δ' αυτός οΰτος οτε των 

ύτταίθρων άντιττοιήσασθαι βουΧηθειη, νωθρός μεν 25 
^ι^ ταΐς εττινοίαις; άτολμος δ' εν ταΐς εττιβοΧαΙς, εν 

6 όψει δ' ίοι; μένων το Βηνύν, Βιο καϊ τροτταίων επτ 
χιντον βλεττόντων εττΚηρωσε την ΐΙεΧοττόννησον, 
χαι τρΒέ τι'ρ τοις ττοΧεμίοις αεί ττοτ ην .εύχεί-^ 

. ρωτος, * * * . . . 3β 7—9] ΤΗΕ ΑύΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 51 

^Κθροισθέντων δε των ίν τα?9 ήΧίκίαις μ€τά των 9 
οΊτλων €ΐς τ^ν Μβ^άΧην ττολιν κατά ^^τηΜβ» ΐη 
Βίτ/μα των ^Κγαιων (αττό ^άρ τούτων ***•'«**" *™»^'^ 
7Γαρ€ξέβημ€ν), καΐ των 'Μ,ζσσηνίων αΰθι<; ίττιττορβυ^ ι 

5 θέντων €7γΙ το ττΧήθος καΐ Βεομένων μη ΊΓ€ραΒ€Ϊν 
σφας ούτω ττροφανώς τταρασ'ΤΓονΒου μένους, βονΧο- 
μένων δέ καΐ της κοινής συμμαχίας μβτασχεΐν καΐ 
στΓ€νΒόντων ομού τοϊς άΧΧοις βίΓί^ραφήραι, ττβρί 3 
μ€ν της συμμαγίας οί ττροβστωτβς των * Αχαιών 

ΙΟ άττέΧε^ον, ου φάσκοντβς Βυνατον ύναι χωρίς ΦιΧίττ- 
'ίτου και των συμμάχων ουΒένα ττροσΧαβεϊν {βτι 4 
γαρ ένορκος βμβνβ ττάσιν ή ^εηενημένη συμμαχία 
Βι * Αντιγόνου κατά τους ΚΧβομβνικούς καιρούς 
^Αχαιοΐς ^ΐίττειρωταις Φωκεΰσι ΜακεΒοσι Έοιω- 

1$ τοις *Ακαρνασι ΘβτταΧοΐς), έξβΧβύσεσθαι δέ και 5 
βοηθησβιν αύτοΐς ίφασαν, ίάν ίμηρα Βώσιν οι 
Ίταρα'^^ονότζς τους εαυτών υΐβΐς βίς τήν τών Λα^β- 
Βαιμονίων ττόΧιν χάριν του μη ΒιαΧυθήσεσθαι ιτρός 
ΑιτωΧούς χωρίς της τών ^Αχαιών βουΧησβως. 

10 ίστρατοττέΒβυον δέ καΐ ΑακεΒαιμόνιοι, κατά την 6 

συμμαχίαν ίζ^ΧηΧυθότβς, βττΐ τοΐς τών Μβγαλο- 

' ΊΤοΧιτών Όροις, έφέΒρων καΐ θεωρών μάΧΧον ή 

συμμάχων βχοντβς τάξιν. ^Αρατος δε τον τρόττον η 

τούτον τά ττρος^εσσηνίους Βιαττράξας εττεμιτε ττρος 

25 τους ΑιτωΧούς, Βιασαφών τά ΒβΒοημένα ^^ ^^ ^|^β^^ ^^ 
τταρακέΧευο μένος εττανα^^ειν €κ της 
τών 'Μ.εσσηνίων χώρας καΐ της * Αχαίας μη ψαύειν' 
εί δέ μη, Βιότι χρήσεται τοΐς εττιβαίνουσιν ως 
ΤΓοΧεμίοις. Έ,κόττας δε και ΑωρΙμαχος άκούσαντες 8 

30 τά Χε^όμενα και ^όντ€ς ηθροισμένους τους Άχα*- - 

4—2 52 ΡΟΣΥΒΙϋβ. [ιν. 

ού^, η^ονντο σνμφέρβίΡ σφίσι τότε τίθεσθαι 'τοΐ<ζ 
9 ΊΓαρενψγεΧΚομάνοί,ς, τταραυτίκα μβν ουν εξαττ" 
€στ€\\ον ^γραμματοφορου^ί €?9 Τ€ ίίνΧΚηνηρ καϊ 
Ίτρο^ ^Αρίστωνα τον των Αιτωλών στρατηγον, 
άξιοΰντβς κατά σττουΒην αύτοΐς άτΓοστέΧΧβίν τά 5 
ΊΓορθμβΐα τη<ί Ήλ€/α9 €49 την ΦβιάΒα καΧονμένην 
ΙΟ νησον αντοί δέ μ€τά Βνο ημέρας άνέζβυξαν 
ΤΗβχηΐΕΐϊβΕίβίη* ^γ€μοντ€ς της λ€/α9, καΐ Ίτροή^γον ώ<: 

οΓ ΓβΙιιτηΐηκ οη , \ \ 9ττ / » \ / 

8Ηίρΐ)0ΛΓ(ΐ, €7Γί, την Ηλβ^αι/. αεί ^γαρ Ίτοτξ της 

των Ήλβ/ωΐ' άντείγρντο φιλίας Αιτωλοί χάριν ίο 
τον Βιά τούτων ετΓητλοχάς λαμβάνειν ττρίς τω$ 
άρπατγάς τάς €κ ΙΙελοττοννησον καϊ λτιστείας, 
10 Ό δ' ^Αρατος εττιμεΐνα^ Βνο ημέρας^ και ττισ- 
Μΐά ΑΓΕίαβ άΐβ- τεύσας ενήθως οτι ττοιησονται ττ^ν 

1>»ηά8 ιηοβΐ οΓΙιΙβ , , < ί^ / \ 

"ωχ, εττανοοον κασαττερ νττεόεικννσαν, τους 15 

μ^ν λοιττονς ^Αχαιούς και τονς ΑακεΒαιμονίους 

2 Βιαφήκε πτάντας εΙς την οίκείαν, τρισχιλίους δ' 
έχων ιτεζονς και τριακοσίονς Ιτητεΐς καΧ τονς αμα 
τψ Ύανρίωνι στρατιώτας ττροη^ε την έττΐ ΐίάτρας, 

3 άντιτταρά^ειν τοις Αίτωλοΐς 'ττροαιρον μένος, οΐ 2ο 
δέ ΊτερΙ τον Αωρίμαχον ττννθανόμενοι τονς ττερί 
τον "Αρατον άντιτταρά^ειν αντοΐς καΐ σνμμενειν, 
τά μεν Βίαιων ιάσαντες μη κατά την εΙς τ ας νανς 
εμβασιν επιθωνται σφίσι ττεριοΊτωμένοις, τά Βέ 

4 στΓονΒάζοντες σν^χεαι τον ττόλεμον, την μεν λείαν 2$ 
απέστειλαν έιή τά ιτλοΐα^ σνστήσαντες τονς ικα- 
νούς και τονς εττιτηΒείονς ττρος την ΒιακομιΒήν^ 
ττροσεντειλάμενοι τοις εκττεμττομένοις ταντα ΊΓρ6ς 
το 'Ρίοι/ άτταντάν ώς εντεύθεν ττοιησομενοι ' την 

5 εμβασιν, αντοΙ Βε τό μεν πτρώτον εφήΒρενον τβ της 30 9—11] ΤΗΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 53 

Χεία^ βξατΓοστοΧζ ΐΓ€ρί€7Γοντ€ς, μ€τά δέ τάντα 
Ίτροψγον €Κ μβταβόλης ως €τγ ^ΟΧυμιτίας. ακού- 6 
01ΤΓ69 δέ τους *ϊΓ€ρϊ τον Ταυρίωνα μετά του ΐΓροειρη-- 
μένον ττΚήθους ττβρί την ΚΤ^ιτορίαν είναι, καΐ νο- 

5 μίξοντ€<; ου Β* ώς Βυνησεσθαι την αϊτό του 'ΡιΌι/ 
Βίάβασιν άνευ κίνΒύνου ττοιήσασθαι καί συμττΧο* 
κης, βκριναν συμφέραν τοις σφετέροις ΐΓρά^γμαοΊν 7 
ώς τάγιστα συμμΐξαι τοις ττβρϊ τον "Αρατον άκμην 
ολίγο ίς ονσν καΧ του μέΧΧοντος άνυττονοήτοις, ύττο- 8 

10 \αβϋΡΤ€ς, αν μεν τρέψωνταν τούτους, Ίτροκατασύ- 
ραντβς την χωράν άσφαΧη ττοίήσεσθαι την άττο 
του 'Ρίον Βίάβασίν, εν φ μέΧΧει καΧ βουΧεύεταν 
συναθροίξεσθαι τταΧιν το των * Αχαιών ττΧήθος, αν 9 
δέ καταττΧα'γέντες φυγομαχώσι καΐ μη βούΧωνται 

ΐδ συμβάΧΧειν οι ττερί τον "Αρατον, άνευ κινδύνου 
ΤΓΟίήσεσθαι την άττόΧυσιν, οττόταν αύτοΐς Βοκ•ρ 
συμφέρειν. οΰτοι μεν ου ν τοιούτοις γρησάμενοι ίο 
ΧογισμοΙς Ίτροηγον, καΐ κατεστρατοττεΒευσαν ττερΧ 
ΜεθύΒριον της ΜεγαΧοιτοΧίτιΒος' οι Βε των ^Αγαι- 11 , 

ΊΟ ων ηγεμόνες, συνέντες την τταρουσίαν των ΑιτωΧών, 
ούτως κακώς εχρήσαντο τοις ιτράτ/μα,σιν ωσθ* 
ύττερβοΧήν άνοιας μή καταΧιττεΐν, άναστρέψαντες ι 
γαρ εκ της ΚΧειτορίας κατεστρατοττεΒευσαν ττερΙ 
ίίαφύας, τών δ' Αίτωλώι/ ττοιουμένων την ττορείαν 3 

15 άττο ΜεθυΒρίου παρά την τών *Ορχομενίων ττόΧιν 
εξά^οντες τους ^Αχαιούς εν τω τών Ιίαφυεων ττεΒίφ 
τταρενέβαΧον, ττρόβΧημα ττοιούμενοι τον Βι αυτού 
ρέοντα ΠΓΟταμόν, οι δ' Αιτωλοί κα\ Βιά τα 9 4 
μεταξύ ΒυσχωρΙας (ήσαν γαρ ετι ιτρο του ττοταμοΰ 

30 τάφροι καϊ ΊΓΧείους Βύσβατοι) καΧ Βιά την εττίφασιν 54 Ρ01ΥΜϋ8. [πΓ. 

τη<ξ ετοιμότητας των ^Αχαιών ττρος τον κίνΒννον 
του μεν έγχβιρζΐν τοΙς νττεναντίοις κατά την έξ 

5 ^ΡΧν^ 'ττροθεσιν άττεΒαΧίασαν, μετά δε πτοΧΚης 
ευταξίας ειτοιουντο την ττορείαν ως εττΐ τάς ύττερ- 
βο\άς €7γΙ τον Όλυγυ/οτοι/, άσμενίζοντες εΐ μη $ 

6 τις αύτοϊς ε^χεφοίη καΐ βιάζοιτο κινΒυνεύειν. οι 
δέ ττερί τον "Αρατον, της μ^ν ιτρωτοττορείας των 
λΙτωΧων ηΒη ιτροσβαινούσης ττρος τάς νττερβοΧας, 
των δ' ίτητέων ονραηουντων Βιά τον ττεΒίου καΐ 
Εηάίΐιβη^ιΐιίΐΐθ (^ννε^γ^γιξόντων τώ ΤΓροσα-γορενομένφ ίο 
;ΐ£Τ\ι,β2^ί τΐρότΓοΒι της ιταρωρείας, έξαττοστέΧ- 

^ λοίΛΓΛ τους ιτητεις και τους ενζωνονς, 

^Έίττίστρατον εττιστή&αντες τον *Ακαρνάνα, καΐ 
συντάξαντες 4ξά'π•τεσθαι της ουράνιας και κατά- 

7 Ίτειράζειν των ττοΧεμίων. καίτοι ^ε ει μεν ην κιν- ι$ 
Βννεντέον, ου ττρος τήν ονρα^ίαν εχρην σνμττΚεκε- 
σθαι Βιηννκότων ηΒη των ττοΧεμίων τους ομαΧονς 
τότΓους, Ίτρος δβ την ττρωτοττορείαν ευθέως εμ- 

8 βαΧόντων εΙς το ττεΒίον οΰτως γάρ αν τον ατ/ωνα 
συνέβη ^γενέσθαι τον οΧον εν τοις εττιττεΒοις και ίο 
ττεΒινοΐς τόιτοις, ον τους μεν ΑΙτωΧονς Βυσγρηστο- 
τάτους είναι συνέβαινε Βιά τε τον καθοπΧισμον 
καΐ την οΧην σννταξιν, τους δ' Αχαιούς εύχρηστο- 
τάτους καΐ Βυναμικωτάτους Βιά τάναντία των 

9 ττροειρη μένων, νυν δ* άφέμενοι των οΙκείων τόττων 25 
και καιρών εΙς τά των ττοΧεμίων ττροτερηματα 
συ^κατέβησαν, τοί'γαρονν άκόΧουθον το τέΧος 

12 εξέβη του κινΒύνου ταις ετηβοΧαΐς. εξατττο μένων 
^γάρ των ευζώνων τηρονντες οι των ΑιτωΧών ίττ- 
Ίτεΐς την τάξιν άττεχώρουν εΙς την ιταρωρ^ιαν, $<> 11, 12] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΛΝ ΙΕΑΟϋΕ. 55 

στΓ€ύΖοντ€<; σννάψαί τοΐς ηταρ αυτών ΊΓ€ζοΐς, οι ι 
δε τΓβρΙ τον "Αρατον οντβ κατι86ντ€9 /ίαλώ^ το 
<γίνόβΐ€νον οντ €κ\ο^ίσάμ€νοί 8€6ντω(ί το μβτα 
ταύτα συμβησόμ^νον^ αμα τω τρύς Ιττττβΐς 18€Ϊν 

5 νΐΓοχωρονρτα<ζ ίΚττίσαντ&ζ αυτούς φεν^βίν, τον^ μ^ν 3 
άτΓο των κεράτων θωρακίτας εξαττίστβιλαν, τταρα^^ 
^€ί\αντ€<ζ βοηθβίν καϊ συνάττταν τοις τταρ αυτών 
€νζώνοι<;, αύτοΙ δ' βττΐ κ€ρα<ζ κΧίναντες την Βύναμιν 
ψ/ον μ€τά Ζρόμου καΧ σττουΒής. οί δέ των ΑίτωΧών 4 

ΙΟ ΐ7ΠΓ€Ϊς Βιανύσαντβς το ττβΒίον, ομα τφ σννάψαί 
τοις ττεζοΐς αύτοΙ μεν ύττο την Ίταρώρβιαν ύττόστβί- 
Χαντ^ς €μ€νον, τους δέ ττβζούς ηθροίζον ητρος τα 5 
ττΧάτγια καΧ ΤΓαρβκάλουν, ίτόίμως ττρος την κράυ^ήν 
άνατρ€γρντων καΐ πταραβοηθούντων άά των ίκ της 

15 ΤΓορβίας. €7Γ€4 δ' αξιόμαχους νιτέΚαβον είναι, σφας 6 
αυτούς κατά το ιτΧήθος, συστραφεντβς ένίβαΧον 
τοις Ίτρομαχομένοις των ^Αχαϊκών ίττττέων καϊ 
ψιΧων' οντ^ς δέ 'ττΧείους καϊ ΤΓΟίούμβνον την ίφο^ 
Βον €ξ ύτΓερΒεξίου ττοΧύν μεν χρόνον εκινΒύνευσαν, 

2ο Τ€λθ9 δ' έτρέψαντο τους συ^καθεστωτας, εν δέ ; 
τω τούτους ε^κΧίναντας φείτγενν οί τταραβοηθοΰν^ 
τες θωρακΐται κατά ττορείαν ατάκτως ^^^ ,^ ^^^^^ Ι^ 
^^παρατγενόμενοι καϊ σιτοράΒην, οί »«ο!»"0"*ΐ3^• 
μεν άίΓορσΰντες εττΐ τοΐς ^ινομενοις^ οί δέ συμιτί- 

25 ΊΓΤοντες άντίοις τοΐς φεύ'γουσί κατά την άττοχωρη^ 
σιν, άναστρεφειν ηνα'γκάζοντο καΧ το τΓαραιτΧήσιον 
ΊΓΟίεΐν' εξ ου συνέβαινε τους μεν εκ τί}ς συηκατα- 8 
στάσεως ήττηθέντας μη ττΧείους είναι, ττεντακο- 
σίων, τους 8έ φεύγοντας ττΧείους ΒισχιΧίων. του 9 

^ο δέ νράγματος αύτοΰ ΒιΒάσ κοντός τους ΑΙτωΧούς 5^' Ρ01ΫΒΙϋ8. [ιν. 

ο δβι 7Γ0ί€Ϊι^, €ΪτΓοντο κατόΐΓΐν ίτητΓοΧαστικω^ καϊ 
ΙΟ κα^ακόρω^ γράμβροι τρ κρανγτ). ΐτοωνμένων δέ 
τα>ρ ^Αχαϊκών τί\ν άιτογωρησιν ιτρος τά βαρέα των 
ο'ττλωι/ ως μενορτωρ ύττο ταΐς άσφαΧβίαις ίττΐ της 
€ξ αργής τάξβως, το μ€Ρ ττρώτον ευσχήμων έ^ένεθ* 5 

11 ή φιτγή καΐ σωτήριος* σνρθεασάμβροί δέ καϊ του- 
'ί'ους Χέλοιττότας τάς τώρ τόττωρ άσφάΚβίας καΧ 
μακρούς ΰρτα^ €Ρ ττορεία και ΒιαΧέλυμέρους, οι μεν 
αύτωρ ευθέως διαρρέοντες ατάκτως εττοιησαρτο την 

12 άτΓογωρησίρ εττι τάς ιταρακειμένας ττόΧεις, οι δέ ίο 
συμίΓΐΐΓΤοντες άντίοις τοις ετηφερομένοις φαΧατ^ί- 
ταις ου ττροσεΒέοντο των ητοΧεμίωρ^ αύτοΧ δβ σφας 
αυτούς εκττΧηττοντες ηνά^καζορ φεύ^γειν πτροτρο- 

13 'ϊτάΒηρ. εχρώρτο 8ε ττ} φυγτ} κατά την άττογω* 
ρησιρ, ώς ιτροείττομεν, βττΐ τάς ττόΧεις' ο τε ^γάρ ι$ 
^Ορχομενός αί τε Κ,αφύαι σύρεγ^υς οΰσαι 'ττοΧΧούς 
ωρησαρ, μη ^γάρ τούτον συμβάρτος ατταρτες αν 
εκίρΖύνευσαρ Βιαφθαρήραι τταραΧο^ως. 

14 Ό μεν οΰν ττερί Καφύας ^ενόμερος κίνΒννος 
13 τούτον άττέβη τορ τρόττορ* οι 8έ Μεγαλοττολίτα^ 7σ 

σνρέρτες τους ΑΙτωΧούς ττερί τ6 ΜεθύΒριον εστρα- 
τοττεΒευ κότας, ηκον άττο σάΧ'τηγγος τταρΒημεΙ βοη- 
1 θονντες τ^ κατά ιτόΒας ημέρα της μάχης, καϊ μεθ* 
ων ζώρτωρ ηΧτησαρ κινΒνρευσειν 'ττρος τους νττ- 
εναρτίους, τούτους ηρα'γκάξορτο θάτττειρ ύττό των Ίξ, 

3 εχθρών τετ εΧευτη κότας, όρύξαντες Βέ τάφρον εν 
τω τώρ Καφυέωρ Ή-εΒίφ, καΐ συναθροΐσαντ^ς τους 
νεκρούς, εκήΒευσαν μετά ητάσης φιΧοτιμίας τους 

4 τι.βΑβΐοΗΑη8Γβ. ντνχηκότας. οι δ' Αιτωλοί ηταρα- 

οοξως 04 αυτών των ιτητεων κοί των $ο 12—14] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 57 

'^ίλΜν ηΓθίησαντ€^ το ττροτέρημα, λοιττόν η8η μ€Τ 
ασφαΧεία^ Βίά μ€ση<; ΐΙβΧοττοννήαου Βί'ρβσαν. €ν 5 
ω κάψω καταττβφάσαρτβς μεν της ΙΙελΧηνέων 
ητόΧεω^ζ, κατασνραντ€<ζ δέ την ^ικυωνίαν γωραν, 
5 Τ€λθ9 κατά τον Ισθμον βττοίήσαντο την άττολυσιν. 
Την μ€ν ουν αΐτίαν καΐ την αφορμή ν 6 συμ- 6 
μα'χνκος ττοΚβμο^; βσχβι/ €κ τούτων, την δ' άρχην 
€Κ τον μ€τά ταύτα γενομένου Βό^γματος άττάντων 
των συμμάχων, ο συνέλθόντες εΙς την των Κοριν- 7 

ΙΟ βίων ττόΧνν €7Γ€κύρωσαν, Βια'3Γρυταν€νσαντος τ6 
ΒιαβούΧων ΦιΧίπιτου του βασιΧέω^ζ. το δέ τώι/14 
^Αχαιών ΤΓΧηθος μετά τινας ημέρας άθροισθβν βίς 
την καθηκουσαν σύνοΒον, ΊΤίκρως Βιεκειτο καΧ κοιν^ 
καΐ κατ ΙΒίαν ττρος τον "Άρατον ως τούτον ομοΧο- 

15 «γουμένως αϊτίον ^εηονότα τού ττροβιρημένου συμ^ 
ΊΓτώματος, Βώ καΐ των άντιττοΧίτευομένων κατ- ^ 
ιγγορονντων αυτού καΧ φερόντων άττοΧο^ισμούς 
έναρ^βΐς, €Τί μαΚΧον η^γανάκτει καΐ τταρωξννετο 
το ττΧηθος. *** ου μην αλλ' αμα τω .^^ ρ,^,^, „. 7 

ΊΟ ΊτροεΧθόντα τον "Αρατον άναμνησαι ^Η?ί^ίIχ'ο^'**''''' Ιαβ; Αγλ- μλν των ττροττείΓοΧιτευ μένων καϊ ττβ- 
ΊτραημΑνων ττρότερον αύτω, φέρβίν δ' άττοΧο^ίσμονς 
ΤΓβρΧ των ί'^καΧου μένων ώς ου ηέηονεν αΧτιος 
των συμβεβηκότων, αΐτεΐσθαι δε συ^^^νωμην εΐ 

1$ και τι Ίταρεώρακε κατά τον ηενόμενον κίνΒυνον^ 
οϊβσθαί δέ Ββΐν καΐ καθόΧου σκοτΓβΙσθαν τά 
ττράηματα μη ττικρως αλλ* ανθρωπίνως, οΰτως 8 
ταχέως καΐ με^αΧοψύχως μβτεμεΧηθη το ττΧψ 
θος &στ€ καϊ τοΙς συνεττιτιθεμένοις αύτω των 

3θ άντητοΧίΤ€νομ^νων ίττΐ ττοΧύ Βυσαρβστησαι - καϊ 58 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ιν, 

ΤΓβρΙ των ίξή<ζ ττάντα βον\€ν€σθα(, κατά την^ 

Άράτον ηνωμνην, 
9 Ταύτα μίν ονν €ί<ζ την ιτροτίραν βττβσβν οΧνμ- 

τηάΒα, τα δ' έξη<ί €ΐ<; την Τ€Τταρακοστην ίττΐ ταϊς 
15 ίκατόν. ην δέ τα Βόξαντα τοις ^Αχαωΐς ταύτα • 5 

Λβοΐιΐββ ίο οΛίι οη ιτρβσββύβιν ττρός ^ΐίτταρωτας Έοιω- 

ΐΓοορβ. τους Φωκεας Ακαρνανας ΦίΧιτητον, 

2 καΐ Βιασαφ€Ϊν τίνα τρόττον Αιτωλοί τταρά τάς 
συνθηκας 'μβθ^ οττλων ηΒη δΙς €ΐσβ€βΧηκότ€ς €Ϊησαν 
€49 την ^Αγαϊαν^ κα\ ττα^ρα^αΧειν αυτούς βοηθ€Ϊν ίο 
κατά τάς όμοΧο^γίας, ττροσΒέξα^θαι δβ καΐ τρικ 

3 ^€σσηνίον<ί €ΐς την συμμαχίαν' τον 8ε στρατη^ον 
€7Γί\€ξαι των ^Αγαιών ττζζονς μεν ττεντακω'χιΚίους 
ίτΓΤΓβΐς δε ΊΓβντακοσίονς, καΐ βοηθβΐν τοις Μεσ- 
σηνίοις, έάν έττιβαίνωσιν ΑίτωλοΙ της χωράς 15 

4 αυτών συντάξασθαι δέ καΐ πτρος ΑακβΒαιμονίον^ 
καΐ Ίτρος ΜεσσηνΙους όσους Βεήσοί τταρ άμφοΐν 
ύττάργειν Ιτητεΐς καΐ 'ττβξούς ττρος τάς κοινάς χρείας. 

5 Βοξάντων δβ τούτων οί μεν * Αχαιοί φέροντες γεν- 
ναίως το 'γε^ονος οϋτε τους ΉΙεσσηνίους ετγκατέΚί- ίο 
τΓον ούτε την αυτών Ίτρόθεσιν, οί δε 'ττρος τους 
συμμάχους καθεσταμενον τάς ττρεσβείας βττετε-' 

6 Χουν, 6 δε στρατηγός τους μεν εκ της ^Αχαίας 
άνΒρας εττελεγε κα/τά το Βό^μα, ττρος Βέ τους Αακε- 
Βαίμονίους κα\ ^εσσηνίους συνετάττετο ττεξούς 7$ 
μεν τταρ εκατέρων ύττάρχειν ΒισχιΧίονς καΐ ττεν- 

7 τακοσίους ίτητεΐς δε ητεντηκοντα καΐ Βιακοσίονς^ 
&στ είναι το ττάν σύστημα ιτρος τάς εΐΓΐ^ινομΑνας 
χρείας ττεξούς μεν μύριους ίτητεΐς δε χιΧίους. 

8 Ο/ δ' ΑΙτωΧοί, τταρατ/ενομενης αύτόΐς της 30 14—16] ΤΗΕ ΑΟΗΑΈΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 59 

καθηκονσης βκκλησίας^ σνν€\θ6ντ€^ ββουΧβνσαντο 
ΊΓοόκ; τ€ Αακ€8(ΐιμονίους καΐ Μβσ- τΐιβΑ6ίοΗ*η9<»ιι 
σηνιοχτζ και τους α7<Χονς τταντας εφη- ηι»ΐώ»8 ^»»γ, 
νην αηβίν, κακο7Γρ(ΐτγμονοΰντ€ς καΐ βούλόμβνοί 
5 φθβίρειρ καΙ Χνμαίνβσθαί τον<; των ^Αχαιών συμ^ 
μάχον^' ττρος αυτούς δβ τους ^Κγαιού<;, ίάν μ^ν 9 
άφιστώνται της των Μ,ησσηνίων συμμαχίας, 
ατ/€ίν £ψηφίσαντο την βίρήνην, βΐ δέ μη, ττόΚβμεΐν, 
ΐτράτ/μα ττάντων άλο^ώτατον, 6ντ€ς ^άρ αυτοί ίο 

ΙΟ σύμμαχοι καΐ των ^ Αχαρων καϊ των Μ,βσσηνίων, 
€ΐ μ^ν ούτοι ττρος άΧΧηΧους φίΚίαν α^οιβν καί 
σνμμαχίαν, τον Ίτολζμον τοις ^Αχαιοΐς έ'ΤτήγγέΧΚον, 
64 δέ βχθραν βλοιντο ττρος τους Μεσσηνίους, την 1 1 
άρηνην αύτοίς ίττοίουν κατά μονάς, ωσΤ€ μηΒ* ύττο 

15 Χόη^ον ΊτίΐΓΤζίν την άΒίκίαρ αυτών Βιά το τταρηΧ* 
Χατ/μ€νον αυτών τών β^χβφημάτων. 

Οι δ' ΉτΓβψώτα* καΐ ΦίΧιτητος 6 βασιΧεύςΙβ 
άκούσαντ€ς τών ττρέσβεων τους μέν Μ,βσσηνίους €ΐς 
την σνμμαχίαν ττροσέΧαβον, βττΐ δέ τοις ύττο τών ι 

2θ ΑΙτωΧών ΊΓβΤΓρα^μένοίς πταραυτίκα μ^ν η^γανάκτη- 
σαν, ου μην βττΐ ΐΓΧεΙον εθαύμασαν 8ίά το μηΒεν 
ιταράΒοξον τών είθισμίνων δε τν ττβττοίηκέναί τους 
ΑίτωΧονς. Βιόττβρ ουδ' ώρ^ίσθησαν βττΐ ττΧεΐον, 3 
αλλ* έψηφίσαντο την βίρηνην ά^βίν ττρος αύτούς' 

«5 όντως η συνεχής άΒικία σνγγνώμης τν^χάνεν 
μαΧΧον της σττανίον καΧ τταραΒόξον ιτονηρίας, 
ΑΙτωΧοΧ 'γοΰν τούτω τω τρόττφ χρώμβνοι καΐ λι/- 4 
στεύοντες συνεχώς την Ελλάδα, καΙ ττοΧέμονς 
άνετταγγέΧτονς φέροντες ττοΧΧοϊς, ούΒ^ άττοΧογίας 

30 βτ* κατηξίονν τους ετ/καΧονντας, άΧΧα καϊ ιτροσ- βα Ρ0ΐΥΒΐυ8. [ιν. 

€γ\,€ναζον €Ϊ Τ49 αντού<ί βίς ΒικαιοΒοσίας ητρο* 
καΧοίτο ττερϊ των Ύβ^ονοτων η καΐ νη Δάκ των 

5 »η(ΐ ϋΐ6 δρΕΓίΛηβ μ,έΚΚόντων. οί δέ ΑακεΒαιμόνιοί ιτροσ-^ 
χ»τνα» νϋΐι ίΐϊβιη, φατως μ€ν ηΧβνθερωμενοί Οί Αι/τ^γο- 
νον καΐ Βιά της των *Αχα(,ών φιΧοτίμίας, οφβίΧοντβς 5 
δέ ΜακβΒόσί καί ΦιΧίτητφ μηΒεν ύπβναντίον ττράτ^ 
τ€ίν, ΒιατΓβμψάμβνοι Χάθρα πτρος τους ΑΙτωΧον^ 
φιΧίαν Βί άτΓορρήτων βθβντο καϊ συμμαγίαν. 

6 "Ηδι; δ' έτηΧζΧε^ μένων των^ Αχαϊκών νεανίσκων 
καί σνντ€τα/γμ€Ρων υπέρ της βοηθείας των Λα^β- ίο 
Βαψονίων καΐ Μεσσηνίωρ, ^κ€ρΒιΧαίΒας ομοΰ καΧ 
Ε?<ΐοβ8Εΐβο8οβ?. ^νμητρ'Ό^ ο Φάριος ίπΧβυσαν €κ της 
άιϊιαάΛΒ, ^ΪΧΧνρίΒος ίνβνηκοντα Χέμβοις βξω 
του Αίσσου ιταρά τάς ιτρος ^Τωμαίους συνθήκας* 

7 οί το μεν ττρωτον τ^ Πύλω ιτροσμίξαντες καϊ ί$ 

8 ττοιησάμενον πτροσβοΧας ά'ττέτΓβσον' μ€τά Ββ ταυτ<ί 
Δημήτριος μ\ν βχων τους ττεντηκοντα των Χέμβων 
ωρμησεν ίττΐ νησων^ καϊ ΤΓεριττΧέων τινάς μίν 

9 ηρ'γυροΧό^βί τινάς δ' έττόρθεν των ΚυκΧΑΒων, %κ€ρ^ 
ΒίΤ^Λ'ίΒας δέ ΤΓΟιούμβνος τον ττΧούν ώς ίπ οϊκου ίο 
7Γροσ€Ϊχ€ 'ττρος ^αύττακτον μετά τβτταράκοντα 
Χβμβων, Ίτεισθύς ^ Αμυνα τφ βασιΧεΐ των ^Αθαμά^ 

ΙΟ νων, ος ετύγχανε κηΒβστής ύττάργων αυτού, ιτονη^ 
σάμενος δβ συνθήκας ττρος ΑΙτώΧούς Βί Άγβλάου 
ΤΓβρΙ του μερισμού των Χαφύρων ύττέαγετο συνεμ- ι$ 

1 1 βαΧεΐν 6μ6σ€ τοΙς ΑίτωΧοΐς εις την ^Αχαίαν, συν-' 
θέμενοί Βε ταύτα ττρος τον ^κερΒίΤ^ΛΪΒαν οί ττερϊ 
τον ^Α^έΧαον καϊ Αωρίμαχον καϊ Χκότταν, ΊΓρατ-> 
τομενης αύτοίς της των ίίυναιθέων ττοΧεως, συνα•* 
θροίσαντες ττανΒημεϊ τους ΑΙτωΧούς ενεβαΧον εΙς 30 16, 17] ΤΗΕ ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 61 

την ^Κγαίαν μ€τά των ^ΙΧΚνριων. ^Αρίσ,των δ' 6 17 
των ΑΙτωΧών στρατηγός, ου ιτροσποίού μένος ονΒεν 
των Ύίνομένων, ή^β ττ^ν ήσνχίαν εττΐ της οικείας, 
φάσκων ου ττοΧεμβΐν τοις ^Αχαιοΐς άΧΧά Βιατηρεΐν 

5 την είρήνην, εΰηθβς καΐ τταιΒικον ττράτ/μα ττοιών* 
ΒηΧον ^άρ ως €νηθη καΐ μάταιον βίκος τΐϊβ Αβίοΐί&ηβ ι 
φαινεσσαί τον τοιούτον, όταν υττοΧαμ- οχπΛβίΐιβ, 
βάν^ τοις Χό^γοις εττικρύψασθαι τάς των ττραγμά- 
των έναρ/γβίας. οι δέ ιτερί τον Αωρίμαχον Βιά της 3 

ΙΟ ^ΑχαιάτιΒος ττοιησάμενοι την ττορείαν ί)κον άφνω 
ττρος την Κνναιθαν. συνέβαινε Ζε τους Κυναιθεΐς 4 
οντάς *Αρκά8ας ίκ ττοΧΧών γρόνων άκατατταύ- 
στοις και με'^άΧαις συνεσ'χήσθαι στάσεσι, και 
ΤΓοΧΧάς μ€ν κατ άΧΧηΤ^χον ττεττοιησθαι σφαλάς και 

15 φυ^άς^ Ίτρος Βέ τούτοις άρττα'^άς ύτταρχόντων, ετι Βε ζ 
7^9 άναΒασμούς, τέΧος δ' εττικρατησαι τους τά των 
^Α'ναιών αίρου μένους καϊ κατασγεΐν νΗίοΐι ΐιαά ΐ)«€η 

^ 'Λ Γλ ^ - - Ιοη^ΐοηιΐ,χοΐνίΐ 

την ΊΓοΧιν, φυΧακ7)ν έχοντας των τε^- β^Γ^^β» 

γων και στρατη^ον της ττοΧεως εξ * Αχαίας, τούτων 

20 δ' οΰτως εχόντων, όΧίτ/οις εμττροσθεν χρόνοις της 6 
των ΑΙτωΧών τταρουσίας Βιαττεμιτο μένων των φυ- 
ΎαΒων Ίτρός τους εν ττ} ττόΧει και Βεομένων ΒιαΧυ- 
θήναι ττρος αυτούς και κατάηειν σφας εΙς την 
οίκείαν, ττεισθεντες οι κατέχοντες την ττόΧιν ετΓρέσ- η 

25 βευον ττρος το των * Αχαιών έθνος, βουΧόμενοι 
μετά της εκείνων γνώμης ττοιεΐσθαι τάς ΒιαΧύσεις. 
ετΓίχωρησάντων δ' ετοίμως Βιά το ττεττεΐσθαι σφίσιν 8 
αμφότερους ευνοησειν, ατε των μεν κατεχόντων 
την ΤΓοΧιν εν τοις ^Αχαιοΐς εχόντων ττάσας τας 

30 €λ9Γ/δα9, των Βε καταττορευομένων μεΧΧόντων 62 Ρ01ΤΒΙϋ8, [IV. 

τνγχάνβιν τη<; α-ωτηρίας Βιά την των ^Κγαιων 
9 άν^κατάθβσιν, οΖτως^ άττοα-τείΧαντες την τταρα.- 
φυΧακήν καΧ τον στρατη'γον €Κ της ττόλβως οι 
¥ί.υναίθ€Ϊς Βιέλνα-αντο καϊ κατη'γα^ον τους φχτ/άΒας, 
οντάς σχβδοϊ/ β/^ τριακόσιους, Χαβόντες ττίστβις 5 
των τταρ άνθρωπο ις νομιζομένων τάς Ισγυροτάτας, 
ΙΟ οι δέ κατανοστήσαντες οι5χ ώς αιτίας ή ιτροφάσεως 
έτΓΐ^βνομένης τον 8οκ€Ϊν αΧΧης Βιαφοράς άρχτ^ν 
αντοις τίνα ^σγενήσθαι, τό δ' εναντίον τταραχρημα 
κατέΚθόντες ευθέως εττεβούΧευον τ0 ΊτατρίΒι καϊ ίο 

1 1 τοΙς σώσασι, και μοι Βοκονσι, καθ^ ον καιρόν βττΐ 
των σφα'γίων τους όρκους καϊ τάς πίστεις εΒίΒοσαν 
άΧΧήΧοις, τότε μάΧιστα Βιανοεισθαι περί τε της 
εΙς τό θείον καϊ τους ττιστεύσαντας ασεβείας. 

12 αμα γαρ τω μετασγεΐν της ττοΧιτείας ευθέως εττε" ι$ 
σττώντο τους ΑιτωΧούς καΐ τούτοις εττραττον την 
ττόΧιν, σπεύΒοντες τους σώσαντας αμα καϊ την 

18 θρέψασαν αρΒην άποΧέσαι, την Βε ττράξιν τοιαΒέ 
τινι τόΧμτι καϊ τοιούτφ τρόττφ συνεστήσαντο, 
1 τΓοΧέμαρχρι των κατεΧηΧυθότων τίνες ετγε^όνεισαν' ίο 
ταύτην Βέ συμβαίνει την άργτιν κΧείέιν τάς ττύΧας 
και τον μεταξύ γρόνον κυριεύειν των κΧειΒων, 
ΊΓΟιεΐσθαι δέ καϊ τ6 καθ* ήμέραν την Βίαιταν εττΐ 

3 των πυΧώνων, οι μεν ουν ΑΙτωΧοϊ Βιεσκευασμένοι 
καϊ τάς κΧίμακας έτοίμας έχοντες εττετήρουν τον ^5 

4 καιρόν ' οί δέ ιτοΧεμαργουντες των φυ^άΒων, κατατ 
σφάξαντες τους συνάργρντας εττϊ του 7ΓυΧώνο<}, 

5 άνέωξαν την πύΧην. ου συμβάντος τίνες μεν των 
ΑΙτωΧών Βιά ταύτης είσέτΓίτττον, τίνες δέ τα^ 
κΧίμακας ττροσερείσαντες εβιάσαντο Βιά τούτων 30 17, 18] ΤΗΕ ΛΟΗΑΕΛΝ ΙΕΑΟΌΕ. 63 

κϋΛ κατ€Καμβανον το τβΐχος. οί δ' €ν τ// 7ΓΟλ€* 6 
ττάρτβς €ΚΤΓ\(νγ€Ϊ<ί 6ντ€^ βιτί τοΐ<ζ συντ€λ.ουμ€Ρθίς, 
άιτόρως καϊ Βυσχ^ρήστως ^Ιγρν ιτρος το συμβαίνον 
ουτ€ Ύαρ ιτρος τον<: Βιά τή<ζ ττύΧης βΙσττΙτΓτοντας 
5 οΙοί τ ήσαν βοηθβΐν άτΓβρίστΓάστω^ Βίά τους ιτρός 
τα τβίχη 'ΤτροσβάΚλοντα'ί^ ούΒβ μην τοΐς Τ€νχ€σίν 
€ΐΓαμύν€ΐν Βιά τού<ξ τ^ ττύλτ) βιαζομβνου^;, οί δ' ; 
Α.Ιτω\οί ΒιΛ ταύτα<ζ τα<ξ αιτίας ταγεως β'γκρατβΐς 
'^ενόμβνοι της ττόλβως των άΒίκων βρ^ων ^ν τοΰτ 
ιβ ΪΊτραξαν Βίκαωτατον' ττρώτους ηάρ τους βίσατ/α•- 
ηοντας καϊ ιτροΒόντας αύτοΐς την ττό- ΑίΐβΓ ρΐαηάβΓίη^ 
λιν κατασφαξαντ€ς οιηρττασαν τους ίηΗΛΜίβηΐβ, 
τούτων βίους, ομοίως δβ καϊ τοΐ^ αλΧοις ίχρη- 8 
σαντο ττάσίν, το δέ τ€\€υταΐον ίττισκηνώσαντ^ς 
Ι δ Μ τας οικίας έξ^τονγωρύχησαν μεν τους βίους ^ 
ίστρζβΧωσαν δέ ιτοΧΚούς των Κυναιθέων, οίς 
ηττίστησαν βγβιν κεκρυμμένον Βιάφορον ή κατα- 
σκεύασμα η άλΧο τι των ττΧείονος αξίων. 

Ύοΰτον δέ τον τρόπον Χωβησάμενοί τους Κυι/- 9 
20 αιθεΐς άνεστρατοττέΒευσαν, άττοΧιττόντες φυΧακήν 
των τειγων, καΧ ττροη^ον ως εττϊ Αούσων' καΐ ίο 
Ίταρατ/ενόμβνοί ττρος το της ^ΑρτέμιΒος ιερόν, ο 
κείται μεν μεταξύ ΚΧείτορος καΐ Κυναίθης, άσυΧον 
Βε νενόμισται τταρά τοις 'ΈΧΧησιν, άνετείνοντο 
-5 ^ιαριτάσειν τά θρέμματα της θεού καΐ ταλλα τα 
τβρί τον ναόν• οί δέ Αουσιάται νουνεγως Βόντες 1 1 
τινά των κατασκευασμάτων της θεού, τταρτιτησαντο 
την των ΑΙτωΧων άσέβειαν του μηΒεν τταθεΐν 
ανήκεστορ» οί Βε Βεξάμενοι, τταραχρήμα άναζεύ^ ιί 64 Ρ01ΥΒΐυ8. [IV. 

197ΓΟλ€ί. κατα δβ τού^ καιρούς τούτους 6 των 
* Αχαιών στρατηγός ^Αρατος έξαττέσταΧβ μ€ν ττρος 
ΦίΧιτΓΤΓον ΊταρακαΧων βοηθβΐν, σννή^β δέ τους 
ίτηΧέκτους, μβτειτέμτΓβτο δε τταρά ΑακβΒαιμονίων 
καΐ "Μ-βασηνίων τους Βιατβτα^^μένους κατά τάς $ 

2 ομοΧο'γίας, οί δ' ΑΙτωΧοϊ το μεν ττρώτον τταρ^" 
κάΧουν τους ΚΧειτορίους άττοστάντας των ^Α'χαιών 

3 αίρ€Ϊσθαί την *7Γρ6ς αυτούς συμμαχίαν, των δέ 
ΚΧατορίων άιτΧως ου ττροσιεμένων τους Χσγους 
Λβ7ίρνίηνώϋο '^ροσβοΧας βττοωΰντο, και Ίτροσερβί- ίο 
8θΐζ6 οϋίορ, δοι^τες τάς κΧιμακας τοις τείγεσι κατ€- 

4 ττείραζον της ττόΧβως. αμυνομένων δέ ^βνναίως 
και τοΧμηρώς των €νΒον βϊξαντβς τοις ττράτ/μασιν 
άνεστρατοττέΒευσαν, καΐ *ΐΓροα<γα/γόντ€ς αύθις ως 
€ΐΓΐ την Κ.ύναιθαν, όμως τά θρέμματα της θβού 15 

5 7Γ€ρισύραντ€ς άττ'ηηα^ον. και τ6 μεν ττρώτον τταρε- 
8ίΒοσαν τοις ^ΗΧείοις την Ιίύναιθαν^ ου βουΧο- 
μένων Ββ 'προσΒέξασθαι τών^ΗΧείων έττεβάΧοντο 
μεν Βι αυτών κατέχειν την ττόΧιν, στρατη^ον 

6 ετΓίστήσαντες ΈύριττίΒην, μετά Βε ταύτα *π•άΧιν ίο 
Βείσαντες εκ τών ττροσα^^εΧΧομένων την εκ Μακε- 
Βονίας βοηθειαν, εμιτρήσαντες την ιτόΧιν αττι/λ- 
Xά^ησαν, καΐ τΓροψγον αύθις ως εττϊ το 'Ρίον, ταύτρ 

7 κρίνοντες ττοιεΐσθαι την Βιάβασιν, 6 δέ Ύαυρίων 
Ίτυνθανομενος την τών ΑΙτωΧών εισβοΧτ)ν καϊ τά 25 
ιτερι την Τίύναιθαν ιτεπρα^μένα, θεωρών Βέ τορ 
Αημητριον τον Φάριον άττο τών νήσων εις τάς 
Κβγχ/οβαΫ κατατΓειτΧευκότα, τταρεκάΧει ΤΌχηον βοη- 
θησαι τοις ^ΑγαιοΙς καϊ Βιισθμίσαντα τους Χέμβον^ 

8 έτΓίτίθεσθαι ττ) τών ΑιτωΧών Βιαβάαει, 6 δέ 30 19, 20] ΤΞΒ ΑΟΗΑΕΛΝ ΙΕΑΘϋΕ. ^5 

Αηριητριο^ Χνσιτβλη μβν ουκ βνσχτ^μονα δέ *π•€τγοι- 
ημ€νο<; την άττο των νήσων εττάνοΒον Βιά τον των 
'ΡοΒίων €7Γ αύτον άνάττΧονν, άσμβνος ύττηκονσ^ 
τφ Ύαυρίωνι, ττροσΒβξαμβνου βκείνου την βίς την 
5 νττέρβασίν των Χέμβων Βαττάνην, οντος μ^ν ονν ρ 
υΐΓ€ρισθμίσα<ζ, καΧ ΒυσΙ καθυστβρήσας ημέραι^ τη<; 
των ΑΐτωΧών Βιαβάσβως, ττροκατασύρας τινάς τό- 
πους της ΊταραΧίας της των ΑίτωΧών κατηγθη 
ΊΓοΚιν €ΐς την Κ.όρινθον' Αακ^Βαιμόνωι δέ το μ€ν ίο 

ΙΟ ΊΓέμτΓβιν τάς βοηθξίας κατά την 8ίάταξίν €ν€κά- 
κησαν, βραγύς δε τινας τταντβΧώς ίτητβΐς και 
ΊΓβζούς, <Γτοχαζόμ€νοι του Βοκβΐν μόνον, έξέττβμψαν* 
"Αρατος δβ τους ^Αγαωυς €χων 7ΓοΧιτΐβ(ώτ€ρον ή 1 1 
στρατη^ίκώτβρον ύττβρ των Ίταρόντων ίβουΧ^ύσα- 

15 Ίο' μέχρί ηάμ τούτου^ την ήσυχίαν η<γ€, Ίτροσανέ- 1 2 
χων καΐ μβμνημένος της ττρο^β^βνημένης συμφοράς, 
€ως ου ττάντα Βίαττραξάμβνοι κατά τάς «αά Γβίατη ΐιοπιβ 
αντων ΤΓΟοαιρβσβίς οί ττβρί τον 2*κο7Γαν ο^Λ&&η ΜίΗΐΕΐΜΐβ 
και Αωριμαχον έττανήΧθον βίς την "^^^ 

20 οΙκ€ίαν, καίτΓ€ρ Βίά τοττων 7Γοωύμ€νοί, τάς ττορβίας 

^ύ^ιτίθίτων καϊ στβνών καΐ μόνου σαΧτη/γκτοΰ δβο- 

' μένων. Κ.υναιθ€Ϊς δέ μ^γάΧοις άτυχη μασιν ύττ 13 

ΑιτωΧων καΧ μ€τ^άΧαις συμφοραΖς *7Γ€ρί7Γ€σΌντ€<ί 

όμως ιτάντων ανθρώπων ίΒοξαν ητυχηκέναι δί- 

^5 ι^αώτατα, 

^Έ,τΓζίΒη δέ κοίν^ το των ^ΑρκάΒων ίθνος €χ€ν20 
7ΐνά τταρά ττάσί τοΐς'^ΕΧΧησιν €7γ' άρετρ φημην, 
ου μόνον Βιά την ίν τοις ηθβσι καΐ βίοις φίΧοξβνίοΛ^ 
καΐ φιΧανθρωΊτίαν, μάΧιστα δε Βιά την βίς το θ€Ϊορ ι 

30 ^σέβειαν, άξιον βραχύ Βιαττορησαι ΐΓβρΙ της Κι;- 
α ρ. 5 66 ΡΟΏΥΒΙϋΒ, [ιν. 

ναιθέων άτγρίΌτητο^;, ττώ^ οϊ/τ€9 όμόλσγονμένίύς 
*ΑρκάΒ€9 τοσούτο κατ εκείνους τους καιρούς Βιη- 
ν€^καρ τώρ ά\\ων *Έ»\\ηνων ωμότητι καϊ Ίταρα- 

3 νομία. Βοκονσι δε μοι, Βίότι τα καΧως νττο των 
άργαίων ίττινενοημίνα καΧ φυσικώς συντβθεωρη- 5 
μένα ττερί ττάντας τους κατοικουντας την ^ΑρκαΒίαν, 
ΎΥΐΒ ηββίθοί ο( ταΟτα Βη ττρωτοι καΐ μόνοι των ^Αρ- 

4 "*"*^*^ κάΒων έ^κατ€\ΐ7Γον, μουσικην ^άρ^ 
την 7^ αΧηΟως μουσικην^ ττασι μβν άνθρωττοις 

5 ίφβλος άσκβιν, ^Αρκάσι δέ καΐ άνα^καΐον, ου ^γάρ ίο 
ηγητέον μουσικην, ως "Έιφορός φησιν έν τω ττροοιμίφ 
της ϋΧης ττρα^^ματείας, ούΒαμως αρμόζοντα λογοι/ 
αύτω ρίψας, €τγ άπάτυ καΐ γοητεία Ίταρεισηγθαι 

6 τοΙς άνθρώποις' ονδέ τους τταΧαιούς Κρτρ-ων καΐ 
ΑακβΒαιμονίων αύΧέν καϊ ρυθμον εΙς τ6ν νόΧβμον 15 
οη Λβ οίνΐιΐβίρ^ "'^'^* σάλτΓίγγοί βίκν νομιστέον €ΐσα- 

7 Ι^βΓοϊ^^ώϊ ^α^^^ιν, ουδέ τους ^ροίτους ΆρκάΒων 
βαοΐι δ*Γβ88, ^>^ ^^^ (ίΧην ΊΓοΧιτβίαν την μουσικην 

πταραΧαβειν έττί τοσούτον ώστε μη μόνον τταισιρ 
οΰσιν άλΧά καΐ νεανίσκοις γενομένοις &ύς τριάκοντ «ο 
ετώρ κατ άνάτγκην σύρτροφορ ττοιεΐρ αύτηρ, τάλΧα 

8 τοις βίοις οντάς αυστηρότατους, ταύτα γαρ πτάσίρ 
εστί γνώριμα καί συν7}θη, Βιότι σχεδόν ιταρά μόνοις 
^Αρκάσι ττρώτον μεν οι Ή-αϊΒες εκ νηνίωρ ψΒενν 
εθίζορται κατά ρομους τους υμρους καϊ τταιάρας^ ^5 
οίς έκαστοι κατά τά πτάτρια τους εττιχωρίους 

9 ήρωας και θεούς ύμνούσι• μετά δε ταύτα τους 
Φιλόξενου καϊ Ύιμοθεου ρόμους μαρθάροντες ττόλΧβ 
φΐΚοτιμία γρρεύουσι κατ εριαυτορ τοις ΑίθΡνσί€ΐ•' 
καις αύΧηταΐς 4ρ τοις θεάτροις, οι μ^ρ ιταϊΒες τους ^^λ. 20, 21] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΛΝ ΙΕΑΟϋΕ. 67 

ΊΓΟΛ^κού^ ά'^ώνα^ οΐ Βέ νεανίσκοι τον^ των άνΒρων 
Χ&γομέρονς. ομοίως ^€ μην καΧ ιταρ υ\ον τον ίο 
βίον τάς ώγοϊτγάς τά^ €ν ταΐς συνουσίανζ ούχ όντως 
ΊΓΟιοννταί Βιά των €7Γ€6σάκτων ακροαμάτων ώς 8ι 

5 αυτών, ανά μέρος αΒ€ΐν άΧΧηλονς ττροστάττοντβς. 
καΐ των μ€ν αλΧων μαθημάτων άρνηθηναί Τ6 μη 1 1 
^ννωσκβιν ονΒβν αίσχρόν ή^/οΰνταί, την ^β μην 
φ8ην οντ άρνηθηναν Ζύνανταν ΒιΛ το κατ ανάγκην 
ητάντας μανθάν€ΐν, ουθ* ομοΧο^ονντ^ς άττοτρί- 

ΙΟ β€σθαν Βι,ά το των αισχρών τταρ αύτοΐς νομίζεσθαι, 
τούτο, καϊ μην εμβατήρια μβτ αυΚοΰ καΐ τάξβως 1 2 
άσκονντβς, €τι δ' ορχήσβις έκττονουντ^ς μετά κοινής 
€ΤΓΐστροφης καΐ Βαττάνης κατ βνιαυτον ίν τοΙς 
θβάτροις βτΓΐΒβίκνυνται τοις αυτών ΊτοΧίτοΛς οί 

15 νέοι. ταΰτά τέ μοι Βοκονσιν οί ττάλαι τταρεισα- 21 
Ύατγ€Ϊν ου τρνψης και περιουσίας χάριν, άΚΚά 
θεωροΰντες μ^ την έκαστων αύτουρ^ίαν καϊ σνλ- 
Χηβ8ην το των βίων έττίττονον και σκΧηρόν, ίεω- 
ρονντες δέ την των ηθών αύστηρίαν, ήτις αύτοΐς 

αο ιταρέτΓ^ται Βιά την τον ττεριέχοντος ψυχρότητα καΐ 
στυγνότητα την κατά τ6 ττΧεΐστον έν τοις τό'ττοις 
ύιτάρχουσαν, ω συν€ξομοιοΰσθαι ττβφύκαμβν ττάντες 
ανθρωτΓοι κατ ανάγκην ου ηάρ Βι αΧΧην, Βιά δέ α 
ταντην την αίτίαν κατά τάς έθνικάς καΐ τάς όλο- 

*δ σχερείς Βια,στάσεις ττΧεΐστον άΧΧήΧων Βιαφέρομεν 
ήθεσί τ€ καΧ μορφαΐς καΐ χρωμασιν, €Τΐ δβ των έττί' 
τηΒευμάτων τοις ττΧείστοις. βουΧόμενοι Βέ μαΧάτ^ 3 
τειν καί κιρνάν τί της φύσεως αϋθαΒες καϊ σκΧηρόν, 
τά τε Ίτροβιρημένα ττάντα ιταρεισψ/ατ^ον, καΐ ττρος 

30 τούτοις συνόΒους κοινάς και θυσίας 7ΓΧ€ίστας ομοίως 

5—2 Β8 Τ01ΥΒΙϋ8. [ιν. 

ηνΖράσι καΐ ηυναιζΐ κατβίθισαν^ βτί δβ χορούς 

4 Ίταρθένων ομού και τταίΒωρ, καΐ συΧΧηβΒην ιτάν 

έμ,ηγανησαντο, σ7Γ£υΖοντ€<; το τη^ ψνχτ)<; άτέραμνον 

δ*α τ^9 των εθισμωρ κατασκβυή^ βξημ^ροΰν καΧ 

3 ΤΓρανναν, ων Κ.νναίθ€Ϊ<ζ 6\ιτ/ωρήσαντ€^ βκ τ€\ο<;, 5 

η,Ε7 αοοοιιη* Ιοτ ^^} '^^^'^^ ΐ0^ίστη<ξ ^€Ομ€νθΙ Τη^ ΤΟΙ- 

%οΐ^τ^^^- ^^'^ν'ί βτΓίκονρίας Βιά τό σκΧηρότατον 
ρβΓ Λ* ΟιηίΛβΛα, ^^^^ τΓοΧύ της ^ ΚρκοΖία^ €χ€ΐν αέρα 

καΐ τότΓον, ττρος αύτάς δε τάς €ν άλΧηΧοις τταρα- 
6 τρίθά<ζ καΐ φιλοτιμίας ορμησαντβς, τέΤως άτΓβθη- ίο 
ριώθησαν οΰτως ωστβ μηΒ^ έν οττοία ^β^ονέναι 
των *Ε\Χηνί8ων ττολβων άσ€βηματα μείζονα καί 
σννβχέστβρα. ♦ ♦ ♦ 
22 ΑίτωΧοϊ μ€ν ουν τοιαύτα Βιερ^γασάμβροι κατά 
την Τΐ€7\4)7ΓΟννησον ηκον βίς την οίκβίαν ασφαλώς, ι δ 

2 ΦίλιΐΓΤΓος δέ μ€τά Βννάμβως βω}θών τοις ^Κγαιοις 
^αρην ^Ις Κόρινθον, νστβρήσας δέ τον καιρού 
α7Γ€στ€ίλ€ βιβλιαφόρονς ττρος ττάντας τους συμ- 
μάχους, τταρακαΧών ττέμιτειν έκαστους τταρ αυτών 
κατά στΓουΒήν €ΐς Κ,όρινθον τους βουΧβυσομένους 2ο 

3 νττέρ των κοιντί συμφερόντων, αύτος δ' άναζβύζας 
ώς €τγΙ Ύσγέας ττροψγβ, ιτυνθανόμβνος τους Ααχ€' 
Βαιμονίους €ΐς σφαλάς καί ταραχάς βμτΓβτΓτωκέναι 
ττρος ά\\ή7<Όυς, ♦ ♦ ♦ 

26 ίίαταΧαβών δέ τους άττο τών συμμαχίΒων 2$ 
'ΐϊί ββ οί '^^Ρ^Ύ^^^ότας βίς την Κ-ορινθον συν* 

^ϋΐ^^^^\οΖ ν^Ρ€υ€ καί Βΐ€\άμβαν€ μετά τούτων 
{ο!£η• **^οη* ^ϊ τί δβί τΓοιεΐν καΐ ττόύς χρήσασθαι τοις 
Ί ^ ΑΙτωΧοϊς, εγκαΧούντων Βέ ΤΆοιωτών 

μ£ν Ζτι σύΧήσαιεν τ6 της ^Αθήνας της ^Ιτωνίας 30 21—25] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 69 

Ι^ρον βίρήι/ης ντταρχονσης^ Φωκίων δέ Ζώη στρα-^ 

Τ€ύσαντ€^ έττ "Κμβρυσον καΐ ΑανΧιον ίττιβά- 

"Χοιντο καταΧαββσθαι τα<ζ 7ΓΟλ€ί<?, ^Ητταρωτών Βέ $ 

καθότι, 7Γορθησαΐ€Ρ αύτων την γωραν^ ^Κκαρνάνων 

5 δέ 7ΓαραΒ€ίκνυόντων τίνα τρόττον συστησάμενο^ 

Ίτράξιν €7γΙ &νρΐ4)ν ΡΌκτο^ €τι καΐ ιτροσβαΚύν 

τοΧμήσαι^ν ττ} ττόΧα, ττροί δέ τοντοί<; ^Αχαιών 4 

άτΓοΚο^οζο μένων ώ<ξ καταΧάβοιντο μβν τη^ Μβγα- 

λθ7Γθλ/τ^δθ9 ΚΧάριον, 7Γορθήσαΐ€ν δέ Βίβξιόντβς 

10 την ΤΙατρέων καΐ Φαραίέων γώραν^ Βιαρττάσαιεν 

δέ Κνναιθαν, σύλησαιβν δέ το της βν Αονσοις 

^ΑρτβμνΒος ΐ€ρ6ν, πτοΧιορκήσαιβν δβ Κλβίτο/ο/ους, 

ίιηβονΧβνσαίβν δε κατά μεν θάΧατταν ΤΙνΧφ, 

κατά δέ γην άρτι συνοίκιζομίντ) τζ Μ&γάΧ'ρ 7ΓΟλ€ί 

15 <ΠΓ€ύ8οντ€<ζ μβτά των ^ΙλΧνρίων άνάστατον αύτην 

ΤΓονήσαί, Βιακούσαντβς τούτων οί των συμμάχων $" 

σννβΒροί Ίτάντες ομοθνμαΒον έκφέρζΐν ββουΧεν- 

σαντο τοΓ<? ΑΙτω\οΙ<ξ τον ΊτοΚβμον. ιτροθέμενοι 6 

δέ τά<ζ Ίτροβιρημένας αΙτίας βν τφ Βό^ματν τταρα-* 

20 κατφάΧοντο ψήφισμα, ττροσΒια^αφοΰντβς οτν 

συνανασώσουσν τοις συμμάγρις €Ϊ τίνα κατέχρυσιν 

αύτων ΑΙτωΧοϊ γωραν η ττοΚιν, άή> ου Αημήτρως 

6 Φιλίτητον κατά φύσιν ττατήρ μβτήΧΧαξβ* τταρα- ; 

ττΧησίως δέ καΐ τους ύττο των καιρών ηνα^γκασ μένους 

25 ακουσίως μβτέχβιν της ΑΙτωΧών συμττοΧιτβίας, 'ότι 

Ίτάντας τούτους άττοκαταστήσουσιν βίς τά ττάτρια 

'ίΓοΧιτεύματα, γωραν βγρντας καΧ ιτοΧβις τάς αύ^ 

των, άφρουρητους άφοροΧο^ήτους έΧευθέρους οντάς, 

ΊΓοΧιτ€ίαις καϊ νομοις γρωμΑνους τοις ττατρίοις, 

ίο σννανακομΐ€Ϊσθαι δέ καϊ τοις ^ Αμφ^/^τύοσιν €^ρα- 8 70 Ρ01ΤΒΙϋ8. [ιν. 

'^αν τους νόμους καϊ την 7Γ€ρΙ το ίβρον βξουσίαν, 
ην ΑίτωΧοΙ τταρ'^ρηνται %ή)ν, βουΧόμβνοί των κατά 
το ιερόν έτΓίκρατβΐν αυτοί. 
26 Ύούτου δέ του Βάμματος κυρωθέντος κατά τ6 
ττρώτον €τος της εκατοστής καϊ τετταρακοστής $ 
οΧυμτΓΐάΒος 6 μεν συμμαγικος ιτροσα/γορευόμενος 
ΤΓοΚεμος αρχήν είκήφει, 8ΰκαίαν καΧ ΤΓρέτΓουσαν 
1 τοις ^εγονόσιν άΒικήμασιν, οί δε σύνεδροι, τταρα- 
ΕηίοαίΐβοηΛοιη Χρήμα ιτρβσββυτάς έξαττέστεΧΧον ττρος 
ίοΓΓ«ΐΓβ88; τούς συμμάχους, ΐνα τταρ βκάστοις Βιά ίο 

των ΤΓοΧΧών ίττικυρωθέντος του 8ό^ματος εκφέρωσί 
ζάντες τοις ΑΙτωΧοΐς τον άττο τής χώρας ττόΧβμον. 

3 ^€μψ€ δέ καΐ τοις ΑΙτωΧοΐς βτηστοΧήν 6 Φίλ^ττ- 
ΊΓος Βίασαφών, ΐν εϊ τι Χ&γειν ίχουσι Βίκαιον ύττερ 
των β^καΧουμένωΡ, €τι καϊ νυν συνβΧθόντες Βιά 15 

4 Χο^ου ΊΓοιωνται την Βιεξα^ωγήν' εΐ δ' ύναΧήφασι, 
Βιότι χωρίς κοινού Βαγματος ΧβηΧατοΰσι και ττορ^ 
θοΰσι ττάντας, ουκ άμυνβΐσθαι τούς άΒικουμένονς, 
βάν δ' άμύνωνται, νομισθήσεσθαι τούτους κατάρχειν 
του τΓοΧέμου, ττάντων αυτούς εύηθεστάτους είναι, ίο 

5 «ιβγ βνίΜΐθ: Λο- κομισάμενοι δ' οι των ΑιτωΧών αρ- 

οβρί α οοηίβΓβηοθ ^ ^ . ^ . ' 

ϊ»α*ί»ιΐίοΛρΐΜ»Γ, χοντες την €7ΓΐστοΧην ταυτην, Το μεν 
πρώτον ίΧιτίσαντες ούχ ηξειν τον ΦίΧιπττον, συνέ^ 
θεντο ρητήν ήμεραν 4ν ^ ιτρος τ6 'Ρίον άτταντή- 

6 σουσι' άγναντες δέ τταρζνγινόμενον, άττέστειΧαν «5 
'γραμματοφόρον Βεασαφοΰντες ως ου Βύνανται ττρό 
τής των ΑίτωΧών συνοΒου δ^' αύτων ούΒεν νττερ 

7 των 'όΧων οικονομεΐν, οί δ' ^Αχαιοί συνεΧθόντες 
εις την καθήκουσαν σύνοΒον τό τε Βάγμα ιτάντες 
έττεκύρωσαν καϊ το Χάφυρον εττεκηρυξαν κατά 30 25—29] ΤΙΙΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 71 

των ΑΙτώλ,ώρ» ττροσβΧθοντο^ δέ καΐ τον βασιΧέω^ 8 
ττρος την βουΧήν έ,ν ΑΙ^ίφ καΐ ΒιαΧεχθέντος 8ιά 
ττΧείόνων, τα ρηθέντα μ€Τ βύνοία^ άττβΒέξαντο καΐ 
τα τΓρονττάργρντα φίΧάνθρωττα τοΪ9 ιτρο^ονοι^ζ 

5 άν€ν€ωσαντο ττρο^ αντον τον ΦίΧιτητον, 

Κατά δέ τοϊ)9 αΖτού^ καιρούς Αΐτώλοί, συνά'2Ί 
ψαντο<ζ τον των άρχαιρ^σίων χρόνον, ^^ ^,^ „ ^^ 
στρατψγον αυτών €ΪΧοντο Χκοτταν, ο^ ϊυΛοΓ ίϊιΐιβίΐΐί 
€^€^όν€ί ττάντων των 7Γρο€ΐρημένων "*^*** 

ΙΟ οΒικημάτων α?τ^09. * * * ο δέ βασιλεύς ΦίΧίτητος ρ 
χρηματίσα<$ τοις ^Αχαωϊς άν€ζ€νξ€ μετά της Βννά- 
μεως εττΐ Μακ€8ονίας^ σιτεύΖων έτη την ιταρασκεντίν 
των ττρος τον ττολβμον, ον μόνον τοΐς σνμμάχοις ίο 
άΧΚα ττασί τοΐς 'ΈΧΧησι^ Βίά τον 'ττροβύρημένον 

Ι δ '^φίσματος καΧάς βΧττίΒας νττο^εικνύων ττραότη* 
τος καΐ με^αΧο^νχίας βασιΧίκής. ♦ ♦ ♦ 

ΦίΧιτΓΤΓος δέ παραχ€ψάζων βν Μα- ρ^,^^, ^„. ^,, 29 
κεδονία κατέγραψε τά^ δυνάμεις ιτρός ^®""»»<*»«» 
την μέΧΧονσαν χρείαν ειτιμεΧώς, αμα δε τούτοις 

20 ήσφάΧίζετο τά ιτρος τους ύττερκειμενονς της Μα- 
κεΒορίας βαρβάρονς. μετά Βε ταντα σννεΧθων ι 
Ίτρος ^κερΒιΧαίΒαν καΧ τοΧμηρως Βονς αύτον εΙς 
τάς χείρας ΒιεΧ&γετο ττερί φιΧίας καΐ σνμμαχίας, 
ΛαΙ τά μεν νττισχνούμενος αύτφ σχτ/κατασκενάσειν 3 

25 των κατά την ^ΙΧΧνρίΒα ττρα^ματων^ τά 8ε κατη^ 
^ορών των ΑιτωΧών όντων εύκατη^γορητων, ραΒίως 
έπεισε σνγχωρεΐν τοΐς τταρακαΧονμένοις, μηττοτε 4 
7αρ ονΒ^ Βιαφερει τά κατ ιΒίαν άΒικηματα των 
κοινών, άΧΧά ττΧηθει μόνον καί μεγεθει των σνμ- 

3ο βαινόντων. Κ(ΐί ^άρ κατ ιΒΙαν το των ροΒιονρ^ών 72 ΡΟΙΥΒίϋΒ, [ιν, 

καΧ κ\€7Γτών φνλον τούτω μάΚιστα τώ τροττω 
σφάΧΧβται, τω μη ΊΤΟίΛν άΧΚηΚοι,^ τα 8ίκαια, καΐ 

5 σνλΧηβΒην Βιά τα^ 6*9 αυτούς άθβσίας, ο κ(ύ 
ίίτϋΐι ιΛοηι Λβ τότ€. συνέβη (γενέσθαί ττβρί τους ΑΙ- 

Α6(ο1!αη8 ΙΐίΜΐ , ^, ν « ν* ^ 

ΐ)Γο^βη ωιΐι. . τωλοι/ς. συνσ€μ€νοι ηαρ τω Χκβροίτ 5 
7<Μί8α Βώσβιν μέρος τι» της Χ^ίας, βάν συνβισβαΧτι 

6 μ€Τ αύτων βίς την ^Κγαίαν, ττβισθέντος καΐ ττοιή- 
σαντος τούτο Βίαρττάσαντβς την των Κυναιθέων 
ΊΓοΚιν καΐ -ΤΓολλά ττβρίβΧασάμβνοι σώματα καΧ 
θρέμματα τον Χκ€ρΒιΧαί8αν ούΒβνος μβρίτην €ΤγοΙγ ιο 

7 ήσαν των άΧόντων, Βιόνβρ ύττοκαθημένης €ΐό 
τούτων αύτω της όρ^ης, βραχέα ιτροσαναμνήσαντος, 
του ΦίΧίτΓΤΓου ταγέως ύττηκουσβ καϊ συνέθ&το 
μεθέξβίν της κοινής συμμαχίας, €ή> φ Χαμβάνβιν 
μ€ν €Ϊκοσν τάλαντα κατ ένιαυτόν, ττΚΛν δέ Χέμβοις ΐξ 
τριάκοντα καΐ ττοΧβμεΐν τοΐς ΑίτωΧοΐς κατά θά-* 
Χατταν. 

30 Ό μβν ούν ΦΙΧίττπος ΊΓ€ρΙ ταύτα Βιέτριββν, οι 
x^ «,β 011*86* οΓ δ' έξαίΓοσταΧέντβς ττρέσββίς ττρος τους 
ώωίηββΗβ^ί^^ συμμάχους αψίκομβνοι πτρωτον €Α9 ίο 

^ κ&ΙΙ&η* βρίτί*, > . / » / ' * 

ί Ακαρνανίαν ενβτυ^χανον τούτοις, οι 

δ' ^Ακαρνάνβς το τ€ Βο^μα γνησίως συν€7Γ€κυρωσαν 
καΐ τον άττό χώρας ττόΧεμον έξήν&γκαν τοις ΑΙτω^ 
Χοΐς* καίτΓβρ τούτοις, €1 και τισιν έτέροις, Βίκαιον 
ην συηηνώμην βχειν ύπβρτιθβμένοις καΐ καταμέΧι- 15 
Χουσι καΧ καθόΧου Β€Βι6σι τον άττο των άστυ^ 

3 Ύβιτόνα^ν ΠΓΟΧ€μον καΐ Βιά το ΊταρακβΐσθαΛ^ μβν 
συντβρμονοΰντας τ^ των ΑΙτωΧων χώρα, ττολν δέ 
μαΧΧον Βιά το κατ ΙΒίαν βύχβιρώτους ύττάρχβιν, 
τ6 Ββ μέ^ιστον, Βιά τύ μικροΐς βμττροσθβν χρόνοι^ 3Ρ 29—31] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑίί ΙΕΛΟϋΕ, 1^ 

τίΐραρ βΙΚηφέραι των Ββίνοτάτωρ Βνα την ττροζ 
Αίτωλους αττβγ^θβιαν. αλλά μοι Βοκούσιν οΙ 7^" 4 
σιοί των άνΒρών (οαΐ κοιν^ καΧ κατ 18ίαν ούΒέττοτβ 
τΓβρΙ Ίτλ^ίονος ούθβρ 7Γοΐ€Ϊσθαν του καθήκοντο^' 

5 οτΓβρ *Ακαρνάν€ς €ν τοις τΓ\€ίστοις καιροίς ονΒβνος 
των *Κ\\ήνων ήττον ευρίσκονται 8ιατ€τηρηκότ€ς^ 
καίτΓβρ άττό μικράς ορμώμενοι δυνάμεως, οίς ουκ 5 
οκνητέον κατά τάς ττεριστάσας κοινωνεΐν ΤΓρατ/μα- 
των^ (ηΓ€νοΎ€ον δβ μαλΧον, εΙ και τισιν ετέροις 

10 των ^ΈίΧΚήνων' καΐ *γάρ ί8ία καΐ κοιν^ στάσιμον 
ίχουσί τι καΐ φιΧέΚεύθερον. ^Ηττειρώται δέ έκ 6 
Παραθέσεως Βιακούσαντες των ττρέσ- ^^^ Ερίτο*» ΐηβΐη- 
βεων το μεν Β(τ/μα τταραιτλησίως είτε- ^^'^'^' 
κύρωσαν, τον δέ ττόΧεμον εκφέρειν εψηφίσαντο 

15 τοις ΑΙτω\οΐς, εττειΒάν καΐ ΦΙΧιτητος 6 βασΐΚεύς 
^ζενε^γκτ), τοις δέ τταρά των Αίτωλωζ/ ττρεσβευταΐς γ 
άττεκρίθησαν '6τι ΒεΒοκται τοις ^ΐίττειρωταις Βιατη^ 
ρειν Ίτρος αυτούς την είρήνην, ά^εννώς καΐ ττοικίΧως 
χροίμενοι τοις ιτρώγμασιν, άττεστάΚησαν Βε καϊ 8 

20 Ίτρος βασιλέα ΤΙτοΧεμαΐον ττρέσβεις οι τταρακάΧε- 
σοντες αύτον μήτε γ^ρηματα ττέμττειν τοις ΑΙτωΧοΐς 
μήτ αΤ^Χο μηΒέν χορητ/εΐν κατά ΦΐΧίττιτου καϊ 
των συμμάγων, Μεσσήνιοι Βέ, Βι ους 6 ττόΧεμος 31 
τψ άργην εΧαβε, τοις τταρατ/ενομένοις λθ ΜββΜηίΑηβ & 

^5 ττρος αυτούς άττεκρίθησαν οτι της Φί- βοΐυΐίοη, 
τ/αΧβίας κειμένης εττΐ τοις οροις αυτών και ταττο- 
μενης νττ ΑιτωΧούς, ουκ αν εττιΒέξαιντο τον ττο- 
Χεμον ττρίν ή ταύτην άττ ΑΖτωλώΐ' άττοσττασθηναι 
την ττόΧιν. ττερί Βε της άττοφάσεως ταύτης κατί- ι 

30 σγυσαν^ ούΒαμως ενΒοκούντων των ττοΧΧών, εφο^ 74 Ρ01ΥΒΙϋ8. [IV. 

ρ€νορτ€ς Οίνις καΐ Νίκίτητος και τιρβς βτβροι των 
οΧι^αργικων^ άτ/νοαύντβ^ξ καΧ ττοΚύ τταρατταίοντε^ζ 

3 τον Βέοντοζ κατά ^€ την έμην «γνώμην. βγώ ^γάρ 
φοββρορ μβρ βίραί φημι, τον ιτόΧβμον, ου μην οΰτω 
76 φοβερον ωστ€ ττάρ νττομβΡβίΡ χάριρ τον μή 5 

4 Ίτροσϋζασθαι ττολ,ζμον, εττβΐ τι καΧ θρασννομ€ν 
τήρ Ιση^ορίαρ καΧ τταρρησίαρ καΧ το της βλβνθβρία^ 
όνομα ΊΓάντ€ς, εΐ μηΒέν βσται, ττρονρτγιαίτβρον τη^ 

5 €ΐρηνη<% ; ούΒβ ^άρ &ηβαίους έτταινονμβν κατά τά 
ΜηΒΰκά, Βιότι των νττβρ της Έλλάδθ9 άττοστάντβς ίο 
κινΒύνων τά ΤΙβρσών βΐΧοντο Βιά τον φόβον, ονΒί 
ΤίίνΒαρον τον σννατΓοφηνάμβνον αντοΐς ατ/€ίν τήρ 
ήσνχίαν Βιά τωνΒ€ των ττοιημάτων, 

6 το κοινόν τις αστών έν €ύΒί(^ τιθ^ίς 
ερεννασάτω μ&^αΧάρορος ήσνχ^ίας το φαιΒρον ι$ 

φάος, 

7 ^όξας ^άρ τταραντίκα Ίτιθαρως είρηκεναι, μετ ον 
ΤΓολι) Ίτάντωρ αίσχίστηρ ευρέθη καΧ βλαβερωτάτην 

8 ττετΓοιη μένος άποφασιν' ειρήνη γα/ο μετά μεν τον 
Βικαίου καΧ ττρέττοντος κάΧΧιστόν εστί κτήμα καΧ ίο 
ΧνσιτεΧέστατον, μετά δέ κακίας ή ΒειΧίας εττονει- 
Βίστον ττάντων αίσγιστον καΐ βΧαβερωτατον. 

32 Οί δέ των "Μεσσηνίων ττροεστώτες, οντες όΧΐ' 
κτΜοΗ ΐΐλ8 ΐ)ββη <γαργικοΧ καΧ στογαζόμενοι του ιταοαυ- 
ρβαοθ, τα κατ ιΒιαν ΧνσιτέΧονς, φιΧοτιμο- «5 

τερον τον Βέοντος άεΧ Βιεκειντο ττρός την είρήνην. 
2 8ι6 τΓοΧΧάς μεν ττεριστάσεις καΧ καιρούς έχοντες^ 
ενίοτε Βε φόβους καΧ κινΒύνους ΒιωΧίσθαρον ή- 
θροίξετο Βέ κατά τήρ ττρόθεσιρ ταύτην σ^εX το 
κεφάΧαιορ αντοις^ καΧ μετ/ίσταις εττοίονν ΊταΧαίειν 30 31,32] ΤΗΕ λΟΕλΕΑΝ ΙΕΑΟϋ^,' ' Τδ' . 

την 'ΤτατρίΒα σνμφοραΐ^ζ, Βοκώ δ' ί^ωη^ την αΐτίαν 3 
^Ιναυ ταντην, οτι ΒνσΙ <^€ΐτνιωντ€<ζ βθν^σι τοΐ<ζ 
μβγίστοις των κατά ΤΙέλοττόννησον^ μαλΧον δέ 
σγ€Β6ν καΧ των ^ΈΧΚηνικων, Χέ^ω δέ τω Τ€ των 

5 ^ΑρκάΒων καϊ τω των Αακώνων, καΐ τον μ^ν 4 
Ιχθρώς καϊ άκαταΧΚάκτω^ ά^ί ττοτε *7Γρο<ζ αυτούς 
ίχρντος ίξ οι κα\ κατβσγρν την γωραν, του δε 
ήίΟακω^ καϊ κηΒ€μονικω^^ ουτβ την ττρός Αακ€- 
Βαιμονίονς βχθραν €ν<γ€νώς άν€\άμβανον οντ€ την 

ΙΟ Ίτρος ^ΑρκάΒα^ φίΚίαν, Χοίΐτόν 'όταν μίν οντοι 5 
ττρός άΚΧηΧον^ ή ττρος ετέρους ττοΧεμούντες ίν 
ΊΓξριστΓασμοΐς ήσαν, σγίνβτο το Βίον αύτοΐς' η^ον 
ηαρ την βίρηνην ά€Ϊ 7Γαρ€υΒιαζ6μ€νοί Βιά τ^ν του 
τότΓον τταράτΓτωσίν' Ζταν δ' βνσγρΧοι κάιτερίσττα^ β 

15 στο* Αακ^Βαιμόνιοί ηενηθίντ^ς ίτράττησαν ττρος τ6 
βΧα'ΐΓτειν αυτούς, οντ αντοί Βί αύτων άντοφθαΧ- η 
μύν έΒύναντο προς το βάρος το ΑακεΒαιμονΙων, 
οΰτ€ ττροκατβσκεχΗΐσμίνοι, φίΧους τους άΧηθινως 
αντοΐς ττάντα (Τυνυποστησο μένους ή ΒουΧβύβιν 

20 ηναηκάζοντο τούτοις άγθοφοροΰντ^ς, η φβύ^οντες 
τήν ΒουΧβίαν ανάστατοι ^/ίνεσθαί, Χβίττοντβς τ^ν 
χωράν μετά τέκνων καΐ γυναικών, ίττερ Ί}Βη ττλβο- 8 
νάκις αύτοΐς συνέβη τταθείν ου ττάνυ ^ττοΧΧοΐς 
χρονοις. €Ϊη μεν ουν οιονεί συμφΰναι την νυν 9 

«5 νττάρχουσαν κατάστασιν ΤΙεΧοττοννησίοις, ίνα μη- 
$61/09 Βέη των Χέ^γεσθαί μεΧΧόντων ΐοτύιβΑκβΔίίΐη» 

, ^ ^ , , . , ΕΓθ ΙΙιβΙτ η&^ΰτ&Ι 

€αν δε 7Γ0Τ€ κινησιν καΐ μβταστασιν «^β*• ίο 

(τχΟ ταύτα, μίαν ορώ Μ.εσσηνίοις καΐ Μεγαλοττο- 
Χίταις ίΧττβα τον Βύνασθαι νέμεσθαί την αύτων 
30 γάραν τον ττΧείω χρορον^ εάν σνμφρονησαντες κατά 76 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ιγ; 

την ^ΈιΤταμινώνΖόυ ηνωμιγν τταντο^ζ καιρού καί 

ιτρά^ματος ίΧωνται κοινωνβϊν ά\Χη\οι<ί αΚηθινως, 
♦ ♦*♦♦♦ 

33 1 1 Ταύτα μλν ου ν βίρήσθω μοί χάριν ^ΑρκάΒων 
και ^€σσηνίων, ΐνα μνημονβύοντες των συμβββψ 5 
κότων αντοϊ<ξ ΊτερΙ τάς ττατρϋα^ ατυχημάτων ύττο 
Κακοδαιμονιών αΚηθινώς άντέχωνται της ττρος 

12 αυτούς εννοίας και ττίστβως^ καΐ μητβ φοβον νφο- 
ρώμ€νοι μήτ βίρηνης €7Γΐθνμοΰντ€ς ε^γκαταΚβίττωσιν 

34 άΧΚηΚους έν ταΐς οΧοσχερέσι ΤΓ€ριστάσβσιν, Λα- ίο 
τΐιβ 8ρ«^η8 Β« κβΒαιμόνιοι δε των είθισμενων έιτοίψ 
011(1 νβ,νβΓοί Ια ^^^ ^^ {τούτο ^γαρ συνεχές ην τοις 

ϋιβίτ οΐιοίοθ, ' \ /-ν \ ^ * 

7Γρο€ΐρημ6νοις)' τελ^ς <γαρ τους 'τταρα 
των συμμάχων πρέσβεις άναττοκρίτους άττέστειΧαν* 

35 ΐ)αΐ ΕΛβΓ & Γβτο- ♦ ♦ ♦ Άμα δέ τώ την φήμη ν άφικεσθοΛ 1 5 
^^γ^\1XξηΒ)ί^Ωξ, ητερι Της 1\\εο μένους τεΧευτης ευθέως 
ωρμησαν εττΐ το βοΑΤίΧεις κάθιστάναι τά τε ττΧηθη 

ΙΟ και το των εφόρων άρχεΐον, καΐ κατέστησαν οί 
κοινωνοΰντες έφοροι της αίρέσεως τοις στασιώτΜς, 
οί και την ιτρος ΑΙτωΧούς συνθεμένοι συμμαχίαν, ίο 
ύττερ ών τον άρτι Χό^ον εττοιησάμην, τον μεν ενα 
νομίμως καΐ καθηκόντως, ^Α^γησίττοΧιν, οντά μεν 
ΊταιΒα την ήΧικίαν, νίον Βε ^ΑγησιιτόΧιΒος του 

11 ΚΧεομβρότου' τον Βε συνέβαινε βεβασιΚευκένοΛ, 
καθ^ ους καιρούς εξέττεσε ΑεωνίΒης εκ της άρχης, 35 
Βιά το κατά ^ένος ύττάρχειν εγγιστα της οικίας 

12 ταύτης, έττίτροττον Βε του τταιΒος εΐΧοντο Κλ€θ- 
β4^νη^ ΚΧεομβροτου μεν υίον ^ ΑηησητοΧιΒος Βε, 

13 ά^εΧφόν. άτΓο Βε της ετέρας οικίας όντων εκ της^ 
*ΐ7Γ7ΓομέΒοντος θυηατρος ^ΑρχιΒάμφ Βυεΐν τταΙΒων, 30 32—36] ΤΠΕ ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 17 

09 ην νίος ΈνΒαμίΒον, ζώντος δέ καΐ Ίτγτγο/χ^- 
Βοντος άκμήν, 09 ην νιος ^Α^γησιΧάον, καΧ €Τ€- 
ρων δε ιτΧβιόνων άττο της οΙκίας ύτταργόντων, 
άττωτέρω μβν των ττροβιρη μίνων ιτροσηκόντων 

5 δέ κατά ^ένος, τούτους μβν ατταντας νιτβρεΐΒον, 
Κνκουρ^ον δε βασιλέα κατέστησαν, οΰ των ττρο- η 
αγόνων οι;δεΐ9 ετετεύχε^ της ττροση^ορίας' ος Βούς 
ίκάστφ των εφόρων τάΧαντον 'ϊΙρακΧέους άττό'^ονος 
καϊ βασϊΚβύς έ^&γόνει της Έ,ττάρτης, ούτως βΰωνα 1 5 

ΙΟ τΓανταγτ} τά καΧά γεγοϊ/εζ;. τονγαροΰν ου ιταΐΒβς 
τταΙΖων, αλλ' αύτοΙ ττρώτοι της άνοιας άττέτισαν 
τους μισθούς οι καταστήσαντβς, 

* * * ό δε Αυ κούρδος άναΧαβών τους στρα-36 
τιώτας και τ ίνας των ττοΧιτικων ένέ^ ^γ^^^ ^Μβύ νίΐΐι 

15 βα\€ν €ΐς τήν Άρ^βίαν, άφυΧάκτως 'Χ^Ζ^Τα^^. 
διακειμένων €ΐς τέλος των ^Αρτγβίων ^^ 

δ^α την ττροΰτΓ αργούσαν κατάστασιν, καϊ Τίο- 5 
Χίγναν μεν και ΙΙρασίας καϊ Αβύκας καϊ Κύφαντα 
Ίτροσπεσών Άφνω κατέσγεν, ΤΧυμττέσι δέ καΐ 

20 Ζάρακι ΊτροσΊτεσών αττεττεσε. τούτον δε ταΰτα 6 
ττράξαντος εττβκήρνξαν τ6 Χάφνρον οι ΑακεΒαιμί- 
νιοι κατά των Άχαρων, βπεισαν δε και τους 
Ηλεώι;9 οι ττβρϊ τον Μαχαται/, ΊταραττΧησια λε- 
ηοντες αιτβρ καϊ ττρος τονς ΑακβΒαιμονίσνς, ε'^ε-» 

25 ν^κειν τοις ^Αχαιοΐς τ6ν ττόΧεμον, 

ΤΙαρα,Βόξως δέ καϊ κατά νονν τοις ΑΙτωΤωΐς των ^ 
νοαΎμάτων Ίτροκεγωρηκότων οΰτοί, ιτωοίι κ»» «ΐτί 
μέν ευθαρσώς ενεβαινον ευζ τον ττολε^ ^»»"β^ Ρί«"Ψ ™ 
μον^ ο/δ' ^Αχαιοϊ τάναντία* ΦίΧιτητος ^^"^ 8 

130 /Α€ν γάρ, εφ' ω τάς εΧιτίΒας είχον, άκμην ί^γίνετο 78 Ρ01ΥΒΙϋ8. [IV. 

ΊΓβρί τταραο-κβνήρ, Ήττεφώτα^ δ* βμβλΧον ΐΓοΚβμάν^ 
Μ.€ρ•σήνίθί δ' ησυγ^ίαν €ΐχον, ΑΙτωΤίοΙ δέ, ττροσε*- 
\ηφότ€ς την Ήλβ/ωϊ/ καϊ Κακοδαιμονιών ατγνοιαν, 
37 Ίτανταχόθβν τΓβρνεΐχον αυτούς τφ ττοΧέμφ. ^Αράτφ 
μβν ουν συνέβοΛνβ κατά τον καιρόν τούτον η8η 5 
Χη^βΐν την αρχήν, "Άρατον δέ τον υιον αντου 
καθβσταμένον ύττο των ^Αχαιών τταραΧαμβάνβιν 
2 την στρατη^Ιαν. ΑίτωΧών δ' €στρατή^€ΐ Χκόττας, 
6 Βέ χρόνος αντω της αρχής μάλιστα τ6τ€ ττως 
Βί'ίιρητο ' τάς (γάρ αρχαιρεσίας ΑΙτωΧοΙ μίν εποίουν ίο 
μ€τά την φθινοΊτωρινήν ίσημβρίαν ευθέως, ^Αχαιοί 
δέ τότ€ ΤΓβρΙ την της ΤΐλβιάΒος βττιτοΧήν, * * ♦ 

IV. 00. I^VII. ίο I^XXXII. 

57 Ό δέ βασιΧβύς ΦίΧιτητος άναζεύξας €Κ 1Λακ€- 
νΛΠβ.ΡΜΜρ ^ ^^^^"^^ Ζ^^'^^ '^ν^ Βυν<ψ€ως {βν ^άρ 
τίίΐ^ίο^^- 'το.νταις ταϊς βττιβοΧαΐς άττέΧΐ/τταμεν 1 5 
"" άρτι τ6ν σνμμαχικόν ττόΧεμον) ωρμη- 

σ€ν €7γΙ @€τταΧίας καϊ της ^ϊΙτΓβίρου^ σττβύΒων 
ταύττ) ΐΓοιησασθαι την βΙσβοΧήν την €ΐς ΑΙτωΧίαν. 

2 ^ΑΧέξανΒρος δβ καϊ Αωρίμαχος κατά τον καιρόν 
τούτον βχοντβς ττράξιν κατά της των Αιτ/€ΐρατών 2ο 
ιτόΧβως, άθροίσαντβς των ΑΙτωΧών ΐΓβρΧ χϊΧίους 
καΐ ΒιακοσΙους βίς ΟΙάνθ€ΐαν της ΑίτωΧίας, ή 
κβΐται καταντικρύ της ιτροοιρημένης ΊτόΧβως, καχ 
ϋ,β ΑβίοΜΕΐΜβαΓ. '^ορθμάα τούτοις έτοιμάσαντβς, ττΧούν 

3 ϋπβίρ^άιΣ^Ϊ ίτηρουν προς την έττιβοΧήν. των 'γαρ 15 
^"^• ηντομοΧηκότων τις βξ ΑιτωΧίας, καί 
ιτΧβίω χρόνον Βιατ€τριφώς τταρά τοις Αίγαράταις 
και συντβθβωρηκώς τους φυΧάττοντας τον άττ 
Αιγίου ττυΧωνα μβθνσκομβνονς καϊ ραθύμως 36_57] ΤΗΕ ΑΟΜΑΕλΝ ΙΕΑΟϋΕ. 79 

^ζά^οντα<ζ τά. κατά την φνλαχην, ΊΓ\€θρά§ας 4 
7Γαραβα\Χ6μ€Ρ0<ί καΐ Βιαβαίνωρ ιτρο^ τους ιτερί 
Αύ^ρίμαγρρ €ξ€Κ€κΧητο ττρός την ττραξιν αυτούς 
ατ^ \ίαν οΙκ€ίους οντάς των τοιούτων β'γχ^εφημά- 
5 των. η δ€ των ΑΙτ/εφατών ττολις βκτισταί μέν 5 
της ΙΙέλοΊΓοννησον κατά τον Κορινθιακόν κοΚττον 
μ€ταξύ της ΑΙ^ιΑων καϊ Έ,ικνωνίων ττόλβως, κ€Ϊται 
δ' €ΤγΙ Χόφων βρνμνών και 8υσβάτων, νβύβΐ δέ ττ; 
θέσει Ίτρος τον ΥΙαρνασσον καϊ ταύτα τά μέρη 

ΙΟ της άντιττέρα χωράς, άττέχει δέ της θαΧάττης ως 
βτΓτά στάΒια, τταραττεσοντος δέ ττλου τοις ττερί 6 
τον Αωρίμαχον άνηχθησαν, καΐ καθορμίζονται 
νυκτός ίτι ττρος τυν τταρά την ιτοΚιν καταρρέοντα 
ΊΓΟταμον. οι μεν ουν περί τον ^ΑλέξανΒρον και χ 

15 Αωρίμαχον, αμα Βε τούτοις ^ΑρχίΒαμον τον ΙΙαν- 
ταΧέοντος υίόν, έχοντες ττερΧ αυτούς το ττΧηθος 
των ΑιτωΧων ιτροσέβαα/ον Ίτρος την ττόΧιν κατά 
την άτΓ Αιηίου φέρουσαν οΒόν ό δ' αύτόμοΧος 8 
€χων είκοσι τους εττιτηΒειοτάτους, Βιανύσας ταϊς 

2ο άνοΒίαις τους κρημνούς θαττον των άΧΚων Βιά 
την εμττειρίαν, καϊ ΒιαΒύς Βιά τίνος ύΒρορροΙας, βτ* 
κοιμωμένους κατέΧαβε τους έιτί του ττυΧωνος. 
κατασφάξας δ' αυτούς άκμην εν ταις κοίταις οντάς, 9 
και Βιακόψας τοις ιτεΧέκεσι τους μοχΧούς, άνέφξε 

«5 τοις ΑίτωΧοϊς τάς ττύΧας. οι Βε ναρεισπεσόντες ίο 
άττερινοήτως Χαμττρως εχρησαντο τοις ττρά^μασιν. 
ο και τταραίτιον ε^γένετο τοις μέν Αι^ειράταις 
της σωτηρίας, τοις δ' ΑΙτωΧοΐς της άττωΧείας, 
ντΓοΧαμβάνοντες ηάρ τούτο τέΧος είναι του κατά•- 1 1 

3© σχεϊν άΧΧοτρίαν ττόΧιν, το γενέσθαι των ττυΧοίνων •-. 80 ΐΟΙΥΒΙϋ8. [ιν. 

€ντός, τούτον τον τρόττον έγ^ρώντο τοΙ<ζ ιτράημασι, 
68 δ^ο καί βραγυν 'τταντεΧώς χρόνον αθρόοι σνμμβί- 
ναντ€<ζ 7Γ€ρΙ την α^οράν, Τ^^ίττον έκτταθβΐς οντβς 
7Γρο9 τά9 ωφέλβίας Βίέρρβον, καί 'παρ€ΐ(Γπ•ί'πτοντ€<ξ 
€ΐς τάς οΙκίας Ζιήρτταζον τους βίους ηΒη φωτός $ 
1 οντος, οι δ* ΑΙτγεφάταί, του ιτρά-γβίατος αντοΐς 
άνέλττίστου καΐ ιταραΒοξου τέλέως συμβββηκάτος, 
ίΥιβγ κιιίη ωι βη- οίς μ€ν ίττέστησαν οι ΊΓοΧέμιοί κατά 

ίΓοηοβ Επά Ικϊ^^ίη \ , / , ^ χ / ι λ 

ΐορϋΐβδβ; τας οίκνας, €Κ7ΓΧατγ€ίς καί ΊΓ€ριφοβοί 

^€ν6μ€νοι Ίτάντβς έτρέττοντο ττρός φχτ/ήν βξω της ίο 
ΊΓοΧβως ώς ηΒη βββαίως αυτής κβκρατημένης ύπο 

3 των ΉΌΧβμίων, όσοι δέ της κραχτ/ής άκούοντβς βξ 
άκβραΐων των οΙκιων βξββοηθουν, ττάντβς βίς την 

4 ακραν συνίτρ^γρν, οΰτοι μ€ν ονν άεΐ ΊτΧείονς 
ε^γίνοντο καϊ θαρσαΧβωτεροι, το δβ των ΑΐτωΧων ι•! 
σύστρβμμα τουναντίον ίΧαττον καϊ ταραχωδεστβ- 

5 ρον Βιά τάς ιτροζίρη μίνας αίτιας, ου μήν άΧΚα 
συνορώντβς οι ττβρί τον Αωρίβίαχον ηΒη τον 7Γ€ρι- 
€στωτα κίνΒυνον αυτούς, συστραφέντβς ωρμψταν 
€ίγΙ τους κατάγοντας την ακραν, ύ7Γθ\αμβάνοντ€ς 3ο 
ττ) θρασύτητι καΐ τόΧμτί καταττΧηξάμβνοι τρέψα- 

6 σθαι τους ηθροισμένους εττΐ την βοήθβιαν. οι Β' 
Α1^€ΐραται τταρακαΧέσαντβς σφας αυτούς ημύνοντο 

7 καϊ συνεττΧεκοντο τοΙς ΑΙτωΧοΖς η^νναίως, ούσης 
δέ της άκρας άτβιχίστου καϊ της συμττΧοκής έκ 25 
χβφος καϊ κατ άνΒρα γινομένης, το μβν ιτρωτον 
ίΐν αιγών οίον εΙκός, ατ€ των μ€ν ύττβρ ττατρίΒος καί 
τέκνων των δ' ύττβρ σωτηρίας άτ/ωνιζομένων, τέΧος 
7€ μην βτράττησαν οί 7Γαρ€ΐσΐΓ€'ΐΓτωκάτ€ς τών ΑΙ- 

8 τωΧώμ, οί δ' Αΐ'γ€ΐραταί Χαβόντβς 4φορμηΡ €γ- 3» 57—59] ΤΗΕ ΛΰΗΑΕΛΝ ΙΕΑΟϋΕ. 81 

κΚίματο^ ίν€ρ^ώ^ €'7Γ€Κ€ΐντο καϊ καταττΧηκτικώ^ 

ν\€ΐστονζτώρΑΙτω\ώνΒίάτηνΐΓτοίαν ^^«Γββίΐοββ. 
αυτούς νφ' αύτων φβύ^οντα^ ίν ταί<; τη/λα*^ συμ- 

5 Ίτατηθηναί. 6 μλν ουν ^ΑλέξανΒρος ίν γβφών νομω 9 
κατ οντον ΙτΓβσβ τ6ν κίνΒυρορ, σ δέ Ά/σχ/δα/ΑΟί €ΐ/ 
τψ ΠΓβρΙ τάς 'ίτν'Κα^ ωθισμω καΐ ιτννγμφ Βιβφθάρη. 
το δέ ΧοιτΓον 7Γ\ήθο<ζ των ΑΙτωΧων το μεν σννεττα^ ίο 
τηθη, το δβ κΛτά των γ^ρημνών φευ^ον ταί9 ανο^ 

ΙΟ ϋαι^ έζβτραγτιΧίσθη. τά δέ καϊ Ζιασωθ^ν αντων 1 1 
μέρο<ζ ΐΓρο<ζ τας ι/αΟ^, ίρριφο^ τά οττλα τταναίσγρω^ 
ίμα δ* άνέΚιτίστω^ βΊΤοιησατο τον άττόττΚουν, 

Αΐτγβφαταί μ^ν οΰν Βιά την οΚνγωρΙαν άττοβα-- 1 1 
Χίντθζ την ΊτατρίΒα, ΒιΛ την βνψν^ίαν καϊ γίΐ'- 

15 νίπότητα ττάΚιν Ισωσαν ιταραΒόζω^' τΐιβΑοΐίΛθβηβΕΓθ 

' Γ -9 Υααά ρΓββββά \)γ 

κατά δέ τού^ αυτούς καιρούς Ενριττί- "ρβΛίβά γογε^β. 59 
δα9, ^9 ν^ άτΓβσταΧμένος νττο των Αιτωλών στρα- 
τηγός το*9 Ήλ€ίο49, καταΒραμών την ΑνμαΙων καϊ 
Φαρεα,ίων βτι δέ ττ^ν των Ύρνταιέων γωραν, καϊ 

ίο 'Π'€ρΐ€\ασάμ€νος Χβίας ιτλήθος ίκανον, έττοιβίτο την 
άοΓογωρησίν ως ίττΐ την ^ΉΧείαν. ο δέ Μίκκος 6 α 
ΑνμοΛος, οσττβ/ο ίτί^γανβ κατ έκβίνονς τους καιρούς 
νίΓοστράτη^ος ών των ^Αγαιών, έκβοηθήσας τταν- 
&^μ€ΐ τους τβ Ανμαίονς καΧ Φαραιβΐς αμα δβ καΐ 

«5 ΤρίΤαί€ΐς ίχων, ττροσέκειτο τοις ττοΧεμίοις άτταΧ- 
Χαττομένοις^ ένβρ^ότερον δ' * * βμττβσών βίς ζ 
ένίΒραν ίσφάΧη καϊ τΓοΧΚονς άττέβαΧε των άνΒρων 
Τ€Ττάρακοντα μίν 'γάρ ίττεσον^ ίάΧωσαν δ^ ΐΓ€ρΙ 
^ιακοσίονς των ττβζών^ 6 μεν οΰν Έ^νριττίΒας 4 

30 ΊΓΟίήίτας τονΤα τί ττροτέρημα, καϊ μετεωρισθείς 
α ρ. 6 83 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [ιν; 

κατέΚαββ ηταρά τον "Αραζον φρούρίον τ£ν Δ^ρμοΜαν 
5 €νκαφον το κν^Κούμ^νον Τ€?χο9, ο φασρρ οί μν0ο% 
το παΧαιορ ΉρακΧβα ττοΧξμονντα το?? Ήλ^ώί^ί 
€ποικοΒομηίτα(., βον\6μ€νΦΡ ορμητηρίφ χρήσ^ΟΛ $ 
60τοι5τϋ^ κατ αύτΦν, οΐ δβ ^^υμβΐοι ^^αι Φαφα^^ 
καΐ Ύριταΐ€Ϊ^ ήΧαττωμένοί μ€ν ΊΓ€ρΙ την βοήθ&αν, 
Β€Βώτ€^ Βέ το μέΚΚον 4/€ τη^ τον φρουρίου καο'ατ 
Χηψ€Φ9, το μ€ν ττρώτον ^€μπον άγγέλοξ;^ ττ/ίβτ 
τον στρατψγ6ν των Άχαίίι/, Βη\οΰντ€ΐζ τά 'γ^γο^ ίο 
νότα καΐ Β^ομ^νο^ σφία βοηθ€Ϊν^ μ€τά δβ ταύτα 
Ίτρβσββντά^ €ξαττ€αττ€λΧαν τ^ι)? ΐΓ€ρΙ των αυτών 

2 άξ(,ωσοντα<ζ. ο Β* "Κράτος οίτε το ξ€ν^κον €Βννατο 
τΐιβ ΐΛβ^β 1103 ο-νστησ-ασβαι Βιά το κατά τον ΚΚβο- 
ηο ίοΓοβδ ΓβΐΜΐγ, μ^ρ(^ον ΊΓοΚβμον ίλΧέλοίπβνΜ τινά ι$ 
των όψωνίων τον^ ^Αγαΐ/θύ^ τοί'ξ μισθοφόροι^:, 
καθόλου τ€ ταϊς ίττιβοΚαΙ^ καΐ σνΚΚηβΒην ττασι 
τοϊ^ του νοΧίμου ιτράτ/μασιν ατόλ/ι.Φ9 €χρητο ^^ 

3 νωθρώς. Βιοττερ 2 τε Ανκοΰρ^ο<: βίλβ το των 
ΜεγαΧοΊΓοΧιτων ^Κθτ^ναίον, ο τ ΈίύριττίΒα^ έξη^ βο 

4 τοις €ΐρημ€νοις Τόρτυναν της Τελψβι/σ/α^• οϊ τ€ 
Εη<ι ίη άββριιΐΓ ^νμα2οι και ΦαραιβΙς και Ύριταιβν:, 
?ί2«ί27?Γ ί?ρ?. ΒυσεΧτΓίστησαντβς εττΐ ταΣ? του στρα- 
ΧΛ β βηοβ. γητγοΰ βοηθ^ίαις, συνφρονησοΜ ίίλλι;- 
Χοις €ΐς το τάς μβν κοινός εισφοράς τοις ^Αχαιοΐς «ί 

5 μη τβΧεΐν, ΙΒΙα δε συστησα^αι μισθοφόρους, 
7Γ€ζούς μεν τριακόσιους ίτητεΐς δέ ττεντηκοντα^ καί 

6 Βια τούτων άσφαΧίξεσθαι την γωραν, τούτο Β€ 
ττράξαντβς νττέρ μ€ν των καθ^ αυτούς ΐΓρ€ΐγμάτΐ0ΐί 
£νΒ€χομ€νως βΒοξαν βββουΧεύσθαι, ιτερί δε των 3^ 59—61] ΤΗΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 65 

ποα^&ν ταναντία* ιτονηράς (γαρ ίφόΒσν καΐ ητροφά-* 
€Γ€φ^ τοί^ βονΧομίνοί^ ΒιαΧύ€ΐρ το ίθνο^ ϋόκουν 
^ΡΧΨίοΙ καί κα&τυ€μ6ρ€ς Ύ^^ονίραι• ταύτης Βίτή^ 7 
^ράξβως τ6 μλν ττΚΛστορ της αίτιας ίττΐ τύρ στρα- 
5 τηιγον αν τις άροφέροί Βυύαίως τορ οΧι^γωροΰρτα ΚαΙ 
καταμΑΧΚορτα καΐ ΤΓροϊέμ^νορ αβί τους Β€ομ€Ρους. 
ττάς ^^άρ .0 κΐρΒνΡ€νωρ, βως μΐρ &ρ τιρος ίλιτΙΒος 8 
άρτίχηταύ ιταρά τ&ρ οΙκ€ίωρ καΐ συμμάγωρ^ 
νροσΰίρέχβιρ φιΧ^ΐ τανται^ς, οταρ δέ Βυσχρηστώρ 

ΙΟ Αιταγρφ, τοτ ήΒη βοηββΐρ αρα^κάζ€ταΰ αύτφ κατά 
ΒύναμΛΡ, Βώ καΧ Ύριταί€υσ(, καΐ Φαραιβΰσι, καΐ 9 
ί^νμαίοι,ς, οτι μέρ ΙΒία συν^στησαρτο μισθοφόρους 
-καταμέΧΚορτος του των ^Α,γαιωρ η^€μόρος, ουκ 
€γκ\ητέορ^ &γ* δέ τάς €ΐς το κοΐρ6ρ βίσφορας 

15 ά7Γ€ΪτΓαρ, μ€μψίβΑύφητ€θΡ, €χρήρ ^άρ τηρ μ€Ρ ίο 
ΙΒίαρ γρβίαρ μη ιταραΧίΤΓβΪΡ, €ύκαιροΰρτάς (γ€ Β η 
•καΧ Βνραμέρους, τα δέ ττρος τηρ κοιρήρ ττο'Χ,ιτβίαρ 
Βίκίμ^ συΡτηρ€ΪΡ, αΧΧως τ€ £); καΐ κομιΒης ύπαρ' 
χονσΊ^ άΒιατΓτωτου κατά ητονς κοιρούς ρομους, Το 

«ο ϋ μίγιστον, ^γ€'γθρ6τας άρχη^γούς τοΰ τώρ ^Κγαιώρ 
0ΊΜττηβΐατος, 

Τα μ€Ρ ονρ κατά Τΐ€λθ7Γ6ρρησαρ €Ρ τούτοις ηρ, β1 
6 Β^ βασιΧβυς ΦίλιτητΌς ΒιέΚθων τηρ Β.α2ΐ9. τΐιβΈρΐ•. 
^βτταΧιαν τταρηρ €ΐς Άττβιρορ. αρα- ί»ΐίβ Απ»ΐ)ΓΑοΐϋ ^ 

»5 ^Καβών ΒΙ τους *ϊί7Γ€ΐροίτας α μα τοις Μ.α^€Βόσι 
ΌΌ^ρΒημύ καί τους ίξ ^Αχαίας αύτω συρηρτηκότας 
σφβρΒορητας τριακόσιους, ίτι δέ τους τταρά Πο- 
Χυρρηρίωρ ά7Γ€στα\μ€Ρους Κρήτας Ίτβρτακοσίόυς, 
νροψγε, καϊ Βιελθώρ τηρ "Ήττβίρορ τταρηρ €ΐς την 

3ο τώρ ^Αμβρακιωτώρ χωραρ, εΐ μΐρ οΰρ έξ εφοΒου 3 

6—2 84 Ρ01ΥΒΐυ8: [ιν. 

κατά, το ίτι/ϊ/βχβς ένέβαΧΕν €ΐ^ τήν μ€σ6τ/αιαν την 
ΑΙτωΧία^, αφνω. και τταραΒόξω'ζ έΐΓΐιτβσώρ Βνράμ€ΐ 
βαρεία τοί9 δλο*9 ιτρά^μασι,ν €Ίητ€θ€ίκ€ΐ, τέΧος* 

4 ννΡ δέ ΤΓβίσθεΙ^ τοίί ^Άιτζίρώταις ιτρωτον €κιγο^ 
ΧιορχηοΌί τον ^Αμβρακον, €Βωκ€ τοϊ^ Αίτωλοίς $ 
άνα,στροφην €& το κα\ στηναι κολ ιτρονοηθηναί τι, 

5 κα\ τταρβσκ^υάίτασθαι, ΐΓρο<ζ το μβλΧον, οΐ ^αρ 
^Ηττέιρώται το σφ€Τ€ρον άνατγκοΜΤβρορ τιθέμβροι 
του κοινού τώρ σνμμά'χ^ων^ καΐ μ€^ά\ω^ σιτουΒά^ 
ζοντ^^ νή> αυτούς ιτοιήσασθαι τον ^Κμβρακορ^ ίο 
έΒίοντο του ΦίΧίΐΓΤΓου ττοιήσασθαι ττοΧιορκίαν 

6 ΤΓβρΧ το γωρίον καΐ τοΰτο ΊΓρ6τ€ρον ίξέΚύν^ ττβρί 
ιτΚβί^του ΊΓΟιονμβνοί το κομίσασθαι την ^Αμβρα^ 
^ίαν τταρά των ΑΙτώλωρ^ τούτο 3έ '^νίσθαι μόνως 
αν βλττίζοντβς, εΐ του ιτροβιρημένου τόιτον κυριεύ- ι$ 

7 σαντες ετηκαθίσαιεν ττ) ττόΐΚει, 6 ^άρ "Άμβρακος 
€0•τι μ€ν χωρίον €υ κατεσκευαο-μένον καϊ ττρο^ 
τβιγίσμασ^ και τείγβι^ κείται δ' εν Χίμναις, μίαν 
άτΓ^ της χωράς στενην καϊ χωστην ίχων ιτρόσοζον, 
επίκειται δ' εύκαίρως τρ τε χωρά των ^ Αμβρακιω^ αο 
των καϊ τύΙ ττοΚει, . - « 

Β ΦίΧιΤΓΤΓος μέν ουν πεισθείς ^Ηττειρώταις, καΐ 

καταστρατοπεΒεύσας περί τον'Άμβρακον, εγίνετο 

. περί την παρασκευήν των προς την ποΧιορκίαν* 

62 ,^ωΐβ Λβ Αβίο- ^κόπας δέ κατά τον καιρόν τούτον η 

Μί1^ϊ?ι{ϊ^^Ι άναΧαβών τους ΑίτωΤωύς πανΒημεί, 

^και ποιησαμενος την πορειαν οιά ί^€τ• 

ταΧίας, ενέβαΧεν εις ΜακεΒονΙαν, καΐ τον τε σΐτον 

επιπορευόμενος τον κατά τήν ΤΙιερίαν έφθειρε^ καί 

^ Χείας περιβαΧόμενος πΧηθος επανη^ε^ ποιούμενος ι^ 61—63] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΛΝ ΐΕΑΟϋΕ. 85 

τί^ν ΐΓορ€ΐαν ώ<ζ €7γΙ το ύΛον. έκΚίίΓοντων δέ των ι 
κατοίκούντων τον τόιτον, €ΐσ€\θών τα τ^ίχη ϋτα- 
Τ€σκαψ€ καΐ τάς οΙκίας καϊ' τ6 Ύυμνάσιον, ττρο^ δέ 
τοντο*9 €ρέ'7Γρησ€ τάς στοάς τάς ττεμί το Τ€μ€νος, - 

5 καΐ τά Χο^ττά Βν€φθ€ΐρ€ τών αναθημάτων, οσα, 
νρος κόσμον ή γρβίαν ντΓηργβ τοΙ<ζ βίς τάς ττανη* 
γύρ€ΐζ σνμίΓορβυομένοις* αι/βτ/σεψ'β δέ καΐ τάς 
€ΐκ6νας των βα/ΤίΚεων άτνάσας, ούτος μεν ουν $ 
€νθ€ως κατά την βνστασιν του ιτοΧέμον καΐ την 

ΙΟ ΊΤρώτην 'ττράξιν ον μόνον τοις άνθρώττοις αλλά καΐ 
το«Γ θεοίς ιτοΚεμον ίξενηνογως έτταν^ει, καΐ τταρα- 4 
γενόμενος εΙς ΑΙτώλίαν ούχ ώς ήσφηκώς αλλ' ώ^ 
άτγαθος άνηρ εις τά κοινά ττράτ/ματα ^γε^ονως 
ίτι,μάτο καΐ 'πβριεβΧέττετο, ττΧηρας ελττίΒων κενών 

15 ^^αX φρονήματος άλογου ΐΓεττοιηκώς τους Αίτωλους* 
^<τχον γάρ €Κ τούτων ΒιάΧηψιν ως της. μεν ΑΙτω- 5 
Χίας οι5δ' εγγιξίειι^ τοΧμήσοντος ούΒενός, αύτοΐ' Βε 
ΊΓορθησοντες άΒεώς ου μόνον την ΤΙεΧοττοννησον, 
κα^άττερ εθος ην αύτοΐς, άΧΧά και την &ετταΧίαν 

αο καΐ την "Μ,ίΐκεΒονίαν. ΦιΧίΊΓίτος Βε τά ττερι τι;ι/63 
ΪΑακεΒονίαν άκουσας, και ιταραγρημα της Ήττε^- 
ρωτων αη^νοΐας καΐ φιΧονεικίας τάττίχειρα κεκο-^ 
μισμενος, εττοΧιορκει τον "Αμβρακον, χρησάμενος ι 
δέ τοις τε χωμασιν ενερη^ώς καΐ τί) ρ^,,.ρ ^^^^ ^^. 

«5 ΧοΐΊττ} Ίταρασκευιί ταχέως κατεττΧηξατο ^'^"* 

τους ενόντας, καΐ τταρεΧαβε τό χωρίον εν ήμέραις 
τετταράκοντα ταΐς ιτάσαις, άφείς Βε τους φυ- $ 
Χάττοντας ύττοσττόνΒους, οντάς εις ιτεντακοσίους 
ΑΐτωΧών, την μεν των ^ϊί'ΤΓειρωτών ετνιθυμίαν 

3© εττΧήρωσβ τταραΒούς τον "Αμβρακον, αύτος δ' 4 86^ ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [IV. 

; άνάΚαβών την Βνναμιν 'Π-ροήγβ τταρά ΧαράΒραν, 
σίΓ^ϋων Βάιβήραι τον *Αμβρακΐ4€ον καΧούμενον 
κό\ΊΓον, ον στ€νωτατόν €στέ, κατά το των ^Κκαρ' 

5 νάνων ίερον καΧούμ^νον "Ακτίον. 6 γαρ ιτροειρη* 
μένο^ κόΧτΓος βΚΊτίτΓτα μ^ ίκ του ^νκέλ^χον νβλά- 5 
Ύονς μεταξύ της Ήττβήροι; καΐ της ^Ακαρνανίας 
στ^νφ τταντέΚως στόματι (λε/'ττβ* γαρ των ττεντε 

6 σταΒίων)^ ττροβαίνων δ' εΙς τήν μεσό^αιαν κατά 
μλν το ιτΚάτος €φ' έκοπταν στοίβα κβίται^ κατά δβ 
το μήκος άτΓΟ τον ττεΚατρίυς ΐΓροττίτΓΤβι, ττβρί τρία» ίο 
κοσίΛ στά8ια' Βιορίξα Β^ την "Ηττ^ιρον καΐ την 
^Ακαρνανίαν, Ιίγων την μίν "ϋττ^ιρον άττ^ των 

7 άρκτων την δ' ^Ακαρνανίαν άττο μεσημβρίας, ττβ- 
ραιωσας δέ κατά το ττρο^ίρημίνον στόμα την 
δύναμιν, καΐ ΒνεΧθών την ^Ακαρνανίαν, ήκε της ι δ 

. Ληά ΐητΛίβά Αβ. ^.ΙτωΧίας Ίτρ^ς την καΧουμένην ΊΤοΧιν 
^^ Φοίτίας, σνμτταραΧηφώς ^Ακαρνάνων 

8 τΓ^ζούς ΒνσχίΚίους Ιττιτύς δέ Βιακοσίονς. ττ^ρι^ 
στρατοπβΒβνσας δέ τήν Ή-ροαρημενην ττόΧιν, καϊ 
ΊτροσβοΧάς €ν€ρ'γονς καϊ καταττληκτίκάς €πϊ Βύο ίο 

ημέρας Ίτοιησάμενος, τταρέΚαββ καθ* 

ίΛκίΏζ Ρηοβίβ&β ί^/ 'ί^^' '5> Ν 

ομοΧοηίαν, άψ€ΐς νΊΓοστΓονόονς τους 

9 ένόντας των ΑίτωΧών. της δ' ετηονσης νυκτός, ώς 
€Τί μενούσης άναΧωτου της ττόλβως, ψ}κον βοηθούν^ 
τ€ς ΊΓβντακόσιοί των ΑΙτωΧων* ών την ιταρουσίαν «5 
Ίτροαισθανομενος ο βασίΧβνς, καθείς έιτί τινας 
τόίΓους εύκαιρους ενέΒρας, τους μεν ττΧεΙους αντων 
άΊΓέκτ€ί,ν€ τους δβ Χονττονς νιταχαρίους ίΧ^β^ 

ΙΟ «ττλ^ι/ τβΧέως οΧΐηων. μετά δί ταΰτα. σ^τομετρψ 
. σας^€ΐς τριφκον$* ημέρας την Βνναμίν ^κ τον ττερί- ρ 63, 64] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 8Τ 

καταΧ,τιφθέντύζ σίτου (ιτολι) γαρ 'ΤτΧηθο^ έρ 
ταΖ^ Φοίτίαι^ βνρέ&η συνηθρο^σμίνον) ιτροηη^ 
7Γθΐούμ€Ρο<; ττ^ν ττορ€ΐαν €ΐ<ζ τήν Χτραηκήν* 
(Βοτο^τχωρ ϋ τής *η'6Χαύ^ ιτερί Βίκα στάΖια 1 1 

5 κατ€στρατο'η'ίΒ€νσ€ ιηρΐ τον Ά)^€\φον ιτοτα^ 
βΑον, ορμώμ^νοκ δ' ίντ^υθ^ άί^ά^ ίιτ&ρθ^ι την 
'χώραν, ονΒενο^ ίιτβξιέναί τσΧμΛοντο^ των ντΓ€* 
ναντίων. 

Ο/ δ' ^Αχαιοί κατά τους καιρόν^ τούτους -ττίβ- 64 

ι• ξϋμ€νο^ τφ ΊΓοΧέμφ, τ6ν Βί βασιΧία ττυνθανόμβνοι 
σνρ€^ψβ<ί βίναι, ττίμίΓουκτυ ττρέσββί^ άξιονντ€9 
βοηθβΐν' οΐ καΙ σνμμίξαντβ^ €τι ττηρΐ Χτράτον ι 
οντί τφ ΦΐΚίΐΓττφ τά Τ€ Χοίΐτά Βί€Χίτγοντο κατά 
τάί έντόΚά^, καν τά<; ωφ€Χ€ία^ ύΊΓθΒ€ΐκνύντ€ς τφ 

1 1 στρατοττύΒφ τά/ζ €κ τή^ ττόλ^μία^ Ιτταθον αντον 
Βίαβάντα το ^Τίον ίμβαλβΐν €*? την Ήλβ/αι/. ών $ 
ο βασιΧενς Βιακονσας τονς μεν ιτρεσβεντάς τταρα- 
«ιτβτχβ, φησα^ βουΚ^ύσύσθαι ιτΒρΙ των τταρακα^* 
Χουμενων^ αύτος Β* . άναξ€νξα<; ιτροη^ε, ττοιούμβνο^ί 

3ο ττ/ν ΊΓορβίαν ως 6ΊγΙ ΜητροττόΧεω^ξ καΐ ΚωνώτΓη<;. 
οί δ* Αιτωλοί την μεν άκραν της ΜητρονόΧεως 4 
κατεΐχρν, την Βε ΊτόΧιν εξεΧίττον. ο δέ ΦΙΧιττιτος 
εμπτρήσας τ^ ΜητροΊΤοΧιν ττρσρεί κατά τ6 συνεχές 
επϊ τ^ν ΚωνωΊτην. τάν 8* ΑΙτωΧων 5 

25 ιιττΓεων αυροισίίεντων καΐ τοΧμησαν*- 

των άττανταν Ίτρος την του ττοταμοΰ Βίάβασιν, ή 
κεϊτΜ ΊΓρ6 της ττόΤίβως είκοσι, στάΒια Βιεχουσα, καϊ 
ττεπεισμενων η κωΧνσειν τεΧείΐύς η κακοπονησειν 
ΊΓοΧΧά τους ΜακεΒόνας ττερί την εκβασιν^ συννοη* 6 

39 σας αύτων τήν ετηβοΧην 6 βασΐΧεύς ττΰφηγγεΐΚε 158 Ρ01ΥΒΙϋ8.. [ιν. 

τοί9 7Γ€λταστα?9 ν/Μίτο*9 εμβάΧβΖρ €49 τον νότα*, 
μον καΐ ΊΓοι,ΛσθαΛ την Ιίκβίΐσίν αθρόους κατά τάγ- 

7 μα συνησιηκότας. των δέ ττβιθάρχούντων, αμα 
τ^ την ττρωτηρ Βιαβηρία σημαίαν βραχέα ταύτης 
καταττβιράσαντ^ς οι τΰον Αιτωλών ιττΊτύς^ έν τφ 5 
ταύτην τ€ μβϊναι συνασττίσα^αν και την Βεντέραν 
και τρίτην ΒιαβοΛνούσας συμφράττ€ΐν τοις αιτλοί^ 
ττρος την νφεστώσαν, άττρα^οΰντβς καΐ Βυσγρηστως 

8 άτταΧΚάττοντες απτεγωρουν ττρος την νοΚιν. κοιί 
το ΧοΐΊΓον η8η τό μεν των ΑίτωΧών φρόνημα ίο 
σνμτΓβφβίτγός €ΐς τάς ^67ί€ΐς η^€ την ησνχίαν^ 

9 δ δέ ΦίΧινπος εττιΒιαβάς τφ στρατενματι, καί 
ΤΓορθησας αΖεως καϊ ταύτην την χωράν Ί^κεν €ΐς 
την ^Ιθωρίαν* τοΰτο δ' ίοτΐ χωρίον ο κείται μεν 
€7γΙ της ΊταρόΒον κυρίως, οχυρότητί Βε φυσική καί ι$ 

ΙΟ ... χειροτΓΟίητφ Βιαφερει* σννεγγίζοντος 

δ' αύτοΰ κατα7ΓΧα*γέντες οι φυΧάττον* 

τες εξέΚιτΓον τον τόττον' 6 Βε βασιΚεύς κνριεύσας 
II του τότΓου εις εΒαφος καθεΐλε, ιταραΐΓΚησίως δέ 

καΐ τοίς ΧοΐΊΓούς ιτύρ^ους τους κατά την χώροΛ^ εττέ- «ο 
65 τάξε τοις ττρονομεύουσι καταφέρειν. ΒιεΧθών δέ τα 

στενά το Χοιττόν ηΒη βάΒην και ττραεϊαν εττοιεΐτο 

την ΤΓορείαν, άναστροφην ΒιΒονς τ^ Βυνάμει ιτρος 

2 τάς αττό της χώρας ώφεΧείας, ^εμοντος δέ τον 
στρατοΊτεΒου Ίτάντων των εττιτηΒείων, ηκε ττρος «5 

3 τους ΟΙνιάΒας. καταστρατοττεΒεύσας δέ 'ττρός τ6 
ΤΙαιάνιον τοΰτο ττρώτον εξεΧεΐν έκρινε* ντοιησά* 
μένος Βε 'ττροσβοΧάς συνέχεις εΐΧεν αντο κατά 
κράτος, Ίτολιν κατά μεν τον νερίβολον ου μεγαΧην 
(ελάττων γσ/5 ην ετττά σταΒΙων), κατά Βε την 30 64, 65] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΚ 89 

χτυμιτασαν κατασκευήν οΙκιων καΧ τειγων καΧ 
νύρ^ων οι3δ' οτΓοίας ί/ττω. ταύτης Βέ το μ€Ρ 4 
Τ€Ϊχοζ κατέσκαψε Ίταν βίς εΒαφος^ τάς δ* οίκησβι^ 
ΒιαΧνωρ τα ξύΧα και τον κέραμον. €49 σχβδ/α^ 
5 καθήρμοζβ τω ττοταμω μετά ΐΓΟΚΚη<ξ φίΚοτΰμίας 
6*9 τον^ ΟΙνιάΒας. οι δ' ΑίτωλοΙ τό μβν Ίτρώτον 5 
ειτεβάΚοντο Βιατηρβϊν την άκραν την εν τοις 
ΌίνιάΒαις, άσφαΧισάμενοι τείγεσι και ' ττι Χοιιτζ 
καταό'κεχβ^' συνεγγίξοντος δέ τον ΦΐΚίτητου κατά- 

ιβ ττΚατ^έντ&ζ εξεχώρησαν, 6 Βε βαΰτΐλενς 6 

τταραΚαρων και ταυτην την ττοΧιν, εξ 
αντη<ί ΊτροεΧθων κατεστρατοττεΒενσε της Καλν- 
Βωνίας ιτρος τ^ γωρίον ογυρον, ο καΧεΐται μεν 
*Έλαο9 ησφαΧκτται Βε τείχεσι και ταϊς Χοιτταΐς 

15 τταρασκευαΐς Βιαφερόντως, Άττάλοι; την ιτερί αν- 
τ6 κατασκευτ^ν άνοΒεξαμενον τοις ΑΙτωΧοΐς. (γενό- ; 
μενοι δέ και τούτου κύριοι κατά κράτος οι Μ^ακέ- 
Βόνες, και ιτασαν κατασύραντες την ΚαΧυΒωνΙαν, 
1]κον ΊτάΧιν εΙς τους ΟινιάΒας. 6 Βε ΦίΧιτττΓος 8 

•20 σχτνθεασά μένος την ευκαιρίαν του τόπου ττρός τε 
ταλΧα καΧ μάΧιστα προς τάς εις ΈΙεΧοττόννησον 
Βιαβάσεις, εττεβάΧετο τειγίζειν ττιν ιτοΧιν. τους ρ 
^άρ ΟινιάΒας κεϊσθαι συμβαίνει παρά θάΧατταν, 
επΧ τφ πέρατι της ^Ακαρνανίας τφ προς ΑιτωΧσνς 

2$ συνάπτοντι^ περί την αρχήν του Κορινθιακού 
κοΧπου, της Βε ΧίεΧοποννήσου τέτακται μ^ν ή ίο 
^<5λ*9 καταντικρύ της παραΧίας της των Αυμαίων, 
εγγιστα δ' αυτής υπάρχει τοις κατά τον ^Αραξον 
τόποις* απέχει ^γάρ ου πΧεΐον εκατόν σταΒίων. 

3© εις α βΧεψας την τε άκραν καθ* αυτήν ησφαΧίσατο, 1 1 90 ΡΟΖΥΒίυδ. [ιν. 

καΙ τφ Χιμέρί /εαΐ τοις ν€ωρίοις ομού τ^Ιγρς τΓ€ρι• 
β<ιΚων €ν€^€ίρ€ΐ σννάψαι ττρος την ακραν, χρώ- 
μβνος 7Γ/)09 την οίκορομίαρ ταϊς €Κ του ΐίαιανίου 
ΐΓαρασΜ€ΧΗΐΙς. 
66 *Έτ* δέ 9Γβ/>1 ταύτα ^γι,νομενου του βίΐσίΚέως 5 
Εηά ιι,βη ίβίαπυι 'Γ«Ρ^ϊ' €Κ Μακ€Βονίας οτγ'γβΧος &$ασα' 
ϊ?ΓΛίϊβ£ϊ Φ^ν δτ* σνμβαίν€ί τους ΑαρίαΡ€Ϊ<;, 

ΐΓΟίη ϋιβ^ ΝοΓίΙι. ί / ^ > ττ -ν ' 

ντΓΟΡ^νοηχοτας τηρ €ΐς ίίέχοττορνψΓΟΡ 
αυτού στρατβίαρ, άθροίξβιρ Βυράμ€ΐς καϊ τταρα- 
σκ€υην 7Γ0ΐ€Ϊσθα4 μ€^άΧην, Κ€κρικότας €μβα\€ΪΡ ίο 

2 6*9 την Μ,ακζΒορίαρ. άκουσας Βε ταύτα^ καΧ νο" 
μίσας άνατ/καϊορ €Ϊναι, βοηθΛρ κα/τα τάγρς τ§ 
Μ,ακβΒορία, τους μλρ τταρά των ^Αχαιώρ Ίτρίσβ^ι,ς 
άττέοΎβίλβ, Βούς αττοκρίσι,ρ οτι τοϊς νροοι^γγβΚμί- 
νοίς έτταρκίσας ούΒβν ΤΓρουρ^ι,αίτ€ρον ττοιήσετΜ ι δ 
μ€τά ταύτα τόύ βοηθβΐν σφίσι κατά Βύναμιν^ 

3 αι5τ09 δ' άναζεύξα,ς μ€τά σιτουΒής έττοιΛτο την 
βττάνοΒον ίίτΓβρ καΐ την ιταρουσίαν βίτεττοίητο, 

4 μέΧΚορτος Ββ αυτού Βιαβαίναν τον ^ Αμβρακικον 
κοΚτΓον έξ ^Ακαρνανίας βίς "Ηττβ^ροι/ ΐταρήν ίφ^ 2ο 
ένος Χέμβου Αημήτρ^ος 6 Φάριος, €ΚΐΓ€7Γτωκώς 
ύτΓο'Ρωμαίων ίκ της ^ϊλΧυρίΒος• ύττ^ρ ών έν τοΙς 

5 .7Γ/>ο τούτων ημίν Β^ΒηΚωταί. τούτον μεν ουν 
ΦίΧιτΓΤΓος άίΓοΒεξάμενος φιΚανθρώττως €Κ€\€υ(Τ€ 
'ίτΧβΐν ως €ΤγΙ Τίορι,νθον κάκάθεν ηκ€ίν Βιά θ^ττα- 2$ 
\ίας βίς ΜακεΒονίαν, ούτος Β^ Βιαβάς βίς την 
'Ήττειρον 7Γροη^€ κατά το συνεγίς €ίς το νρόσθεν. 

6 7Γαρατγ€νομένου δ' αυτού της Μ,ακβΒονίας βίς ΤΙέΧ- 
\αν, άκούσαντ€ς οί ΑαρΒάνίΟί ιταρά θρακών 

. Τίνων αύτομοΚων την ΊΤζφουσίαν τού ΦιΧίτ^όυ, $0 6δ— 67] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 91 

Κ(χταΊΓΚατ^ΊΠ'€<; τταραχρημα Βίέλνσαν την στρα^ 
Τ€ίαρ, κανπ€ρ η8η σύν€γγυς οντ&ζ της Μακ€Βονίας. 
ΦίΚΐΊΠΓος δβ 'πνθόμ€νο<ξ την των ΑαρΒανίων μβ- 7 
τάνοιαν τους μεν Μακ€Β6νας Βιαφηκ€ ττάντας ΑτΙ 

5 την της οττώρας αν^κομιΖην, αντος δί ττορβυθβΐς 
6*9 &€ττα\ίαν το Χοιιτόν μβρος του θέρους εν 
Ααρίστ} Βιψγεν. * * * 

Κα* το μεν ττρωτον έτος ε\η^ε της ιητοκείμενης τι 
οΚυμτΓίοΒος, ιταρα δ€ τοΙς ΑΙτωΚοΙς ηΒη των VI 

ΙΟ άρχαιρεο'ίίύν καθηκόντων στρατηγός νιρεθη Αωρίτ 
μαχος, ος τταραυτίκα την άρχτ^ν ττα- τι,β Αβίοΐι»ηί 
ρίΐΚαβων καΧ τους ΑΙτωΧούς άθροίσας 2ά**ί2οΐςβά^ϋϊ! 
μετά των ί'/τΚων ενέβαΧεν εΙς τους ανω 
τόπους της ^Ηπείρου καΐ τήν χωράν εΒ'^ου, θυμικώ- 

15 τερον χρωμενος τβ καταφθορ^* τ^ γαρ πΧεΙον ου « 
της σφετίρας ωφεΧείας α\Χα της των ^Ηπειρωτών 
βλάβης χάρίν έκαστα αννετελει. ττεφαγενόμενος $ 
Βί ττρος το ττέρϊ ΑωΒωνην ιερόν τάς τε στοάς 
^νέττρησε καΐ ιτοΧΚά τφν αναθημάτων Βίέφθεφε, 

ίο κατάσκαψε δέ καΐ τ^ν Ιεράν οΐκίαν, &στε μητ 4 
ειρήνης ίρον μήτε ιτοΧεμου ιτρός ΑΙτωΧούς ύττάρ" 
χειν, άλλ' ίν άμφοτεραις ταΐς περιστάσεσι παρά 
τά κοίνά των ανθρώπων ίθη καΐ νόμιμα χρήσθοΛ 
ταΐς έπφοΚαϊς. 

•5 Οΰτος μ^ν ουν ταύτα καΧ τοιαύτα Βιαπραξά** 5 
μένος επανψγεν αΰθις εΙς την οίκείαν* β. α «8. ΐη ϋι» 
του οε χειμωνος ετι προβαίνοντος, |Τ;*5.**ρ7(Γ*?^ ^ 
καΧ πάντων άπηΧπίκότων την πα- "»*»«» 
ρουσιαν τοΰ ΦιΧίττπου Ζιά τόν καιρόν, άναΚοτ 

^ βώρ 6 βασιλεύς χάλκάσπιΒας μίν τρισχΐΚίους 92 ΡΟΙΥΒίν^: [πΓ• 

ϊΓ6λταστά? δέ ίίσχίΚίον^ καί Κρητα^ τριακόσιους, 
ττρος δβ τούτοίς ίτητΈΪς τους ΊΓ€ρΧ την αύΚηρ €ΐς 

7 τ€τρακοσίους, ΊΓροψγ€ν άττο Ααρίσης* καΐ Βΐάβι-- 
βάσας τούτους €Κ θβτταλ/α^ €ΐς Έ»ΰβοίαν κάχ€Ϊ0€ίτ 
€ΐς Κΰνον Ι^κβ Βία της Ήοιωτίας καΙ ΜβγαρίΒος $. 
€ίς Κόριρθον ΊΓ€ρϊ τροιτάς χ€ΐμ€ρινάς, €ν€ρ^6ν καϊ 
Χαθραίαν '/τβττοίημένος την ιταρουσίαν οΰτως ωστ€ 
μηΒένα Τΐ€ΧθΊΓοννησίθ9ν ύιτονοησαι, τά γεγονός, 

8 κΚείσας δέ τάς ττύΧας του Κορίνθου καί Βία\αβών 
τάς οΒονς φυ\ακαΐς, τρ κατά ττοΒας *Άρατον μεν ίο 
τον πρεσβύτερον ώς αύτον €Κ του Χικυώνος μετβ^ 
ΊτέμίΓετο, ^/ράμματα τβ ιτρος τον στρατηγ6ν των 
*Κγαιων καί ιτρος τάς ττοΧενς εξαιτεστεΧΚεν, €ν οΐ^ 
Βι^σάφεν 7Γ0Τ6 καΧ νου Βεήσεί συναντάν ττάντας 

9 €1^ τοΙς οττΚοίς• ταύτα δ' οίκονομήσας άνέζευξε, 15 
καί ττροέλθών κατεστρατοιτεΒβνσε της ΦΧιασίας 

68 ΊΓβρΙ το Αιοσκούρίον. κατά δε τους αυτούς καιρούς 
Έ^νριττίΒας, βγων Ήλβίωι^ Βύο \6γρυς μετά των 
ττειρατων κοΧ μισθοφόρων^ &στ είναι τους ττάντα^ 
εις ΒισχιΧίους και Βιακοσίους^ Άμα δε τούτοις ίο 
ΐΊΤΊτεϊς εκατόν, ορμησας ίκ ΨωφϊΒος ίίΓΟίείτο την 
ΊΓορείαν Βιά της Φενικης και ΧτυμφαΧίας, ούΒεν 
μεν εΙΒύς των. κατά τον ΦίΧιτητον, βουΧόμενος δέ Ι 
« κατασΰραι την των Χικυωνίων χωράν, της Βε 
νυκτός της αύτης εν ^ συνέβαινε στρατοττεΒεύειν 15 1 
«ιά ίβΐι !η ινίΜι Λ τον ΦίΧΐΊητον ΊτερΙ τό Αιοσκούριον,. 

ρΙαιιάβΗηχ ρΛΗγ ^ . ' λ / ^ 

οίΑβίοΐίΑη•, ηταρηΧΧαχως την στρατοττεοειαν του 
βασιΧέωις ττερί τί^ν εωθινην εμβάΧΧειν οίος *γ ην 
3 €49 την %ικυωνίαν, των δέ ιταρά του ΦιΧίτητου 1 
Κρητών τίνες άττοΧεΧοΐ'η'ότες τάς τάξεις καί Λ ί 67^69] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 93 

δ*<χϊ'€ΐ;οϊΠ"€9 ττε/οΐ τάς ΐΓρονΌμύίίΡζ ίμιτίτΓτονσιν €ΐς 
τον^ 7Γ€ρΙ τορ Έ»νρΐ'7ΓίΒαν, ονς ανάκριναν καΐ 4 
σχτν€ί<; την τταρονσίαν των Μακ€Β6ρων 6 ιτροβίρη^ 
μένος, ονΒ€νΙ ττοιήσας φαν€ρ6ν ούΒβν των Ίτροσιτε•^ 

5 Ίττωχόταον, άναΧαβών τήν Βνναμιν έξ ύιτοστροφης 
ΰύθι,ς άν€λν€ την αύτην οΒον €ν ζιτ^ρ '^Κ€ν, βον\όμ€^ 
νος, Άμα δέ καΐ κατβΧττίζων καταταγτησ^ιν τους Μα- 5 
χβΒόνας Βΐ€κβα\ών την ΧτνμφαΧίαν καϊ συνάψας 
ταΐς ντΓβρκβιμέναις ΒυσγωρίαΛς, 6 Β^ βασιΚεύς 6 

ΙΟ οα€ν €ΐΒως των ττβρί τους ν'7Γ€ναντίους, κατά δέ 
τήν άντον ΊΓροθζσιν άναζ^ύξας την ίωθινήν ιτροψ/β, 
ιίρίνων ΊΓθΐ€Ϊσθαί την νορείαν τταρ αυτόν τον 
^τνμφαΧον ώς εττΐ τάς Καφνας' ένθάΒβ ^άρ η 
€γ&γράφ€ΐ τοις ^Αχαιοΐς σνναθροίξβσθαι μ€τά των 

15 ίτΓΧων. της Ββ ΐΓρωτοττορβίας των Μακ€Βονων69 
ίττφαΧούσης βττΐ τήν νΊΓ€ρβο\ήν την ιτβρί το 
καΚούμενον ^ΑνεΚ,ανρον, ή τΓρόκ€ίταί της των 
ΧτυμφαΧίων ΐΓ6'Κ€ως ΐΓ€ρϊ Βέκα στάΒια, &μα συνε- 
κνρψΓ€ καΐ την των ^Ηλ,βίο^ν ΊΓρωτοτΓορ€ίαν συμ- 

βο ΊΓβσβΐν €7γΙ την ν7Γ€ρβο\ην, 6 μίν ουν ΈύρίττίΒας α 
σνννοησας τ6 ^/€^ον6ς ίκ των ττροση^γγβλμένων, 
^αραΧαβών μ^θ* έαντον τ ίνας των ίπιτέων καϊ 
ίιαΒράς τον ίνβστώτα καιρόν έττοιεΐτο την άττο^ 
γωρησιν ^Ις την Ψωφ^α ταΐς άνοΒίαις' το δέ ζ 

ί5 ΧοιίΓον ΊτΧηθος των Ήλβίωι/ έγκατα- ^^^^^ ^^ ^^^ ^ 
ΧέΧαμμένον νττο τον 'προ€στώτος κα\ ^^^^^ 
^γ&γονός έκπΧα/^Ις βττΐ τφ σνμβ€βηκότι κατά ττο- 
ρ€ίαν ίμ€ν€, ΒιατΓθρούμ€νον τί ΒΛ ιτοιβΐν καϊ ττρ 
τρ€ν€σθαι^ το μ^ν γά/) ιτρωτον αυτών οί 'Τί'ροζ- 4 

10 ατώτΒς νττ^Χάμβανον των ^Κγαιων αυτών τινας 94 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [ιΫ. 

συνηΓφ€βοηθηκ€Ράι, καΙ μαΚκττ ηττβτωρ ^νϋτού^ 

Ύον*ζ ί^ρξ^ζΛ^ δ*ά το τοωντοι^ ονλοί^ κεχρησθοΑ 
τού^ ΊΓρο€ΐρημίνου^ εν τφ ιτ^ρΧ Σ^λλασα»!/ ττρο^ 
ΚΚ€ομ4νη κιν^ννψ^ καθοιτΧία-αντο^ ^Αντιη^όρου $ 

6 του βασιΧέως ΐΓρο<ζ την τταρονσαν χρείορ, Β^οιτερ 
άττ^γώρουν τηρουντες τά? τάξ€(,ς ττρος τινα^ νττερ* 
Β€ξίονς τόίΓους, ουκ άνεΚιτίζορτ^ς την σοοτηρίαν. 
αμα δβ τ^ ιτροσάψίντα^ αύτοΐ^ τοι/9 ΜαΛ€δόϊ«ς 
σνν€γγν<: ^€νίσθαί λα/3όϊ/Τ€9 εννοιαν του κατ ίο 
αΚηθείβ,ν οντος, ττάντ^ &ρμησαν ητρσς φυγην 

7 ρίψαντ€ς τα ίπΧα. ζατ/ρίι^ μλν οΰν βαΚωσχεν 
αυτών 7Γ€ρΙ χ&Κίους κόΧ Β^ακοσίον^, το δβ Χοινον 
Βί€φθάρη ιτΚηθο^, το μ€Ρ ύττο των 'Μίακ€Β6νων το 
δέ ύνο των κρημνών Β^φυγον δ' ου ττλβ/ονί τών 1 5 

8 €κατ6ν. 6 δέ ΦίΚίτητο^ τά τ< σκυΚα καί το^ 
(ΐΙχμαΧωτου^ €ΐς Κόρινθον άττοΊτέμψας €«χ€Τ0 

9 τύν ττροκζίμένων. τοΪ9 δ^ ΤΙεΚαποννησίοι^ ίγΑπ \ 
ΊΠΐράΖοξον έφάνη τά 'γ€^ονο^' &μα ^γβφ ηκουον την 

^ τταρουσίαν καΐ την νίκην του βασιΧέω^. 2ο 

70 ΤΙοίησάμ^νος δε την ιτορ^Ιαν Βιά της *ΑρκαΒία% 
τΐιβΗΐιβιηΕΓοίιβά ^^^^ τΓολλά^ άναΒ€ξάμενος χ^ω^ας καΙ 
^ ^^ * τνΐΚαιττωρία^ €ν ταϊς 7Γ€ρί τον 'Ολιί' 

• ^υρτον ύτΓβρβοΧαϊς, τ§ τρίτια τών ήμερων κατηρ€ 
2 νύκτωρ €49 Κ^φύας. θ^ρανβύ&ας δβ την Βύναμιν 9§ 
€7γΙ διί' ημέρας ενταύθα, καΐ ιτροσαναΚαβών "^Αρα- Ι 
τον τον νεώτβρον καΐ τους Άμα τοντφ ^νντ)θροκτ^ 1 
μένους των ^ Αχαιών^ ώστ €ΐναι την (ί\ην Βύναμιν 
εΙς τους μύριους, Ίτροψ/β δ*ά της ΚΧξ,^τορίζ^ ως 
€7γΙ ΨωφίΒος, συνα£ροΙζων έκ τών ΐΓοΧβρνν ύν 69, 70] ΤΗΕ ΛΰΗΑΕΑΝ ΣΕΛσϋΕ. 95 

ίΛ^Π'όμ^ντΓο βέΧη χαΧ κΧίμακα^. ή δε ΨωφΙς ^στν 3 
/«€ν ομοΤίο^ονμβνον και πταΚαιον ^ΑρκάΖων κτίσμα 
της ^ΑζανίΒος, κ€Ϊτ<ιι ϋ τη^ μ€ν συμιτάση^ξ Πε- 
ΤφΊΤοννησου κατά την μ^σό^αι,ον^ αντί^ δέ τη<ί 
5 * Αρκαδίας βττΐ τοΐ<ζ ττρος Βνσμας Ίτέρασιν, ο'νΡ' 
άπτονο'α τοίν ττβρί τά^ έσγατια^ κατοικουσι των 
νροσεσπερίων ^Αγαιων* ίΊΓίκ€ΐτα6 δ' €νφνω<ζ τ§ 4 
των ^Ηλείων χάρα^ μ^θ" ύν αννέβαινε τί>τ€ ττοΧι- 
τβύεσθαΛ αντην, ΊΓρο<: ήν Φιλίττνος τριταίος έκ 5 

10 τύν Καφνών Βιαννσας κατεστρατοηέΖευβ ττερί 
τού^ αΊτίναντι της ιτοΚβως ύ7Γ€ρκ€ΐμίνονς βοννούς, 
αφ* ων ην κατοτττεύ^ιν τήν Τ€ ιτόΧιν ο\ην άσφαΧώς 
καΧ τους ιτίριξ αυτής τοττονς. σννθβωρων δβ τηΡ 6 
ϋχνρότητα της 'Ψωφϋος 6 βα,σιΤ^Λνς ηνορύτο τι 

15 χρ7 ΊΓΟι^ϊν. την Ύορ αψ' ίσττέρας ψ-Χευραν αντης 7 
καταφέρεται Χάβρος γειμάρρονς νοταμός» ος κατά 
το ΊτΧάστον μίρος τον γειμωνος άβατος βστιΐ', 
ΐΓΟ^Γδε κα\ το.Ίταράπ-αν έχνράν καΐ ΒυσιτρόσοΒον . 
την ΤΓοΧιν 8ιά το μέγεθος του κοιΧώματος, ο κατά 

20 βραχύ τφ χρόνφ κατείρ^ασται φερόμενοι εξ νιτερ* 
ίβζίων τόττων, ιταρά δβ την αττ' ηονς ιτΧενράν 8 
ψχ€ΐ, τον ^Ερύμανθον, μέγιν και Χάβρον ποταμό ν, 
νττερ αν ιτοΧυς καΧ νπο ττοΧΧών τεθρύληται λόγος. 
ταυ δβ χειμάρρου ττροσττίτΓτοντος ιτρ^ς τον Έρι?- ρ 

25 μανθον χπτ^ το ΤΓρ6ς μεσημβρίαν μέρος Τ7;9 ττόΧεως^ 
συμβαίνει τάς μεν τρεις επιφανείας αυτής ύττο 
των ΤΓΟταμύν ττεριΧαμβανομενας άσφαΧίζεσθίΐι 
τνν Ίτροειρημενον τροττον* τζ δβ Χοιτγύ/, τ^ ητρος ίο 
αρκτον, βουνος ερυμνος επίκειται τετειχισμένος^ 

|ο άκρας ευφυούς καΐ ττρατ/ματικής Χαμβάνων τάξιν. 9$ ΡΟΙΎΒΙΌΒ. . [ιν. 

Ιχ€^ £έ ΚΛί τ^ίχή Βιαφέροντα τφ μ&γέθβι καΐ τα2ζ 

1 1 (εβΤβ0'Κ€ναΐ<:, ττρό^ δέ τούτοις βοηθ€ΜΡ σννίβοί,ν^ 

ΊΓΰφά των Ήλβίωι/ ^Ισττειττωκέναί, καΧ τον Έυρί- 

ΊτίΒαν €ΐς τη^ φν^ή^ Βιασ€σωσμένον ύιτάρ-χ^ίν €ν 

αντ§, • 5 

71 . Ύαΰτ ονν ττάντα συνόρων καΐ σνΧΚο^ίζ6μ€νος 

1»ω^^ βίΓΟΜ Μ ό ΦίΧιπτΓο^ • τά μ^ν άώίστατο τοϊ^ 

•ίοΓΠί, Χο^ισμοι^ τον βιαζ^σθα^ καΧ ΊτοΧιορ^ 

κξΐν την τΓοΚιν, τά 8^ ττροθνμως είχβ, την ευκαιρίαν 

Ί όρων του τόττου* καθ* όσον ^γάρ €ΐΓ€Κ€ίτο τοις ίο 

^Αχαιοΐ*^ τότβ καΧ τοί^ ^Αρκάσι καΐ ττοΧβμητήριον 

νπηρχ€ τοΐ<ί Ήλ€6)*9 άσφαΧές, κατά τοσούτον 

τέαΚιν κρατηθίν ϊμϋ<Χ^ των μ\ν ^ΑρκάΒων ιτρο^ 

Κ€Ϊσθαι κατά δέ των ^Ηλείων ορμητηρίων ύττάρξβιν 

3 τοΐ<; συμμάγοί^ €υκανρον, Βίοπ^ρ βττΐ τοΰτο το 1 5 
μέρος ορμήσας τ^ ^νοίμυ τταρήγγβΧΚε τοις Μα^τε•* 
Βόσιν αμα τφ φωτΐ ττασιν άρίστοποΐ€Ϊσθαι καί 

4 Βΐ€σκ€υασ μένους έτοιμους ν^ττάρχίΕΐν. μ€τά δέ ταΰτα 
Βΐ4ΐβάς την κατά τον ^Έιρύμανθον ^/έφυραν, ούΒ€νος 
έμτΓοΒών στάντος Βιά το τταράΒοξον της 47τφο\ής, «ο 
τίκ€ Ίτρος αυτήν την νοΚιν έν€ρ*γως καί κατά* 

5 'ηΧηκτικως. οΙΒέ κατά τον Έύρΐήη'ίΒαν καϊ ιτάντες^ 
οί κατά την 7Γο\ιν Βιηττόρουν έττΐ τοϊς συμβαίνουσα 
τφ '2Γ€ΤΓ€Ϊσθαι μητ αν έξ έφοΒου τοΧμησαι τους 
ΊΓοΧ^μίους ιτροσβαΧεΙν καΐ βιάζ^σθαι ιτρος οιΐηως 15 
οχυράν ιτόΧιν μήτ€ γρόννον αν συστήσασθαί ττο- 

6 ΧίορκΙαν Βιά την του καιρού ιτβρίστασιν^ αμα δέ | 
ταΰτα \ο^ιξόμ€νοι Βιηιτίστουν άΧΚηλοις, δ€&ότ€? 
μη Ίτράξιν ο ΦίΧιτητος έϊη Βιά των ίνΒον σνί'βστα- 

7 μένος κατά της 7ΓΟλ€ω9• «ττβΐ δ' ονΒ^ν έώρφν 30 70—72] ΤΗΕ ΑΟΉΑΕΑΝ ΣΕΑΟυΕ. 9ΤΓ: 

τοιούτον βξ αυτών ^ινόμενον^ ωρμησαν οί μέν 
ΤΓΧείου*^ έτη τά τείχη βοηθησοντ€<:, οί Βέ μισθό- 
φόροι των Ήλβάοΐ' κατά τίνα ιτύΚην ιπτερΒέξιον 
βξηΚθον ώ<: βτΓίθησόμενοι τοΐς ποΧίμίοις. 6 Ββ 8 
5 βα(η\€ν^ Βιατάξα^ κατά τρβϊς τόττους^ τού<ξ ιτροσ- 
οίσοντα^ τφ Τ€ίχ€ί τάς κΧίμακα^^ καΐ τοντορς^ 
ομοίως μ€ρίσα^ τους αΚ\ον<ί Μακ€Βόρα<ζ, μετά 
ταύτα Βιά των σαΧιτι^γκτών άττοΒον^ ίκάστοι^ τό 
σύνθημα ττανταχόθβν &μα την ιτροσβοΧην έττοιΛτο 

ΙΟ τοί^ τβ/χβσ*. τ6 μεν ονν ητρώτον ημύνοντο ^βν^ ρ 
ναίως οί κατέχοντες την ποΚιν, καΐ ττοΧΧονς αττλ 
τώί^ κΧιμάκων άπέρριτΓτον' εττεί δ' η τβ χορηγία ίο 
των βεΧών καΐ των αΧΧων των ττρος τήν χρείαν 
εττιτηΒείων ενεΧενπεν ώ<ζ αν ίκ του καιρού τη<ξ 

15 τταρασκενής ^ε^ενημένης, οι τε ΜακεΒόνες ου κατε- 
ττΧηττοντο το ^ινόμενον, αλΧ' ίττΐ την του ριφεντος 
άπο των κΧιμάκων χωράν 6 κατίτπιν άμεΚΚνίτως 
εττέβαινεν, τεΧο<ζ οι μεν εκ της ττόΧεως τραττεντες ιι 
εφευ^ον ττάντες ιτρος τ^ν άκρόττοΧιν, των δέ τταρά' 

3θ τον βασιΧεως οί μ^ν ΜακεΒόνες εττεβησαν τού 
τείχους, οί Βε Κρητες 'ττρ^ς τους κατά τήν ύττερΒε- 
ξιον ιτύΧην εττεξεΧθόντας τόυν μισθοφόρων συμ- 
μίξαντες ηνάτ/κασαν αυτούς ούΒενΙ κόσμφ ρίψαντας 
τά οττΧα φευ^ειν» οίς εττικείμενοι καΐ ττροσφέ- ιι 

25 ροντες τάς χείρας συνεισέττεσον Βιά της ττύΧης' 
εξ οΰ συνέβη πανταχόθεν αμα καταΧηφθηναι την 
ττόΧιν. οί μεν ου ν ΨωφίΒιοι μετά τέκνων καΐ 13 
ηιυναικων άιτεχώρησαν εις την ακραν, ϋμα Βε τον- 
τοις οί Ίτερϊ τον ΈύριττίΒαν, ομοίως δέ καϊ το Χοι» 

30 ττον ιτΧήθος των Βιασφζομένων' οι δέ 'Μ.ακεΒόνε<ξ12 
ο. ρ. 7 98 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ιν. 

€ΐσ7Γ€σόντ€^ την μβν €νίομ€ρίαν άπασαν €Κ των 
οίκνων Ίταραγρήμα Ζιηρττασαν, μβτά δέ ταύτα ταΖ'ζ 
1 οΐκίαι^ €7η(Γκηνωσαντ€ς κατείχαν την ιτόΧιν, οΐ 
Επά ίϋθ οϋΕάβΐ ^^^ σνμΐΓζφ€υτ)/6τ€^ €49 την άκρότΓοΧιν, 
8ΐΐΓΓβη(ΐβΓβ<ι. ονΒβμίά^; σφίσι ιταρασκβνής ύπαρχου- 5 
στ/ς, προορώμβνοί το μέΧΚον &γνωσαν &γχ€ΐρίζ€ίν 

3 σφάς αυτούς τω ΦιΧίτητψ. ττέμψαντζ^ ονν κή- 
ρυκα ττρο^ τον βασιΧέα, καϊ Χαβόντβ*: συγχώρημα 
ΐΓ€ρΙ ττρζσβεΐα^, έξαττίστ^ιΚαν τους άρχοντας καΧ 
μ€τά τούτων ΈίύρνττίΒαν' οί καΐ ιτοίησάμενοι ίο 
σ7ΓονΒά<ζ €\αβον την άσφάΚειαν τοΙ<ξ συμττβφζν- 

4 ηοσιν ομού ξένοι^ί καΐ 7Γθ\ίταί<ζ. ούτοι μ€ν οΰν 
αυθί^ €7Γανη\θον οθβν ωρμησαν, €χοντ€<: τταράη- 
ηζΧμα μέναν κατά χώραν €ω^ αν ή Βύναμις 
άναζ€ύξυ, μη τίν&; άττβιθήσαντε^ των στρατιωτών 15 

5 Βίαριτάσωσνν αύτού^' 6 δέ βασίλβύς βττι^ενομένη^ί 
χωνος ηνα^κάσθη μέν€ίν βττΐ τόπου τινά^ζ ημέρας, 
€ν αίς συνα^α^ών τού<ί παρόντα^ των ^Αχαιών 
πρώτον μίν την οχυρότητα καΐ την βύκαιρίαν €7Γ€- 
ΒζΙκνυβ της πόΧβως προς τον ενεστώτα πό\€μον, ίο 

6 άπέΚο^ίσατο δέ καΐ την αΐρβσιν καΐ την βΰνοιαν 
τΐΐθ ίονη ΐΜ» ην €χοι προς το βθνος, έπΙ δέ πασιν 
ΐ.6α«τυβ. €ψη |^αι νυν παραχωρ^ιν καν Οίδοναι 
τοις ^Αχαίοΐς τήν ποΚιν' προκβΐσθαί ^άρ αύτφ τά 
Βυνατά χαρίζβσθαι καϊ μηθ^ν €\\€ίπ€ΐν προθυμίας, 15 

7 βψ* οϊς €ύχαρνστούντων αύτφ των τβ πβρί τον 
"Αρατον καϊ των ττολλώι/, ΒιαΧνσας τήν έκκΧησίαν 
ο μλν Φίλιππος μ€τά της Βυνάμεως άναζβύξας βπϊ 

8 Αασιώνος €ποΐ€Ϊτο την πορείαν, οί δέ Ίι^ωφίΒιοι 
καταβάντ€ς €κ της Άκρας ίκομίσαντο την πόΧιν ^ο 72, 73] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 99 

καΐ τά<ζ οίκησαν ίκαστοΰ τάί αυτών, οί δέ ττερί 
τον ΈινρπΓΐΒαν άττηΚθον €49 τον Κόρινθον κά/€€Ϊθ€ν 
€ΐς ΑίτωΧίαν. των δ' *ΑγαΙκών αρχόντων οί 9 
ΊΓαρόντ€^ €7γΙ μεν την ακραν εττέστησαν μετά 
5 φνλαίση^ ίκανη<ξ ΥίροΚαον Χίκυώνιον, έττΐ δέ την 
τΓοΧιν ΐΐυθίαν ΐΙέΚΧηνέα. 

ΚαΙ τα μεν ττερΧ ^ωφϊΒα τούτον εττετεΚέσθη ίο 
τον τρότΓον' οί δέ ΊταραφνΚάττοντε^ τον Αασιωνα 73 
των Ήλβλ'ωΐ' συνίντε^ τήν ιταρουσίαν των Μακε- 

ιο Βόνων, ττεττυσμενοί δέ καΐ τά γεγοί'ότα πβ^^ΐηθά ΐΛβίοη 
ττερί ^Χην Ψωφίδα, τταραχρημα την 
ΤΓοΚιν έξίΚιτΓον, 6 δβ βα^ίΧεύς ώς θάττον ηκε, 2 
ταντ'ην μεν εξ εφοΒου τταρεΚαβεν, σννανξων δέ την 
' τΓρόθεσνν ην είγε ΤΓρ6<ζ το εθνο^, ιταρέΒωκε καϊ 

15 τον Αασίΰ^να τοί<ί Άχα40Α9. 6μοίω<; δέ καΐ την 
Χτράτον εκΧίΤΓοντων των ^ϊίΧεΙων άττοκατέστησε 
τοις ΎεΧφονσίοι,ς, ταύτα δέ Βιαττραξάμενος ηκε $ 
ττεμιτταΐος εΙς ^ΟΧνμττίαν. θύσας δέ τφ θεφ καΐ 
τον<! ψ/εμόνας εστιάσα<ζ, αμα δέ καΧ την Χοιττην 

ΊΟ τΓροσανατταύσας Βνναμιν εττΐ τρεις ημέρας, μετά 
ταύτα ιτάΧιν άνέζευξεν' καϊ ττροεΧθών εΙς την 4 
^ΗΧείαν τάς μ^ν Ίτρονομάς ετταφήκε κατά της 
γωρας, αύτος δε κατεστρατοττεΒευσε ττερί το κα- 
Χονμενον ^Αρτεμίσιον. ΊτροσΒεξά μένος δ' ενταύθα 5 

25 την Χείαν μετέβη πτάΧνν ειτί το ^νοσκούριον. 
Βν^ονμένης δέ της χωράς ιτοΧύ μεν ην το των 
άΧω-κομένων ΊτΧηθος, ετί Βε ττΧεον τά ^^ ^^^ ,^^ίιίιι 
σνμφεύτγον εις τάς τταρακειμενας κω- ^ 
μας καϊ τους ερυμνονς των τόιτων. συμβαίνει* 6 

3© ^γάρ την των ^ΈίΧεΙων χωράν Βναφερόντως οικεΐσθαι^ 100 Ρ01ΥΒΙϋ8. [IV, 

καϊ ^έμειν σκύμ,άτων καϊ κατ<ΐσκ€υη<ξ Ίταρα τίμ^\ 

7 αΧΚην ΤΙεΚοττόννησον. €νιθ(, γαρ αυτών οΰτχβς- 
στβρΎονσι τόϊ/ έττΐ των ατ/ρών βίον ώστβ. τινφί^ 
έτΓΪ ^ύο καΧ τρβΐς ^/€ν€ώζ, βχρντα^ ίκανά^ ούσία^^- 
ΓοΓ ίΐιβ Είβωι» αΛ τταραβββΧτικέναύ το τταράτταν 6^9 5" 

Ιονβ α οοιιηΐΓχ \ \ ^ ^ ν / ^ \ \ 

8 Ηίθ αΧίαν, τούτο 0€ ηίν^ται, οι,α το /Α€- 
γαΧην ΤΓοίζίσθαί οττουΒην καϊ ττρόροιαν τοι)9 ττο- 
Χίτβυομένους των €7γΙ της γωρας κατοίκούντων, 
ίνα τό τ€ 8ίκαων αύτοΐς €7γΙ τάττον Β^βξάγηται χαΧ 

9 των ΤΓβος βιωτικάς χρβίας μηΒβν βλλβ/τΓ^/. Βοκοϋσ^ το 
Ββ μοι Ίτάντα ταύτα καϊ Βίά το ττΧη&ος μεν της. 
χώρας το ιταΧχίών ίτηνοήζται, καϊ νομοθύτησοφ, το 

δέ ΤΓΧβΐστον Βίά τον νττάργοντα ττοτε τταρ αντοίς 
οηΐι,βκοοαίαηάβ ^^^^ ^^'^^' '^^ Χαβοντβς τταρά τών 
"ΙΙ^γ^'^ά'^ηΖ" 'ΕλΧήί^Ρ σχτ/χώρημα ΒιΛ τον ά'γώρα 15 
^ * τών ^ΟΧνμττΙων ίβράν καϊ άιτόρθητον 

ΙΟ ωκονν την Ήλί/οϊ' άτΓβφοι τταντος 6ντ€ς Βεινον καΧ 
ΊΑίΤτάσης τΓοΧβμίκής ττβρίστάσεως. μετά δέ ταντα 
Βίά την ^ΑρκάΒων άμφισβητησιν ττβρϊ ΑαοΊ,ώνος 
καΧ της ΥίισάτιΖος ττάσης αναηκασθεντες ίτταμν- ίο 
ν€ΐν τβ χώρα καϊ μεταΧαβεΙν τά/ζ άηω^ς τών 

2 βίων, ονκ€Τί 7Γ€ρϊ τοΟ ττάΧιν άνακτησα^θαί, τταρά 
τών ^ΥΐΚΧηνων την ττάΧαιάν καϊ ττάτριον άσνΧίαν 
ονΒΙ την τυχούσαν βτημέΧβι,αν €σχον, αλλ' εμει,να^; 
67γΙ των αυτών, ουκ ορθώς κατά γβ την έμην ττε/οΐ 25 

3 τοϋ μέΧΧοντος ιτοίούμβνοι ττρόνοιαν' εΐ ^γάρ, ης 
'ψάντες βύχόμβθα τοΐς θε(£ς τυχβΐν, καϊ ττάν ύττοτ- 
μένομ^ν Ιμείροντες αύτης μβτασχβΐν, καϊ μόνον. 
τοντο τών νομιζομίνων άηαθών άναμφισβήτητόρ 
βστ* ττα/ο' άνθρώττοις^ Χέψο Βη την βίρήνην, ταντην 3θ 73—75] ΤΗΕ ΑΟΠΑΕΑΝ ΖΕΑΟϋΕ. 101 

Βννάμ€νοΙ τινβς μ€τά του ίνκαΐου Λαι καθήκοντος 
Ίταρά των ^ΈΧΚηνων €^9 ττάντα τον γ^ρονον άΒηριτον 
κτασθαι ιταροΚν^ωροΰσιν η ττρονρ'γίαίτβρόν τι 
τΓοιοννται τούτου^ ττως ουκ αν ομοΧο^ονμίνως 
5 άτγνο€Ϊν Β6ξαΐ€ν\ νή ΔΓ, αλλ* ϊσως ζύβττίθζτοί 4 
τοις ττοΧζμίΐν καΐ τταρασιτονίβΐν 'ττροθβμένοις €κ 
της τοιαύτης ά'^ω^ης ηίνονται των βίων. αλλ' 5 
€Κ€Ϊνο μβν σττάνιον, καν ττοτβ ^ένηται, Βυνάμβνον 
κοινής ντΓο των ^ΈίΧΚηνων τνγχάνβιν βπικονρίας' 

ΙΟ ΤΓρ6ς Ββ τας κατά μέρος άΒικίας νττο'γβνομένης 6 
τοις βίοις χορηγίας, οττβρ βίκος νττάρξβιν ττάντα 
χρόνον €ν βίρηντ) Βιά^ονσιν, ΒήΧον ως ουκ αν 
ηττόρησαν ξένων καΐ μισθοφόρων των κατά τοττους 
η καιρούς τταρβφβΒρβυόντων, νυν δέ το σττάνιον ; 

15 καΐ τταράΒοξον ΒβΒιότες, ίν συνβχέσι ττοΧέμοις καΐ 
καταφθοραΐς την τ€ γωραν βγρυσι και τους βίους. 

Ύαΰτα μίν ονν ημΐν της 'ΊίΧείων ύττομνησβως 8 
€ΐρησθω χάριν, ίττβιΒή τά των καιρών ούΒίττοτβ 
ΐΓρότ€ρον βύφυβστέραν Βιάθβσιν εσχηκβ της νυν 

ΊΟ Ίτρος το Ίταρά ττάντων ομοΧο^ουμένην κτήσασθαι 
την άσύΧίαν' την δέ χώραν, καθάιτβρ ίττάνω 
ττροβίΊΓον, ίτι της 'τταΧαιάς συνηθβίας οίον 
αιθχτγμάτων εμμενόντων οίκούσι Βιαφερόντως 
ΉλβΖοΛ. δι3 καΐ κατά την ΦιΧίτητου τταρουσίαν 75 

Ίζ, αττΧετον μεν ^ν το των άΧισκομένων ττΧήθος, ετι 
δέ ττΧεΐον τ6 των συμπεφευ^ότων. ττΧείστη δ' ι 
άίΓοσκευη καΐ ττΧεΐο'τος οχΧος ηθροί- ^^ τΐι»ι»πΜΐβ 
σθη σωμάτων καΐ θρεμμάτων εις το ϊηΆη^οί^^. 
χωρίον ί καΧοΰσι θαΧάμας, Βιά τ6 

3© την τε χώραν την ττέριξ αύτοΰ στενην είναι κα\ 102 ΡΟΙΥΒίυΒ. [η. 

Βνσ4μβο\ον τό τβ χωρίον ά7Γρα^μάτ€ντον καΐ 

3 ΒυκητρόσοΒον, άκονων δ' ό βασιΧεύ^ το ΊτΧηθος 
των σνμίΓβφειτγότων €49 τ6ν ιτροαρημενον τόττον, 
καΐ κρίνας μηΖ^ν άβασάνιατον μηΒ* άττέραντον 
άτΓοΧιτΓβΐν, τοΐ<: μβν μισθοφόροι^: ττροκατέλάβετο 5 
του^ €7γΙ τή^ €ίσβο\η<ζ €νφνω^ κείμενους τότΓονς, 

4 αι;τ09 δέ την άητοσκβνην καταΧνπών^ν τφ χαράκι 
και το 7Γ\€Ϊον μέρος της Βυνάμεως, άναΧαβών τους 
ττέΚταστάς καϊ τους ευζώνους προψγβ Βια των 
στενών, ούΒενος Βε κωΧύοντος ηκε ητρ^ς το χωρίον, το 

5 καταττΧαηεντων Βε των συμττεφευ^ότων την εφοΒον 
ατε ΒυΙ Ίτρος ττασαν ττοΧεμικήν χρείαν άττείρως και 
άτταραχΓκεύως Βιακειμένων, &μα Β^ καΐ συνΒεΒρα- 
μηκότος οχΧου συρφετωΒονς, ταχέως ιταρεΒοσαν 

6 αύτονς' εν οϊς ήσαν καΐ μισθοφόροι Βιακόσιοι \$ 
μι^άΒες, ους ήκεν έχων ^ΑμφίΒαμος 6 στρατηγός 

7 των Ήλε/ωι/. ό δέ ΦίΧιητΊΓος κυριεύσας άττοσκευης 
τε 7Γολλ^9 καΧ σωμάτων ττΧειόνων η ττεντακισ- 
χιΧίων, 'ΤΓρος δέ τούτοις της τετράττοΒος Χείας 
άναρίθμητον εξεΧασάμενος ητΧηθός, τότβ μεν εττ- ίο 

8 ανηΧθε Ίτρος χάρακα, μετά Βε ταύτα της Βυνάτ 
μεως ύττερ'^εμοίσης αντω τταντοΒαττης οίφεΧείας 
βαρύς ων και Βνσχρηστος άνεχωρει Βιά ταύτα, 
καϊ κατέζευζε ττάΧιν εις την ^ΟΧυμττίαν. 

76 Ά7Γ€λλ^9 δ^, 09 ην μεν εις των ύττ ^Αντιγόνου 15 
ΑρβΠβι ΐΗβά *ο κο,'^ΛΧ^ΐ'φθέντων ετΓίτρότΓων του τται- 
ΪΓάβ "ΐβ^'βΠί δ09, 7Γλ€?στοι/ δ' Μηχανε τότβ Βυνά- 
μένος ιταρά τω βασιΧει, βουΧηθεΙς το 
των * Αχαιών ίθνος άγα^εΐν εΙς τταραΊτΧησίαν Βιά- 
θεσιν Τ7) Θβτταλών εττεβάΧετο ττρ&γμα ττοιεΐν ζο { 75, 76] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 103 

μοχθηρόν. θετταλοί ^άρ ϋόκουν μεν κατά νόμους 2 
ΊΓΟ\ίΤ€ν€ΐΡ καΐ ΊΓοΧύ Βιαψέρειρ ΜαχβΒόνων, Βι4φ€' 
ρον δ' ονΒέν, ά\\ά τταν ομοίως ειτασγον Μακ^Βόσι 
καϊ Ίταρ €ΤΓθίουν το ττροσταττόμβνον τοΙς βασιΧν- 

5 κοίζ. ίώ καΧ ττρος ταντην άρμοξομενος την νιτο- ι 
θεσνν ο ττροειρημένος έττεβάΧετο καταιτβφάζβίν 
των συστρατευόμενων, το μίν ονν ττρώτον βττβ- 4 
τρέψε τοΐ<ζ ΜακεΒόσίν εκβαΧεΐν €κ των σταθμών 
άεΐ τους πτροκατίγοντας των *Αγαύων καταΧύσεις, 

ΙΟ ομοίως Ββ καΐ την \είαν άφαιρύσθοΛ' μετά δέ 5 
ταΰτα τά^ γείρας ττροσέφερε Βιά των ύττηρετών 
67Γ4 ταΐς τυγρύσαις αίτίαις, τους Ββ συναγανακ- 
τοΰντας ή πτροσβοηθοΰντας τοΙς μαστί'γουμένοις 
παρών αύτος εΙς την αΚυσιν ά'ττψγε, ττεττεισ μένος 6 

15 Βιά του τοωύτου τρόπου το κατά βραχύ \ήσ€ΐν 
εις συνηθβναν ά^α^ών του μηΒένα μηΒ€ν η^βίσθαν 
Ββινόν, 2 ποτ αν πάσχτ) τίς ύπο του βασιλέως, 
καϊ ταΰτα μικροΐς γρόνοις πρότέρον μετ ^Αντι^ 7 
Ύονου συνβστρατβυμένος, καϊ τεθεαμάνος τους Ά- 

2ο χαιούς οτί παντός Βανοΰ Χαβ^ΐν πείραν ύπέμβιναν 
εφ* ω μη ποί€Ϊν ΚΧεομένβί το προσταττόμενον, 
ου μην άλλα συστραφέντων τινών * Αχαϊκών νεα- 8 
νίσκων καΧ προσέΚθόντων τοις π€ρΙ τ6ν*Άρατον 
καϊ Βιασαφούντφν την ΆτΓβλλοί) βούΧησιν, ηκον 

2$ επΙ τον Φίλιππον οι περί τον "Άρατον, κρίναντες 
εν άρχαΐς περί τών τοιούτων Βιίστασθαι καϊ μή 
καταμέΧΧειν. ίντυχόντων δ' αυτών τφ βασιΚεϊ 9 
περί τούτων, Βιακούσας 6 ΦίΧιππος τα ^ε^ονότα 
τους μεν νεανίσκους παρεκάΧει θαρρειν ως ούΒενος 

30 αύτοϊς ετι συμβησομένου τοιούτου, τω δ' ^ΑπέλΧβ 104 Ρ0ΣΥΒΙϋ8. [ιτ. 

^αρηγγ€ί\€ μ/ηΖ^ν €7ητάττ€ΐν τοΐ<! *Α'χαωΐς χωρίς 
της τον στρατψ/οΰ γνώμης, 
77 Φίλΐ'ΤΓΤΓΟζ μ€ν ονρ κατά την ομΐΚίϋυν την Ίτρος 
ρΐιΐΗρ ΒΚβνβά ^^^^^ ^^ νπαίθροίς σννΒιατρίβοντας 
ΆΓάτ^^''& καΧ κατά την βν τοις ττοΧβμικοΐς ^ρα- 5 

ξιν καΐ τοκμαν ου μόνον ιταρα τοις 
στρατ€νομ€νοις άΧΧά καΐ ιταρά τοις λοίττοίς* πτάσί, 

2 ΤΙελοτΓοννησΙοίς €ν8οκίμ€ΐ. βασιΧΑα ^άρ ιτΧ^ίοσι,ν 
άφορμαΐς €Κ φύσεως κ€χορηγημ6νον ττρος 'ττρα'γ- 

3 μάτων κατάκτησιν ουκ βύμαρές €ύρ€Ϊν' καΐ ^/άρ ίο 
α^χίνοία καΐ μνήμη καΧ χάρις ίιτην αύτω Βιαφβ•• 
ρούσα, ιτρος δέ τούτοις έιτίφασις βαχτιΧικτ) και Βύ- 
ναμις, το δέ μέ^ιστον, ιτραξις και τολμά 7ΓθΧ€μικη. 

4 και τι 8ή ττοτ ην το ταντα ιτάντα κατα^ωννσάμ€τ 
νον καϊ ΤΓοιήσαν €Κ βασιΧέως ευφυούς τυραννον 15 
ατ^ριον, ουκ ευχερές Βιά βραχέων ΒηΧώσαι. Βιο 
καϊ ττερϊ μεν τούτων σκετττεσθαι και Βιαττορεΐν 
άΧΧος αρμόσει καιρός μαΧΧον τον νυν ένεστωτος' 

5 ό δέ Φίλ^7Γ7Γ09 εκ της ^ΟΧνμττίας άναζεύξας την 
ετΓΐ Φαραίαν πταρην εΙς ΎέΧφουσαν κάκεϊθεν εις «ο 
'ϊίραίαν. καϊ την μεν Χείαν εΧαφυροττώΧει, ττ)ν 
Βε ^γεφυραν εττεσκεύαζε την κατά τον *ΑΧφειόν, 
βονΧόμενος ταύττ) ΐΓοιησασθαι την εΙς την Ύρι- 

6 φυΧίαν εΙσβοΧην. κατά Βε τους αυτούς καιρούς 
Αωρίμαχος ό των ΑίτωΧων στρατη'γός, Βεομένων 2$ 
των ^ΉΧείων σφίσι βοηθεΐν ττορθουμένοις, εξακόσι- 
ους ΑιτωΧούς ίζαΐ στρατη^γον ΦιΧΧίΒαν αύτοΖς εξέ* 

7 ττεμψεν' ος τταρα^ενομενος εΙς την Ήλβίαι/, καί 
τταράΧαβών τους μισθοφόρους των ^ΉΧείων οντάς 
εις ΊτεντακοσΙονς καϊ ττοΧιτικρύς χιΧίονς, αμα Βε ^ 76—78] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΛΝ ΙΕΑΟϋΕ. 105 

τούτοι<ζ τους Ύαραντίνους, ^κ€ βοηθών εις την 
ΎρίφνΧίαν, ή της μ^ν 'ττροση'γορίας τέτ€νγ€ ταύτης 8 
άπο Τρ^ψύλον των ^ Αρκάδος ττα^Βων ενός, κείται 
δε τ^ ΐΙεΧοτΓοννήσον τταρά θαΚατταν μεταξύ της 

5 Ήλβίωι; καΐ Μεσσηνίων χωράς, τετραιτται δέ εΙς 
το Αφνκον ττελατ/ος, εσγατευουσα της ^ΑρκαΒίας 
ώς ττρος χειμερινά^ Βύσεις, εχεί δ* εν ανττ} ττόΧεις 9 
ταύτας, Χαμίκον Αετηρεον^^Ύιταραν Ύχητανεας Τίύρ- 
^ον ΑΧτΓΐ,ον Βώλα/ία Στνλάγγίοι/ Φρίξαν* ών ίο 

10 ολίγοις χρονοις ττροτερον εττικρατησαντες ΉλβΓοί 
ττροσεΧάβοντο καΧ την των ΆΧιφειρέων ιτόΧιν, 
ονσαν εξ άρχης ύττ ^ΑρκαΒΙαν καΐ ΜεγάΧην ιτόΧιν, 
Αι^ίάΒου του Μβγαλοττολ/τοι; κατά την τνραννίΒα 
Ίτρός τίνας ι8ίας ιτράξείς άΧΧαγην Βόντος τοις 

15 ^ΗΧείοίς, ττΧην δ γβ Φ*λλ/δα9 τους μεν ^ΗΧείονςΊΒ 
εΙς Αέττρεον τους Βε μισθοφόρους εΙς ^ΑΧίφειραν 
άίΓοστείΧας, αύτος δέ τους ΑΙτωΧούς ^^^^^ ^^ ^^^^ 
έχων εν Τυττανεαις εκαραΒόκει το συμ- -^^'ρ**®*^ 
βησόμενον. 6 δέ βα^ιΧεύς άττοθέμενος την άττο- 2 

ΊΟ σκευήν καΧ Βιαβάς τη γεφύρα τον ^ΑΧφεών πτοτα- 
μόν, ος ρεί τταρ αύτην την των ^Ηραιεων ττόΧιν, 
ηκε 'ττρος την ^ΑΧίφειραν, τ) κείται μεν εττΐ Χόφου 3 
κρημνώΒονς στανταχοθεν, έχοντος ητΧεϊον η Βεκα 
σταΒίων ιτρόσβασιν, ίχει δ' άκραν εν αύτη τ[} 

2$ κορυφή του σύμπαντος Χ^φου καΐ χαΧκοΰν ^Αθή- 
νας άνΒριάντα κάΧΧει καΧ με^εθει Βιαφεροντα, οΰ 
τήν μεν αΐτίαν, άττό ττοίας προθέσεως η χορηγίας 4 
εΧαβε την άρχ^ν της κατασκευής, άμφισβητεΐσθαι 
συμβαίνει καΧ τταρά τοις σγχωρίοις (ούτε γάρ 

30 ΊΓοθεν ούτε τίς άνέθηκεν ενρίσκετζίι τρανώς), το 5 106 Ρ0ΣΥΒΐυ8. [ιν. 

μέντοι 7^ της τέχνης άιτοτέΧβσμα σνμφων€ΪΤ4Μ 
τταρά ιτάσν Βιότί των μ€*γα7ωμ€ρ€στάτων καΐ τβχνί- 
κωτάτων βρ^ων €στίν, ^ΈικατοΒώρον κάΙ Χωστράτον 

6 κατ€σκ€νακ6των, ου μην αλλ* €'7Γΐ^€νομ€νης ημέ- 
ρας αίθριου καΧ Χαμττράς Βίατάξας ύττο την έω- 5 
θίνην 6 βασιλεύς κατά ιτΚ^ίους τόττους τους Τ€ τάς 
κλίμακας γέροντας καΐ τάς των μισθοφόρων βφβ- 

7 Βρβίας Ίτρο τούτων, βττΐ δέ τοϊς ιτροβφημένοις τους 
ΜακεΒόνας Βί^ρημένους κατοπνν ίκάστοις έτηστψ 
σας, αμα τφ τ6ν ηΧιον έττιβάΚΚ^ιν ττάσι 7Γροσ€- ίο 

8 ταξ€ ττροσβαΐνβίν ττρος τον Χόφον» ιτοιούντων Βέ 
το Ίταρατ/^έλθ^ν βκθύμως καΐ καταττΧηκτικώς των 
ΜακβΒόνων, συνέβαινζ τους ^Α\ιφ€ΐρ€Ϊς πτρος τού- 
τους ορμαν άζΐ καΐ συντρέχ€ίν τους τόττους οΐς 
μάΚιστα τους ΜακβΒόνας έώρων τΓροσητέλάζοντας, 1 5 

9 κατά δέ τον καιρόν τούτον αύτος 6 βασιΧ^ύς €χων 
τους έΐΓίτηΒαοτάτους Βιά τίνων κρημνών €\αθ€ 

ΙΟ ττρος το της άκρας ^ροάσταον άναβάς. άττοΒο- 
θέντος δέ του συνθήματος, ιτάντβς αμα 'ττροσβρεί- 
σαντ€ς τάς κΧίμακας κατεττβίραζον της ττολβως. 2ο 

11 ττρώτος μ€ν οΰν 6 βασι\€ύς κατέσγβ τ6 ττροά- 
στ€ΐον της άκρας, βρημον καταΚαβών' τούτου δ' 
εμτηητραμένου ιτροϊΒόμενοι το μέΧΚον οί τοϊς τεί- 
χ€σίν €7Γαμύνοντ€ς, 'καΐ 7Γ€ριΒ€€Ϊς ^βνομβνοι μη 
της άκρας ττροκαταΧηφθ^ίσης στβρηθωσί καϊ της η 
τεΧβυταίας βλττίΒος, ωρμησαν άττοΧιττόντες τα 

12 Τ€ίχη φβύ^ειν ττρος την άκρόττοΧιν, οί δβ Μα/ΐίβ- 
Βόνβς γενομένου τούτου Ίταραχρήμα καϊ των Τ€Ιγ 

13 χων καΐ της 'ττολβως έκυρίβυσαν. μετά δέ ταΰτα 
Βιαιτρεσβευσαμένων των €κ της άκρας ττρος τον ζο 78—80] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 107 

ΦίΚιτητον, Βονς την άσφάΧειαν τταρέΚαβ^ καϊ 
ταύτην καθ* ομοΧχτ/ίαν, 

Έ,νντβΤ^σθέντων δέ τούτων καταιτλα^βΐς 7^"79 
ηονότ&ζ 'ττάντβς οί κατά την ΎριφνΧίαν Τπ»»η6Μ η^ι». 

5 φοϋΚβυοντο ΊΓζρΙ σφων αντων καΐ των •»ΐΓΓθη<ΐβρ«ι. 
ϋίων ΊτατρίΒων. ό δέ Φιλλ/δας έκΧΐΊτών τά^ Τι;- 2 
ττανέας, ΤΓροσΒιαρττάσας Τίνάς των οΙκιών, άττεχω- 
ρησεν €ίς τ6 ΑέτΓρβον' ταύτα ^άρ ίττίχβφα τ6τ€ 3 
τοΖ? ΑΙτωΧών €ψν€Τ0 συμμάχρκ;, τ6 μη μόνον εν 

ΙΟ τοϊ? άνα/γκαωτάτοις καιροΐς ίτ^καταΧείττζσθαι, ιτρο" 
φανως, άλλα καΐ ^ιαριταΎέντας ή ιτροΒοθέντας 
τοντοί,ς ττερι,ΤΓίΐΓΤ^ιν ύττο των συμμάχων α τοί^ 
κρατηθβΐσιν ύττο των ττοΧβμίων οφείλεται ττάσγειν. 
οί δέ ΎυτΓανβάταν ιταρέ^οσαν τω ΦιΧίτητω την 4 

15 ττολιν, τούτοις δέ το ΤΓαραττΚήσιον έττοίησαν οί 
την '^Τιταναν κατοικονντβς, αμα δέ τούτοι*; Φια- $ 
λβίς, ακούοντ€<; τά ττβρί τ^ν ΎρίφνΚίαν καΐ Βυσαρβ- 
στούμενοι τ^ των ΑΙτωΧών συμμαχία, κατέλαβον 
μετά των οττΧων τον ΤΓβρΙ το ττοΧβμάρχιον τοττον. 

10 οί δέ των ΑιτωΧών ττεφαταί, Βιατρίβοντες έν 6 
ταύτΎΐ ττί ΤΓοΚει δίά τά<ζ €Κ της Μεσσηνίας ωφβ- 
λβ/ας, τά μεν πρώτον οίοι τ ήσαν ε^γχεφεΐν καΐ 
κατατόΚμαν των Φι,αΧεων, ορώντβς δέ τους ττοΧίτας 7 
ομοθυμα£6ν αθροιζόμενους ττρός την βοηθβιαν άττέ- 

25 στησαν της βττιβοΧής, σττεισάμενοι δέ καΐ Χαβόντες 
τας αυτών άττοσκευάς άττηΧθον €κ της ττόΧβως, οί 8 
δέ ΦιαΧ€Ϊς Βιαττρεσβευσάμενοι ττρος τ6ν ΦίΧιτητον 
ίνεχιείρισαν σφας αυτούς και την ττοΧιν. 

Έτ* δ)) τούτων ττραττομΑνων οί Αεπ-ρεάταιΒΟ 

30 καταΧαβ6μ€νοι τοττον τινά τής ττόΧβως ηξίουν €κ- 108 Ρ01ΤΜΐϋ8. [ιν. 

γωρ^ίν τηζ άκρα^ καΐ 'Της ^τόΧβΰος τους Ήλβ/ον^ 
ΐΛρΓβοηάίβίοάββα κοί τούς ΑΐτώΧούζ, ομοίως δέ ^αΐ τους 
•Λπιίίΐβά ρωκρ. ηταρά Α.ακ€οα4,μύνΐ4ύν' ηκ€ 'γαρ κα^ 
1 Ίταρ €/€€ίνων αντοΐς βοηθ€ΐα. το μ^ν ουν ττρωτον 
ο ι ΊΓβρΙ τον ΦιλΧίΒαν ου ττροσύγρν^ αλλ' €μ€νον ι 

3 (ος καταττΧηξόμενοί τους ίν τβ ττολβί• του δέ 
βασιλέως βίς ρλν την Φιά\€ίαν ΎανρΙωνα μ€τά 
στρατιωτών ίζαΊΓοστβίΚανΤος^ αύτοΰ δέ ττροάγοντος 
€ΐς το Α€7Γρ€ον κοί σννσγψξοντος ηίη τ^ ττόλβί, 
σννέντες οί ττβρί τον ΦιΧΚίΒαν €ταΐΓ€ΐνωθησα^, οί ίο 
δέ ΛεττρβάταΑ ΊΓροσ€ΐΓ€ρρώσθψΓαν ταΐς ορμαΐς. 

4 καΧον Ύορ Βή τοντο Αεττρεάταις βρ^ον ττέιτρακται, 
το 'χιΚίων μ\ν ίνΒον όντων ^ΗΧεΙων, χΐΚίων δβ συν 
τοΖ9 ΤΓ€ΐραταΐς ΑΐτωΧών, ΊΓ€ντακοσίων δβ μισθο- 
φόρων^ διακοσίων δβ ΑακχΒαιμονίων, ιτρος δε τού- 
τοις της άκρας κατβχομύνης, ίμως άντιττοίησα^αι 
της ίαυτών 'ττατρίΒος καΐ μη ιτροέσθαι τάς σφβτί- 

5 ρας βλττίΒας. 6 δέ Φίλ\ί8ας ορών τους Α€7Γρ€άτας 
άνΒρωΒώς υφισταμένους καΧ τους Μ,α^βΒόνας βγγί- 
ξοντα;ς, €ξ€χωρησ€ της ιτοΚβως αμα τοις ^ΗΧείοις ίο 

6 καΐ τοις τταρά τών ΑακβΒαιμονΙων, οι μεν ουν 
Ίταρά τών Έ^τταρτιατών Κρήτης Βιά της Μβσσηνίας 
€ΐς την οίκείαν ίττανηΚθον^ οι δέ ττερί τον Φι\\ί8αρ 

7 €7Γοιοΰντο την άίΓοΚυσιν ως ίττΐ τ6 ^αμικον, το 
δέ τών Αεττρβατών ττΚηθος έ^κρατβς 'γ€Ύον6ς της 15 
ΊτατρίΒος έξαττέστεΚΚε ττρβσββυτάς, έ^χειρίζον τω 

8 Φ4λ/•7Γ7Γ^ τήν 'ΤΓολα/. 6 δέ βο^ιΧβυς άκουσας τα 
'γ&γονότα την μίν Χοιττην ίύναμιν €ΐς το Αέττρεον 
άτΓ€στ€ΐ\€, τους δέ ττέλταστάς καΐ τους ενξώνους 
άναΧαβών ή^γΒίτο, συνάψα4, σιτεύΒων τοΐς ττβρί τορ 30 80» 82] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑσϋΕ. 109^ 

ΦιΧΚΐ^ν, καταΧαβων δβ τη^ μίν άττοσκ^υη^ €γ- 9 
κρατή^ €^€ν€το ττάσης, οί δέ 7Γ€ρϊ τον ΦϊΚΚϋαν 
κατβτάχησαν 6*9 το Χαμικον ιταρατΓβσόντες. νροσ- ίο 
στρατοίΓβΒβνσας δβ τφ γωρίφ^ καΧ την "λ^οίττήν 

5 €Ίη€^7Γίίσάμ€νο<: €κ τον Αβττρέου Βνναμιν, βμφασα/ 
είΓοίβί τ(Η<; €νΒον ω<; ττοΧιορκήσων το χωρίον, οί 1 1 
δ' Αίτωλοί μετά των Ήλβ/ωι/ ονΒβν €χοντ€ς 
ίτοιμον ττρος ττοΧιορκΙαν ττΧην γειρων, καταΐΓΚα-^ 
7€ΐπ•€9 την ΊΓερΙστίίσιν ίΚαΚουν ττερί άσφαΚεία^ 

10 7Γρο9 τοι/ ΦίΧίτπΓον. \αβόντ€ς δέ συγχώρημα μετά ι ζ 
τώι; οιτΧων ττοιήσασθαί την -άττοΚυσιν, ουτον μεν 
ϋρμησαν εΙς την ^ϊΙΚείαν 6 Βε βασ(Χεύ<ζ τον μεν 
^μΛκον τΓοφα,υτίκα κύριος ε^γένετο, μετά δέ ταΰτα^ \ 3 
ναρατ/ενομενων ιτρος αύτον καϊ των αΚΧων μεθ* 

15 ίκετηρίας, τταρεΚαβε Φρίξαν Στι;λα7- 
γ*θί^ ΑίΤΓίον 3ω\ακα ΙΙνρ^ον Εττ^τα- 
λέβν. ταύτα Βε Βιαττραξάμενος εττανηΧθε ττάΧι,ν 14 
649 το Αεττρεον, ττάσαν νφ^ εαυτόν ττεττοιημενο*; την 
ΎρίφυΧίαν εν ήμεραις εξ, τταρακαΧέσας δέ τον<: 15 

10 Αεπρεάτας τά ιτρεττοντα τφ καιρώ, καϊ φνΧακην 
είσινγατ/ών εΙ<ζ την ακραν, άνεζενξε μετά της Βννά^ 
μεως εφ' Ήραίας, άττοΧιττών ετημεΧητην της Τρι- 
φυΧίας ΑάΒικον τον ^Ακαρνάνα, ττα^αΎενόμενος 1 6 
δ' €49 την ττροειρημενην ττόΧιν την μεν Χείαν Βιε- 

15 νειμε ττάσαν, την δ' άττοσκευήν άναΧαβών εκ της 
Κραίας ηΧθε μέσου γειμωνος εΙς Με^άΧην ττοΧιν. 

Ό δέ Φ/λΑ7Γπο9 άναζεύξας εκ της Με^άΧης82 
νόΧεως καΧ ττορευθείς Βίά Ύετγέας τταρην εΙς "Αρ^ος, 
Ρ κάκεΐ τ6 ΧοιΤΓον μέρος του γειμωνος Βιέτριβε; κατά 110 Ρ017Βΐυ8. [ιν. 

Τ6 τι)ι/ Χοίπην άνοΑττροφην καί κατά τά<ζ 'ττράξβίς 

Τ€θανμασμ6νος ντΓβρ την ηΚικίαν €Ρ ταΐζ ιτροβιρη- 

Ί μέναις στρατβίαις. 6 δ' ^ΑττβΧλ.ης οι5δ' ώ^ €λι^€ 

Αρβίΐββ «ρκββ της ίτηβόΚης, αλλ' οΐός τ ην &γ€ίν 

ΡΜΙΪ ίο «ι^ιΐΓί /, χ <. ν ^ 1 ο \ \ 

Αι»ΐιιβ. ντΓο τον ζίτ/ον τω κατά βραχύ τους $ 

3 ^Αχαιούς, ορών δέ τρ τοίαυττ/ ιτροθέσβι, τους ΤΓ€ρϊ 
τον "Αρατον ίμττοΒών ισταμένους καΐ τον ΦίΧΛΤΓίΓον 
αντοΐς ττροσέχοντα, καΐ μαΧΚον τω ττρβσβυτέρφ 
8ίά τ€ την Ίτρος ^Αντί^ονον σύστασιν καΐ Βιά το 
ττλβϊστον €ν τοις ^Αχαωΐς Ισγύ^ιν^ καΙ μάΧιστα Βιά ίο 
την βτηΒβξοότητα καΐ νουνέχααν τάνΒρός, ττβρί 
τούτους έττββάΚετο ^ίνεσθαί καΐ κακοττρατ/μονβΐν 

4 τοίφΒέ τινι τρόττφ. βξβτάξων τους άντίΤΓοΧίΤΒυο^ 
μένους τοϊς ιτβρϊ τον ^Άρατον, τίνβς είσίν, έκαστους 
€Κ των ΊΓοΚ^ων έττ^σττάσατο^ καΐ Χαμβάνων βίς τάς 15 
χβΐρας έψυχα^ώ^βι καν τταρ^κάΧ^ν ττρος την έαυτοΰ 

5 φιΧίαν, συνιστάνε δέ καΐ τφ ΦιΧίτητφ, Ίτροσ^πι- 
Ββίκνύων αύτφ τταρ ίκαστον ως έάν μεν ^Αράτφ \ 
Ίτροσέχυ, χρήσβται τοις ^Αχαιοΐς κατά την εγγραν- 
τον συμμαχίαν, έάν δ' αύτω ττείθηται καΐ τοιούτους ίο 
ττροσΧαμβάντι φίΧους, γρησεται πτασι ΤΙέΧοττοννη^ | 

6 σίοις κατά την αυτού βούΧησιν. ττερί τε των 
αρχαιρεσιών ευθύς έσττούΒαζε, βουΧόμενος τούτων 
τινί ΊτερίΊΓΟίήσαι την στρατψ/ίαν, τους Βέ ττερί τον 

7 "Άρατον έκβαΧεΐν εκ της υποθέσεως, Βι α Βή 2$ 
καΐ ττείθει ΦίΧιτητον παρα/γενέσθαι ττρος τάς των 
* Αχαιών αρχαιρεσίας εις Αϊ^ιον ως εις την ^ΗΧείίΐν 

? «οά 8«αΐΓ6ΐ ιΐιβ ^^^ 'ΤΓΟίούμενον την ΊΓορείαν. ττεισ- 
^^Ιβ^%^ θέντος δ' αύτφ του βασιΧέως, τταρων 
αυτός ειτί του καιρού, καΐ τους μεν ^ 82, ν. 1] ΤΠΕ ΑΟΠΑΕΑΝ ΣΕΑΟϋΕ. 111 

ντ€φακαΧών οίς δ' άνατ€ίνόμ€Ρος, μ6Κί<ζ μίν ηννσβ, 
κατ€κράτησ€ δ' ονρ υμως τον 'γβνεσθαί στρατιγγον 
^ΈίΤτηρατον Φαραιέα, τον δέ Ύιμόξ€νον €Κ7Γ€σ€Ϊρ τον 

ντΓΟ τ£ν τΓβρΙ τον ^Αροτον βίσα^γομζνον, 

> » » « » « Βοοκ V. 00. Ι. ίο XXX. 

5 Ό δβ βασιΧ€ν<ζ ΦίΧίτητος, ίνΒ€ής ων σίτου καΧ 6 
γρημάτων €*? τα9 8υνάμ€ίς, σννη^β ΡίιΠίροοιίΓίβΑΓ»- 
τους Αγαιαυ^ οια των αργρντων €69 ίΓοιηίίΐθΐΛββ:αβ, 
ίκκΚησίαν. άθροίσθβντος δέ τον ττΧηθονς βίζ 7 
Αϊτγιον κατά τους νομονς, ορών τους μέν ττβρί 

10 Άρατον έθέΚοκακονντας Βίά ΤΎ\ν ΐΓ€ρΙ τάς άργαι- 
Ρωσίας ^€^γ€νημ€νην €ΐς αυτούς των ιτβρί τον Άττελ- 
λ^ΐ' κακοττρατ/μοσννην, τον δ' ^Έττηρατον απρακτον 
οντά τ^ φύσβί καϊ καταηινωσκόμ^νον νττο ιτάντων, 
σνΧΚο^ίσάμβνος €Κ των ιτροζίρημένων την άγνοιαν 8 

ΐό,τώι^ 7Γ€ρΙ τον ^ΑτΓβΧΚην καϊ Αγόντων βκρινβν αύθις 
αντέχεσθαί των ττβρί τον "Αρατον, ιτ^Ισας οΰν ρ 
τους άρχοντας μ€τατ/ατ/€Ϊν την ίκκΧησίαν βίς Χι- 
κνωνα^ Χαβών τον τ€ ττρ^σβντ^ρον καϊ τον νβώτβρον 
'Αρατον βίς τάς γάρας, καϊ ιτάντων των Ύ€^ον6των 

20 άναθεϊς την αΐτίαν εττϊ τον ^ΑττβΧΚήν, τταρβκάλα 
μέν€ίν αυτούς «ττΐ της έξ άρχης αίρέσβως, των δε ίο 112 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ν. 

σνγκαταθ€μ:ένων ίτοίμως, βΙσέΚθώρ 6*9 τον^ Ά- 
γαωι^ καϊ γρησάμβρος συν€ρ^οΙ<ί τοίί 7Γρο€ΐρτ^ 
μέρονς ττάντα κατέττραζβ τα ιτρο^ την έτηβοΧήν. 

1 1 'ΤΓβΡτήκορτα .μλρ γαρ ϋοξ^ τάΧαρτα τοΪ9 Άχα*οΣ9 
€49 τι^ϊ' ττρώτηρ άραζιτγήρ αύτψ Βονσΰ 'παραγρημα 5 
τριμηρου μισθοΒοτησαν τηρ Βύραμιρ καΙ σίτου 

12 ιτροσθβΐραί μνρνά8α<:' το δέ λοίττόι/, &»9 αί/ ιταρών 
€Ρ ΤΙέλοτΓονρήσφ συμιτόλεμβ, τάΧαντα Χαμβάνβιν 
έκαστου μηρο^ τταρά των ^Αχαιώρ ίτττακαί^βκα. 

2 Αοξάντωρ δέ τούτωρ οΙ μ€Ρ ΆχαίοΙ Ζί€Χύθησαν ίο 

αηά άβοίάββ Χο €7γΙ τά9 7ΓΟλ€^9• τώ δέ βοσίΧ^Ι βου- 

«8β ίη ϋΐθ ΛνίΐΓ. Χβνομβρφ μ€τα τωρ φίΧωρ, €'Π'€ΐθη 
σνρήΧθον αϊ 8υράμ€ίς βκ τη^ τταραχ^ειμασίας, ίΒοξβ 
Ί γρησθαι, κατά θάΧατταν τψ ιτοΧέμφ. ουτω^ι ^άρ 
€7Γ€7Γ€4στο μορως αι5το9 μ€Ρ 8νρησ€σθαΰ ταχέο»^ 1 5 
τταρταχόθβρ ίτηφαίνεσθαί τοΐ<; 7ΓοΧ€μίοίς, τού<ζ δ' 
ν'η•€ραρτίον<ξ ηκιστ άρ Βύρασθαι 7Γαραβοηθ€Ϊν αλ- 

3 ΧήΧοί^, ατ€ δ^€σ7Γασ/Α€νον9 )Λ€ν ταΖ9 χύραις, ΒεΒωτας 
δ' €κάστου<; ιτβρί σφων Βιά την άΒηΧότητα καΐ το 
τάχο9 της κατά θάΧατταρ ιταρονσίας τωρ ττοΧε- ίο 
μίωρ' ττρο^ζ ^γάρ ΑίτωΧονς καϊ ΑακεΒαιμορίους €τι 

4 δ' Ήλ€/οι;9 6 7ΓΟλ€/χο9 ηρ αύτω. κριθέντωρ δέ τον» 
των ηθροιξβ χάς τβ τώρ ^Αχαιωρ νηας καϊ τα9 σφβ- 
τ€ρα<ί 6^9 το Αέχαιορ^ καΐ σνρ€χ€ί<ί ττοιούμερο^ άνα- 
7Τξίρα<: έηύμραζε τους φαΧαγγίτας καΐ σνρ€ίθιζ€ 15 
ταΖ9 €ίρ€σίαις, προθύμων αΰτφ ττρος το τταρατ/τ/έΧ•- 

5 Χόμ€Ρ0Ρ συρυττακουόρτωρ τωρ ΜακεΒορωρ ' ττρός τ€ 
Ύαρ τους €Ρ ^γτ) κινΒύρους €κ τταρατά^ως γενναίο- 
τατοι ττρός τ€ τάς κατά ΘάΧατταρ έκ τον καιρού 
γραίας ετοιμότατοι, Χειτουρ^οΙ γ^ μην ττερΧ τά93ο 2, 3] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑϋΓ ΙΕΑΟϋΕ. 113 

ταφρ€ίας ίύαΐ γαρακοττοιία^ καΧ ιτασαν την τοιαν* 
την ταΧαΐΊτωρίαν φιΧοττονώτατοί τιν€^, οΐου<ζ Ήσιο- 6 
δθ9 7Γαρ€ΐσά^€ί τους ΑίακίΒας^ 

ΤΓοΧέμφ κεχαρηότας ηντ€ Βαιτί. 

5 Ό μβν ου ν βασιλεύς χαΐ το των Μ.ακέ86νωι/ 7 
Ίτλήθος €ν τφ Κορίνθφ Βί€τρίβ€, ΊΓ€ρΧ Ϋην κατά 
θάΚατταν ασκησιν καΧ τταρασκβυήν 'γΐ- Αρβίΐββ οοπΒρίτββ 
νομβνος' ο ο Αττβλλ^Ϋ ουτ έτηκρατειν Μοβ:»!»». 8 

τον ΦιλίττΊΓον Βννάμ€νο<ί οντ€ φέρβιν την βλάττωσΰΐ^ 

10 ΊΓαρορωμενος, ττοιβΐται συΡωμοσίαν ττρό^: τόύς 'Π'βρϊ 
Αβόντίον καΧ Μβ^αΧέαν, ωστ ίκείνους μ€ν σνμ^ 
Ίταρόντας έττ αντων των καιρών βθέλοκακβΐν καΐ 
\υμαίν€σθαι τάς τον βασιΚβως ^€ία<ξ, αντ6<ζ δβ 
χωρισθεί*; β^9 Χαλ/τ/δα φροντίζβιν ίνα μη^αμόθεν 

15 αντω γρρη^^ία ΐΓαρα^ίνηται ττρος τά^ έττιβοΧάς* 
οντος μεν ουν τοιαύτα σννθέμενος καΐ κακοτρο- 9 
ττευσάμενος ττρ^ς τον<: ιτροειρημένονς άττίιρβν εΙ<ζ 
^ην ΙίαΧκίΒα, σκήψει^ζ τινάς ενΧό^ονς ττρο^ξ τον 
βασιΧεα τΓορισάμενος' κάκεΐ Βιατρίβων όντως ίο 

10 βεβαίως ετήρει τα κατά τους ορκονς, Ίτάντων 
αντω Ίτειθαργρνντων κατά την ττρο^ε^ενημενην 
ιτίστιν, &στε το τελενταΐον άνά^κασθήναι τον 
βασιΧεα 8ι άττορίαν ενεγνρα τιθεντα των ιτρος 
την 'χρείαν άργνρωμάτων άττό τούτων ττοιεΐσθαι 

^$ την Βιατ/ω^ήν, ηθροισ μένων δε των ττλοίων, και 1 1 
των Μ,ακεΒόνων ηΒη ταΐς ειρεσίαις καταρτισμένων^ 
σιτομετρησας καϊ μισθοΒοτησας ο βασιλεύς ΤηΡ 
Βνναμιν άνηγθη, καΧ κατηρε Βεντεραΐος εις ΤΙάτρας, 
ίχων ΜακεΒονας μεν έξακισχ^ίΧίονς μισθοφορονς 

3ο δέ γιλίονς κοΧ ^ιακοβίονα. κατά δέ τύύς αυτούς 3 
ο. ρ. 8 114 ΡΟΙΥΒίυδ. [ν. 

καιρούς Αωρίμαχρς 6 των ΑΙτώΚων ατραττυός 
^Α^έλαον καϊ Χκότταν ίξαττίστ^ΐΚε τοΐ<; Ήλεώ^ς 
μ,€τα ^€θκρητων ΠΓ€ντα4ίοσίων' οί δ' Ήλ€Ζο^ δ€- 
δ40Τ€9 μη την ΚνΧΚήνην 6 ΦΙΤατηΓος βτηβάΧηται 
7Γθ\ίορκ€Ϊν, στρατιωτας τ€ μισθοφόρου<ί συνηθροί- $ 
ζον καΐ τους ττοΤατικού^ ητοίμαζορ, ώγυρούντο δέ 

2 καΧ την ΤίυΧΚηνην €'7Γίμ€\ω<:, βίς ά βΧίττων 6 
Φ/λί7Γ7Γ09 τού^ τ€ των 'ΑχαΜΰϊ/ μοσθοψόρονς καί 
των 'τταρ αυτφ Κρητών καϊ των ΤάΧατί,κων ίττ- 
ττίων τίνάς, συν δέ τούτοις των έξ ^Αχαίας ίο 
έτΓίΧέκτων εΙς ίισγ^ιΧίους ιτ^ζού^ζ άθροίσας €ν 
τ§ των ΑνμαΙων ττόΧα κατέ7^ί/7Γ€ν, αμα μεν 
εφεΒρεΙας €χοντα<; αμα δέ ιτροφυΚακης τάξιν 

3 'ττρος τον άτΓο τη<ζ Ήλβ/αί φόβον. αντος δ' ίτί 
ττροτερον ^β^ραφώς τοις Μεσσηνίοις καΐ τοΐς ι$ 
^Ηττεφώταις, €τι δέ τοϊς ^Ακαρνασι καΐ ΧκερΒι- 
ΧαίΒα^ ιτΚηροΰν βκάστοις τά τταρ αυτοίς ττλοΖα 
κάΧ σνναντάν εΙς ΚεφαΧΚηνίαν, άναγθείς €κ των 
ΡΜίρ ΐαη<ι> ΐη Πατ/οώΐ' κατά τήν σύνταξίν βττλβί, 
ο'βρίΐίαίβηΐΛ, ^^^ Ίτροσίσγε της ΚεφαΧΚηνΙας κατά «ο 

4 ΤΙρόννους* ορών δβ τό Τ€ ττοΧνσμάτνον ΒυσιτοΧιόρ- 
κητον ον και την χώραν στενην ΤΓαρέττΧει τφ 
στόΧφ, καΐ καθωρμίσθη πρ6ς την των ΪΙαΧίΐιών 

5 ττόλ^ι/, συνώών δέ ταντην τήν χωράν ^εμούσαν 
σίτου καϊ Βνναμένην τρέφειν στρατόττεΒον, την 15 
.βΐ€ν Βύναμιν έκβφάσας ΊτροσεστρατοττέΒευσβ τζ 
ΊτόΧεί, τάς δέ ναΰς συνορμίσας τάφρφ καΙ χάραζα 
'ττεριέβαΧε, τους δέ ΜακεΒόνας €φήκ€ σίτοΧογβϊν• 

6 αύτος δέ ιτερί'ρβο την ττοΧιν, βτησκοττών ιτως δι;- 
νατον €Ϊη ττροσά^αν ίργα τφ Τ€ίχ€ΐ καΐ μηχανάς, 30 3,4] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 115 

βονΧόβίενο^ αμα μ€Ρ ΐΓροσϋζασθαι, τού<ζ σνμμά-- 
χονς &μα ^ί την ττοΚιν ίξέΚεΐρ, ίνα ^^ ^^, 7 
ττρωτον μεν ΑΙτώΚων τταρέΧηταο την ****^' 
άνατγκαωτάτην ύττηρεσίαν (ταί9 ^άρ των ΚβφαΧ^ 
5 Χήνων ναυσϊ χρώμενοο τάζ τ €ΐ<ξ ΐΙέΚοττόννησον 
€ποωΰντο Βιαβάσ€ΐς, καΐ τάς ^Ητταρωτών €τν δ' 
^Ακαρνάνων έττορθουν τταραΧία^), Β€ντ€ρον δ' ίνα 8 
ιταρασκ^υάσιι μέν αύτφ τταρασκ^υάσχι δέ τοΙ<ξ 
σνμμάχοί,ς ορμητηριον €νφυ€<ξ κατά της των πο- 
ιο Χεμίων χώρας* ή ^άρ Κ€φα\\ηνία κβΐταί μέν ρ 
κατά τον }ίορΰνθιακ6ν κοΧιτον ώς βίς το ΈιίΚ€\ίκ6ν 
άνατβίνουσα ττέλα^ος, ίιτίκ^ίται δέ της μβν Πε- ίο 
ΧοΊΓοννησου τοΐς ττρος άρκτον καΐ ιτρος έσιτέραν 
μίρεσν κβκΧίμένοις, καν μάΧιστα τη των ^ϊΐΧβίων 
1$ χώρΟ', της δ' Ή•7Γ€φθΐ; καΐ της ΑΐτωΧίας €τν δέ 
της * Ακαρνανίας τοΐς ττρος μεσημβρίαν καΐ ιτρος 
τάς Βύσβνς μβρβσιν ίστραμμένοις^ δ*ο καί ττρός 4 
τ€ την συνα^ω^γήν των συμμάχων βνψυώς βχούσης 
καΐ κατά της των ττοΧβμίων καΐ ττρό της των 
30 φίΧων χώρας ενκαίρως κείμενης^ Ισττβι/δβ χβφω- 
σάμενος ι5φ' αύτον ΐΓοιήσασθαι, την νησον. συν- ι 
θ€ωρών δέ τά μ€ν άΧΧα πάντα μέρη της πόΧβως 
τά μβν θαΧάτττι τά δέ κρημνοΐς ττβρι^χόμβνα, 
βραχνν δβ τίνα τόπον επΙπβΒον αυτής υπάρχοντα, 
35 το προς την Ζάκυνθον €στραμμ€νον, τηΒε Βΐ€νο€ΐτο 
προσάτ/€ίν ερ^γα καΐ τ^δβ την οΧην συνίστα/τθαν 
ποΧίορκίαν, 6 μβν οΰν βασιΧεύς π€ρΙ ταΰτα καΐ $ 
προς τούτοις ^ι/' κατά δβ τον καιρόν τούτον πεν- 
τεκαΙΒεκα μεν ^κον Χέμβοι παρά ΧκβρΒΐΧαίΒου 
30 {τους ^γάρ πΧείστους έκωΧύθη πβμψαι Βιά τάς 

8—2 116 ; Ρ0ΣΥΒΐυ8, [ν. 

-^βνομένα^ ίττιβουΧάς καΐ ταραχάς ΊΓ€ρί τους κατά 

4 την ΊΧΚνριΒα ^ 7ΓΟλί8ννάστα<ή^ Ί}κον δέ καΐ τταρ 
^ϊΙΐΓβφωτων καΐ ττα/ο' ^ Ακαρνάνων €τι δβ Μβσ- 

5 σηνίων οι Βιαταχΰέρτβς σνμμαχοι' της ^άρ των 
ΦιαίΧέων 7ΓΟλ€ω9 εξαιρεθείσης; άιτροφασίστως το ξ 
Χοίττον η8η μετβίχον Μ.€σσήνιοο τον ττοΧέμον, 

6 των δε ττρος την ΊτοΧιορκίαν ήτοίμασμένων ΒίαθεΙς 
τα βέΚη καϊ τους ττετροβόΧονς κατά τους αρμό- 
ζοντας τότΓονς ττρός τ6 κωΧνειν τους αμυνόμενους, 
'Π'αρακάΚΑσας τους "Μ,ακείονας 6 βασιΧενς ιτροση^ε ίο 
τάς μηγανάς τοις τείχεσι κα\ Βίά τούτων τοις 

' 1 ορύ^^μασιν ενεγείρει. ταγύ δέ του τειγρυς εττΧ 
8νο ττλέθρα κρεμασθεντος δ^ά τί\ν ίν τοις ερ^οις 
ττροθυμίαν των ΜακεΒόνων, εψ^ίσας τοις τείχεσιν 
6 βασιΧενς τταρηνει τοις εν τ'ρ 'ττόΧει τίθεσθαι ιτρος 15 

8 αυτόν την είρήνην. των 8ε τταρακουόντων εμβαΧών 
Ίτυρ τοϊς ερείσμασιν ομοΰ ττάν το ΒιεστυΧωμένον 

9 κατέβαΧε τείχος, ου γενομένου ττρωτους εψήκε του^ 
ΊτεΧταστάς τους ύττο Κεόντιονταττο μένους, σιτειρη- 
Βον τάξας καΐ τταραγγείλας βιάζεσθαι Βιά του Ίττώ^ ίο 

ΙΟ ματος. οί 8έ ττερι τον Αεόντιον τηροΰντες τά ιτρος 

ι,υϋτίΛοιϋ βυο- τον "ΑττεΧΧήν συτγκεΐμενα τρις έξης 

ίί^ϊ^ οΓ ίιίβ τους νεανίσκους, ύττερβάντας τό τττώ- 

μα, οιετρεγαν του μη τεΧεσιουργησοΛ 

11 την κατάΧηψιν της ττοΧεως, ιτροΒιεφθαρ κότες μεν «5 
τους ετΓίφανεστάτους των κατά μέρος ηγεμόνων, 
ίθεΧοκακοΰντες δέ καΐ τταρ εκαστον άποΒειΧιωντες 

12 ούτοι, τέΧος εξεττεσον εκ της ττόΧεως τΓοΧΧάς ττΧψ 
γάς Χαβοντες, καίττερ ευχερώς Βυνάμενοι κρατησαι 

13 των τΓοΧεμίων, ο δέ βασιΧευς όρων άττοΒεΐΧιωντας 30 4, 5] ΤΕΕ ΑαΠΑΕΑΝ ίΕΛΟϋΕ. 117 

μλν τού^ ηγεμόνας, τραυματίας 8^ κάΙ ιτΚβίους <γ€^ 
Ύονότας των ΜακβΒονων^ της μ€ν ΊΤοΧιορκίας άττί- 
στη, ΊΓβρΧ δέ των έξης €βου7ί€ν€το μβτά των φίλων. 
Κατά £έ τους αυτούς καιρούς Αυκουργος μ^ν 6 
5 βί5 την Μβσσηνίαν 4ξ€στρατ€υκ€ΐ, ^β «,βη Γβ3βο*. 
Αωρίμαχος ίέ τους ήμίσ€νς ίχων ΑΙ- ^^^ί^^,'^Τ^ 
τωΧων €49 θετταΧίαν €ΤΓ€7Γθίητο την "Τ** 
ορμήν, άμφότ€ροι 'π•€7Γ€ίσμ€νοί, τον Φίλατητον αιτο* 
<ΓΠ'άσ€ίν της των Παλα^ωχ^ ττοΧιορκίας. υττ^ρ « 

10 ων ήκον Ίτρέο-ββίς πρύς τον βασιΧέα τταρά Τ6 
"Ακαρνάνων καΐ τταρά Μ€σσηνίων^ οΐ μλν. τταρά 
των ^Α^^ο,ρνάνων τταρακαΚουντ€ς αύτον ίμβαΧΛν 
εις την των ΑΙτωΧών γωραν καΐ τον τ€ Αωρίμαχρν 
άίΓοστησαι της €ΐς την ,Μακ€Βονίαν ορμής καΐ τί^ν 

15 χώραν των ΑίτωΧων έττέΧθβΐν καΧ ττορθήσαί ττα- 
σαν άΒζως, οΐ 8^ τταρά των Μβσσηνίων Ζεόμ^νοι, 3 
σφίσι βοηθεΖν^ καΙ ΒιΒάσκοντβς Ζτι των βτησίων 
ήΒη στάσίν Ιγοντων Βυνατον Ιστι την τταρακομίτ- 
Βήν έκ της ΚεφαΧΧηνίας εΙς τήν Μβσσηνίαν €ν 

αο ημίρ(^ ΤΓΟίησασθαι μια * Βνόττβρ οί ττερί Τορ^ον τύν 4 
^βσσηνιον αΙφνίΒιον καΐ ττρατ^ματνκην €σομένην 
συνίστασαν την €ττΙ τον Αυκοΰργον έττίθβσνν. οί $ 
δέ ΤΓ€ρΙ τον Α€Οντιον, τηροΰντ€ς την αυτών ύττό' 
θεσιν, ίτννηρ^ουν τοις ττβρί τον , Γόρ^ον €κτ€νώς, 

25 θ€ωροΰντ€ς ίτι συμβήσβται τήν θερ^ίαν €ΐς τέΤ^ος 
απτρακτον η€ν€σ0αι τψ φιΧίττττφ, ττΧεύσαι ,μ^ν β 
^άρ €ίς την, Μεσ-σηνίαν ρ^Βιον ην, άναττΧεΰσαι δ' 
ίκ€Ϊθ€Ρ των ετησίων έττβχόντων άΒύνατον' 4ξ οΰ η 
ΒηΧον ην ως ο μίν^ ΦίΧιττττος €ν τ§ Μεσσηνία 

30 μ€χά της Βυρ^μ^ως σ,υ^κΧβισθεΙς άνα^κασθήίτ€ταί 118 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [ν. 

το ΧοίίΓον μβρο^ τον θέρους αητρακτο^ μένειρ, 
οι δ' Αιτωλοί τηρ &€ττάλίαν καΐ την *ΉτΓ€Α/οον 

8 έττιττορενομβροι κατασνρούσι ττασαν άΒβώ'ί. ούτοι 
μ€Ρ ονρ \υμ€ωρ€ν6/ΐ€Ροι ταντα κ(ύ τοιαύτα σνρ€^ 
βονΧβυον, οί δέ ττβρί τ6ρ "Αρατορ συμτταρορτβς $ 

9 της €ραρτία<ζ ΐΓρο€στασαρ βρώμης ' Β€ΪΡ γα/) 
εφασαρ βίς τηρ ΑΐτωΚίαρ ΠΓοιύσθαι τορ τγΚοόρ 
καϊ τούτωρ βχβσθαι τώρ ττρΰργμάτωρ' έξ^στρα" 
τβυκότωρ '^αρ τώρ ΑίτώΚωρ μβτά Αωριμάχον 
κάΚΧιστορ βΐραι καφ6ρ έιτέΚθβίρ καϊ ττορθησοΛ ίο 

ΙΟ τήρ ΑΙτώλίαρ, 6 δέ βασιλεύς τα μ€Ρ άτηστ&ρ 

ΕηάάθοΜββίοΙη. ^^ ^0*9 ΤΓβρΙ ΤΟΡ ΑβόρΤΙΟΡ €Κ Της 

▼ΜΐβΑβίοΐΐΑ. ^^^^ ^ή^ ΊΓοΧιορκίαρ €θ€λοκα4ίησ€ως, 
σνραισθαρ6βΐ€Ρος δβ καΐ €κ τον ττερί τορ ΤΙάΚονρτα 
ΖιαβονΚίον αντωρ τηρ κακοττραΎμοσνρηρ, ίκρινε 1 5 
γρησθαι τοις ττρατ^μαΑΤί κατά τηρ ^Αράτον η^ώμηρ, 

11 ΒιότΓβρ Έτπ/ράτω μβρ &γραψ€, τφ τώρ *Αχαιώρ 
στρατηγώ, βοηθβΐρ τοις Μ,βσσηρίοις άραΧαβόρτι 
τους ^Αγαιούς' αύτος δ' άραχθείς €κ της ΚεφαΧ- 
ΧηρΙας ιταρηρ Ββντβραΐος €ΐς ΑενκάΒα μβτά τον αο 

12 στόΧον ννκτος, βντρβττισάμβρος δέ τα ΐΓβρΙ τορ 
Αιόρνκτορ^ καΐ τανττι ΒιακομΙσας τωξ ρανς, ίττοίτ' 
είτο τ6ρ άττόττΧονρ κατά τορ ^Αμβρακικόν κα- 
ι $ Χούμβρορ κόΧτΓορ. 6 δέ 'π-ροαρη μέρος κόΧιτος €ίΛ 

ΤΓοΧύ Ίτροτείρωρ ίκ τον ΧικεΧικον ιτεΧα^ονς €ΐς «5 
τους μεσοτ/αίονς άρηκβι τοττονς της ΑιτωΧια^, 
14 καθάτΓβρ καΧ ττροτερορ ήμιρ €Ϊρηται, Βιαρνσας 
δέ καϊ καθορμισθβις βραχύ ιτρο ημέρας νρος 
τβ καΧονμέρτι Αιμναία, τοις μ€Ρ στρατιωταις 
άριστοΊΓοι^ισθαι ιταρήγγειΚβ καΐ το ττοΧύ της 30 δ, 6] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟυΕ. 119 

ά'ΠΌσκ€υη^ άΐΓσθ€μΑνου<ζ βνζώνους σφα^ ναρα^ 
σκ€νάξ€ΐν Ίτρος άναζυγην, αντ6<ί δέ τον<ζ οΒη^γού^ 1 5 
άθροίσας τά τβ ττΒρΙ τους τόττου^ καΧ τάί τταρα- 
Κ€ΐμίνα^ 7ΓΟλ€ΐ9 €ΊΓυνθάν€το καΧ Βιηρεννα, κατά β 
5 δέ τορ κίίΐρον τούτον ηκ€ν βχων ^Αριστόψαντος 6 
στρατιγ/ος ττανΒημβϊ τους ^Ακαρν&νας* ττοΧΚά ^άρ 
καΧ Β€ίνά ΊΓ€ΤΓθνθ6τ€<ζ €Ρ τοΐς άνώτερον χρονοις 
. ντΓ ΑΙτώλων 4κθνμως Λχον ττρος τ6 κατά ττάντα 
τρότΓον άμ,ννασθαι καΧ βλάψαι τους Αίτωλον^, 

ΙΟ Βώττερ ασμένως ίτηΧαβόμβνοί τότ€ της ΜακβΒόνων « 
€ΊΓαρκ€ίας ί/κον έν τοϊς οττλοις, ου μόνον 'όσοις 6 
νόμος €ΐΓ€ταττ€ <ΓΓρατ€ύ€ΐν, αλλά κάΙ των ττρΒσ' 
βυτέρων τιν4ς, ουκ €λάττα> δέ τούτων ορμήν $ 
€Ϊχον *ϊΙ'ΐΓ€ΐρώται Βιά τάς ΐΓαρατΓλησίους αίτιας* 

15 δ*ά δέ το μί'^^θος της χωράς καΐ Βιά τ6 της 
ΤΓΛρονσίας αΙφνί8ιον της τον Φιλίτητου καθνστέ-* 
^υν τ^ συνατ^ωη^ των καιρών, των δ' ΑΙτωλων 4 
τους μέν ήμίσβις ίχων Αωρίμαχος, καθάιτβρ €Ϊ'Π•ον, 
τους δ' ημίσας άττολέλοίττ^ι^ νομίζων άξώχρβων 

«ο ιτρος τά ΊταράΖοξα ταντην την βφβΒρβίαν ύττάρχειν 
των τ€ ττόλζων καΧ της χώρας, ο δέ βασιΧ^ύς 5 
άτΓολι,ΐΓών φυλακτών ίκανην της άττοσκβυής, τ6τ€ 
μ€ν άναζβύξας €Κ της Αιμναίας Ββίλης καΧ ττροβλ- 
θών ώς ίξήκοντα οτάΒια κατ€στρατο7ΓέΒ€υσ€, 

«5 Β€ί'πνοτΓθΐησάμ€νος δέ καΧ βραχύ Βιανατταύσας 6 
την Βύναμιν αίθι,ς ωρμα, καΧ συνεχώς νυκτοττορή- 
σας ήκβ ιτρ^ς τον Άχβλωον ττοταμον άρτο της 
ημέρας έττίφαινούσης^ μ€ταξύ Κωνώττης καΧ 2τ/οά- 
τον, σΊΓ€νΒων αφνω καΧ τταραΒοξως έπΧ τον έν 

30 τοις θέρμοίς τόπον έιτιβαλιΛν^ 12α ΡΟΙΥΒΙϋΒ: ' [γ. 

7 Ο/ δέ 'Π'€ρϊ τ6ρ Αβοντων κατά Βνο τραττου^ 
δ ηβΐιβι ο ορώντ€ςτ6ν μβνΦίλπΓΤΓον »ΰαθίξ6μ€νορ 
ίί?^}ίωβα2^^ί5 '''ν^ ''τροθ€σ€ως τον^ δ' ΑΙτωΧονς αδν- 
ΐβοηΐίαβ, νατήσοντα^ το?9 τταροΰσι^ καθ* ίνα 

μ€ν ζ 'ίαγΑα κ<ιί ιταράΖοζο^ τι των ΜακεΒονων $ 

2 4^€τ/όν€ί Ίταρί^υσία, καθ* έτερον Ββ ^ 'πρ6<ζ ^€ τον 
εν τοϊ(ζ ®€ρμοις τόττον ουΒέττοτ αν νττόΚαβοντε^ 
ΚΙτώΚοϊ τόλμήσαί τον ΦίΧιτητον οΰτω 7Γροχ€ΐρω<: 
αντον Βονναί Βνά τά<; όχνροτητα^ τ£ν τόπων 
εμέλΧον άνρονόητοι καΐ Ίταντέλως άτταρασκευοι ίο 

3 Χηφθήσεσθαι, προς τό συμβαίνον €Α9 α βΧέττοντβς, 
καΐ τ'ήροΰντ€<ζ την ίαιηων πρόθεσίν, φόντο Βεΐν 
τ6ν ΦίΧιτητον ΐΓ€ρ\τον ^ΑχεΚφον. στρατοττεΒεν- 
σαντα προσαναττανσαί την Βύναμιν εκ της ννκτο^ 
ποριάς^ στΓονΒάζοντες βραγεΐάν ηε τοϊς ΑΙτωΧοΐς τ$ 

4 άνα^στροφήν Βονναί ττρος τ^ βοήθεναν, οι Βε 
. περί τον "Αρατον θ^ωροΰντες τον μεν καιρόν Ιξνν 

οντά της επιβοΧης, τους δέ περί τον Αεόντυον 
προΒηλω<ξ εμποΒίζορτας, Βιεμαρτύροντο τον Φί- 
Χίππον μη παριεναι τον καφόν μηΒε καταμέλΧειν* αο 

5 οΐς καΐ πεισθείς 4 βασίΧενς καΧ προσκόπτων ηΒη 
τοις περΧ τον Αεόντιον εποιείτο την πορείαν κατά 

6 το συνεχές ' Βι,αβάς Βε τον ^Α^χεΚφον ποταμον 
προψγε συντονως ως :επϊ τόν:^έρμον Άμα Βε 

7 προά^ων εΒ^ου καΐ κατεφθειρε την χώραν. παρθεί 7$ 
δέ εκ μεν ευωνύμων άποΧι,πών Χτράτον *Αγρίνων 
&εστνεΐς^ έκ δέ Βεξιών Κωνώπην Αυσιμάχεια» 

8 Τριχώνων Φύταιον. αφίκόμενος Βε προς πολΛν 
τ^ν κϋΐι^νμένην Μεταπαν^ ή κείται μεν επ* αύχης 
της ΎριχωνΙΒος Χίμνης καΧ των πμρά ταύτηρ 30 7, 8] ΤΗΕ ΛβΠΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 121 

στ'€Ρώρ\ άττύχβΐ δέ (τχ^βΒορ ίξη κοντά στάΖία του 
ΤΓροσαΎορβυομένου Θέρμου, ταντην μ€ν έκΚιττοντων ρ 
των ΑΙτωΚών ^Ισατ^αγύν ττ^ντάκοσίου^^ στρατιώ- 
τα9 κατ€Ϊχ€, βου\6μ€νος ίφβΒρβία γρήσασθαί, ιτρό^ζ 
5 Τ€ την €Ϊσο8ον καΐ ττ^ν βξοΒον την έκ των στ€νων 
{βστί ^άρ 7Γα9 6 ιταρά ττ^ν Χίμνην τόττο^ζ όρβινος ίο 
καΐ τραχν<ί, συνψ/μένος ταΐς ν\αί<ζ' Βώ καΐ τταν^ 
Τ€Χώς στβν^ν καί ΒυσΒίοΒον βχα την ττάροΒον)* 
μετά δέ ταΰτα τον^ μέν μισθοφόρους 'ττροθεμβνος 1 1 

ΙΟ ττάσ^ης της ττορβίας, εττΐ δέ τούτοις τους ^ΐλΧυριονς, 
€ζης δέ τους 'ττέλταστάς καϊ φαΧαγγίτας βχων 
ντροψγβ Βιά των στενών, άττουρατ/ούντων μίν αυτφ 
των Κρητων, Βεξιών δέ *ΐΓαρά ττλαγία των θρακών 
καΧ '^ιΧών άντιτταραττορβυομένων ταΐς χωραις. την 1 1 

15 μ€ν ^αρ €Κ των ευωνύμων βιτιφάν^ιαν της ιτορβίας 
ησφάΚισθ* η Χίμνη σχ^ξΒόρ €7Γΐ τριάκοντα στάΒια. 
άνύσας δέ τους ιτρΟΒίρη μένους τόνους, καΐ τταρα* 8 
τγ€νόμ€νος ιτρός την καΧουμένην κωμην ΤΙαμφΙαν, 
ΌμοΙως καΐ ταύτην άσφαΧισάμβνος φρουρά ιτροέ- 

10 βαιν€ ττρος τον %έρμον, οΒον ου μόνον ττροσάντη 
καΐ τραχ€Ϊαν Βιαφβρόντως, αΧΧά καί κρημνούς εξ 
€κατέρου του μέρους ίχουσαν βαθεΐς, ωστβ και ι 
Χίαν εΐΓίσφαΧη και στενή ν την ττάροΒον είναι 
-κατ ενίους τόττους, της ιτάσης αναβάσεως ου- 

25 <"7^ σχεΒον βττι τριάκοντα στάΒια,. Βιαννσας 3 
δβ καΐ ταύτην εν βραχεί χρόνφ Βιά το τους 
"ΜακεΒόνας ενερ^ον ττοιεΐσθαι την ιτορείαν ηκε 
ΊΓοΧΧής ώρας εττΐ τον θέρμον, καΐ καταστρατο- 4 
ΊτεΒεύσας εφηκε την Βύναμιν τάς τε ΊτεριοικΙΒας , 

30 κύμας ττορθεΐμ και το των θερμίων ΊτεΒίον 122 ΡΟΣΤΒΙΠΒ. [ν. 

ίτητρέχβίν, ομοίως 8^ καΐ τάς οΙκίας τάς ίν αντω 

Βηά Βοοΐ» τΐιβΓ. '^Φ ^€ρμφ Βιαρττάζβιν, ονσας 7Γ\ηρ€ΐς 

ον μόνον σίτου καν της τοιαύτης χο- 

ρψγίας άλΧα καΐ κατασκευής Ζιαφερούσης των 

5 7Γα/>' ΚΙτωΧων. κα& Ικαστον ^άρ βτος α/γοράς τ€ $ 
καΐ Ίτανψγύρζΐς ίττίφανβστάτας, €τι δβ καΐ τα9 
των αρχαιρεσιών καταστάσεις εν τούτω τφ τοπφ 
συντεΤ^^ύντων, έκαστοι ιτρος τάς ύττοΒοχάς καί 
τά/ζ εις ταύτα τταρασκευάς τα ιτοΧυτεΧεστατα των 
εν τοις βίοις ύτταργόντων εις τούτον άττετίθεντο ίο 

6 τον τότΓον. χωρίς δέ της χρείας καΙ την άσφάτ 
Χειαν ηΧΐΓίζον ενταυθοΐ βεβαιοτάτην αύτοΐς χητάρ" 
χειν ίιά το μήτε ιτοΧεμιον τετόλμηκεναι μηΒενα 
Ίτώποτε εΙς τοι)^ τόττους τούτους εμβάΧεΐν, είναι 
τε τ§ φύσει τοιούτους ώστε της συμττάσης Α/- 15 

7 τωΧίας οίον άκροττόΧεως εχειν τά^Αΐ/. Βιόττερ 
ειρηνευομένης εκ ιταΧαιοΰ της χώρας ιτΧηρεις 
ήσαν άβαθων ττοΧΧων αϊ τ ε ΊτερΧ το ίερ^ν οίκίαι 

8 καΐ ττάντες οι ιτίριξ τόττοι, εκείνην μεν ούν τηρ 
νύκτα ΊταντοΒαιτης 'γεμοντες ώφεΧείας αύτοΰ κα^ «ο 
τηυΧίσθησαν' τρ δ' επαύριον της μ^ν κατασκευής 
τά ΊΓοΧυτέΧέστατα καΐ τά Βυνατά κομίζεσύαι 
ΒιέΧε^ον, τά δέ Χοιιτά σωρεύοντες ιτρό των ίτκηνων 

9 ενεττίμττρασαν. ομοίως Βε καΐ των ίιτΧων των 
εν ταΐς στοαΐς άνακειμενων τά μ^ν ΊτοΧυτεΧη %$ 
καθαιροΰντες άνεκόμιζον, τ^ι^ά δ' ύττηΧΧαττον, τά 
Βε Χοιττά συναθροίσαντες ιτυρ ενεβαΧον. ήν δέ 
ταύτα ιτΤίειω των μυρίων και ιτεντακισχιΧίων. 

9 ΚαΙ Ιως μ^ν τούτου ττάντα κατά τους του 
'ίΓοΧεμου νόμους καΧώς καΐ ΒικαΙως εττράττετο' τά 30 8, 9, 13] ΤΗΕ ΑΟΉλΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 123 

ίέ μ€τά ταύτα ττω^ γ^ρη Χέ*γ€ΐν ουκ οΙΒα» \αβ6ρτ€<: ί 
^άρ (ίννοιαν των βν Αίω καϊ ΑωΒώνη ηο( θτβη βρΑΠη^τ 

* * Ιιοΐγ ρΐΕ068 Αηα 

'ΤΓβττρατ/μένων τοΐ^ ΑΙτώλοΐς . τά^ Τ€ Λΐηβ». 
στοάς ένεττίμ,ίΓρασαν καΐ τά λο^ττά των άναθημ,ά-^ 
5 των Βίέφθβφον, οντά ττοΧντέλή ταΐς κατασ/€€ναΐ<: 
καΐ 7Γθλλ^9 €πιμ€\€ία<ζ βνια τβτβνχότα καΐ δα- 
Ίτάνης• ου μόνον δέ τω ττνρΧ κατέΚνμήναντο τά<: 3 
όροφάς, άΧΧΛ καΐ κατέσκαψαν €ί<ζ ίΒαφος, άνί-* * 
τρβψαν δέ καΐ τους άνΒριάντας, οντάς ουκ Ιλάττους 

ΙΟ ΒίσχίΧίων' ττολλον^ δέ καΐ Βιέφθ^φαν, ττλήν όσοι 
θεών ίΐΓΐ^ραφάς ή τύττους είγρν' των δβ τοιούτων 
άιτέσγρντο. κατ&γραφον δ' βίς τους τοίχους καϊ 4 
τ6ν ΐΓ€ριφ€ρ6μ€νον στίχον, ήΒη τότβ της ετηΒβξιό* 
τητος της ^αμου φυομένης, ος ην υίος μίν Χρυσό- 

15 ^όνου σύντροφος δέ του βασιΚέως. 6 δέ στίγρς 5 

οράς το Βΐον οΰ βέΧος Βιίτττατο ; 
καϊ μ&γίστη Βή καϊ ιταράστασις €7γΪ τούτοις εΖχβ 6 
τον τ€ βασιΧέα καϊ τους ττερϊ αυτόν φίλους ως 
10 δικαίως ταύτα ττράττοντας καϊ καθηκόντως, αμυ- 
νόμενους τοις ομοίοις την των ΑιτωΧών ττβρϊ το 

Λΐον άσέββίαν, εμοϊ δέ τάναντία Βοκ€Ϊ τούτων. ; 

« « « 

Ό δέ ΦιΚίΊΠΓος ίσα Βυνατον ην α^€ΐν καϊΙΖ 
«5 ^€^€41^ άναΧαβών Ικ του Θέρμου ττρο- „« «ιβη Γβ«Γ«ι 
^€, ποιούμενος την αύτην εττάνοΒον ίίΙθΧ&^Ιίίϊ^ 
^ και Ίταρ^ενετο^ ιτροραλομενος μεν 
την \είαν εις τουμπροσθεν καϊ τα βαρέα των 
δ^τλωι/, εττϊ δέ της ούρατγία^ άιτοΧιττών τους ^Ακαρ- 
3ο νανας καϊ τους μισθοφόρους, σττενΒων ώς τάχιστα % 124 . Ρ01ΥΒΐυ8. [Υ• 

Ζιανύσαι,\ τςΕ9 Βνσχωρίας Βίά τό ιτρο^^καν τον^ 
ΑΙτώλονς ίξάψβσθαί της ονραη/Ιας,^ ιτιστβνορτας 

3 'ταίς οχνρότησί των τοττων, ο καϊ συνέβη 7^- 
νέσθαι ιταρά ιτόΒας» οι γαρ ΑΙτώλοΙ ττροσβββοψ- 
θηκότ€ς καΐ συνηθροίσμένοί σχβδοι/ 6^9 τρίσγί^ 5 
λ/οι;9, €ω9 ρ^ν 6 ΦίΧιτητος '^ν έττΐ των μ€Τ€ώρων, 
ουκ ηγγιζον αλλ' €μ€νον ίν τισι, τόττοις άΒηλΌΐ^^ 

• ^.ΑΧβξάνΒρου τον Ύριχωνέως ττροβστώτος αύτων' 
αμα Β€ τω κινησαί την ούρατ/ίαν €ΊΓ€βα\ον βύθέως 
1549 τον θέρμον καϊ ιτροσέκαντο τοΐ^' βσγατοί^. ίο 

4 Ύΐνομ€νη<ζ δέ ταραχή*: ττβρί την ούρα^γίαν, €Τί 
μαΧΧον έκθύμως οί τταρα των ΑΙτωΧών €7Γ€Κ€ΐντο 
/έαΐ ΊτροσέφΒρον τ^9 χβΐρας, ττιστεύοντ^ς τοί9 τόη 

5 .7Γ0*9. ο δέ Φ4λ*7Γ7Γ09 ΊΓρο^ιΖώ^ ΤΟ μεΚΧον νίΓΟ 
Τίνα Χόφον νψτεαττάΧκεί τού'ζ ^ΐΧΧυριούς ίν τ§ ι$ 
καταβάσεν καϊ των ττβΧταστών τους έττιτηΒ^ιοτά- 

6 τους, ών Βίαναστάντων €'ΤγΙ τους €*!ηκ€ΐ,μΑνους κξά 
7Γρο7Γ€ΤΓτω κότας των νττεναντίων τους μεν Τ^νπούς 
των ΑΙτωΧών άνοΒία καϊ ΊτροτρονάΒην συνέβη 
φυ^€Ϊν, €κατ6ν δέ καϊ τριάκοντα ττβσβΖι/, άΧωνία «ο 

7 δ' ου ΤΓολι) τούτων βΧάττους, γενομένου δβ του 
Ίτροτερηματος τούτον ταχέως οί ττερί την ούρα^γίαν, 
έμιτρήσαντες τ6 ΥΙάμφιον καϊ μετ άσφαΧείας 
Βί€Χθόντ€ς τα στενά, συνέμιξαν τοις ΊΛακεΒόσιν' 

8 6 γαρ ΦίΧιττΊΓος εστρατοττεΒευκώς ιτερϊ την Μβ- 231 
τατταν ΙνταυβοΙ ττροσανεΒέχετο τους άπο της 
ούρα^γίας. εις Βε την υστεραίαν κατα^κάψας την 
Μέταιταν ιτροη^ε, καϊ τταρενέβαΧε ιτερϊ την ,κα- 

9 Χουμένην ιτόΧιν *^ Ακρας, τ^ δ' €^^9 άμα ιτροά^ων 
εττόρθει τήν χώραν, καΐ καταστρατοπεΒεύσας ττερι 30 13, 14, 17] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ' ΙΕΑΟϋΕ. 128 

Κ.ωρώτΓην 4τΓ€μ€ΐν€ την εχομένηρ ήμέραρ, τ^ δ' ίο 
€ΊΓΐ,αύσΎΐ ττάΚιν άραζενξα^ζ ίττοι^Ιτο τίΐν ιτορβίαρ ' 
πταρα τορ ^ΑγβΚφορ €ως €7γΙ τορ %τράτορ, Βιαβά^ 
&€ ΤΟΡ ΤΓΟταμΙίΡ έττέστησβ τηρ ΒύραμίΡ €Λτ09 ^^- 

5 'Κους, άτΓΟΤΓβιρώμβΡΟ^ τωρ €ρΒορ* έττυρθάρετο ^άρ 14 
6*9 ΤΟΡ Χτράτορ σνρΒ€Βραμηκ€Ραι τωρ Γβοτοβββά ιΐιβ 
ΑιτώΚωρ ΤΓ^ζονζ μ€Ρ €ΐ,ς τρισχιΧίονς, ρω»βίΐ δίτΕίιιβ. 
ίΐΓΊΓβΐ^ Ββ ΊΓ€ρΙ τ€τρακοσίους, Κρήτα<ζ δ' €49 9Γβι;- 
τακοσίονς. ονΒερος δ' βττζξιέραι το\μ£ρτο<; αντί,ς 2 

ΙΟ άρξάμ€ρο<: €κίρ€ΐ τον^ ιτρώτου^, ττοιουμβρο^ τηρ 
ΊΓορβίαρ ώ<ζ .€7γΙ τηρ Αιμραίαρ καΐ τάς ραΰς. αμα ζ 
$€ τω τηρ ονρα'γίαρ ιταραΧλΑξαν τηρ 'πόΧΐρ, το 
μερ Ίτρώτορ οΚίτ/οι τωρ ΑΙτωΧικωρ ίτΓττβωρ ε^ελ- 
Θ6ρτ€^ κατ€7Γ€ίραξορ τωρ ίσχάτωρ' βττβΐ δβ τό τ€ 4 

15 τώρ ίίρητώρ 7Γ\ηθο<ζ €Κ τή^ ττόλβω^ /^α^ τίΡ€ς τωρ 
ΑΙτωΧι,κωρ συρήψαρ τοις αντώρ ίτπΓβΰσι,ρ, ηιρο- 
μέρης οΚοσγερεστέρας σνμττΚοκης ηρα^κάσθησαρ 
€Κ μβταβοΧης οι ττερϊ τηρ ονρα'γίαρ κΐρΒνρ€ν€ΐΡί 
το μ€Ρ ονρ Ίτρώτορ άμφοτέρωρ εφάμιΧΧος ήρ 6 5 

20 κίρΒνρΟζ' Ίτροσβοηθησάντωρ δέ τοΙς ιταρά του 
ΦιΧίτητου μισθοφόροι<ζ τώρ ^ΐΧΧυριώρ βνέκΧιραρ 
καΐ στΓοραΒηρ βφβχτ/ορ οί τώρ ΑΙτωΧώρ 17Γ7Γ€Ϊ<; καΧ 
μισθοφόροι, καΐ τό μΐρ ιτοΧύ μέρος αντώρ €ως βίς 6 
τάς ΊτύΧας καΙ ττρος τά τείχη συρεΒίωξαρ οί ιταρά 

«5 του βασίΧέως, κατέβαΧορ δ' €69 έκατόρ, άττό Βε ; 

ταύτης της χρείας Χονπορ οί μερ εκ της ττόΧεως 

τηρ ήσυχίαρ'^ορ, οί δ' αττό της οΰρα^ίας άσφαΧώς 

αννηψαρ Ίτρος το στρατόττεΒορ καΐ τάς ραύς, * * * 

Ό Βε βασιΧενς άραχθείς εκ της ΑευκάΒος, καΐ*•* 

30 ΊΓορθήσας έρ ΐΓαράττΧφ τηρ τώρ ΟΙαρθεωρ χώρανί 126 Ρ01ΥΒΙϋ8. [ν. 

κατηρβ μ€τά του στοΚου τταντος βίς Κόρινθον. 
ο ρΐιΐΜρ ιυιηΐΒοη• 6οαίσα<; 2έ τα9 νηα^ €ν τώ Αβ'ναίω 

^ «ΐθ ΕΐΙΙββ Ιο ιηββΐ , -,, ,1 Λ/Λ €** \ V 

Αΐτβββ», τηρ τ€ δνναμιν €ξ€βιβαζ€ καΐ τους 

'γραμματοφόρους ΒιαττέστβλΧβ ττρός τάς €ν Πβ- 
ΧοτΓοννησψ συμμαχί8α<: ττόλβίς, Βηλών την ημέρΰοτ 5 
€1/ ^ δ€ΐ7σ€^ ττάι/ταί μ€τά των οΊτΚων κοιταίους 
18 €1/ τζ των Ύε^ατών ^ίνβσθαί ττόλβ*. ταΰτα δέ 
Βίαττραξάμενος, καϊ μβίνας ούΒένα γρόνον έν τ§ 
«ιάιη»τ<:ΐιβ.ιιροη ^ορίνθφ, ΐΓαρήγγ€ίΧ£ τοΐς Μαί€€Β6σιν 
ΒρΕΓίβ, άναξυγήν, ττοιησά μένος δέ τι)^ ΊΤορείοΛ^ ίο 

4 δ*' "Άρτους τμί€ Ββυτεραΐος βίς Τβ/βαι/. ιτροσανα^ 
"λαβών δέ τοι)9 ηθροισμένους των ^Αχαιών 'ττροη^ε 
Βίά της ορ€ίνης, σττουΒάζων "λαββΐν τους Λα#£€- 

3 ΒαιμονΙους έμβάΧων βίς την γωραν, ιτβριέλθών 
δβ ταΐς €ρημίαις τ€ταρταϊος έττέβαΧβ τοις καταν- 15 
τίκρύ της ιτοΚεως \6φοις^ καΧ τΓαρ'ρβί, Β€ξίόν βχων 

4 το Μβνέλάιον, €7Γ αύτάς τάς ^ΚμύκΚας, οι δέ 
ΑακεΒαίμόνιοι θεωροΰντβς €Κ της ττοΚεως τταρά" 
^^ουσαν την Βύναμνν έκΊτΚατ^είς ^ένοντο καΐ ττερί- 

5 φόβοι, θαυμάζοντ€ς τ6 συμβαίνον, άκμην ^άρ ίο 
ταΐς Βιανοίανς ήσαν μετέωροι, €κ των Ίτροστη,ΐΓτον- 
των χητερ του ΦιΧίτητου ττερΧ την καταφθοραν 
του &€ρμου καΐ καθόλου ταΐς εν Αιτωλία ττράξεσι^ 
και τις ενε'πείΓτώκεί θροΰς τταρ αύτοΐς υττερ του 
τον Αυκοΰρ^ον εκττέμττειν βοηθήσοντα τοις ΑΙ- ί$ 

6 τωλοί9. ύττερ δέ του το Βεινον ηξειν ειτί σφας 
ούτως οξέως εκ τηλικούτου Βίαστήματος ονδέ 
Βιενοεΐτο τταράτταν αύτων ούΒεΙς, ατε καϊ της 
ηλικίας εχρύσης άκμην εύκαταφρονητον τι τψ 
του βασιλέως, Βιο καϊ τταρά Βοξαν αύτοΐς των 30 17—19] ΤΗΕ ΑΟΉΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 127 

Ίτραημάτων σιτ/κνρούντωμ εΐκότως ^σαν €ΚΊΓ\α^ύ<ζ. 
ο ^αρ ΦίΧιιηΓΟ^ τόλμηρότβρον καΐ ιτρακτικώτβρον 7 
η κατά την ηΚικίαν χρωμ€Ρος ταΐς βτΓΐβοΧαΐς εΙς 
άτΓορίαν κα\ Βυσχρηστίαν ατταντας η^β τους ίγο' 
5 Χεμίονς. άναγθζΐ^ γαρ €Κ μ€ση<; Αιτωλίας, κα- 8 
θάτΓ^ρ €ΊΓάνω ττροβίπον, καΐ Βιανύσα<ζ εν ννκτΐ 
τον ^Αμβρακικον κοΚττον €49 ΑευκάΒα κατήρβ' Βνρ ρ 
δέ μείνα<ζ ημίρα<ζ ενταύθα, τ^ τρίττι ιτοιησάμβνο^: 
ντΓΟ την ίωθινην τ6ν άνώιτΧουν, Βευτεραΐο^ζ ττορ- 

10 θήσας αμα την των ΑΙτωΧών ιταραΧίαν €ν Αεγαίφ 
καθωρμίσθη' μ€τά δέ ταντα κατά το συν€χ€<ζ ίο 
ΊΓΟι,ούμενος τά<ζ ττορείας έβΒομαΐος έττέβαΚβ τοις 
ύττΙερ την ΊΓολιν καμένοις τταρα το ΜβνβΧάιον 
Χόφοίς, &στ€ τους ττΚβίστους ορώντας το 'γε'γονος 

ι Β μη ΤΓίστ€ν€ίν τοις σνμβαΐνουσίν, 

Οί μίν ουν ΑακβΒαιμονωι ΊτεριΒβεΐς γβγοζ/ότβς 1 1 
Βια το τταράΒοξον ήττόρονν καΐ Βνσγρηστως Βι- 
έκειντο ττρος το τταρόν, 6 δέ Φ/λΑ7Γ7Γ09 ττ} μ€ν19 
Ίτρώττί κατεστρατοττέΒευσε ττερΧ τάς ^ΑμύκΧας, 

20 αί δ' ^ΑμύκΧαι καΚούμεναι τόπος ίστϊ της Λα- ι 
κωνικής χωράς καΧΚιΖενΒροτατος καΐ καΧΧικαρττό^ 
τατος, άιτέχεί δέ της ΑακεΒαίμονός ως είκοσι 
στοΒίονς, ύττάργει δέ καΧ τέμενος Άττόλλωζ/ος• 3 
έν αντω σγεΒον επιφανέστατον των κατά την 

15 Αακωνικην ιερών» κείται δέ της ττόΧεως εν τοις 
ττρος θάΧατταν κεκΧιμενοις μέρεσιν. τ^ δ' εττιονσ^ 4 
ΊΓορθών Άμα τήν χωράν εΙς τ6ν ΤΙνρρου καΧούμενον 
κατεβη χάρακα, Βύο Βε τάς εζης ΐβατίη^ νΐιΐοΐι λβ 
ημερας εττιοραμων και Ο'ρωσας τους βοηίΛη οοββί. 

30 α'νρ€γγνς τόττουί κατεστρατοπέΒενσε ιτερί τύ 128 . ^0ΏΥΒΙϋ8. [ν, 

5 Κόρνων, Ζθβν ορμήσας ^ε ττρος ^Ασίνην, καΐ 
ΊΓΟίησάμζνο^ ιτροσβόλα^ ονΒέν γβ των Ίτρούρ^ου 
Ίτβραίνων άνέζβνξβ, καΐ το Χοίττον έτητΐορ€υ6μ€νο^ 
βφθβιρβ την γώραν ττάσαν την βττΐ τ6 Κρητικον 

6 ιτέΧατ/ος τετραμμένην Ιω9 Ταινάρου, μεταβαΧό- 5 
μβνο<ζ δ' αΰτι^ €7Γοι€Ϊτό την ιτορ^ίαν Ίταρα τον 
ναύσταθμον των ΑακβΒαιμονΙων, ο καΧβΐταίτ μίν 
Τνθιον, βχβί δ' άσφαΧη Χιμένα, τη<ί δέ ιτόΧεως 

7 άττέχζν 7Γ€ρΙ τριάκοντα στάΒνα, τοντο δ' άττο^ 
Χιττών κατά ττορβίαν Ββξών κατ€στρατοΊΓ€Ζ€υσ€ ίο 
ΤΓ€ρ\ την 'ΈίΚείαν, ητι^ εστίν ώς ιτρο^ μ€ρο<ζ ββω- 
ρονμένη ττΚβίστη καΐ καΧΚίστη χωρά τη^ Αακω-^ 

8 νική^' 'όθεν άφίβΐς τά<ζ ττρονομα^ αυτόν τβ τον 
τότΓον τούτον ττάντα κατβττυρττολα καΐ Βιέφθειρβ 
τον^ €ν αντφ καρπον<ζ, άφικνεΐτο δέ ταΐ<ζ ιτρονομαΐς. ι$ 
καΐ ττρος *Ακρία<ζ καΧ Αβνκας, ίτι δέ καϊ την των 
Βοιών χώραν, 

20 Ο* δέ Μεσσηνιοι κομισάμβνοι τα γράμματα 
τΐιο Μ688«η!&η8 τά τταοά τοχ) ΦιΧίττίΓον τά 1Γ€ρΧ τή^ 

ιηβΓοΙιΙηβτ Ιο ^ο^η ' ^ ν < « λ ν 

Γοαίβά. ^^*^ βΚ^ΐΊΤοντο συμμάχων, άΧΚά την 

ίξοΒον €ΐΓθΐησαντο μ€τά σττουΒής καΐ τους άκμοΛο^ 
τάτους άνΒρας €ξ€7Γ€μψαν, ττεξούς μβν ΒισχιΧίου^ 

2 ίτηΓ€Ϊς δέ Βιακοσίου<ξ' τφ δέ μηκ€ΐ της 6Βοΰ κα- 
θυστ€ρήσαντ€ς της βίς την Τεγεαι/ τταρουσίας τον 2$ 
ΦιΧίτΓΤΓου το μεν ττρώτον ήττόρουν τι Βέον €Ϊη 

3 ΤΓΟίβιν, ά^γωνιώντες δε μη Βόζαιβν βθέΧοκακβΐν Βιά 
τάς Ίτρο^&^ενημίνας ττερϊ αυτούς υποψίας οίρμησαν^ 
οιατής * Αραβίας βίς τήν Αακώνικήν, βουΧομενοι 
συνάψα4ί τοις ττερΧ τον ΦίΧιτητον. ιταρα^εν^μενοι ^ο 19, 20] ΤΕΕ ΑΰΠΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 129 

δέ 7Γ/>09 Τ\νμ/π6ί<ξ χωρίον^ ο κβΐται ττβρί τον^ 
ορονς της Ά/>γ€/α9 καϊ Αακωννκης, 'προς τοντο 
κατβστρατοττέΒβυσαν . άττείρω^ αμα καΐ ραθνμως' 
οντ€ ^γάρ τάφρον οΰτβ γάρακα τψ} τταρβμβοΧτ) 5 

5 ΊΓ^ρίέβάΧον, οΰτ€ τότΓον ευφυή ττβριέβΧβψαρ, αλλά 
τβ των κατοίκούντων το γωρίον εύνοια ττιστεύοντες 
άκάκω<ζ ττρο του τείχους αύτοΰ τταρενέβαΧον, ο 6 
δέ Ανκοΰργος, ττροσα'γη^εΧθείσης αύτψ της των 
'Μεσσηνίων τταρονσίας, άναΧαβών τους μίσθο" 

10 φόρους καί τινας των ΑακεΒαιμονίων ττροψ/ε, καϊ 
σννάψας τοις τόττοίς ύττό την εωθινην εττεθετο ττ) 
στρατοττεΒεία τοΧμηρώς, οι Βε 'Μ.εσσηνιοί ταΧΚα 7 
Ίτάντα κακώς βουΧευσάμενοί, καϊ μάΧιστα ττρο^ 
εΧθεΐν εκ της Ύε^έας μήτε κατά το ττΧήθος άξώ* 

15 χρβο* ύπτάργοντες μήτε τηστεύοντες εμττείρονς, ιταρ 
αυτόν γβ τον κίνΒυνον κατά την εττίθεσεν όμως 
το Βυνατον εκ των πραγμάτων εΧαβον ττρος τήν 
εαυτών σωτηρίαν* αμα γαρ τφ συνίΒεΐν ειτίφαινο^ 8 
μένους τους ττοΧεμίους άφεμενον ίγ όντων σίτουΒ^ 

20 Ίτρος το γωρίον ττροσεφυγον, Βωττερ Αυκοΰρ^ος 9 
των μεν ΐττΊτων εγκρατής ε'γένετο των ττΧείστων καϊ 
της αποσκευής γ των δ' άνΒρών ζωγρία μεν ούΒενος 
εκνρίενσε, τών δ' ίτητεων οκτώ μόνον άττεκτεινε, 

^εσσήνίοι μεν οΰν τοιαύττ^ ττεριττετεία- χρη^ ίο 

25 σάμενοί ΊταΚι,ν Βί "Αρτους εις την οίκείαν άνεκο- 
μίσθησαν 6 Βε Αυκοΰρ'γος μετεωρισθείς εττΐ τφ χι 
ίγε^ονοτΐ; ιταρατγενό μένος εΙς την ΑακεΒαίμονα ττερί 
ηταροΑΤκευήν ε^ίνετο κα\ συνήΒρευε μετά τών φίΧων 
ως ουκ εάσων τον ΦίΧιττπον εττανεΧθεΐν εκ τής 

30 χωράς άνευ κινΒύνου καϊ συμττΧοκής, . ό δέ βα^ υ 
αρ. 9 130 Ρ01ΥΒΐυ8: [ιτ. 

αίΧεν^ ίκ τη<: Έλειαί άναζβύξα^ ιτροη'γε, ιτορθύν 

αμα την γωραν, καΧ τεταρταΐο^ αυθι^ εΙς ταν 

■ΑμνκΚας κατήρβ ιταντί τω στρατεύβίατί ττβρί 

21 μέσορ ημέρας. Ανκονρηο<ζ δέ Βιαταξάμενος ττβρί 

ΤΗβ βρβΠβΐΜ του μέΧΚοντος κινΒννον τοϊ<: ηΎβμόσι $ 

ΚΤίΓοί ίίί^' ^^^^ "Γ^ϊ^ φ/λο*9, αι}τ09 μ€ν φΧθών ^/τ 

^^"* τή^ ΊΓοΚεω^ κατέΚάβ€ΤΌ τού^ ττερί το 

ίΛενβΧάιον τότΓονς, €χων τού^ ττάντας ουκ βλΛττον^ 

2 ΒίσχίλΙωρ, τοις δ' €ν τ^ ιτόΧει σννέθ^ο ιτροσέγβίν 
τον νουν, ΐν 'όταν αύτοΙ<ζ αΐρτι το σύνθημα^ σ7Γον8§ ίο 
κατά ΊΓΧείους τόττοι/ί έζα^ατ/όντβς ιτρίι της ττολβω^ 
την Βνναμί,ν €κτάττωσν βλέιτουσαν βττΐ τ6ν Έιύρω- 
ταν, καθ* 8ν ζΚάγνστον τόττον άττέχα της ττόΧβίος 

6 ΊΓΟταμός, 

3 Τα μεν οΰν ιτβρί τον Αυκοΰρ^ον καΐ τους ί$ 

4 'ΑακβΒαιμονΙονς ίν τούτοις ην' ϊνα δέ μη των 
τόπων αγνοουμένων άνυττότακτα και κωφά ^ίνηται 
τα \€^6μ€να, συνυ7ΓθΒ€ΐκτέον αν €Ϊη την φύσιν 

5 καΐ τάξιν αυτών, ο δι) καΐ τταρ ο\ην την Ίτρατ/" 
ματείαν ττβιρωμβθα ττοίβΐν, συνάιττοντ^ς καϊ συν* «ο 
ονκ€ΐοΰντ€ς άβΐ τους αγνοούμενους των τοιτων τοΐς 

6 ^γνωριξομένοις καΐ τταραΒιΒομένοις. εττβΐ γαρ των 
κατά ΊΓοΚεμον κινδύνων τους ττΚείους καϊ κατά 
γη ν καΐ κατά θάΧατταν σφάΧΚουσιν αΐ των τοιτων 
Βιαφοραί, βουΧόμβθα δβ 'ττάντβς ουχ οΰτως το «5 

7 ^€^ον6ς ώς το ττώς εγένβτο γινώσκβιν, ου ιταρο- 
7\Λτγωρητ€ον της των τόττων ύττογραφής ίν οι5δ* 
ΟΊΓοία μ^ν των ντράξεων, ^κιστα δ' €ν ταΧς 7Γθλ€/Μ- 
κοΛς, οι5δ' οκνητ€ον ττοτέ μεν Χιμέσι καϊ ττέΚάγεσί 
και νήσοις συηγρησθαι σημείοις, ττοτ^ δέ ττάΧιν 3^ 20—22] ΤΠΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 131 

ίβροΐς, δρβσί^ χ^ωραις βττωρύμοίς, τ6 δέ τβλβνταίοχ/ 8 
ταΐ<$ €κ τον ΐΓ€ρί€χοντο<ζ 8ιαφοραΐς, €7Γ€ΐΒή κοιρό' 
ταται ιτασιν άνθρώ'ΐΓθΐ<ζ βίσΐν αΰταν' μόνως γαρ 9 
οντω<ζ 8ννατ6ν €ΐς βννοι,αν άτ^σηΛν των ώγνοονμέ- 

5 νων τοι)9 άκονορτα^^ καθάττ^ρ καΧ ττρότ^ρον βίρη- 
καμεν. βστι δ' ή των τόπων φύσι^ τοιαύτη [νττίρ ίο 
άν νυν Ζη 6 λόγον]. τη^ γά/ο ^ττάρτη^ τω μ€ν2Ά 
κευθόΧου σγτιματι, ΐΓβρίφβροΰ^ζ ντταργρνστ)^ καΧ 
Κ€ίμένης ίν τόΐΓ0ί<ζ έττίττέΒοίς, κατά ^„4ΐ>βιιβϋΐιβΓοβΑ 

10 μβρος θ€ ΐΓ€ρΐ€χρνση<ζ €ν αυττι οιαφο- ^ 

ρου^ άνωμαΚους καΐ βοννωΒβι,ς τόττονς, τον δέ ι 
νοταμον 7Γαραρρ€οντο<ζ, ίκ των ττρο^ άνατοΧάς 
αντη^ μέρων, 09 καΧύται μβν Έ»νρωτα<ζ ηίνβται, 
δέ τον Ίτλβίω γρόνον αβατο<ζ ΖιΛ το μέγεθος, 

1$ συμβαίνει τον^ βουνού^ εφ* ων το Μβι/βλάίόζ/ ίστι ζ 
ιτέραν μεν είναι τον ττοταμον, κεΐσθαι δβ τη<ζ ττοΚεω^ 
κατά γειμερινά<ζ άνατοΧάς, οντάς τραχείς καί 
Βνσβάτονς καί Βιαφερόντως νψηΧονς, εττικεΙσθοΛ 
δέ τφ 7Γρ6ς την ττόΧιν τον ττοταμον Βιαστηματί 

ίο κυρίως, Βι οΰ φέρεται μεν 6 ττροειρη μένος ποταμοί 4 
νταρ* αύτην την τον Χόφον ρίζαν, ίστι δ' ου ΊΓΧεΙον 
το ιτάν Βιάστημα τριών ημισταΒίων' Βι ου την άνα• 5 
κομιΒην εΒει ττοιείσθαι κατ άνάηκην τον ΦΙΧιπιτον, 
εκ μ^ ευωνύμων εγρντα την ττοΧιν καΐ τους Λα- 

15 κεΒαιμονίους έτοιμους καΐ ιταρατετα^γμενους, εκ Βε 
Βεξιών τον τε ιτοταμον και τους ττερί τύν Αυκοΰρ^ον 
έττΐ των Χόφων εφεστώτας. εμεμηγάνηντο Βε τι 6 
'πτρος τοις ύιτάργουσι καί τοιούτον οι Αα4€εΒαιμονιοι' 
φράξαντες γαρ τον ιτοταμον άνωθεν εττΐ τον μεταξύ 

30 τόπον της πόΧεως και των βουνών εφήκαν, οΰ Βια- 

9—2 132 ΙΌΙΥΒΙϋΒ. [ν. 

βρόγρυ ^€νηθίνΎ0^ ονχ οϊον τους Ϊ7ηΓου<ί αλλ' οι)δ' 

7 αρ τον<: π€ζον<ζ Ζυνατον ηρ €μβαίΡ€ΐΡ. Βίόπβρ αττε- 
λβ/τΓβτο τταρ' αντήρ τηρ τταρωρείαρ ύττο τονς Χόφου^ 
τηρ Βνραμιρ Άγορτας ΖνσΊΓαραβοηθήτου<ζ καΧ μακ- 
ρούς αυτούς €Ρ ιτορ^ίί} τταραΒώοραι, τοις ΊΓθ\€μίονς, ι 

8 Εα9 α βλέπωρ 6 ΦίΧιττιτος, καΐ βον\€υσάμ€Ρος 
μ€τα τωρ φίΧωρ, άροτ/καιότατορ €κρίΡ€ τώρ ττα- 
ρορτωρ τ6 τρέψασθαν ιτρώτους τους 'Π'€ρΙ τον 
Αυκοΰρ^ορ άττά τωρ κατά το 'Μ.βΡβλάωρ τόττωρ. 

9 άραΧαβώρ οΰρ τους τβ μισθοφόρους καΧ τους ίο 
ΊΓ€\ταστάς, έττΐ δβ τούτους καΐ τους ΛΧΚυρνούς^ 
Ίτροη^β ίίαβάς τορ ττοταμορ ως €τη τους Τωφους. 

ΙΟ ό δέ Αυκοΰρ^ος συρθ^ωρώρ ττ}ρ έττίνοίαρ του 
ΦίΧίτητου τους μ€Ρ μ^θ* εαυτού στρατιοίτας ητοί- 
Ιιαξβ καΐ τταρβκάΚεί ιτρος τορ κίρΒυρορ, τοΐς $€ €Ρ τ$ 

II Τ'ρ 7ΓΟ\€ΐ το σημ€Ϊ0Ρ άρέφηρβΡ' ου ^€Ρομ€Ρου 
ΊταραυτΙκα τους ιτοΧίτικούς, οΐς €7Γΐμ€\€ς ηρ, έξη'γον 
κατά το συρτ€τα^μίνορ ττρο του τείχους, 'ΐΓοωύρτ€ς 

23 ε'ττΐ του Βεξυού κέρατος τους ίτΓίΓβΐς, 6 δέ Φ/λίττ- 
7Γ09 έγγίσας τοΐς ττερί τορ Αυκούρ^ορ το μεν ίο 
Βα* ΡΜΗρ άίβ- ιτρωτορ αύτούς εφηκβ τους μισθοφό- 

Ιοάκββ ίΗβΙτ ρ08(8 ' ' 

^ ΜκΓοίββΜΛνΕχ, ρονς, €ξ οΰ καί συρίβη τάς αρχάς 
έτηκυΒβστέρως ά^γωρίζ^σθαν τους τταρά τώρ Αακβ^ 
8αιμονίωρ &τ€ καΐ του καθοιτλισμοΰ καΐ των 

3 τόιτωρ αύτοΐς ου μικρά συμβαΧΚομέρωρ. εττβΐ 25 
δέ τους μερ ττβΚταστάς 6 ΦίΚιτητος ύΐΓέβαΧβ τοΐς 
άτγωριζομέροις εφβΒρείας βχρρτας τάξιρ, τοΐς δ' 

ΙΧΚυριοΐς ύπβράρας ίκ ττΧα^ίωρ ίττοιβΐτο την 

4 έφοδοι/, τότ€ συνέβη τους μ€Ρ ιταρά του ΦΐΚίτητου 
μισθοφόρους βτταρθέρτας τ^ των ^ΪΧΧυρίων καί 30 32—24] ΤΕΜ ΑΟΕΑΕλΝ ΙΕΑ&ϋΕ. Ι33Γ 

ΊΓ€Κταστών έφβΒρβία ττοΧΚαττΧασίως βτηρρωσθήραί 
ητρος τον κίι/8ννον, τους δε ιταρά του Ανκονρ^ου^ 
κατατΓΧα/γέντας την των βαρέων οττΧων βφοΒον 
€^κΧίναντ€ς φν^εϊν, €7Γ€σον μβν ονν αυτών €ί<^ ξ 
5 €/έατ6ν, ίαΚωσαν δέ μικρφ ττΧβίους* οι δέ Χοιττοϊ 
Βιέφιτ/ον βίς την 'πόλιν. δ δέ Α.υκουρ^ο<ζ αύτ6<ί. 
ταΐ9 άνοΒίαις 6ρμη(τα<ζ νύκτωρ μβτ οΚί^ων έττοιη•* 
σατο την €69 ιτόΧιν ιτάροΒον» Φ/λίττττοξ δέ τους 6 
μεν Χόφονς τοις ^ΐλΧυρωΐς κατέλάββτο, τους δ' 
ΙΟ εύζώνους βχων καΐ ττβΧταστάς βττανρα ιτρος την 
Βύναμιν. "Κράτος δε κατά τ6ν καιρόν τούτον, 7 
ώ^ων €Κ των ^ΑμνκΧών την φάλα'γ'γα, σύνβ^^γνς 
ην ηΒη της ττολεως, ο μβν οΰν βασι\€ύς 8ιαβάς 8 
τον τΓοταμον ίφηΒρβυε τοΐς βύζώνοις καΐ ττελτα- 
15 σταΐς, βτι δε τοΐς ίτΓίΓβΰσίΡ, βως τα βαρέα των 
οττΧων υτΓ αυτούς τους βουνούς άσφαΧώς δφε^^ 
τάς ΖυσγωρΙας. των δ' έκ της ττοΧβως έπνβαΧο- 9 
μένων εγχβφεΐν τοΐς έφεΒρβύουσι των ίττττέων, καΐ 
ηενομένης συμ'πΧοκης οΧοσγερεστέρας, καΐ των 
2α ΊτεΧταστων εύψύχ^τύς άτ/ωνισαμένων, καΐ ττερί ίο 
τούτον τον καιρόν 6 ΦίΧιτττΓος ρμοΧο'^ούμενον^ 
Ίτροτέρημα ττοιήσας, καΐ συνΒιώξας τους των Αα-τ 
κεΒαιμονίων ίτΓΤτεΐς εΖ9 τάς ττύΧας, μετά ταύτα 
Βιαβάς άσφαΧώς τον Έΰρώταν άττουρά'γεί τοΐς 
25 Λυτού φαΧα^^ίταις, 

"Ηδτ; δε της ώρας συνατ^ούσης^ ατταζ/αγΛαξο- 24 
μ€νός αυτού στρατοττεΒεύειν περί την ,„«,„ρ3ββοηΓβΐΓ, 
€Κ των στενών εξοΒον εχρησατο στρα- Ι^,^^^'^λ τ7^ 
τοττεδε/α, κατά σύμτττωμα των ή'γε- ^^^ 2 

3© μόνων ττερφαΧο μένων τοιούτον τ^ττον οίον ού/ί. 134 ΡΟΙΥΒΙϋΒ, [ν. 

αν αλΧον τι^ βνροι βον\6μ€νος €49 την χωράν τή^ 
Αακωνικης ιταρ αυτήν την ττόλιν ττοιβΐσθαι, την 

3 βΙσβοΧην. ίστι γα/ο έιτί της άρχης των ττροβιρη^ 
μένων στ€νών, 'όταν άττο της Ύ^ίας ή καθό\ου 
της μ^σο^αίου τταρα^ίνόμ^νος εγγίζυ τις ττ) Λα- 5 
κεΒαίμονν, τόττος απέχων μ€ν της ττόλβωί Βνο 
μάλιστα στα8ίονς, έττ αύτοΰ δέ κβΐμενος τον 

4 ΊΓΟταμού, τούτου δέ συμβαίνει την μβν €ίγΙ τί^ν 
ΊΓοΚιν κ(ύ τον ττοταμύν βΚέττουσαν ττΧβυράν ττε- 
ριέχβσθαι ττάσαν άττορρΑγι μβ'γάΚ'ρ καΐ ιταντέΧως ίο 
άιτροσίτφ' το δ' €7γΙ τοις κρημνοΐς τούτοις χωρίον 
^ττ/τΓβδόι/ €στι κα\ ^€ώ^ς καϊ κάθυ^ρον, αμα δβ 
καΧ Ίτρος τάς βίσαγωγας καΐ τας εξα^ω^άς των 

5 Βυνάμβων βνφυώς κ€ίμ€νον, ωστβ τον στρατοττ^" 
Ζ&ίσαντα €ν αύτω καϊ κατασχόντα τον ντΓ^ρκεί- 15 
μενον Χοφον 8οκ€Ϊν μίν έν άσφαΧεΐ στρατοττεΒεύαν 
δλα την ΐΓοράθβσιν της ττολβως, στρατοττεΖεύβιν 
δέ €ν καΧΧίστφ, κρατούντα της εΙσοΒου καϊ της 

6 ΒίοΒου των στενών. ΊτΧην ο γβ ΦίΧιτητος κατά- 
στρατοΊΓεΒβύσας έν τούτφ μβτ άσφαΧείας τ^ χατά ιο 
ΤΓοΒας ημέρα την μ^ν άττοσκβυην ιτροαττέσταΧε, 
τί^ν δέ Βύναμιν εξέταξεν έν τοις εττιττέΒοις €ΐ5σν- 

7 νοτΓΤον τοις βκ της ιτόΧβως, χρόνον μεν οίν τίνα 
βραχύν έμεινε, μετά δέ ταΰτα κΧίνας εττΐ κέρα^ 
ηη/ε ττοιούμενος την ττορείαν ως εττϊ Ύ&γεαν. 25 

8 συνάψας δέ τοις τόττοις έν οϊς * Αντίγονος καΙ 
ΚΧεομένης συνεστήσαντο τον κίνΒυνον, αύτοΰ 

9 κατεστρατοττέΒενσε, τβ δ' έξης θεασάμενος τους 
τότΓους καϊ θύσας τοις θεοΐς εφ* έκατέρου των 
Χοφων, ων 6 μεν *ΌΧυμτΓος 6 δ' Εύας καΧειται, ^ 24, 29] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΣΕΑΟϋΕ. 135 

/Α€Τ^ ταντα ΐΓροη^€ στ€ρροπσιησάμ€Ρθ<ί την ονρα•^ 
^ίαν, άφι/€Ομ€νο<: δ' 6*9 Ύέγ€αν καΐ Χαφυροττω- ίο 
\ήσα<ί Ίτάσαν Τ7]Ρ Χβίαν, μετά ταντα ττοιησάμβΡΟζ 
8ι "Άρτους την ττορβίαν, τ^κβ μ€τά τη<ζ Βνναμεω^ 

5 βίς'ΐίόρινθον. ^παρόντων θί ΊΓρ^σββχηων τταρά τ€ 1 1 
ΎοΖίων καΐ Ιίίων ττερΧ ^ι,αΚνσεω^ τον ττοΧίμον, 
γιρτηματίσα^ τούτοις καϊ σνννττο κριθείς καΐ φησας 
€τοιμος είναι ΒιαΧνεσθίΐι καϊ ννν καΐ ιτάλαι ιτρος 
Αιτωλούς, τοντονς μα/ εξέττβμττε ΒιαΧέ^εσθαι 

ΙΟ κ€\€ύσας και τοις Αιτώλοϊς ττερί της ίιαΧνσεως, 
αντος Βέ καταβάς εις το Αέχαιον ί'γίνετο ττερί 1 2 
Ή-Χονν, έχων τινάς ιτράξεις ολοσχερεστέρας έν 
τοις ττερί ΦωκίΒα τόττοις. 

15 Ο/ δ' ΑίτωλοΙ τα μεν εσττενΒον ΊτοιησασθαιΟβ 
την είρήνην πιεζόμενοι τφ ττολεμω, Νβ^οΐίΕϋοηβ Γογ 
και τταρά Βόξαν αντοΐς ιτρογωρουντων ^^^^^^^^^^"^^ 
των ιτρατ^ματων {εΚτίσαντες γαρ ώς τταιΒίφ νηττίφ 2 
γρησασθαι τφ ΦιΧίττ'Π'φ Βιά τε τ^ν ηΧικίαν καϊ 

10 τ'ίΐν αττειρίαν, τον μεν ΦίΧιτητον ενρον τεΧειον 
ανΒρα και κατά τάς έττιβοΧάς καϊ κατά τάς 
Ίτράξεις, αντοϊ δ' εφάνησαν ευκαταφρόνητοι και 
Ίτα^ΒαριωΒεις εν τε τοις κατά μέρος καϊ τοις 
κα,θοΧον ττρα'^μασιν)^ άμα Βε ΤΓροστΓΠΓτονσης 3 

«5 αντοΐς της τε ττερϊ τονς ιτεΧταστάς ^γενομένης 
ταραχής καϊ της των ττερϊ τον ΆττεΧΧήν καϊ 
Αεόντιον άττωΧεΙας εΧττίσαντες μ&/α τ* καϊ Βν- 
σχερες κίνημα ττερϊ την αύΧην είναι, τταρεΐΧκον 
νττερτιθεμενοι την εττϊ το ΎΙον ταγθε'ισαν ημεραν. 
30 ο δέ Φίλ^7Γ7Γ09 ασμένως εττίΧαβόμβνος της ττρο* 4 136 ΡΟΙΥΒΙϋβ, [ν, 

φάσβω^ ταύτη<ζ δ^α το θαρρβΐν €7γΙ τφ ιτοΧέμφ, καΐ 
προΒί€ίΧηφώ<; άττοτρίββσθαί τάς ΒιαΧνσ€ΐ(ί, .τότβ 
ΊταρακαΧέσα^ τον^ ά7Γηντηκ6τα<ζ των συμμάχων 
ου τα ΊΓρο<ζ Βία\νσ€^ζ ττράττβνν αλλά τα ττρος τον 
ΊΓοΚβμον, άναχθΰΐς αντίς αττεττλει/σβϊ/ €49 την Κό- 5 

5 ρινθον. καΙ τού<ζ μίν Μα4αε2όι/α9 Βίά @€ΤταΧΐα<$ 
ατΓβλυσβ ττάντα^ζ €69 την οίκείαν ΐΓαραγβιμάσοντα^, 
αντο^ δ' αναχθείς €Κ Κσγχρεών καϊ τταρα την 
^Αττικην κομισθείς Βι ΈνρΙττου κατίττλενσεν εΙς 

6 ΑημητριάΒα, κάκεϊ ΐΐτόλεμαΐον, 09 ην ετι Χοίττος ίο 
τ^9 των ΊτερΙ τον Κεοντιον εταιρείας, κρίνας εν 
τοΙς ΜακεΒόσιν άττεκτεινεν* * * ♦ 

30 ΤοΟ δέ χειμωνος εττιγενομενον, καΐ ΦιΧίτητου 
τΐιβ ΑβίοϋΛηβ μεν του βασιλέως εΙς ΜακεΒονίαν 
ροηηβββ ιτΐιϋβ Ε- αττηΧΚα^μένου, του ο ιι/ιτηρατου του 1 5 
Ιηοοιηρβίβηί. στρατψγοΰ Των Αχαιών καταττεφρο- 
ψημένου μ\ν υττο των ιτοΧιτικών νεανίσκων κατε-^ 
■ γ/ωρ'μένου Βε τεΧεως νττο των μισθοφόρων, οΰτ 
εττειθάρχει τοΙς 'παραγγεΧΧομένοις οι5δ€ΐ9 οντ ην 
α ετοιμον ούΒεν ττρος την της χώρας βοήθειαν. εις 2ο 
α βΧεψας ΤΙυρρίας 6 ιταρα των ΑΙτωΧων άττε- 
σταΧμενος στρατηγός τοις Ήλ€/ο49, ^χων ΑΙτωΧων 
εις χιΧίους καϊ τριακόσιους καϊ τους των ^ΗΧείωΡ 
μισθοφόρους, αμα Βε τούτοις ιτοΧιτικούς ιτεζούς 
μ^ εις χιΧίους ιττΊτεΙς Βε Βιακοσίους^ &στ είναι 25 

3 τού9 Ίτάντας εΙς τρισχιΧίους, ου μόνον την των 
Αυμαίων καΐ Φαραιέων συνεχώς επόρθει χώραν 

4 αλλά καΐ τ^ν τών ΤΙατρέων, το Βε τεΧευταΐον Μ 
τό ΤΙαναχαϊκόν ορός καΧούμενον εττιστρατοττε" 
Βεύσας,το κείμενον ύττερ της τών ΙΙατρεων ττόΧεως, $« 29, 30, 93]ΤπΕ ΑΟΕΛΕΑΙί ΖΕΑΟϋΕ. 137 

€£1701; ΐΓοσαν την έττΐ το Τ/ο^ καΧ την ίττΐ Μψον 
Κ€κ\ιμένην γωραν. Χοιττον αί μβν ττόλα^ζ κακό- $ 
ιταθονσαί καΙ μη τυη-χανουσαι βοηθ^Ια^ Βυσγ^ερώς 
7Γα>9 €Ϊ'χον 7Γ/009 τά<ζ εΙσφορά^, οί δέ στρατίώταν 

5 των- οψωνίων τταρ^ΚκομΜνων καΐ καθ υστερούντων 
το ΊταραΐΓΚησίον €7Τθίονν ττερΧ τά<ζ βοηθείας* ίζ 6 
άμφοΐν δέ της τοιαύτης άνταττοΒόσεως γινομένης 
€7γΙ το χείρον Ίτρούβαινε τα ττράηματα καί τεΚος 
ΒιεΧνθη το ξενικόν, ττάντα δέ ταύτα συνέβαινε 

ΙΟ '^ίνεσθαι Βιά την του ττροεστωτος άΒυναμΙαν» εν η 
τοιαύττ) δ' όντων Βιαθεσει των κατά τους * Αχαιούς^ 
καΐ των γρονων ήΒη καθηκόντων, ^Έίττηρατος μεν 
αττετίθετο την αρχήν, οί δ' ^Αχαιοί της θερείας 
εναρχομένης στρατη^γον αυτών "Αρατον κατέστη-^ 

15 σαν τον ττρεσβυτερον. 

Ταύτα δε άρμοσάμενος ΒιέΧυε τους Μεγάλο- 93 
ΊΓοΧίτας Ίτρος αυτούς κατά το των ΑηΛνΛ ΛίΛΒ,ηάβά 
Αγαιων οοΎμα» συνέβαινε ιγαρ του- ^γ^νο^, <ϊίν« α 

ίο τοχ}ς ττροσφατως υττ^ ΚΧεο μένους ρ<^"*• 

έτΓταικότας τ^ ττατρίΒι, καΐ το Βη Χε^όμενον εκ 
θεμεΚίων εσφαΧμενους, ιτοΧΚων μεν εττιΒεΐσθαι 
Ίτάντων δε σττανίζειν* τοις μεν γαρ φρονήμασιν $ 
βμενον, ταΐς δε χορη^γίαις καϊ κοινή καί κατ ΙΒίαν 

«5 ττρος Ίτάν άΒυνάτως εΙχοΡ^ Βιόττερ ην άμφισβη^ 4 
τήσεύΰς φιΚοτιμίας ορ^ης της εν άΧΚήΧοις ττάντα 
ΊτΧήρη' τούτο ^γάρ Βη φιΧεΐ ^ίνεσθαι καϊ ττερΧ τά 
κοινά ττρατγματα καϊ ττερί τους κατ ΙΒίαν βίους, 
Ιησν εΧΧίτΓωσιν αί χορηγία ι τά^ εκάστων εττέ- 

30 βοΧάς, . ττρωτον μεν ουν ημφισβήτουν ύττερ του $ 138 ΡΟΖΤΒΐυδ. . [ν. 

Τ€ΐχ^ί&μοΰ τη<; Ίτολ^ως, φάσκοντε^ οί μεν συνάτ/ει,ν 
αντην Β€ΪΡ καϊ ττοιβίν τηΚικαύτην ηΧίιοην καΧ 
Τ€ΐχίζ€ίν βπφαΧΚόμεροι καθίζονται, καϊ φνΧάττ€ίν 
Καίρου ττερίστάντο^ Βυνησονταί' καΧ ^άρ νυν 
'τταρά τό μέ^γεθο^ αντη<: καϊ την βρημίαν έσφαΧθαι. $ 

6 Ίτροζ δέ τούτοις είσφέρειν φόντο Βεϊν τους κτήμα- 
Τίκονς το τρίτον μέρος της ^γής €ΐς την των 

7 νροσΧαμβανομένων οίκητόρων άναττΧήρωσιν, οί 
δ' οντ€ την ΊΓοΤαν ίλάττω Ίτοιεΐν ύττέμενον οΰτβ το 
τρίτον των κτήσεων βύΒόκουν είσφέρβιν μέρος, ιο 

8 μάλιστα τε των νόμων νττό ΤΙρυτάνιΒος γ^ΤΡ^" 
μένων ττρος άΧΚηλονς βφίΧονβίκουν, ον ίΒωκ^ μ€» 
φυτοΐς νομοθέτην ^ Αντίγονος, ην δέ των επιφανών 
άνΒρών €κ τον ΙΙεριττάτου και ταύτης της αίρέσεως. 

9 τοιαύτης δ' ονσης της αμφισβητήσεως ττοιησά" ι$ 
μένος ^Κράτος την ενΒεχομένην εττιστροφήν κάτ- 
ι ο έτταυσε την φΐΚοτιμίαν αυτών, εφ^ οίς δ' εΧηξαν 

της Ίτρος αλΧήΧους Βιαφοράς, ^ράψαντες εις στηΚην 
Ίταρα τον της Έστ/α9 ανέθεσαν βωμον εν 'Ομαρίφ. 

10 

100 9 "Ηδτ; δ' αύτοΰ συντετεΧεσμένου τά κατά τάς 
τΐιο €οπιιη€ΓοίΕΐ ®ήβα% ΊτάΧιν ^κον ύττερ των ΒιαΧν- 
δΕίΙ" *Κιίϋρ"ΐβ σεων Ίταρά τε Χ/ωι/ καϊ 'ΤοΒίων καϊ 

ουζαντίων πρέσβεις και πάρα ίΐτο- 

10 Τιμαίου του βασιΧέως' οίς παραπΧησίους άπο- «^ 
κρίσεις Βούς ταΐς πρότερον, καϊ φήσας ουκ αλ- 
Χοτριος είναι ΒιαΧύσεως, έπεμψε κεΧ&ίσας αυτούς 

11 πειραν Χαμβάνειν και των ΑίτωΧων• αντος Βί 
της μεν ΒιαΧύσεως ώΧνγωρει^ του Βε πράττει!» τι 

101 τώι/ έξης άντείχετο, Βιόπερ άκούων τονς.Χκερ- $« 93, 100, 101] ΤΗΕ. ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 139 

^ϊΚαΙΖου \€μβου^ ττβρί Μ,αΧέαν Χηίζ^σθαν καϊ 
ΊΓοσν τοΐ<ξ έμττόροίς ώς *ΤΓθ\€μίθί^ χ^ρησθαί, τταρβ- 
σττον8ηκ€ναί δε καΐ των ΙΒίων τινά ττλοίων ίν 
ΑενκάΒί συνορμησαντα, κατάρτισα^ ΒώΒβκα μ€ν 2 

5 καταφράκτονς ναυς οκτώ Β* άφρακτους τριάκοντα 
δ' ημιοΧίους €7γΧ€1 Βΰ Έίύρίττον, σττβνΒων μβν 
καταΧαββΐν καΐ τον^ ^ΐΚΧνριονς, καθόλου δβ μ€- 
τίωρο^ ων τα?9 €ΐηβο\αΙ^ ^^Γ\ τον κατά των 
ΑΙτωΧών ΊΓοΚβμον Βιά τ6 μηΒέν ττω σννβικέναι 

ΙΟ των ίν Ίταλ/α Ύ€^ον6των, συν€βαίν€ δβ, καθ* ον^ 3 
κα&ρονς ίττοΧιορκ^ι τας %ήβα<; Φίλιτητο^, ηττησθαι 
*Ρωμαίον<; νιτ ^Αννίβον τ^ ττερί Ύνρρηνίαν μάχτ), 
την δέ φήμην ύΐΓ^ρ των γβγοι/ότωι; μηΒίττω ιτρο- 
(ητβτΓτωκέναι τοις '^ΈΧΚησιν. 6 δέ ΦίΧιτττΓος 4 

Ι δ των Τύμβων υστέρησαν καΐ καθορμισθάς ττρος 
Κ€γχρ6αΓ9 τάς μβν καταφράκτου<; νανς βξαττέ- 
στ€ΐΧ€, σύνταξαν ΊτβρΙ ΤΛαΧεαν ττοιβΐσθαι τον 
ΊΓΧονν ως €τγ Αΐ^ίου καϊ ΤΙατρών, τά δέ Χοίττά 
των ττΧοίων ύττβρισθμίσας €ν Αβχαίφ τταρή'γτγβΧΧβ 

2ο Ίτάσιν 6ρμ€Ϊν, αντος δε κατά σττονΒήν ί)Κ€ μβτά 5 
φίΧων €7γΙ την των Νε/χ-εωι/ ττανή^νριν εΙς *Άργο9. 
άρτι δ' αντοΰ θβωμένου τον ά^ωνα τον ^/υμνικόν, 6 
Ίταρήν €Κ "ίΛακβΒονίας ^γραμματοφορος Βιασαφων 
ίτι ΧβΙτΓονται "Ρωμαίοι μάχη /^εγαλι; ^^^ ^^ί^ ^^ 

15 ^ κρατεί των ντταίθρων ^Αννίβας, ίίΚ^ΐοίωνβΙΙΖ 
ΊΓοραυτίκα μβν ου ν ^ημητριω τφ 7 

Φαρίφ μόνφ την έττιστοΧην ίιτέΒειζβ, σιωττάν 
ΊταρακεΧευσάμενος' ος καϊ Χαβό μένος της αφορμής 8 
ταύτης τ6ν μ^ν ττρος τους ΑΙτωΧονς φβτο Ββΐν 

3θ τ^ΐ' ταγίστην άττορρΐψαι ττόΤί^μον, άντέχεσθαι δέ 140 Ρ01ΥΒΙϋ8: [ν. 

Των κατά τήρ ΊΧλνρ/δα ττρα/γμάτων ηξίον καΐ 
9 της €ΐ<ζ ^Ιτάλ,ίαν Βίαβάσβως. τά μβν γαρ κατά 
την Έλλίίδα ττάντα κα\ νυν ηΒη ττοίΛν αντφ τα 
Ίτροσταττόμβνον εφη καΐ μ€τά ταύτα ιτοιησενν^ 
^Κγαιων μίν ίθέΚοντην εννοονντων, ΑΙτωΚων δέ 5 
κατατΓβττΧτγγ μένων €κ των σνμβεβηκότων αντοΐς 
ΙΟ κατά τον ενεστώτα ιτόΧεμον την δ' ^ΙταΧίαν εφη 
καΐ την €Κ€Ϊ Βιάβασιν αρχήν είναι της νττερ των 
ί\€ύν ετΓΐβοΧής, ην ονΒενϊ καθήκειν μαΧΧον ή, 
^κείνφ* τον δέ καιρόν είναι νυν, εττταικότων Ύύ)-: ίο 
ΚΆμαίων. τοιούτοις δέ χρησάμενος Χίτ/οις ταχέως 
τταρώρμησε τον ΦΙΧιτητον ως αν, οΐμαι, κάϊ νέοι/ 
βασιΧέα και κατά τάς ττράξεις εττιτυχή και κα-^ 
θόΧου τοΧμηρον είναι Βοκοΰντα, ττρος δέ τούτοις 
εξ οΙκίας όρμώμενον τοιαύτης ή μάΧιστά ττως άεϊ 15 
της των 'όΧων εΧιτΙΒος εφίεται. 

2 ΤΐΧήν ο 7^ Φ/λί7Γ7Γ09, ως εΙτΓον, τότε μεν αύτφ 
τφ Αημητρίφ τά ΤΓροσττετΓτωκοτα Βιά της εττιστο^ 
Χης εΒήΧωσε, μετά δε ταΰτα συνήψε τους φίΧονς 
καΐ ΣιαβονΧιον άνεΒίΒου ττερϊ της ιτρος ΑιτωΧούς ίο 

3 τΐιβ ΑοΐίΛβΛηβ ΒιαΧύσεως, όντων Βε καΐ των ττερΧ 
ιηβ^β ρβαοβ. τοι/ Αρατον ουκ άΧΧοτριων Βνεξα'^ω- 
^ής τφ Βοκεΐν ύττερΒεξίους οντάς τω ιτοΧΑμψ 

4 ΊΓΟίεΐσθαι την ΒιάΧυσιν, οΰτως 6 βασιΧεύς, οι5δέ 
τους ττρεσβευτάς ετι ττροσΒεξάμενος τους κοιν§ «5 
ττράττοντας τά ττερί τάς ΒιαΧύσεις, τταραγρημα 
ΚΧεόνικον μεν τον "ϋαυττάκτιον ττρος τους Αίταπ 

5 λοι)9 Βιεπέμψατο {κατέΧαβε ^^άρ ετι τούτον εκ 
της αιχμαΧωσίας εττιμένοντα την των Αχαιών 
σύνοΒον), αύτος Βε ιταράΧαβών εκ Κορίνθου τά? 30 101—103] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 141 

ναύ<; καΐ την ττ^ζην Βύναμιν ηκβν βγων βίς Αΐ^ων. 
χαΐ ΊτροέΚθων εττΐ Αασιώνα καΐ τον έν τοις ΤΙβρΰττ- 6 
Ίτίοις ττύρτ/ον τταραΧαβών, καΐ σννυττοκριθεΐ^ζ ως 
^μβαΧώρ 6^9 τηρ ^ΉΧβίαν τον μη Βοκβΐν Χίαν 
5 €τοιμος είναι ττρος την του ττοΧίμου κατάΚυσιν, 
μ€τά ταύτα 'δίς η τρις άνακάμψαντος τον ΚΧεονί- 7 
κον, Βεομένων των ΑίτωΧών εις Χάγους σφίσυ 
σχβνεΧθβΐν βιτήκονσζ, καΐ ττάντ αφβΐς τα τον ττο- 8 
Χέμου ιτρος μέν τω; σνμμαγ^ίΒας ττόΧευς ηραμμα- 

ΙΟ τοφόρονς €ξα7Γ€στ€ΐΧ€, τταρακαΧων ττέμιταν τους 
οννβΒρβνσοντας καϊ μεθβξοντας της ντΓβρ των 
ΒιαΧνσ€ων κοινοΧο^ίας^ αύτος δέ Βιαβάς μετά της ρ 
Βννάμεως καΐ καταστρατοττεΒβύσας ΤΓβρΙ ΤΙάνορμον, 
ος €στί μβν της ΙΙβΧοτΓοννησον Χιμην, κβίταί, δε 

15 καταντικρύ της των Ι^ανττακτίων ιτόΧεως, άνέμβνβ 
τους των συμμάγων συνέΒρονς, ιίατα δε τον ίο 
καιρόν τοντον καθ* ον έ'δεί συναθροίζβσθαι τους 
ΊΓρο€ίρημ€νους, ττΧενσας €ΐς Ζάκννθον Βι αυτού 
κατεστησατο τα κατά την νησον, καΐ τταρήν αύθις 

10 άνατΐΧεων, ηΒη δε καϊ των συνέΒρων ηθροισμένων 103 
€^€ΤΓ€μ'φ'€'7Γθόςτούς ΑΐτωΧούς^Αρατον α οοηίβΓβηοβ ΐβ 
καΐ ίαυριωνα και τινας των ηκοντων *"». 
αμα τούτοις, οι καϊ συμμίξαντβς τοις ΑΙτωΧοΐς ι 
ττανΒημεϊ συνηθροισμένοις ίν Ι^αυττάκτω, βραγ^ία 

«5 ΒΐίΐΚ€γθέντ€ς καϊ θβωροΰντβς αυτών την ορμήν την 
ττρος τάς ΒιαΧύσεις, εττλεοι/ ε^ ύττοστροφής ττρος 
τον ΦίΧιτητον χάριν του Βιασαφησαι ττβρϊ τούτων, 
οΐ Β^ ΑιτωΧοϊ στΓβύΒοντβς ΒιαΧύσασθαι τον ττολε- 3 
μον ίξαττίστέΚΧον αμα τούτοις Ίτρέσβεις ττρος 

3θ τον ΦίΚιτητον, άξιοΰντξς τταρα^βνέσθαι μετά της 142 ΡΟΙΥΒΙϋδ. [V- 

Βνναμεως ττρός σφάς^ ίνα της κοινολογίας €Κ χ€ίρ6ς 
'^ίνομένης τνχρ τα ττρά^ματα της άρμοζούση^ 

4 8ί€ξα^ατγης» 6 &€ βασί\€νς ορμηθείς τοις τταρα^ 
καΧουμβνοις δίβττλβνσε μετά τής Βννάμβως ιτρος 
τα Χε^όμενα ΚοΖλα της ^αυττακτίας, α της ττοΧεως ι 

ι εϊκοσί μάλιστα σταΒίονς άφέστηκεν* στρατοπε* 
Ζεύσας δ€, καϊ ιτεριλαβών 'χάρακι τάς νήας καΧ 
την Ίταρεμβολήν, έμενε ττροσανέχων τον καιρόν 

6 της εντεύξεως, οί δ' ΑΙτωλοΧ χοΰρϊς των ονΧ^ν 
^κον ττανΒημεί, καϊ Βιασχόντες ώς Βύο στάΒια της ίο 
ΦιλίττίΓου τταρεμβολης ΒιετΓεμττοντο καϊ Βιελεγοντο 

7 ττερί των ενεστώτων, το μεν οΰν ττρώτον 6 >8α- 
σιλενς ττάντας εξέττεμιτε τους ηκοντας τταράτων 
συμμάχων, κεΧεύσας εττΐ τούτοις Ίτροτείνειν την 
ειρήνην τοις ΑΙτωλοϊς ωστ εχειν άμφοτέρονς α 15 Ι 

8 νυν βχρυσιν' Βεξαμένων 8ε των Αιτωλών ετοίμως, 
το λοίΊΓον ηΒη ττερί των κατά μέρος συνεχείς 
ε^ίνοντο ΒιατΓοστολαΙ ττρος άΧληλους, ών τάς μεν 
ττλείους τταρήσομεν Βιά το μηΒεν Ιίγειν άξιον 

9 μνήμης, της δ' Άγελάοι; του Τ^αιπτακτίου ττα- ίο 
ραινεσεως ττοιησόμεθα μνήμην, ζ κατά την ιτρώττην 
εντευξιν εχρήσατο ττρός τε τ6ν βασιλέα καϊ τους 

ΙΟ^Ή-αρόντας συμμάχους, ος εφη Βεΐν μάλιστα μεν 
ι?ΐιβΓθ ΑββίΕίΜ μηΒέ'ΤΓΟτε ττολεμειν τους ^'Έ^Χληνα^ 
Τβτ^^\^^ αλλΐ7λοί9, άλλα μ&γαλην χάριν εχε^ν 2$ 
οι Ηοιηβ. γ^2ς θεοΐς εΐ λέτ^οντες ίν και ταύτί 

τταντες, καϊ συμττλέκοντες τάς χείρας καθάττερ οί 
τους ΤΓοταμούς Βιαβαίνοντες, Βύναιντο τάς των 
βαρβάρων εφόΒους άττοτριβόμενοι συσσφζειν σφας 
1 αυτούς καΐ τάς Ίτολεις. ου μην αλλ' €* τ6 ταράττορ 30 103,. 104] ΤΠΕ ΑνΠλΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 143 

τούτο μη Βννατόν, κατά ^€ το τταρον ηξίον σνμ* 
φροΡ€Ϊν καΧ φυ\άττ€σθαί ιτροϊΒομένονς τ3 βάρο^ 
των στρατοΊτέΒων καΧ το μ€τγ€θο^ τον σννβστώτοζ 
ψ'ρο^ ταΑ9 διίσεσί ττοΧέμου' ΒήΧον ^γάρ είναΰ ιταντί 3 
5 τ^ καΧ μετρίως ττβρί τα κοί,νά (πτουΒάζοντί καΐ 
νυν, ί»9 €άν τβ ΚαρχηΒόνιοι Ύωμαίων βάν τ€ 
Ύωμαΐοι Καρ'χηΒονίων ιτβρι^ένωνται τψ ττοΚέμφ, 
Βιοτι κατ ούΒίνα τρόττον εΙκος ίστι τους κράτη- 
σαντας ίττϊ ταΐ^ ^ΙταΧίωτων καϊ ^ίκβλιωτών μ€Ϊναι 
ΙΟ Βυνίΐστείαις, ί^ζ^ιν δέ κα\ Βι,ατ€ν€Ϊν τάς β'ΐτίβοΧάς 
καΐ Βννάμας αυτών ττίρα του Βέοντο^, Βωττβρ 4 
ήζίον Ίτάντα^ μβν φυΧάξασθαί τον καιρόν^ μαΚιστα 
δε ΦΙΧίτΤΊΓον, είναί Ββ ψνΧακην^ έάν άφέμβνος 5 
του καταφθζίραν τού<;''ΈιΧληνα<ζ καΐ ττοιεΐν €νχ€ΐ- 
15 ράτου^ τοΪ9 ΒΤτφαΧΚομένοίς κατά τουναντίον ώς 
ντΓ^ρ ΙΒίου σώματος βουΧεύηταί, καΐ καθόΧου 
ντάντων των τή^ Έλλάδθ9 μ€ρών ώ^ οίκβίων καϊ 
νροσηκοντων αύτφ ιτοίηται, ττρονοίαν' τούτον γαρ 6 
τον τρότΓον ερωμένου τοΐς ττρά^μα^η τους μ^ν 
«ο ΈΧΧηνα^ί €υνου<ζ ιητάρξ^ιν αύτφ κα\ βφαίους 
συναψύνιστάς ιτρός τάς έττιβοΧάς, τους δ' ίξωθβν 
^ττοι; €7ηβουΧ€υσ€ΐν αυτού ττ} Βυναστβία, κατα^ 
'ΤΓειτΧητγμένονς την των *ΈΐΧΧήνων ττρ^ς αύτον 
ττίστιν. βΐ δέ ττραγμάτων ορέγβται, ττρος τάς 7 
«5 δνσ6ί9 βΧέιταν αύτον ήξίου καϊ τοις έν 'Ιταλ/α 
συνεστώσί ττοΧίμοις ττροσβχαν τον νουν, ίνα γ€- 
νο μένος ίφβΒρος βμφρων τταραΟτ} συν καιρώ της 
των ίίλων άντιττοιησασθαν Βυναστβίας, είναι δέ 8 
τον ενεστώτα καιρόν ουκ άΧΧότριον της ίΧττΙΒος 
3ο ταντι;9. τά9 δέ 'π'ρός τούς^'ΈιΧΧηνας Βιαφοράς καϊ ρ 144 ΡΟΣΤΒΙϋδ. [ν. 105 

τού<ζ 'ΤΓοΧίμονς €49 τά9 άνατταύσβι^^ αντον ύττ^ρτί- 
θεσθαί ιταρβκάλΒί, καΐ μαΚιστα σττουΒάξβίν ττ^ρΐ 
τούτου τον μέρους, ϊν βχι^ την €ξουσίαν, όταν 
βούΧηται, καΧ ΒιαΧνβσθαΰ καΐ ΐΓοΧβμεΐν 'ίΓρος αύ- 

ΙΟ τον9' ω9 βάϊ^ Άτταξ τα ττροφαινόμζνα νυν αττο τη^ $ 
έσττέρας νέφη ττροσΒέξηται τοϊς κατά την Ελλάδα 
τότΓΟίς ίτηστηνοΛ^ κα\ \ίαν ά^γωνιαν €φη μή τα9 
ανοχάς καΧ τους ττοΧέμους καΐ καθόΧον τάς 
'τταιΒίάς, ας νυν ΤΓαίζομβν ττρος άλλΐ7λοι;9, €Λ- 
κοττηναι συμβ^ ιτάντων ημών βττΐ τοσούτον ωστ€ ίο 

II κάν βΰξα^θαι τοις θβοϊς ύττάργ^ίν ημίν την έξον^ 
σίαν ταντην, καΧ '7Γθ\€μ€Ϊν 'όταν βουΧωμβθα καί 
ΒιαΧύεσθαί ιτρός άλλΐ7λοι;9, καϊ καθόλου κυρίους 
€ΐναί των έν αύτοίς αμφισβητουμένων. , 
105 Ό μ€ν οΰν ^Α^έΧαος τοιαύτα ΒιαΧβχ^θβϊς ττάνταςι^ 
μεν Ίταρωρμησβ τους συμμάχους ττρος τάς 8ιαΧύ-^ ^ 
σ6*9, μαΧιστα δέ τον ΦίΧιτητον, οίκβίοις γρησά- 
μένος Χόηοις ιτρύς την ορμήν αύτοΰ τ^ν ηΒη 
Ίτροκατβσκευασμένην ύττο των του Αημητρίου 
2 -τταραινέσεων. Βιόττβρ άνθομοΧο^ησάμενοι ττρος 2ο 
&φάς ύτΓβρ των κατά μέρος, καΐ κυρώσαντες τα9 
ΖιαΧύσεις, εγωρίσθησαν κατάηοντες εις τάς οι-* 
κείας έκαστοι ττατρίΒας είρήνην αι/τΐ ττοΧεμου. VII. 10, 11] ΤΗΕ ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 145 

Βοοκ VII. €0. χ. ίο XIII. 

Ουσΐ79 ^μοκρατία^ Ίταρά τοί^ ίΛ€σσηνίοις, 10 
καΧ τώρ^ μ€ν αξιόλογων άνΒρών Ίτβφν ^ ^^^,„^ ^ 
^αΒενμένωρ, τώρ δέ κατακ€κΧηρονχη- ίί^"^^ ^„«1: 

/ \ ^ 1 / » / Ο&ύΟΏ. Β.Ο. 216. • 

μένωρ τας Ύουτύ>ρ ουσίας ειτικρατονρ- 
5 τωρ τηζ *ΐΓσΧιΤ€ίας, δυσχε/οώς νττέφερορ ττ}ρ τούτων 
ισψ/ορίαρ οι μ€Ρ0ΡΤ€<; τώρ άργαίωρ ττοΧιτώρ, ♦ * * 

ΦΐΚίτητου του βασιΧέως ^ακβΒορων την 11 
τώρ Μβσσηρίωρ^ άκρόνοΧίρ κατασχβϊρ ,, ^,^^^ 

βουΧομερου, και φήσαρτος ττρος τους ^ο^ι^ί^Ζΐ^ 
ΙΟ ττροεστώτας της ττολεως βονΧεσθαι ωίίίι^οί® 1ΐ 
θεάσα/τθαυ τηρ ακροτποΚιν καί θυσαι 
τω Αιί, άναβάρτος μετά της θεραττείας καΐ θύοντο% 
μετά ταύτα κατά τορ εθνσμορ εκ τώρ τυθερτωρ 
ίερείωρ ττροσερεγθερτωρ αντώ τών σττΚάγχνωρ^ 
15 Βεξάμερος εις τάς χείρας και βραχύ ΖιακΧίρας 
ηρετο Ίτροτειρωρ τοις ττερϊ τον "Αρατορ, τί Βοκεΐ 
τά ιερά σημαιρειρ, ττοτερορ εκχωρειρ της άκρας ή 
κρατειρ αντης, 6 μερ ουν Δημήτριος αντοθερ εκ ζ 
τον ττροβεβηκοτος *'εί μερ μάντεως φρέρας έχεις " 
2ο εφη, " εκχωρεϊρ τήρ ταχίστηρ, ει δέ βασιΚεως 
ττρα/γματικοΰ, τηρειν αντήρ, ιρα μη νύρ άφείς ζηττ)ς 
ετερορ εττιτηΒειορ καιρόρ, οΰτως ηάρ εκατέρωρ 3 
των κεράτων κρατώρ μόνως άρ νιτοχείριορ εχοις 
ΤΟΡ βονν^^ αιριττόμερος τά μερ κέρατα τορ ^Ιθω- 
25 μάτηρ κΛί τ6ρ *Ακροκόρΐρθορ, τηρ Βε Πελοττόι/- 
νησον ΤΟΡ βονρ. 6 Βε ΦίΧιτητος εττιστρέψας ττρος 4 
τον "Κρατορ " <π) δέ ταύτα συμβουλεύεις ; " εφη, 
τον δ' εττισχόρτος, αυτό \&γειρ ηξίου τ6 φαιρόμερορ, 
αρ. 10 146 ΡΟΙΥΒίυ^. [νιι. 

5 ό δέ ΒιατΓορησα^ζ " €α μβν χωρΙ<; " ίφη " τον τταρα- 
στΓονΒήσαι Μ.€σσηνίον^ Βύντ) κρατύν του τοττον 

6 τούτου, συμβουΧίύω κρατ€Ϊν' €4 δέ τούτον κατα- 
Χαβών φρουρά ττάσα^ζ άττοΧΚύναί, μέλΧβι^ί τά^ 
άκροτΓολβι^ καΐ την φρουραν, ^ παρέλαβες τταρ 5 

7 ^ Κντιηόνου φρουρουμένους τους συμμάχους,^* Χέ^γων 
την ττίστίν, "σΛοτΓβΛ μή καΙ νυν κρύττον ^ τους 
ανΒρας έξα'γατ/οντα την ττίστιν αύτοϋ καταΧιττεΐν, 
καΐ ταύτ'ρ φρουρβΐν τους Μεσσηνίους, ομοίως δέ 

8 καΧ τους Χοιιτονς συμμάχους.** 6 Φίλίτητος κατά ι ο 
μβν την ίΒίαν ορμην έτοιμος ην τταραστΓονΒβα^, ως 
€ί€ των ύστερον ιτραγΟέντων ετ^ ενετό καταφαΛη]ς' 

9 ετΓίτετίμη μένος Βε μικρω μεν Ίτρότερον υττο του 
νεωτέρου τηκρως εττΐ ττ) των άνΒρών άττωΧεία, 
τότε Βε μετά παρρησίας αμα καΧ μετ αξιώσεως 15 
Χ&γοντος του πρεσβυτέρου, καϊ Βεομενου μη πάρ- 
ιο ακοΰσαι των Χε^ο μένων, ενετράπη, καϊ Χαβό μένος 

αύτοϋ της Βεξιας '^ατγωμεν τοίνυν'^ εφη "ττάλΛί/ τήν 
αύτην οΒόν!* ♦ * * 
13 1 ^ϋμείς Βέ, του κατά την πέμπτην βύβΧον ημΖν ίο 
ΐΓίυβ οί ^^ έπα/γγεΧία καϊ φάσει μόνον είρη- 
ΓλΤ^β^ω *οί Ρ'ένου νυν Βι αυτών των πραγμάτων 
^Έΐβ*|<ίΜ*ί3ϊ την πίστιν εΙΧηφότος, βουΧομεθα 
προσαναμνησαυ τους συνεφιστανοντας 
τ^ πρατγματεία προς το μηΒεμίαν των αποφάσεων 25 
άναποΒεικτον μηΒ* άμφισβητουμένην καταΧιπεΪΡ. 
3 καθ' ον ηάρ καιρόν εξηγούμενοι τον ΑΙτωΧικον 
πόΧεμον επΙ τοΰτο το μέρος της Βιη^ήσεως επέ- 
στημεν εν φ ΦίΧιππον εφαμεν τάς εν &έρμ<ρ 
στοάς καΧ τα Χοιπά των αναθημάτων θυμικώτερον ^ο 11, 13, VIII. 14] ΤΗΕ ΑΌΗΑΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 147 

καταψθ€Ϊραί, καΐ Β€Ϊν τούτων την αΐτίαν ονχ όντως 
€7γΙ τον βασιλέα Βίά την ήΧικίαν ώς έττΐ τους 
σννόντας αντω φίλους άναφέρβίν, τ6τ€ ττβρί μεν 4 
Άράτον τον βίον έφησαμεν άττολο^βϊσθαι το μη- 
5 Βέν αν ΊΓΟιησαί, μοχϋηρόν, Αημητρίου δέ τον Φαρίον 
την τοίαύτην είναι, ττροαίρεσιν. Βήλον Ββ τοντο ^ 
ΊΓΟίήσειν εττηγγείλάμβθα Βιά των ίξης ρηθησομί- 
νων^ €49 τούτον νττερθέμβνοί τον καίρ6ν την ιτίστίν 
της ττρορρηθείσης άττοφάζτεως, εν φ τταρά μί^ιν 6 

10 ημεραν Αημητρίον μεν Ίταρόντος, ώς άρτίως υττερ 
των κατά ΜεσσηνΙονς υττεΒείξαμεν, ^Αράτον Βε 
καθυστερησαντος ηρξατο Φίλίτητος απτεσβοΑ, των 
μβηίστων άσεβημάτων, καϊ καθάττερ αν εγγενσά* γ 
μένος αίματος άνθρωττείον καϊ του φονεύειν καΧ 

15 ΊΓαραστΓονΒεΐν τους συμμάχους, ου λύκος εξ αν 
θρώτΓου κατά τον ^ΑρκαΒικον μνθον, ώς φησιν 6 
Τϊλάτων, άΧλά τύραννος εκ βασιλέως άττεβη 
(ΤΓίκρός. τούτου δ' έναρηεστερον ετι Βεϊτγμα της 8 
εκατερου γνώμης το ιτερϊ της άκρας σνμβούλευμα^ 

20 νρος το μηΒε περί των κατ Αιτωλούς Βιαττ^ρειν. Βοοκ VIII. ο. XIV. 

ΦίλιιπΓος Βε τους μεν 'Μ.^σσηνίους ττολεμίουςΙΑ 
γε^νότας ούΒεν άξιον ηΒυνηθη λόγου ρμμρ ί&ιΐι ΐο 

' ' > Λ / ?β' ροβββββίοη οι 

ρλαγαι, καΐΊΓ^ρ εττφαλομενος κακό- Μββββηβ, 
ΤΓοιάν αύτων την γωραν, εις Βέ τους άναγκαωτάτονς 

10—2 148 ΡΟΣΥΒΙϋβ. [νιιι. 

των φίΧων την μβ^ίστην άσέλ^ειαν έναιτ^^είξατο' 

2 τον ^γάρ ΊΓρ€σβύτ€ρον "Αρατον, Βυσαρβστηθέντα 
τοΐζ ντΓ αυτού ΊΤ€ΐΓρατ/μένοι<ξ ίν τ^ Μεσσήντ}, μ€τ 
ου 7Γθ\ύ μ€τά Ύαυρίωνος του 'χβφίξοντος αντω τα 
Γβββηίβ Γβπιοη- κατά ΤΙέΚοττοννησον έττανείΚατο φα^ρ- 5 

8ΐΓ&ηοθ. &η(1 Ηάβ , / \ « 9 ^ 

3 ΐιίιηββί/οίΑΓΕίιιβ μακφ, ιταραυτίκα μ€ν ουν ττγνοατο 

57 8ΐο^ ροίβοη. ^ \ . , ν ^ ' . χ ν 

Β.0. 218, τταρα τοι<ζ βκτος το ^&γονος' και ηαρ 

ην η Βύναμις ου των τταρ αυτόν τον καιρόν αττολ- 
Χνουσων^ άΚκΛ γρόνον έχουσα κάΧ Βιάθεσιν έρ^α- 

4 ξομβνη* τον γε μην "Αρατον αύτον ουκ ίΚάνθανε ίο 
το κακόν, €^€ν€Τθ Ββ ΒηΧον €κ τούτων• ατταντας 

5 ^άρ €7Γΐκρυ7Γτόμ€νος τους αΧΧους, ττρός βνα των 
ύττηρετών ΙίεφάΧωνα Βιά την συνήθβιαν ουκ εστβξ^ 
τον Χό^ον, άΧΧ* €7Γΐμ€Χώς αύτφ κατά την άρρω- 
στίαν του ιτροειρημίνου συμτταροντος και Τ6 των 15 
ττρος τψ τοίχφ ΤΓτυσμάτων εΐΓίσημηναμβνου Βίαιμον 
ύττάργον, ειττε "ταΟτα τάττίγειρα της φιΧίας, ώ 

6 Κ-βφάΧων, κβκομίσμβθα της ιτρος ΦίΧιτητον/' ο&- 
τως βστί μέ^α τι και καΧ6ν χρήμα μετριότης, 
ωστ€ μάΧΧον 6 τταθών του ιτράξαντος 'ρσχννετο ίο 
τ6 ^β'γονός, €1 τοσούτων και τηΧικούτων κβκοινω- 
νηκώς βρ'γων εττΐ τφ τον ΦιΧίτητου σνμφέροντι 

7 τοιαύτα τάττίχβιρα κβκόμισται της βύνοίας. οΰτος 
μ^ν ουν καϊ Βιά τό ττοΧΧάκις της αρχής τβτβυχέναι 
Ίταρά τοις ^Αχαιοΐς, καϊ Βιά το ττΧήθος και Βιά τό 15 
μέγεθος των εις το έθνος ευεργεσιών, μεταΧΧάξας 
τον βίον έτυχε ττρεττούσης τιμής και ίταρά τζ 

8 πτατρίΒι και ίταρά τφ κοινφ των ^ Αχαιών^ καΐ γαρ 
θυσίας αύτφ και τιμάς ήρωικάς εψηφίσαντο^ και 
συΤ^ΧήβΒην ίσα ττρός αιώνιον ανήκει μνήμην, &στ 30 14, χ. 21] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑσϋΕ. 149 

€?7Γ€/) καϊ ΊΓ^ρί τοι)^ άτΓΟίχομένονς ' βστΰ τις αϊ- 
σθησις, βίκος βνΒοκβΪρ αύτορ καϊ τί) των ^Αχαιών 
βύγαρ ιστία καϊ ταΐς ίρ τω ζην κακοπραψαις καϊ 

κίρΒύροις, 

« 4» « « « « « Βοοκ Χ. 00. XXI., XXII. 

5 ΈίύρυΤ^ων 6 των ^Αγαιωρ στρατηγός ατολ- 21 
μος ην καΧ ιτοΚεμικης γρβίας αλΧότριος, του 2 
δέ καιρόν του κατά τηρ Βιή^γησιρ έφβστακότος 
ημάς €7γΙ τηρ άρχήρ τώρ ΦιΧοττοίμεΡος ^^ ^^^,^,.^, „^ 
Ίτράξεωρ, καθηκειρ η^ούμ^θα, καθάττβρ ηι^η^^^^αΐ 

ΙΟ και ΤΓ€ρι τωρ αΚΚωρ των αξιοκοηωρ 

άρΒρών τάς βκάστωρ άγω^άς και φύσεις έττ^ιρά- 
θημβν ύτΓοΒεικρύραι, καϊ ττβρί τούτου ττοιησαι το 
τταραττΚησιορ. καΧ ηαρ άτοττορ τάς μ\ρ τωρ ττό- ι 
\εωρ κτίσεις τους συγγραφέας, καϊ ττότβ καϊ ιτως 

15 καΐ Βιά τίρωρ €κτίσθησαρ, €τι δέ τά^ Βιαθέσβις 
και 'π€ριστάσ€ΐς μβτ άττοΒείξεως έξα^^έΚ\€ΐρ, τάς 
δέ τωρ τά όλα γβιρισάρτωρ άρΒρώρ άγωγάς και 
ζηΧους τταρασιωττάρ, και ταύτα της χρείας με^ά- 
\ην ίχούσης τηρ Βιαφοράρ* οσφ ηάρ αν τις καΐ 4 

2ο ξηΧώσαι καϊ μιμήσασθαι Βυρηθείη μάλΧορ τους 
€μψύχους άρΒρας τώρ άψύχωρ κατασκβυασμάτωρ^ 
τοσούτω και τορ 'ττερί αύτώρ Χοτγορ Βιαφέρειρ 
€ίκ6ς Ίτρος βτταρόρθωσιρ τωρ άκουορτωρ. €ΐ μ^ν $ 
ουν μη κατ ιΒίαρ έττεττοιήμεθα τηρ ττερί αύτου 150 Ρ0ΪΥΒΙϋ8. [χ. 

σύνταξιν, €ν ύΙ Βΐ€σαφονμ€Ρ καϊ τΙς ην καΧ τίνων 
καΧ τίσυν άτγατ/αΐς ίγ^ρήσατο νέο<ζ ων, ανατ/καϊον 
^ν ν7Γ€ρ έκαστου των ττροαρημένων φ€ρ€ίν άττόΧο- 

6 ψσμόν €7Γ€^ δε ττρότβρον βν τρυσΧ βυβΧίοος έκτο<ζ 
ταύτης της συντάξεως τ6ν ύττβρ αντοΰ ττβιτοι/ημ,βθα 5 
Χό^ον, την τ€ τταιΒικην ά^ω^ην Βιασαφοΰντβς καΐ 

7 τάς €'πιφαν€στάτας ιτράξ^ις, ΒήΧον ώς €ν ττ} νυν 
€ξη^ήσ€ΰ ττρέτΓον αν €Ϊη της μ€ν ν€ωτ€ρίκής άγονης 
καϊ των νβωτβρικών ζηΧων κατά μέρος άψζΧβϊν, 
τοις δέ κατά την άκμ'ην αυτού κβφαΧαιωΒώς €Κ€Ϊ ίο 
ΒβΒηΧωμένοις βρ^οις 7Γροσθ€Ϊναί καΐ κατά μέρος, 
ϊνα το ττρέτΓον ίκατέρα των συντάξεων τηρωμεν, 

8 Άσιτερ γαρ €Κ€Ϊνος 6 τόττος, ύττάργων ΙηκωμιαστΊ- 
κός, άΐΓΎΐτει τον κεφαΧαιώΒη καΐ μβτ αυξήσεως 
των ττράξεων άττοΧο^^σμόν, οΰτως 6 της ιστορίας, 15 
κοινός ων έτταίνου καϊ ψόψ)υ, ξητβϊ τον άΧη&η καϊ 
τ6ν μετά άιτοΒείξεως καΐ των έκάστοις τταρεττο- 
μένων συΧΧ&γισμών. 

22 ΦΰΧοτΓοΙμην τοίνυν ττρώτον μεν εφν καΧως• ην 
^γάρ εξ άντρων των ετηφανεστάτων κατ ^Αρκα£ίαν, ίο 
τραφείς δέ καϊ τταίΒενθεϊς νττό ΚΧέανΒρον τον 
Ηβ™ι.βΐΜ)θΓη. Μαντινέα, ττατρυκον μεν αΰτω ξένον 
Τ^ΐ&Γ^ηά ύττάρχοντα, φνγαΒεύοντα δέ κατ ίκεί- 
νους τους καιρούς, οντά οε Μαντινεων 
2 ετΓίφανέστατον. μετά δέ ταύτα τταραγενόμενος 6*9 «5 
ηΧικίαν ε^γένετο ξηΧωτης ^ΕκΒημου καΐ ^ημοφάνο%9<ί, 
οί το μεν ηένος ήσαν εκ 'Μ.ε^άΧης ττόΧεως, φευ- 
^οντες Βε τους τυράννους καϊ συμβιωσαντες Ά/>- 
κεσίΧα τω φιΧοσόφω κατά την φυ^ην ήΧενθέρο^ 
σαν μεν την αυτών ττατρίΒα^, συστησάμενοι. κατ 30 21, 22] ΤΕΕ ΑΟΕΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 151 

^Αριστοδήμου τον τνράρνοη ιτράξιν, συνεττέΚάβόντο 3 
δβ /ταΐ τ^9 κατάΧύσ^ω^ του ^ικνωνίων τυράννου 
^ικοκΧέου^ζ, κοινωνήσαντ€ς ^Αράτφ τη^ έττιβοΧης' 
€Τί δέ Κνρηναίων αυτούς μβταττβμψαμένων έτη,- 

5 φανως ττρούστησαν καΧ Βΐ€φν\αξαν αύτοΐ<; τήν 
ίλενθβρίαν, οΐ<: κατά την ίτρώτην ηΚίκίαν έττΐ 4 
ΊΓοΧύ συμβιώσα/ζ Βιέφ€ρ€ μ€ν ευθέως των καθ* 
αυτόν ττερί τβ τάς βν τοϊς κυνηψοις κακοτταθβίας 
καΐ τόΧμας 7Γ€ρί τβ τάς έν τοΙς ΊΤοΧεμικοΐς, ην δέ 5 

ΙΟ και 7Γ€ρι τον βίον ίιημέΚης καΐ Χίτος κατά την 
Ίϋβρίκοττήν, τταρβιληφώς τταρά των ττροβφημένων 
άνΒρών τοιαύτας τινάς Βόξας, ως ουχ οΐόν τ€ των 
κοινών ττροστατβιν καΧώς τον όΧΐ'γωροΰντα των 
κατά τον ϊΒιον βίον, ούτε μην αττοσγεσθαι των 

•5 τ^ς ττατρίΒος, όστις ττοΧντέΧέστβρον ξ^ της κατά 
την ίΖίαν ύτταρξιν γρρηηίας, 7Γλι)ι/ κατασταθείς β 
νίΓο των "Αχαιών ίτητάρχης εν τοις πβ Γβίοηηβά «,β 
ττροειρημενοις καιροΐς, και τταραΧαβών 4ί!!*^κ?β»ί*^^β 

χ / -^ ^ / \ αηά βΐίΐΐΐ. Β.0. 210. 

τα συντάγματα των ιτητεων τταντι 
2ο τρόπφ κατεφθαρμενα και τάς ψυχάς των άνΒρων 
ήττημενας^ ου μόνον αυτούς εαυτών βεΧτίους, η 
αΧΧά και τών ύττεναντίων κρείττους εν όΧί^γφ 
χρονφ κατεσκεύασεν, ττάντας εις άΧηθινην άσκη- 
σιν και ζηΧον εττιτευκτικον εμβιβάσας. Των μεν 8ΐ 
2δ ψιρ αΚΧων οι ττΤ^^ιστοι τών καθιστάμενων εττί 
την Ίτροειρημένην ορχήν, οι μεν Βιά ττ^ν ΙΒίαν 
^υναμίαν εν τοις ιτητικοΐς ούΒ^ τοις ττΧησίον 
τοΧμώσιν ούΒ€ν ων καθήκει ττροστάττειν, οι Βε 9 
της στρατη^γίας ορετγόμενοι Βιά ταύτης της άρχης 
30 ίξεριθενονται τους νέους και τταρασκευάζουσιν 152 Ρ01ΥΒΙϋ8. [χ. 22, Λ. 

€ννονς σνρα'γωριστάς βίς το μέΧΚορ, ουκ ίττιτιμωρ- 
Τ€9 Τω Ββαμέρφ, δ^' ου τρόττον σφζαται, τα κοιρά, 
συμπΓ€ριστ€ΧΚορτ€<ζ τά<ζ αμαρτίας καΐ μικρά γάριτι 
ΙΟ μ&γαλα βΧάτΓτορτ€ς τού<ζ ττιστβνορτας. €ί Βέ 
7ΓΟΤ6 ^έροιρτο τόυρ άργορπΰΡ τιρβς τΐί τ€ κατά $ 
σώμα χρ^ία ΒνρατοΙ ιτρός τ€ το τώρ κοιρώρ άττέ- 
γ^σθαι, ττρίθνμοι, ττΧβίω κακά τώρ οΚ,ι/γωρούντων 
Βιά τηρ κακοζηλωσίαρ άττβρ^άξορταί τού<ζ ΐΓβξον^;^ 
€τι Βε μάΧΚορ τοι)^ ίττττβΣς. Βοοκ XI. 00. IX. ίο XVIII. 

9 Μεγάλα μ€Ρ ίφη τηρ Χαμιτρότητα σνμβάΧ," ισ 

Χβσθαι 7Γ/309 €Κ7Γ\ηζΐΡ τώρ νττεραρτίωρ, ττοΧλΛ ϋ 

σνρ€ρ^ύρ τηρ €Κ της €7ησκ€νης αρμο^ 

^ ίο *{!ι1ιί1ς^**ωοΓβ Ύ'Ί^ ™^ (ίτλωρ €69 τήρ γρ^Ιαρ. 7*" 

2ί„ίϊά"οΓΛπβ νβσθαι δ' &ν μάΧιστα τ6 Βέορ, ύ τίίν 

**** μ£ρ €7ημέ\€ΐαρ^ ήρ ρόρ ττοιοννταΰ ΊΓ€ρΙ ι$ 

τορ ιματίσμόρ, ταύτηρ ττοιήσαιρτο ττβρί τώρ Χττλων, 

τηρ δέ Ίτρότερορ όΧι^ωρίαρ ΐΓ€ρΙ τώρ οττΧωρ ιταρ 

αντοίς υττάρ'χρυσαρ^ ταύτηρ μ€Τ€ρίηκαΐ€Ρ €7γΙ τάς 

3 ίσθητας' όντως ^άρ ίμα τους Τ€ κατ ΙΒίαρ βίους 
ώφ€\ησ€σθαί καΐ τα κοιρά ττράημαθ* ομοΧογον- ίο 

4 μέρως αντονς Ζνρησεσθαι σωζβιρ. ΒιοτΓ€ρ εφη Β€ΪΡ 
ΤΟΡ €ΐς βξοττΚισίαρ η στρατείαρ βκπορβυόμβρον, 
οτ€ μ€Ρ τάς κρημΐΒας ττβριτίθβται^ σκο7Γ€ΪΡ ίττως 
άραρνΐαί τε καΐ στίΧβουσαι τώρ υττοΒ^σμώρ καϊ 

5 κρητΓίΒωρ νπάρχωσιρ ανται μαΧΚορ, ϊταρ δβ «5 9, 10] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 153 

την άστΓίΒα καΐ τον θώρακα καΐ το κράρος Βια- 
λαμβάρτ), 7Γ€ρίβ\€7Γ€ΐν ίνα τη^ γΧαμνΒος καΐ τον 
χιτώνος καθαριωτβρα ταΰθ* νττϋψγτ) καΐ ττολυτε- 
λέστβρα' τταρ οΐ^ ηαρ τα 7Γ/309 έτηφάνα,αν αΙρ€' 6 

5 ταύτερά βστι των ττρό^ζ την 'χρείαν, τταρά τούτοις 
αύτόθεν ευθέως προφανές είναι το σνμβησομενον 
€ρ τοις κίνΒννοις, καθόΧον δ' ηξίου ΒιάΚαμβάνειν γ 
ύ<ξ 6 μεν εν τοις Ιματίοις καΧΚωττισμος 'γνναικός 
ίστι, καΧ ταύτης ου \ίαν σώφρονος, ή δ' €ν τοϊς 

10 οττΚοίς ΊΓοΧυτεΚεια καΐ σεμνότης άνΖρών αβαθών, 
τροαιρουμενων εαυτούς καΐ τάς ττατρΊΖας ενΒοξως 
σφζαν* ττάντες δ' οι τταρόντες ούτως άττεΒέξαντο 8 
Τα ρηθέντα καΐ τον νουν της τταρακΚησεως εθαύ- 
μασαν, ώς και τταραχρημα μεν εκττορευόμενοι τό 

15 βουλευτή ριον ευθέως ενεΒείκνυντο τους κεκαΧΧω- 
ΊΓίσμένονς και ΖιακΚίνειν ενίους ηνώγκαζον της 
αγοράς, ετι δέ μαλΧον εν ταϊς εξοττΚισίαις καΧ 9 
στρατείαις τταρετήρουν σφας αυτούς εν τοις ιτρο- 
€ΐρημένοις. 

20 05τω9 εΙς Χό^γος εύκαίρως ρηθεις ύττ άνΒρός 10 
άξιοΊΓίστον ΊΓοΧΧΛκις ού μόνον άττο- ^ 
τρέτΓβι των χειρίστων, άλλα και τταρ- »^β^ ^*^^ 
ορμά Ίτρος τα καΚΚιστα τους άνθρώ^ ^ ^ 
'ίΓους, '6ταν δε καΧ τον ιΖιον βίον άκοΚουθον ι 

Η άσφέρηται τοις είρη μένους 6 τταρακάΧών, άνά/γκη 
λαμβάνειν την ττρώτην ττίστιν την τταραίνεσιν, ο 
&; ΊΓ€ρΧ εκείνον τον άνΒρα μάΚιστ αν τ^9 ϊΒοι 
ψνόμενον. κατά τε ^άρ την εσθήτα καΧ την $ 
σίτησιν άφεΧής καΧ Χιτος ην, ομοίως δε καΧ ττερΧ 

30 τά9 του σώματος θεραττείας, ετι δε καΧ τάς εντεύξεις, 154 ροιΤΒΐυβ: [χι; 

4 βντΓβρίκοτΓτος καΐ άνεττίφθονος' ττ^μί ^€ μην Ψον 
ΊΓορ 'οΚον τον βίον ά\ηθ€ν€ΐν μ€Τ/ίστην έττοιήσατο 
στΓονΖην, τοί^γάρτοί βραχέα καΐ τά τυχόντα 
άτΓοψαινόμβνος μθγαΚην έγκατέΧαττβ ττίστιν τοις 

5 άκσύονσί' τΓαρά8€ίτ/μα ^γάρ 4ν ττασι, τον ΪΒιον βίον 5 
€ίσψ€ρ6μ€νος ου ττοΧΧών ίποία ιτροσ^Λσθαι 'Χχτγων 

6 τους ακούονται. 8ώ καΐ ττοΧΧάκις λόγους μακρούς 
κα\ Βοκοΰντας ύττό των άντιττοΧίτβυομένων Β€6ντως 
€ΐρήσθαι 8ι οΧί^ων ρημάτων ττ} ττίστ^ι κα\ ταΐς 
έννοίαις των ττ ραμμάτων οΚοσχ€ρως ίξέβαΧεν. ίο 

7 Πλ^ζ; τότ€ συντ€Χ€σθίντος του ΒιαβονΧίου 
ττάντβς έττανη^ον ^τγΪ τάς ττόΧβις, τά τ€ ρηθέντα 
καϊ τ6ν ανΖρα Βιαφβρόντως άτΓοΖ^Ββτ^μβνοι, κα\ 
νομίζοντ€ς ονδ' αν τταθβΐν ούΒβν Ββινον €Κ€ίνου 

8 7Γ/3θ€στώτο9. 6 δε ΦίΧοττοίμην €ύθέως βττορβύβτο 1 5 
€49 τά9 7ΓΟλ€*9, €ν€ρτγώς κοί μβτά στΓουΒης ττοίον- 

9 μβνος την βφοΒον. κατΓβιτα συναψιψίν τους οχ- 
'Χους αμα μεν συνέταττβ τους νέους &μα Β* έ^ύμναζβ^ 
καϊ τέΧος ονδ' οΧους οκτώ μήνας γρησάμβνος τ^ 
τοίαύττι τταρασκβυ^ καΐ μ€Χ€τρ συνη^€ τάς Ζυ- «β 
νάμενς βίς 'Μ.αντίνααν, Βια^ωνιούμΕνος ττρ^ς τον 
τύραννου ύτΓβρ της άττάντων ΥΙέΧοττοννησίων ^λβι;- 
θβρίας, 

11 Ό δε 'Μ.αγανίΒας κατατβθαρρηκώς, καΧ νομίζων 
Β. ο. 207. Μ&οΐι&• ώσανβί κατ εύχην αντώ ηιίν^σθαι, την ί$ 
Μ&η(ίη6&» τζβρ Αχαιων ορμην, αμα τω ^ωναι 

Βιότί συνηθροισμενοι τυ^χάνουσιν 6*9 την 'Μαντί- 
1 ν€ΐαν, τταρακαΧέσας εν Τεγέα τους Αακβ^αιμονίονς 
τά ιτρίττοντα τοΙς καιροΐς, ευθέως βίς την εττιονσαρ, 
άρτι, της ημέρας ίττιφαινονσης, 'ττροψ/βν ως έπΙ 3β 10-12] ΤΙΙΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 155 

την Μαντίνβίαν, τψ; μβν φάΧαΎ^γο^ καθη^ονμβνος 
τω ίβξιω κβρατί, τους Ββ μισθοφόρους 4ξ έκατέρον ^ 
του μίρονς της Ίτρωτοττορβίας τταραΧΧηΧονς ωγων, 
ήτΐ δε τούτοις ζβνγη ττΚήθος οργάνων και βέΧών 
5 κομίζοντα καταττέλτικων. κατά δέ τον αντον και- 4 
ρον ΦιΧοτΓοίμην €ΐς τρία μέρη Βι^ρτ^κώς την Βνναμιν 
ίζηψν Ικ της Μ,αντινείας, κατά μβν την €ΐς το 
Ποσεώώι/09 Ιβρον φέρουσαν τους Ίλ- ^^^^ ^,^ ^^^ ι,^ 
Χυριούς καΐ θωρακίτας. Άμα δέ το ι**»»«ρ««°^«^ 

ΙΟ ξ€ρικ6ν άπαν καΐ τους ευζωνους, κατά δέ την ίξης 
6)9 ττρος τάς Βύσεις τους φαΧαγγίτας, βτι δέ κατά 
την ίγρμένην τους ττοΧιτικούς ίτητβΐς, τοις μ€ΐ/ 5 
ονν βυζώνοις κατβΧάββτο ιτρωτοις τον Χόφον τον 
ττρο της ΊτόΧεως, ος άνατείνων Ικανον ύτΓ€ρ τηρ 

15 ο^ν κείται την 'Β^ενίΒα και το ττροειρημενον ίερόν' 
τους Βε θωρακίτας συνάτττων εττΐ την μεσημβρίαν 
κατέστησεν. τούτοις Βε συνεγύς τους ^ΐΧΧυριούς 
ταρενεβαΧε. μετά δέ τούτους εττι την αυτήν 6 
(νθζΐαν την φάΧαγγα κατά τεΧη σττειρηΒον εν 

10 Ιιαστημα^ιν επέστησε παρά την τάφρον την φέ- 
ρουσαν επΙ του ΤίοσειΒίου Βιά μέσου του των 
Μαντινέων πεΒίου καϊ συνάπτουσαν τοις ορεσι 
τοις συντερμονοΰσι τΡ) των *ΈίΧισφασίων χωρ^• 
'^ρος μεν τούτοις έπΙ το Βεξιον κέρας επέστησε ; 

15 τους ^Αχαϊκούς ιππείς^ άν ^ Αρισταίνετος ή^βιτο 
Εύμαιος* κατά δέ το Χαών αύτος είχε το ξβνικον 
άπαν 4ν επαΧΧήΧοις τάξεσιν, αμα δέ τώ σύνοπτον 12 
ηΒη καΧώς είναι παρα^ενομένην την ^^^ ^Λναηοβά ίη 
των ύπεναντίων Βύναμιν επιπορευό- *»'**®*"*^» 

Ρ μένος τα συστήματα των φαΧαγγιτών παρεκάΧει 156 Ρ01ΥΒΐυ8, [χι. 

βραχέων μ>€ν, εμφαντικών £έ του τταρόντος κίρΒύ- 
1 νου. τά μβν ουν ττλ^Ζστα των \€^ομένων ασαφή 
σνρέβαινε 'γίνβσθαΛ' Βίά ηάρ την ττρος αντον 
€υνοιαν καϊ ττίστιν των σχΧων €ΐ<ζ τοιαντην ορμήν 
καϊ Ίτροθυμίαν τταρέστη το ιτΧήθο^ ωστ€ τταρα- $ 
ττΧησίαν ένθουσιασμω την άντντταράκΧησιν 7^" 
ν€σθαι των Βυνάμβων^ αηβιν κα\ θαρρβίν αντον 

3 τταρακέΚβνομένων' τοντο μέντοι τταράτταν έττιμέΧων 
€7Γ€ΐράτο Βίασαφβΐν, οτ€ Χάβοι καιρόν, οτι τοις 
μ€ν νττέρ αισγ^ρας καϊ €ΊΓον€ΐΖίστου ΒονΧβίας, τοΐς ίο 
3' νιτέρ αειμνήστου καϊ Χαμιτράς ελευθερίας σνν* 
έστηκεν 6 τταρών κίνΒννος. 

4 Ό δέ ΜαχανίΒας το μεν ττρωτον υττεΒειζεν ώς 
ορθ'ια τ^ φαλάγγι ιτροσμίξων ιτρος τ6 Βεξών των 
ΊΓοΧεμίων' εττεί δ* εττλησίασε, λαβών σνμμετρον ι$ 
απόστημα ττεριέκλα την Βύναμιν ειή Βόρν, καΧ 
τταρεκτείνας ϊσον εττοίησε τ6 τταρ αυτού Βεξιον 
τφ των ^Κγαιών εύωννμφ, τους Βε καταττεΚτας 
Ίτρό Ίτάσης εττέστησε της Βυνάμεως εν Βιαστημασίν. 

5 ο δβ ΦΐλοτΓοίμην θεα^άμενος αύτοΰ την 4'ΠΊβο\ην, 
ΟΤΙ τοις καταπελταις εττενόει βαλών εις τάς σιτεί- 
ρας των φαλα/γ^ιτών τραυματίζειν τους αν8ρας 

6 «Μΐ ϋιβ <»νιϋΐ7 καΐ θόρυβον εμττοιεΐν τοις ολοις, ούκέτι 
«ίΐββίΐ. γρονον εόωκεν ουό αναστροφην, άλΧα 
Βια των ΎαραντΙνων ενεργώς εγρήτο τ^ καταρχ^ 4 
τον κινΒύνου κατά τους ττερί τ6 ΤΙοσείΒιον τόττους, 
οντάς ετΓίττέΒους και ιτρος ιτΓττικήν ευφυείς γρ^ίαν. 

7 ό δε '^αγανίΒας όρων το ηινόμενον ήνα^κάζετο 
ΊΓοιειν το τταραπλήσιον καϊ συναφειναι τους ναρ 
αυτού Ύαραντίνους. ^ 12, 13] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 15ΐΓ 

Το μ€ν ουν Ίτρωτον αυτών τούτων άνΒρωΒη^ ην 13 
ή σνμιττωσνς' κατά βραγν Ββ ττροσ^ι- τπβ ΐνπαιΓί ηι©Γ. 
νομενων τοί^ τηβζομΒνοις των βνζωνων, ^βί, 
€ν Ίτάνυ βραγ^εΐ χρόνφ συνέβη το ιταρ . ίκατέρων 
5 ξενικών άναμίξ ^γβνέσθαί ιταν. τη^ δέ τούτων ι 
σνμ7τ\οκή<; αθρόως καϊ κατ ανΒρα 'γινομβνης βττΐ 
τολύν γρόνον ττάρισος ην 6 κίνΒυνος οΰτω<ί ωστβ 
τάς λοιττάί Βυνάμει^;, καραδοκούσαν καθ* όττοτέρων 
ο κονωρτος τραττησβται, μτ) Βύνασθαο συμβαΧβΐν 

ϊο ίίά το μένβιν αμφότερους βττΐ ττολι) Βίακατέγρντας 
€ν τ^ μάχο τον έξ αρχής τόπον, γ^ρόνου δέ ^γινο- ^ 
μβνου κατίσχυον καϊ τφ ιτληθει καΐ ταΐς βύχαρίαις 
δ*α την βξιν οΐ τταρά του τυράννου μισθοφόροι, 
τούτο δ' βΐκότως καΐ τό ^€ τταράτταν ΈΪωθε ^ίνβσθαν. 4 

15 Ίχτφ γαρ συμβαίνβί τους βν ταΐς Βημοκρατίαις 5 
οχΚους ττροθυμοτέρους ύττάρχενν €ν τοϊς ττοΧβμι- 
κοϊς ά^ώσι των τοΙς τυράννοις ττοΧιτικών ύττοτατ- 
τομβνων, τοσούτω τά τταρά τοις μονάρχοις ξβννκά 
των €ν ταΐς Βημοκρατίαις μισθοφορούντων βΙκός 

ίο ύτΓ^ρώγαν καΐ Βιαφέρβιν, &σ'π€ρ 'γάρ ίττ εκείνων 6 
οϊς μεν ύττέρ ελευθερίας εστίν οίς δ' ύττερ Βου- 
7<είας ό κίνΒυνος, οΰτως εττΐ των μισθοφόρων 
οίς μεν ύττερ όμο\ο^ουμένης εττανορθώσεως, οίς 
δ' ύττερ ττροΒηΧου βΧάβης ^Ινεθ* η φιΧοτιμία, 

3δ Βημοκρατία μεν γαρ, εττανεΧομένη τους εττι- ; 
βουΧεύσαντας, ούκετι μισθοφόροις τηρεί την εαυ- 
τής εΚευθερίαν* τυραννΧς δ' '6σφ μειζόνων εφίεται, 
τοσούτφ ττΧειόνων ττροσΒεΐται μισθοφόρων, ττΧεί- 8 
ονας ηάρ άΒικοΰσα ττΧείονας έχει καΐ τους 

30 ίτηβονΧεύοντας^ η Βε των μοναρχών άσφαΧεια 158 Ρ01ΥΒΐυ8. [χι. 

το Ίταράπαν βν τ{} των ξένων βύνοία κ^Ιταν και 
Βυνάμ,βι, 
14 Αιο Βη καΧ τ6τ€ συνέβαι,νβ το ταρά τφ Μα- 
«ηά άΓοτθ ΰιβίτ γανίΒα Ρβνι,κον οβτο>9 έκθνμΛος α^γωνί- 

οηβιηίββ 1»Λ0ΐί ^η'^Λ^^, ^ ο^>χ 

ΐιοίΐΐίβΐιί, ζβσθαι και, βιαίω<ζ ωστ€ μηό€ τϋυ^ $ 

βφβΒρβύοντας τοις ξένοίς *ΐ\Χυρίονς καΧ θωρακίτας 
Βύνασθαι, την €ψοΒον αύτων νττομβϊναι, 'Π'άντας ί' 
^κτΓΐβσθέντας φβιίγβιι/ ττροτροττάΒην ώς €7γΙ της 
^αατΓίνβίας, απΓ€γρύση<ζ της ττόλβω^ €ντά στοΒίονς. 

2 €ν φ Βή καφφ το 'π-αρ €ρίοις άτΓορούίμ€νον τότ€ ίο 
τταρά ττάσιν 6μό\ο^ονμ€νον €^€ν€το καΧ συμφα,νές, 
'6τι ττλείστα των κατά ττολ^μον συντελουμένων 
Ίταρά την των ηγουμένων βμττβιρίαν καϊ ττάΧιν 

3 απαρίαν έττιτβΧβΐτοΛ. μέηα μ€ν ^άρ ϊσως καΐ τ^ 
ΊτροτΈρηματος άρχ^ν Χαβόντα ιτροσθ είναι τάκο- 1 1 
λουθον, τΓολν δβ μείζον το σφαΚέντα ταΐς ττρώταις 
€τηβο\αΐς μβΐναι τταρ αυτόν κ<ιί συνιΒβΐν την των 
εύτυγούντων άκρισίαν καίΧ συνεττιθέσθαι τοις τού- 

4 των άρΜρτημα^ι,ν, ΙΒεΙν ^ουν εστί ττοΚΚάκνς τους 
μεν ηΒη Βοκούντας ΊΓ€ΤΓροτερηκέναι, μ&τ* όΧίτγον ί:^ 
τοις ολοις εσφαΧμένους, τους δ* εν άρχαϊς Βοξαντας 
ετΓταικεναι τταΧιν εκ μεταβοΧής τταρά την αύτων 

5 άτγχίνοιαν τα 'όΧα τταραΒόξως κατωρθωκ6τα/ς. ο 1 
δι) και τότε ττροφανως εΒόκει ττερί τους ηη^μόνας Ι 

6 αμφότερους ^ε^ονέναι. του ^γάρ ξενικού ττοίττος •■ 
έγκεκΧικότος τοις Άχα*οΪ9 καΐ ΤΓαράΧεΚυμέί'ου 
του Χαιοΰ κέρως, 6 μεν ΜαχανίΒας άφεμ€νος του 
ριιηαβΛ ι>γ Μ». μένεΐΡ ετΓΐ τών ύτΓοκει μένων , καΧ τους 

μεν κατά κέρας υττεραιρειν τοίς όε 
κατά ττρόσωτΓον ά^ιν κα\ ττειράσθαι τών οΧων, 13—15] ΤΗΣ ΑΟΕΑΕΛΝ ΙΕΑΟϋΕ. 159 

τού'Των μεν ονΒεν βΊτρα^βν^ άκρατώς δέ καΧ μβιρα^ 7 
κιωΒώ^ί συνεκγυθ€\<ζ το?9 ίαντοΰ μισθοφόροις €7Γ€- 
κειτο τοις φβίτγονσιρ, ωσττβρ ουκ αντον τον φόβον 
ίκανον οντά τους ατταξ έ^κΧίναντας αγρί των 

5 ττνΧων σννΒιώκ€νν, 

Ό 5€ των * Αχαιών στρατηγός ίως μέν τον 15 
ίυνατον διαΐΰατ€Ϊχ€ τους μισθοφόρους, ίττ ονόματος 
καλών καΐ τταροξύνων τους ψγβμόνας' €7Γ€6 δέ 2 
ίώρα τούτους βκβιαξομένους, ου ιττοη- τηθ Θρεγιοπ ΐη- 

ΙΟ (κις €φ6]/ν€ζ/ ουο άσυμησας αττβστη, κ»ΐιΐχ ιΐίΓουβίι 

ϊ > Γ ί ^ \ ( \ ν Α *^ ίΓβηοΙι νΐιίοΐι 

αλλ ντΓοστ€ίΧας αυτόν νττο το της ^ΐοΐίβααΛιηχύα, 
φάλατ/τγος κέρας, αμα τω τταραττ^σύν τους Βιώ- 
νοντας καΐ τον τόπον ^βνέσθαι βρημον, καθ" ον ό 
κΙνΒυνος ην, τταρα^^ειΚας ευθέως τοις ττρωτοις 

1$ τέΚεσι των φαΧαγγιτών εττ άσττίΒα κΧίνειν, ιτροη^γε 
μετά Βρόμου, τηρών τάς τάξεις, καταΧαβόμενος $ 
δέ τον εκΚειφθέντα τόττον οξέως, αμα μεν άττε- 
τετμητο τους Βιώκοντας, αμα Βε ύττερΒέξιος ε^ε- 
'/όνει του τών ιτόλεμίων κέρατος, και τους μεν 4 

20 φαΧατγ^ίτας αυτού τταρεκάΧει θαρρεΐν καϊ μενειν, 
ίως αν 7Γ€φαγγείΧΐ) ττοιεΐσθαι την εττατ/ω'γήν 
άναμίξ' ΐΙοΧυβιφ Βε ίττέταξε τψ Μ-ε^αΧοΊτοΧιττ) 5 
τους ττεριΧειΤΓομένους και τους ΒιακεκΧικότας την 
φυγην ^ΐΧΧυριούς και θωρακίτα^ καΐ μισθοφόρους 

Η συναθροίσαντι μετά σττονΒής εφεΒρεύ^ιν τφ κέρατι 
της φάΧα^γ'γος και τηρείν την εττάνοΒον τών εκ 
Βιοογματος άνα'χωρούντων, οι Βε ΑακεΒαιμόνιοι 6 
χωρίς τταραγγεΧματΓος, ετταρθέντες ταΐς Βιανοίαις 
€7γΙ τψ τών ευζώνων ττροτερήματι, καταβαΧόντες 

ρ τάς σαρίσας ωρμησαν εττι τους ύττεναντίονς. 'ότε 7 160 Ρ01ΥΒΐυ8. [χι. 

. δέ κατά την ίττα'γωγην ιτροάγοντβς ηκον βττΐ το 
της τάφρου χβίλος, τά μεν ονκ€Τί 8ι86ντο<ζ του 
καφοΰ μεταμέΧααν^ ωστ€ εν γβρσϊν οντάς των 
ΊΓοΧβμίων άναστρίή>€ΐν, τά δβ καΧ της τάφρου κατά- 
φρονησαντβς Β ία το την κατάβασιν ίγειν €κ ττοΧΧού 5 
καΐ μηθ* ϋΒωρ κατά το τέλος έν αύτ§ μήτ€ τιν 
ά^ρίαν ΖΧην ύττάρχ^αν, ωρμησαν άνετηστάτως Βιά 
ταύτης. 
16 Ό δε ΦιΧοτΓοίμην άμα τω τταραιτεσύν κατά 
των ύτΓβναντΙων τον έκ ττοΧΧοΰ ττροεωραμβνον χπτ ίο 
αύτου καιρόν, τ6τ€ ττάσιν ύ'ΤΓάτγβιν τοϊς φαΧατ^ίταΛς 
1 καταβαΧοΰσι τάς σαρίσας 'τταρηγγβιΧβ. των δ* 
Απά ιτβρβ Γουΐθά Άνα^ώι/ ομοθυμαΖον καΧ μετά κατά- 
ρίΐΑίΛηχ, ιτΧηκτικης κραυγής ττοιησαμενων την 

€φο8ον, οι μ^ν 7Γρο8ιαΧ€Χυκότ€ς τάς τάξεις των 1 5 
ΑακεΒαιμονΙων έν τ^ της τάφρου καταβάσει, ιταΧιν 
άναβαίνοντες ττρος νττερΒβξίους τους ττοΧεμίους 

3 άτΓοΒειΧιάσαντες ετρβττοντο' το δε ττοΧύ ΤΓΧηθος 
εν αύττΐ ττ} τάφρω Βιεφθείρετο, το μίν ύττο των 

4 ^Αχαιών το δε ύττο των ΙΒίων, συνέβαινε δε το 2ο 
Ίτροειρημένον ουκ αυτομάτως οι5δ' εκ του κΰΐιροΰ, 
8ιά δε την ά^χ^ίνοιαν του Ίτροεστωτος, εύΒεω<ί 

5 ^άρ ττροεβάΧετο την τάφρον 6 ΦιΧοττοίμην, ου 
φυτ/ομαχών, ως τίνες ύττεΧάμβανον, άΧΧά καΐ 
Χίαν ακριβώς καϊ στρατη^ικώς έκαστα συλλογί- 25 
σάμενος, οτι τταρα'γενόμενος 6 "ΜίαχανίΒας, εΐ μεν 
ττροσάξει την Βύναμιν ου ιτροϊΒόμενος την τάφρον, 
οντω συμβήσεται τταθεΐν αύτφ την φάΧατ^α το 
ίτροειρημένον νυν, <γιν6μενον δέ τότε εττΐ της αλι/- 

6 θείας' ει δέ συΧΧαγισάμενος την Βυσγρηστίαν 3« 15—17] ΤΗΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕλΟϋΕ. 161 

τ^9 τάφρου, κάΐΓ€ΐτα μ€ταμ€\ηθ€ΐς καΐ Βόξας άττο- 
Β€ί\ιάρ, €κ τταρατεταΎμέρων άττόλύσεο καΐ μακράν 
αύτον ίν ττορ^ία ΒίαβαΧεΐ, Βίότι χωρίς 6\οσ'χ€ρονς 
άφωνος αντω μβρ το νικάν €Κ€ίνφ δέ τάναντία 
5 'Π'€ριέσται. ττολλοϊ^ ^άρ η8η τοντο σνμβέβηκβν, 7 
οΓτ^ι/€9 Ίταραταζίίμβνοι μεν ουκ άξνόγρζως δέ νομί" 
σαντ€<ζ σφάς αυτούς ζΐναν τοΐς ύττζραντίονς ά^ωνι- 
ζβσθαί, τινβς μβν δ^ά τόττονς, οΐ δέ Ζιά ττΧηθος^ οι 9 
δέ δ** άΧΧας αιτίας, μακράυ εαυτούς Βόντες €ν 
ΙΟ ΤΓορβία, κατά την άττοΚυσιν ^^ αυτών των ούρα•* 
Ύούντων ηΧτησαν οί μίν ΤΓροτβρησειν οί δ' ασφαΧώς 
άτΓοΧνθήσεσθαί των ιτοΧεμίων, ♦ ♦ ♦ 

ΥΙΧτίν 2 76 ΦΐΧοΊΓοίμην ου Βιεψζύσθη τ^ ιτρο- 17 
νοία του συντβΧεσθτισομένου' τροττην ιϊμμιΙμ ΐο ιΐιβοοοΐ 

*, ^ /Λ/ /ι ^ ίορβΙΙιοακΙι* οί 

ΐδ 7"Ρ ισχυραν συνββαίνε ^ινβσσαί των ι*ωΐοροβιΐϊβη, 
ΑακεΒαιμονίων, συνόρων δέ την φάΧαγγα νικώ- ι 
σαν καΐ τά οΧα καΧώς αύτψ ττροχωροΰντα καΐ 
Χαμττρώς, εττΐ το καταΧβιττόμβνον ωρμησ€ της οΧης 
βττφοΧης' τούτο δ' ίίν το μη Βιαφυτ/€Ϊν τον Μά- 
ιο χανίΒαν, €ΐΒώς οΰν αυτόν κατά την του Βιοίτ/ματος 3 
ΊταράτΓτωσιν άττοτβτμημένον ίν τοΐς ιτρος την 
ΐΓοΧιν μέρεσι της τάφρου μετά των ΙΒίων μισθο- 
φόρων, €καραΒοκ€ί την τούτου τταρουσίαν, ό δέ 4 
^αχανίΒας, συνθεωρήσας κατά την άττοΧυσιν την 
25 άτΓο του Βίωγματος φβύ^ουσαν την αυτού Βύναμιν, 
και συΧΧαγισάμενος Βιότι τροττέτττωκε και Βιε- 
Λίτευσται της ίίΧης ίΧττίΒος, ευθέως εττειράτο συ- 
στραφείς μεθ* ών είχε ττερΧ αύτον ξένων, άθρους 
Βιαττεσεΐν Βιά των εσκεΒασμένων καΧ Βιωκόντων. 
3ο 6*9 ά καΧ συνορώντες ενιοι συνέμενον αύτω τάς $ 
ο. Ρ. 11 162 Ρ01ΥΒΙϋ8. [χι. 

άρχά<ζ, ταύτην ίχρρτβς την ίλττίΒα της σωτηρίας. 

6 <ϋ9 δέ 7ΓαραΎ€νόμ€Ρ0ί σνν€ΪΒον τους * Αχαιούς τη- 
ρονντας τίιν έττί της τάφρου 'γέφυραν, τότε Βή 
ττάντες ίξαθυμήσαντες άττίρρζον αττ' αύτον^ καΧ 
καθ* ίαντ^ν βκαστος έπορίζετο την σωτηρίορ, $ 

7 καθ* ον 8η καφον 6 τύραννος άττο^νούς την Βίά 
της Ύ€φύρας οΒον τταρηΧαυνβ τταρά την τάφρον 
€ν€ρ^ώς Βιάβασιν ζητών, 

18 Ό δέ ΦιΧοτΓοίμην^ έττι^νούς τον ^αγανίΒαν 

•! ο 8ΐ ιτ ^^^ "^^ ""^^^ ΤΓορφυρίΒος καΧ του ιτερΧ ίο 
ίίΓοϊιι^Ιιωιά^Μ '^^^ ΐτΓΤΓον κόσμου, τους μςν ττβρΧ τον 
ίΐΐΐχ'ϊάοΜβϊ'ίίθ ^ΑναξίΒαμον άττοΧείττ^ι, τταρακαΧέσας 
τηρβΐν €τημ€7\Λύς ττ)ν ΒίοΒον καΧ μη- 
Ββνος φζίΒεσθαι, των μισθοφόρων Βιά το τούτους 
βίναι τους συναύξοντας αΙβΧ τάς εν τ^ Χττάρτυ 15 

2 τυραννίΒας' αύτος δέ τταραΧαβών ΤΙοΧύαινον τον 
Κιηταρισσέα καΧ Χιμίαν, οΐς εχρήτο τότ€ Ίταρ- 
αστησταϊς, έκ του ττέραν της τάφρου την άντι- 
Ίταραηωηην ίττοιείτο τψ τυράννφ καΧ . τοις μετ 

3 αύτου' Βύο ^γάρ ήσαν οι τότε τφ ΉίαγανίΒα σνμ- 2ο 
μίξαντες, *ΑρηξίΒαμος καΧ των μισθοφόρων εΙς. 

4 αμα δέ τφ τον Μ,αχανίΒαν κατά τίνα τόητον 
ενβατον της τάφρου, ττροσθέντα τους μύωττας, βία 
τον ΐτπΓον εττό^ειν καΧ Βιαττεραν, συναηατ^ών εκ 
μεταβοΧης 6 ΦιΧοττοίμην αύτφ καΧ ττατάξας τφ 25 
Βόραη καιρίως, καΧ ΤΓροσενεηκών τφ σαυρωτηρι 
ΊτΧηηην αΧΧην εκ ΒιαΧηψεως, εν χειρών νόμφ 

5 Βιέφθεφε τον τύραννον, το δε τταραττΧήσιον €γ/- 
νετο καΧ ττβρΧ τον ^ΑρηξίΒαμον ύττό τών τταρίτητων, 

ο δέ τρίτος άτταγνούς την Βιάβασιν Βιεφυ^ε τον ιο 17, 18] ΤΠΕ ΛΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 163 

κίνΖυνον κατά τον των ιτροειρημένων φόνον, ττβ- 6 
σάντων δέ αμφοτέρων, βνθέως οι ττερί τον Χιμίαν, 
σκυΧ^ύσαντβς τους ν€κρονς καΐ συναφέΚόντ^^ &μα 
τοις οττΧοις την του τυράννου Κ€φα\ην, ηττβίηοντο 

5 ιτρο^ τους Βίώκοντας, σττβύΖοντβς ίττώύξαί τοις 7 
ογΚοις την άττωΚβιαν του των ύττεναντίων 'ψγβμόνος 
γάριρ του τηστεύσαντας βτι μαΧΧον άνυττοπτως 
καΧ Τ€θαρρηκ6τως ττονησασθαι τον ίτηΒιατ/μον 
των νττεναντίων Ιως της Ύετγεατών ητοΚεως, ο κα\ 8 

ΙΟ μθγάλα αννεβάΧετο ττρος την ο ρ μην των &γ\ων* 
ου Ύαρ ηκι,στα Βιά τούτων της μίν Ύθγέας 4ξ 
ίφοΒου κύριοι κατέστησαν, τρ δ* έχομένρ τταρά 
τον Έιύρωταν έστρατοττέΒευον, κρατούντες ήΒη των 
"υπαίθρων άναμφισβηττ/τως, καϊ ττοΧΚών χρόνων 9 

15 Όΐ; Βυνάμενοι τους ιτοΧεμίους εκ της οΙκ€ΐας άνω- 
σα^θαι, τότ€ ττάσαν άΒεώς έττόρθουν αύτβί τήν 
Αακωνικήν, των μ^ν ΙΒίων ου ττοΧΚούς αττολωλβ- κ 
κότες έν τρ μάχι), των δέ ΑακεΒαιμονίων άττεκτα- 
κστες μεν ουκ ίΚάττους των τετρακισχιΧίων, ζω- 

2ο Ύρία δ* ειλ,ηφοτες ετι ΤΓΧείους τούτων^ ομοίως δέ 
καΐ της άτΓοσκευης κεκυριευκοτες άπάσης καϊ των 

ϊητΧων. 

« « « « {> « « Π— 2 104 Ρ01ΥΒΐυ8. [χιιι. 

Βοοκ ΧΙΙΙ. 00. VI. Ιο νιιι. 

6 Ό δέ των ΚακεΒαιμονίων τύραννος 'Νάβί^, 
Β. α 205. Ν»Μ• €Τ09 η^η τρίτορ €χωρ την αρχήν, 

νΙΙΙι οιι^ηκβοαβ όλοσνβρέ^ μ€ν ούΒέν €7Γ€βάΧλ£Τ0 

*οΓϋοη, ΐΓραττ€ΐν ονοέ τοΚμαν Οία το ιτροο"• 

φατον €ΐναι την νττό των ^Αχαιών ητταν του $ 

2 ΜαχανίΒον^ καταβοΧην δ' 67γο*€ατο καΐ θ^μέΚιον 
ντΓββάλΧβτο ΊΓοΧυ-χρονίου καϊ βαρζίας τνραννίΒος. 

3 Βίέφθβίρβ ^αρ τους Χοιττονς αρΒην €Κ της 'ϊ,ττάρτης, 
€φνγάΒ€υσ€ δέ τους κατά ιτλέον ιτΧοντφ Βιαφέ^ 
ροντας ή Βόξ^ ττραηονίΚ'η, τάς δέ τούτων ουσίας ίο 
καΧ ^/υναΐκας ΒιβΒίΒου των αλΧων τοις ίττι,φανβ'- 

4 στάτοίς καΐ τοΙς μισθοφόρους, οΰτοι δ' 'ησαν 
άνΒροφονοι καϊ ιταρασγίσται, Χωττοδιίτα*, τοίγίύ^ 
ρύχοι, καβόΧου ^άρ τούτο τά 7^^^^ ηθροιξβ ιτρος 
αύτον έτΓΐμέΚως €Κ της οΙκουμένης, οίς άβατος ην ΐ5 

5 η θρέψίίσα Βν άσέββιαν καΐ ιταρανομίαΛ^^ ων 
Ίτροστάτην καΧ βασιΚέα αύτ^ν άνοίΖβΙξας, καΧ 
γρώμενος Βορυφόροις καϊ σωματοφύΧαξί τούτοις, 
Βηλον ως €μ€\\€ ττοΧυχρόνιον βχβιν την έττ άσ^β^ία 

6 φήμη ν καϊ Βνναστ€ίαν, ος ^€ χωρίς των 7Γρο€ΐρη- «ο 
μένων ουκ €ξηρκ€Ϊτο φυ^αΖ€ύ6ΐν τους ιτοΧίτας, 
άλλ' ούΒέ τοις φβύ^ονσιν ούΒείς τόπος ήν άσφαΚης 

7 οι5δ€ καταφυγή βέβαιος, τους μεν γα/) έν ταΐς 
όδοκ έττατΓοστέΧΧων άν^ρει, τους δέ έκ των τοττων 

& έττανα^α'^όντας έφόνβυβ, το δέ τ€Χ€υταΐον έν ταΐς «5 
'Π'6'Χεσι τάς σύνεγγυς οΙκίας, ίττου τις τυγχάνοι 
κάτοικων των φυγάΒων, μισθούμερος Βι άρυττο- 
νοητών άνθρώττων, βίς ταύτας είσέττεμττβ Κρήτας, 6, 7] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΚ ΖΕΑΟϋΕ, 165 

οΐτίν&ζ ρηηματα ιτοι,ουντ^^ ίν τοί^ τοίχρί<ζ καλ δ*ά 
των ύτταργουσών θυρβων τοξβύοντβς τους μβν 
€στώτα<; των ψιτγάΒων τσνς δ' άνακαμένον^ ίν ταΐς 
ΙΒίαις οΐκίαις Βιέφθβίρον, ωστ€ μήτβ τόπον €ΐναι 9 
5 μηΒβρα φνξίμον μήτ€ καιρόν άσψαΚή τοΐ^ ταΧαι^ 
ττώροις Αακ€Βαίμονίοι,^, καΐ Βήτω τοιοντφ τρόττφ ίο 
τοι)9 μέν ΊτΚείστου^ αυτών ήφάνίσβ, κατ€σκ€υάσατο 
δέ καί τίνα μ'ηχανήν, ει μ'ηχανην ταντην χρηΊ 
\&γ€ΐν, ην 'γάρ €ΪΒω\ον 'γνναικεϊον, πτοΚυτέλΑσιν ι 

ΙΟ ίματίοί^ ημφι^σμίνον, κατά Β^ την μορφήν βις 
ομοιότητα τ^ του Νά)8ίδθ9 ^γυναικί Βίαφ6ρω<ζ 
ά7Γ€ΐ,ρ^α>σμένον, όττότβ δε τινα^ των ητοΚιτικών ζ 
άνακάΚέσαιτο βουΧομβνο^ είσιτράξαι χρήματα, τά^ 
μεν άρχάς^ Βιετίθετο λόγοι/ς ττΧβίονα^ καΐ φιΧαν^ 

15 θρωτΓον^, νίΓοΒακνύων μέν τον νιτό των ^Αχαιών 4 
€7ηκρ€μάμ€νον τ§ Χ^/>α καΐ τβ ττόΧα φόβον, 
Βιασαφών δέ το ιτλήθος των μισθοφόρων το τρζ-^ 
φόμενον της ίκβίνων ασφαλείας χάριν, €τι δέ τά^ 
6*9 τους θβούς καί τάς κοινάς της ττόΧβως Βαττάνας, 

10 €1 μεν ουν εντρεποιντο Βιά των τοιούτων Χόγων, 5 
€ΐχ€ν άτΓοχρωντως αύτω ττρός το 7Γροκ€ίμ€νον' βΐ 6 
Βά Ύΐνβς βξαρνούμενοι Βιωθοΐντο την βιτιτα^ήν, 
€ΊΓ€φθ€γγ€το Χάγον τοιοΰτον '* ϊσως βγω μ€ν ου 
Βύναμαί σ€ ττείθειν, ^ Αίτησαν μέντοι ταύτην Βοκώ 

15 Ο"^ 'π€ίσ€ΐν" τοΰτο δ' '^ν όνομα τβ ^γυναικί του 
ϋάβιΒος, και τοΰτ βλβγβ, καί τταρήν ο μικρώ η 
Ίτρότ^ρον ίΧβ'γον €ΪΒω\ον, καΐ Β€ξιωσάμ€νος επε*- 8 
Βάν €Κ της καθέΒρας άνέστησβ την γυναίκα, καϊ 
ΐΓ€ρΐ€πτυξ6 ταΖς χ^ρκτΐ ττροσψ/ετο κατά βραχύ 

ζο ιτρός τά στέρνα, τους δέ ττηχ^ΐς €ΐχ€ κα\ τάς ^ 16β Ρ01ΥΒΐυ8. [χιπ. 7, 8 

χΛρα^ ττΧηρας σίδηρων γόμφων ύιτο τοΐ^ Ιματίοις^ 

ΙΟ αμοΐω^ βοαΐ κατά τον^ μαστούς, ίταν 'προα'ηρ€ΐσ0 

ταΐζ χβρσί ττροί τα νώτα της ^υνα^κος, καιτ^ντα 

ίι,ά των οργάνων εΚκόμβνον €'π•έτ€ΐν€ καΧ ιτροση^^ 

ττρος τονς μαστούς κατ βλάχιστον, ττασαν ηνατ/- £ 

1 1 καζ€ φωνην ΐΓροί€σθαι τον. ττιβζομενον. καΧ ττοΧτ 

\ονς 8ή Τίνας τω τοιοντφ τρόττω Βΐ€φθ€ΐ,ρ€ των 

βξαρνουμένων, 

8 ΚαΙ τά Χοιττά δ' ί}ν τούτοις όμοια καΐ σύστονχα 

^^ΙαηάβΗη^ Ιΐιβ ^«Τ» '^¥ Ο,ρχην. €Κ0ΐνών€1 μβν γαρ ΙΟ 
ί>«Ιοροηηβ«ί, ^^.^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ θάλατταν \^ 

στ€ΐων^ €2χ€ δέ κα£1' ί\ην την ΊίβΚοττοννησον ΐ€ρθ' 
σύΧονς οΒοιΒόκονς φονβας, οίς μ^ρίτης γινόμενος 
των €κ της ροΒιουρ^Ιας ΧνσιτέΚων ορμητηριον 
καΐ καταφίτ/ην τταρβίγ^το τούτοις τήν Χττάρτην. ι$ 

3 ττΧην κατά ^€ τους καιρούς τούτους ξένοι των άττο 
της Βοιωτίας €ΐς την Αακ€Βαίμονα 'Π'αρ€ΤΓΐ^μη^ 
σαντ€ς εψυχατ/οτγησάν τίνα των του ϋάβιΒος 
ιτπΓοκόμων ωστ€ συναττογωρησαι μβθ* εαυτών 
έχοντα \€υκον ΐτητον^ ος €8όκ€ί Ύ€νναι6τατος ά/αι «ο 

4 τών €Κ της τυραννικής ιτητοστάσβως, τούτον δέ 
τΓβισθέντος και ττράξαντος το ττροβιρημένον» κατά-- 
Βιωξαντ€ς οι τταράτού ϋάβι8ος βίς την Μ€^ά\ην 
ττόΧιν καΐ κατα\αβ6ντ€ς τον μεν ϊτητον €νθύς 
άτΓψ/ον καΐ τον ιτητοκομον, ονΒενος άντιττοιουμίνου, 35 
μ€τά δέ ταύτα και τοΐ^ ξένοις ίττέβαΧον τάς χείρας, 

5 οι δέ ΒοίωτοΙ το μεν ττρώτον ηξίουν άγειν αυτούς 
ίτΓΪ τηΜ αρχήν ' ούΒενος δέ προσεχοντος άνεβόα 

6 ΤΑ9 τών ξένων *' βοηθειαΓ α-ννΒραμόντων Βε τώι? 

, εγχωρίων και μαρτυρομένωρ τους ρίνΒρα^ς επα^α^ειν ιο XVI. 36] ΤΗΕ ΑΟΗλΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 167 

€7γΙ την άργτην^ ηνα/γκάσθησαν 'ΤΓροΪ€μ€νοί τονς 
άνθρϋίτΓους οί τταρά του Να^ώο9 αττ- ^^^ «» ρ,ονοΐιΐηί 
€\θ€Ϊν, 6 δέ ιτάΚαι ξητώρ άψορμας """' 
εγκλημάτων και Ίτρόφασιν €ϋ\ογον Βκιφορας, τότ€ 
$\αβ6μ€νος ταύτης βνθέως ηΧαυν€ τά ΙΙροα^ορον 
θρέμματα καί τίνων ίτέρων, 4ξ ών ίτ^έν^το άργ^ή 
του ΤΓοΧίμου, Βοοκ XVI. 00. XXXVI., χχχνιι. 

Ό δέ ΦίλοτΓοίμην βξέλσγίσατο τά Βιαστή ματα 3β 
των "Αχαϊκών ιτόΧβων άττασών, καί ρ^ηοροβαβη ι>γ 

10 νοΐαι δύνανται κατά τάς αντάς οΒούς Μ^ΖίαΜ^^^Ιη 
€ΐ<ζ ττ^ν Τβγεαι/ τταρα^ίν^σθαι, Χοιττον "^"^ "* ι 
ίτΓΚΓτο'Χάς &γραψ€ ττρος ττάσας τάς ττόΧβις, καί 
ταύτας ΒιέΒωκβ ταΐς ττορρωτάτω ττόΧβσΊν, μερίσας 
ούτως ωστ€ καθ" εκάστην €χ€ΐν μή μόνον τάς ίαυτής 

15 άλλα και τάς των αλΧων ττοΚβων^ Ίίκται κατά την 
αύτην 6Β6ν €7Γΐ7Γτον, εγεγ/^ατΓτο δε €ν ταΐς ττρώ- 3 
ταις τοις αττοτέΚβίοις τοιαύτα, " όταν κομίσησθ^ 
την ίτΓίστοΧην, τταραγρήμα ττοιησασθ^ τους Ιν 
ταΐς ηΧικίαις ίγοντας τά οττλα καΧ τΓίν& ήμερων 

20 έφοΒια καϊ ττεντ άρ^ύριον^ άθροίζεσθαι τταραυτίκα 
ττάντας εΙς την ά^οράν, εττειΒάν δε συΧΚεγθωσιν 4 
οί Ίταρόντες, άναΧαβόντες αυτούς άτγετε εΙς την 
εζης ΤΓοΧιν' όταν δ' εκεί τταρατ/ενησθε, την εττί- 
στοΧήν άτΓοΒοτε. την εττιγε^ραμμενην τω τταρ 16? Ρ01ΤΒΤυ8. ΐ;χνι.36,37 

€Κ€ΐρων άίΓΟτέΚ^ίφ καΧ ιτ^ίθαργύτ^ τοί<ζ €γγΘγραμ* 

5 μ€νοις!* ί'γ^&^ίρα'ΠΎΟ δ' €ΐ/ ταύτα ταύτα τοΣ^ 
Ίτρόσθζν, ΊτΧην Βιότι το τη<; ίξη^ζ κ€ίμέρης όνομα 
ΤΓολβως ου ταύτον βΐχβι^, €Α9 ην €^€ΐ ττροά^βι,ν^ 

6 τοιούτου δέ του γβιρισμού ^γβνομένου κατά το $ 
συνεχ^έ^, ττρωτον μβν ούΒβΙς β^γίνωσκβ ιτρος τίνα 
Ίτραξιν η Ίτρος τΓοίαν έττφοΧην βστιν ή τταρασκευη, 
€Ϊτα ΊΓοΰ 7Γορ€ν€ται, ιτΚην της έξης 7Γολ€ως, ούΒ€ΐς 

7 άττλως ^δβί, ττάντες δε ΒιατΓοροΰρτ€ς καΐ τταρα- 
"Καμβάνοντ^ς άΧΚηΚους Ίτροη^γον βίς τοΰμττροσθβν. ίο 

8 τω δέ μη το ϊσον άττέχαν της Τεγέας τάς ττορρω^ 
τ/ίτω Κβΐμενας ιτολας οι)χ αμα ττάσαις αΊΓβΒόθη 
τα γράμματα ταύταις, άΧΚα κατά Χσγον βκάσταις. 

^ €ξ ών συνέβη, μήτ€ των ΎΘγ€ατών βΙΒότων το 
μέΧΚον μήτ€ των ΤΓαραΎινομένων, άμα ττάντα^ 1 5 
τους ^Κγαιούς καϊ κατά ττάσας τάς ττύΧας €ΐς την 
37Ύ€^€αν βΙστΓορβύβσθαί συν τοις οττΧοις, ταύτα 
δέ Βιβστρατη'γα καϊ ττζρίββάΧΚβτο τη Βιανοία Βιά 
το ττΧηθος των ωτακουστών καΐ κατασκόπων του 
τυράννου. ίο 

Ί Κατά δέ την ήμέραν, ίν η συναθροίζβσθαι το 

»ηά 4Γβ^ «,β 'Ττ'>^νθος €μ€\\€ τώρ "Αχαιών εΙς Τβ- 

νΣΕΪ"^*© ι^^ ^€αν, έξαΊΓβσταΧβ τους έτηΧέκτους, 

ωστ€ νυκτβρβυσαντας τΓβρι ΧέλΧα^τιαν 

αμα τω φωτΐ κατά την ίτηουσαν ήμέραν έτητρέ- 25 

3 χ€ίν την Αακωνικήν. ίάν δ' οί μισθοφόροι βοηθψ 
σαντ€ς 7Γαρ€νο'χ\ώσιν αυτούς, συνέταξβ ΐΓοΐ€Ϊσθ<ιι 
τήν άτΓοχώρησιν έττΐ τον 'ϊ.κοτίταν καϊ τά "Κοιιτά 
τΓβιθαρχβΐν ΑιΒα^καΧώνΒα τφ Κρητί' τούτφ ^άρ 
ίΐΓ€Ίηστ€ύκ€ΐ κα\ Βΐ€τέτακτο ΐΓβρΙ της ^όΧης €πι- ^ο ινιιι. 45] ΤΗΕ ΑΟΗλΕλΚ ΙΕΑΟϋΕ, 169 

βοΚη^, οΰτοί μ^ν ουν ττροψγον €νϋαρσώς ίττΐ το 4 
σνντ€Τ<νγμ4νορ' 6 Βε ΦιΚοττοίμην €Ρ ωρα τταρα'^/^ 
η/είλας ΒειτπνοτΓΟίΛσθαι, τοΐ^ ΆχαίοΪ9 €^7^ '^^ 
ίύναμιν ίκ τη^ Ύε^έας, καϊ νυκτοιτορησας ίνβρΎω^ 
5 ΊΓβρΙ τήν ίωθινην ίνεκάθισβ την στρατιάν βν τοϊ^ 
ΤΓ€ρΙ τον Χκοτίταν ΊΓροσα/γορ€υομένοί^ τόττοί^, ο9 
€<ΓΓ* μεταξύ της Ύε^ίας καϊ της ΑακεΒαίμονος, 
ο* δ' €ν τ^ ΤΙεΧΧηνρ μισθοφόροι κατά την ετηονσαν 5 
ημεραν, αμα τω σημηναι τους σκοττούς την κατά- 

ΙΟ Βρομήν των 'ττοΧεμίων, εκ χειρός εβοήθΌυν, καθάττερ 
εθος ην αντοΐς, καϊ ττροσεκειντο τοις νητεναντίοις, 
των δ* ^Α-χαιων κατά το συνταχθ^ν υττογωρούντων 6 
εΐνοντο κατότΓΐν επικείμενοι θρασεως καϊ Τ€Τθλ- 
μηκότως. αμα Βε τφ ιταραβάΚΚειν εΙς τους κατά η 

15 Τί)^ ενέΒραν τόττονς, Βιαναστάντων των ^Αχαιών 
οί μεν κατεκόττησαν, οι δ' εάΚωσαν αυτών. Βοοκ XVIII. 00. χι,ν. 7 ίο χι,νι. 

Ύαντα μίν οΰν νιτ ΑιτωΧων εΚέ^ετο κατακό*^ 
ρως- 6 δέ Τίτος ορμήσας εκ της Έλα^ ρ,Επ,ΐηΐη«ρΐβ«ι. 
τείας μετά των Βέκα, καΐ κατάρας εις ^^Ι^^^ϊ!"" "^Ζ 
20 την ^ Αντ ίκυραν, τταραντίκα Βιέιτλενσεν ]^α^ }?^ Τί 
βίί τον Τίόρινθον^ κάκεΐ ιταραγενό μένος 
σννηΒρενε μετά τούτων καϊ ΒιεΧαμβανε ττερϊ των 
δλωι/. ιτΚεοναζούσης Βε της των ΑίτωΧών ΒιαβοΧης 8 
καϊ ΊΓίστευομενης τταρ ενίοις,ττοΧΧούς καΐ ποικίΧσνς 170 Ρ017Βΐυ8. [χνιιι. 

ηνα^κάζ€το 7Γ0ί€Ϊ<τθαι λόγους 6 Τίτος €Ρ τω συν- 
9 εΒρίφ, ΒιΖάσκων ώς €Ϊ7Γ€ρ βονΧονται καΧ την των 
^ΕλΧηνων €υκ7ί€ίαν ολοκληρον ΤΓ€ρι,ΐΓθΐ,ήσ<ισΘαι^ 
καϊ κοΘοΧλό Ίηστ€νθηνα^ παρά ττάσι Βιότν καΐ την 
ίξ άρ^^ης €ΊΓθΐησαντο ΒιΛβίκην ου του συμφέρον- $ 
Τ09 €ν€Κ€ν, αλλά τή<; των 'ΈΧΚήνωΡ €\€υθ€ρίας, 
€κχωρητ€ον €Ϊη ιτάντων των τοττων καΐ ττάσας 
€Χ.€υθ€ρωτ€ον τάς ττόλβΑ^ τάς νυν ύττο ΦιΧίτητου 
ΙΟ φρουρού μΑνας. ταντην δέ συνέβαινα ^γίνβσθοΛ την 
άίΓορίαν έν τφ συν^Βρίφ Βία το τΓ€ρ\ μεν των ίο 
αλΧων έν τζ Ύωμτ} 7ΓροΒί€ίΧηφθ(ΐι καΐ ρητά^ €χ€ΐν 
τους Βέκα τταρά της σν^κΧήτου τάς €ντο\άς, ττερί 
£έ ^άΧκίΒος καϊ Κορίνθου καΧ Αημητρ^άΒος €7Γ«- 
τρΟΊτην αύτοΐς ΒεΒόσθαι Βιά τον ^Αντίσχον, ίνα 
βΧέίΓοντβς Ίτρος τους καιρούς βουΧεύωντα^ ΐΓ€ρϊ ι$ 
των Ίτροβίρημβνων ττόΧβων κατά τάς αυτών ιτροοΛ* 

11 ρέσεις' 6 '^άρ ττροειρημίνος βασιΧβύς ΒήΧος ^ν 
εττέχων ττάλα* τοΐς κατά την Έιύρωιτην ττρά^μασιν. 

12 ου μην άΚΚά τον μ^ν Κ.όρινθον 6 Τίτος βττβ^σβ το 
συνέΒριον εΧευθερουν τταραγρημα καϊ τοις ^Α-γανης ίο 
€'>^•χ€ΐρίζ€ΐν Βιά τάς Ιζ άρχί/ς ομόΧο^ίας, τον δ' 
^Ακροκόρινθον καϊ ΑημητριάΒα καϊ ΙίαΧκίΒα πα- 
ρακατέσχβ, 

46 Αοξάντων Ββ τούτων, καϊ της *Ισθμίων ττανη- 
ΤΗβι»Γθ€!.ιη»ΐ!οη Τ^Ρ^ως €ΐΓ€Χθούσης, καϊ σχβΒ^ν άνο 15" 
Αΐ ίΗ^^ΚΓ»^^ ττάσης της οικουμένης των έττιφανε- 
^*"®* ΟΎατων άνΒρών συνεΧηΧΐβθοτων Βιά την 

^ΓροσΒοκίαν των άιτοβησο μένων, ττολλοί καϊ ττοι- 
κίΧοι καθ* '6Χην την ττανΊγγυριν ενέττηττον Χό^οι, 
2 των μεν άΒύνατον είναι φασκόντων 'Ρωμαίονς 30 ^ 45, 46] ΤΗΕ ΑϋΙΙΑΕλΝ ΙΕΑΟϋΕ. 171 

ίρίων άτΓοστήναί τοττων καϊ ιτοΚεων, των δέ δ*- 
ορίζομένων '6τι των μίν βτηφανών βίνίΐι Βοκούντων 
τοττων άτΓοστησοντοΛ, τού<; δέ φαντασίαν μ^ν 
έχοντα^; €λάττω, 'χρ^ίαν δέ την αντην ιταρ^γεσθαι 
δ δυναμένους καθέξουσί. καΧ τούτους βύϋέως €7Γ€• 3 
Βξίκνυσαν αύτοΙ καθ^ αυτών Βιά της ττρος άΧΚηΚους 
€νρ€σιΧογίας. τοίαύτης δ' ούσης €ν τοις άνθρώττοίς 4 
της ατΓορίας, άθροισθέντος του ττΧηθους €ΐς το 
στάΒίον €7γΙ τον ά^γώνα, 7Γρο€Χθων ο κήρυξ καϊ 

ΙΟ κατα^ιωιτησάμΒνος τα ττΧήθη Βμ, του σαΧιτικτου 
τόδε το κήρυγμα άνη^6ρ€υσ€ν' "ή σύ^γκΧητος ή $ 
Ύωμαίων καΧ Ύίτος Κοίντως στρατηγός ίττατος, 
καταπΓοΧ^μησαντ^ς βασιΧέα ΦίΧιτητον καϊ Μ,ακ€* 
δόνας, άφιασιν ίΧ^υθέρους άφρουρήτους άφορο•- 

15 Χνγητους, νόμοις γρωμενους τοις ττατρίοις, Κο- 
ρινθίους, Φωκέας, Αοκρονς, Έύβο€Ϊς, ^Αγ^αιούς 
τους Φθιώτας, 'Μ.ά^νητας, θβτταλοιίς, ΤΙβρραιβούς/^ 
κρότου δ' €ν άρχαΐς €υθ€ως εξαισίου ^^^ ,^^^^ 6 
'Ι^νομενου τιν^ς μεν ουδ' ηκουσαν του '^'^""*» 

>ο κηρύγματος, τΰν€ς δβ τταΧιν άκούβίν €βούΧοντο, 
το δε τΓολυ μέρος των άνθρώττων Ζιαιηστούμ^νον ; 
κού, Βοκοΰν ώσαν^Χ καϋ* υττνον άκούβιν των Χε^ο- 
μένων Βιά το τταράΒοξον του συμβαίνοντος, ττας 8 
η9 έξ αΧΧης ορμής έβόα 7Γροάτγ€ΐν τ6ν κήρυκα και 

15 τον σαΧίΓίκτήν €ΐς μέσον το στάΒιον καϊ Χέ^γ^ιν 
ΊτάΧί,ν ύΐΓ€ρ των αυτών, ως μλν ίμοΧ Βοκβΐ, βουΧο" 
μένων των άνθρώττων μη μόνον άκούειν άΧΧά καϊ 
βΧέΊΓ€(^ τ6ν Χέη^οντα Βιά την άττιστίαν των άνα^ 
'ρρευομένων. ως δέ τταΧιν 6 κήρυξ, ττροέΧθών €ίς 9 

(Ο το μέσον καϊ κατα^ιωττησάμα/ος Βιά του σαΧττικτρυ 17^ Ρ0ίΥΒΙϋ8. [χνπι. 46. 

τον θόρυβον, άνη^ορ€\)σβ ταύτα και, ωσαύτως τοίί 
Ίτρόσθ^ν, τηΧι,καΰτον συνέβη καταρραγηραι τον 
κρότον ωστ€ /όαΐ μη ραΒίω<; αν νττο την ίννοιαν 
ΙΟ αηαηύν το49 νυν άκούουσι το ηο>ιον6^. ώ^ δβ 
7Γ0Τ€ κατέληξ€ν 6 κρότος^ των μ^ν άθΧητων άΊτ\ως 5 
οι}3€ΐ9 ονΒένα \6^ον είχβν €τι, ττάντβς δέ ΒιαΧα- 
Χούντ€ς, οι μ€ν αλΧηΧοις οί δέ ττρο^ σφα^ αύτοιί^, 

11 οιονεί τταραστατικοί τάς Βιανοίας ήσαν. γί καΐ 
Εηά κ«ιίΐ*π<ΐβ ίο /^«•Γ« '^^^ άηι&να Βιά την ύιτερβοΧην 
ΐΊωιιίηίηω. ^^ χαρα<ξ μικροΰ Βιβφθειραν τον Ύίτον ίο 

12 εύγαριστουντε^' οΐ μεν ^άρ άντοφθάΚμησαι κατά 
ΊτρόσωτΓον καΙ σωτήρα ττροσφωνήσαι βουΧόμενοι, 
τινε^ δε της Βεζιά^ζ αψασθαι σπουΒάζοντες, οί Βε 
ΤΓολλοΙ στεφάνους εττιρριπτοΰντες καΐ Χημνίσκοϋ^, 

13 ττα/ο' οΧί^ον ΒιεΧυσαν τον ανθρωττον. Βοκονσης 15 
δέ τη<ί ευγαριστία^ ύττερβοΧικής γενέσθαι, θαρρών 
αν τι<ζ είττε Βιότι ιτοΧύ καταΒεεστεραν είναι σννε* 

14 βαίνε του τη<ζ πράξεως με^έθου^, θαυμαστον 
^αρ ην καΐ το 'Τ?ωμαίους εττΐ ταύτης ^γενέσθαι της 
ιτροαιρέσεως και τον ψγούμενον αύτ&ν Ύίτον, ώστε ίο 
Ίτασαν ύττομεΐναι Βαττάνην καΐ ττάντα κίνΒυνον 
χάριν της των ^ΈΐΧΧηνων εΧευθερίας* με^α Βε και 
το Βύναμιν άκοΧουθον ττ} ττροαιρεσεΐτ νροσενεγ* 

15 κασθαι' τούτων Βε με^γιστον ετι το μηΒεν εκ της 
τύχης άντιτταΐσαι ττρος την εττιβοΧην^ άλΧ' άττλώ^ «4 
άπαντα ιτρος ενα καιρόν εκΒραμεϊν, ώστε δ*α 
κηρύγματος ενός ατταντας καΐ τους την *Ασίαρ 
κατοικοΰντας '^ΕΧΧηνας και τους την Έύρωιτην 
εΧευθερους άφρουρητους άφοροΧογήτους ^γενεσθϋΐι, 
νόμοις γρωμενους τοις ιΒίοις.^ * * * * 5• ΙΧ1Ι. 3, 10] ΤΗΕ λΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 173 

Βοοκ XXII. 00. III. ίο χνι. 

Μβτά την ίν τφ Κ,ομττασίφ των άνθρώττωνΖ 
€ΊΓαναίρ€σιν Βνσ(ψ€στήσαντ€ς τίνβ^ των €ν τγι 
Αακ€Βαίμονι τοις 'γβ'γονόσι, καΐ νομίσαντβς υττο 
του ΦίΧστΓοίμβνος &μα την Βύναμιν 
5 κοί, την ΊΓοοστασιαν καταΧέΚυσυαι ρω» »* κοιηο 
την Ρωμαίων^ βΚθοντβς €ΐς Ρωμην \^^*'^^^1^ί^^^' 
κατη^ορίαν έττοιησαντο των Βιφκη- 
μίνων καΐ τον ΦιΚοττοίμ^νος, καΐ τέλος έξζττορί- ι 
σαντο ^/ράμματα ττρος τους ^Αγαιονς τταρά Μάρκου 
ΙΟ Α€7Γί8ου του μβτά ταύτα ^^νηθέντος^^ άρ^ιβρέως, 
τοτ€ Ββ την νττατον αρχτ^ν €ΐ\ηφ6τος' ος €γραφ€ 3 
τοίζ ^Αχαίοΐς φάσκων ουκ ορθώς αυτούς κβχβφι- 
κεναι τά κατά τους Κακ^Βαιμονίους. ων 7Γρ€σ- 4 
βευόντων, ευθέως ο ΦιΧοττοίμ/ην ΊΓρ€σβ€ντάς κατά- 
15 στησαςτούς ττβρί ϋικόΒημον τοι/Ήλβίοι/ έξέττεμψβν 
€Α9 την ^Τ?ωμην, ♦♦♦♦♦♦ 

Κατά δβ τον ίν^στώτα γ^ρόνον, ^ Κρισταίνου ΧΟ 

στρατψγοΰντος, οι Τβ τταρά Πτολβ- Εηνο^β Λο™ Μη^ 
/ ΛΛ-*,/ /Λ ♦ ΡίοΙβιηΕθυβοίΪΒΓ» 

μαιου του ρασιΧβως ιτρ^σαβις ήκον, ι»τκβ βυιη γογ ϋιβ 
ίο €ν ^/ί€^άX^^ ττοΧα της συνοδού των ®{ *^<* Αοϊ^^Ξ 
* Αχαιών ύτταρχρνσης' ίζαττζστάΧκει, Ρ<»«λ^Β.αΐ87, ^ 
δέ καΐ 6 βασιΧβνς Ένμβνης 7τρ€σβ€υτάς, βτταγ- 
'γ€ΧΚ6μ€νος εκατόν καΐ εϊκοσι τάλαντα Βώσειν 
τοΙς ^Αχαιοΐς €ή> φ, Βανβιζομένων τούτων, €κ των 
«δ τόκων μίσθοΒοτβΐσθαι τήν βουΧην τών ^Αχαιών 
€7γΪ ταΐς κοιναΐς συνόΒοις. ί^κον Βε καΐ πταρα 4 
ΧεΚεύκου του βασΐΧΑως ττρεσβευταΐ, την τ€ ψιΧναν 
βναν€ωσ6μ€νοι καΙ Βεκαναίαν μακρών ττΧοιων 174 Ρ01ΤΒΙϋ8. . [χχη, 

5 €7Γαγγ€ΧΧ,6μ€νοί Βώσαρ τοΐ^ ^Αχαίοΐς. €χρύσ7)ς 
δέ τη^ σννοΒου ιτρα/γμαηκώς, ττρώτοι ιταρήΧθον 
Όί ΐΓ€ρΙ ϋίκοΒημον τον Ήλ€Σοι/, καΐ τους τβ ρΎ^έν- 
τα9 €1/ τ^ σχτγκΚητφ λόγους νφ' αυτών νττέρ τ^ 
τώμ ΑακβΒαιμονίων ττόλβω^ ΒιήΧθον τοϊ^ ^Αγαιοΐ^;^ 5 

6 /ίαΐ τα9 άτΓσκρίσ€ίς ανέγνωσαν, 4ξ ών ην Χαμβάναν 
€κΒοχην 'ότι δυσαρεστούνται μ^ καϊ τ{) των τα- 
χών καθαιρέσει και τρ καταΧύσει των €ν τω Κο/α- 
ττασίφ Βιαφθαρέντων, ου μήν άκνρόν τ« 7Γθΐ€Ϊν. 

7 ούθενο^ δ' οΰτ άντβιιτόντος οΰτ€ σννψ/ορψΓαντο^, ίο 
ουτω^ 7Γω9 ΐΓαρβΊτέμφθη. 

8 Μετά δέ τούτον^ εΙσηΧθον οι ιταρ Έύμένονς 
. ττρέσβεις, καΐ την Τ€ συμμαγίαν τήν ττατρικτ^ν 

άν€ν€ωσαντο καϊ την ν^τ^ρ των χρημάτων έττα^^ 

9 'γβΧίαν Βιβσάφησαν το?9 7Γθλλο?9, καϊ ττΧβίω δβ 15 
7Γ/909 ταύτας τά^ ύττοθέσει^ ΒιαΧεχθέντβ^, Κ€ΐ1 
μβ^άΧην εΰνοιαν καϊ φιΧανθρωττίαν τον βασιΧΑϋος 
ίμφήναντ€ς ττρίχζ το €θνος, κατέττανσαν τον Χό'γον. 

11 /Α€^* ου*; * ΑτΓοΧΧωνίΒα^ 6 Έίΐκνώνιο<ζ άναστάς κατά 
μεν το ττΧηθος των ΒιΒομένων χρημάτων άξιον ίο 

2 ίφη την Βωρεάν των * Αχαιών, κατά δέ την νρο- 
ηιιΐ 8«τοη9 ρκ>. αίρεσιν τον ΒιΒοντος καϊ την χρβίάν 

€49 ην οιοοται, ιτασων αισχιστην 

3 καϊ Ίταρανομωτάτην. των ηάρ νόμων κωΧυόντων 
μηθένα μήτ€ ΙΒιωτων μητ€ των αρχόντων 7Γ€φά 15 
βασιΧέως Βώρα Χαμβάνβιν κατά μηΒ* όττοίαν Ίτρό- 
φίίσιν, ιτάντας αμα ΒωροΒοκβΐσθαι ιτροφανω^^ 
'ττροσΒεξαμένονς τά χρήματα, ττάντων €ΐναι Ίταρα- 
νομωτατον, ττρός δέ τούτοις αϊσχιστον ομοΧχτγον- 

4 μένω^, τό ^άρ οψωνιάξβσθαι την βονΧήν χητ 33 ΙΟ, 11] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 175 

ΈύμΑνου^ καθ* ?καστον €το<^, καΐ βονΚ^ν^σθαι, 
ΐΓ€ρΙ των κοινών καταττβττω κότας οίον€Ϊ ΒίΧβαρ, 
τρόΒηΧον €γ€ίν την αίσγυνην καϊ την βΚάβηΡ. 
νυν μλν ^άρ Έινμ€νη ΒίΒοναν 'χρηματα, μ€τά δέ ^ 
; ταντα ΤΙρουσίαν Βωσ^ι,ν, καϊ ττάΚιν ΧέΧ^νκον' των 6 
δί Ίτρα^μάτων έναντίαν ψνσιν ίγόντων τοΙ<; βασι- 
\€υσι καΐ ταΐς Βημοκρατίαις, καΧ των ττΧβίσ'των 
καί μ^Ιστων ΒίαβονΧίων αί€ΐ ^ίνομένων ττβρϊ των 
ΐΓρο<; τους βασιλβϊς ημΐν Ζιχιφ^ρόντων^ φανβρώς 7 

10 άνάτγκη Βύοΐν θάτ€ρον ή το των βασιλέων λίΛτ*- 
Τ€λ69 βττίττροσθβν ^Ιν€σθαΰ του ΙΒία συμφέροντος, 
η τούτου μη συμβαίνοντος αχάριστους φαίνβσθαί 
νασιν, άντνττράττοντας τοΙς αυτών μ^θοΒόταις, 
Βώ μη μόνον άττβίτασθαι τταρβκάΚβι τους * Αχαιούς, 8 

1$ άλλα καϊ μισ€Ϊν τ6ν Έίύμένη Βιά τί^ν ίττίνοιαν της 
Βόσ&ος, 

Μβτα δέ τούτον αι/αστας Κ,άσσανΒρος ΚΙ^ινη- 9 
τι^ άν€μνησ€ τους * Αχαιούς της Αιγινητών ακ\η^ 
' Ρ*Λ9, 5 7Γ€ρΐ€7Γ€σον Βιά ΤΟ μ€τά των ^Αχαιών συμ- 

20 ΤΓθ\ιτ€ύ€σθαι, '6τ€ ΎΙότΓΚιος ΧοΧττίκιος έττιττΧβύσας 
τφ στόΧφ ττάντας έξηνΒραττοΒίσατο τους ταΧαι- 
ιη-ώρους Αιτ/ινητας' ύττ^ρ &ν Βΐ€σαφησαμ€ν, τίνα ίο 
τρότΓον ΑίτωΧοί, κύριοι ^^νόμ^νοι της ιτόΧ^ως 
κατά τάς ιτρος Ύωμαίους σχη/θήκας, ^ΑττάΧω 

15 ναραΒοΪ€ν τριάκοντα τάΧαντα τταρ αυτού Χα- 
βόντ€ς, ταύτ ούν τιθβΐς τοις ^Αχαιοΐς ττρο οφ- 1 1 
θαΧμών^ ηξίου τον Έύμένη μη Βιάφορα ττροτείνοντα 
θηρεύ^ιν την των ^Αχαιών βΰνοιαν, αλλά την ΊΤοΧιν 
ίπΓοΒιΖόντα τυ^χάνβιν ιτάντων των φΐΧανθρώττων 

30 αναντιρρήτως, τους δέ ^Αγαιούς ιταρ^κάΧ^ι μη ι^ 176 Ρ01ΥΒΐυ8. [χχιτ. 

αχ€σθαι τοιαύτας Βωρβάς, Βί &ν φανησονται καϊ 
τάς βίς το μέΧΚον ίλττίΒας αφαιρούμενοι τή<: 
ΑΙ'γινητών σωτηρίας, 

13 Τοιούτων Ββ γενομένων Χό^ων, έττΐ τοσούτον 
Ίταρέστη το ιτληθος ωστ€ μη τοΧμησαι μηθένα $ 
Ληά «ιβ οΛβΓ ΐι ο-ννβΠΓβιν τφ βασιΧβΐ, ττάντας Βέ μετά 
Γςίβοΐβ<ι. κραυγής εκβαΚεΐν την πτροτεινομΑνην 

Βωρεάν, καίτοι Βοκούσης αύτης εχειν τι Βυσαντο- 
φθάΚμητον Βιά το ΊτΧήθος των ττροτεινο μένων χρη- 
μάτων, ♦♦♦♦*♦ *ιο 

13 Μετά δέ ταύτα, της ΊΓανη'γύρ€ως άκμαζούσης, 
ηΧθε Κόιντος ΚαικίΧιος εκ ΜακεΒονίας, άνακάμιτ- 
ι^οΐΜοίΜιιβΜβιη- των ΟΊΓ^ της ΤΓοεσβείας ης εττρέσβευσε 
^ ίίαΐ!?Τ'"'ΪΗΓ *"'Ρ^^ ΦιΤατητον, και συνα/γαγοντος 
βρΑΛΛ, ^Αρισταίνον τού στρατηγού τάς άρχος ι$ 

εΙς την των ^ Αρχείων ττόΧίν, εΙσεΧθών 6 Κ.6ιντος 
εμεμφετο, φάσκων αυτούς βαρύτερον καΐ ττικρό- 
τερον τού Βέοντος κεχρήσθαι τοις ΑακεΒαιμονίοις^ 
καΧ τταρεκάΧει Βιά ττΧειόνων Βιορθώσασθαι την 

3 Ίτρο^ε^ενημενην ατ^νοιαν. ο μεν ούν ^ΑρίστοΛνος ίο 
είγε την ήσυχίαν, ΒήΧος ών €ξ αυτού τού σιωττάν ' 
2τ* Βνσαρεστεΐται τοις φκονομημενοις και σννευ^ 

4 Βοκεΐ τοις νττο ίίαικιΧίον Χετγομενοις' 6 Βέ Διο- 
φάνης 6 Με^αΧοτΓοΧίτης, ανθρωττος στρατιωτικών 
τερος η ΤΓοΧίΎΐκώτερος,άναστάς οι)χ οίον άττεΧογηθη 2$ 
τι ττερί των ^Αχαιών, άΧΧά και τΓροσντΓέΒειξ€ τφ 
ΚαικιΧίφ Βιά την ιτρος τον ΦιΧοττοίμενα ιταρα-» 

5 τριβην έτερον εγκΧημα κατά των ^ Αχαιών^ εφη 
Ύαρ ου μόνον τά κατά ΑακεΒαίμονα κεχειρίσθαι 

6 κακώς, άΧΧά και τά κατά ΤΛεσσηνην' τ^σαν Βε 30 11, 13] ΤΠΕ ΑΟΉΛΕΑΝ ΣΕΑΘϋΕ. 17Τ 

ΐΓ€ρ\τών φυ^αΖικών τοις .Μ,ατσηνίοί^; αντιρρήσεις 
Τίνες Ίτρος άΧΚη\οχίς ττερί το του Ύίτου Βιά^γραμμα 
καΐ την του ΦίΧοττοίμενος Βιόρθωσίν, όθεν ο ; 
ΚοΛκιλΛος Βοκών εχειν κμ των ^Αγαιων αυτών 
5 τινας ομαγνώμονας, μάΧΚον η^ανάκτει, τω μη κατά- 
κοΚουθεΐν ίτοίμως τοΐς ύττ αύτοΰ ιταρακαΧουμένοις 
τους συνβΧηΧυθότας. του δέ ΦίΚοτΓοίμβνος καΐ 8 • 
λυκόρτα, συν δέ τούτοις 'Άρχωνος ττοΧΚούς καΐ 
νοικίΧους διαθεμένων Χόλους ύττερ του καΧως μλν 

ΙΟ ίιωκησθαι τα κατά την Χιτάρτην καΐ συμφερόντως 
αύτοϊς μάΧιστα τοΐς ΑακβΒαιμονίοις, άΒύνατον Β\ 
άναι τί» κινησαί τι των ύττοκειμένων άνευ του 
Τίΐραβήναι και τα ιτρός τους άνθρώττους Βίκαια 
καΐ τά Ίτρος τους θεούς ίσια, μένειν εΒοξε τοΐς ρ 

15 τταροΰσιν εττι των ιπτοκειμένων καΐ ταύτην Βοϋναι 
τω πρεσβευτή την άττόκρισιν, 6 Βέ ΚαικίΧως ίο 
ορών την τούτων ττροαίρεσιν, η ξ ίου «κΐΗβΚ-αϋοΐίΛνβ 
τ&υς τΓοΧΧους αυτφ συναηα'^εΐν εις ν«ηβ<ι, 
ίκκΧησίαν. οι δέ των ^Αχαιών άρχοντες εκέΧευον 1 1 

«ο αύτον Βεΐξαι τάς εντοΧάς ας είχε ιταρά της συ^^ 
. κΧήτου ΊτερΙ τούτων, του Βε τταρασιωττωντος ουκ 
εφασαν αύτψ συνάξειν την έκκΧησίαν' τους ^άρ ιί 
νομούς ουκ έαν^ εάν μη φέρη τίς Ιγ- ΐ)ΐι* «ιβ7 άθοΜηβά 
'γρατΓτα πταρα της συ^κΧητου, ττερι ων οορβϋίαϋοηΕί. 

«5 οίεται Βεΐν συνά^ειν^ 6 Βε ΙίαικιΧιος εττί τοσούτον 13 
ύρτγίσθη Βιά τέ μηθεν αυτφ συ^χωρεϊσθαι των 
άξίουμενων, ωστ ούΒε την άττόκρισιν ηβουΧήθη 
Βεξασθαι τταρά των αρχόντο>ν, αλλ' άναττοκριτος 
ςητηΧθεν. οι δ' ^Αχα4^1 την αΐτίαν άνεφερον καΧ η 

3Ρ τής ΤΓροτερο}( ψαρουσίας αμα της Μάρκου του 
αρ. 12 Γ78 ΡΟΏΥΒΙυΒ. [χχιΐ 

ΦοΚόυίον »ίαϊ τη^ τότε των ττερί τον Καικίλων 
€7Γ4 τον ^Αρίστα^νον καΧ τον Αίοφάνην, ώς τούτους 
άντιστΓασαμ€νον<ί 8ιά την άντιττοΚΛτείαν τψ^ ττροζ 

15 τ^ν ΦιΧοποίμενα' και τί9 ^ν υποψία των νοΤ^Χων 
ττρος τον^ νροεφημένον^ί αν8ρας. καΧ τα μ€Ρ κατά $ 
ΤΙέλοΊτόννησαν έν τούτοις ίίν. * * * * 

16 Μβτά δέ τούτους βίσψγον τονς αττο ΪΙέΚοττσν- 

6 νήσου ιτα^α'γερ^ονότας. οι τβ ^ρ * Αχαιοί 7Γ/>€σ- 
βευτάς απβστάΧκεισαν τους ττβρί ^ΑττοΧλωνϋοίτ 
τον Χικυώνιον, ΒικαιοΧογησομένους ττρος τον Κα«- ίο 
κίΧιαν ύτΓ€ρ του μα) Χαβεϊν αντον άιτόκρισιν καΐ 
καθοΚου ΒιΒάξοντας ύιτ^ρ των κατά ΑακβΒαίμονα 

7 ιτρατ/μάτων, €κ Τ€ τ^ Έ^ττάρτης ^Αρεύς καΐ *Αλΐβ*- 

βΒ&τΐ&η «Μη- βιάσης εΊτρέσββυσαν* ούτοι δ' ι^σχοτ 
ΕίΒοιηβ, τωι/ αργαίων φυγάδων των υττο τον ι$ 

ΦίΧοτΓοίμβνος καϊ των ^Αχαιών νεωστϊ κατηγμένων 

8 €«9 την οίκείαν, ο καΐ μαΚιστα τους ^Αγαιούς ««? 
οργή ν ήγ€ τ φ Βοκ€Ϊν, μεγαΧης ούσης καΐ ττροσ- 
φάτου της εις τους φυγάΖας ευεργεσίας^ εξ αντης 
εττΐ τοσούτον άχαριστεΐσθαι τταρ αύτοις ώστε /τα* » 
καταττρεσβεύειν καΧ κατηγορίαν ποιεΐσθαι ττρσς 
τους κρατούντας τωρ άνεΚττίστως αυτούς σωσάν- 

16τ<οι^ καΧ κατατρχηοντων εις την ττατρίΒα, ιτορψ' 
σαμενων δέ καϊ τούτων 'ττρ^ς άλΧηΧους εκ σιητ- 
καταθεσεως την ΒικαιοΧογΙαν, καΧ ΒιΒασκόντων 9$ 
την σνγκΧητον των μεν ιτερΧ τον ^ΑττοΧΚοίνίΒα^ 
τον Χικυώνιον ως ά&ύνατον εϊή τό Ίταράτταν άμεινον 
χειρισθηναι τά κατά την Χιτάρτην ή νυν κ€χε{τ 
ρ*στα* δ*^ των ^Αγαιών καϊ δ*α ΦΐΚοττοΙμεν^ι 
1 των δέ ΊτερΧ τ6ν ^Αρέα τάναντία ττειρωμένων λ^γ6ΐτ, ^ 13^16] ΤΠΕ ΑΟΗΛΕΛΝ ΙΕΑΘϋΕ. 179 

καί φασκοντων ττρώτον μει/ κατα\€Κύσθαι ττ)ν τη^ 
7ΓΟλβω9 Βνναμΰν βξψ/μένον τον ιτληθου^ μετά βίας, 
€ίτ €Ρ ανΤοϊς έπι^φάΧη καΧ άιταρρησίαστορ κατά- 
ΧείτΓβσθίΜ τηρ νοΧιτείαν, €Ίησφα\ή μίν ολίγοις $ 

5 οΰσ^ καΧ τούτοις των Τ€ίχων ιτβριυρημένων, άτταρ- 
ρησίαστον δέ δ«ά το μή μόνον τοις κοινοίς Βό^μασί 
των ^Α'χαίών τΓ€ίθαργ€Ϊν, αΚΚα κα\ κατ ΙΒίαν 
νιτηρετβΐν τοις αΖβΙ καθισταμενονς αρχρυσιν, δ*- 4 
ακούσα^α καΐ τούτων η ανακλητός ίκρι,νβ τοΙς 

ΙΟ αντοΐς ττρβσβευταΐς Βοΰναι καΐ ΐΓ€ρΙ τούτων έντοΧάς, 
καΐ κατέστησε ττρβσβεντάς βιτί την Ελλάδα τους 
ΊτερΙ 'ΆτΓ'τηον ΚΧαύΒίον, 

^ ΑττέΚογηθησαν δέ καΐ ττρος τον Καικίλων 5 
νπερ των αρχόντων οί τταρά των ^Αγαι,ων ιτρίσ- 

15 ^49 ίν τβ συ^κ\ήτω, ψάσκοντες ονθβν ^^^ ^^^ ^^^, 
άύΐκ€ίν αυτονς ονο αξίονς ε^κΚήματος «πβΐΓ οοικίαοί ι>θ- 
ντΓαρχειν εττΐ τψ μη σύναζαν την 
ίκκΧησίαν νόμον ^άρ είναι τταρά τοις ^ΑγαιοΙς 6 
μη σνγκαΚΛν τους ττολλβνί, ίάν μή ιτερί συμ- 

30 μαγιάς η ττοΧέμον δ€^ '/ίνεσθαι ΒιαβούΧιον η 
Ίταρά της σχτ/κ\ητου τις ενε^κτι ηράμματα, Βιό 7 
καί Βικαίως τότε βουΚεύσασϋαι μεν τους άρχοντας 
^υ^καΧειν τους ^Αχαιούς εΙς εκκΧησίαν, κωΚύεσθαι^ 
δ' ιητό των νόμων Βιά το μήτε γράμματα ψέρειν 

25 αυτόν ιταρά της σιτ/κΧήτου μήτε τάς εΡτοΧάς 
εγγράτΓΤους εθέΧειν Βοΰναι τοις αρχουσιν, ών 8 
^τιθεντων άναστάς ΚαικιΧως των τε ττερί τον 
ΦιΧοΊΓοίμεΡα καΐ Αυκόρταρ κατη^όρησερ, καΐ κα- 
θόΚον των ^Αχαιωρ καΐ της οίκορομίας ζ ιτερί 

30 της των ΑαίςεΒαιμορίωρ ίκεχρηρτο ιτολ^ως, ή Βε 9 

12—2 18α ΡΟΙΤΒΙϋδ. [χχιι. 15 

<τχηίκΚητο<ζ ^ίακούσασα των \€γομ€νωρ €Βωκ€ τοΪ9 
^Αχαιοΐς άπόκρισιν οη ΐΓβρΙ μ€Ρ των κατά Αακβ- 
ΙΟ Βαίμονα '7Γ€μψ€ΐ τους €7ησκ6ψομ€νον<;* τοΖς δέ 
ττρεσββυταΐ^ Τοΐς αΐβΐ ιταρ ίαντών βκττβμτΓομένοις 
^ι,ΐοΐκϋβΕορίΌΥββ 'Π'αρ'ρν€ΐ ττροσέχβιν τον νουν καϊ κατά- 5 
«ιι*'» 8]^5ια^ΐΜί Βογην ττοιβΐσθαί, την αρμό ζούσαν, 
**" '' καθάτΓβρ καΧ "Ρωμαίοι, ττοιοΰνται των 

τταρα'γινομβνων ιτρος αυτούς ττρεσββντών. Βοοκ XXIII. ο. ν. 

5 Α€ΐνοκράτη<; 6 'ίΛ€σσήνίος 7Γαρατ/€ν6μ€νος €ΐς 
την 'Ρωμην ττρβσβζντής, καΐ καταΧαβων τον ΎΙτον ίο 
ηΐηοοΓΛίββ Λβ 7Γρ€σβ€ντήν καθβσταμένον υττο της 

Μ688βηΙαη εοηιββ , ^ -η λ \ * 

ΐοΚοιηβΒηίίρΕνβ σιτ/κΧητου ΊΓοος τ€ Ιϊρονσίαν κα^ τον 

οοαη Ιο Ρΐωηίιιί- / ' χ V / / 

1 ""■? ζίΧΒυκον, ΤΓβρίχαρης €^€νηθη, νομι,ζων 

τον Ύίτον Βίά Τ€ την ττρος αυτόν φιΧίαν {€'γ€γόν€^ 
^άρ αύτω συνήθης κατά τον Αακωνίκον ττοΚβμον) ΐ5 
καΧ Ζιά την ττρος τον ΦΰΧοττοίμενα ίιαφοράν, 
Ίταρα'^βνομζνον βίς την Ελλάδα, γ€ΐρΐ€Ϊν τά κατά 
την ^βσσήνην ττάντα κατά την αυτού 7Γροαίρ€σιν. 

3 δίό καϊ τταρείς ταλλα ΐΓροσ€καρτ€ρ€ΐ τω Ύίτω, καΐ 
ττάσας βϊς τούτον άττηρ^ίσατο τάς ^ΚιτίΒας. » 

4 Αβινοκράτης 6 ΤΛεσσηνιος ην ου μόνον κατά 
νίιο ηίΛτνβΐβ »( '^'ν^ τρφην άλλα καϊ κατά την φύσιν 

αυΚίκος καΐ στρατιωτικός ανυρω- 
δ- 'Π'ος, τέν δέ ιτρα^ματικόν τρόττον ίττίφαιν^ μ^» ιχιιι. 5] ΤΗΕ ΑΟΗλΕλΝ ΙΕΑΟυΕ. 181 

Τ€λ€^ι^, ην δε '>^€ύ^€7Γνγραφο<ζ καΧ ρωτηκ6<ξ, €ν τέ 6 
ησρ τοί^ ΐΓοΧβμικοΙς κατά μβν την €ύχ€ρ€ΐαν καΐ 
την τόΧμαν ττοΧύ Βίέφβρβ των αλΧων, και Χαμπρο^ 
^ν €ν τοις κατ ΙΒίαν κινΒύνοις. ομοίως δέ καΐ ι 

5 κατά την αΧΧην Βιάθβσιν ίν μβν τα2ς ομιΧίαις 
άχαρις κοΊ Ίτρόχεψος ην, τταρά τ€ τάς συνουσίας 
^υτράττέΧος καΐ ιτοΧίτικός, &μα Βε τούτοις φιΧβ- 
ραστος, ττερί δέ κοινών η ττοΧιτικων ιτρα^μάτων 8 
άτ€νίσαι και ττροϊΒέσθαι το μέΧΧον άσφαΧώς, βτΐ 

10 δε τταρασκβυάσασθαι καΐ ΒιαΧεγθηναι ττρος ΊτΧηθος 
εί? τελθ9 άΒύνατος* καΐ τότε κβκινηκώς αργτην 9 
μσγάΧων κακών ττ} ιτατρίΒι, τελεώος ονδέΐ' φ€Τ0 
ΤΓΟιβΐν, άΧΧά την αυτήν ά^ω^γήν ^γε του βίου, 
Ίτροορώμενος ούΒβν των μβΧΚοντων, ίρών Β^ και 

Ιό κωθωνιζόμβνος άή> ημέρας και τοις άκροάμασι 
τάς άκοάς άνατβθβικως. βραχβΐαν δε τίνα της ίο 
περιστάσεως €μφασιν 6 Ύίτος αύτον ήνώγκασ€ 
Χαβειν, ΙΒών ^άρ αύτον τταρά ττότον ει/ μακροΐς 1 1 
Ιματίοις ορχούμβνον, τταρ αυτά μέν εσιώττησβ, τ^ 

70 δ' αΰριον έντυ^χάνοντος αύτοΰ και τι ττερι της 
ητατρΙΖος άξιοΰντος " εγώ μέν, ώ Αβινοκράτη, ττάν^^ ιι 
€φη "τΓοιήσω το Βυνατόν' εττΐ δέ σου θαυμάζω 
τΓ&ς Βύντ) Ίταρά ττοτον όρχβϊσθαι, τηΧικούτων 
ΊΓρατγμάτων αρχήν Κ€κινηκώς €ν τοις "ΈίΧΧησιν.^* 

«δ Βοκ€Ϊ δε τότε βραχύ τι συσταΧήναι και μαθβΐν ως 13 
άνοίκ€ΐον ύττόθβσιν της ιΒίας αίρέσβως και φύσ€ως 

άτΓοΒέΒωΚβ. ΤτΧήν τότβ ΤΤαρήν €ΐς την γ,^χ^ηοοηη^ΙύΒ Ϊ4 

'Ελλάδα μετά του Τίτου, ττεττεισμενος **°**®'• 
^ζ εφοΒου τα κατά τήν Μεσσήνην χειρισθήσεσθαι 
30 κατά τήν αύτοΰ βούΧησιν. οι δε ττερί τόν ΦιΧο' 15 18? ΐΟΙΥΒΙΌΒ. [μιπ. 

ψ-οίμενα σαφω^ €'Π'θγνωκότ€ς '6τι> 7Τ€ρΙ τ&ν ΈλΧι;- 
Ρίκων 6 Τίτο9 ονΒβμίαν έντοΧην βχα σταρά τη9 
σΐΜγκ\ητου, την ησυγίαν βΖχοζ/, καρα8οκονντ€^ 

ί6 αντοΰ την σταρορσίαν. εττβΐ δέ καταττΧίύσα^: βί^ 
"ϋαύιτακτον βΎραψβ τψ στρατηγώ καΧ τοΐ<; Βημ4Όνρ' $ 
ΗβίοοΕΛβίοΓοη '/^^^^ '^^^ ' Αχανών, κ€Χ6ύωνσννάγ€ΐρ 

^7 ^^^^ ιι^^ τον<: "Αχαιού^ €ΐ^ έκκΧησίαν, αντί- 
ΓβΛιβαΐ. Ύραψαν αντω Βνότο ττοιησονσίν, αν 

^ράψυ 7Γ£/Λ τίνων βού7ί€ται ΒιαΧβχθηναι τοϊ^ 
Άχαίθ?9' τους ^άρ νόμους ταύτα τοΊ^ αρχουσιν ι• 

1 8 ίτΓίτάττβίν. του δέ μη τοΧμωντος γράφβίν, αϊ μ^ 
του Αανοκράτους ίΚττίΒβς καΧ των αρχαίων λ«70- 
μένων φυ^άΒων, τ6τ€ δέ ττροσφάτως έκ της Αακε- 
ΒαΙμονος €Κ7Γ€'Π'τω κοτών, κα\ συΧΚηβΒην η τον 
Τίτου Ίταρουσία καΐ προσΒοκία τούτον τον τρόπον ι$ 
ΒιέσΓ€σ€ν. ♦*♦♦♦♦♦ 
9 Ιΐ€ρΙ των κατά Τΐ€ΧθΊΓ6ννησον 6 Μάρκιος τοι- 

8 αύτην έττεττοίητο την άπα^/^έΚίαν Βώτι τών^ Αχαρων 
τΐΐθ β«ιΐΑίβ 1186• ον βοϋΚομένων ανάφεραν ονΒβν €πϊ 
^<»α™8^»β®Ββ- την σύηκΚ/ητον, αλλά φρονηματιζομΛτ ίο 
ι.688:υα γ(ύγ ι^αι ητάντα Βι εαυτών Ίτράττείνίπη- 

9 βαΧΚομένων, €αν τταρακονσωσο μόνον αυτών κατά 
το Ίταρον καΐ βραχ€Ϊα>ν βμφα^ην ττοιήσωσι Βυσοτ 
ρ€στήσ€ως, ταχέως ή Αακ^Βαίμων τ^ Μεσσι^ιπ; 

ΙΟ συμφρονησ€ΐ>, τούτου δβ γενομένου μ€τά μβγάΧης «5 
χάριτος ηξ€ίν τους ^Αχαιούς €φη καταπεφβυ^ότας 

ίΐ 4τη ' Ρωμαίους, Βί,ό τοις μ^ν ίκ της ΑακβΒαίμονος 
άττεκρίθησαν τοις ττβρί ^ρπτττον, βου\όμ€νοί μετέ- 
ωρον ίάσ-αι την ττόΧιν, Βίότί ττάντα πτεττονηκασιν 
αυτοΐς τα Βννατά, κατά 8ξ το παρόν ου νομίζονσιν 30 5—16] ΤΗΕ ΑΟΕΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 1θ3 

€ΐνΜ τούτο το Ίτράτ/μα ιτρος αυτούς, των δέ ία 
^λγοίάν τταρακαΧούντων, εΐ μεν Βννατόν εστίν, 
βοήθειαν αντοίς ττεμψοί κατά την συμμαγ^ίαν εττΐ . 
τους Μ.€σσηνίουζ, βΐ Βε μη, ιτρονοηθηναί, ίνα μηθείς 

5 των εξ 'Ιταλώ*^ μήθ^ οττλα μήτε σίτον εΙς την 
Μβσσηνην εΙσα*γάτγτ), τούτων μεν ονΒενΙ ιτροσενχαν, 13 
άττεκρίθησαν Βε Βιότί ονΒ* άν 6 ΑακεΒαιμονίων ^ 
Κορίνθιων ή ^ Αρχείων άφίστηται Βημος, ου Βεψτει. : 
τους ^Αγαίούς θαυμάζενν εάν μη ττρος αυτούς 

ΙΟ ήη/ώνταί, ταύτην δέ την άιτόκρίσνν εκθεμένοι, 14 
κηρύγματος εχρνσαν Βιάθεσιν τοις βουΧομένρις 
ένεκεν 'Ρωβίαίων άφίστασβαί της των ^Αχαιών 
τοΧιτεΙας, Χονττον τους ιτρεσβεντάς τταρακατείγρν, 
καραΒοκονντες τά κατά την Μ,εσσηνην, ττώς ττρο^ 

25 χωρησεν τοις *ΑχαΑθί9• * * * * * 
*0 δέ εξανα^Γτάς ττροψγε, τά μεν ύττό της άρρω- 12 
στίας τά Βέ ύττό της ηΧικίας βαρυνό- Ρληοροβηβιι 

τ '^»^ ν ν ΙιωΉββ ίο Μββ- 

μενος' είχε ^γάρ εβδομηκοστον έτος. »βηβ. 
Βιαβίασάμενος Βε την άσθενεναν τ^ συνήθεια τ^ τ. 
«ο προ του τταρήν εξ "Αργούς εΙς ΜεγάΧην ιτίΧιν 
αυθημερόν. 

ΦιΧοτΓοίμην 6 των ^Αγαί,ων στρατηγός συΧ- ζ 
ΧηφθεΙς ύττο Μεσσηνίων άνηρέθη φαρ' \β ί&λβη ρΗβοηβΓ 

ί»! » Γ ι 1^^ ροί8θηβ<1, Β.Ο. 

μάκφ^ άνηρ γενόμενος ούΒενος των ττρό ι»^ 
«5 του κατ άρετην Βεύτερος, της τύχης μεντοι γ* 

ήττων, καίτοι, Βόξας ίν τταντί τφ πτρό του βίφ 

συνεργόν εσχηκέναι ταύτην, ♦ ♦ ♦ ♦ 
Πάλα^ μεν οί ^εσσήνιον καταττεττΧηγμένοίΙβ 

τον ττρο του χρόνον τους ττροεστώτας, τότε μοΧις 
30 έθάρρησάν τί}^ες αυτών φωνην άφίέναι, ιη,στεύ* 184 ΡΟΙΥΒίυβ: [χχιπ; 

σαντ^^ τ^ των ττοΧεμίων ίφβΖρβία, καΧ Χέγαν 
τΐιβ Μβ88βηί»ηβ οτί δβΓ ΤΓοβσββύβιν ντΓβρ ΒίάΚνσεως. 

>ΪΛΓ<1 ρΓβ88β<1 1>Τ , ν , \ \ Α / > / 

Β.0. 183, 8υράμ€Ρ0ΐ ττρος το «ττλ^βος άντοφθάΧ- 

μ€Ϊν Βιά το 7Γ€ρίέχ^εσθαί ♦ ♦ ♦ τοις ιτρά^μασιν ^ 

4 €Ϊξαντ€ς άνβγωρησαν €ΐ9 τ ας ΙΒίας οίκησεις' οι δέ 
ΤΓολλοΙ 7Γαρακ\ηθ€ΡΤ€ς νττό τβ τώρ ΐτρβσβντέρωρ 

5 «αΙ μαΚίστα τώρ €Κ Βοιωτίας ττρβσββντωρ, οί 
7Γρ6τ€ρορ ηΒη τταρα^ε^ονότβς €7γΙ τάς ΒιαΧύσας, 
^Έι7Γαίρ€τος καΐ ^ΑττοΧΚύΒωρος, βύκαίρως τότ€ τταρί" ιό 
τυγρρ €Ρ τ^ Μ€σσηρ7), ταχέως ίττακοΧουθησαντες 
€1γΙ τάς ΒιαΧνσβις ό[ Μ.€σσήρωί κατέατησαρ ττρ^σ* 
ββντάς καϊ τούτους έξέττβμψαρ, Β€Ομ€Ρθΐ τνχεα^ 

6 σνγγροίμης €7γΙ τοις ήμαρτημέροις. 6 δέ στρΛΤψ^ 
709 τωρ ^Αγαίωρ τταραΧαβύ^ρ τους συνάρχορτας, ι$ 
καϊ Βιακονσας τωρ ΤΓαρα^&γοροτωρ^ μίαρ ίφη 

7 Μ,βσσηρίοις ττρος το ίθρος α,ραι Βι,άΚνσίΡ, έάρ τους 
μ€Ρ αίτιους της άττοστάσ^ως κα\ της ΦίΧοΐΓθΙμ€Ρος 
άραίρέσβως ηΒη τταραΒώσΐΡ αύτφ, ττβρί Ββ τωΡ 
αλΧωρ άττάρτωρ ετητροττήρ Βωσι τοις ^Αχαιοις, βίς αο 
δε τηρ ακραρ €ΐσΒέξωρται παραχρήμα φυΧακηρ* 

3 άραγγέΧ,θβΡτωρ δε τούτωρ €ΐς τους οχΚονς, οί μερ 
ττάΧαι ΊΓίκρως Βιακβίμβροι ττρος τους αιτίους τον 
ΤΓοΧέμου πρόθυμοι τούτους ησαρ εκΒιΒόναι κ<ά 
νυΧΧαμβάρείρ^ οι δε Ίτεττεισμίροι μηΒερ ττείσεσθαι «5 
Βξίρορ ύτΓο τώρ ^Κγαιωρ έτοίμως σν^κατέβοΛνον 

9 6*9 τηρ ύτΓβρ τώρ οΧωρ εττιτροττηρ. το δε συρέχορ^ 
ού/€ €χρρτ€ς αΐρβσιν ττβρϊ τώρ ττεφόντων όμοθν- 
ΙΟ μαΒ6ρ εΒέξαρτο τα 7Γροτ€ΐρόμ€ρα. τηρ μ€Ρ ουν 
ακραρ ευθέως τταραΧαβώρ 6 στρατη^^ς τους ττελ- 3» 16, 17] ΤΗΕ ΑϋΗΑΕΑΝ ΙΕΑΘϋΕ. 185 

ταστα9 €1^ αυτήν ΤΓαρηηαη^ν* μ,€τα δβ ταύτα Ίτροσ- 1 1 
\αβώρ τους €'π•ίτηΒ€ΐου<ζ έκ του στρατοττέΒου 
τταρηΚθβν βίς την ιτολίν, καΐ συνατ^αηά>ν τού<ξ 
όχλους νΓαρ€κά\€σ€ τά πρέττοντα τοις βνβστωσί 
5 καίροϊς, €7Γα'γγ€Χ\6μ€νος άμ€ταμέ\7)τον αντοΐς βσβ- , 
σθαι την ττίστιν, της μλν ουν ύττβρ των οΧων 1 1 
ΒιαΧηψβως την άναφοράν έττΐ το βθνος ίττοιη&ατο 
{καΧ ηάρ Άσιτερ ΒίτίτηΒβς συνέβαινε τότ€ ητάΚιν 
συνάηεσθαι τους ^Κγαιούς βίς ΜθγάΚην *ποΚιν 

ΙΟ ήτΐ την Ββυτέραν σύνοΒον), των Ββ βν ταΐς αΐτίαις 13 
όσοι μεν μετεσγρν τον Ίταρ αυτόν τον καιρόν . 
ίίΓανεΚέσθαι τον ΦιΧοττοίμβνα, τούτοις ίττέταξε 
ναραγρημα ττάντας αυτούς εξάγειν εκ του ζην. 

Οι ^εσσηνιοι Βια την αύτων ά'^νοιαν εις την VI 

15 €σχάτην τταρα^ενόμενοι Βιάθεσιν, άττο κατέστησαν 
εις την εξ άρχης κατάστασιν της ^„^ ^,^,,, ,,,, 
συμτΓοΧιτείας Βιά την Ανκόρτα και ^"***°* 
των ^Αχαιών με'^αΧο-^υχίαν» ή δ' ^Αβία και ι 
Κουρία και ΦαραΙ κατά τον καιρόν τούτον άττο 

-10 μα; γης Μεσσήνης εγωρίσθησαν^ ΙΒία δέ θέμεναι 
στηΚην εκάστη μετειγε της κοινής σνμττοΧιτείας, 
Ρωμαίοι Βε ττυθόμενοι κατά Χό^ον κεγωρηκεναι $ 
τοις ^Αγαιοΐς τά κατά την Μεσσήνην, ούΒένα Χσγον 
ΤΓοιησάμενοι της ιτρότερον άττοφάσεως, αΧΧηρ 

η ίΒωκαν τοις αύτοΐς ΤΓρεσβευταΙς αϊτό- ^ΜΐβΚοηιβρίβ^• 
κρίσιν^ Βια^αφοΰντες 'ότι ττρόνοιαν ττε- * *^""^*® ^*^ 
ΊΓοίηνται του μηθένα των εξ ^ΙταΧίας μήθ^ {ίττλα 
μητε σΐτον είσά^ειν εις την Μεσσήνην. εξ ο5 4 
καταφανείς αττασιν ε^ενήθησαν ίτι τοσούτον άπέ^ 

^ χονσι του τά μή Χίαν άνα^καϊμ, των έκτος ιτρα^ 186 ΡΟΣΥΒΙϋβ. [χιιπ. 17 

μάτων άττοτρίβζσθαι καϊ τταροραν, ώς τουναντίαρ 
καΧ Βυσ^βραίνονσιν €7γΙ τφ μη τταντων την ορο- 
φοράν €ή> ίαυτον^ζ ^ίν^σθαι καϊ ττάντα ΐΓράττ^σθοΛ 

5 μ€τά της αντων γνώμης. €ΐς ίέ την ΑακβΒαίμονα 
'π•αρα^€νομένων των ττρβσβ^ντων €Κ της ^Ρωμης 5 
καΐ κομιζόντων την άττόκρισι,ν, βύθέως ο στρατη^ 
των ^Αχανών μ€τά το συντήκεσαι τα κατά τψ 
ίΛβσσήνην, σννψ/€ τους *ΠΌ\Χονς βίς την των ^ικν' 

6 ωνίων ττόΧιν, άθροισθέντων δε των ^Αχαιών άν€Ββον 
ΒιαβούΤαον ύττ^ρ του ιτροσΧαβέσθαι την Χιτάρτην ίο 

7 βρΑτί» ΐοο ΐ8 {η- €19 την συμτΓοΧίτβίαν, ώάσκων 'Ρα>- 

' οίάάβά Ιη ίΗβ υ- , ν V /λ λ ν • ^ 

ηΐοη. μαίους μ€ν αττοτρίβ^σθαι την ηροτΒρόΡ 

αντοΐς Βοθάσαν εττιτροττην ύττ^ρ της ττοΚεως ταύτης 
(άτΓ0Κ€κρίσθαί ^γάρ αυτούς νυν μηθ€ν βίναι των κατά 

8 ΑακβΒαΙμονα ττρατ/μάτων ττρος αυτούς), τους Ζί ΐ5 
κυριεύοντας της Χιτάρτης κατά το τταρον βούΧεσθαι 

9 σφίσι μ€Τ€χ€ΐν της συμττοΧιτβίας. Βιο τταρεκάΚει 
ΤΓ ροσΒεχ^εσθαι την ττοΚιν' είναι ^γάρ τούτο κατά 
Βύο τρότΓους συμφέρον, καθ* ενα μεν *6τι τούτους 
μεΧΚουσι ιτροσΧηψεσθα^^ τους Βιατετηρηκότας την «ο | 

ΙΟ Ίτρός το έθνος ιτίστιν, καθ^ ^ερον δέ Βιότι τ&9 
αρχαίων φυ^άΒων τους άγαρίστως και ασεβώς ' 
ανεστραμμένους εις αυτούς ουχ εξουσι κοινωνούς 
της ΊΓοΧιτείας, άλλ' ετέρων αυτούς εκκεκλεικότοΊ' 
της ττόΧεως, βεβαιωσαντες τάς εκείνων ττροαιρέσεις 25 
Άμα την άρμόζουσοΛ^ αύτοϊς χάριν άττοΒώσονσι 

II μετά της των θέων ττρονοΐας' 6 μ^ ουν Αυκόρτας 
ταύτα χαΧ τά τοιαντα "Κέγων ιταρεκαΚει τονς 

II * Αχαιούς ιτροσΒέζασθαι την ιτ&Κιν* ό δέ ύ^ιοφάνη^ 
καί ΤΛΐ^ε^ ίτεροι βοηθειν εττειρωντο τοις φυγ^^^* 3^ ιχιν. 2] ΤΗΕ ΑΟΕΑΕΑΝ ΙΜΑΟϋΕ. 187 

καί ι^€ψ€κάΧουν τού^ 'Αχα*ον9 μη συνετηθίσθίΐι 
τοϊζ €/ηΓ€7Γτωκόσιν, μαιΒί Βί* όΧί^γονς ανθρωττον^ 
σνρ&πίΑτγνσαι τοί^ άσ€βωζ καΐ ιταρανόμως αυτούς 
€κ της τΓοτρΙΖος €κβ€β\ηκόσίν. τοιαύτα μερ ην τά 18 

$ ρηθέρτα τταρ ίκατίρων* οι δ' ^Αχαιοί Βιακονσαρτ€ς 
αμφοτέρων έκριναν ττροσλαβέσθαι την ιτολιν, βοαΐ 
μετά ταύτα στηΧης ττρο'^ραφ^ίσης συν&ΠΌ\ιτ€ν€το 
μπ-ά των ^Αχαιών ή Χιτάρτη, ττροσΖ^ξαμίνων των ι 
ίρ τ^ 7ΓΟλ€^ τούτους των αρχαίων φυ^άΒων, υσοι 

10 μηΒεν έΒόκουν ά^γνωμόνως 'Π'βττοιηκΙναι κατά του 
των ^Αχαιών βθνους, οι δ' ^Αχαωί ταΰτα κυρώ^ 3 
σαισβς ΤΓρβσβευτάς άΐΓέστειΧαν βίς την Ύωμην 
τους ητβρί Βίτητον τον ^Αρτγ€Ϊον, Βιασαφησοντας 
τζ συ^κΧητφ 7Γ€ρί ττάντων, ομοίως δβ καϊ Αακβ- 4 

Η ^αψονιοι τους ττ^ρΐ Χαίρωνα κατέστησαν, έξ^ 5 
ανέστβιΧαν δέ καΐ οί φν^άΒες τους ττ^ρΧ Κλ^τ^ι/ 
^ίοκτόριον τους καταστησομένους έν τβ συ^κΧητφ 

ττρος τους τταρά των * Αχαιών ττρβσβευτάς, 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ Βοοκ XXIV. ο. π. 

Κατά την Τΐ€ΧοτΓΟννησον τταραιγενομένων έκ 2 
Ό ΐωμης των €Κ της ΑακβΒαίμονος φχ^τγάΒων, καΐ 
κομιζόντων Ίταρά της συ^κΚητου ^ράμ- τΐι• ι<βαΐΓ«β 
μΛτα τοις Α^/αιοις υττβο του ττρονοη' ^ΛΜββββηβ.»»* 

^ ^ Λ> ^ ^ Γ Γ ι ιη&λββ ηο οΐιαπ^θ 

(^ψΗΗ υτΓβρ της αύτων κα^θόΒου καΧ «^βρ•**»• 
^αη'τφία^ €ΐς την οίΚ€ίαν, ΙΒοξβ τοις, ^Αχαιοΐς ί 190 ΡΟΙΤΒΐυΒ, [χχϊν. 

και μήτε νόμον μήτ€ στηληρ μητ άλΧο μ^ι^θ^ 

7 τούτου νο,μίζαν άνατ^καιότ^ρον, τοιαντη<$ δ' ονσηζ 
τη<; άντιΧοψας βΒοξε τοΐ<; ^ΑγοΛοί^ ττρεσβεντίρ; 
€ξαπΓοστ€ΪΚαι προς την σν^γκΧητον τους ΒιΒάξορτας 

8 α Αυκόρτας λβγ€£. καΙ ττΰψαντίκα κατέστησαν 5 
ιτρβσβευτάς ΚαΚΧικρατην Αεοντήσιον, ΑυΒιάΒαν 
βηνοτββτβββηϋο Μβ^οΧοτΓοΤ^την, "Αρατορ Χικυωνιον, 
κοηιβΒ.αΐ80. ^^> ξ^^^ ίντοΧος άκοΧούθονς τοκ 

9 Ίτροβφημέι/οις έξαπέστειΚαν, ών καϊ τταρα/γβρο- 
μένων βίς την ^Ρώμην, είσέΚθών 6 Κ.α\\ίκράτη^ μ 
649 την σν^γκΧτρΌν τοσούτον αττβσχβ του τάνξ 
έντοΧαϊς άκο\ούϋως ΒώάσκΒίν το συνέΒρισν, ώστβ 
τουναντίον €κ καταβοΧής έττβχβίρησεν ου μόνον 
των άντΐ'7ΓΟλίτ€υομ€νων κατψγορείν θρασίως^ ά)^Κα 

11 καΐ την σύηκΧητον νουθ€Τ€Ϊν, ίφη γα/) αντ(η)9 1$ 
τους ' Ρωμαίους αιτίους €ίναι του μη Ίτειθαρχώ^ 
ιΗιβΓβ (ΐιβ ίπα^οΓ αντοΐς τους '^ΈίΧΚηνας, άλΧα ττΰφοτ 
•ωβίθΓΛώνίοθ, κου€ΐν καϊ των γραψομβνων καΐ των 
1 Ίτα^αγγβΧΚομένων, Βυ€Ϊν ^γάρ ούσων αιρέσεων 
κατά τό τταρον εν ττάσαις ταΐς ΒημοκρατίκαΖς ιτοΧι- ι^ 
τείαις, καϊ των μεν φασκόντων Βεΐν άκο\ουθ€ΐν Ι 
τοις Ύραφομένοις ύττο * Ρωμαίων καϊ μήτε νόμΛ» 
μήτε στήΧην μήτ άΧΚο μηθεν προυρ^γιαίτερον 

3 νομίζειν της ^Ρωμαίων προαιρέσεως^ των δέ τους 
νομούς προφερομένων και τους ίρκους καΙ τίΛ *3 
στήΧας, και τταρακαΧούντων τα ττΧήθη μη ραΒίως 

4 ταΰτα τταραβαίνειν, άγαίκωτέραν είναι παρά νβλύ 
ταύτην τήν ύπόθεσιν και νικητικωτέραν εν τοίς 

5 ποΤΟίοΐς, εξ ου τοις μεν αίρουμένοις τά ^ΡωμαίΛΜί 
άΒοξίαν συνεξακοΧονθάν παρά τοις €!χλοΐ9 κΛ ψ^ 10, 11] ΤΕΒ ΑΰΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 191 

ΒιαβοΧην, το?9 δ' άιτηττρΰΠΎονσι τάναντία. ίάρ 6 
μ^ρ οΰν ντΓΟ της σνηκΚητον ^ίνηταί τις ίττισημασία, 
'ί'ίχχέως καΐ τους ττοΧπ'βνο μένους μβταθησβσθαι 
Ίτρος ττ^ν Ύωμαίων αίρ^σιν, καΧ τους ττοΧΚούς 
5 τοοτοις €πακο\ονθήσ€ΐ,ν Βιά τον φόβον, βάν δέ 7 
Ίταροραται τούτο τό μέρος, ατταντας άτΓον€νσ€ΐν 
ίΐΓ έκείνην την νττόθβσΊρ' βνΒοξοτέραν ^άρ βϊναι 
καΐ §€α\\ίω ιταρά τοις οχΚοις, Βιό καΐ νυν ηΒη Β 
ΤΜτά?, ούθέν €Τ€ρον 7Γροσφ€ρομένους Βίκαιον ττρος 

ΙΟ φίΧοΒοξίαν, Βι αύτο τούτο των μετγίστων τυ^γάν€ΐν 
τιμών Ίταρά τοις ι8ίοις ττοΧιτβνμασιν, 8ιά το Βοκβΐν 
αντιΧέ^βιν τοις νφ* νμων Ύραφομένοις χάριν του 
ίιαμέναν τους νόμους ισχυρούς καΧ τά Βάμματα 
τα γινόμβνα τταρ αυτοίς, €ΐ μεν οΰν άΒιαφόρως 9 

^ 15 ίχουσιν νττίρ του ττειθαφγεΐν αύτοϊς τούς'^ΕλΧηνας 
«ώ συνυττακούειν τοις ^ραφομένοις, α*γ€ΐν αυτούς 
&€λ€ΐ;€ την άτγω^ην ην και νυν α^ουσιν* βΐ δέ ίο, 
βονλονται ^γίνεσθαι σφίσι τα 'τταραγγεΧΧόμβνα καϊ 
ρηθένα καταφρον€Ϊν των '^ραφο μένων, έττιστροφην 

'"» νοιησασθαι τταρεκάΧει του μέρους τούτου την 
€νί€χομένην, βΐ δέ μη, σαφώς €ΐΒέναι Βεΐν '6τι 1 1 
τάναντία συμβήσεται ταΐς έττινοίαις αυτών* ο και 
νυν ηΒ'η ^€*γονέναι, ιτρωην μβν γαρ, έν τοις Μβσση- ιί 
νιακοΐς, ττοΧΧα ιτοιήσαντος Κοϊντου Μαρκίου ιτρος 

»5 τό μηΒέν τους ^Αχαιούς βουΧβύσασθαι ιτβρί Μβσ- 
σηνίων άνευ της ^ΐωμαίων ητροαιρέσβως, τταρακού- 13 
σαντας καΧ ψηφισαμένους αυτούς τον ιτόΧεμον ου 
μόνον την χωράν αυτών καταφ&είραι ττάσαν άΖίκως, 
αλλ^ καΧ τους ίιτιφανεστάτους τών ιτοΧιτών ους 

30 μ^ν φυ^αΒ€ΰσαί, τινάς δ' αυτών ίκΒοτους Χαβοντας, 192 Ρ01ΥΒΙϋ8. [χχιν. 

. αΐκισαμένους ιτάσαν αΐκίαν, ά'ΛΌΚΤ€ΐναι, 8ιόη 
ττροβκαΧονντο ττβ/οΐ των άμφίσβητονμέρων έτί 

14 Ύωμαίον<;, ννν δέ ττάΚιν €κ ιτΧ^ίονο^ ^όνον 
γραφόντων αυτών ύττίρ τη^ καθόΒου των €κ Αακ^ 
Βαίμονος φν^άΖων^ τοσούτον άιτίγβίν του ΤΓβιθαρ- 5 
γ^€Ϊν ώς καΐ στήΧην τ€θ^1σθαν καϊ ττ^ιτοιήσθα^ 
Ίτροζ τους κατέγ^οντα^ την ττόΧίν όρκους ν'ττβρ του 

15 μηΒέτΓοτβ κατβΧβύσβσθαί τους φυ^άΒας. €*9 α 
βΧίτΓοντας αυτούς ήξίου ττρονοιαν ττοι^Ισθαι του 
μέλΧοντος. ίο 

12 Ό μεν ονν ΙίαΧΧίκράτης ταύτα καϊ τοιαΰτ 
2 βίττών άττήΧθεν, οί φυ^άΒβς δ' έττενσέΧθοντες καί 
βράχια ΤΓβρΙ αύτων Βνδάξαντες καί τίνα των ιτρος 
5 τ6ν κοινον ίΧεον βΐπόντες άνεγωρησαν, η ϋ 
σύ'γκΧητος Βόξασα τον ΚαΧΧικράτην Χέ^γαν τι ι$ 
^Μοϋ «ιβ δβηηίβ '^^^ ««^τ^ συμφβρόντων, καΐ^ ΒιΒαχ- 
ιιρρΓονββ. θεΐα-α Βιότι ΒεΙ τους μεν τοις αντης 

Βό^μασι συνη^ορούντας αΰξειν τους δ* άντιΧέ^ον^ 

4 τας ταπεννοΰν^ ούτως καΧ τότ6 ττρωτον εττββάΧετο 
τους μίν κατά το βέΧτιστον Ιστάμενους εν τοις ν> 
ΙΒίοις ΊΓοΧιτεύμασίν εΧαττοΰν, τους Βε /ταΐ Βικαίως 

5 κάΒίκως Ίτροστρέχοντας αύττ} σωματοΊτονεΐν. €ζ 
ων αύττ} συνέβη κατά βραχύ, του χρόνου Ίτρο- 
βαίνοντος^ κοΧάκων μ^ν εύττορεΐν φίΧων Βε σπανί- 

6 ζειν άΧηθινών, ού μην άΧΧά τότε ττερϊ μεν τη^ ΐ5 
καθοΒου των φυγάΒων ού μόνον τοις ^ΑχακΛς 
^ραψε, τταρα/ςαΧοΰσα συνεττισχνειν άΧΧά καΙ 
τοΙς ΑΙτωΧοΐς καΧ τοΙς ^Άττειρωταις^ σύν Βε τον- 
τοις ^Αθηναίοις Βο^ωτοϊς ^Ακαρνάσιν» ττάντας ά^' 
<^νεΧ ττροΒιμμαρτυρομένη χάριν του συντρίψει 1 II, .12] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΚ ΙΕΑΟϋΕ. 193 

τοι/ς 'Αχαίονί. ιτερΧ δέ του Καλλί/^ράτους αντοΰ 7 
ιεατ ϋίαν^ τταρασίΛητησασα τους σνμπρ€σβ6χηώί^ 
κατ^αξβν €49 την Λττόκρισιν Ζιοτι δβί τοιούτους 
Ίητάργ^ιν έν τοις 7Γο\ιτ€νμασΐρ άνΒρας οΐός εστι^ 

5 Ι^ΜΧΚικράτης^ 6 δέ 7Γρο€ΐρημ€νος ίγων τας άιτοκρί-' 8 
<ΤΗς ταύτας ιταρην €ΐς την ^ΈΧΚάΖα ιτβριχαρης, ουκ 
ξΙΒως ΟΤΙ μ€^ά\ων κακών άργτγγος Ύ€Ύον€ ττασι 
μ€ν τοΐς'^ΈΐλΧησιν, μάλιστα δέ τοις *Αχαιοΐς. βτι 9 
ηαρ τούτοις έζην καϊ κατ έκβίνους τους γρονους 

10 κατά ττοσον ΙσοΚΛηιαν €χ€ΐν ττρός Ύ ω μανούς Βιά 
το Τ€τηρηκ€ναι την ττίστιν έν τοις βττισφαΧβστάτοις 
καιροΐς^ €ξ ου τά 'Τωμαίων εΐΧοντο, λβγω δε τοις 
κατά ΦίΧίτπΓον καϊ * Αντίογρν. ♦ * ♦ τοί) δέ των ίο 
* Αχαιών βθνους ηύξημένου και ητροκοττην βΙΧηφότος 

15 κατά το βέλτιστον αφ' ών ήμβΐς 1<ττο- ^γ,^γ^^^^^. 
ροΰμβν χρόνων, αυτή ττάΧιν άρχη της ^^^^^^ 
«VI το χείρον β^ίνβτο μβταβοΧης, το ΚαΧΚικράτους 
θράσος ♦ * ♦ ' Ρωμαίοι 6ντ€ς άνθρωποι και 'ψυχβ 1 1 
^χρωμβνοι Χαμιτρα καϊ ττροαιρέσει καΧ^, ττάντας 

«ο μ^ εΧβοΰσι τους έιτταικότας καϊ ττασι ττειρώντα^ 
χαρίζβσθαι τοις καταφεύ^ουσιν ώς αυτούς* όταν 1 2 
μίντοι γβ τις ύίΓομνήστ) τών Βικαίων^ τβτηρηκώς 
την πίστιν, άνατρέχουσι και Βιορθουνται σφω: 
αυτούς κατά Βύναμιν εν τοις ττΧείστοις. ο δέ 13 

ίδ ΚαΧΧικράτης ττρεσβεύσας κατά τους ενεστώτας 
καίρούς εις την *Ρώμ/ην χάριν του Χέ^γειν τά Βίκαια 
νερί τφρ ^ Αχαιών^ χρησάμενος κατά τουναντίον 
Τ9Ϊ^ ητράτγμαισιν, και συνεττισιτασάμ^νος τά κατά 
ϋεσσηνίους, ύττερ ών οι3δ' ενεκάΧουν οι ^Ρωμαίοι, 

2Ρ ιταρην εΐ^ ^Αχαίαν 'π-ροσανατεινόμενος τον άπο 
α ρ. 13 194 ΐΟΙΥΒΙΌΒ. [χχπτ. 12, 13 

14 'Τωμαίων φοβον' καί ^ιΛ τήν άττοττρζσββίαν κατα^ 
^Χηξάμενο^ καΧ συντρίψας τού^ οχλοι;9 8ίά τβ 
μη8€ν €ΐΒ€ναί των υττ αυτού κατ άΚήθ^ιαν βίρη': 
μέρων έν τ{) σιτγκΚητω τον^ ττολλούς, ιτρώτον με» 
^ρέθη στρατψγός^ ιτρος τοις αΚΧοις κακοϊ^ καί 5 

15 ΒωροΒοκηθ€ίς, βξης δέ τούτοις τταραΚαβών την 
ηρχην, κατή^β τους €κ της Κακ^Βαίμονος κα\ τους 
€κ της 'Μ.€σσηνης φχτγάΒας, 

13 ΦιΧοΊΓοίμ^να καΐ ^Αρίσταινον τους ^ΑχοΛούς 

συνέβη οΰτ€ την φύσιν ομοίαν <Γχ€Ϊν οΰτβ την ίο 
« ΑΗβίΛβηαβ,ιχηΐηιβ αΧρβσιν τής ΊΓοΧιτείας, ην ^γάρ 6 μ^ 
τοΓ νθ»ΐς οοιηρΗ- ΨίλοΊΓΟίμην €ν Ίτεφυκως ττοος τας 

βηοβ νΐϋι Κοιηβ'β ^ ' ^ λ λ * 

^"^ ΤΓοΧβμικας χρείας και κατά το σώμα 

καί κατά τήν ψυχήν, 6 δ* έτερος ττρος τα ττοΧιτιχά 

3 των 8ύαβου\ίων' ττ} δ' αιρέσει κατά την ττοΧιτεια» ΐ5 
τούτφ Βιέφερον αΧΧηΚων, τής ^γάρ ^νωμαΐων υπέρ- 
οχης ηΒη τοις 'ΕλΧηνικοϊς ττραΎμασιν εμίΓΚεκομί- 
νης οΧοσχβρως κατά τε τους ΦιΧίΐτ'τηκούς καΐ τους 

4 *Αντωχίκούς καιρούς, 6 μβν ^ΑρΙσταινος ^€ την 
άγωγι/ΐ' της ττοΧιτείας όντως ωστε ττάν το στρόσφο- «ο 
ρον^Ρωμαίοις εξ ετοίμου ΐΓΟίεϊν, ενια δβ κ<ιί ιτρίν η | 

5 Ίτροστάξαι εκείνους' εττειρατο μέντον ^ε των νόμων 
ίχβσθαι Βοκεΐν καΐ την τοιαύτη ν εφεΙΧκετο φαν- 
τασίαν, εϊκων, ο^ότε τούτων άντιττίπτοι τις ιτρο- 

6 ίήΧως τοις ύττο ' Ρωμαίων γραφομένοις, 6 δέ ί| 
ΦιΧοποίμην, &σα μίν εϊη των τταρακάΧουμενων 
άκοΧουθα τοις νόμοις καϊ ττ) συμμαχία, ττάντΛ 

7 συ'γκατ'ρνει καϊ συνέττραττεν άιτροφασιστως, &^λ 
δ€ τούτων έκτος ^ττιτάττοιεν, ου χ οΙός τ ην ίθεΧοι^ 
την συνυττακούειν^ αλλά τάς μέν αρχάς εφη Β€ίΡ $» χχτιπ. 3] ΤΠΕ ΑΌΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 195 

ίικαιο\<κ/€ΪσΘαί, μβτά δέ ταύτα ιτσΧιν άξωΰν, βΐ 8 
$έ μηΒ^ οΰτω^ ττείθοίβν, τέλος οίον ίττιμαρτνρομέν^ 
ους €Ϊκ€ίΊ/, καΐ τότ€ ΊΓθΐ€Ϊν ΤΟ τταραγγεΧΧόμβνον» Βοοκ XXVIII. 00. III. ίο χιιι. 

ΑΰΧο^ζ κατά τούτον τον γ^ρόνον αντιστράτηγος Ζ 
ι ύν, καΐ τταραγ^ιμάζων έν θετταλ/α μετά των 

ίυνάαβων, έΡίτΓ€μ'^€ 7Γρ€σβ€ντάς €49 Κητοίπ Γκαη ΰιβ 

τους κατά ττ^ν Ελλάδα τόπους Τάίον «ΐιββΓββίαιβββίηΛ 
Ποττ/λίοι/ καϊ ΤναΙον ^Οκταούιον' οί ΐ'βΓββαβ, β.ο. ΐ70, ^ 
Ίτρύτον μ^ν £49 &ήβας ίλθόντβς έττχιν^σαν καΧ 

ΙΟ ΊΓαρ€κά\€σαν τους &ηβαίονς Βιαφν\άττ€ίν ττ^ν 
νρος ^νωμαΐονς €ννοναν, ίξψ δέ τοι5το49 έτηττορβυό- 3 
ΙΛ€νοί τά9 €ν ΙΙέΚοτΓοννήσφ ττύΧας βτηΒβικνναν 
ξίΓβφωντο τοις άνθρωποι^ την τη^ συ^κΧητου 
ΐΓρψ>τητα καϊ φίΚανθραο'π-ίαν, 'Π'ροφ€ρ6μ€νοι τά 

15 ίό^ματα τά μικρω ΊΓρ6τβρον ρηθέντα' Άμα δέ Βίά 4 
των Χο^ων ιταρενέφαινον 0)9 βΙΒοτβς τους €ν έκάσ^• 
ταί9 των ττόΧεων τταρά τ6 Βίον άνα/χωρούντα^^ 
ωσαύτως δέ καϊ τους ττροττίτττοντας, καϊ ΒήΧοί $ 
ττασιν ήσαν Βνσαρβστονμενοι τοις αναχωρούσαν 

αο ούχ 1}ττον ή τοις ίκφανώς άντιιτράττονσιν. βξ Λν 6 
τους ΊΓοΧΧούς €ΐς έπίστασιν καϊ Βια/ιτόρησιν '^'γον 
ννίρ του τι ττοτ αν ή Χέγοντβς ή ιτράττοντβς 
βι/στοχοΣβζ/ των τταρβστωτων καιρών, οι δέ ιτβρΧ 7 
τ^ν Τάμ>ν^ συναχθβίσης της των * Αχαιών ίκκΧησίας, 

13—2 194 ΡΟΖΤΒΐυβ. [χχιν.12, 13 

14 'Ρωμαίωρ ψόβον' καΧ ίιΛ την άτΓοττρ^σββίαν κατα^ 
^\ηξάμ€Ρ0<ί καΧ σνντρίψας τοι)? οχΚον^ 8ίά τβ 
μηΒβν βΙΒέραί των νττ αυτού κατ άΚήθ^ιαν βίρητ 
μένων €ν ττ} σιτγκΚητω τους ττολλούς, ιτρώτον με» 
^ρέθη στρατψγός^ ττρος τοις αΚΧοίς κακοίς καΐί ι 

15 ΒωροΒο/ΰηθζίς, έξης Ββ τούτοις τταραΚαβών την 
άρχην^ κατψγε τους 4κ της ΧακβΒαίμονος κα\ τους 
4κ της Μεσσήνης φχτγάΒας, 

13 ΦίλοΊΓοίμβνα καΐ ^Αρίσταίνον τους Άχοίούς 

συνέβη οΰτ€ την φύσιν ομοίαν σχ€Ϊν οΰτ€ την ιο 
ί ΑτίβίΛβηαβ,ιχηΐιΐιβ αΐρβσιν τής ΊΓθ\ιΤ€ίας. ην γαρ 6 μ^ 

Ρΐιίΐηροβηαβη, Τ7&9 >ιν-ν/ ♦ ^^ \^ 

τοΓ νβ&ΐς οοιηρΗ- ΨίλοΊΓΟίμην €ν '7Γ€ώυκως ΤΓοος τας 

βηοβ νίΐΐ» Κοιηβ'8 \ ' , ^ ^ χ λ « 

^"^ ΤΓοΧβμικας χρβοας και κατά το σώμα 

καΐ κατά την ψυχήν, 6 δ* €Τ€ρος Ίτρος τά ττοΧιτίχά 

3 των ΒύαβουΧίων ττ} δ' αίρέσβι κατά την ττοΧιτβίαν ι$ 
τούτφ Βιέφ€ρον άΧΧηΚων. τής ^γάρ ^Ρωμαίων ύττερ- 
οχής ήΒη τοις 'ΕιΧΚηνικοΐς ττράΎμασιν εμιτΤ^κομί^ 
νης 6\οσγ(ερως κατά τβ τους ΦίΧιτητι,κούς καϊ τονς 

4 * Αντωχίκούς καιρούς^ 6 μβν ^Αρίστ(Μνος ιγγ€ την 
αγωγι/ι/ της 7ΓθΧίΤ€ίας όντως ώστε ττάν το ττ/οόσψα- «ο 
ρον* Ρωμαίο ις έξ έτοιμου ττοΐΰϊν, €νια Βε κα\ ττρίν η \ 

5 ττροστάξαι εκείνους ' €ΤΓ€ίρατο μέντον γβ των νόμων 
^γεσθαί Βοκβΐν καϊ την τοναύτην έφβίλκετο φαν- 
τασίαν, €Ϊκων, 6^ότ€ τούτων άντίττίπτοί τίς ιτρΟ' 

6 ΒήΧως τοις ύττο ' Ρωμαίων γραφομένοις, 6 Βέ ^^ 
Φιλοποίμην, &σα μίν €Ϊη των τταρακαΧουμένων 
άκοΧουθα τοϊς νόμοις καϊ ττ) συμμαχία, τταντΛ 

7 συηκατΎΐνεί, καΧ συνέττραττεν άττροφασίστως, &γλ 
δέ τούτων έκτος έττιτάττοιεν, ούχ οΙός τ ^ν έββΧοι^ 
την συνυττακούειν^ άΧΚά τάς μέν αρχάς ίφη Βά^ 3Ρ χχτιπ. 3] ΤΠΕ ΑϋΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 195 

Βικαίο\(τγ€Ϊσθαί^ μετά δέ ταντα 'τταΚιν άξιοΰν, βΐ 8 
5έ μηίΐ' οΰτω^ ττβίθονεν^ τίΧο<ζ οίον ίττιμαρτυρομΑν^ 

ους €Ϊ/β€νν, καΐ τότε ιτοίζΐν το τταραγγβΧΧόμενον, 

♦ ♦♦*♦♦♦♦♦ Βοοκ XXVIII. 00. III. ίο χιιι. 

ΑΰΧο^ζ κατά τούτον τον γ^ρονον άντιστράτη^ο^Ζ 
δ »!/, καΐ τταραχαμάζων €ν θετταλ/α μετά των 
Ιυνάμβων, εξέττεμΛίτε ττρεσβεντάς βίς Εητο7• Γγοιπ ΰιβ 
τοι/9 κατά την Ελλαοα τοττους Ταιον ^^^1^*^$ 
ΤΙοττίΧων καΐ Τναΐον ^Οκταονων' οί ΐ'βΓββαβ, β.ο. ΐ7ο, ^ 
πρώτον μίν εΙς Θήβας ίΚθόντβς επ^^νεσαν κα\ 

ΙΟ ΊταρεκάΧεσαν τους Θηβαίους ΒίαφυΧάττείν την 
τρος ΎωμαΙους ευνοναν, εξής 8ε τούτους εττίπορευό- 3 
μενοί τάς €ν ΤΙεΧοιτοννήσφ ττύΧείς εττιΒεικνύειν 
επεφωντο τοις άνθροίττοις την της συηκΧήτου 
ττρ^ότ^τα καί φιΧανθρωττίαν, ττροφερομενοι τά 

15 δόγματα τά μικρω ττρότερον ρηθεντα' &μα δέ ΒίΛ 4 
των Χό^ων τταρενεφαινον ως εΙΒοτες τους εν εκάσ^ 
ταις των ττοΧεων τταρά τ6 Βεον άνα/χωροΰντας, 
ωσαύτως Βε κβί τους ττροττΙτΓτοντας, καϊ δ^λο4 5 
ιτάσιν ήσαν Βυσαρεστούμενοί τοις άναγωροϋσιν 

10 οίχ ήττον ή τοις έκφανώς άντίττράττουσίν. έξ ών 6 
τους τΓοΧΧούς εΙς εττίστασιν καϊ Βιαττόρησιν ή^ον 
υνερ του τΐ ττοτ αν ή Χε^οντες ή ιτράττοντες 
εύστοχοΐεν των ιταρεστωτων καφων, οί δέ ητερΧ ; 
Ύ^ν νά4ον^ συναχθείσης της των ^Αχαιών εκκΧησίας, 

13—2 196 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. [ίχνπί 

, ίΚέ^οντο μεν βββονλενσθαι κατη^ορησβίρ των 
ΤΓβρΙ τ6ν Αυκόρταν καϊ τον'Άρχωρα καϊ ΤΙοΧύβιον, 

8 καΐ τταραΒβΙξβιν ά\\οτρίον<ζ υττάργοντα^ τη^ των 
«ηά Γβ?βΓβ 1.7- Ύωμαίων αίρβσβως, καΐ την ήσνχίαν 
ρίοίοη. άδοντας κατά τ6 ιταρον ου φύσει τοι- $ 
οντους ονταί, αλλά 'τταρατηρονντας τά σνμβαί- 

9 νοντα καΧ τοΙ<ζ καφοΐ<ζ βψβΒρβύοντα*;• ου μήν εθάρ- 
ρησαν τοντο Ίτοιησαν Βίά το μηΒβμίαν €ν\ογον 
άφορμήν €χ€ίν κατά των 'ττροβιρημένων άνΒρών. 

ΙΟ Βώ όνναγθείσης αντοΐς της βονΧης €ΐς Αΐγιον^ ίο 

άστταατικην τε καΐ τταρακΧητικήν ττοιησάμενοι την 

Ίτρος τοι) 9 Άχα*ον9 βντβνξιν άττβττΚβνσαν βίς τήν 

ΑίτωΧίαν. ♦♦♦♦♦♦♦ 

6 *Έδο^€ τοΐς^'ΈίΧΧησί ττβρί της ττρβσβείας βπι- 

2 στάσεως γ^ρείαν εχενν το Ύΐνόμενον, ΊταραΚα- ΐ5 

Α Οαιιαιβ οί ^8όί/τ€9 οΰν τούς κατά την αΧΚην 

4ίίΓϊοΐά?**ά^ ΤΓοΧίΤζίαν ομο^νωμονοΰντας {ούτοι δ' 

** ήσαν ^ΑρκεσίΚαος ^Αρίστων Μβγαλο- 

τΓολΓταί, ^τράτιος Ύριταιβνς, Βένων ΙΙατρενς, 

^ΑΉΌΧΚωνίΒης '^ικνωνιος) εβούλεύοντο ττερί των ίο 

3 ενεστώτων, 6 μεν ονν Ανκορτας εμεινεν έττΐ της 
ίξ αρχής Ίτροθεσεως, κρίνων μήτε ΤΙερσεΐ μήτε 
Ύωμαίοις συνερ^εΐν μηΒεν, ομοίως μηΒ^ άντητρατ- 

4 τβ^ΐ' μηΒετεροις' το μεν ^γάρ συνεργεϊν άΧνσιτεΧες 
ενομιζε ττάσιν είναι τοις '^ΈίΧΧησιν, ιτροορωμενος 25 
το μέγεθος της εσομενης εξουσίας ττερΧ τούς κράτη- 

5 σαντας, τ6 δ' άντιπτράττειν εττισφαΧ^ς Βιά το 
7Γρλλθ69 καΐ τοις εττιφανεστάτοις Ύωμαίων άντω^ 
φθαΧμηκέναι τί-ερί των κοινών ττρατ/μάτων κατά 

6 τούς άνώτερον καιρούς^ 6 δ' Άττολλωι/ίδι/ς ^ 3° 3, 6, 7] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑσϋΕ. 197 

2τ/οάτ*θ9 άντητράτταν μβν βίτίτηΒβς ^Τωμαίοι^ 
ουκ ωορτο Ββΐρ, τους δ' νΊΓβρκνβιστώντας χαϊ Βιά 
των κοινών ιτραημάτων ΙΒιαν χάριν άττοτιθβμένον^ 
τταρά Ύωμαίοι^, και τούτο ττράττοντα^ τταρά τονς 
5 νόμους και παρά το κοιντ) συμφέρον, τούτους 
Ιφασαν Βεΐν κωΧύβιν καΐ ττρος τούτους άντοφΟαΧ- 
μαν βύ^γενως. 6 δ' "Αρχων άκόλουθύν ίφη Β€Ϊν ; 
τοις καιροΐς, και μη ΒιΒόναι τοις ίχθροίς άφορμην 
€ΐς ΒιαβοΧήν, μηΒέ ντροίσθαι σφας αυτούς βίς τήν 

ΙΟ αύτην βλθβϊν Ζιάθβσιν τοις ττ^ρΐ ΝίκανΒρον, οΐτινβς, 
τρίν ή Χαββΐν ΊΓβϊραν της τούτων εξουσίας, €ν τ^ΐς 
μθγίσταις €ίσϊ ταΧαιττωρΊαις, ταύτης δέ της 8 
ηνώμης μβτέσχον ΤΙοΧύαινος *Αρκ€σί\αος * Αρίστων 
"Βένων. Βιο και τόν μβν "Αργωνα ττρος &η<ι ηοιηΐη&ΐββ ο 

15 την στρατηηιαν €θοξ€ν αυτοις €υσ€ως βίβοΐίοηβ. 
τροττορβύεσθαι, τον δέ ΤΙοΧύβων ττρος την Ιτηταρ- 
χίαν. 

Ύούτων δβ νβωστϊ Ύβ^γονότων και ΊΓροΒιβιΧηφό- 7 
των των ττβρί τον "Αρχωνα Βιότι Ββΐ συμττράττβιν 

10 Ύωμαίοις και τοις τούτων φίΚοις, τυχικώς ττως 
συνέβη τον "ΑτταΧον ττρ^ς έτοίμους οντάς ττοιη- 
σασθαι τους Χόηους^ Βιο και ττροθύμως αύτψ ι 
κατανβύσαντβς υττέσχοντο συμττράξ^ιν ύττβρ των 
τταρακαΧου μένων, του δ' Άτταλου ττέμψαντος 3 

«5 ττρβσββυτάς, καΐ ΐΓαρα^γενομένων τούτων εις την 
ττρωτην ώγοράν, καϊ ΒιαΧβτγομένων τοις ^^ ^,^^ ,„ 
^Αχαιοΐς ττβρί του τάς τ*/Αα9 αττο- **»« ^«*«"**»*>' 
κατασταθηναι τω βασιΧβΐ, και τταρακαΧούντων 
τοιήσαι τούτο Βιά της Άττάλοι; χάριτος, ο μ€ν 4 

30 όχλος άδηΧος ^ι/ έττϊ τίνος ύττάρχει η^νώμης, ττρος 196 ΡΟΙΥΒΙϋδ. [χχνπι. 

δέ τι)ν άντιΧοιγίαν άνίσταντο ττοΧΚοΧ καΐ Ζιλ 

5 ΐΓθλλα9 αίτιας, οι μβν ^γάρ ίξ άργτ}^ αϊτιοι 'γβνο- 
μ€νοί τη<ζ άναίρ€σ€ως των τιμώρ βεβαιούν έβού- 
Χοντο την αυτών ^νώμην' οΐ δέ €Κ των κατ ΙΒΙαν 
ίγκΧημάτων ύττέΧαβον καιρόν €χ€ίν άμύν^σθαί τον % 
βασιΧέα' τίνες δέ δ*ά τόν 'ττρός τους (ΤυμΊτράττον•" 
τας φθόνον ίφίΚοτιμοϋντο μη κράτησαν Τον 'Άτ- 

6 ταΧον της έττιβοΧης. 6 δε "Άρχων άνοστη μερ 
βοηθήσων τοις ττρβσββνταϊς (βκάΧει γά/ο τα 'ττρώγ* 

7 ματα την τον στρατηγού ηνώμην)^ βραχέα δ' ίο 
€ΐ'κων άν€χ(ύρησ€, ΒίβνΤ^ΛβηθβΙς μή Βοξτι κέρίονς 
Τίνος ?ν€Κ€ν σνμβονΧ€ν€ΐν Βιά το 'ττΧήθος Ικανον 

8 χρημάτων εΙς την αρχήν ΒβΒαττανηκέναί. ττοΧλής 
ΐη^ΐιΐοΐιΡοΐ3ΐ)ΐα. ^* οϋσης άτΓορίας 6 ΐΙοΧνβιος άναστάς 
ωίββρΗΓί. ίτΓΟίήσατο μ^ν και ττΧβίονας λόγονς, Ι5 
μάΧιστα δέ ττροσέΒραμβ ιτρος την των ττοΧΧων 
γνώμην, ντΓοΒείξας το ^Θγονος βξ άρχης ψήφισμα 
των Αχαιών νττέρ των τιμών, ίν φ η€^ραμμίνον 
ήν 2τ* δε* τάς αΊτρεττεΐς άρθηναι τιμάς καΐ τάς 

9 ναρανόμονς, ου μά Δ*' άπάσας. τους δέ ιηρΐ «ο 
'ϊ,ωσνγίνη καϊ Αιοττείθη, Βικαστάς υπάρχοντας κατ 
ίΚ€Ϊνον τ6ν καιρόν καϊ Βιαφερομένους βκ τίνων 
ΙΒίων ττρ^ς τον Έύμένη, Χαβομένονς ίφη τής 
αφορμής ταύτης ητάσας άνατετροφέναι τάς τί;*^ 

ΙΟ του βασιΧέως, καΐ τοΰτο ττεττοιηκέναι τταρά το *$ 
ΛβίοΓβ^^^^^ιοί "^^^ -^Χ^^^^ Βόγμα καϊ τταρά ττίν 
ίοΓ^Εΐ^ 8οθ€Ϊσαν αύτοΐς ^ξουσίαν, καϊ τό μί- 
ϋύ^ύοΏΛΐ^^^^' γιστον, τταρά το Βίκαιον καϊ τ6 καΧά^ 

II ίχαν' ου ^γάρ ως ήΒικημένονς τι τους ^ Αχαιούς 
βονΧεύσασθαι τάς τιμάς αϊραν τάς Ι&νμίρου^, 3Ρ 7, 12} ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 199 

αΚΚα μβίξου^ αύτον ζητονιηο^ των €ν€ρτγ€σιων, 
τουτφ ττροσκόψαντας ψηφίσασθαι τ6 ττΧβονάζορ 
ΊταρέΚείν. 8ίότΓ€ρ βφη Ββϊρ, καθάτΓ€ρ οί ΒικασταΙ ία 
τηρ ΙΒίαρ βγθραρ ίττίπροσθ^ρ 7ΓόίήσαΡΤ€<: του τώρ 
5 Κγαιώρ ^ύσγτημορο^ άρέτρβψαρ ττάσας τάς τιμάς, 
όντως τους ^Αγαιούς^ κυριώτατρρ ή^γησαμέρους το 
σφίσο καθηκορ καΐ ττρέπορ, Βίορθώσασθαι τηρ τωρ 
ΒίΚίΐστόύΡ άμαρτίαρ καΐ καθόλου τηρ ττρίς τορ 
Έίύμένη ^γε^βρημένηρ άλο^ίαρ, άΧλως τ€ καΧ (ίέΧ- χ$ 

10 λορτας μη μόρορ έττ αύτορ τορ βασιλέα τηρ χάριρ 
άτΓ€ρ€ΐΒ€σθαι ταύτηρ, €τι ΒβμαλΧορ βίς τορ άΒέλφόρ 
"Αττάλορ. του Ββ ττληθους ενΒοκησαρτος τοις \€- 1 4 
^ομέροις, €^ράφη Βό^μα ττροστάττορ τοις άργουσι 
ττάσας άττοκαταστήσαι τάς Έ^ύ μέρους του βασιλέως 

«5 τιμάς, ττληρ €Ϊ τιρ€ς αττρβττές τι Ίτεριέγρυσι τω 
κοιρω τώρ ^Αγαιών η τταράρομορ, τοΰτορ μβρ Βή 15 
τορ τρότΓΟΡ καΐ κατά τούτον τορ καιρορ "Ατταλου 
Βιωρθωσατο τηρ ^βρομέρηρ αλο'^ίαρ ΤΓ€ρ\ τάς 
νιταρχούσας Έίύμέρβι τάΒβλφω τιμάς κατά τηρ 

90 ΪΙζΤ^στΓΟΡρησορ, *♦«**♦ 

Τον Π€ρσ€ω9 βουλομέρου ηζειρ μετά Βυράμεως 12 
€ΐς τηρ @€τταΧίαρ και Χήψεσθαι τά οΧα κρίσιρ έκ 
των κατά Χό^ορ, ίΒοξε τοις ττξοί τορ ^ . . 
Αρχωρα Βι αυτών τώρ ττρατ/μάτωρ ^^^^^^^^^^^ 

η άτΓοΧαγβισθαι ττάΧΐρ ττρος τάς ύττο- τήβ^ΓΤ %ίΐ 

' \ <> Λ Λ ' » ' ♦ €οηβα1 άββίτθ ίΐ. 

1^0609 και οιαροΧας, €ΐσηρ€^καρ ουρ ι 

€49 τους ^Αχαιούς Βσγμα, Βιότι Ββΐ τταρΒημβΙ ττοιη•^ 
σαμέρονς τηρ εξοΒορ εΙς ®€τταΧίαρ κοιρωρήσαι 
των Ίτρα^γμάτωρ ολοσχερώς τοις 'Ρωμαίοις. και 3 
3β τούτου κυρωθέρτος εΒοξε τοις ^Αχαιοΐς τορ "Αρχωρά, δΟό ΡΟΙΥΒΙϋ8. [Σχνώ 

ηίν^σθαί ιτβρί την σννα^ω^ην του στρατβνματο^ 
καϊ ΐΓβρΙ τα9 €*9 την €ξο8ον ΊΓαρασκ€νά^, ττρος δε 
- τον νττατον ττρβσββυτάς ττέμιρβίν €^9 &€ΤταΚίαι^ 
*Γ0ΐ)9 τά ΒβΒο'γμένά τοΐ<ζ ^ΚγαίοΙ<ζ Βιασαφήσοντα^ί 
καϊ ΐΓ€νσομ€νον<ζ ττότβ καΐ ττοΰ Ββΐ σνμμνγννβίν ^ 

4 αντω το στρατότΓβΒον* χαΐ κατέστησαν ττρβσ-' 
Εηνοχβ ΕΓβ ββηί ^^^«^ τταραχρήμα ΤΙοΧνβιον καϊ 
^^^ αλλοι;9, καϊ €ν€Τ€ίλαντο τφΤΙοΧνβΙφ 
φιΧοτΙμως, βάν 6 στρατηγός €νΒοκ^ τ^ τταρονσία 
τον στρατοΊτέΒον, τους μβν ττρβσβζυτάς βξ αντη<; ι<* 
^Γ€μτΓ€ίν Βιασαφήσοντα^^ ίνα μη καθυστ€ρώσν των 

5 καιρών, αύτον Ββ φροντίξειν ΐνα το στράτβυμα τταν 
€ν ταΐς τΓοΚεσιν αγοράς εχτ}, Βί ών αν ττορ^ύηταί, 
καΧ μηΒεν ίΚΚείττητων^τητηΒ^ίων τού^ στρατιώτου. 

6 ταύτας μεν ουν ίγρντ€^ οι ιτροβίρημύνοι τάς έν- ι^ 

7 τοΧα^ έξώρμησαν' κατέστησαν Βε καϊ ιτρεσβ^υτα^ 
ΤΓρ6<ξ *Άττα\ον τον^ ττερί ΎηΧόκριτον, άττοκομί- 
ζοντας το Βάγμα•τ6 ττερί της άττοκαταστάσεωί 

' 8 Των Ένμένονς τιμών, καΐ κατά τον αύτον καιροί 
και ττερί τον βασίΚέως ΤΙτοΧεμαΙον Ίτροσιτεσόντος ^ό 
*Γθΐ<ί ^ΑγαιοΙς Βιότι ^έ^ονεν αντω τα νομιζόμενα 
^ίνεσθαι τοις βασιΧενσιν, Ζταν εις ήΧικίαν ίΧθω•^ 
9 σιν, άνακΧητήρια, νομίσαντες σφίσι καθηκειΡ 
έτΓίσημηνασθαι το ηετγονός, εψηφίσαντο ττέμιτειν 
ττρεσβεντάς άνανεωσομένονς τα ΊτροντΓάργοντΛ %1 
τφ εθνει φιΧάνθρωττα ττρος τήν βασιΧείαν^ καί 
τταραντίκα κατέστησαν ^ΑΧκιθον καϊ Τία^ιο&αν* 

13 Οί δέ ττερϊ τον ΉοΧύβιον καταΧαβόντες τοίί 
^νωμαίονς εκ μεν της ^ετταΧίας κεκινη κότας, τη^ 
Βί ΤΙερραιβίας στρατοττεΒεύοντας ^Αζωρίρυ μετα^ ^ 12, 13] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΖΒΛΟυ^,^ %01 

κϋΧ Αόλ,ίχης, την μβΡ €ντ€νξνρ νττβρβθέντο Βίά ί 
τού<ζ7Γ€ρί€στώτας καφούς, των Βέ κατά ^, ι,β ΐβ οτοββίηβ 
τήν €ΪσοΒον τίιν €ί9 Μακ^Βονίαν κιν ίί;^>ί^οϊ£Γα 
Βύνων μετύγρν, €7Γ€* δβ του στρατού- 3 

5 /Αατο9 κατάραντος έττΐ τον<: χαθ* ^ϊΙράκΧβιον τσιτου^ 
ίΒοξβ κίΐιρός βΙνοΛ 7Γ/)09 €ντ€νξίν &τ€ τοΌ στροτη^ 
γοδ Βοκοΰντο<ζ ηννσθαί το μ&γίστον των ΤΓροκβί- 
μένων, τότβ Χαβόντβς καιρόν το ψηφνσμα τφ 4 
Μαρκίω ττροσηνβ^καν, κα\ Βΐ€σάφονν την των 

ίο ^Αχαιών ττροαίρβσίν, Βωτι βουΧηθβϊβν αντφ τταν^ 
Βημ€Ϊ των αυτών μβτα^χ^εΐν αγώνων καϊ κινΒύνων, 
κα\ ττρο^ τούτοις ύττέΒ^ιξαν Βώτι τταν το Ύραφεν ή 
Ίταρατ^έΚβ^ν τοις 'Αχα/οΐ9 ύττο ^Ρωμαίων κατά 
τον ενεστώτα 'Π•6\€μον άναντίρρητον ^&γον€ν. του 5 

15 δέ Μαρκίου την μεν ιτροαίρεσιν άττοΒβχομένου την 
Αχαιών /ιχβγαλωστ/, της δε κακοττα- πβ άβοΐΐηββ ιηο 
θζίας αυτούς και της Βαττάνης τταραΧύ- 'βίηίοΓοβιηβηίβ, 
οντος Βιά το μηκέτι χρβίαν €χ€ΐν τους καιρούς της 
των συμμάχων βοηθζίας, οί μβν αλΧοι ττρύσββις 6 

30 έτΓανηΚθον €ΐ9 την ^Αχαίαν, 6 δέ ΙΙοΧύβιος αύτον 
μβίνας μβτβΐχε των ενεστώτων ιτρατ/μάτων, €ως 6 ; 
Μάρκιος άκουσας "Άτητιον τον Κέντωνα ττεντακισ- 
χίλιους στρατιώτας αίτβΐσθαι ΐταρά τών ^Αχαιών 
€ΐς "Άπειρον, έξαττέστειΧε τον ττροειρημένον, τταρα- 

25 ίοαλεσας φροντίζειν ίνα μη Βοθώσιν οί στρατιώται 
μηΒ^ τηΧικοΰτον Βαττάνημα μάταιον ^γένηται τοις 
^Αχαιοϊς' ττρος ούΒένα ^άρ Χό^γον αΐτεΐν τους 
στρατιώτας τον "Ατητιον, ττοτερα δέ τοϋτ ειτοίει 8 
κηΒόμενος τών * Αχαιών η τον "ΑιπΓίορ άπρα^γείν ' 

3© βουΧό μένος, χαΧέττον εΐιτεΐν. ττΧήν ο γβ ΤΙοΧύβιος 9 202 Ρ01ΥΒΙϋ8. [χχνπι. 15 

άναχωρήσας 6*9 την ΐΙέΚοπόννησον, ηΖη τώρ 
αγραμμάτων €κ της Ήττβιρου ττροστΓβτττωκστων καΧ 
νΑ •βηά«Ροΐ:ρΐ)ΐ- μ^τ ου ΤΓοΚν συναγθέντων €49 Χικυώνα 
ΥΛίΘ ίηβίηΜΛίοηβ των Αγαιων, €49 ττρορλ,ημα τταμ- 

ΙΟ Αρρία•. μέ^βθες 4ν€7Γ€σ'€. του ^γάρ ΒιαβονΧίου $ 

ττροτβθέντος ύιτ^ρ ων 6 Υίέντων ^τ€ΐ στρατιωτών, 
Ά μίν 6 Μάρκΰο<: αύτω φροντίζβίν κατ ΙΖίαν €ΐ/€- 
τεΙΧατο, ταντα φωτίζαν ονΒαμώς βχρινεν* το δέ 
μηΒεμιάς ύτταρχρύσης ΊΓροφάσ€ω<ζ άντι\&γ€ΐν τ§ 

II βοήθεια τελείως ην ετη,σφαΧές. Βυσχρηστου Βέ ιβ 
καϊ ΤΓΟίκίλης ούσης της ύττοθέσβως, έγρησατο 
βοηθήματι ττρος το τταρον τω της σίτ/κΧητον Βόγ- 
μάτι τφ κέΚενοντν μηΒένα Ίτροσέχειν τοΐς ύ'ΤΓο των 
στρατηγών αγραφομένοις, ίάν μη τούτο ^ττοιώσι 

11 κατά το Βογμα της σιτγκΧήτον' τοντο δ' ουκ ην 1$ 

13 'ττροσκείμβνον τοΐς Ύράμμασι. Βιο καΧ κατακράτησε 
του την άναφοράν 4ίγΙ τον ΰττατον ^γενέσθαΰ καϊ Βί 
εκείνου ιταραΧυθηναν της Βαττάνης το έθνος, ούσης 

14 ύιτερ ίκατίν είκοσι τσΧαντα, μ&γά\ας γε μην 
τοΐς βουΧομενοις ΒιαβάΚΚειν αύτον ττρος τ6ν «ο 
"ΑτΓΤΓίοι/ άφορμάς εΒωκεν, &τι Βιακόψαι την ίττι^ 
βοΧην αυτού την ττερί της βοηθείας. Βοοκ XXIX. 00. XXIII. ίο χχν. 

23 Κατά την ΤΙε\6ποννησον ετι κατά γειμ&να 
νρεσβείας τταρατ/ενομενης τταρά των βασιΚί»ν XXIX. 23] ΤΕΕ ΑΟΠΛΕ ΑΝ ΖΕΑΟϋΕ. 203 

αμφοτέρων, ΤΙτόλβμαΙύν κα\ ΤΙτοΚβμαΙον, ττβρί 
βοηθ€ία<ζ, €'γ€νήθη Β^αβονΤ^α καΐ ττλ^ίω, Εηνοτ» ίτοιη ιι» 

^ ι , -^ . ^νί01^ίη}?8Ο^Ε87Ρ^ 

ΨοΧΚην βχρντα φιΧοημ,ιαν. τοι<ί μ€ν ωΐςίοΓίιβίρ. ^ 
γαρ ΊΤβρΙ τ6ν ΚαΧΧίκράτην καΧ Αιοφάνην καΐ συν 
ι τοιίτοίς ^Ύ'ττέρβατον ουκ τ}ρ€σκ€ Βώόναί βοήθβιαν, 
τοϊς δέ •7Γ6/>1 τόν "Αρχωνα καί Αυκόρταν καϊ 3 
ΪΙόΚνβιον ηρ€σκ€ το Βώόναί τοΐς βασΐΚι^ΰσι κατά 
την ύιτάρχρνσαν σνμμαχίαν. η&η 'γάρ συνέβαινα 4 
ΐ•ότ€ τον ν^ώτβρον ΙΙτοΧβμαίον ύ'ττο των όχλων 
16 άνα^βΒεΙχθαι βασιλέα Βνά την ττβρίστασι,ν, τον δέ 
Ίτρ^σβύτ^ρον €Κ τη^ Μ.€μφ€ω<: καταν-βιτορεΰσθαί 
καί συμβασιλεύβιν τάΒζλφφ, καΐ Βεόμβνον τταν• 5 
τοΒαττής βττίκονρίας έξατΓέστ€ΐΧαν ττρβσββντάς 
λυμένη καϊ ΑιονυσόΒωρον ΤΓρ6<ξ τού^ Άχαίοιί^, 
15 οίτουντ^; ττ^ζού^ μβν χίλιους ίτητύ^ ϋ διακόσιους^ 
η^€μόνα δέ ττ,ς Ζλης συμμαχίας Αυκόρταν, των 
δ* ίτττέων ΤΙολύβιον, ττρος δέ &€θ8ωρίΒαν τον 6 
Χίκυωνιον ΒίΒττύμψαντο 'τταρακαλοΰντβς αύτον 
σνστησασθαι ξβνολό^ιον χιλίων άνΒρών. συνέ* 7 

^β βαιν€ δέ τού<ξ μβν βασιλ€Ζ<ζ την έττΐ ττλύον σύστα- 
σιν €χ€ΐν ττρος τους βίρημένους άνΒρας €κ των 
Ιτράξεων ύν βίρήκαμεν, των δε ττρβσβευτών τταρα- 8 
*γ€νομ€νων της συνοΒου των ^Αχανών οϋσης €ν 
Κορίνθφ, καΐ τά τ€ φιλάνθρωττα ττρος την βασι- 

*$ λ^ίαν άναν^ωσαμένων οντά μ&γαλα, καΧ την ττ^ρί- 
στασιν των βασιλέων ύττο την όψιν αγόντων, καΐ 
Β^ομένων σφίσι βοηθ€Ϊν, τά μίν ττληθος των ρ 
*Αχαιων βτοιμον ην ου μέρβι τινί ττανΒημβΙ δέ 
9'ν^κινΒυνεύ€ΐν, €1 Βέοι, τοις βασιλβΰσιν (άμφοτβροι 

1© 'γάρ ύχον το τβ Β^άΒημα καΧ τήν ίξουσίαν), οι δέ ίο δ04 ΡΟΙΥΒΙϋΒ. ' [χχα. 

^€ρΙ τον ΚαΧΚνκράτην άντβλ^Ύον, φάσκοντβ^ Ββϊν 
καθόλου μ€Ρ μη ιτρατγματοκοτΓβΐν, έν δέ τοΐ^ τταρ- 
οκΐΗοτ&ΐβΒ ρΓο• οΰσΰ καιροί^ μ/ηΒ^ όλων, αλλ αττβρί' 
ιΗ ΐι ι'"®^* ^"Γ^^*^^*^ υτταργοντα^ Γωμαιοι,ς τταρ" 

, Ι κοηΐθ. έχβσθαν γρ^ία^ ' μαΚιστα ^άρ ην ύ6ί€ 5 

ΊτροσΒόκιμο^ζ 6 ττβρί των ίΧων κίνΒννος, ατε τον 
Κοίντον του ΦίΚίτπΓου τήν ιταραχ^ιμασίαν €ν τ^ 

24 ΜακβΒονία ττοιουμένου. των δέ ιτοΧΚών €49 άττο^ 
ρίαν βμτΓίΤΓτόντων, μη Βόξωσι 'Τωμαίων άστο-χάν, 
μ€τα\αβ6ντ€<: τους 7^^ου<; οι ιτβρί τον Αυκόρταν ίο 
καΐ ΐΙοΧύβνον έΒίΖασκον άλλα τ€ καΧ ττλβίω ττρο- 
ί φβρομενοι, καΐ Βίοτί τω ττρότβρον €Τ€ί ψηφισαμένων 
των ^Κγαιών ττανΒημβΙ συστρατ€ν€ΐν τοις ^Τωμαί- 
οις, και ττβμψάντων νρβσββυτην τον ΤΙοΧύβων, 6 
χ,γοοτϊΒΛ ιΐΓκββ ΚόίΓΤ09 άτΓοΒβξάμενος την ττροθυμίαν η 

(ΙιαΙ Κοιηβ άοββ ' ' > /ν " ο 

ηο* ^«Μϋ ϋ &ηά αττεΑΤτατο μη χρβιαν €χ€ΐν της βοψ 
υ€ΐας; 67Γ66 Κ€κρατηκ€ της €ΐς Μακβ- 

3 Βονίαν βΙσβοΧής, έξ ων άττβΒβίκνυσαν σκήψιν 
οΰσαν την 'ΡωμαΙων γρβίαν ιτρος το ΒιαΧύσαι το 

4 βοηθύν, Βιο ΊταρβκάΧουν τους ^Αχαιούς, ύητοΒ^ικ- «ο 
νύοντ€ς τ6 μΘγβθος της 7Γ€ριστάσ€ως €ν ^ συνέ- 
βαινα τ6τ€ την βασιΧβίαν ύττάργζΐν^ μη τταριΒεϊν 
τοζ/ καιρυν, αλλά μνημονβύοντας των ομοΧο^ιάν 
καΐ των βύβρ^βσιών, μάΧιστα δέ των όρκων, έμιτα- 

5 Βοΰν τάς συνθηκας, των δε ιτοΧΚων βτΓΐφβρομένων «5 
ττάΧιν βοηθαΐν, τότε μβν οι ττβρί τον ΊίαΧΚικράΓην 
ίξέβαΧον το ΒιαβούΧιον, Βιασαίσαντβς τους αρχον^ 
τας ως ουκ οΰσης αξουσίας κατά τους νόμους ίν 

6 άτγορα βουΧβύβσθαι τταρί βοηθαίας. μετά Βέ ηνΛ 
χρόρον συ^κΧήτου συναχθαίσης αίς την των 2^0/- ^ 23,24] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 205 

ωνίων ττόΧιν^ ίν ζ συνέβαινα μη μόνον σνμ'πορ€ν€* 
ίτθαι την βουΚην άΧΚα νάντας τού<: αττο τριάκοντ 
€των, καΐ \ό<γων γινομένων ττΧβίόνων, καΐ μάΚίστα ^ 
τον ΤΙοΧνβίου Βιοριζομένον ττρώτον μ€ν 7Γ€ρΙ του 
5 χρ€ίαν μη Ιχ€^ν τους ^Ρωμαίους τή^ βοηθβίας, καϊ 
ίοκονντος ουκ ζΐκ^ ταντα Χ&γβιν 8ιά το 'γ€'γονένάι 
την ηταρέΚθοϋσαν θερβίαν €ν τ'β ΜακβΒονίε^ νταρά 
τω ΦιΚίτητφ^ Ββντερον δέ φάσχοντος, εάν καϊ 8 
ϋωνται ^Τωμαΐοί τη^ σνμμαγ^ίας, ου Βιά τον^ Βία- 
ιο κοσίους ίττΊτεΐς καϊ γιΧίου^ ττεζού^ζ τον^ άντοστα- 
Χησομένον^ 649 ^ΑΧεξάνΒρειαν άΒυνατήσβνν τονς 
Άχαιον<; βοηθβΐν *ΐωμαίοι<: {κα\ώ<ζ ^άρ ττοίουντας 
αυτούς καϊ τρεις ά^γβιν καϊ τέτταρας μνρνοΒας 
"ανΒρων μαγίμων), ενΒοκονντες τοΐς Χε^ομίνοις 9 
15 €ρραΓον οι ΤΓολλοΙ ΤΓρος το ττέμιτείν την συμ- 
μαχίαν. τη δέ Βεντέρα των ήμερων, εν η κατά ίο 
τους νόμους εΒει τά ψηφίσματα ιτροσφερει,ν τους 
βονλομενους, οι μεν ττερϊ τον Αυκόρταν ττροσή- 
ν^καν Βιότι Βεΐ ττεμιτειν την βοήθειαν, οι Βε ττερϊ 
20 τοί' ΤίαΚΧικράτην Βιότι Βεΐ ιτρεσβευτάς εξαττοστεΧ- 
Χειν τους ΒιαΧύσοντας τους βασιΧεΙς τιιθ ιηι^οΗίγ »- 

^ ^ , , , 5>Ν - ρθββ νίΐΐι Ι.700Γ- 

7Γ/509 τον Αντιογρν. ιταΧιν οε των *»8ι 1 1 

ΒιαβουΧίων ττροτεθέντων ά^ών ε^ίνετο νεανικός, 
τΓοΧύ 76 μην νττερεΐχον οι ττερϊ τον Αυκόρταν, αϊ 1 2 

25 τε ηάρ βασϊΧεΙαι συ^κρινόμεναι μεηάΧην εΐχον 
Βιαφοράν' ύττό μεν ^άρ της ^Αντιάχου σττάνιον ^1/13 
ενρεΐν οίκεΐόν τι ^γε^/ονος καθόΧου ντρός τούς^ΈΧΚη- 
νας εν γβ τοις άνα,τερον χρόνοις (καϊ γά/ο η του τότ^ 
βασιΧεύοντος μετγαΧοψυχία ΒιάΒηΧος ε^ενετο τοις 

"^"ΈΧΧησιν)^ νττό δέ της ΤΙτοΧεμαΙου τοσαυτα καϊ 1 4 206 ΡΟΣΤΒΐυδ, [χχιχ. 24, 2β 

ΎτίΚικαύτα τοί^ Άχαίόί^ ίη&γονΒΐ, φιΧάνθρωττα 
κατά του^ άνώτ^ρον γρόνου^ξ &στ ίίν μηΒένα τγΧεϊορ 

15 αξιοΰν, α Βίαηθ€μ€νος 6 Αυκόρτα^ μβ^αΚην 
4'Π•οΐ€Ϊτο φαντασιαν, ίτ€ τή^ τταραθέσεως οΚοσ'χΈρή 

1 6 την Βιαφοράν ίγρύση^ζ' καθ" ίσον ηάρ ουκ €ξαρίθ' $ 
μησασθαι ράΒων ι^ν τάς των €ν ^ΑΧβξανΒρβία βαχτί" 
Χέων €ύ€ρ^€σΙα<:, κατά τοσούτον αττλώς ούΒέν ην 
€νρ€Ϊν φιΧάνθρξΰΤΓον €Κ της ^Αντιοχον βασιΧβΙας 
άττηντημένον €ΐς ιτρατ/μάτων λόγοί' τοΐς ^Αχαίοΐς. 

26 'Έω9 μέν τίνος οΐ ττβρί τον ^ ΑνΒρωνίΒαν καί ίο 
"Κ,αΧΚικράτην βχρώντο τοις νττ^ρ τής ΒίαΧύσβως 
Χό^οις, ονΒβνος δέ ιτροσ^χοντος αύτοίς Ιττ^ισΊγ^α^ον 
1 ΐ)υ»ιιίΐβ5ΐ<ϊβοί(ΐβ8 μηγανην, Ίταρην ^γάρ έκ ττορβίας βίς 
. ιηβ(Ηαΐβ. το θίατρον ηραμματοφόρος φέρων 

€7ηστόλήν τταρά Κοίντου Μαρκίον, Βι ης τταρ^' ΐδ 
κά\€ν τους ^Αχαιούς άκο\ουθοϋντας τ^ ' Ρωμαίων 
Ίτροαιρέσβί ττβφασθαί Βια\ν€ίν τους βασϊΚάς* 

3 συνέβαινα ^^άρ καΐ την σν^κΧητον ά'7Γ€στα\κ€να^ 
7Γρ€σβ€υτάς τους ττ^ρϊ 'Ν€μ€σιον ΒιαΧνσοντας τονς 

4 βασι\€Ϊς. Ί^ν Ββ τοντο κατά της νττοθέσβως* οί » 
ηάρ 7Γ€ρΙ τον Ύίτον άΒννατησαντ€ς ΒιαΚύ^νν άνακ^ \ 
γωρηκ€ίσαν βίς την ^ΐώμην αττρακτοι τελείους. 

5 άλλ' οί 7Γ€ρϊ τον ΤΙοΧύβων ου βονΧόμβνοί Βνα τίν ' 
Μάρκων ττρος την έτηστοΧην άντΐλε^ειν, άν€χ(»^ 
ρησαν €κ των ιτρα/^μάτων, καΧ τά μ^ν κατά την «5 

6 βοήθβιαν οΐίτως Βίέττβσβ τοΐς βασιΧευσι, τοΙς 5* 
^ΑχοΛοΙς βΒοξβ 7Γρ€σβ€χτΓάς άττοστέΚΧειν τους ΒίΛ* 
Χύσοντας• καΐ κατ€στάθησαν "Αρχων ΑΙγαράτη^, 

7 ^Αρκ€σί\αος ^Αρίστων ΜβγαλοτίΌλίτα*. οΐ ίέ 
Ίταρά του ΤΙτοΧβμαίον ττρεσβζυταΐ Βίαψευσθίιηϋ 3» XIX. 23] ΤΗϋ ΑΟΗΛΕΑΝ ΙΕΑΟυΕ. 207 

τζς σνμμαχία<;, άνίΖωκαν ΎοΙ^ αργρυσι,ν, ίτοΐμας 
€χοντ€ς, €7ΓΐσΎθ\άς τταρά των βασιλέων, Βι ύν 
ήξίονν τους ^Αγαίονς ίκτΓβμίΓβιν Ανκόρταν καΧ 
ΤΙοΧύβων €7γΪ τον ένβστώτα ττόλβμον. Βοοκ XXX. ο. XXIII. 

5 Ύοΰ 7Γ€ρΙ ΚαΧΧικράτην μίσους καΐ ^ΑνΒρωνίΒαν 23 
καΐ τους "Κοιττονς τους ομοΎνώμονας ^^ ΐηίίοη ΟλΙ- 
τοντων όντως αν τις τ€κμηραιτο. της ίίϊ™•51β*ϊ?β {ίό 3 
γαρ των Αντιδάνειων ττανη^γνρεως €ν νβΓ«ιΐ οοηΐβιηρ» 
τω Χικυωνι συντ€\ονμ€νης, και των 

10 βαΚαν^ίων άττάντων ίγρντων τάς τ€ κοινάς μάκτρας 
καΐ ΊτυέΧους ταύταις τταρακβιμένας, βίς ας οί κομ- 
ψότ€ροι των ανθρώπων €ΐώθασι κατ ιΒιαν εμβαί- 
ν€ίν, €ίς ταύτας οτβ τις καθβίη των ττβρί τ6ν 4 
ΆνΒρωνίΒαν καΐ ΚαΧΧικράτην, ούΒβΙς έτόΧμα των 

15 ίφεστωτων €τι καθιέναι ττρϊν ή τον βαΧανείτην τό 
μεν νττάρχον τίΒωρ άφεΐναι ιταν, έτερον Βε καθαρον 
εγχεαι, τούτο δ' εττοίουν νττοΧαμβάνοντες ώσανεΧ $ 
μίΛίνεσθοΛ καθιέντες εις ταντ6 τοις ττροειρημενοις 
υΖωρ, τους Ζε συριγμούς τους εν ταϊς κοιναΐς 6 

20 Ίτανηγίρεσι, των *ΈΧΚ^τινων κα\ τους γΧενασμονς, 
2τ€ τις ετΓΐβάΧαιτο κηρύττειν τινά των ττροειρη- 
μένων, οι>δ' αν εξηγησαιτο ραΒίως ονΒείς. εθάρρει χ 
δέ και τα τταιΒάρια κατά τάς οΒονς, εκ των 
^ιΒασκαΧείων εττανάτγοντα, κατά ττροσωτΓον αυτούς 208 ΤΟΙΎΒΙΌΒ, [χχχ. 23 

7ΓροΒ6τα<ζ άτΓοκαλβΐν. τοιαύτη τί<ζ ντΓ€Βραμ€ Ίτροσ^ 
κοΊτή καΙ μίσος κατά των ττρο^ιρη μένων. Βοοκ XXXI. ο. VIII. 

8 Μετά τίνα χρονον βισηλθον οί τταρά των 
^Κγαιων ττρέσββίς, €χοζ;τ€9 €ντο\ά/ζ άκοΧονθως 
τΐΐθ ΑοΐιβθΜίβ 'ταΐς άτΓοκρίσ^σιν αΙςττρότβρονΐΚαβον' ^ 

2 ?ίΐί??ί^ι^ίί αΖται δ' ήσαν Ζώτι θανμάζουσι ττώς, 

ντΓβρ ων αυτοί Κ€κρικασι^ ττ^ρΐ τούτων 

3 αυτούς τταρακαΧονσι κρίν€νν. Βώ τότ€ τταρησαν 
οί ΊτερΙ τον Έίύρέαν, ττάΚιν βξ άργης βμφανίζοντες 
Βιότι το μεν έθνος οΰτ€ ΒικαιοΧο^ουμένων άκηκο€ ίο 
των καττ^τιαμένων οΰτ€ κρίσιν ούΒβμίαν ττεττοίητοΛ 

4 7Γ€ρΙ αυτών, την Ββ σύηκΧητον άξιοι ττρόνοιαν 
ΤΓοιησασθαι των άνθρώττων, ϊνα κρίσβως τύγωσι 

5 κα\ μη καταφθαρώσιν άκριτοι, και μάΧιστα μεν 
αυτήν ύξβτάσασαν Βιασαφήσαι τους ενόχους οντάς ΐ5 
τοις β^κΧήμασιν, βΐ Ββ Βιά τους ττερισΊτασμούς αυτή 
μη Βύναται τούτο ττοιήσαι, τοις ^Κγαιοΐς ετητρέψοΛ 
ΊΓβρΙ του ττράηματος, οϊ ττειράσονται μισοπονηρως 

6 γ^ρησασθαι τοις αίτίοις, η Ββ σύ^κΚητος Βιακον- 
σασα των ττρεσβευτων άκοΧούθως ταΐς εντοΧαΐς 2ο 
ΒιαΧε^γομένων, και Βυσ'χρηστουσα Βιά το τταντα- 

η γόθεν εξεΧ&^γεσθαι (το τβ γά/ο κρίνειν ουκ ένόμιζεν 
αύτΎΐ καθηκειν, τρ τ€ χωρίς κρίσβως άττοΧύειν τονς 
άνΒρας ντροΒηΧον εχειν εΒοκει, τον δΧεθρον τοΪ9 χχϋΐ. 7] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 209 

φίΚοί^ αντών), £ί&7Γ€/9 άνατ/καζομίνη^ §ίαΧ βονΧο- 8 
μίνη τΓ€φ€\έσθαι καθοΚοη Τ'^ν βλητβα των ττοΧΚων 
ύτ€ρ της Ύ&ν καταγόμενων σωτηρίας;, ίνα συμ- 
μνσαρτβς ΐΓ€ίθαρχωσίν έν μ€ν * Αχαία τοις ΤΓ€ρΙ 

$ τΑτ ΚάΚΧικράτην, ίν δέ τοί^ αΧΚοι,ς ττοΚίτεύμασι 
Ύοϊς Ζοκοΰσίν αΐναι 'ΡφμαΙων φί\θί$, ίγραψαν 
απΓοκρίσι,ν τοιαντην, Ζτΰ ημ€Ϊς ονχ νιτοΧαμβ άνομων ^ 
συμφέραν ονθ* ημΐν οντ€ τοΙς νμβτέροις ^ημοις 
τούτους τους ανΒρας €ΊΓβν€\θαιν άς οίκον^ ταύτης ίο 

10 ?€ της άτΓοκρίσαως βκττβσονσης ον μόνον ττβρί τους 
άνακ€κ\η μένους β^γένατό τίς ολοσχβρής άθυμία καΐ 
ΊταραΚυσις της ψνχ'ης, άΧΧΛ καΧ ττβρί τους 'Έλ- 
Χηνας ώσαν€Ϊ κοινόν Τί ττένθος &Τ€ Βοκούσης της 
ατΓοκρίσβως οΧοσγ^ερώς άφανραΐσθαί την βλττίΒα 

η ττις σωτηρίας των άκΧηρούντων. κατά δέ την 1 1 
Ελλάδα Βναγγ€\θ€ίσης της άττοκρίσβως της τοις 
'λχοίοΐς ΒβΒομενης ύττβρ των καταιτιαθέντων, τα 
μ^ν ττΧηθη συνατρίβη ταΐς Βίανοίαις, καί τνς οίον 
οΊτέλτησμός ύ^ττέΒραμα τους ανθρώπους, οι δέ ττβρί 1 2 

20 τέι; ΧάροΊτα και ΊίαΧΚικράτην καΐ Ίτάντας οΐ της 
αυτ^ς ύττοθέσαως ττροβστωτας μβτέωροί τταΚιν ίηβ- 
νηθησαν. Βοοκ XXXII. ο. νπ. 7 *Η/α)ΐ/ δ€ καί τταρά των ^Κγαίων ττρέσββις 14 
οί περί Βιένωνα κ(ΐί Ύη\έκ\ήν υτΓ€ρ των καττ^τια- 
ο. Ρ. 14 210 Ρ01ΥΒΐυ8, [χχχιι. 7 

μέρων, κάΙ μαΚίστα του ΤΙολνβίόυ και τονΧτρατίου 

^5 ΑΛΕβΕη βηνοτ. Χ'^Ρ^^' τούς μβρ ^άρ ΊτΧβίστου^ σχ€Β6ν 

δΙίί^οίρίϊ^Μΐ ίτταντας 6 χρόνος ηΒη χατηνα\ωκ€ί, 

ι6 τους 76 οη καΐ μνήμης αξωυς. τταρη- 

σαν δ* οί ττρέσββις €ντοΧας ίχοντ€ς άττΧως άξιω- $ 

ματικάς, χάρίν του ιτρος μηΒεν άντιφιΧον€ΐκ€Ϊν τ§ 

17 συ<γκλητφ, βίσττορβυθέντων δέ καϊ ττοίησαμίνων 

τους αρμόζοντας Χόλους ούδ' «9 ούΒβν ήνύσθη, το 

δ' εναντίον βΒοξβ ττ} σχτγκΧητφ μένβίν €πΙ των 

ύτΓΟΚβιμένων, ίο Βοοκ XXXV. ο. VI. 

6 'ΤτΓβρ δέ των €ξ ^Αχαίας φυ^άΒων €ντ€υχθ€ΐ<ζ 
Βίά ΤΙοΧύβνον ύττό Έ,/αττίωνος, ώς ττοΧύς εν τ^ 
ΤΗβ ββηαίθ ίβ- σι/γ/τλι^τ^ λό^ο^ βγίι/βτο των μεν δ*^ 
ϊίκΙβίηώίββ'ΪΣ ιόντων ,οάθοΒον αύτοΐς των δ' ένι- 

α σταμενων, ανα,στας ο Κάτων ωσιτερ η 

ουκ εγρντες^^ εΐττεν "ο ττράττωμεν, καθήμεθα τήρ 
ήμεραν ίΧην ττερί ^γερόντιων Τραικων ζητονντες» 
ττότερον ύττό των τταρ ήμΐν ή των εν Αχαία 

3 νεκροφόρων εκκομισθώσιΓ ψηφνσθείσης Βε τή^ 
καθυΒου τοις άνΒράσιν, ημέρας ολίγας οί ντερΧ τον ίο 
ΤΓοΧύβιον ΒιαΧιττόντες αΰθις εττεχείρονν εΙς ν)ν Ι 
σύηκΧητον εΙσεΧθεΙν, οττως ας ττρότερον είχον €ν 
Αχαία τιμάς οί φίργάΒες άνάΧάβοίεν, κ<ιί του 

4 Κάτω 1/09 άττεττειρώντο της γνώμης, 6 Βε μειΒιασας ϊχχνιιι. 7] ΤΗΕ ΑΟΕλΕλΝ ΙΕΑΟϋΕ. 211 

€φι; τον ΤΙόλνβιον, ϋσ'ΤΓβρ τον Όδνσσεα, βονΧβσθαι 
τταΚίν €69 το του Κν^λωττο^ σττηΚαιον ^ΙσέΚθ^Ιν, 
το ΤΓίΧίον €Κ€Ϊ καΧ την ζώνην έπιΧέλ,ησμένον, 

********* Βοοκ XXXVIII. ο. VII.— XI. 

ΤΙαρα^ενο μένων €Κ Ώέλοττοννησον των ττβρί 7 
5 τον ΑνρήΧιον ττρβσββντών, καΐ Βίασαφονντων 
τα συμβ€βηκότα ττβ/οΐ αυτούς, οτι τταρ 

»Λ ' ^ ** '/λ ' 5" ' ^ ΚοπίΛη βηνο3Γβ 

οκιηον τοις οΚοίς βκινουν^υσαν, και οοιηρίΑΐη ΐη ΐβΐη• ^ 

^ / » »«, ^ \ ρβΗΐΙθ ίβπηβ οΓ 

Κ^οντων μ€τ αυΡησεως και καινο^ *ΐιβ ΐηβυΗ ίο 

ΟΓΘβίθβ, Β.0. 147. 

λοη/ίας (ρν ηάρ ως κατά ΐΓβριττέτβίαν 

ΙΟ €7γ' αυτούς η κοντός του Βεινοΰ Βιβσάφουν, αλλ' ώς 
κατά ττροθβσιν ώρμηκότων των ^Κ'χαιων €πΙ τ^ 
τταραΒβίΎματίζβΐν αυτούς), ή σύηκΧητος ή^γανάκ- 3 
η/σβ μβν €7γΙ Τ0Ζ9 γβγονόσιν ώς οι/δβττοτβ, και 
Ίταραγρημα ττρβσββυτάς κατβστήσατο τους ττβρί 

15 τον ^ΙούΧιον, και τούτους Ιττβ/Αττε Βοΰσα τοιαύτας 
€ντο\άς, Βιότί Βεΐ μβτρίως εττιτιμησαντας κα\ 4 
μ€μψαμένους ίττΐ τοις ^γ€^ον6σι το ττλβΐον τταρα- 
κα\€Ϊν και ΒιΒάσκ€ΐν τους * Αχαιούς μητβ τοις €7γΙ 
τα χβίριστα ιταρακαΚοΰσι Ίτροσέγ^ιν μήτ αυτούς 

70 Χαβζΐν €ΐς την ττρος ^Ρωμαίους άΧΚοτριότητα 
^ΐ€μτΓ€σ όντας, αλλ' βτι καΐ νυν ττοιήσασθαί τίνα 5 
οώρθωσιν των η^νοημβνων, άττβρβισαμένους την 
οφ^οιαν €*ΐΓΐ τους αιτίους της αμαρτίας, εξ ών 6 
καΐ \1αν ΒήΧον ί'^ίνβτο Βιότι και τοις ττβρϊ τον 

25 ^νρηΧιον €Βωκ€ τάς έντοΧας ουκ 67γΙ τω Βιασττάσαι 

14—2 212 ΡΟΙΥΒΙϋ^. [χχχνιϋ 

το €^νο9, άΧΚά ΊΓΎοησαυ καϊ καταττΚήξασθοΛ βον- 
Χομέρη τ^η αύθάί^ιαν καΧ την άτΓ€'χθ€ΐαν των 

7 Άναίώι/. τίν€^ μ€ν ονν ν^ιτέΚαμβανον καθ νττο- 
κρισιν τον^ *Ί?ωμαίον<: όντως 'χ€ΐρίζ€ΐν τα κατά τήν 
^Αγαίαν Βιά το μίνειν άτέλ,ή τα κατά ΤίαρχηΒόνα' 5 

8 το δ' άΧηθίς ονχ όντως ^Ιχερ, άΧΧά τταραΒεΒεγμένοί 
το ίθνος €Κ ΊΓοΧΧον χρονον, καΐ νομίζοντας €χ€ΐν 
αντο ττίστίν μάΧιστα των Έλλι/ι/^/ίώί/, άνασοβησαί 
μεν €κριν<£ν Β^ το φρονηματίζεσθοΛ ττέρα τον 
Βέοντος^ ΊτόΧεμον δ' άναΚαβΛν η Βιαφοράν οΧοσχαρη ίο 
ττρος τονς ^Αχαωνς ούΒαμώς ίβονΧοντο, 

8 * ό* ΊΓβρΙ τ^ν Χέξτον Ίτροάγοντας €κ της '¥ωμη^ 
εΙς την ΐΙαΧο-ττόννησον άττηντησαν τοις ψερί 

2 τον ®€αρίΒαν, οί ήσαν ΊτρασβανταΧ 'τταμφθέντβς 
ύπο των ^Αχαιών τταραιτησόμβροι καϊ ΒιΒάξοντ€^ Η 
τήν σν^κΧητον νττερ των ξΐς τους ττβρί τον 

3 ΑνρηΧίον γενομένων άΧογημάτων, οϊς καΧ συ/*• 
μίξαντ€ς οί ττροβιρημένο^ ΤΓαρεκάΧβσαν αυτούς 
άνακάμπτ€ΐν ττρος την ^Αχαίάν, '&Γί ττ^ρΐ ιτάντων 
τούτων €γρνσιν έντοΧάς αυτοί ΒίοΧέγβσθαι τοίς ι• 

4 ^Αχαιοΐς, τταρα^ενομένων δέ των ττβρί τον Ιίβξτον 
€ίς τήν ΤΙεΧοττόννησον, κψ, ΒίΛΧε^ομένων τοΊς Ά- 
γαιοΐς έν τρ των ΑΙ^ιέων ττόλει, καϊ ιτροφερομένων 

5 7Γθλλοι)9 καΐ φιΧανθρωίΓους Χότγονς, καϊ το ΐΓ€ρΙ 
τους 'ττρεσββντάς €^κΧημα ΐΓϋφαττεμίΓοντων, καϊ η 
σχεΒ^ν ονΒεν ιτροσΒβο μένων Β^καωΧοτγίας άΧΚα 
βέΧτίον €κΒ€χρ μένων το γ€γοι/09 αυτών των Ά• 
γαίών, καθόΧου δέ ΤΓαρα^αΧουντων μη ττορρωτίρο» 
ττροβηναι της αμαρτίας μήτ€ της €ίς αυτούς μητ^ 

6 τΐ7^ €49 τον9 ΑακβΒαιμονίονς, τό μεν σωφρονονψ 3• 7,8] ΤΗΕ ΑΟΜΑΕλΝ ΙΕΑΟϋΕ. 213 

/ΐ6ρο9 άσ-μένφ^ άττ^ϋχι^ο τά Χε^όμενα κα\ \ίαν 
&6τρ€7Γ€Το, <ΠΛ'€ΐδά9 αίτφ τά ΐΓ^ΤΓ ρα^ μΑνα κ αϊ 
τρο οφθαΧμών Χαμβάνον τά συμβαίνοντα τοΙ<ζ 
τρο9 Ύωμαίονς άντίταττομέροι^, το ^^^ ^^^^ ,^^^„ 7 
5 ?€ ιτλήθος των άνθρύιτων άνηΧέ^γείν •****«"'>'• 
μ€ν ονΒεν €Ϊ'χ€ τοις νττο των ττερί τον 'Χέξτον 
\εγομ€νθ{<ζ Βί^καίοί,ς, αλλ' ^γ€ τήν ησυχίαν, 
ϊμ€ν€ δέ νοσούν καΐ Βίβφθαρμένον. ο Ι δε 7Γ€ρϊ 8 
τον ^ίοΛον κα\ ΚρίτόΧαον, καΐ ττάντ&ζ οι /Αβ- 
ιο τέχΌντ€<ζ αντοΐς της αυτής γνώμης (οΰτοί δέ 
^σαν, ωσΐΓ€ρ βιτίτηΒες, βξ εκάστης ττοΚεως κατ 
€κΚ(τ^ην οΐ γείρκττοι καϊ τοις θεοΐς εχθροί καΐ 
λνμεωνενόμβνοι τ6 ίθνος), καθώιτβρ εν ιταροιμία 9 
φασίν, ον μόνον τά ΒιΒόμενα τι} Βεζι^ τταρά 
15 ^Ρωμαίων έΖέγοντο τ§ λα*α χ^ιρί, καθόΧον δέ καΐ 
συΧΚήβΒην ιταρίτταιον τοις Χο^ισμοΐς. νττέΧαβον ι ο 
^αρ τους ^Ρωμαίους Βίά τε τάς εν τ^ Κίβύχι καΧ 
τας κατά τί\ν ^ϊβηρίαν ητράξεις^ ΒεΒιοτας τον άττο 
των Άχα^ώι/ ττόΧεμον, ττάν ύττομίνειν καΐ 'ϊτάσαν 
» ττροίεσθαι, φωνήν. Βιο νομίσαντες ϊΒίον το τταρόν, 1 1 
άττεκρίθησαν φιΧανθρώττως τοΙς ττρεσβενταΐς τους 
μεν ττερί τον θεαρίΒαν Ζμως άττοστεΧΧειν εις την 
σν^κΧητον, αντοί Βε ΊταρακοΧουθή- ο^χ^^χβ^μ^^ ρ^ο- 
σαντες εΙς την Ύ&γεαν καϊ κοινοΧογη- ^Ζ' ί* *τϊ^*^ 
«5 ν€ντες τοις Αακεοαιμονιοις φροντιειν 

ίνα ^ενηταί τις ώμοΧογημένη Χνσις του ττοΧάμου. 
Ύουτα δ* άτΓοκριθέντες έν τοις έξης ί^γοι/ εττΐ την ϊ2 
ττάΚαι Ίτροκειμενην αντοΐς α^νοιαν το ταΧαίιτωρον 
ίθνος, και τοΰτ είκοτως συνέβαινε ηίνεσθαι Βι 13 
30 ο,τηίρίαν καΧ κακίαν των κρατούντων. 214 ΡΟΙΤΒΙϋΒ. [χχχλππ* 

9 Το δέ Τ6λο9 τ^9 αττωλβία^ ηννσθη τοίφΒέ τινί 

2 τρόττφ, 7Γαρατ/€νομ€ρων ^άρ εΙς την Ύέ'γβαν των ΤΓβρΙ 
τον Χβξτον, καϊ τους ΑακεΒαιμονίονς βτΓίο-ττασα•» 
μένων χάρ^ν τον σνμφωνον αντοΐζ η^νέσθαι, ιτρος 
τους ^Αχαιούς την τβ ττβρί των ΐΓρο^€ηονότων βγ- 5 
κΚημάτων ΒίκαίοΒοσίαν καΐ την κατά τον ιτοΚβμορ 
€7Γοχήν, €ω<ζ αν ιτέμψωσι 'Ρωμαΐοί τους ιτβρί των 

3 όλων έτΓίσκβψομένονς, συνβΒρβνσαντβς οί ττβρί τον 
Κ,ριτολαον έκριναν τους μλν άΧΚονς ΒιακΧΐναί την 
άττάντησιν, τον δέ Κρ^τόλαοι/ ιτροά^ζίν εις την ίο 

4 Ύβτ/βαν, 6 μβν οΰν ττροαρημένος ηΒη σχβΒόν 

5 άιτηΧτηκότων των ττβρί τον Χέξτον ήλθε, γενομένης 
Ββ σν^ καταστάσεως 'προς τους ΑακεΒαιμονίους εις 
ι>ϋί βΓΗνββ ΐα*β ονΒεν συ^κατέβαίνεν, φήσας ουκ εχειρ 
ηο ρονβΓβ ίο Λοί. εξουσιαν ονοεν οικονομενν άνευ της ΐ5 
των τΓοΧΚών γνώμης* εττανοίσειν Βε τοις ^Αχαιοΐς 
εΙς την έξης εφη σννοΒον, ην εΒει γενέσθαι μετά 

6 μήνας εξ* Βιο σαφώς έττί'^νόντες οι ττερί τον 
Χέξτον έθεΧοκακονντα τον ΚριτόΧαον, και Βυσχε- 
ραίνοντες έττΐ τοις άτταντωμένοις, τους μεν Αακε- ίο 
Βαιμονίους άττέΧνσαν εις την οίκείαν, αντοί δ* 
εττανηγον εις την ^ΙταΧίαν κατεγνωκοτες άτ/νοιαν 

7 καϊ μανίαν του ΚριτοΧάου• 6 Βέ ΙίριτοΧαος 
χωρισθέντων τούτων έττητορευο μένος κατά τον 
χειμώνα τάς ιτόΧεις έκκΧησίας συνη^γε, ιτροφάσει «5 
μεν χρώμενος οτι βούΧεται τά ρηθέντα Ίτρος τους 
ΑακεΒαιμονίους καΧ ττρος τους εν τη Τβγεα Βίασα- 

8 φεΐν αύτοΐς, τη δ' άΧηθεία κατηγορίαν ιτοιονμενος 
Ύωμαίων^ και πταν το Χεγόμενον νττ' εκείνων ειτί 

9 το χείρον εκΒ^χόμενος, εξ ών Βυσμένειαν και μϊσος ^ 9, 10] ΤΗΕ ΑΟΗΛΕΑΝ- ΙΕΑΟϋΕ. 215 

Ινπρηάζ^το τοΖς δχλο49. 2/λλ δέ τούτοί^ τταρή^- ίο 
γ€ίλ€ τοί9 άρχουσα μή ΤΓράττ^ιν τον^ οφβιλβτας, 
μηΒε 'π'αραΒ€χ€σθαι τους άττα^ομβρονς γ^ ^,ι^ ι^νο11^ 

)ι>\ Ν \ / \&«&1 Ιιοιηθ 1ΐθ βυβ- 

€Α9 ψυκακην ιτρος τα χρ€α, τους ο ρβη<ΐβ ιπβ ιλιτ• οί 

5 ίράνους €7ημ6νονς ττοί^ϊν, €ως αν 
Χάβτ^ τα του ιτοΧέμου κρίσου, Χοιττόν €Κ της 1 1 
τοιαύτης Βηματ/οτγΙας ττάν το Χε^όμενον ύττ αύτοΰ 
ΊΓίστον &γίν€το, καΐ ιτρος τταν το ιταρα'^'^βΧΚόμενον 
ίτοιμον ην τ& ττΧηθος ττερί μβν του μελΧοντος 

10 αδυνατούν ττρονοβΐσθαι, τ§ δέ τταρ* αυτά χάριτι καΐ 
ραστωνρ ΒέΚεαζόμβνον. 

Ό δέ Κόιντος 6 Καίκίλιος €ν τ^ ΜακεΒονία 10 
τάδβ ττυνθανόμενος καΧ την €ν ΙίβΧοτΓοννησφ ^€νο- 
μ^νην άκρι^ίαν καΐ ταραγην. ίξέιτβμ'ψ'β 

Ζ5 Ν η - ττ / ^ \ ΜβίβΠαβ ββικίβ 

15 ΐΓοβσρβυτας 1 ναίον Ιίαπβίρίον και τον βηνοι^β ω «Γκβ 

' ' ' ιηοάθΓ&ϋοη, 

ν€(ΰΤ€ρον Ποττ/λ^οι/ Ααινάτον, συν δέ 
τούτοις Αυλοί/ Ταβίνιον και Τάιον Φάννιον* οΐ τ 
καΧ συνημμένων των * Αχαιών εις Κ.όρινθον, κατά 
τνχην €λβόντ€ς εις τούτον τον καιρόν καΧ τταραγ^. 

20 θέντ€ς €ΐς τά 'ττΚήθη, Βιβτίθεντο ιτοΧΚούς οΐτοι 
καΧ φιΚανθρωτΓους λόγους, τταραΊτΚησίους τοις 
ΤΓ€ρΧ τον Έ,έξτόν, Ίτασαν ένΒβικνύμενοι φιΧοτιμίαν $ 
χάριν του μή ιτροβήναι τους ^Αχαιούς €ΐς όλο- 
σγ€ρ€στ4ραν άττέγθειαν ιτρος ^Ρωμαίους μητ €Κ 

^5 της ητρος Αακ^Βαιμονίους ττροφάσεως μητ€ Βιά 
της Ίτρος αυτούς εκείνους άΧΚοτριοτητος, ων οι 
μεν τΓολλοΙ Βιακούοντες ούΒαμώς άνείχοντο, γΧευά- 4 
ζοντες δέ τους Ίτρέσβεις μετά θορύβου και κραυγής 
ίζεβαΧον, και ηάρ συνηθροίσθη ιτΧηθος ερ^ασ-' 5 

30 τηριακών καΧ βάναυσων άνθρωττων όσον ονΒεττοτε' 216 Ρ01ΥΒΤυ8. [χχχτιπ; 

ΊΓ$σαι ρΛν γαρ ίκορνξων αί ττόλβ^ν, 'παν^τιμά δέ 

6 καΧ μαΚιαττά ιτω^ ή των Κοριρθίων. οΚίτ/οις Βέ 
τισι καΐ \ίαν ηρ€σκ€ τα 'Κ&γόμ^να ΖιΛ τ£ρ ΐΓρ&Γ' 

7 β€υτών. 6 δέ Κρίτόλαο9, ώοττβρ κατ €νχην 
ντΓοθέσεω^ έΐΓ€ίΚημμ€νρ^ καί θ€ά^ρου συνενθον 5 
σίΛαντο^ καΧ Ίταρ^στηκότΘ^ ταΐ^ Βίοροίαίς, κα- 
τανίστατο μ^ν τωΡ αρχόντων, Β(4σνρ€ δέ τονς 
άντί.'ΠΌ\ιΤ€νομ€νον<$, €ν€7Γαρρησίάζ€ΤΌ δέ τοΐςί τ&ρ 

8 ^Ρωμαίωρ ττρβσββνταΐ*;, φάσκωρ βονΧβσθοΛ μϋρ 
^Ρωμαίωρ ψίΤίος ιητάργ^ιρ,. Β&ητστα^ θ' ονκ αν ι• 

9 €νΒοκήσαί κτησάμβρο^. καθοΚου δ^ ΊΓαρ^Ρ€ΐ, 
Χέγώρ ώς εάρ μ^ \άνΒρ€ζ ώσιρ, ουκ άίΓορησόνσι 
Υηϋ €ΐΗοΐΛχ»Μ \Λ σνμΜαγωρ, βάρ δ' άρΒρότγνροι, κνρίωρ, 

ν1ο1βη*ι«ΐ(1Ηβι«1. ^ ί ^ χ\. , ^^' / ^^ ^ 

ΙΟ βίΓοηκ, χαί ΊΓοΧΧα οη ηνα προς τοΛττην την 

νττόθβσιρ ίμπορεύων καΧ μβθοΒβνομβΡος έκίρ€ί τί 

1 1 καϊ τταρώζνρβ τ©νν οχΧους, €ΐΓθί€ί δ* βρίφασεις 
καΐ ΊΓβρΙ του μη τυχορτως γρησθαν ταΐς έτηβοΧαΙς, 
αλΧα βοαΐ τωρ βασΐΚίωρ τι;ράς και τωρ ^οΧ*τ«;- 

11 μάτωρ βρία κοιρωρβΐρ αύτφ της νροθίσβως, των 
δέ της ^βρονσίας βουΧομέρωρ ΙτηΧαμβάρ^σθαί η 
και κωΧύβΐν αντορ τωρ τοιούτων Χοτγων, ιτβρί' 
σττασάμερος τους στρατιώτας κατα^ίστατο, κέΧεύων 
ττροσβΧθβϊρ, έγγίσαι, τοΧμήσαί τιρα μόρορ αψασθαι 

2 της χΧαμνΒος, καθόΧου δ' εφη ττοΧυρ ηΒη χρόρον 
Ίταρίΐκατεσχηκώς αύτορ ονκέτι Βύρασθαι καρτερεί», η 

3 αλλ' ίρειρ το φαιρόμερορ, Βεϊρ ^γάρ ον Αακε- 
Βαιμόρίους ονΒ^ 'Ρωμαίονς άγωριαρ οΖτως ως τους 
εξ αυτών συρερ^ούρτας τοις εχθροΐς* είραι *γάρ 
τιρας τους ιτΧεΐορ ^Ρωμαίοις εύροοΰρτας καΐ Αακε- 

4 Βαιμορίοις η τοις σφετέροις νράτ/μασιρ^ καί |ο 10, 11] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΖΕΑΘϋΕ, 217 

τούτων ΤΓίΰτη,ν βφβρβν ' βφη ^γάρ Εναγόραν τον 
ΑΙτγιέα κΰΙΧ τον Ύριταί€α ^τράτίον ττάντα τα 
\^μ€Ρά ί^' άτΓορρητων €Ρ ταΧ^: σνναρχίοΛ^ Βια- 
σαφάν τοις τΓ€ρΙ τον Τναίσι^. τρΰ δέ Χτρατίον $ 

δ (τνμμεμι^χβναι μεν τοις άνθρωίτοις ομοΧαγοΰντος 
κα\ μετά ταντα συμμίξαν φάσκοντος φίλοις οΰσι 
καί ρ-υμμάχοί^ς, άνηγγεΚκέναν Βέ ΒίΟ- &η<ι «Γ^ββ γμη 

ομ&ζου μηθ€ν Των εν τανς συν^ χο^ιηχ, 
αρχίαις είρημενων, οΧίτ/οι μέν τίνες ειήστενον, 

ΙΟ οΐ Βε Ίτλείόνς τί-ροσεΒέχοντο τάς ΒιαβοΧας, ό δέ 6 
ΚριτόΧοΌς τταροξύνας τους 6'χλους Β/Α της τούτων 
κατψ/ορίας εητενσε τΌυς ^Αχαίονς ττάΧιν ψηφί- 
σασθαι \ό^φ μεν τον ιτρος ΑακεΒαιμονίονς 7Γολ€- 
μον, ερ^φ Βε τον ττρος ^ΡωμαΧους' καΐ ιτροσ- 7 

15 67Γ€μέτρησεν έτερον ψήφισμα τταράνομον, ώστε 
κυρίους είναι, τους άνθρώιτονς οΰς έττΐ στρατη^ίαν 
αίρησονταΰ' Βιο τρόττον τι,νά μοναρχικήν άνεΚαβεν 
ίζουσίαν. 

Οΰτος μεν ου ν ταΰτα Βιοικησάμενος ί'^ίνετο 8 

20 ττζρΧ το τΓραηματοκσίΓεΙν καί ^^ωμαΧοις ετηβάΧΚειν 
τας χείρας, ούΒενΙ \6^φ τούτο ττράττων^ αλλά 
νάντων άσεβεσχάτοί,ς καΧ ιΤαρανομωτάτοις εττι- 
βαΧΚόμενος' των δέ ττρεσβεων 6 μλν Τναΐος εΙς 9 
Αθήνας Δττηρε κάκεΐθεν εΙς ΑακεΒαίμονα ττροσ- 

«δ ^ίρενσων τοίς κοΛροΐς^ 6 δ' ΧνΚος εΙς ^αύττακτον, 
οί δέ Βνο μέχρ^ της του ΚαικιΧίου τταρονσίας 
ίμειναν ίν ταΐς ^Αθήναις, καϊ τα, μίν κατά την 
ΤΙέΚοΊΓοννησον εν τούτοις ί}ν. 218 Ρ01ΥΒΙϋ8. [χχχιχ. 

Βοοκ XXXIX. 00. VIII. ίο χι. 

8 ΤοΟ Ι^ριτόΚάου του στρατη^γον των * Αχαιών 
/Αβη^λλαχότος, καΐ του νόμου κεΧεύοντος, έιτάν 
_ συμββ τι ττβρί τον ίνεστωτα στρα•^ 

ΌΙ&βη8 βίβρβ ίηΐο , ^ , λ λ / 

£ι\ιΙί2*^ά'ω?8' "^^οι/, Τ01/ '7Γρο^γ€^γονοτα 6ία6€χ€σθαί 
%^ Ζ^ λ2 τ^'ϊ' «Ρχ^ϊ', ^«? «ϊ' ^' καθηκουσα σύν 5 

2 ^" οδθ9 ^γίνηταΐ των ^Κγαιων^ €7Γ€βαΧ€ 
τω Αιαίφ γβιρίζενν καΧ Ίτρο^στάναν των κοινών 

3 Ίτρα'^μάτων, Βωιτβρ ίκττέμ'ψας βίς τα Μβγαρα, 
καΐ τταρατ/βνόμβνος βίς "Αργός, ίγραψβ ταΐ^ ητοΧ^σι 
ττάσαις των οίκο^βνών καϊ ιταρατρόφων τους ίο 
ακμάζοντας ταϊς ήλικίαις βίς μύριους καΐ δί- 
σγΐΚίους ζλένθβροΰν καϊ καθοιτλίσαντας ττέμττβιρ 

4 €49 την Κόρινθον, 4μ€ρΰσ€ δέ ταΐς ττολβσι την 
έτηβοΧην των σωμάτων βίκρ καϊ άνίσως, καθάτΓ€ρ 

5 καϊ 7Γ€ρϊ των αΧΧων βιτραττβν. οίς δ' αν έΧΧβίττ^ 1 5 
το των τταρατρόφων ττΧηθος, άναττΧηρουν ^Β€ί την 
ίκάστοις καθηκουσαν μοΐραν €κ των άΧΧων οΐ- 

6 Κ€τών. θβωρών δέ ^ν άττορίαν την έκ τοϊς κοινοίς 
Ισγυράν ουσαν δία τον ττρος ΑακβΒαιμονίονς 
(γ€'/ον6τα ΊΓοΧεμον, ίτταη^βΧίας Ίτοιβΐσθαι σννψ ίο 
νά^γκαζβ καϊ κατ ϋίαν €ΐσφ€ρ€ΐν τους βυττόρους, 
ου μόνον τους ανΖρας άΧΧα καϊ τάς ^γυναίκας* 

7 Άμα δέ τούτοις ιταρηγγβιΧβ ττανΒημβϊ τους 4ν ταίς 
ηΧικίαις άθροΙζ€σθαι μ€τά τών ίττΧων βίς τηρ 

8 Κόρινθον, ίζ ων συν€βαιν€ ^γίνβσθαν τάς πόΧβΐζ 35 

9 ττΧήρβις ακρισίας ταραχής Βυσθυμίας, καϊ τον^ 
μίν άτΓοΧω^Χότας βττ'ρνουν, τους δ* βκττορβυομένονζ 
ηΧέουν καϊ ιτροσκατ^κΧαίοντο ττάντβς ώσανεϊ ιτρο' ι 8, 9] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΧ ΙΈΑΟϋΕ. 219 

ορωμ^νοί το μίΚΚον* την δέ των οΙκ€τών άνάτασιν ίο 
και τον ετΓίσνρμον βαρέως βφβρον ©9 αν των μβν 
ηΚβνθζρωμένων αρτί, των δέ Χοιττων ιτρος την 
ίλιτίΒα ταντην μ€μ€Τ€ωρισ μένων,• αμα Ββ τούτοις 1 1 

5 οί μβν αι/δρ€9 ^ΙσφίρΒίν ηνα^κάζοντο τταρα ττ)ν 
αυτών ΤΓροαίρβσιν ο τι τις βγβιν Βόξειεν, αί δε 
^υναϊκβς άφαφονμβναι σφων αντων καΐ των ιΒιων 
Τ€κνων τον κόσμον ωσττβρ έττίτηΒ^ς βίς αυτόν τον 
οΧ.€θρον βίσέφβρον, απάντων δέ τούτων έν ίνΐ 9 

ΙΟ καιρφ συμβαινόντων, η των κατά μέρος άζΐ ττροσ- 
τητΓτόντων κατάττΧηξις άφτιρύτο των ανθρώπων 
την ύτΓβρ των ί\ων έιτίστασιν και Επϋά ββηβπα οοη- 

?> / ι ^ » ♦ ν Λ /ι ίιωίοη &ηά <1β- 

οιαληψιν, οι ης βμεΧΚον προνοβισυαι «ρώτ• 

ίτι ττάντβς €ΐς προΒηΧον οΧβθρον άτ/ονται μετά 

15 Τ€κνων και ^υναικόίν, Χοιττόν, οΐον ύπτο γ€ΐ' ι 
/Μρρου τίνος Χάβρου προωθούμενοι καΧ φερόμενοι 
μετά βία^, έπηκοΧούθουν τ^ του προεστωτος 
αφ^οία καΐ παρακοπ^, ^Ή,Χειοι μεν ^γάρ και ^ ' 
Μζσσήνιοι κατά γωραν έμειναν, προσΒοκώντες 

20 Ίον από του στόΧου κίνΒυνον, ους οι5δέι/ αν των 
παρόντων οίνησεν, εϊπερ εφάνη το νέφος εκείνο 
κατά την εξ άργγ^ς πρόθεσιν, Τίατρεΐς Βε και τό 4 
μετά τούτων συντεΧικόν βραγεί χρόνφ πρότερον 
€πταίκει κατά την ΦωκίΒα, και ην τό συμβαίνον 

25 ποΧΧφ των κατά ΏεΧοπόννησον εΧεεινότερον. οι $ 
μεν ηάρ εκ του ζην παραΧό^ως αυτούς έζψ/ον, ο ι 
δε εφευ^ον εκ των πόΧεων άνοΒίαις, προς ούΒέν 
(ύρισμένον ποιούμενοι τήν άναγωρησιν Βιά την 
€κπΧ^ξιν των ψνομένων εν ταΐς πόΧεσιν. και οί 6 

3ο μεν η^ον εκΒώσοντες άΧΧήΧους τοις ποΧεμίοις ως 220 ΤΟΙΥΒΙϋΒ, [χχχιχ. 

άΧΚοτρίονς ^€γονότας' Ρωμαίων^ οί Ββ ίμηννον καΐ 
κατψ/όρουν των ττίλας, ονδβνός έιηζηΊΌυντο^ κατά 
το τταρορ την τοιαύτην χρ€ί€α^' οι δέ μβθ* /«β- 
τηρίας άττηντων, 6μο\(τγονντ€^ τταρβΟΊΤΟρΒηκέρίΐι 
καϊ νννθανόμενοί τι δβί 'ττάσχβιν, μηΒέττω μηΒ^νος $ 

7 έΐΓίζητούντο^ λόγοι/ ύττ^ρ τούτων, ττάντα δ' ην 
ΊτΚηρη ΊταρηΧΚα'^μένη^ φϋψμακ^ία^ ται/ ριτττούν• 
των έαντον^ €ΐς τα φρέατα καϊ κατά κρημνών, 
&στ€ κατά την τταροιμίαν καν ίχθρον ΙΚεησαι 
θβα^άμβνον την τότβ ιτερίττέτ^ιαν της ΈΧΚάΒος, ίο 

8 τον μβν γαρ ττρο τον χρόνον έσφάΚΧοντο καΐ τοις 
'όλοις ^ιττοΛον ένίοτ€ 7ΓθΤ€ μ^ν ν7Γ€ρ ττρα'γμάτων 
Βίοφερόμβνοι, ιτοτέ δέ τταφασττονΒούμζνΌΐ, ΒιΛ των 

9 μοναρχών ' κατά δέ τους νυν \&γομίνους καιρούς 
ητυγτισαν άτυχίαν ομοΧογονμένην Βιά την των ι$ 
ΤΓροβστωττων άβουΧίαν καΐ Βιά την ΙΒίαν αγνοιαν, 

ΙΟ 01 δέ &ηβαΐοι έκΧΐΊτόντβς ΊτανΒημύ την ττοΚιν 
Ιρημον τβΧέως κατέΚητον' έν οίς καΐ ΤΙνθέας €ΐς 
ΤΙέΚοτΓοννησον άίΓογωρηοτας μβτά γυναικός καΐ 
των τέκνων ήΧατο κατά της χωράς, * * * ι^ 

10 "Άρτι του Αιαίου τταφόντος €ΐς την Κόριν- 

θον, καθισταμένου στρατηγού Βιά των ττοΧΚων^ 

Μβίβΐΐι» ^ν^ ^^^^ ο** '^^Ρ^ 'τ^^ "ΑνΒρωνίΒαν τταρά 

^ 5ίϊΣΣί'^Η8θ(^^. του ΙίαικιΧίου' καθ* ων ττροΒιοΒούς 

την φημην ως συμφρονουντων τοις »5 
έχθροϊς, ΊταρέβαΧε τους άνθρύττους τοις οχλοις, 
ωστ€ μ€τά ττάσης υβρβως αυΧΚηφθένΤας άναχ- 

3 θηναι €€μένους. ί}κ€ δέ καϊ Φίλων 6 θβτταλοί 

4 "ϊΓοΧλά φιΧάνθρωιτα τοις ^Αχαιοΐς '/τροτ^ίνων ων 
άκούοντ€ς σννέττραξάν τίνες των ίκ της χύρας» 3© ^11] ΤΗΕ ΑΟΗΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ. 321 

Έν αΓ9 ην καίΧτρίίτίος η^ γηραιοί ων, ος ^ττλβ- 
^^6μ€νος καΐ Χίτταρύν έΒβΙτο τον Αίαίου ττασθήναί 
τοις νίΓο του ΚαικίΚίαυ Ίτροτεινομένοις. οι Βε 5 
σννβΒρεύσ'αντβζ τοις μβν ύττο τον ΦΙΧωνος λβγοτ 
δ μένους ου ΊτροσβΙγον ' ουκ Ινομισαν ^άρ κοινην 6 
Δναί την σωτηρίαν, αλλ' ΙΒΙα,το σφέτ€ρον συμ- 
φέρον καί την αυτών άσφάλααν έν ττΧβΙστφ 
τιθέμενοι τοίαΰτ\ βλεγον καΐ ττρος τούτον τ^ν 
<τκοττον €βούλ€νσαρτο ττβρί των ενεστώτων, βί καϊ 

ίοπόψτων αμα Βιήμεφτον^ σ<Λφώς ηάρ σφίσι τά 7 
Ίκιτρα^γμίνα συνβ^Βοτβ^ ούΒαμως εΒνναντο τηστεΰ- 
σαι Βιότί τύχοίξν αν τίνος εΚέου ψΌφά ^Ρωμαίων. 
το δ' ντΓβρ των ιτρατ^μάτων καΧ της των ττοΧΚων 8 
σωτηρίας ιταθΛν 2 τι Βέοι, ^γενναίως ούΒ^ εν νφ 

Η καύάτταξ εΚάμβανον* 'όπερ ην άνΒρων φιΧοΒόξων 
και νροστατ€Ϊν φασκόντων της ΈΧΚάΒος, αλλά 9 
ΐγάρ Ίτως εμεΧΧε καϊ ττόθεν τταραστησεσθαι τοΰτο 
το φρόνημα τοις ιτροειρημενοις ; ήσαν γαρ αν 
βονΚευόμενοι Αίαιος καϊ Ααμόκριτος, άρτι της 

βο καΰοΒου τετευχοτες Βιά την ίνβστώσαν άκρισίαν, 
συν Βε τούτοις *Α\καμενης ^εοΒέκττ^ ^Αρ'χικρά- 
της, ύττερ ων, τίνες ήσαν καϊ τίνα φύσιν έκαστος ίο 
εϊγβ καϊ τίνα ιτροαίρεσιν καί βίον, βϊρηται Βιά 
ττΧειονων. 

?5 '^ΟΘεν εν τοιούτοις οντος του ΒιαβονΧίου καΧ 11 
το τεΚος άκοΚουθαν €ζέβη των Βοξάντων. τταρ- ι 
αντίκα μεν ου ν συνέκΧεισαν ου μόνον \αΛ λγθ «τββίβά 
τοι;9 Ίτερι τον Ανορωνιοαν και Αώγιον ^ ρΛΠίβωω, 
άλλα καΐ τί>ν ύττοστράτη'γον Χωσίκράτην, εττε- 

3Ρ νέτ/καντες αΐτίαν 2τί ττροστατησαι του ΒιαβουΧίου 
καΧ συνα^ΊΓοφηνοίτο ττεμιτειν Ίτρος. τον ΚαικιΧιον 222 Ρ0ΣΤΒΐυ3, [χχχιχ. 

καΐ σν\Χήβ8ην ττάντων €Ϊη των κακών αϊτως' 

3 €^9 δέ την βπανριον καθίσαντ€<ζ ΒίΚίΐστάς του μεν 
^ωσικράτον^ καταδίκασαν θάνατον^ και Βήσαντ€ζ 
καΐ στρ€βλονντ€<: ιτροσβκαρτίρουν^ Ιω9 Βίέφθβιραν 
τον ανθρωτΓον, ονΒβν ^Ιιτόντα των ίκείνον^ ττροσ- 5 

4 Βοκωμένων, τον δέ Κά^ιον καΙ τον ^ΑνΒρωνίΒαν 
καΐ τον "Κργνππον άφήκαν, αμα μ^ν τον ιτληθονς 
6*9 ίιτίστα^ίν ιταρατ/βνομένον . Βίά την €49 τον 
'^ωσίκράτη ιταρανομίαν, ίμα δβ του Αίαίου λα- 
βοντος Ίταρά μβν ^ΑνΒρωνίΒου τάΚαντον τταρά δ' ίο 

5 Ά/οχίτΓΤΓοι; τετταράκοντα μνα^' ούΒέ *γάρ εττΐ του 
σκάμματος ών, τ6 Βή Χβ^ομβνον, ίΒύνατο ΧηξοΛ 
της ΊΓ€ρ\ τούτο το μέρος άναισχυντίας καϊ ιταρα- 

6 νομίας 6 ττροβιρη μένος. τταραΐΓΚησια δέ τούτοις 
ίττραξβ καΐ βραχ€Ϊ χρόνφ ττρότβρον βίς ΦιλΖνον ι$ 
τον Κορίνθίον' ιτροθβΧς ^/άρ αΐτίαν οτν Βιαττέμ- 
ΐΓ€ται ττρος Μ.€να\κίΒαν καϊ τα ΎωμαΙων φρονβϊ, 
τον τ€ ΦιΧΐνον καϊ τους υιούς αυτού μαστιγών 
καΐ στρββλών έν συνάγει ιτάντας αΚΧηΧων ου 
'ττρότβρον ίΧηξβ 'ττρίν ή Βιέφθ^ιρβ τα μβιράκια καΧ 2ο 

7 τον ΦιΧΐνον, • τοιαύτης δέ της άνοιας και της 
νΐιοββ ιη«ι ροΜοτ άκρισίας συμβαινούσης ΊΓ€ρϊ ιτάιη-ας 
ηιίη. οιαν ουο αν €ν βαρραροις βυροι τις 
ραΒίως, ΒήΧον ώς βίκοτως αν τις^ έΊΓΐζητησ€ΐ€ ττως 

8 ουκ αρΒην άπώΧοντο Ίτάντες. ^γώ γαρ αν βϊττοιμι 15 
Βιότι Βοκ€Ϊ μοι καθατΓβρανβΙ τύχη τις άντ€ρ€Ϊσαι 
Ίτανούρ^ος και τβχνική ιτρος την ανοιαν καΧ μα- 
νίαν των ηγουμένων, ήτις έξωθουμένη ττάντΓ) καΧ 
ττάντως ύττο της αγνοίας των ΊΓρο€στώτων, βου- 
Χομενη δέ κατά ττάντα τρόπον σφζβιν τους Άχα*- 3< 
ονς, ίττΐ τ^ καταΧβπτόμενον ηΧθβν &στΓ€ρ άγαθοζ 11, 13, 15] ΤΕΕ ΑΟΠΑΕΑΝ ΙΕΑΟϋΕ, 223 

ΊτάΧαιστη^. τοΰτο δ' ην το ταχέως σφηΚαι καΐ ρ 
ραΒίως ηττήσαι τους 'ΈΧΧηνας* δττβ/ο βίΓοίησβ. 
Βίά γα/ο τοντο συνέβη μήτ€ τήν των ' Ρωμαίων ίο 
οργην καΐ θνμον ίκκαυθηναν ιτορρωτέρω, μηΒ* 

5 €\θ€Ϊν τάς €Κ της Αφνης Βυνάμβίς, μήτ€ τους 
'π•ρο€στώτας, οντάς οΐους βίττοι/, έττίΧαβομένους δέ 
ιτροτβρηματος, άττοΒείξασθαί την αυτών άσέβ€ναν 
εΙς τους ομοφύλους. τί 'γαρ βίκος ην ττράξαι 1 1 
τούτους κατά των ΙΒίων, έ'Π'ίΚαβο μένους αφορμής 

ΙΟ Τίνος η Ίτροτερηματος^ ΒηΧόν έστιν έκ των Ίτρο- 
€ΐρη μένων Βίά το κατά Χό^ον, ατταντβς ΒΙ τ6τ€ 1 1 
την Ίταροιμίαν ταύτην Βνά στόματος ίσγρν^ ως βΐ 
μη ταχέως άττωΧόμβθα, ουκ αν έσώθημβν, * * * 
ΤΙοΧύβίος δβ τά συμβάντα 'ττβρί την αΧωσιν 13 

15 €ν οίκτου μέρ€ΐ Χέ^γων, ιτροστίθησι κάΙ την στρα-- 
τιωτίκην οΧίηωρίαν την ΐΓ€ρΧ τά των ροΐ7ΐ)ΐαβ ^*ηθ«. 
τβχνων βρ^α και τα αναυηματα, φησι ΐηάΐΒβΓβηοβ \ο 2 

.^_ ._ • . νίΓθβΚ νΟΓΚβ Οι 

γα/Ο ίθ€ίν τταρων βρριμμβνους τηνακας *γ*• 

€ΐΓ έΒάφους, ττβττβύοντας δέ τους στρατιώτας ίττΐ 

ΊΟ τούτων, ονόμαζα δ' αυτών ^ΑριστβίΒου ^γραφην 
του Αιονύσου, €φ* ου τίνες βίρησθαί φασν το $ 
ούΒβν Ίτρος τ6ν Αιόνυσον, καΐ τόν ^ΙΙρακΤ^α τον 
κατατΓονούμενον τω της Αηιανβίρας γιτώνι, * * 
Μβτα τίιν κατάστασίν τών Βέκα ην έττοιησαντο 15 

ί5 €ν τρ * Αχαία, οΰτοί οί Βέκα τφ ταμία τφ μέΧΧοντι 
ΊΓωΧΛν την ούσίαν του Αναίου συνέταξαν, ο τι 
Ίτότ αν βκΧέξασθαι βουΧηθη τών ύηταρχόντων ο 
ΐΙοΧύβιος, ύφβΧόντα καΧ Βόντα Βωρεάν, ταΧΧα 
ΊτωΧΛν τοΖς ώνουμένοις. 6 δέ ττροβι^ Ροΐ7ΐ>ίϋ8 <ΐβοΗηβ<ι « 

/ /« ) / Α ^Ηβ ΗΙ>βΓ&1 οΑθΓβ 

30 ρημ€νος τοσούτον αττβσχβ του ιτροσ^ οίΛβΚοηΐΛΐιβ. 
Βέξασθαί τι τών τοιούτων ώς καΐ τους φίΧους 224: Ρ0ΏΥΒΐυ8. [χχχιχ. 15, 16 

7Γαρ€κά\€σ€ καθόΧον μηθβρος ίτηθυμησαι, των ιηώ 

3 τον ταμίου ττώλονμ^ρων' σννέβαίνβ γαρ τοντον 
έτηίΓορ^υόμενον τομ ΐΓ6\€ί<ζ ττάντων των τφ Αιαίφ 
κοινωρησάντων ττωλεϊι^ τάς ουσίας, των καΐ κατά- 

4 κριθέντων, οσοί /ιι) ιταΐΒας ή ^γονίάς €ΐχον, ων ξ 
τιν€<ζ μ^ν ου ιτροσβσχρν, ρ/ δέ κατακο\ονθΐ}σαντ€ς 
τ^ συμβούλια καΧΚίστην Βόξαν έξηνίτγκαντο ηταρα 

Τ0?9 7Γθλ/ταΑ9. 

16 Ταντα δβ ^ιοίκησαντ€^ Ιν ίξ μαμΑν οι Βέκα, 
4(αϊ της €αρινης ωρα<ί Ινισταμίνης, άττέ'ΤΓλίνσαν ίο 
τΐιβ ΐβη οοιηηιΐβ- 6^9 τ^)ϊ^ ^ΙταΧίαν, κάΚον 8€Ϊτ/μα της 

βίοηβτβ 68(&1)1ί8!ι- «τ» / / 9 ^ -ι. ' 

2 Λβ άβίΕϋβ. τ-£9 'ττασι, τοις ΈίΧΚησίν. [ενβτβιΧαντ^ 
δέ τω ΤΙοΧυβίφ χωριζόμενοι τάς ττόΧβις ετΓΐιτορεν 
θήναι, και ιτερί ων αν αμφιβάΧΧωσι Βιευκρινησαι^ ΐ5 
μέχρις ου συνήθβιαν εχωσι ττ} ττοΧιτβία καΧ τοϊς 

3 νόμοις. ο δτ). καί μετά τίνα χρόνον έττοίησε 
ττρώτον τους ανθρώπους στερξαι την ΒεΒομενην 
ΤΓοΧιτείαν και μηΒ^ν άπόρη^ια μήτε κατ ιΒίαν 
μήτε κατά κοινον εκ των νόμων *γενεσθαι περί » 

4 μηΒενός, Βώ καΐ καθόλου μεν εξ άρχης άιτοΒετ 
χόμενοι καΧ τιμωντες τον άνΒρα, ττερί Βε τοί/ς 
έσχατους καιρούς κα\ τάς νροειρημενας ττράξει^ 
ευΒοκούμενοι κατά ττάντα τρόττον, ταΐς μετγίσταις 
τιμαΐς ετίμησαν αυτόν κατά ττολεις καΐ ζώντα καί «5 

5 μεταΧλάξαντα. -ττάντες δ' έκριναν κατά Χότ/ον 
τούτο τΓοιειν' μη ^άρ εξερ^ασαμενου τούτου καί 
^ράψαντος τους ττερι της κοινής ΒικαιοΒοσΙας 
νόμους, άκριτα ττάντ αν ην καΧ ττοΧλης γεμοντα 

6 ταραχής. Βιυ καΐ τούτο κάλλιστον Ώολυβίφ 9> 
^τετΓράχθαι νομιστεον ττάντων των ιτροειρ^ημένων*] Ν0ΤΕ8. π. 37. %>τη<ηϊΐροη, 8ρ&^^α &η<1 Λίζοβ ΙοΑά. ίχίβά ντίύι ΥΒχγχη^ βαοοβββ 
Ιο Ιοππ ηαύίοη&Ι αηίοηβ. ΤΗθ Αιοαάί&η Ιθα^θ Ιι&ά ηββη ΐη 
&9 οβοίΓβ οί ϋιβ Ρθίοροηηββθ τιηάβτ (Ηθ ρΓοήφοϋοη οί Τ1ΐ6ΐ)68, 
βηά Λίθχβηάβτ αιιά Ιάβ 8αοΰ688οΐ8 Ιιαά 8ι^ ϋιηββ αηϋεά ΏββχΙγ 
ΰιο ψΐαόϊβ γάύύΛ ΰαβ τλχχ^^ οί ^Ιιβίτ ΐηι^ιιοηοβ. Εογ ϋχ6 ββηββ οί 
έτφ, οί. ηοίβ οη έηβοληί, 2, 88, 8. 

10. Ιν το(< καθ* ήμα« καΐ(>ο£8. Ηβ τβίθΓβ 68ρ6θία1ΐ7 ίο ϋΐΘ 
ΐηοΐαβίοη οί Έΐίβ, Μββββηβ, αηά &1>ονΒ &]1 δρατ^α ίη ϋιο ΤΤιήοη 
80011 αίΐοτ ϋχθ ρΓΟοΙαιηλϋοιι οί Οτβέ^ ίηάβρβηάβιιοθ ο,ί ίΐΐθ 
Ιβΐιΐιιηί&η ^ιηββ 196 β.ο. Κβ ρο\76Γ ίηάβθά ν&β θΥβτ8ΐι&άον6ά 
1>7 Ιιΐΐθ ρτβιΟΐάο&Ι ΒΟΥθΓοί^Ι^ οί Βοιηβ, Ιια^ ϋ βββηχβά α ίήηιηρίι 
οί ίβάθΓ&Ι ρηηοίρ1β8. 

νροκονήν. ΗβΓθ &1)8θ1υ1ί6ΐ7 ίοτ *ρτο£ρτθβ8*: ντίιίΐβ ίη 5, 16, 
9 ϋίβ ιιββά ίοΓ & * οΐιαπ^θ ίοτ ΰΐιβ ^τοκ» \ ΤΙοβ τοτΐ) τροκόιτταΜ 
ίοτ ΙΙΐθ -^^ΟΓ^ οί ϋΐθ ρίοη66Γ8 ΐη ϋιβ ιιάνληοβ οί Εη ϋΛτηγ^ αηά 
Ιιβιιοβ (;βηβΓ&1ΐ7 ίοτ *ιη&]άηβ '^^τ&7*> ίβ οοιηιηοη ίη θατίίβτ Οχοβίε: 
ϋιβ ορρο8ΐ1« 1)βίιιβ ί^κ&ττ€α' * 4ο 1)ΤΘ8.& ηρ & γολΛ * (Ιιβηοβ τί$ 
έίΐαϊ ένέκοψβρ, Ερ. ΟλΙ. 6. 7). Ρ1ιΤ7ηίο1ιη8, νΐιίΐθ Λοοβρϋηβ 4ΐΐθ 
νβΛ, Γθ^βοίβ τροκοπη ΒΛ ιιη-Α44ίο, αηά ίί νω 88άά ίο Ιιανο 1)θβη 
ΐβίτοάποθά \>γ Λθ 8*οίθ8 (Ι^ο1)©ο1ί, ΡΗτ^η. 85). 

το¥το τ^ μ^ροβ, Ηΐιί8 βηάβανοητ', Ι β. έτΙ ταύτό σύμφ€ρο9 
α^Λ^είΜ τ, Οί. ηο(θ οη 2, 42, 4. 

Ο. Ρ. 15 226 Ν0ΤΕ8, [π. 37 

σνι&μαχικήν κοινων^αν. Βηοΐι &8 ΰι&ί οί ϋιβ Ρβίοροηηββίαη 
οοηΓθάβΓ&ο^Γ ηηάβτ ίΐιβ Ιιβββιηοη/ ο£ Βρωτΐ», Λθ Ιονββ* βία^ 
οί υηίοη. 

<ΓΠ)ΐθ|ΐοΪ8 καΐ |λέτροιβ. 8ιιβ1ι χηθίήβ τιηίοηβ Η&όΙ 1)6βη ίοηηβά 
Ι)/ η6ί£;1ιΙ>οιιηη$ οΗίββ ίη θίοϋ^ αηά Μα^α Οιαβοία, &ηά 
οοιηιηοη οοίηαςββ -^^βΓβ ουιτβηί ΐη ίΐιβίτ Ιιβηϋοι^. Τΐιίβ ίιαρίίθά 
ΙιονβνβΓ ονλγ α ιηοηβί»Γ7 οοηνβηϋοη, Λπά ηο ίβάβτ&ϋοη. 

νομίσμασι. '^ ϋ '^^αβ ηο Ιίςΐι^ Ιιΐιίη^ ίοΓ οϋίββ οί οΐά βίγίΐί- 
ζαΜοη ίο ςμγθ αρ ϋιβ ί^φββ αηά ]ηοηβ1;{ΐΤ7 βίαηάαιχίβ ϊο νΜοΙι 
ίοΓ οβηΐυήββ ίΐιβ^ Ιι&ά 1)66η αΐίαοΐιβά &ηά Ιο βΐ^ίλβ ιηοηβγ 
Ιο Ρ&88 ίη(6ΓθΙιαη$6&1)ΐ7 "^ϋι ϋιαί οί ήγ&ΐβ αηά 1α1;6ΐ7 Ιιοδίϋθ 
ηβίδΐιΐϊοητβ. ΤΙιθ ηαιηθ οί ϋιβ ιηίηύ ΐΆίγ αίοηβ 1>6ΐοη^ (ο ίΐί οη 
ϋΐ6 οοίη. Οοιίηϋι αΙ)&ηάοη8 Αρίιτοάϋβ, Ατ^οβ ΉθΓα, &ηά βνβη 
Έΐίβ ίΐΐθ £^6&ί 01}ηηρίαη Ζβυβ, ίη οιάβΓ ίο αοοβρϊ Ιίΐιβ ββ&^ββ οί 
ί1ΐ6 ΒβηιβΙβΓ οί ΐΐΐθ I^6&^6, ϋιου^ΐι οί ίατ Ιβββ αοβοηηί αηά Ιβββ 
&ηϋςηϋ7• Τΐιβ^ ξ^ατθ ηρ Ιοοαΐ οηβίοπιβ αηά ΙΙιθ ίηιβ^ οί ΰιβίτ 
αηοββίΌΓβ ίη ΐΐιβ Ιιορβ οί ηϋβήη^; α ηϋΐϋατίαη οοίηα^β ίο ηι&ίοΐι 
& ηίϋίίατί&η ϋηίοη.** Ο&τάηβτ, Τχβρβί ο/ θΓ««λ ΟοίπΛ^ ρ. 34. 

ΤΗβ ίοηηηία αάορύβά οη ίΐΐθ οορρβΓ οηττβηβ^ οοηβίβίβ ίη 
βίνίη§ ϋιβ οοΠθοϋνθ ηαηιβ οί ίΐΐθ Αοΐι&β&ηβ ίοΐΐονβά Ι)/ ΰι&ί οί 
ϋΐ6 1ό\πι ίΐίββίί, ϋιιιβ ^λχοίίύν Κορινθίων, Τΐΐθ £^ηιβ8 οί Ζ^ιβ 
Ήοηια^^ηαβ αηά ΒβηιβύβΓ Ρ&^ιαβίι&βα αρρβ&Γ οη ΰιβ οορρβτ 
οοίηβ. Τΐΐθ ρηΐ6ΐ7 Ιοοαΐ οηττβηοίββ άίά ηοί 1ιο\76Υ6Τ 'ν7ΐιο1ΐ7 
οβαββ ίη ϋΐ6 \9Χ%&[ οίϋββ οί ΙΙιθ Ιβας^ΐθ. 

^ρχονοα, 68ρ6θί8ΐΐ7 στρατιτγ05, ύιτοστρατη'^ί, Ύραμ/Μ,τ€ύ$, 
ΙιΠΓάρχηί Λπά δημιουργοί, 

βουλ€υταΐ<, ίΐΐθ 120 ηΐ6ηιΙ)6Τ8 οί ϋιβ ίθάβιαΐ οοπηοίΐ νΐιίοΐι 
Λν&8 α οοπηηΐίίβθ οί ίΐΐθ ΑβββηιΙ)!^. 

δνκασταΐ<. Α ίθάβταΐ οουτί ρΓθΙ)&1)ΐ7 ίο άββίάβ βηίΙ» 1)6ίψ66η 
ίΐΐθ οϋίζβηβ οί άίίίβτβηί οοπιπιηηίίΐββ, 1>ηί ηοίΐιίηβ ίβ Ιαιο^^ &3 
(ο άβίαίΐβ. Οί. ηοίθ οη 28, 7, 9. 

11. τον μή μια« ΐΓ6뀫9. Έχρβήβηοβ βοοη ρΓονβά Ιΐιο 
'^βα^βββ οί Ιΐιβ Πηίοη ϋτοηι Ιΐιβ Ββρατ&ίβ ίηίβτθδΐβ οί Μββββηβ, 
δρατίιι &ηά οίΐιβτβ, 1)η1; ροΐίϋο&ΐ ραΓίίββ Ιιαά οίίβη 1>66η &8 
ά&ηβ6Γοη8 ίο ίΐΐθ ρβαοβ οί ίηάίγίάααΐ οίίίββ. 

ενάθ€σι.ν, ί6θ1ιηίο&1ΐ7 η86ά ίη ίΐιβ Αη8ίοίβΙί&η βόΐιοοΐ ίοΓ α 
ίθπιροΓίΐΓ7 οοηάίίίοη &8 άίβίίηοί Ιγοπι α 1ιβΙ)ίίαΛΐ βί&ίβ (25*5). 
Οί. 2, 41, 2. Ιί 1)βαΓ8 βίβο ίη Ρ. ίΐιβ ββηββ οί *ηΐ0Γΐ)ίά βίΛίβ', π. 38] Ν0ΤΕ8. 227 

\ο ι^ΜοΙι ϋ ραββββ \ί^ αη β&β^ ^τ&ηβίϋοη (βί. ηοίβ οη 2, 70, 6) : 
&ηά αίβο οί ' άβοίαιη&ϋοη '. 
38 1. ιηο$...καΙτ£ιατρ^φ. Ρΐβοη&βιηβ Ιίΐ^θ ΙΜβ οΙι&Γαοΐθήζθ 
ϋιβ βί^ΐθ οί Ρ. 8ο τίί» καΧ $μΙ τί ίη § 4 ; ιτβρί ταύτα καΙ τ/οόί 
τοΰτου ίν, 5, 4, 3 ; ^Ι κ€φαΚσΙου καΙ δια βραχέων, 1, 65, 5. 

κατά ιτάντων. ϋ ίβ βΗηρΙθβΙ; ίο ία^β ίΐιίβ αβ αη θχαπιρίθ οί 
ΰΐ6 1186 οί κατά ίοΓ βχίβηϊ ογ ταη^θ οί &η α^1^οη -^^Ιιίοΐι ίβ 
οοιηιηοη ίη Ρ. Βηά Λθ Ν.Τ. Οί. ν. 5, έσκ€δασμένοι κατά τη9 
χώρα$ (1, 17, 10) ; έξη\θ€ν κα& οΚ•η^ τη$ τεριχώρον, I^η^β 4, 14. 

2. χώρας καΐ ιτ6λ€ων. ΡΙηίαΓοΙι (Ατ&ίηβ 9, 4) ηοΐιββ "^ϋι 
βρβοί&Ι θΐηρίι&^ίβ ϋιαί ίΐιβ οίϋββ οί Αβίιαία τγθγθ βιη&ΙΙ, ϋιβ βοίΐ 
ροοΓ αηΑ Βο&ηίγ, αηά ίοΓβί^ Ιχ&άβ άΐβοοητα^βά 1)7 ίΐιβ '^^αηί οί 
1ΐΑτΙ)θΐιτ8. *'Τ1ι&4 ηαποτ7 Ηηβ οί οολβΙ; — βοιηβΐιίιηββ ρπβΐώιβ 
ίηίο ίΐιβ ίοΐάβ οί 1;1ΐθ χηοηηύ&ίηβ, αηΑ βρΓβ&άίη^ ίΐβ βιη&ΙΙ 
τϋΐα^θ 8ί&ΐ68 1)6η6&1;1ι ίΐιβ βΙιβΙΙβΓ οί 1;1ιθ -^οοάβ, βοιηβϋιηββ 
τβάηοβά ίχ) & βίήρ οί 1)6&β1ι \)γ ίΐΐθ ρτββΒαΓθ οί ίΐιβ ξτβο,ίί ιηοαη- 
ίαίη βρητ8 αάγ&ηοίη^ ρβτβιηρίίοήΐ^ 1)6ΐιίηά — ^ΐί^αβ &11 ίΐι&ί οοηβϋ- 
4αίθά 41ιβ ροττβΓ νΐιίοΐι 8ποοβθάβά 4ο 4ΐΐθ βυρΓβιηίΐ07 οί Αίΐιβηβ, 
I^&^6ά£ΡII1οη Ληά Τ1ΐθΙ)β8." βίτ ΤΗοβ. "ν^^ββ, ΕχοητΒΧοη χη ίΊιε 
ΡεΙοροηη. π. ρ. 235. 

οΐ Ίτάτριον 4ξ άρχηβ.,.ταΰτην, * Τΐΐθ^ ν1ΐ08θ ϋίΐβ *ο ίΐιβ η&ιηβ 
ύϊβγ Ικ)Γθ \7843 άβπνβά ίΓοιη Λβίτ ίοΓβίαίΙιβΓβ οί οΐά.' 84ΓίΐΙ)ο 
(8, 7) Ι6Ρ6&48 4116 4Γα<ϋϋοη&1 αοοοαηί 4ΐια4 4Ιΐθ β&τΐγ η&ιηβ ΐί7&8 
λΙ^ιαΚεΐς, &οιη 4ΐΐ6 ηαττο^ 84ήρ οί Ιο-^ΐαηά οη 4ΐΐθ οο&84 ινίιίβΐι 
4ΐΐ67 οβοηρίβά, οΐι&η^θά 4ο 'ΊωΡ€$ &β ίην&άθΓβ ρυβίιβά ίη ίτοιη 
4ΐΐθ Ε&84, αηά 1α46γ 4ο *λχαιοί ττΗβη 41ΐθ ίοηηβΓ πι8.β46Γ8 οί 
Ι^αοοηία τβίίτβά ηοΓ41ΐ'ν?^ίΐΓά ηηάβΓ ρΓβββατθ ίτοιη 41ιβ Βοπ&ηβ. 
Τΐΐθβθ ΑοΙίΛβΛηβ ΐί^βΓβ τβ^ιΛθά αβ Φθα2ται. ογ 4Γ&οβά 4ο β&ΓΐίβΓ 
Ιιοπίθβ ίη ΤΙ1688ΛΙ7. 

({ρ€ταΐ$. Έχ66ρ4 ίη 4ΐΐθ ρίοίατββ οί Ποιηβήο 806ί647, ^Ηβη 
ϋιβ7 Ιιβίά 8^117 ίη 41ιθ Βοα4ΐι οί 4ΐΐθ Ρβίοροηηβββ. Τ1ιβ7 Ιοη^ 
Ιιβίά αίοοί ίτοιη 41ιβ Οΐ7ηιρί&η οοη4β848 ίτοιη 41ιβίΓ &νβτΒίοη 4ο 4ΐΐθ 
Ι)οτίΛη ΓΕΟββ. Υθ4 4ΐΐθ θη4βτρΓί8β οί ί48 οο1οηί848 ίη 4ΐΐθ βΛΓΐ7 
β6η4πτί68 ΤΤ&8 ΓβηΐίΐΓ^Μβ, ^κτίιβη ί4 4τ&η8ρ1αη46ά 148 Ιοβαΐ η&ηΐ68 
(6.^. ββΐίηηβ, 0Γ&41ιί8) 4ο Μ&§^α (}τ8.66ί8,. 

3. 'Αρκά8ων. Έ&τΐ7 4Γ&άί4ίοη8 ροίη46ά 4ο α "^άβ 6χ46ηΒίοη 
οί 41ΐ6 Ατοαάίβιιβ ίη 41ΐθ ΡβΙοροηηβΒβ -ν^ΐιβη 4ΐΐ67 86η4 41ΐ6ίΓ 
οοΐοηίββ αβτοββ 4]ΐ6 ββ&β. Βη4 Λτ^οΗβ, Αοΐιαία, ΈΗβ βββηι 4ο 

15—2 228 α^ΟΤΜ, [π. 3& 

]»»νβ ^ονη αϊ; Ι^βίτ θχρβιιβθ &ιΐιΑ βοο^ηβά ίΗβηι ^ο ΙίΙιβ πιοιιβ• 
Ιί&ίηβ ο£ ϋιβ οβη^τβ, ττΐιβτθ ίΐιβιβ ι^αβ ηο Ιβτβΐ ρΐιώι οί αη^ βίζβ 
%ο Ιβ&ά Ιο τιηίοιι β^ιά οοηοθη^ϋοη. Τΐιβ &θυ6τ&1 17Ω]«8 ϋνβά 
ϋΐ6ϊ6ίθΓθ ^ριρτ]1ί, Ιιβτθ ίη ?ί11ιιβ^ Εΐ^τιρβ, Ηβτβ βΐηβ^βηηβ ιοηοά & 
ϋϋγ ^)άφ^ ΙιαόΙ βτρ^ηι ηρ ία ιιο^αο τβΐΐ^ ικΓί4βτ ΰι^η ^β ι^. 
Η&γΑ7 «η^ 7ίβ(ΜΓ0ΐΐ8 Α8 & πιοβ ϋΙΐ67 Ιοο]ε ]άηάΐ7 Ιο ϋιβ βοΐάίβι'β 
Μ% 9^'^» ^ *ύ1ΐ6 9^^ οΙ ΟτββΟθ', ΒΜΓΥθά οϋβιι ββ ΐηβΤ0ΒΙΐατί68 
μι η6ίβ];ιΙ)09ηΒβ 1&Ρ48: ^η.^ έΐϊί^ ϋβνβτ οοΒΐΙ>ίιι«Α ίοτ αη^τ 
ηαΜρη&Ι εηΙίβΓρήβθ, ^4 ^ αϋβιηρΐ; »( αηίοη ντίιβμ Μβ^ 
1ορο1ί9 ν&9 ίόιιηάβάβωιΐθ (οο \α,\Ά αηέΐ ν&β βΙιοίΓΐΐ-Ηνβά. 'Αρκάβη 
μαχιμί^τατοί Έλλ^να^ν Ύ€ρ6μξΡ0ί ΙΒΙφ έρίαί'ησοΛ^ μ^ ονδένα^ έτέροα 
Β^ σνμμβ.χουρτ€$ τολλον», 89ίά&8 ι^ρ. 0θ]ϋτΐ8 ΡβΙ, 1. 184. 

Λακώνβιν. δ^ιι^ΐχ) 8ρ9θ3^ ο£ ϋιβ Ηιιιιάΐθά οίϋββ οί Τιλοοπϊλ, 
ν^βΐι Ιι&ά άψίηάΐθά ίηΙο 30 ρ9<;ΐ7 ^οι^ηβΐιίρβ ίη Ιιίβ ϋιηβ (θ, 4, 
11). Λϋίβτ ίΐΐθ ροης^μοβ^ οί Μβ889η|& ΙΗθ βοαΰιβηι 1ι&1ί οί ΰιβ 
Ρθ1οροηηβ86 ι^αβ τιηάθΓ Βρ&νΐί^ Ιοιφ^ρ. 

ονΒ^ ιταρά μικράν νν.» \ί^ 6Χ€βΐ8 \ 

ανΖραγιΛία$, βί. Χθΐ^ορΗοη, άβ Γβρ. I^&ο, 13, 5, Αακβ&κ^ 
μονίουί μόνοιη τψ 6ντι Τ€χνίτα$ τώΐ' γο\€μμ^^ρ, 

Τΐιβ Ατβαάί&ηβ, 1)]:&υθ αβ ϋιβ^ ^βτβ, ττθγθ Ιβββ ββϋΗβοηβοίοαβ, 
&ηά &ρρβ&1 ναβ ββΐάοια ιη&άθ ίο ΰΐθ ρρίήύ οί ϋιβ γ&οθ β» & 
ψΐιοΐθ, αβ "^^Ιι^ Χι^οοιηβάββ έν4ΐΓ\ησ€ φρορημαίτοί τού9 *Αρκάδαί, 
Χέ^ων ώ$...τ\€ίστον τώΐ' ^ΕΧληρικωί^ φΰΚοψ τ^ Αρκαδικοί^ €(ιι καΐ 
σώματα εγκρατέστατα Ιίχοι. 8ο ίΒ8ρίτίηβ> "^β Γβ&ά, ιν&8 (Μβ 
ΐ^€ΐ(ΐΓ688 Ιιΐι&ί ι^Ηβη ϋιβ7 ψ&α,ί ίοιίΐι Ιο '^ΑΓ ου ρυξ^ ου χειμ^^ <μ 
μ•ζκο$ όδοΰ^ ουκ 6ρη δύσβατα άίΓ€κύ\ν€ν αύτούί (Χβη. Ηβϋ. 7, 
1, 25). 

οΙο( τ€. Ιηβ^θοςΙ οί Ι^ιβ «^ϋβτ ηββ ίοΓ β^ηββθ οτ αΜΗ^χ, 
ΡοΙ^Μηβ οίύβη τΐΒθβ οΓοχ 1}θΰι ^ΰι αηά ^^1ιοα& τ€ ίο βιριβιβ 
Γ6αάίηθ88 ΟΓ οοηββη^. 

4. €ΰδοκον<Γΐν. Τΐιίβ ι^οΗ οί ΙίΛβτ ηβ&ββ ίβ οίΐβη ίοτιηά ίη 
Ρ. ίη ϋΐθ ββηβθ οί * 8^πίθ806 * -^ϋι λ άίΛίγβ ο&ββ, ογ ^ϋι ϋιβ 
ρΓβρ. έν &Β ίη 84; Μαϋΐι. 8. 17, ογ νίΐΐι α ρ&τϋοίρίβ. 

ΊτοΚνηίαν, Τΐιίβ 4θΓΐη Βββιηβ 4ο οονβτ (1) Ι^ιβ ρατθΐ^ ίθάβηΐ 
ίηβίϋυϋοηβ βαοΐι &8 (Ηθ οοιηιηοη Α88θζιι1)ΐ7, θβηαίβ αηά Μ&^ 
1;γ&4θ8, (2) ϋΐθ ήςΐιΐβ οί ίη46ηη8χτί{^ςβ 8ΐιά &ο4ΐιί8ί4ίοη οί Ι&ικίβά 
■ρτο]^τ\;γ, >^1ήο1ι ίΐΐθ Βοιη&ηβ βχρΓθββΙ^ ίθΓΐ)&άβ αίΐιβιτν&πΐβ 
(Ρ&ιΐ8&η. 7, 16, 9), (3) ύίβ ίβηάθηο^ 4ρ μηϋοηΐλί^^ οί ΒεραΜίβΑη II. 38] ίίΟΤΕΒ. 229 

%31>θ» νΜ^ Μιίΐά ύοβζίβϊ Ιιοιτβτβτ ι^ϋι βιιιοΙι τμ^θ^ οί Ιοοιώ 
οπβίοιηβ αηά οΜοββ. 

§. ιτρό#^γ4»^ι^. Οατϋτιβ άίβϋΒ^πιίβΙιύβ ίοατ ηβοβ οί ϋιβ 
η!»ηθ, Ιθγ (1) Ιί^θ β^ήρ οί οοαβΙΙ οηΐ7, (2) ^ΐθ β&ιηβ 4ο§β1;}ιβΓ τή^ϊ 
Οοήή&, ^ίθ7(Μΐ Αοά Ρΐιΐιαβ^ (3) ΙΙιθ νΐιοΐβ Ρβίοροηηββθ, (4) 
ϋιβ Ι&ΙβΓ Βοιϊαίή ρι^ονίηόβ, ν]ιί<ύι ίηοΐαάθά ΝοΓίΙιβτη Οτθββθ &η«ί 
Τ1ιβ8ί»&ΐ7 {Ρ€ίο/ρ, 1. 419). 

¥ίχηιτ. Ρ. 11Ι36Β ϋήβί τί'ΟΓίΙ 111 *νο άίβθΜηί ^τΛχβ : οηβ & 
1οοΒ6# 2ϋι^ α Ιο^θΓ θθηββ; όί ϋι6 ο^ύββ Ιίο ττΐιίβΐι χαβη ίη Ι^βίτ 
ί^ΟΓ&ηβθ στ ΙΐθθάΙβββηβΒβ ι^βτ βΫωι^β Ι^τΐήοΐι θβρβηΰί οη πιορ&Ι 
ο&ηβββ ίοΓ νΐήόΐι ίΛΐθ7 <^Γβ ίββροηβ&ΐβ (ίνα μτί τηρ τνχην Χέ^οιη-α 
/»6ροι^ μΛκαρίξωμχν τού$ κρατοΰρ'^ΐΐί άΚ^ωί /(α0άΐΓ€ρ οΐ μάτακκ τάρ 
άρθρω^ωρ, αλλ* βίδότβ» τ'ίίι αληθέΐί αΐτίοί ίταα^ωμίρ κατά λόγοι» 
τούί 'η^ονμέρουί^ 18* Ιΐ, 5) ί ^ο* Ιΰοίθ £Τ6ς[ΐΐθηίΐ7 ^1ιβ ίβπιι 
ίιηρϋββ α Βαΐίης ΡΓοτίάβηοβ {τύχη *€»οΰργο9 κοί τ^χρική) ντϊύοΐι 
οίΐβη νοϊΐω ίη νβ^β αΙ>ον6 οτοτ ^βη {άέί τοθ* ή τύχη τά μέ'/ιστα 
^ωρ ττρν^μΑτίΟΡ ιταρά \6*γθΡ €Ϊωθ€ κρίραρ, 2, 70, 2), ϋιυβ ίηιβ- 
(τ&ϋη|; Ιιτιιήαη "ρΪΒΛβ {ν^μορ μ€ρΙδα τφ "ταραδόξφ, 2, 4, 5) &η€ΐ 
€Λϊ8αϊφη^ ίήβ βοβΓββ οί ίΐΐθ ^Οίΐά'β Ιιίβΐιοι^ (ώ&αν€ΐ ΜκαίΡονοίψ 
κέρύ.1 τάρτα τά «ίατλ τ^ όΐκονμέρηρ^ 4« 2, 4). 

ΡοΓ Ιϋιίβ Ρ0Ϊ76Γ Ηθ 1ι&8 ο^Ηθίτ 11&Η168 αότάματορ, ^Ιμαρμέρη, 
δαιμόριορ^ 08 -^^βΐΐ &8 το θνΐορ, ^εέ*, στ θ€οί: \>τΛ 1ΐθ ιηβ&ηβ ηο 
1)1ίη€ΐ ί&Ι&Ιϋγ, 1)τι^ α Ρτοτίάβηοβ ι^ΐιίβΐλ άβ&ΐβ ^αβΐίοβ (έκ€ίνοίί 
μ^ρ έτέθηκ<Ε τηρ ά.ρμ6ξ^ονσαρ δίκηρ.,.κάλΚκττορ ύπόδαΎμα τροί 
ίΊΓΟΡόρθω&ίΡ^ 15, 20, 5), 1)η&ς8 άοντη ΐϋβοΐβη^ οββηάβτβ, αηά 
β&Υ68 ^θ Ιιβίρίθββ ίά ΰιβίτ 6X|«^θIηθ8^ ηβθΑ (40, 5, 12). δαίά&β 
βτιηιβ τίρ ΰιβ ιη&ίΐβτ τύχη Ιταρ "ΕΚΚη^ΐρ Ατρορόητοί κόσμου 
διοίκησα... οΐ δί χρΐ4τηαροί θβορ ομολογούμαι δίθΐκ€ΪΡ τά νάρτα καΐ 
ΏοΧύβΜί φησίρ, 

ι*6«τ κα^ά λ^ν> ίΜςοβιιϋ^ ίη Ρ. ίοτ ύί&ίϊ Ύτϊήοή Ψβ βζρβοί; 
ΟΓ Ιιορό, αηά "^^όΐι βίβθΐηθ ^βΓθίοΓβ ίο ^ύΐη ονΛ χβαβοη&Μ^, αβ 
τά ταρΑ, λ6γοτ ίβ * ίή& τίηΐόι^θβθβιι * ι^ΜοΙι 1)αΜ68 ο&ίοιιΐ&ϋοη. 

6. (οΓηγθρ<<ί«, ΐΜθά ίοΓ «θςια&ΐϋ^' ββηβηιΐΐ^, 1^8 ίη Ηάΐί. 
δηΧοΐ δ^.,,-ίί ΙσηγορΙη ώ$ έστΙ χρήμα σνουδαΐορ (5, 78, 1) οί Λβ 
γοχύ^ ά6Μ66ίαθ7 οί ΑΙϋβηβ. 8ο Ιοο ι^αρρησίά ΒΪΛΆάΒ ίοΓ 
' 1ίΙ>6ΐΓ«7 ', ϊ% ϊ)€Αη^ ^αταβ^θήβ^ο οί ϋιβ 1»1^ϋνθ 0γ66]^8 ίο 1&7 
αηίς^τιβ β^βββ οη 1;1ιβ ήφΪΒ οί 8ΐ>6θο1ι. ΛτίβΙοΙΙθ ι^οΐά πββ ίήβ 
ντίάβτ ίβπηβ Ισότψ Βηά ί\€υθ€ρΙα (οί. Ροΐ. 6, 4) : ΙΗβββ ίντο 230 Ν0ΤΕ8. [π. 38 

ϋ&ΙοΙινοΓάβ 1>6ίηβ ίιηρΙίθΑ ίη βοιηθ ίοηη ογ οϋΐβτ ίη ιηοβ^ οί ϋιβ 
άθύηίϋοηβ οί άβιηοοΓαο7. 

δημοκρατία* άλ. Ιβοοταϊββ αηά ΡοΙ^Ηαβ ηββ ΰιβ Ιβπη 
&1ΐ7&78 ίη α ^οοά ββηββ, 1}τι^ Ατίβίοϋβ αβββ ΊτοΚι.τ€ΐα ίη ϋμβ ββηββ, 
αηά δημοκρατία λβ α άθ^^ταάαΐ^οη οί ίΐ;. ΤΙίθρι&οϋβ&Ι βύαΐίθβηλβη 
ϊοοίε ύίβ οοηηηοη Ιοη^ηαςβ οί ίϋίβίτ ά&γ; ϋιβ ρΜοβορΙιβΓ 
άίβΐίΐάη^; βποΐι ίοηηβ οί ρορτιΙ&Γ ^[ΟΥβηπηβηϊ β^απιρβά & 1>αά 
ηιβ&ηίης οη ίΙ;, αβ άίά Ρ1α1;ο. Τΐιβ Ιβα^θ ι^αβ α άβηιοοιαογ 
ίη ρΓίηβίρΙθ, βίηβθ ϋΒ βογβτβί^ ρονβΓ ι^&β γββίθά ίη α ραΙ>ϋβ 
&886ΏΐΙ>ΐ7 ίη -^Ιιίοΐι βνβτγ οίϋζβη Ιιβ^Ι 6ς[τι&1 ήφί ίο βρβ&ΐί αηά 
νοΐβ: 1)111 ίινο ίηιροΓ^αη^ Ιίηήύαϋοηβ πιαβί; 1)θ ^βρί: ίη νίβ'ΐ^, 
-^^Μοίι ίοΐΐον ίτοΏΐ 1;1ιβ ατθ& οογβιβά \)γ ϊ]ιβ Ιβα^β αηά ϋιβ 
αΙ>86ηο6 οί & ΐ6ρΓ686ηί&ϋΥθ β^βίβηι. (1) Τΐιβ Α886ηιΙ)ΐ7, πίθβϊίηβ 
ΤΛτβΙγ &8 α άίά, αΙΙογΓθά ί&ι πιογθ ροινβΓ 1κ) χβηιαίη ίη ϋιβ Ιι&ηάβ 
οί ίΐΐθ οΐιίβί οΜοίαΙβ 1;1ι&η -^αβ ηβυ&Ι "^Ι;!! Οιοβίε άβπιοοι&άββ. 
(2) Τΐιβ ροοΓβΓ βΐ8,8868, ^Ιιο ΥτβΓβ ββΐάοηι &1)1θ ^ο βρβηά ίίηΐθ &η€ΐ 
Ώΐοη67 ίη ΪΓ&γβΙΙίηβ; ίο ίήβ άίβ^αηύ ρΐαοββ οί αΒ86πιΙ}ΐ7, Ιβίϊ 
ροΐίϋοβ ο1ιί6ΰ7 ΐ!0 (Ιιβ ινθϋ-ίο-άο βχοβρ^ ίη ατ^βηύ οτίβββ. Βηϊ 
Ροΐ7ΐ)ίη8 1^70111(1 ηοΐ ιβ^αιά ύΐιββθ &3 άτατνίίαβίίβ. II; πι&7 ^ ^ο 
ηοίβά ίΥι&ί βοηΐθ οί ϋιβ Ι&ίβΓ πΐ6ηιΙ)βΓ8 Ιίΐεβ Μβς^αίοροΐίβ, απά 
ρβΓΐι&ρ3 Οοήηΐίΐι, Η&Α 8ηΙ)]6θ1; άί8ΐΓί6ί8 ηηάβτ ϋιβηι; 1}υ1; ϋιβ 
Ιβα^β Γββρβοΐθά Ιίΐΐθ Ιοο&Ι ήφϊΒ οί ί^β ηΐ6ηιΙ)6Γ8. 

7. τινάς |ΐ)ν 4Θ., β.^. 8ίθ7οη, Οοιίηΐιΐι, Α6$ίη&, Ηβηηίοηβ. 
Οί. ΡΙυίΛΓοΙι, Ατ&ίαβ 34. 

(τνν καιρφ, η6&τΐ7 βςη&Ι ίο έν καφφ, Τΐιβ σώ^ οί ρο6ΐτ7 
αηά Ιΐΐθ β&ΓΐίβΓ Ιαη^α^θ ίβ Ιϋΰβ η86ά ίη ρΓ086, οϊή,βτ ϋιαη ϋι&ϊ 
οί Χβηορίιοη, βζοβρί ίη οοηιρο8ίϋοη &ηά ίη ίάίοηιαϋο ρΐιι&βββ. 
ϋ8 ρΐαοθ ί8 Ι^α^βη \>γ μετά αηά αμα, ίο ψϊύόία. Ρ. αάάβ 6μ6σ€ &η(1 
άναμίξ, 

4θιλοντην 866ηΐ8 (ο Ιιατθ 1)β6η &η Ιοηίο ίοηη β,ί Ιιοηιβ ίη 
Η6Γθ€ΐο1;η8, α8 1, δ, 3; 6, 25, 8; Βηά 1>οιτονθά 1)7 ΧβηορΗοη 
(Μθηι. 2, 1, 3). Τ1ιαθ7άίάβ8 1ι&8 4θ€\οντί αηά ίθ€\οΡτηδ6ρ, ΤΗθ 
οοηηηοη άίαίβο^ ιβγβτύβά ίο ίήα οΐάβτ ίοηη, ίί ψβ ηι&7 (πίδ^; ϋιβ 
ΥβίίοΛη Μ8. οί Ρ. 

αΙριηστ((«, * ρ&τϋβ&ηδ *. Ρ. Ιι&8 αΧρ€σίί ίη Ιΐΐθ ββηβθ οί * γατίγ 
8ρίΓί1ί\ 1)ΐιΐ! άοθβ ηο^ ηββ ϋιβ υθγΙ) αίρετίΐ^ω ίτοηι νΜοΙι ϋιίβ 
8αΙ)8ΐ. ίβ ίοηηθά. Οί. 8ύ Μ&ύϋι. Ιδού 6 ναΐί μου 6ρ ^ρετίσα 
(12. 18). π. 38] ]!ίΟΤΕ8. 231 

ινδοκιΐν. Τβΐ; δρατία ι^αβ ηοϊ 1οη§; οοηΐιβηί, &ηά ίΐΐθ αϋβιηρί 
ϊο <χ)6Γ06 "^^αβ ίαίαΐ. 

8. οΰδ^ν ιτλ€ον^κτημα, ' ηο ρήνίΐβ^θ ' : γ&ϊ βοηΐθ αΠοναποβ 
ιπαβί; 1)6 χη&άβ ίοτ ΙΙιθ ^Ι ίΐι&ϊ β&οΐι οί ϋιβ ρθϋ^ ε\χΛ&ά οί οΐά 
Αβίιαία Ιιαά βςηαΐ νοϋη^ ρο'^βΓ ίη ίΐΐθ ίβάθτ&Ι &886ΐηΙ)ΐ7 ινίΰι 
Οοηηϋι ΟΓ 8ίβ7οη. ΑηοΙΙιβΓ ροββίΒΙθ ς^θτ&ηβθ οί Ιιοΐάίη^ ίΐΐθ 
Α88βιηΙ)ΐ7 α1ΐ97&}Τ8 αϊ: ΙΙιθ άΐβίαπύ Αβ^οη ι^&8 Γβιηβάίβά \)γ 
Ρΐήίοροθΐηβη, Λΐιά ΙΗβη Ιιΐιβ^ πιβ* ίη βνβΓ7 οιϊγ οί ΙΙιθ I^βΛ^θ ίη 
Ιτιτη. Νο οΰιβτ βί&ίβ οί Ι^ΐθ οΜ νοΓίά βββπιβά 1;ο (Ιιίηΐε οί 
αηηβζ&ϋοη &3 οί &η}τ ν&ΐιΐθ "^Ιΐιοτιΐ; βοηιβ βρββί&Ι ρΓΟ&ύ ίο Ιΐΐθ 
66ηίΓ&1 ροινβτ. Τΐιβ ήναί Ιβ&^β οί Αβίςΐία Γβββιγβά βΙΙ γθ&Ι 
ροΐίϋοαΐ ρονβτ ίη ίΐιβ Ιι&ηάβ οί ίΐΐθ οΐάβι πιβηιΙ)6Γ8 αί ϋιβ 
ββηΐτβ, θχΐ^βηάίος Ιίϋΐβ πιογθ ίΗαη ρΓθ1;βοΙ;ίοη ίο ίΐΐθ τββί. 

Ισα δ^ 1^άντα...1^ροσ'λαμΡανομ^νο^$, * ρπΐιϋης; ΐΐΐθ ηβι^ πιβηι- 
1)βΓ8 8.3 11ΐ67 οαπίθ ίη ςηίίβ οη ίΐιβ βαηΐθ ίοοίίη^ *. 

Ιιηβολήβ, ίτβςυβηίΐ^ πββά \ίγ Ρ. ίοΓ 'βηΙ^Γριίββ* ογ * αίπι », 
ΐη -ν^ΐιίοΐι ββηββ ίί οοοατβ αίβο ίη .Τ1ιτιβ7ά. 3, 45, 5. IX ίβ 
βοηηβοΐιβά ^ίΐι ίΐΐθ ηβο οί έττιβάλλεσθαι^ * Ιο αρρΐ^ οηβββίί ίο \ 
* Β,ϋβπϊρϊ * ; βο ροββίΜ^ ίη 8* Ματ^ 14. 17, ένφαΧώρ ^κλαιβ, νβ 
ΐη&7 Βτιρρΐ7 εαυτόν οτ Ζιάνοιαν, 

σιη'€ργοΐ9. ΙΌγ ϋήβ ρβιβοηίβο&ίίοη οί. ίΐιβ ηΧοτγ ίη Ηά*. 
οί Τΐιβπιίβίοοίββ οοηιίης; -ν^ίΐΐι ί^ο ^βαί άίτίηίϋββ ΊΙαθώ αηά 
*Αρα/γκαίη ίο Αηάτοβ, νΐήοΐι -^λβ 8ΐΓβΛ€ΐ7 οοοηρίθά \>γ ίΐιβ ίντο 
ρονβΓβ οί Πενίη &ηά *Αμηχανίη, 8, 111, 2. 

ψίλανθρωιΚφ, * Μηάΐ^ βτηιραίΐι^ ', Ιίΐεβ ΙΙΐθ * ίταίβηιίίέ * οί 
ιηοάβτη ά6ηιοοΓ&β7. Οί. ηοίβ οη 2, 70, 1. 

9. άρχηΎ^^ *^<^^ αΥτνον. Τΐΐθ Αιβί ίβηη ΙιοΑ 1)6βη τιββά οί 
ρίΐιβτ ίΐιαη ρβιβοηβ αβ 6&τΐ7 && Εηήρίάββ, κακωρ άρχη'^ον 
έκφαΐν^α \ίτγον (Ηίρροΐ. 881), Ληά 1)7 ΡΐΛίο ΐί^ΐιο 1ι&8 1>οί1ι 
Ιβηηβ οί ίΐιβ ίβχί, αίτων καΧ άρχη^γόρ έΙναι τό ώθονν, θΓΕί. 401 ϋ. 
Ρ. Ι6ρ6&ΐ6άΐ7 οοηιΙ)ίηθ8 ίΐιβηι ίη ίΐιβ ίηνβτίβά ΟΓάβΓ. 

τήν ύιτάρχουσαν. Ν&1)6Γ ρΓοροβββ ίο ίηββιί νυν 1)6ίθΓ6 ύττ. , 
ινίιίοΐι ΤΓοηΙά 1)β ιηοιβ ίη Λοοοιά&ηοθ νίίΐι ίΐιβ Βί7ΐθ οί Ρ. 
βίββ'^ΐιβιβ. 

€νδαιμον£αν. Ρ. Γβίβτβ ίο ίΐΐθ βίαίθ οί ί1ιίη^8 Ι^βίτνβοη 196 
&ηά 167 Β.Ο., "^^Ιίθη Ιιβ αηά οί1ιβΓ8 ινβΓβ άβροΓίθά ίηίο Ιί£ΐΐ7. 
Ηίβ ήτβί ρΐ&η νω ίο 'ϊττίίθ ίΐιβ 1ιί8ίθΓ7 οί ίΐιβ 63 7βΛΓ8 βηάίη^; 
•νίϋι ίΐιβ γίοίθΓ7 οί Ρ7ΛηΛ 168 β.ο., &ηά ίΐιοη^ΐι Ιιβ ΛίίβΓναΓοίβ 232 Ν0ΤΕ8. [π. 39 

βχίβηάβά Ιήβ άββί^ ίο 14β β^. ΰιβ ΐΜίς^ϋη^ ίη ΰιβ ίβχί ΙμΙοπ^ 
ίο Λθ Δγβ* άτΛί* ο£ Λβ νοΛ. 

10. ιτροαλρέιΓηκ. Τΐιίθ ί&γσιχτϋθ ίβηη οί ΑΗιίοϋθ ρΑββββ 
οη ίτοιη ίΐιβ θϋιίβαΐ βθηββ ο£ * ίη1»ηϋοη * Χο ύϊίΧ οί * Β(α1β 
ροϋο^τ * ίη Ρ. 

1$(«»μα, * οΙίΑτ&βίθτίβΙίο \ & 1&(^ βςαίν&ΐθπί ίοτ Ιΐιβ Ι^νίτΓψ οί 
Χβηορίιοη &ηά ΡΙαίο. Ιί &ρρ6&τ8 ίη Βίοη^βίαβ Η&Ηο. &8 ϋιβ 
* ίάίοπι ' οί ^ρταπιηιατί&ηβ. 

11. 8τ τ| καΐ διΰτιρσν, * & βίαςίβ οϊ ρβιΐι&ρβ λ βββοηά ', 
βςαίναίθηί 1κ) * οηβ ογ \^ο '. : ΙΗβτβ ίβ & Ιί^β ηββ οί 9€ύτ€ρ» 
ίη ρΐαοβ οί διίο ίη 3,. 108, 4, ούχ ίτ οό5ί δ€ύτ€ρον, καΐ ιτΧεΙω ί* ίτ 
€νρο4 ητ αίτια, Οί. &180 Ι^η&ί. Έρ. λά Έρΐιββ. 5, έρόί και 
δευτέρου τροσευχη, 

30 1. κατά... κατά. Αη θζΐΰηάθά ηβθ οί ίΐιβ ρτβροβίϋοηβ, 68• 
-ρβοΪΛΪΙγ οί κατά, οΙίΑΤΛοΧθήΒβΒ ίΛίΘ βίγΐβ οί Ρ., ΒΧίά. ίίβ ιορβϋϋιηΐ 
ίη 6χρ1&η&ίοϊ7 ρΙιταββΒ Ιίΐ^β ϋιίβ ίβ λ οοπηηοη ίοηη 'ντϋΐι Ιώη. 

τψ μιγάλην * Ελλάδα. ΤΜβ ηαηΐθ βββπιβά ίηβϋήβά 1)7 ΰιβ 
'^ίάβ βχίβηί οί Χβτήϊοτγ "ή/Αά ίη 8τιι)^6ο1^οη \}γ ύί& Αοΐιαβ&η βηά 
Βοή&η βθίίίβηίθηίβ ίοηηθά ίοτ^&τοΐβ ϋαβ βηά οί ϋιβ 8(11 οβηίιχτγ 
Β.ο. ίη ίΐΐθ βοαΐΐι οί Ιϊ&ίγ, ΤΤηΙίΙεθ ηιοβΐ οί (Ιιβ Οΐ6β1ς βοΐοηίβι 
ύιβγ αρτβΛά α οίνϋίζίη^ ίη&ηβηοβ ίοτ ίηΐ&ηά, αηά ηιΐβά ονβι 
ι^άβ άοηιαίηβ ίβηαηίβά 1)7 Οβηο1;τίαη 1;ηΙ)68. 

τά <Τνν^ρια των Π. Τΐιβ ^ννέδριορ οί ΟΐΌίοη, οορίβά 1)7 ϋιβ 
ηβί@1ιΙ)οηήη^ βϋίββ, -^αβ ϋι^ β&Γΐίοβί Ιαιοτνη βχ&οιρίθ οί & 
βοηββηταίίγθ €]ηΙ>. Τονατάβ ϋιβ βηά οί ύίβ 6ΰι ββη«ιιΐ7Β.α 
Ιΐΐθ Ρτΰι&^οΓθαη ίηΰηβηοβ βρΓβαά Γ&ρίάΐ7 (ΙιΐΌα^Ιι Μ&^ιηβ 
θΓ&βοίίΐ. II» ηΐ78ϋο»1 ίβτνοηΓ, ιιβοβίιίο π^οητ, Λπά 1οί*7 ϊηοπιΚ47 
ίοιιηά ητπηβτοτιβ &ά]ιβτ6η1;8, 68ρ6θία1ΐ7 &«ηοη§; (Ιιβ ηιΐίη^ οίαββββ. 
Τΐιββθ οοηβίΒίβά οί Α ηοΙ}ί1ίί7 οί 1)ίτ{;1ι αηά ηοΐΐθβ, γτΐιίβΐι ιτ&β 
ηον (ο 1)6 οοηγθΐΐΐβά ίηίο &η &η8ίοοΐ'&07 οί €&ααΛ<Λβτ &η«Ι 
(αίβηίβ. δοπίθ ίητηθά ίο & ςηίβί Ιίίβ οί αίχίάγ, ιήήΐβ ίοοη 
αοίίνβ βρίήίβ οΓ^&ηίζθά ίη (1ΐ6 οίηΐ) οί ϋιβ 800 Α βοοί&Ι ρι^ρ&• 
^&ηάΑ, >γ1ιίϋ1ι τ^αβ <!οηιΙ)ίη6€ΐ ^ί1ι α βΟΓί οί ο&ηοη8 ίοΓ ροΐίί^ 
'ννίΓβ-ρηΙΙβΓΒ. Βα* ϊΐιβίτ 1ΐ7ρβΓθπίίθΛΐ ίοηββ &ηά ρτοϋά Γθβ^νβ 
βοοη ρΓοάηςβά α η&ίηη,Ι Γβαοίίοη, οί νΗίοΙν ραΓί7 Ιβ&άβτβ ιινβτβ 
ηοί βίον (ο (α](θ αοίγαηίαβθ^ αη^ ΐίη βχρίοβίοη οί ροραΐΑΤ 
πιίβίηιβί βνβρί ίΐιβ ο1ηΙ)8 β,νίΒ,γ, αηά άτονβ ΰΐθ Ιοΐ6ΐηο&( «4- 
Ιΐθτθηίβ ίηίο βχίΐβ. π. 39] Ν0ΤΕ8. 233 

2. κ%νή|ΜΤΓ6•.* Αη »|^ οί τβνοΐιιϋοιι ίοΐΐοΐ^θά. Ρσ^βτ Η&ά 
1)ββη ^ντββίίβά ίτοιη (ίβ Ιιαηάβ οί ϋιβ ρήνϋββεά οΙ&ββθβ, νΐιίοΐι 
Ιήθά (ο Γβ^ίη 1)7 νίοίβηοθ ν1ι&{ ίΐιβ^ ΥαΛ 1θ84, «ηά %ο ^θ^η8^&^6 
ϋιβ θχΐΐββ. Έοτ η6Αΐΐ7 ΒΟ ^β&Γβ ϋΐθ ηβΐι οί(;ί68 οί θοπΙιΙΐθΓή 
ϋίλ^ νβΓθ ΒΟβηββ οί βΙίΓίίθ &ηά Μοοάβΐιβά, &ηά ϋιβ &τΙ)ϋτ&ϋοη 
οί Ιΐΐθ Αοΐιαβ&ηβ Ιΐθΐρβά ρτο1)&1>ΐ7 ^ ιβοοηοΰθ Ιΐιβ \ΒχήΊΐ^ 
ΙΰΛύοΏΆ ^ΙαβΏ. ί>ά» Ρ^^ΐιιι^οτθ&η βοΐιοοΐ Γθβαιηβά ίΐβ ίηΑιιβηοβ 
ίη 480 Β.0» 

6λο(τχφον«, ίτοιη ολο; ί^ηά σχίρ6ι, νίϊάοή ίβ ίοτιη<1 ύηΐ7 ίη ' 
ϋΐθ ίοηη 4ν &χ€ρφ, * ίϋ λ τούτ \ * ίη βηοοβββίοη '. Τ1ΐ6 οοπιροαηΑ 
18 ίουηά ίη ϋΐθ ρϊοββ οί Ηίρροο^&^68 αηά ΐ;1ιβ τβΓββ οί ΤΙιθο» 
(»ϋπ8, 1)ϊΐ& ί^ ίβ Αη β8ρθοίΑΐ ίλγοηχϋβ οί Ρ* λα ϊΏύϊ% βι&ρΙίΑύίό 
(Ιιαη ολοτ. 

ώ« άν ί Ιιβτβ, &θ ίη § β, ιΐΒ6ά 6ΐ1ίρϋο&Ιΐ7» ' «β η1ί£[11^ 1)6 ηιι^τι]'&117 
βχρββίβά ', θθπΐθΐν]ι&( &8 ίη ώτ ^ 6^, ώσνερ &ν €ΐ : ί1ι« άρ \α&\οτίξ6 
Ιο βοηΐθ υ6τ1> Ιθίΐ ίο \)β ιιηάθΓβ^οοά ίη %}ιβ αροάοβίβ, 

4. τβ τούι'βνκ ιΚστΜ σνν» ΙΙ τοίφχϊ Ιιανβ 1)ββη Ιαοϋοθά, 
ϋιοπ^ΐι ίΐ; -^^οιιΐά Ιιανβ -^^βαίεβηθά 1;1ΐ6 ατ^^πηβη^, ϋήΛί ^^β ρβορίββ 
πιβηϋοηβά Ιιθγθ \7θγ6 ίοΓ ϋλ6 ίηοβ^ ρατ^ οί Αβίι&β&η βίτοο]^, &ηά 
ϋίΛ^ ϋϊβγ η&ίτιτ&1ΐ7 ^ατϋβά ίη ϋι6ίτ άίβΐτθββ 1κ> ΐίθ ηιοΐΐι^ βύα^β) 
&8 Ογθθ^ ηβα^θ βη^ββίβά. 

νρίχτΡ^Π'ων. Ιη Τ]ιηο7άί€ΐβ8, &8 ίη οίίΐαβχ Αϋίο^ ίΐιβ ηιίάάΐύ 
γοίοβ ίβ ς6ηθΓ&1ΐ7 ηβθά ίη ϋιίβ ββηββ. 

σηινιχρησλντο* Οί. ηο^β οη 4, 6, 2. 

δ. άιτώί^ντό τ* ά., * β^ο>^θά ϋιβίτ ΙίΗης ίοϊ ίΐαβ ίη8ΐίί4τιΐ3θη8 
οί*. Οί. το με^αΚάψνχον τψ^^ωμαΐωρ αΙρ4σ€ω5^ 1, 20, 7. 

μεηί τιναβ χρόνον^. Κθ^ΐ7 α 0θη1;ητ7 Ι&^βτ^ ίστ ϋιβ Ιβ&^β 
ΓβίβΓτβά ^ο βθβηιβ ίο Ιι&νβ 1)θ6η ίοηηβά α^ ίΐΐθ 1)6§;ίηηίη§( οί 11ΐ6 
4ΰι οβηίτΐΓ7 β.ο. αηάβΓ ρρβΒβτιχθ οί άαη^βΓ &οπι Βίοη7ήα8 οί 
δτΓ&οιιβθ αηά Μβ I^ηοαηί&η 6οηί6ά6^&^68. ΤΙιθ οοίη&£;θ οί ϊήβ 
ρβηοά 1)θΓ6 ϋΐ6 ύ^ζατο οί ΙΙιθ 7οηη^ Ηβέβ^Β ΒίτΛηφη^ 11ΐ6 
βθΓρβη(8 νΐιίβΐι 87ΠΐΙ)ο1ί8€ά ΰΐβ άτθ&άθόΐ Ιοββ* Οί. Ρ. I^6ηοπα&η^, 
Χα βταηάβ ^^^^β^ ιι. 121. 

Μ τ^ |κμητα£. Ίϋοβ ηοαη υγΜοΙι βΐιόαΐά 1)β ίη ϋιβ αοοηβα* 
ίίνβ ίβ αϋΓΟβΙβά ίο ϋήβ Β\ι\)}βθϊ οί Ιιΐιβ ΥβτΙ) ώρμησορ οηίβίάβ ί(8 
ονηα. οΐ&υββ. Οί. Ρΐα^ο, Έπ1:1ΐ7ά6ηι« 273 Α, ύβρι^ττ^ί διά, το νέοί 
€ΪΜαι. α ίβ οοηηηοη ίη Ρ< 

«αρακαλ^σ^ντ•* σ-φο•, *λίί;βτ ηιηϊτι&Ι ογοτΦητββ** 234 ΝΟΤΕΒ. [ιι. 39 

6. <Γν|&φρονι{σαντη. Τΐιβιτθ ίβ βγίάβηβθ'οί Α οοίη&^ οί & 
βοιηιηοη βί^ά&ιά οαπβη^ &^ &η β&Γΐίβτ άα^β &ιηοη§; Iηο8^ ο( 
ϋΐθ οίΐίθβ οί Μ&βηα Οιαθοία, άαβ ργοΙμιΙ)!^ Ιο Ρ^ηΰι&βοΓβ&η 
ίηβηθηοβ; 1)τι( ϋιίβ ν&β & ιηοηθί&τ7 ηηίοη τα^ΐιβτ ΰι&η & ίοπη&Ι 
Ιβα^αβ. 

Κροτωνιαται. Τΐΐθ η&ιηβ οί (Μβ αϋγ βββιηβ ίάβηϋβ&Ι ^ήϋι 
ϋιαίί οί Ιΐΐθ Ττττίιβηί&η ΟθΓΐ;οη&, αηά ίΐΐθ 0Γθ1»η Οο]:ί7π&, τ^ΐήι^ 
ροίη^ ίο α οοιηιηοη οή^η -^ίΐι χ6(η•ο% ΙΐΟΓίτιβ, ^οηιάιι &ο, 
Γοιιηάβά ύο^ατάβ ϋιβ βηά οί ϋιβ θίΐι οβηίπιγ 1>7 οοίοπίβ^β ίτοιη 
ΙΙιβ Αοΐιαεοη "Κήγρο^, αηδ ί&γοατθά Ι)^ ϋιβ ί6Γϋ1ϋ7 οί ϋβ βοΠ, 
Ιΐΐθ ηθίβΙιΙ>οιιτ1ιοοΑ οί α ^οοά ροΗ, αηά ϋιβ ρΓοάποβ οί ϋβ 
θίΙΥθΓ χηίη63, α ^θ^ ιαρί^γ ί^ νθ&ϋΐι αηά ηιιιηΙ)6Γ8 &η«ί 
βΐιβίβΐιβά ϋβ ροΐ7θΐ ίη 8. ΙΜγ ίτοιη Ββα ίο Ββα. II; γτ&β ίαιηοαβ 
£τ8ί 08 & ίπιίηίηβ βοΐιοοΐ ίοΓ Β,ίϊύβίοΒ υτΙιο οατήβά οβ ιβρβ&ϊθά 
ρηζββ αϊ ΟΙ^ιηρία, ίΐιβη &8 & οβηΐχβ οί Ρ^ϋι&^ΟΓβ&η ίηβπβηοβ, 
οηΑ Ιαβϋ^ ίοΓ ίΐιβ άΐβαβΐτοαβ Βϊπι^Ιβ ^Ιιίοΐι ηήηβά ϋβ 8ί8ί6Τ 
61^7) 87ΐ>Αή8) &ιΐ(1 ζΛΥβ λ ϊβΛ,βΙ Μον ίο Ογθθϊ 8ΐιρΐ6ΐη&07 ίη 
Μα^α Ογ&θοια. 

ΣνβαρΙται. Τΐΐθ '^βαΐίΐι^ απά ΙηζτιήοιίΒ 87ΐ>&ή8, οηββ Ιΐιβ 
ίοΓβιηοβΙ; οί ίΐιβ Αβίι&β&η ββίίΐβπίθηίβ ίη Ιί&Ι^, Ιι&ά 1)β6η οοπι- 
ρΐβίβΐ^ άθβίτο^θά \>γ Οιοίοη ίη 510 β.ο., αηάηο οίί^ ^^αβ ΓβΙ>αί1ί 
υροη Ιΐΐθ οΐά βίίβ ίο 1)β&τ ίίβ η&ηιβ ίίΠ 452, αηά ίΐι&ί βοοη ίβΠ 
Λζ&ϊη 1>6ίθΓ6 ίΐΐθ Ιι&ίΓθά οί ίίβ ςρτβαί ήγ&Ι; 1)αί ίη 443 Αίΐιβηβ 
ββηί οοΐοηίβίβ ίο Τΐιπτίί, ηοί ίατ οίί, υγΙιο οοηιΙ)ίη6ά -^ίΐι ίΐΐθ 
άββοβηάαηίδ οί ίΐιβ αηοίβηί 87ΐ)ατίί68. Τΐιίβ Ι&ίοΓ ββίίίβηιβηί ίβ 
ρΓθΙ)8,1>ΐ7 Γβίβπβά ίο ίη ΐΐΐθ ίβχί. 

Κανλωνκαται. Οοΐοηίβίβ ίτοηι Οιοίοη ίο^βίΙιβΓ ^ίΗ Αοΐι&β&ηβ 
ίιοπι ί1ΐ6 πιοίΙιβΓ 60ΐιηίτ7 Ιι&ά οοβαρίβά Ο&αΐοηία οη ίΐιβ ΗβΙοΓΟβ, 
ινίιίοΐι 1οη$ οΐίτηβά ίΐιβ θτιρΓ6ηιαβ7 οί Οιοίοη. 

Δι^« &|Μΐρ(ον. ΤΜβ ίβηιρίθ ν&β ριοΙ>&1)ΐ7 Γ&ίββά ίη ίπιί- 
ίαίίοη οί ίΐιαί οί ί^β Ζ€ύί Όμα^ύριοί αί Αβ^οη, ίο ^Ιιίϋΐι 
ίΓ&άίίίοη ροίηίβά »β ίΐιβ ξ^&ίΐΐθήη^ ρΐαββ οί Α^^&ηιβπιηοη'β 
&ηη7 (Ραηβ&ηί&β 7, 24, 2), αηά γτΐιίοΐι 8ίταΙ)θ ριοΙ)&1)ΐ7 ηιβηίίοηβ 
ηηάβΓ ίΐΐθ η&ηιβ οί ^Ομάριον (οοιταρίβά ίηίο ΑΙικίριοή λβ Οά 
ίθάθΓ&Ι ηΐθβίίης; ρΐ&οβ τ6 του Αιό$ £Κσοι ότου συν^€σαν οΐ ΆχοιοΙ 
βου\€υσ6μ€»οι (8, 7, 6). λνίίΐι ίΗθ ίοηη οί ίΗθ νοΓοΙ ίη ίΐιβ ίβχί 
ίη ίΗθ ββηββ οί *ί1ΐθ βοά οί ηηίοη* "ν^ΓβΙοΙεθΓ οοηιρατββ "Ομιιροι 
ίτοηι ομοΰ αηά €Ϊρω οτ άρω αηά 8θ=οοϋθθίοτ (Ερ. Ο. 120): ΛΒ 11.39] Ν0ΤΕ8. . 235 

Δ^αΐΏβΙ; ϋήβ νίθ^ιτ, ΙιονδΥβΓ, Η βΐιοαίά 1)θ ηοίθά ϋι&Ι ίη α άβοΓββ 
ο! ύΐιβ Αβίιιιβ&η Ιβα^θ οί 199 β. ο. ίη8θήΙ)θά οη α βίαΐ) ίοαηά &^ 
ΟΓοΙιοιηβηαβ (I^6 Βαβ, Γο^. Ατβΐι, 2, 6» 353) ττθ Γβαά Δια Ά/χά/κομ» 
αηόΐ Εοηο&Γΐ; βχρίαίηβ Ιιΐιίβ &8 'ίΐιβ ςοά οί ά&γ\ ίτοχη ά/Αα/κι, &η 
Αβοΐο-Βοη&η ίοηη οί τιμέρα. Ηβ βυρροβββ ϊΥινΛ ϋιβ α ναβ 
ϋΓΙετνατάβ ρΓοηοαηοβά αβ ο, αηά 1;]ι&^ ϋιβ 1&1«γ ίοηη 8ΐι§^£;63ΐ;6ά 
ϋΐθ βχρί&ηαϋοη ^γβη 1>7 Ρααβαηί&β. Τΐιβ άβϋ^ '^&β ΓβρΓβδβηΙβά 
οη ίΐΐθ ίβάβταΐ οοίηβ. 

διαβούλια. Α "ν^οιά οί ΙαύβΓ τΐ8Α£;θ οί^η ίοιπιά ίη Ρ. αηά 
ι^ΰι άίΐίβτβηΐ; βΐι&άββ οί ηιβαηίη^, &8 (1) ^1^6 ρΓΟΟβββ οί €ΐβ1ί1}6ΐ• 
&ϋοη, (2) ϋβ Γβδίιΐί! ογ ίΐΐθ Γββοίηϋοη ίοηηβά, (3) ϋιο οοη8ΐι1ϋη§; 
1)0(ΐ3Γ. Τΐιβτθ 18 ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ηο άί8ϋηοϋοη ίπιρίίβά Ιιβίθ 1)6ΐΨ66η 
ΰΐ6 ίθάβταΐ οοηςρτ688 {σύν<Λοί) &η(1 86η&1;θ (βουΚη)^ 1>τιί $. ΓβίβΓβ 
\ο ϋΐθ αοΐΐοη οί 1)θί;Ιι α886ΏΐΙ)Η68, ΙΗοα^Ιι ώιογθ 8ρ6θί&1ΐ7 (ο ίΐιβ 

Διοννο-ΐον. Τΐΐθ ηιίηοηβ άβίβαΐ; οί (Ηβ αΠίοά ίοΓοββ ηο&Γ 
Ο&ηίοηία ίη 390 Β.ϋ. 1)γο^θ ηρ 1;1ιθ Ιβεις^β, αηά αίΙιβΓ 1;1ιβ βαι- 
ιβηάβτ οί Ιιΐιβ Γββΐ; Οιούοη Ιιαά &( Ιαβίί Ιο βιιΐ^πιίΐ; (ο Ιΐιβ Ιτταηΐί'β 
ρονβΓ, 

7. β€φράρα»ν. Τ1ΐ686 ι^θγθ οί ΒαΙ>β11ί&η ταοθ. Είτβί ϋιβ I^υ- 
0&ηίαη8 -ν^βΓβ βηοοητας^οά \>γ Ώίοη78ίυ8 ϊο α^ΐΐαοίε ΙΙιθ Ογθθ]» ; 
ΰιβη Ιΐΐθ βν&ηηβ οί ηιίχθά &άΥ6η1;ιΐΓ6Γ8 οαΐΐθά Βηι1;ϋαη8 ίοηηβά 
& οοιηρ&ού ροι^οΓ ηηάβτ οουθγ οί ϋιβ ίοιβδίί γοπ^θ οί 8ί1&, αηά 
Ιοιάβά ϋ &3 ιη&8ΐ6Γ8 ουθτ Ιΐιβ οΜ οίίίββ οί ϋΐθ δοαύΐι. 8ΐίΓ&1)θ 
Βα73 οί ίΐιίβ Γθ^ίοη, νυνί.,.έκβαρβαρώσθαί συμβέβηκεν άτταντα (6, 
1,2). 

8. «ιταραδό(ο»$. Έρ&πήηοηά&8 &1; ύϊβ Οοη^τβββ οί δρατύα ίη 
371 Β.Ο. 1ια(1 οίαίπιβά ίοΓ Τ1ΐθΙ>68 δπρΓβιη&ο^ ίη Βθ6θ(ί& 1)7 ίΐιβ 
Β&ιηβ ήςΐιΐ; &8 ίΤα&ϊ οί δραιία ίη Ι^&οοηία. ΤΙιθ 8ρ&Γύαη8 Γβ^ 
([Οτάβα ίΐιίδ &8 αη ίη8ηϋ β,ηά άβββ,ηοβ &ηά ηιατοΐιβά δΙίΓαί^ΙιΙ; 
ηροη Τ1ΐ6ΐ>68 ίη ίΗθ οοηβάβηοβ οί 8ρββά7 γίο1;θΓ7, 1)α<; ΐΗθ 
ΐΓϋΗ&ηί Βίτ&ίοζγ οί Ερ8,ηιίηοηά&8 αί I^6ι1^^^α ΓουΙβά ίΐιβ ηιΟΓβ 
ηηπίθτοηδ ίοΓοββ οί ίΐιβ 8ρ&Γΐ)αη8 αηά οαυββά υηίγβτβαΐ βιίΓρΓίβθ 
ίη ΟΓβθΟβ, γτΙιβΓβ 8ρ&Γ4& Ιιαά 1)ββη Ιοη^ ρ&Γ&πιοαηΙι αηά Τ1ΐθΙ)β8 
οί 8ΐί^^ αοοοηηΐ;. ΤΙιθ Τ1ΐ6ΐ)&η ]ΐ6^6ηιοη7 Ιαβίβά οηΐ7 & ίθτν 
7β&Γ8 ΙίΠ ίήβ ί&Π οί Εραηιίηοηάαδ 8>1ί ΜβιιΙίηβα, 1)ΐι1; ϋ ιναβ 
ηιατίίβά ))γ ϊή,β Γβγίγ&Ι οί Μββδβηία 8.ηά ϊήβ πηίοη οί Ατοοάία. 

(χν€λιΚστβ»8, <αη6χρ60ΐ;6άΐ7*. Χβηορίιοη, τνΐιο 87ηιρ&1;1ιί86€ΐ 23β ΝΟΤΕΒ. [α 40 

ΐρτϋΐΐ 1^0 8ρ&ιΐ!&ηβ, βηΐϋί τιρ ύ&ιιβ, €/} τ^ν μο/χην το7$ μ^ 
Αακ€δαιμ9Ρΐοΐί ττάρτα τάΜορτΙά ί'^ί'^ν^τβ^ ταΐί δέ (80. ^τίβάίοα) 
ιτάντα καΐ ντο Ϋτϊί τύχ'ηί κατωρθουΤύ (Χβη» Ηβΐΐ. 6, 4, 7). 

άκρκΚα, ηβθά 1>γ ΡοΙ^Ιήαβ Ι^σϋι ίοΓ 'βοηίαβίοΐι'^ &8 Ιιβιβ, 
ιιη4 «Ιβο ίΟΓ ϋΐθ ΜηάίββΓθϋοη' οχ 'Γ&βΙιηθΒβ' ι)71η(^ ια&7 1^ ϋβ 
0Α118Θ. Χθϋορίιοιί θπιρίο^β ί<; (ο άθβοΐΐΐ)^ %}αβ 81α(θ όί «Ιιίη^ &« 
^18 ά&ί» : ακρισία ΚΰΛ ταραχή Μ ίΐ'\€ΐωΡ μέγα ^^ μάχψ ^γ^«το, 
Ηβΐΐ. 7, 5, 27. 

9. Ί^ψΙ «τύν ά^* Μτρ. ΊΜη τβιί^ ϋέΒαΙγ Λ^Λγη » Ρ. 
*&^68 τβρί ψϊύί ύί» ^ΘΑ. ίη8<;6&4 ^ α βηηρίθ &<3ο. οί ώβ 
οΙ>}6θ1;. 

Μτρφιν. Ώΐθ ϊβίβί^α^ Ιο αΐτΜΙτ&ϋοΰ ^&8 οβο οί ϊήβ 
οΐάθβϊ ίηίθΜ8.1κ^η&1 ϊΐ8Α£(6β ία Οτθθοθ. 8οηΐθϋιη68 & ήβαΜ 
^ίβΛβ ΤΓΙ18 οΗοδβη, ίοα ϋβ αα^οίτϋ^ ^ 1ιχιρατΜ&ϋ^7, ογ β^ιηρ&ΙΙι/ 
νϋΐι 1)ο1;1ι ΰιβ άίβραί&ηΐβ : βοιηβΐίιηββ α ρΓοπήηβη^ βί&ΐθβιηλ]» 
ΟΓ ρΜΙοβορΙΐθΓ. 

11. ψιλώ« Α^τά . . .Ίτά(ί α^οΐΙ, * ίήβγ ίι&ά Ιήβτβΐ^ ϊήβ^ Ιάφ 
|)ήηοίρΐ6έ ^ο βΐιο^'. τά κατά τηρ ιτ/ο., α όΐιατ&ούεηβϋο |^β(>ή&8ΐη 
ίοΓ ΊΓροαίρ€σα. 

άιτοιΆ€Τ}Μΐ« *]^6^ΐίΗ\ α -^^οίά οί ΙΆΤΘ ούοτιιτθηοβ^ Ι^. θίΐβη 
Ιΐαβ άΐΓοτί\€ίρ ίη Ιΐιό ήαπίθ ββηββ &β (Ιΐθ ιηοϊθ ηβηοΐ ίΐΓΐΤ€\4ΐρ. 

ΊτροΙξις ({£... ΊΤρ^τίΜίΥΜν, *ηο{αΙ>ΐ6 ΙιοΜβνβιηθηΙ ίβη«ΙΐΒ£( \ο 
ύϊ6 ίΰτ1;1ΐ6Γ&η66 οί ίΐιέϊτ ίηϋβϊββ^β*, α βοιόβνΐι&ΐ; -^^0x^7 ρ^^^ίοη. 

12. τ6ν '6ΐΓθδ€£{άνΐΌ, 86. εαυτόν, Όίίβΐθά. ΜΐΏββΙί &β 
οΐιωηρίοη'. 

Αακ€δαιμον£ων. Τ1ΐ67 Ιιβίά αίοοί ίτοιη Ιΐιβ Ρθίοροηηββίιιιι 
οοηίβάβτ&ο^ ιιηάθΓ 8ρ&Γί&η Ιιβαάδΐιίρ ίχοιη αιιϋρ&1>1ΐ7 οί ηοβ ; 
ίϊϊΒγ 1οη$ &1>8ΐ)&ιη6θί θυθιϊ ίτοιη ϋιβ ΟΙ^Όΐρί!»! ^οιήβΒ^Β, βηά 
ΐΥβΓθ 8ΐιη1ί όη* Ιϊ^ 8ρ&Γί» ίΓοιπ 41ιθ οο1οη7 οί Ηβπιοίβα (ΤΙιιμ. 
3, 92, 7). ΑίίιβΓ ύ1ΐ6 Ρβίοροηηβδίαη ι^ατ 8ρ&Ηα βΙατθίι^^ΙΙιβηβΑ 
ϋΐ6 οΗ^&ΓοΙήβ ίαοϋοηβ ίη ϋιβ Αοΐιαββ^ι οιϋθ8 (ΤΗτη. 5, β2, 1), 
αηά ϋΐθΒβ &§8ίη νβτβ ρη4 άονη 1)7 Τ1ιθΙ)Θ8 ίη Ι&ίβτ ά&τβ* 

Ιιη<ΓΚθΤ€Ϊ0Γ6αι, 'ονβτβΐΐιιάο^βά': ίΐιπβ ηιβίΐίΐρΐι. Ατίβΐ ΒΙμ*. 
1, 1, 7, έτκτκοτ€Ϊν τ^ κρΙσ^ι ϋ6 ΐδίον ι}?ι> ^ λνίΠιρόρ. 
40 1• (ίξν6χρ€ω«, Όίίΐάβ(ΐηίι1;θ ίαΐβη!;»*, Ρ. οοιηι1ιοηΐ7 ρΓβϋβτβ 
»8 ΙϊβΓβ ίΐιβ ΑΙΛίο ίοπηβ οί ίΥιβ άβοίβηδίού, 1)α* ίη 4, 23, 8 ιτβ ΙίΛνβ 
άξισχρςους, 

€ΰρ€ν. Νο 8ίηςηΐΑΤ ηοπιίηαίίνβ &^6&Γ8 ίη ϋα& 46x4 ίοτ II, 40] Ν0ΤΕ3. 237 

ΙΙ&Χ}^ Ιίοθβ, 1)11^ ϋιβ 1θ8^β -ή τώτ Άχ. νοΧιτ^ία ίβ ίπιρϋβά ίη 1;1ιθ 
ΆχοΜΜΐ αΙη)^, 

2. "ΑρΦίταιν, 01. ϋιβ ϋββοήρϋοη οί Ηίβ οΐιατ&βϊβτ ίη ηοΐβ 
οη 8, 14, 8. 

άγννιοΎήν, Ήβ οΐιαιηρίοη ' ίη ιηνιγ ^ήΑ18. 

τΛκηονρ^ν, 1ϋ. *1)Γίιΐ([ίηβ α 170γϊ ίο οοιηρίβΐ^οη': » γάτο 
νοιά ίοοιΐ€ΐ <Μΐοθ 19 ΡΙ^ίο «β ^ιβ τβτΙ> ίβ ίη Αχίβίοϋβ. 

Φιλ<»ΐΓο(|Μν«. 01. ηοΐ» οη 28, 12, 8. 

Ρφμιτπ^ν $4 κ. τ. λ., 'ι^ΐιίΐβ I^^οο^^^ι8 αηά ο(;1ιθτ8 νΐιο 
^ρίβά 1;1ΐθ βοιοθ ροϋο^ ια&άθ ϊ\ βίιώΐβ αηά άατ&Μβ ίοτ & 
νΜΙβ \ β•β, ίβ Βθ&το^7 ίοΐϋκΐ θΙβθ^Ηβνθ. 

Ανκ^ρταν. Ηίβ βοη ΡοΙχΜοβ 8Α78 οί Ιιίιη ττίϋι ηΑ^ατ&Ι 
ρη€ΐβ ϋι&ί ]ΐθ ν&β Β€&τοθ]7 ίηίβιίς»* ίη νίτ^β ίο ^ίίρροβηιβη, 
1^10Π1 1ΐθ βηβοθβάθά &8 βθηβτ&Ι βηά λτοη^βά Ιιίβ άβ&ίΐι. Ηβ 
ΐΑορίβά »ΐ8θ ΰΐ6 Β&πΐθ Ιίηβ οί ροΗο^, Ι^ββρίη^ ίο ιι^Κ&ί βΐιοι^ 1ιβ 
οοαίά οί ίηάβρβηάβηοβ ίη ίΐιβ οουηοίΐβ οί ίΐιβ ΧΙηίοη, ιιάίΐιοτιί 
ηββάΐβββΐ^ ρνογοΜη^ ίΐΐθ ονβΓ^τίιβΙϊηίη^ ρονβτ οί Βοπιβ. Ενβη 
80 Ηθ όϋά ηοί θβοαρβ βηβρίοίοη &ηά ^ταβ οί οοητββ ίηοίηάβά ίη 

^β Ιίβί οί ίΐΐβ ρΓ08(}ΤίΙ)6€ΐ ίΟΓ βχίΐθ. 

3. τ(να ε* ι{ν...καΙ ν»9... Τΐιο άίχββί ίηίβττο^. ίοπηβ ατβ 
βθπθπιΐΐ^ ρΓβίβπβά 1)7 Ρ. ίη βαοΐι άβραιάβηί οΐ&αβββ. 

ι1& κατά τ& Ίτρένον κ. τ. λ., * ά^^ΐίης; οη ίΐιοπι ίη βαοΐι οαββ 
98 ίαΐΐγ &8 ίΐιβ ρΐ&η όί ηι^ νοτΙε ΊύΛ,γ ΐ6<ιηίΓθ '. 

Μνταο^ν. Α ί&γοηήίθ ι^οιχΐ ^ίΐι Ρ. ίη ίΐιβ 86η86 οί 
'&ίίβηίίοη'» άβτίγθά ίτοηι ϋιβ βατΙίθΓ ηιβ&ηίης οί 'ΐι&ΐίίης', 
*άβ1&7', &8 ίη ΰιβ φροντίδων ίτιστάσαί οί δορίι. Αηί. 225. 
Ιβοοτ&ίθβ Ιι&ά ηβθά ίΐΐθ νβτΐ) ίη ίΜβ ββηββ καβ* 6η λρ ίτηστησω 
τί/ρ δίΜΡοίζα^. Ρ1ιΤ7ηίο1ιιΐ8 ίοηηά ίΐΐθ βτιΙ>βί&ηίίγ6 ίη βοηηηοη 
118Θ ίη ί1ΐ6 3ίοίο Βοΐιοοΐ ίη ίΗθ 8θη8β οί άιτορία, 1)ηί Ιιαβ (1οτιΙ>ίθ 
18 ίο ϋιβ ρΓορήβί^Γ οί ίΐΐθ 088^0. Οί* 1ιθ\>βώί, ΡΚηβπ, 282. 

4. ΙιηΜΐφ€Λαιαν|λ€νοΐ|ΐν./\ιτθ 8ΐι&11 άθ&1οηΐ7 βηηηη&ήΐτ'. 
«Ιληθινονβ. Υθί ηοίθ νΐι&ί ί8 αάηιίίίβά ίη 2, 47, 11 &8 ίο 

8ΐ]ρρΓθ88ίοη8 οί ίοβί ίη ίΐιβηι. 

'ύΐΓθ|ΐνΐ)μ^α/Γΐσ'μον«, 'ηιβπιοίτβ', Ιί^θ ύιτομρηματα^ '^Υάοϊι Ρ. Ιιαβ 
Βίοτβ &βς[τΐθηίΐ7, ογ ίΐιβ άτομρημοΡ€ύματα οί οί1ΐ6ΐ8. Ρΐηί&τοΐι 
οίίβη ΐθίθΓβ ίο ί1ΐθ8β ηιβηιοίχβ οί ΑΓαίη8 &8 λ βοτϊ οί Αροίοςγ 
ίοτ Ιήβ ροΐίίίο&ΐ 08Τ66γ. 

5. (£ιφφ€(Γτέραν, *ψα^ ιηοΓθ άβίαίΐ '. 238 Ν0ΤΕ8, [π. 41 

Βιαστολής, * άίβϋηούηβββ ' : Ηΐιΰθ ηβθά Ι)^ θατΙιθγ αηϋιΟΓβ. Κ 
οβοητβ ίη 81< Ρ&ιιΐ, Ερ. Βοιη. 3. 22, ου -γάρ €<ττι διαστοΚή. 

τοΐβ Ιντνγχιίνονοαν, 'ιη7 ιβαάθΓβ', &8 οίΐβη ίη Ρ. Ηβ Ιι&8 
αίθο ω>αΚαμβά»€ΐν βύβλον ίη ίΑιβ βαηΐθ ββηββ 8, 9, 3. 

€Ό'ΐταρακο\ΐούΟψΌν τ. |ΐ., 41;8 Ιβββοηβ ι;π11 \)β ιηοιβ β&βΠ^ 
^αύιβτβά \ 

τ»ν 4κ Μακώον(α9. Τβηιρίίης αβ ί^; ίβ ίο βαρροββ ίή&ί €κ 
ροίηίβ 1;ο 1;1ΐ6 ί&οϊ ϋι&( βοηΐθ οί ίΐιββθ άί8<;τιτΙ)βτ8 οί 1;1ιβ ρβαοβ 
ττβΐθ οηΐ^τ ρίθΙιβηάβΓβ ίο ύίβ ϋιτοηβ αηά ηοί ΐθοοςιηίΒθά Είιι^, 
ϋΐθ &ηΛΐθ87 οί οΛβτ ρΙιΧΛβββ Ιϋεβ οί €κ τηι ανακλητού, οΐ €κ τίρ 
'/βρονσΙας, αηά πι&η7 οίΙιβΓβ, Ιβαάβ ίο Ιΐΐθ οοηοΐαβίοη ϋι&( ϋ ίβ 
βίπιρί^ & ρβήρΐιτ&βίβ ίοΓ * Μ&οθάοηίαη'. 

ιΐρχή καΐ σ-ύνν€υσΊβ: βςύίν&ίβηί ίο άρχη τψ σννράσίνί^ 
*ΑΓ8ί 1>6β&η ίο οοηιΙ)ίηθ ίοςβίΐιβτ α^αίη \ 

6. ύιτ^ρ: ΙΐθΤθ, 08 ίΓθ€[υ6ηίΐ7 ίη Ρ., 6ς[τιίν&1βηί ίο τβρί. 8ο 
ίοο ίη ίΗθ Ν. Τ. 

κατά μφο«, *ίη βοηΐθ άθ§ρ:6θ', 'ρ&τίΐ^*, ηοί *ίη άβί&ίΐ'. • 
>41 1. Όλν|ΐ.ιη(ί9. ΕθΓαβ6ηβτ&1]ιί8ίοΐ7Γθςιιίηηβ87ηβ1ιτοηί8ϋβ 
ίΐθ&ίχηβηί ίί τ^&θ ίηιροΓίαηί ίο ββοητβ οΗτοηοΙοβίο&Ι &<:βητ&07) 
1>ηί ίΐιίβ ι^&8 νβΓ7 άΙΜβηΙί ίοΓ αη αηοίβηί 'νττίίβΓ, οτνίη^; ίο ίΐιβ 
γ&ήβί^ οί βΓ&8 &η€ΐ Ιοο&Ι βί&ηάατάβ. 

Τΐΐθ απ&ηςβηιβηί οί Οΐ7πιρίαά8, ττΐιίοΐι Ιιαά 1)66η Ιαίβΐχ 
ίηίΓοάηοβά, ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 1)7 Τίηι&βηβ, ι;7&8 ηοί ςβηβΓ&ΙΙ^ τβοβίνβίΐ, 
&ηά, 1)6^ηίη£; &8 ίί άίά ίη ίΐιβ βτυηηιβΓ, άίά ηοί α^ββ ιτίΰι 
ίΐΐθ Ιίπιίίβ οί ίΐΐθ οίνίΐ 7β&Γ ίη ηιαη7 8ίαί68. Ροΐ7ΐ>ίτΐ8 ιβίβτβ 
ίΙιβΡβίοΓθ βοηΐθίίηΐθβ ίο η&ίητ&Ι βροοίιβ &8 ίΐιβ βςαίηοχββ, ιηοΐθ 
οίίβη ίο ίΐιβ οΐιίβί οΜοί&Ι αρροίηίηιοηίβ &8 οί ίΐιβ Αοΐι&β&ιι, 
Αβίοΐί&η &ηΑ Βοοοίίαη Ι6&βα68, θ8ρ6θί&1ΐ7 οί οοτΐΓ8θ ίΐΐθ £ΐ8(. 
ϊ*Γοηι 01. 141 Ιιίβ γοβχ βο&χώά ίο 1)6^η ίη ΟοίοΙ)βτ, αί "ν^ΐήοΐι 
ίίηΐθ ί1ΐ6 Αοΐιαβαη ςοηβιαΐ '\¥&8 βίθοίβά, αηά ίΐΐθ ίΐιιββ πιοηί1ι& 
ρΓθοβάίη^ ι^θΓθ ιβο^οηβά ίη ίΐιβ 7^^^ ^^ ^^^ Οΐ7Πΐρί&€ΐ νΐήοΐι 
Ιιαά ί6θ]ιη1οα1ΐ7 οίοββά ίη ϋιβ ΒηηιηιβΓ. Οί. Νί88βη ίη Βίκιη, 
Μηβ, 1871, &ηά Α. Μοπηηββη, ΡΜΙοΙ. 24, 18. 

νμ69 ταΪ9. Ρ. αάορίβ ί1ιί8 ηιοάβ οί βχρΓβββΙη^ ^οη1ροI1]1^ι 
ηταη^Γβ 1)7 ίΐιο ριβρ. χρ5$, β8ρ6θί&1ΐ7 ντίιβη Ηβ ίβ Γθοίεοηίη^ι; 1>7 
Οΐ7ηιρία<ΐ3; ίοΓ οιάίη&ΐ7 ηιηηΙ)6Γβ Ηθ 8οηΐθίίηΐ68 αβββ ^ι 
ανοίάίης; έπί ίοΓ ίοατ οί Ιήαίυβ. Ιη βατϋβΓ τπίίβτβ ίΐιίβ αββ οί 
χρόί ι^αβ ο1ιίββ7 ροβίίο. Οί. ΚγθΙ)8, Ρτβρ, 117. π. 41] Ν0ΤΕ8. 239^ 

2. Πτολΐ|α&ΐο«. Ηθ Ιι&ά 6&τη6ΰί οηΐ; "^Ιΐΐ βιηίηβηΐ; βτκκϊθββ 
ίη Ε^τρί Α1βχΛηάβΓ*8 ίΛνοππίβ ρο1ίθ7 οί ίηβαβηοίηβ Λθ οΐάβτ 
^Ηνϋίζαϋοηβ οί ϋΐ6 νοΓίά \>γ α Ιατ^β αάιηίχίαΓθ οί ΉβΠβηίο 
θΐθΐηβηΐβ: ϋιβ ρο-^^θΓίιιΙ ιηοηατοΐιγ -^^Ιήοΐι 1ιθ ίοηηάοά ϋιβιβ 
κβΐιβά ίοΓ ΒΐιρροΓΪ οπ & νβΐΐ-δΐΐθά ΪΓθ&8ατ7, & βίΓοη^ βΐίαηάΐηβ 
9χθϊγ, αηά & οατβίτιΐΐ^ ΟΓ^&ηίζοά Οίγίΐ θβΓγίοβ/ -^^Ιιίΐθ ίύβ ηβιν 
β&ρίΐί&ΐ Αίθζ&ηάήα 1)60&πΐ6 & οβηΐϋθ οί Ιϋβιβιγ αοϋνϋ^, αηά 
ΰΐ6 οΐιίβί θΐηροήηιη οί ϋιβ ικτοΓίά'β οοπιπιθιοθ, 

Ανσ{μαχο«. I^. ι^αβ άί8ΐ;ίη(;ηί8]ΐ6ά Ι)^ Ιιίβ 1>0€ΐίΐ7 βίΓθη^ϋι 
&ηά ρΓΟ-^^βββ βιηοηβ ϋιβ ιη&η^ ξ^αΠ&ηΙ; ίοΠοινθίβ οί ΑΙβχ&ηάβΓ 
(^ι1Βϋη 15, 3), αηά αί ϋιβ άίτΐβίοη οί ίΐιβ οοης[τιβΓ6€ΐ ινοΓίά 
Γθββίγθά Τΐιτ&οβ αηά ίΐιβ Βοβροηιβ ίοΓ Μβ βΙι&Γβ, ινίιίοΐι Ιιβ 
βηΙατςοΑ Ι)^ οπιίύ &ηά ίοΓββ. I^^1^6 ΰιβ οϋιβτ γοΙθτβ οί Ιιίβ ϋπιβ 
1ΐθ 'ν^τοΒ ηιΐΒΟΓΏρτιΙοιίΒ αηά ^ο&δ.γ^ \)\Λ Ιιβ Ιιαά ηο ^ηίιΐΒ ίοΓ 
θΓ§[&ηίζαϋοη αηά ίοπηάβά ηο άγηΛ^ϊγ» Ηιβ 1&1;θγ ^βαιβ ττβΓβ 
βίοπάβά 1)7 βΟΓάίά αγ&Γίοβ, αηά ϋιβ ιηβαη Βαβρίοίοηβ "^Ι;]! ινίιίβΐι 
1ΐ6 8&οτίύθ6<1 Ηιβ Βοη Α^αΐΐιοοίββ ίο ϋιβ ίθ&Ιοαβ ίπίοή^ββ οί Ιιίβ 
7οπηί; νίίβ ΑτΒΐηοθ. 

2Ι4λ€νκο«. Ιη 1;1ΐθ ραΓϋϋοη οί Αίθχ&ηάθΐ'β οοης[η68ΐ8 (Ιιβ 
8αΐ7&ρ7 οί Β&1>7ΐοη ικτ&β αβΒί^βά (ο 8., ^Ιιθγθ \)γ Ιιίβ ξ^βηϋθ 
ρο1ίθ7 αηά Ι&ίβηΐ» 1ιθ οοηοίΐί&ίβά (Ιιβ η&ϋνβ Γ&οββ αηά αηηβχβά 
ιπάβ Γβ^ίοηβ ίη ίΐιβ ίίΐΓ Εω*; 1)η4 β,Ιϊβχ *1ιθ νίο*θΓ7 ονβΓ 
Αηϋ£;οηηΒ αϊ; Ιρβηβ ίη 301 β.ο. Ιιβ ίοαηάβά α ηβν οαρϋαΐ οη ίΐΐθ 
ΟΓοηίβΒ, ο&Πβά Αηϋοοίιία αί^βΓ Ιιίβ ί&ίΙΐθΓ. Ιη οοηΒβςαβηοβ οί 
ΙΜβ ϋΐθ ροΐ76Γ αηά ίηΰυβη(3β οί Ιιίβ ά7ηα8ΐ7 βτανϋ&ΐιβά -^βδί- 
'^Μτατάβ, αηά Μβ υη'^6ΐά7 &η<1 ΙιβίθΓο^βηβοΏβ άοηιίηίοηβ άινίη<1ΐ6<1 
ίηΐίο α 87η&η Ιάη^άοπι. 

Τΐΐθ η&ηΐθ, ίί θς[ηίν&1θη( Χο α-βλα-λβι/κοί, ι^οηΐά ηιβαη * 1)ή§[1ι1; 
Κ^ΐι* '. Οί. Ρίοΐι ίη Κπΐιη'8 ΖβϋβοΗΗβ, νοί. 22, ρ. 234. 

6 κ*ρανν69, Τΐΐθ θΙάβΒΐ; Βοη οί ^ίχΛβτηγ I^&8^άββ \)γ ΕυΓ7€ΐίοθ, 
οαΐΐθά ίΐιβ Τ1ιηηά6Γΐ>οΗ ίτοηι Μβ γθοΜθββ γίοίβηββ (οί. Η&ηιίΐοατ 
ΒατοοΒ αηά Β&ίαζβΐ;), 1)6ίης ραΒΒβά ουθγ ίη (Ιιβ ΒηβοβΒβίοη ίο ίΐιβ 
ϋίΓοπθ ίη ίανοητ οί Λβ 70ΐιηββΓ ΡΜΙαάβΙρΗυβ, βοα^ΐι* & Ηοηιβ 
"^ίϋ! ΙιίΒ Ιιαίί βίΒίβΓ ΑτΒίηοβ αί ίΐΐθ οοητί; οί Ιι78ίηιαο1ιη8, ι^ΙιβΓβ 
Ιιβ λβίρβά ίο οοπιραΒΒ ίήβ άβ&ϋα. οί Αςαΐΐιοοίθβ ; βοοη αΓίβΓ Ηθ 
ίοηηά α Γβίη^β "^1;1ι ββίβυοηβ, νΐιοπι Ηθ 1)α8βΐ7 πιπΓάβΓβά, αηά 
ϋιβη ίο Βθοηιβ Μαοβάοηία Ηθ αΒβαββίηαίβά ίΗθ θΗίΙάτβη οί 
ΛΓβίηοθ, αηά £ηα1ΐ7 ρβήθΗβά ίη αη ίηταβίοη οί ϋΐθ Οβίαβ, Ηηί 340 1Τ0ΤΕΒ. [π. ^\ 

ηοΧ ίη ^]1θ 124ϋι Οίτηιρίαά Μ νοτφγτ^ ίβ η^ϊ (»ρ. Έμββΐ). 
2Β5). 

ιτιρί τήν «τρ. ^ Ώιίβ Βββιηβ οηΐ^ αρρχοχίιηοιΙ^ Ιτοβ, . 
1>α1; ΘΤ61Ι βο ΙΙιθ 87ΐιο1ΐ]*€Η[ΐίβιη ίβ ιΜ^ίη^, &8 ^ή» ([ΐβαί βιΐβοθββοη 
οί ΑΙβζαηάβΓ ραβββά »¥γ&7 ^0θ•^]1β^. 

τήν ΐΓρο€ΐρημΜ|ν. Τΐιβ 76€ΐιηβηοβ οί Ιίΐιίβ ιτατά, ε8 ον 
* αίοίθβ&κΐ ', ^ν68 α βοπιβ^τΐιαϊ ^θάίοτιβ αηά ο£&<ήα1 ίαηβ ίο ϋιβ 
8*716. 

4. κάτ4σχ€. Αοβοα?άίιιβ Ιο ^θ ΙθββΒά ίη. ΡατΜΚοί&β (7, 1, 3) 
ΤίβαιηβΒαβ Αίβά ίη ίΐΐθ ΐΜΐϋΙβ ¥ά(1ι ϋιβ Ιορίληβ οΙ ϋιβ οομ& 
ντίιίβΐι Ιιίβ ίο11οΐ7θΓβ οοβηρίβά, «ηά 8ρ«τ1& ββιι^ *ο ]96ΐίοβ *ο 
Ι600Υ6Γ Ιιίβ Ικηιββ. 

άΐΓ& τούτον, ρ1θοη»βϋο, ίο ΧΌβαπίθ ϋΜ Ι^λίβα^ &|*«γ ^^ ?«!»• 
ϋνβ 86η<;^ιο6 Ιηββτίθά. 

5. κατά τύ σ^υι^^ κ«1 κ. τ. γ., * ίη ιβρι1«τ βνοοοβί^ιι ίη 
Ιΐΐθ βαπίθ ά7η&8*7 ', ογ ' ίη η&*ιΐ]»1 βηοββββίοη '. 

ΐΜ^Ώγνγον. Τ1ΐ6 πββ ο£ &*« νϋΐι % ρβτβοη ίβ χαγθ 9ν<αι ίη 
Ρ. τ^ΐιο ββρβοίαΐΐ^ βΐίβοΐβ ϋιίβ αάνβτΐ) ίη & ριβροβίϋοηίΐΐ ββοββ, 
&ηά Ιι&β ί* ίη α ^τοβΧ ν&ηβΐ;^ οί ρΙιΤΑβββ νΐΐθτθ βέχμ*, αο4 Ιχρ^ 
ηιί^* Η&νθ 1>66η θπιρίο^βά. 

ΙιτΙ τφ, < οη ύϊ<& β^οηηά ϋι&* \ ϋιβ ηιοϋγβ ^θ^^ Ιιβίρ^ η- 
βΙ&Γάθά &8 ϋΐθ 8αρροΓ* οη νΐμοί ΰιβ/ Γ€β*οά 1;}ι^ οΐ^ϋ^η» 
οΙίΑη^β 1;1ΐ6 οοηβΐϋτιϋοη. 

μτΓέστησ^ν •1β Βημ. Τΐιβ &1)ταρ* <^Μΰθβ« &θζη ^1ΐ9 θ1^ 
πιοηατβ1ΐ7 *ο άβπιοοτ&βγ ί£ γθ&Ι ναβ ιιητιβτΐ8ΐ, αβ χηοβί ο( ϋΐ6 
8*&1«β8 οί ΘΓβθοβ ρ&886€ΐ ίΐιχοα^ β,\λ%<&λ οί ίτ&ηβΗίοιι ίη τ^ήοι» 
ίοηηβ οί &ή8*θ0Γ&07, β,ηά 80 Ρ. 1ιίπΐ86ΐί ά68θή1)β8 Ιιΐιιβ βαοοοβαοη 
ίη 6, 7, 9 ; ίΐιου^ΐι 1ιθ Ι&78 ηιαόϊι 8ίτθ88 οη ϋιβ ηιοηιΐ ίΐοοίίηβ οί 
Ιίΐΐθ Μη^, αηά ηιαί^ββ ΐΗθ οΐι&η^ 8η€ΐά«ι ίηβίβ&ά οί ^ρ^οαΙι 
αβ 866ηΐ8 ϊο Ιμιυθ 1>ββη οίΐιβη Ιΐιβ ο&ββ. ΤΙιθ 9ημ, οί Ρ. ίβ 
Ιιο^ονβΓ ινίάθ βηοη^ΐι ϊο ίηβΐηάβ 8αόϊι ίηΑοβηοβ οί ρΓοηιίηβο^ 
ίαηιίΐίβδ, &ηά ρτο1>&1)ΐ7 ηιβ&ηβ Ιΐθΐβ ' ΐ6ρηΙ>1ίο '. 

6. Αλλοη |ΐ)ν £λλω$. Τΐιβ ρβϋ^ 8ί&ΐ68 Ψβτβ Ικπιηά ίο|;θϋιβτ 
1>7 α 1οο86 ίβάβτ&Μοη, νΐιίοΐι \αβ^ &1οοί ίτοηι ϋιβ β^βηΐ 
Οτββίε ηιονβπίθηΐ» ίτοπι ανβτβίοη ριοΙ)αΙ>ΐ7 ίο ίΐιβ 1)<»π&& 
6ΐ6ηΐ6ηί8 "^^(^ ^βτθ ίθΓ6ηιθ8*; Ηβηββ &* Ι^β οηΐββ* οί ώο 
Ρβ1οροηηβ8ί&η νατ ηοηβ 1>ηί Ρθΐίβηβ 1;οο^ ρ&τί οη οϋΐΜΤ βίάβ 
(Ώιηο. 2, 9, 2), ϋιοηςίι οΐΐιβτβ νβτθ βπιάιι&1]7 άτ&νη ίη. ΑΙ η. 41] ]ίΤ0ΤΕ8. 241 

ϋΐ6 ο1ο86 οί ϋιβ ^ατ ϋΐ6 8ρ&Γΐ&η8 ίαιηρβιβά τ^ϋΐι 1;1ΐ6ίτ οοηβϋ•» 
Ιαΰοηβ (Τΐιιιο. 5, 82, 1), νΐιϋβ 1;1ΐθ Τ1ιβΙ)&ηΒ ^η^6^ί6^6ά οη ύϊβ 
οΰιβΓ βίάβ. 

ΐΓφΜΓτοίσ€ΐ9, *οίΓθϊΐιηβί»ηοβ8*, α νοτά ιηαοΐι βιηρ1θ7βά 1)7 Ρ* 
ίη ΰιΐβ ββηββ, αηά ρ&βΒίη^; ίηίο ϊή&ϊ οί * 1)&ά 1ι&ρ% ίη ιι^ΐιίοΐι 
Ρΐιιτηίοΐιαβ ηο^ββ ϋβ Ι&ΐίβτ αββ (άντΙ του συμφορά, τυθέασιρ οΐ 
στωικοί φΐΚόσοφοι), Ηβ ίΠπβύΐΓ&^ββ ϋβ βατΗβΓ ιηβαηίης 'βΓΟττά' 
1)7 & νβτββ θ£ ΤβίΘοΙίάββ τίί ηδ€ κραυ^ καΐ δόμΜΡ τερίστασα 
(ΐ4θΙ)βο^, ΡΗγ^π, 376)» 0£. Λβ αββ ο£ €ύτ€ρίστατο$ ίη Ερ, 4ο 
ΗβΙ)Γβν8 12. 1. 

τ^ γι μην κοινόν κ,τ.λ., *ϋιβ7 βηάβΛνοατβά *ο ^ββρ Λθ 
^Ιιοΐβ Βί&ίβ ϊοζβϊΐιβτ ίη ϋιβ ίοηη οί α άβτηοοτ&ογ*, τοΜτ€υμΛ 
Η^6 ΊΓο\ιτ€ία ηιβαηβ ίη Ρ. (1) ϋιβ Βί&ϊβ^ (2) ϋβ 8χ)6θί&1 οοη8ΐί1αι•. 
ϋοη, (3) ΐΗθ ηιαηα^βηιβηΙ οί ραΙ)1ίο &ίί&ίΓ8. 

7. 4κ 8ώ8€κα ιτόλιων. ΤΜ8 άίνίβίοη ίηΐΌ 12 άΐβϋηο^ οοπι* 
ιηαηίϋβ8 ίβ &80ΐ11)6<1 \)γ δίιαίΐο ίο ϋιβ ο&τ\ίβν Ιοηίαη ίηΙιαΜ-- 
4&ηΐΒ (8, 7, 1), ι^ΐιο άτνβΐΐ; Ιιοι^βνβΓ ίη νίΠα^ββ (κωμηδόν^ 8, 7, 4), 
νΐήΐβ ύΐΐθ 1&46Γ ίην&ά6Γ8 Αιβί 1}ΐιί1ύ οϋΐοβ, άιανάη^ ϊθζ&1}ιβι 
εβνβη ΟΓ θί^ΐιΐ; άβηιβΒ Ιό ίοηη βαοΐι (8, 7, 5). 

&8 (γι σ-νμΡα(ν€ΐ 8., * \^]ιίοΙι βΐϋΐ ιβηι&ίη ίη βχίβΐβηββ ' ; ΙΜβ 
ρΐβοη&βϋο ηββ οί συμβ» '^ϋΐα. αη ίη&ηίϋνθ οοη84αη(ΐ7 Γθοηιβ ίη 
Ρ., αηά βνβη '^ΐίΐι α άαί. ίηΒίοαά οί &α αοο. 

'Ωλένον. Τΐιβ *Ολ€νίη Ίτέτρη νσταμοΐο ταρ δχθαί €ύρ€Ϊοί 
ΙΙάροιο οί Ηββίοά ίη ϋΐθ βχίτβηιβ λνββΐ; ιναβ Ια^βη ίη ϋιβ 1β$βη< 
ί1&Τ7 Α^β 1>7 ^β *^τΓ€ΐοί ; ϋ '^αβ 1}ΐι4 α τ6\ισμα μικρόν ίη Ιιίβίοιίο 
4ίπιβ8 (Ραιΐ8. 18, 1), αηά ι^αβ 1}Γ0^6η ηρ ίηίο ϋιβ ΙΐΑηύβΙιβ οί 
νΐιίοΐι ί* ΙοΑά \)ββη ύτβί οοπιρο8βά (έκΤατεΪρ (ητό άσ^βί'βίαί, Ρλπ8. 
ίΙ)ίά.). Τΐήτίτνβϋ (8, 82) ίηίβΓ8 ϋιαΐ; ϊΐήβ Ιι&ά Ιαΐ^η ρΐαοβ 1>βίθΓθ 
ϋιβ Ιβ&^β ^8β ΐθίοηηεά ίη 281, 1)ηί Ιαβοϋίβ {ΡβΙ, 208) &Γβΐΐ68 
ϋ1&^ 4ΐΐθ ινθΓ<ΐ8 οί Β4πιΙ>ο (δώδβκα ν\ην ΌΧένου καΧ ΈΜκηί * τηί 
μέρ ού συνίλθούσψ^ τψ δ* άφανισθείσηι ΰτδ κύματος, 8, 7, 1) ίπιρΐ7 
Γβίηβ&Ι Γ&ίΟιβΓ ϋι&η ίηαΙ)ϋί47• Ρθ88ίΙ)ΐ7 84]:&1>ο οηΐ7 βχραηάβ 
(Ηβ 8ΐΑ4βηιβη( οί Ροΐ7Μη8 ι^ΐήοΐι 1ιβ βοαίά ηοΐ; βχρίαίη. Οητίιίαβ 
{ΡβΙ, 1. 451) 812^6848 1\ι&ϊ }ιβ ηι&7 Ι^&νβ ΥτήΟβΏ. ττβ μέρ ού 
συρ€(ηώσηί, ί.β. ιν&3 ίΐιβη ιβΒοΙνβΑ ίηίο ίίβ βΙβηιβηΙΐΒ. ΤΗθ οΐά 
ηαπιβ 1ι&8 Ιιονβνβτ Ιίηςβτβά οη ίχ) ρΐθ86η4 ά&78. 

'Έλίκηβ: ηοίαΗβ ίη Ηοηιβήο 1άηΐ68 (άμψ' Ί^>^κην §ύρ€ΐαρ, Ή. 
2, 474), Ληϋΐΐθ βτβΛίβΒ* οί ΑοΙίΛθΛη οί1;ίβ8 (ϋίοά. 15, 48). Τΐιβ 

α ρ. 16 242 Ϊ^0ΤΕ8. [ιι. 41 

βαάάβη ^ββίταοϋοη ίη 873 β.ο. ββηΐ; α ίΐιηΐΐ οί 1κ>γτοτ {ΙιτοαςΗ 
(τΐββοβ, ίοτ 'νΐιβη ϋιβ ηθί§1ιΙ>οαΓίη§[ ρβ(φΐ68 θ^τβ&ιηεά οη ϋιβ 
ιηοΓτοτ¥ ίΓΟίη &11 βίάββ ίΐΐθ^ ίοηηά ίΐι&ΐ; ίΐιβ ββα Ιι&ά ιτΐιοΐΐ^ 
β^ί&11θ'νι^(1 τιρ ϋΐθ ύϋ^τ αηά ϋΐθ βέτίρ οί οο&βΐ; 1} ηηΙθ 1)το&ά. 
ΗίβΐΌνγ Ι^&β ΓθοοΓάθά α Ισης: ββηββ οί οαί&^ιΐιτορίΐθβ Ι)^ βοοά 
ΟΙ θ&τΐΙιςιι&ΐΣθ οιι ^Κβ β&βιθ οοαβΙ, οί. 0τΐΓΐ;ίΐΐ8, ΡβΙ. 1. 489. 

8. αΰται. 8* €ΐσ'(. Οί 1;}ιβ Ιίοιτηβ ίη ύΐήβ Ιίδΐ; I^βοη1^οη αηά 
Οατ^ηβα άο ηο^ ιιρρβΑτ ίη Ιΐϊβ οοηββροηάίη^ Ιίβϋη Ηδί;. 1, 145. 

Λ€^ντΜν: ίη ^1ιβ ηιοιιηίαίηοαβ Γο^οη Ιϊβίντθβη ΦαραΖ &ηά 
ΑΤ^ίον. Οί. Μον, Ρ. δ, 94. 

Ανγ(ΐρα: &1)οα1; ββγβη βΐιαάββ ίτοτη. ΐΐιο ββα έττΧ λόφων έρυμνί» 
καΐ δύσβατων, ΡοΓ ίΐΐθ άββοήρϋοη οί Λθ ηίβΐι* »41»οΙ οί Ιΐιβ 
Λβίοΐίαηβ οί. Ροΐ. 4, 57. 

Πιλλήνη: ΰιβ ηιοβί; βαβίβτη οί ίΐιβ Αοΐιαβαη ίο^ηβ αηά 
ηιοβΐ; βζροββά ίο ίοΓβί^ ίηδαβηοθ. II; οίίβη Ιοοίε α Ιίηβ οί 
Εοίίοη ΜκΙβρβηάβηΙ; οί ϊήβ Ιβ&βυβ αβ ίη ίΐιβ Ρβίοροηηββίωι νβτ. 
Ριοηι ί1;8 οοΐά αηά ηι^^ά βϊΙ^θ ηββά '^αβ ίβΐΐ: οί ϊΗβ οίο&ΐ» ίοΓ 
"^ΜοΗ ί* νΛ8 ίαπιοηβ (Π. χΚαΐναι ευδόκιμοι, ΡοΙΙ. αρ. ΟητίίαΒ 1.453). 
Τΐιβ οίΙιβΓ ίο\^η8 ηιβηϋοηβά ίη ύΐΐθ Ιίδΐ; ατθ βρο^βη οί 1)6ΐο\ν. 

9. καχ^£αν, * πιΟΓίήά βίαίθ '. Τΐιβ Λάίθοϋνο καχέκτηί ίβ 
^βηβτΛίΙ^Γ β.ρρ1ίθά 1» 08,888 οί Γθνο1ιιϋοη&Γ7 ίββίίη^ αηά ίβ 
οοαρίβά "νήϋι κινητικοί αηά στασιώδψ. 

τών Ικ Μακ•8ον£α$ βασιλέων. ΤΜβ ρΙΐΓ&ββ ίηοΐαάββ Λη1ά• 
ί?οημ8 Ληά ΒβπίθίΓίαβ νΐιο "νν^τβ ηο* ηηάίβρηίιβά Γπίβιβ ο! 
ΜβοβόΙοηίβ, ίΐιοπβίι ίΐιβγ οΐβίπιβά ίΐιβ τογΒ,Ι ϋίΐβ. Τΐιβ β*1»ο1ε 
οη *1ΐθίΓ 1ίΙ)βΓϋ68 1)βς&η νΗβη ΟΙι&βΓοη "ντ&β δβ* πρ Ι)^ Αΐβχβη- 
άβΓ αβ ^γταιύ οί Ρβΐίβηβ. ΟαδδοηάβΓ ΙιβΜ άο\πι ββνβτ&Ι οί ϋιβ 
οίϋβδ, &ηά "^Ιιβη Ηίβ ςαττίβοηβ νβΓβ άτίνβη Ι)^ Λβ ββηβτβΐ 
οί Αηϋ^οηΗ8 οη* οί Ραίκιβ, Αβ^ίοη &ηά Β^τηβ, αηά \ϊγ Ι)β- 
πίθΜαβ ίτοπι ΒηΓ», ηηοΐβτ 41ιβ ρΓβ^βηββ οί ΓββΙοηη^; ίηάβρβη- 
άβηοθ, ϋΐθ ίτθθάοηι ιβ^ίηβά "ναβ οηΐ^ ηοηιίη8ΐ, αηά ϋιβ 
ίηύή^βθ οί ίΚβ Γίγ&Ι οίαίηιαηίβ ίο ϊήβ ΐΙίΓοηβ οί Μαοβάοηία 1)το)^ 
αρ ίΐΐθ ΙβΛ^θ Εηά ββ* Λθ ίοι^τηβ 8,1; ναπΛηοβ. Ββνοίηίίοηβ 
ηβίατβΐΐ^ ίοΐΐο^^βά ίΕΒ* ηροη β»ο1ι οίΙιβΓ ίη Ογθθοθ, ντίιβη Λβ 
οΙίξ&ΓοΗίο ίη^βτββίδ νβτθ ίθ8*βΓβ<1 βτΒ* 1)7 ΑηϋραίβΓ βηά Οββ- 
Β&ηάβΓ, τνΐιίΐθ ΡοΙ^δρθΤοΙιοη ίηβά α οοπη<;βΓ-&ρρβα1 ίο ϋιβ άβαιο- 
ΟΓΛίιίο ρ&Γΐ;ί€ΐ8, &ηά Αη%οηη8 β,ηά Ηίβ βοη Ββπιβίπηβ ΡοΚοτοβίββ 
^οβίαίηΐθά άθΐηβίνβ ρΓοηιίβββ οί οίγίο ίηάβρβηάβηοβ. II. 41] ΊΤΟΤΕ&. δ43 

10. «ψ α^τών, ίη ΰιβ ββηβθ οί αν άΚΧήλων^ αβ 1τθς[ΐιβι4ΐ7 
ίηΡ. 

Δημ.ητρ£ο«ί Τΐχβ Ροΐίοιβθΐββ γτΐιοβθ Ιίίβ ναβ ^^^ΙίΦβη Ιογ 
Ρΐαϊ&τοΐι 1ΤΛΒ ϋοβ 8οη οί Αηϋ^οηαβ οηβ οί ΑΙβζ&ηάβΓ'β ^β&^βΒ^ 
βοηβτΑΐβ» Ηβ οοιηΙ)πΐθά ϋιβ σαΐΐΐνλίθά ίηΙίβΓββίβ οί αη Αϋιβηί&η 
ντϋΐι ύϋΒ τηάβ βηβτ^ οί α βοΐάίβτ οί ίοτ^οηβ &ηΑ ίΐϊθ Μίχύ 
ϋώτΛΎΛ^ΒΧίβ» οί ΒΔ Εα&ίβΓΧΐ βιιϋαη. 

Κασσάνδρον: Ιίίβ βοη οί ϋιβ Αηϋρ&ίβΓ ιχτίιοιη ΑΙβχ&ηάβτ 
Ιβίύ »8 Ιίίβ γίοβ^ιβββηΙ ίη ΕτίΓορβ. Ηίβ ί&ϋιβι οΗοββ Ιίίβ οΙΑ 
ϋοααοάβ Ροίγβρβι^χοη ύο βηοοββά Μιη, ι)ιι^ Ο&ββαικΙβΓ Γβΐίβά οβ 
ίΗθ οΗβ^ΜΓβΙιβ ιτΐιο Ιι&ά 1)66η Μβ ίαΰιβτ'β ^^ατϋΒΛηΒ, αηά ίοτ 
ζοαιιγ γβϋβτβ ρΐ&γβά ίΐιβ ίοΓβιηοβ^ ρ&Η ίη Οτθθοθ απά Μ&οθ^ 
^οηί&. Ίϋχβ Γ07&1 ϋαιηίΐ^ ίοαηά ϋιβίΓ ιηοβύ ί&ΐαΐ βηβκιγ ίη (Ιιβ 
0θ6ΐ;9;6ϋο βιιά υοβΟΓηριιΙοιιβ Οαββαηάβτ, '^ΐιο βψ&ρ^ ο\ή οί ϋϊβ 
ρ&Ι^ οί 1ϊ^ αηιΜϋαα Οίτπιρί&β, Βοχ&ηΑ »ηά Ιιβι οΐιίΐά, &η€( 
Β&Τ8ίχ)ιβ*8 θοη^ αηά. ιββΙοΓύά βνβη Τ1ΐ6ΐ>68^ νΜοΙι ΑΙβχ&ηάβΓ Ηικί 
ύι&Αίογβά, ίη Μβ ΙΐΑΐίΤθά οί ϋοβ ^θλ% οοη«[η6ΓθΓ'8 ηΐνηΐθ. 

Άνηψ&νσν. Ηθ Ι^βρί; Ιίίβ ΙιοΙά. οη ΟΓββεβ αίίβτ ϋΐ6 ψτβοΐί οί 
ϋΐ6 ωηΜΙίοΰβ Ηορββ οί Ιήβ ίαύϊβτ Ββηΐθ^τίηβ ΡοΗοΓββΙΐθβ Β,ηά 
Ιήβ άβαΰι ίη Αβία ίη 284 β. ο., Ικά Ιίίβ βΐ&ίηι 1» Μαοοάοηία χ^αβ 
1(Ηΐ^ άίβρτιΐβ^ 1^7 ναηοηβ ρΓθ1;6η€ΐ6Γ8 αηά Ι)^ ιίίβ (ϊαΐΐίο Ιιοιάββ. 

Ηίβ 080^0128 &ηά οΐβατ-βί^ίθά ρο1ίβ7 αύ Ιίΐβί; ριβν&ϋβά, &η(Ι 
1ιβ ήηηΐ7 ρΐαηίβά 1ιί8 άτη&βΐ;^ ίη ίΐιβ ΝοιΙΙι νΜΙθ Ιιβ ΓβάτΐύθΑ 
Α1]ι^ΐ8 ίο 8αΙ)ηιί88ίοη, αηά ΒΐιΙ)8ίάίζ6ά ρατϋβαηβ ίη 1;1ΐ6 οίΐιίββ οί 
ϋΐθ Ρβίοροηηβδβ, ϋΐΐ Ιίίβ ίη&ιιβηοβ ιηταβ οΐιβο^βά Ιογ ίΥίο ήβθ οί 
ϋΐθ Αοΐι&β&η Ιβα^θ. 

ΓονατέΙ. Τΐιβ οη^ίη οί Ιΐιίβ η&ιηβ ί8 πηοβΓ^&ίη. ΡοτρΙι^Γ^ 
^βήνθβ ϋ ίτοπι ΐΐΐθ Τ1ΐ68β&1ί&η ^ο-ν^η Οοηηί, 1)ΐΐ1ί $Λ ϋιβ ϋηιβ οί 
ϋιΐ8 1>ίτϋι ΤΙ1688&Ι7 ν&8 ίη ϋϊίο Ιιαηά8 οί ΟαββαηάβΓ, Ιίίβ ί&ΐΗβϊ'β 
βηβηιγ, Νί6ΐ)α1ΐτ ίΜη]£8 ϋ & Μαοβάοηίαη ιγοιά Ιί^β ίΐΐθ τηοάβτη 
Οχβοίί '^ονατάΛ^ * αη ίτοη ρΐαίθ οη Λβ Ιμιθθ '. (Ι,βοί, Αηο, Η, 3. 
228,) 

τνραννβΐσθαι. Τΐΐθ ίγτ&ηίΒ οί ϋιβ β&ιΙίθΓ 8.^63 οί Οτββ^ 
Ιιΐβίοιγ Ιι&ά βτΛβρθ^ *1ιβ Βονβτ^βη ρονβΓ Ιογ νίοίβηοβ ογ ίτο,χιά ίη 
Λ ρβτίοά οί ίιαηβίΜοη 1)6<Λ¥6βη ϋΐθ ηιΐθ οί ϋοα οΙί^ΑΓοΙιίββ βικί 
Ιΐχθ ίΐΐ11-φ:ο¥Πΐ Γ6ρπΙ)1ίθ8.ηί8πι οί Ιαίιβι ά&γΒ. Τΐΐθ^ νβτβ ηβυΓ- 
ρβ^8 νΐιο οοαίά ηβνβι πι&Ιςθ ϋα^βίτ οΙβάπλΒ 8.ρρβατ Ιβ^μϋηι&ΐΐθ, 1)ΐι^ 
έΪ1&^^ νβΓβ οίί^ ΓοΙβΓβ οί Ι^β |ώη8 άοΑ 1ϋ)βΐίΐ1ρο1ίο7»ίοβ*βΒίη8 

16—2 244 Ν0ΤΕ8. [α « 

&Γί Ληά ίΓ&άβ, Ληά ΓοΓψΛτάίηβ Λβ ίηίθΓββίβ οί οίγίΐίζβά Κίβ. 
Τΐΐθ ίτΓ&ηίβ ο£ ίΙιίΒ α^θ νβΓβ οί α άίδβΓβη* β*&ιηρ. Τ1ιβ7 νβΐβ 
ϋιβ οαΐβοΏΐθ οί α βίαΐ» οί ροΐίϋοαΐ οοιτηρϋοη αηά άβοα^• 
Τ1ΐθ7 ΓΟΒβ ίη α 8οοίβ1;7 άί^ΐχ&οΐιβά ίοι 50 ^β&τβ Ι)^ 4ΐΐθ ίηίαίί^αββ 
οί ίοιβί^ ροΐίβηΐ&ίβδ, '^ΐιο Ιταάθά οη ϋΐθ ίβ&ΐοαβίββ οί ήν&Ι 
ίαοϋοηβ, &ηά €ΐτιατί6Γ6ά Ι^ιβίτ βοΙάίβτΒ οη Ι^ιβ Ιο^ντηβ ογ ΙθΙ; ίΐιβπι 
ΙοοΒβ &8 ιη&Γ&αάβΓΒ ίη Λβ οοιιη1τ7. ΤΗθ ρβορίββ νβτβ ρ&Γ&Ι^ζβά 
1)7 Ώΐπύιι&Ι άίβίπίΒΐ;, αηά &η7 Γοβοίπΐβ αάνβηΐ^ιιτβτ οοαίά Μ 
βοΐάίθΐβ τ^ΈΛγ ίοτ & ΰοηρ ά^έίαΐ, αηά α Μ&οβάοηί&η ρ&ϊτοη οη 
-^11086 ΒπρροΓΐ; 1ιβ Ώΐίςΐιί Γβΐ7. Τΐΐθ ροτν^βΓ νοη 1)7 νίοίβηββ ¥»β 
οίΐίβη 0Π16117 &1)τΐ86€ΐ; οίΐίζβηβ οί πιαΓ^ νβτβ ηιητάβτθά οι 
άτίτβη ίο βίφί, &ηά ϋιβ τβί^ οί Ιιθιτογ Ιαβίβά ϋ11 ϋιβ Ιτ^^&ηϊ 
^βΠ. Βαΐ; ίϊιβίτ ταΐβ ψ&β ΰθηιηιοηΐ7 βΙιΟΓί-Ιίνβά, ίοι ϋιβ οΐά 
ΗβΠθηίβ Ββηϋηιβηΐί ίη ίανοιίΓ οί 1;7ΐ^Α^°^<^ί^β Γβνίγθά ίη ίϋ 
Ιηίβηββδ* ίοπη, ΤΙιβίΓ οοηβί&η* 8βη8β οί ά&ηββΓ πιλ7 ^ ^^^ 
%το,ί&ά \>γ ίΗθ 8ΐ;οΓ7 οί ϋΐ6 Ατ^γβ Ατίβϋρραβ, νΐιο Ι&ίά Μβ 1)6ά 
οη ϋΐ6 ίΓ&ρ-άοοΓ -ν^ΐιίοΐι ίοηηβά ϋιβ οηΐ7 αοοβδβ ίο ύϊβ Ιοϋ 
ίη Υίΐάβία. Ιιο βίβρί;, αηά ουί; οί ^ντίήοΐι "ήβ οΓβρί " ϋΐεβ & ιβρϋΐβ 
ίτοηι 11:8 ίοΐθ " (Ρίπΐ^ατοΐι, Αταΐαβ 26). 

ΐΓλ€(στου$ γάρ* ^^^ ^^ ^^θ '^ΟΓβΙ; οί ίΐΐθβθ ν&8 ϋήβ 1)Πΐί&1 
ΑΓί8ΐκ)1;ίηιη8 οί Ε1ί8, αηιοης ϋιβ νίΐββΐ: ο]ιατ&ο1;6Τ8 οί ίή&ϊ ά&τΐι 
α^β. ΤΙΐθ ρ&ΐιήοΐ; νΐιο βΐηιοί^ Μηι άοιγη Ιιαά λ ΒίεΛαβ ίη Ιιίβ 
]ιοηοΰΓ Λ* Οΐ7ηιρί&. 

4|ΐψυτινσαι, Ρ. αβββ ίΐΐθ βαηΐθ ρΐιταββ ίη Ιίΐεβ βοηηβχίοη, 
^, 29, 6. 

μονάρχονς. Τΐΐθββ τνβΓβ ρΓθΙ)&1)ΐ7 Λ* βτδ* οηΐ7 Λβ οοιη- 
πιαηάθΓβ οί Μ&οβάοηίαη ςαττίΒοηΒ οι ηηΒοτηρυΙοηβ ρ&τϋβ&ηβ 
ντίιο Ιΐθΐά ίΐιβ ύο^τηΒ οί Θτοβοβ ίη ίΐΐθ ίηίβϊβΒΐ; οί Αηΐίςοηπβ. Αβ 
]ιί8 ροτγβΓ άβοΐίηβά ίη ϋΐθ Ρβίοροηηβββ ύιβγ ο,βΒβτίβά. Λβίτ 
ίηάβρβηάβηοβ ογ οϋΐθΓβ ΐΌοΙε ίΐιβίτ ρΙαββΒ &3 Γβαΐ μάραρχοι^ 

11. ήρξαντο σ-νμφρον€Ϊν. ΤΙΐθ Ιίηιβ 1Υ&.8 αηδρΐοίοηβ, ίοί 
8ρ&τ1;& Τ7&8 Γί8ίη§[ ίη οοηοβιί '^ϋι Έζγρί 1κ> βΙι&^θ (Ηβ ρονβτ οΐ 
ΑηϋςοηΰΒ ίη Ο-Γβββθ "ν^ΐιίΐθ Ιιβ τγ&β άίδραΐόης ύΐιβ ϋιιοηβ οί 
Μαοβάοηία -νήΐ^ι Ρ1;οΐ6ηΐ7 Οβτ&ηηπΒ : αηά Ιιίβ αΐ^^βηίίοη ν&8 βοοη 
Ιο 1)6 βηςα^βά 1)7 ^Ιιβ ίητοαά οί Ιΐιβ ΟθΙϊβ τυΙιο β^τβρ^ *& 
Γββίβίαηοβ 1)βίθΓ6 ΙΗθηι αηά Γβάαοβά 1;1ΐ6 Βίαίβ ^ο &η&ιο1)7ι ^ 
αΙβο 1)7 α Ι&ίθΓ ν&Γ νίίΐι ΑηϋοβΙιαΒ οί 87ΓίΛ. 

κατά ττ^ν Π., • λΙ)0ϊι* Λθ 4ίπιβ οί ', ί.β. Β.ο. 280# π: 41] Ν0ΤΕ3. 245 

12. νρώτοι, 1.6. ίοτιτ ίονηβ οη ϋιβ \νβ8( οί Αο1ι&ί& τιτίιίβΐι 
βοαίά 6&8ίΐ7 οοιηΙ)ίηβ αηά ντ&εβ Ιβειβΐ; αηάθΓ Ιΐιβ ίη&αβηοβ οί Ιιΐιβ 
Α6τοοοηηϋΐτΐ8 ογ οΙΙιθγ Μαββάοηί&η ίοιίβ. 

Δν|ΐ6{οι. Τΐιβ ίοττη τ^αβ βηρροββά ίο 1)θ βο βαΐΐβά &8 (1ΐθ 
ίηοΒί '^ββίθΐη οί ίΐΐθ οίϋββ οί Αοΐιαία (τασων δυσμικωτάτη, οθ€Ρ 
ίκα\€ίτο δύσμη τΐί ούσα η Αύμη, Εί^ιη. Μ. &ρ. ΟπΓίίπβ, ΡβΙ, 1. 
449). α \^&8 ο&ΙΙβά Ιίά\€ΐα \)γ ίΐιβ Ιοηί&ηβ (Ραιιβ. 7, 17, 3) αηά 
Στράτος Λϊ βΓ8<; \)γ ϋιβ Αοΐι&βαηβ αβ ϋιβίτ βωτΐ^ βίίΓοη^ΙιοΙά. 

Πατρ€ΐ«. Πάτραί, ηον *1ΐθ ζτο&ϊ βιηροπιπη οί 41ιβ ίΓοάβ ίη 
σητταηίβ, Ιιαά ΙΙιθ πιοβί ίτηϋίυΐ ρΐαίη οί Αοΐιαία τοαηά ίΐ; &ηά 
Ιΐιβ 1)68ί &ηο1ιθΓ&β6 ίο ϋΐ6 'ννββί. ^^611 ϋιβ Ο&αΐβ ίην&άβά 
Κοτίΐιβηι Ογθθοθ ϋ Ββηί Ηβΐρ κατά ^ιλ/αι^ των λΙτωΚων (ΡΛη8. 
7, 18, 6), αηά βπίίθΓθά βαοΐι Ι168.77 Ιοββ ίΐι&ί (Ηθ Γβιηιι&ηΐ; άίβ• 
ρβτββά ίίββίί αιηοης ϋιβ Ιιαιπίβίβ ιοαηά. Ιί οτν^βά ϋβ. Γθνίναί 
αηά ρΓοβρβπί^ ίο Απ^πΒίαβ (οί. Οητίίαβ, ΡέΙ, 1. 435). 

Τριταΐ€Ϊ9. οϊ μονροί τοντέίον μ€σ&γ€ΐοι οΐκέουσιν (Ηάί. 1, 
145, 3). Τ. τ^αβ ί1ΐ6 Ιιί^βθί οί ίΐιβ οίίίββ οί Αοΐιαία, ίατ υρ ίη 
ίΐΐθ βηβ Ρ8.38 οί ΝβζβΓα οη ίΗβ ηνβΓ Π€2/>ο$. 

Φαροϋΐς. ΦαραΙ οοηπηαηάθά ίΐιβ Ιο'ν^θΓ ναΐΐβ^ οί ίΐΐθ 8απΐ6 
ηνβτ αηά ί1ιβ*βηίΓαηοβ ίο ίΐΐθ Μ^ΙιΙαηάΒ• ΤΙιθ ίΐιτββ ίοτ^ηΒ Ιαβί 
ηιβηίίοηβά ιτβτβ ίτΒ,Υβτββά ίη βηοοθβδίοη })γ Οαβ ρήηοίραΐ γο84 
νΐιίοΐι Ιθά &οηι ίΐιβ οοαβί ίηίο ίΐιβ ίηίβήοΓ οί Αοΐιαία. 

στηλην : ίΐΐθ βίαΐ) οί ηιατΗθ οη νΐιίοΐι ίΐιβ ίβηηβ οί ίΓβαίίββ 
αηά οίΙιβΓ άοοαηιβηίβ οί ηαίίοηαΐ ίηιροΓίαηοβ -^τβτθ οοηιηιοηΐ^τ 
ίη8(!]ίΙ)βά ίη Οΐθβοβ, αβ οη 1)τοηζθ ίη Ιίαΐ7. ΤΙιβββ τν^βΓθ ββί ηρ 
οη ίΐιβ 'ντ&ΙΙβ οί ίθπιρίθβ, ογ ίη οίΐιβτ ριιΙ)1ίο ρΐ&οββ, αηά οοη- 
^&^η6ά ρΓονίβίοη οίίβη ίοΓ ίΐιβ οοβί οί ίΗθ ίη8θήρίίοη, ογ 
ΐηβίτποίίοηβ ίο ίΐιβ ηι&^βίΓ&ίββ ι^ΐιο ψβιβ ίο βηρβηηίβηά ίΐιβ 
ΐ¥θΓ^, ΟΓ Ηανβ ίί Γβαά αίοαά οβλΑι γβ&τ: οί. Ατίβίορίι. Αοΐι. 735, 
^ώ ίέ τηρ στ'ήληρ καθ* ηρ έστ€ΐσάμηρ μέταμ^ ίΐ'α στήσω φαρβρίίΡ 
4ρ τά^ορφ. Ιη ίΐιίβ ο&8β ίΐιβ Ιβα^β Τ7&8 ρΓθΙ)&1)ΐ7 Γβ^ΟΓάβά αβ 
ϋΐ6 ρ&τίίαΐ Γ6α886Γίίοη οί ί1ΐ6 οΐά ίβάβΓ&ίίοη, αηά αβ ηββάίη^ ηο 
#οηη&1 βαηοίίοηβ. ΤΙιθ αάηιίββίοη οί ίΓββΙι ηΐ6ηιΙ)6Γ8 && ίηάίοαίβά. 
}>γ βηολ α στιήλη 18 ΓθίβΓΤβά ίο 23, 17, 2. 

οΓν|λνολιηΓ•(α$, * ίΐΐθ ίβάβΓ&Ι ηηίοη '. ΤΙιθ νβΓΐ) σνμτολίτίύαρ 
ΪΒ η86ά, 08 }>γ Τ1ιαο7άίά68, ίοΓ ίΐιβ ηιβιηΙ)6Γ8ΐιίρ οί ίηάίνίάιι&,ΐδ 
ίη α βίαίθ, 1)πί ΡΙΐΓτηίοΙιηΒ οΙ)ίβοί8 ίο ίίβ βιιΙ)8ί. συμτολίτψ λβ 
>£θ11ον-(άίΐ29βη*, ίίοα^ ίοαηά ίη Έαήρίάββ (Ηθγ&οΙ. 826), βίηοβ 246 Ν0ΤΕ8. [ά 41 

Ιΐιβ Αύϋό ι^^βΓβ άίά ηού αάή ϋιβ ρτ^. ϊο ύτοτΑα ΥΐΥύίάϊ &]τβαά7 
ίιηρίίβά ρ&Γ€η6Γ8]ιίρ (ΐ4θΙ)β<Λ, Ρΐατρη» 172). 

13. Ιτ€ΐ ΐΓ^ι&ΊΓΓφ. Ί\\β ίην»8ίοη οί Ρ^ηΐιχιβ &( Ι^β ϋιηβ 
άΓΟΥβ Αηϋ^οααβ ^ο ήίφύ &ηά ^νβ Οιοββθ χηοΓβ 1ί1)βτ1;7 οί 
αβϋοη. Τΐιβ Αοΐι&β&ηβ 1ι*ά βτι£Εβτθ€ΐ Ιβ&βί οί ΙβΛθ ίκαα ϋιβ 
Γ&ν&^ββ οί ν&Γ &ηά ρ1&^6 (Ρααβ&η. 7, 1, 1). 

ΑΙγϋΐδ. Αβ^η "^αβ λΟ^τ ί\ΐΒ ί&ΙΙ οί Ηβΐίοβ ΰιβ Ιβ&έΰηι; 
οϋγ οί Αο1ι&ί&, αηοΐ ϋβ &<Μ}θΒ8ίοη ^ο ϋιβ ΐ6α£;τιβ ηί Ιΐιίβ ΒίΛ^ 
ντΜ ϋιβΓβίοΓβ οί ζτβΛίί xηο1ηβη^. II; ν&β ΙιβΓβ ϋΜΐ( ίβάβΓ&Ι 
ιηββϋη^ νβΓθ Ιΐθΐά ίη ϋιβ ρτθοίηοίβ οί Ζ^ύ; όμαγύρίος, &ηά ϋιβ 
ίοηηβ οί α <Γνρ4δριο¥ Ψβτβ ^6ρ4; ηρ οβηίοήθβ Β,ϋβτ ίη ϋιβ ά&^β ο' 
Ρααβαηί&β <7, 7). ϋ ^ταβ Ι^τιίϋ ίη α ίπιΚίαΙ βϋβ — ^ηοιν ο&ίΜ 
ΒοβίϋζΑ^'β&Γάβη-ΙαχκΙ' — αηά ϋιβιβ 18 ςοοά 1ΐ8τΙ)οτΐΓ&9β• 

4{τ{«. Τΐήβ ΛάνβΛ 18 \>γ Ρ. Ι^γοπ^ΙΚ; πιοτθ ριοιηίη^ϋ^ 
ίοΓ^ατά 8.8 α ρτβροβίΐίίοη ϋιαη 1>7 &^7 ββτΙίβΓ ιπϋβτ &ηά ίβ 
βοιιρίβά οοβ&βίοηαΐΐ^ ττίϋι » ςβη., 1>τι<; ιχκ>ι:β οί^η «8 Ιιβτβ ^ϋι 
& άθΛ, οαββ, 68ρθοί8ΐΐ7 'νπϋι τούτοα, 

Βονριοι. Β., οηβ οί ϋιβ ο1^ιθ8^ Ιοηί&η οίϋββ οί Αο^αια, ψμ 
β^τβΧίοψοΑ ηρ \>γ &η β&τϋιςα&ΐτβ οη ϋιβ β&ιηβ ιιί^ΐιί ίη ινίιίΰΐι ϋ» 
ιιβίβ1ιΙ)οαΓ Ηβΐίββ τναβ Β^βρί ίηίο ϋιβ 86& [η μ^ν ύνο χύαμη^ηη 
η Β^ ύνο κύματοί ήφαρίσθη, δίταΐκ) 1, 8, 18). Τΐΐθ νίΐά οοοη^ΐχ 
Γοαηά 11)8 βϋβ 18 ίαΠ οί ϋιβ ΐκαοββ οί νοίο&ηίο &οϋοη. 

άκΌκ<&τέ(Γτηοχιν, τ^βτθ * τβίηΒίαΙβά' ίη ϋιβ Ιββ^β: βίβθ^ΐιβτβ 
ϋιβ ίιιΠ ρΐιιαββ 13 ^νβη άποκ, «/^ τψ έξαρχψ κατάα-τασ^ιρ (25, 1, 1). 

14. Καρνν€£α$. η Κερνρ^&α έτΙ τέτρα$ ύψηΚη^ Ιδμυμίριι 
(81;γ&1)0 8, 7, 5). Ιί ν»8 ρΓοΙ)»!)!^ ϋιβ ΑοΙίΑβ&η ίοτϋ:θ88, ▼Ιιίΐβ 
ϋιβ Ιοηίιιη8 άνβϋ 1)6ΐοτν ίη ϋιβ 1ον1&ηά8 οί Ηβΐίοβ. Ηβηοβ 
ρβιΚ&ρβ ί( τίταβ ηο( ίηοίηάβόί ίη ϋιβ 12 ίονη8, ιιη«1 ν»8 ουίγ 
&ηοϋιβΓ ηαηιβ ίοΓ Ηβΐίββ, τ^ΐιοββ ρΐαοβ ίη ϋιβ Ιίβΐί ϋ Χοοίί *ί4βτ 
ϋιβ β&(&8ΐ;Γορ1ΐ6. Αίΐίβτ ϋιβ Ρβηίαη ιιτΑΐβ ίαβίϋν68 ίτοιη Μ70βιι&β 
ΑβΙ ϋιίϋιβι ίΓΟίη ϋιβίτ Αχι^νβ χηι^ΐιβιβ ΐϋΐά ϋ 1)θο«η6 ^ννατωτέρα 
οίκητάρων ν\ηθ€ΐ (Ραοβ. 7, 25, 3). 

Μάργον. Τΐιβ Μδδ. ν&ΐ7 Ιιβιβ 1}6ΐ;νββη ^<ψγον αηά Μάρκον, 
νΛύίβ ίη 2, 10, 3 ϋιβ Ιο,ίΛ&ϊ ίοηη 18 1)β8& 8ηρροΓΐ;β<1; 1>ιι^ 
ΒιαηάβϋϋβΓ Γβ^ατάβ ίΐ; &8 ε Ι^ϋηίββά ίοπα {ΛεΙ, 2. 202), Απά 
ϋ -^οαΜ Βββηι Ιβββ ηαίητ&Ι ίοΓ α ΟχββίΣ. Ηβ ι^ββ ιιοϋη^ ίο^ 
ϋιβ Ιβ&^β βνβη νΐιβη Ιιίβ η&ϋτβ 1;ο^πι ΟαχγΊϋ&Λ ν&β }ίΜ 1)7 * 
^Τταη^, 1)6β&ιη6 £Γβ^ 8ο1β ([βηβΓ&Ι ίη 255 β.€., αικΙ νΜ Ιοβ^ Ιη π. 42] 2ίΟΤΕ& 247 

ΙΗβ Ββα β$;Ιι6 &^[&ίιΐ84 ϋΐθ ΙΙΙττί&η ρίταΐββ ίη 229. "Ήβ \^οτι1ά 
Αΐιηο8& λρρβ&τ ίο Ιχανβ 1)θβη ύιβ Ψ9ΒΐύΏ^;ίση οί ΰιβ οτΊφΏΒΐ 
Ιβα^θ" (?Γ6βιη&η, ^^ά. Οον. 248). 

«α,νταχ^θΐητ ορών κ. τ. λ., 'θββίη^ ϋι&έ Ιιβ ικτοαίβί 1)6 ίιη- 
ιηβάία(βΐ7 αϋ^ολβά οη αΐΐ βίάββ \ 

15. άνΜμ^ο^, Εβν ηβπτρβΓβ οοαίά Β&ίβΙγ Λΐ)άίθ8ίβ ίη 
(τΓθβοθ, &8 ηο «οηβίϋηϋοη&Ι ίοηηβ οοηΐά Ι>6 ο\)Ββτγβά ίη Ιτ&ηβ• 
ίβττίη^ (Ιιβ ρσντβτ \(τ1ιίβ1ι Ιι&ά ηο Ιβ^ ΐΜΐβίβ. Νοτ -^θρθ ϋιβ 
ρΐβέΐ^ββ (νι^τά) οί ιηηοή ν&ΐηβ "^Ιιβη ι&ηοοΓοαβ ίββ^ίη^ ΙΐΒά 
\)ββη Γοηββά 1)7 άββροϋο αούβ. Τΐιβ 8(017 οί Μ&β&η<1τίαβ ο£ 
8απΐ08 (Ηά(. 3, 142) ίϋπ8(τ&(6β (ίο άί£&οη1(}τ οί βηοΐι λίκΐίο&ϋοη ; 
ϋιβ Ιαης^α&^β οί ί\ιβ ΙιίβΙοτίαη ίη (Ιιθ ο&8Θ οί €αάηιιΐ8 οί Οοβ 
8ΐιον8 ϊή&ί α ψ&Ά Υ6Ι7 ηϋΓβ ίη ϋιβ β&τΙίβΓ ροήοά (ΉάΙ. 7, 164, 1). 

σ^ο^μα. ΤΜβ -ποτά αρρβ&τβ αβ θΑτΙγ αβ Ρ1&(ο ίη (Ιιβ βθηβθ 
οί & "^Ιιοΐθ οοηιροαηάθά οί ρατίβ, 1)α( ί( ίβ οί 1ιι(ογ α8β αβ & 
ίοοΙιηίοΑΐ &ιτ&ηβ6ηΐθη( οι *87β(βηι'. Τΐιο οι^τιίναίβηΐ; ίη οΑτΙίβΓ 
ηβο ^Γ&8 σύστασα^ ψϊάόϊχ οοοητβ ίη 2, 42, 1. 
42 τ£νο« χάριν. Α ί&νουηΐβ ίοηη ίη Ρ. οί ίή(Γοάΰοίηβ άίάαοΐίίο 
&ηά 6ζρ1&η&(οΐ7 οοηιηιβηίβ, 80 ίη 2, 71, 1. Ιη (Ιιβ β&Γΐίβι Ιαη- 
Ι^ηΑ^β χάρΐί^ ί3 αΙύΒήγ χαβά 1>γ (Ιιο ρο6(3 αβ α ρίθροδίϋοη, 
ΰιοα^ Τ1ιαβ7άί€ΐββ Ιι&β του θ€ίον χάφα^ 5, 70, 1)η( ί( οοη8(αη(ΐ7 
ΐ66ηΓ8 ίη Ρ. Κτ6ΐ)8, ΡταβροβίϋοηΒ αάυ» 2. 25. 

των |£ <1ρχη« *Αχ., Όί (Ιιβ ΟΓΐ^ΙηοΙ ηλ6ηιΙ)6Γ3 ', ί.θ. Αοΐιαβ&ηβ 
1>7 Γ&οθ, ηο( 1)7 ίβάβτβΐ ηηίοη οηΐγ. 

8. διΛτι ίτοηι '1)θοα>η8β' Ιιαβ ρ&886ά ίη(ο *(Ιι&(', &8 οΰν^κα 
&ηά 6θούν€κα ίη 8ορ1ιοο1ββ Ιιατβ άτορρβά (Ιιβ Γβΐ&ίίνβ ου( οί 
βίβ1ι(. Κ ί8 £γ8( ίοαηά ίη (1ιί8 86η8θ ίη Ηβιοάοίαβ 2, 50, 1: 
&ηά ϋιβη ίη ΧβηορΗοη, Ρ1&(ο αηά Ι800Γ&(68. Ιη Ατί9(ο(ΐ6 ί( ίβ 
γβΐ7 οοηηηοη. Οί. Οορβ, ΒΗεί. 1, 1, 11. 

μία τϋ ο(£Χ...«Ιρ€σ%«, '(]ιβ οοη8ί8(6η( ροΐίο^'. 

τανη§ τί ΐΓροΟέσ*€ΐ, * 1)7 Ικββρίη^ (1ιί8 βηά ίη νίθ\^ '. Οί. άρτοι 
τ-ηί νροθ4σ€(αί^ ' βΐιβ νΙ)Γθ&<1 ', 8( Μ&((. 12. 4; βο ίη 86η8θ οί 
•ρητροββ* Ερ. Βοω. 9. 11. 

4. νρ69 τοντο τό μφο«, *ίη (Ιιίβ Γ68ρ6θ(', ηββά τβρβ&(6<1ΐ7 
1>^ Ρ. ίη α (ιβηθΓ&Ι ββηββ, \ά(1χοη( τβ^ατά (ο *ρ&Γΐ* οι 'βΐι&ιβ'. 
Οί, 87, 10 Λΐ)θνθ. 

άνοιστίον, 'πιη8( 1)β ρη( (ο (Ιιβ 0Γβ<ϋ( οί'. 

5. κ«τορθ«|Μίτ«ν, *£[θοά<ΐ6β<ΐ8', ίη νΐιίοΐι ββηββ (Ιιβ -ντοτά 248 ΊΤ0ΤΕ8. {ιί. 43 

'\^&8 χητιβΗ αββά Ι)^ 81ίοίβ 'νττϋβτβ αβ ϋΐ6 ίοίβ&Ι οί '^ΐϊηχίή. 76 
καθήκον 7Τ&Β Λθ νοΛάαγ 6(ΐιιίν&1βηύ. Ρΐιττηίοΐιιιβ, ^ντίιίΐβ &ο- 
οβρϋη^ ϋιβ υ6γΙ) &3 ςοοά Αίϋο, τβ}ββίΒ ϋΐ6 ηοτιη, &ηά ϋ ίι 
Ι&ΐθ ίη ϋιίβ ββηββ ΛΒ &ΐ8θ ίη ί1ΐΕ& οί *8αβοβ88', ϋιου^^ΐι κατό(>- 
θωσίί, έίΓομόρθωμα αηά έπω^όρθνσιι αιβ ςοοά βηοη^ ; οί. Ιιθ\)&Λ^ 
ΡΗη^η, 250. 

6. ψιλοτιμ(α«. Τΐιίβ νοΓά Ιι&β οϋβη ίη Ρ. ίΐΐθ ιηοΓβ ςβηβι&Ι 
Ββηβθ οί *Ζ6&1* ΟΓ *6&^ηΐθ88' Γ&ΙΙιβΓ Ιΐι&η (Ιΐθ βχρίίβϋ ιηβ&ηίηβ 
οί *&ιηΙ)ί<;ίοη ' ^τΜοΙι ίΐ; Ιοοτβ ίη β&ιΗβτ 'ντηίβτβ: 80 φιλοτίμοΰμερ» 
€υαγγ€\ίζ€σΘαί, Ερ. Βοπι. 15, 20. 

άντνκατηλλάττοντο, 'οΐαίπιβά ίοΓ ϋιβίτ ΓβνΛτά*. 

7. 4£ αντών των.,.^τφγ., *&οπι νΐι&ί ίΐιβ^ εοΙπιλΙΙ^ άίά': & 
η66άΐ688ΐ7 ρΐ6οη&8ϋο ρ1ιτ&8β. ενέργημα 18 » ΙβΛά νοτά ηβθά \>^ 
Β^ Ραυΐ (1 Οογ. 12. 6), αηά ηιβαηίη^ ρΓορβιΙ^ ίΐιβ * βΰοοί \ Ιη Ρ. 

α \ϊ&Β ΙΏΧίόϊϊ ίϊίβ 8αΠ1θ 8θη86 8.8 ΊΤροξϋ, 

43 ιΐκοσ-ι καΧ ιτέντ€. Ιη ίήβ βοχίγ ρ&Η οί ϋιί8 ρβήοά ϋιβ 
&((6η1ίίοη οί Αη(ί$οηα8 ^843 άίβίΓ&βίβά 1)7 ϋΐ6 0&ηΐ8, Ι^ΐιπβ, 
Ε^7Ρ^> 8ρ&Γία, Ληά ίΐιβ 'ψλτ γήύι Αίΐιβηβ, &η<1 ίνάοβ βνβη λβ 
νΛ8 άτίνβη ίΓΟπι Λο ίΙίΓοηβ. 

7ραμ|ΐατ^ ΤΙιβ 860Γ6<;αΓ7 οί 8ία1;θ ν&8 ρΓοΙ)&1>ΐ7 Ιιβιβ &8 
ιη ύΐΐθ Αβί^ΐίβαι Ίιβ&ζαβ βλ οΜοβτ οί ΙιίςΙι ι&η^ αηά ίηΑπβηοβ, 
■νΐιο άν&ϋβά ίΐΐθ 8*8,ίβ Ρερθγβ &ηά Ιι&ά Λθ οιΐ8*οοΐ7 οί ρα1)1ίο 
άοοηηίθηίβ, 1)αύ ηο άβίαίΐβ ατβ ^γβη η8 αβ ίο ϋιβ οΜοβ. 

Ικ ιτφι^δου, 'ίη Γοίαϋοη'. Ρίηάατ 1ι&8 ν€ρ(οδοι έτέωρ ίοτ 
070ΐβ8 ΟΓ *ρβποά8' ίη ύιβ ηιοάβηι 8βη8β. 

ΐΓροχ€ΐριξ^|ΜνοΜ. : ίΓ6ς[ΐΐ6η1;ΐ7 η86<1 Ιογ Ρ. ίη 1;1ΐ6 Ββηββ οί 
*βΐ60ΐ;\ ιγΐιίοΐι οοηιβΒ ίιοηι ϋιβ ζβηβτο,Ι πιβαηίης οί ^ββϋίη^ 
ΓβΛ€ΐ7 ίο Ιιαηά'. - Οί. τροχ€ΐρ[σασθαί σ€ χητηρέτην, Αοίβ Αρρ. 
26. 16 ; 80 &180 ίη ϋιβ Ιαη^α^β οί Ι&ύβτ ίηΒοτίρΙίοηβ. 

2. Ινα καθιστάναν. ΤΙιβ στρατηγοί οί Α^ΗβηΒ "νιτΗο Ιι&ά 1)β6η 
2Λ, £τ8ΐί ρητ6ΐ7 ηιί1ίί&Γ7 οΜοογβ ς&ίηθά ίη (ίηιβ ίηιροΓ^&ηί βίτϋ 
ίιιηοίίοηΒ. Ιη ίΐΐθ Ι&ίβΓ ά»7β οί 0γ«6οθ *1ιθ ίβπη νω οοηηηοηΐ^ 
ηδβά ίο άβηοίθ ίΐιβ Ιιί^βΒΪ ροΐίίίο&ΐ Γ&ηΙει αηά α8 βηοΐι ^α8 
6ηιρ1θ76€ΐ ίη ΙΗθ ίβάβτ&Ι 878ΐ6ηΐ8 οί Αβίοΐία &ηά Αο&ηιβηία. 
Το οοηιΙ)ίη6 Ιιο^βνβΓ ίη ϋΐθ 8&ηΐ6 ΙχβηάΒ (1ιβ Ιή^ΐιβδί ρονβτ 
1)οϋι οίνίΐ 8Λ<1 πιί1ί<»Γ7 τν&8 αη οηίοΓίαηΛΐ» τοί^πτη 4ο Χ\λ 
ρΓΛοϋοβ οί & Γαάθτ Β^β, ίοΓ Ιίΐΐθ ρΓθΟθάβηίΒ οί ϋιβ 1)68* ϋηΐθβ οί 
(τΐββίκ Γ6ραΙ)1ίο&ηί8ηι 8^1 ροίηΐβά ίο ϋιβίτ 8βρ»πι4ίοη, &ηά ϋιβ II. 43] :ί^0ΤΕ8. 249 Ιβ&^θ Ιιαά οίύβη Γβαβοή (ο Γ6ς[τβ1; ΧΥι'βΧ ΚχϋΧχχΒ ναβ βοιηιη&ηάβΓ 
ίη βΐιίβί. Ββιηοοτ&67 ιηοίθΟΥβΓ Ιιαά 1)66η ιΐ8τι&1ΐ7 ίβαΐουβ οί ϋβ 
πιΙβΓβ βηά Ιιαά άίνίάβοί ροτ^βΓ αιηοη^ ΒβΥβι&Ι ΙιοΜβΓβ, 1)α1; ΐΐιβ 
ΙηΙιβΓβδίβ οί α ίβάβΓ&Ι β^βίβιη Γβςαίτθά ρΓοιηρίβΓ αηά ιηοΓβ 
νί^οΓοπβ οοηοβηίΓ&ϋοη, Ληά Αοΐιαία ϋΐθΓθίΌΐθ ίοΠονβά ίΐιβ 
«ζαιηρίβ οί ΑβϊοΗα ίη οΐιοοβίης & βίη^τΐβ ΡιεβΐάθηΚ 

3. Αινβφώο-αβ. Ήβ ββαΐβά (Ιιβ ναΐΐβ αΐ ηί^ΐιί ^(Η & ί&ντ 
1)ο1ά ίοΠονβιβ, βυτρηββά 4ΐιβ ί ττβιιΐι'β πίθΓΟβηαπββ ίη ίΗβίτ βίββρ, 
αηά οαΠβά οη ϋιβ οίΐίζβηβ ίο αβββΓΐ; ΐΐιβίτ £τ6βάοπι. Τΐιβ 
τοπιαηύίβ ϋ.\χ>τγ (οΙά 1)7 ΡΙαίαΓοΙι ίΠτιβίΓα^ββ ίΐιβ '^ίάβδρΓβαά 
ΐΒΟβί&Ι Γββϋβββηβββ &ηά 1)ης[{ΐηά&^, Ιίΐΐθ Ιτοορβ οί γταηάβήη^ 
βχίΐββ, αηά ϋιβ ιηυΐιααΐ βιιβρίοίοη τ^ΐιίοΐι βηαΜβά α τβδοίηίθ 
αάτβηΙηΐΓθΓ νϋΐι α ίοτοί^η 1}0€ΐ7£[ΐι&Γά ίο Ιιοΐά άοτνη & οοτ^βτίη^ 
ρβορίβ. 

τήν ΐΓατρ£δα. θίογοη βίοοά οη α ί&Μβ-Ιαηά, βοπιβ ΰΐΓββ πιίΐββ 
ίη οίτοηίΐ;, άβίβηάβοί οη εΠ βίάββ \)γ ρΓβοίρίοββ, •ννί1;1ι οηΐ^ οηβ 
01 ϊνιο ραββα^θβ οί αβοθηΐ; ίτοηι ΰιβ Ιο^γθγ ρΐαίη. Ιη οΙά άαγβ 
ϋΐθ ΒΟΓοροϋβ \^Λ8 οη ίΐιβ Ιιί^ΐι 8Γοαη(1, νΐιίΐβ 1;1ιβ ίο^πι ΒίΓβίοΙιβίΙ 
ίο'ν^ατάβ ίΐΐθ ββα ί^ο ιηίΐββ &¥γ&7, 1)ΐι1ί Ρβηΐθΐηιιβ ΡοΙίοΓοβΙβό 
οί^ίβΓ 8αΓρη8ίη§ ϋιβ ^ιτίβοη οί Ρίοίβηι^ ιβηιογβά ίΐιβ ίη1ΐ8,1)ί- 
ίαηΐβ ίο ίΐΐθ 1;α1:)ΐ6-1&ηά &ηά οΐι&η^βά ϋβ η&ηιβ Ιο ΡβηιβίΓίαβ. 
Ιί νβ,β α 1)βίΐπίίίϊΐ1 βίίβ, ΥΓβ11-\^&*βΓβ€ΐ, γτίϋι ίθΓίίΙβ β&Γάβη-Ι&ηά : 
1)6ΐο\ν^ ^6Γ6 ήοΐι οΐίνβ ^οαηάβ, β,ηά ήβΐι &1>οηηάβά οη ίΐιβ οοαβί. 
8ίθ7οη, ϋιοαβ^ βΐιβ Ιι&ά βαηΐε ίιοηι ίΐΐθ Ιιίςΐι ββίαίβ 6ηίο76<1 
πηάβΓ ίΗθ 1)Γί1Η8,η1; ά7ηιΐ8ΐ;7 οί ίΐΐθ ΟιίΙίΛβοΓίά&β, αηά τναβ 
άίδίαηοβά 1)7 ΙιβΓ ήναί Οοπηίΐι, Βίίΐΐ νΕ8 ηοΐι ^ίΚ ίΗήτίηδ 
ϋταόΐβ &ηά Βοηιίδΐιίη^ 8θ1ιοοΐ8 οί ο,Λ γτΐιοβθ τν^οιί^β -ν^βτβ ίη 
τβςηβΒΐ; ίη άίβίαηί οοητίιβ. Εογ £ίί7 γ^^τ^ 8ΐΐθ Ηαά 1)66η Ιιείίΐ 
άο^τη 1)7 ΧγτοΆΐ^, ^1ιο Η&ά άτίνοη Ηηηάτβάβ οί ίΐιβ οίίίζβηβ ίηίο 
βζίΐβ. 

ιτρροΓένΜ|Μ. Τ1ιί8 ίβηη 18 ΙιβΓβ ηδβά Ιο ίηιρΐ7 ίβάβταΐ ηηίοη. 
ΤΗβ 8ί6ρ -^αβ 8. Ώίοπιβηίοιιβ οηβ, &8 ΡΙηί&ΓοΙι ΒίαίθΒ ίί : Αωρι^Ίί 
δρτα ύτίδυσαν εκουσίων 6νομΛ καΧ τόλίτ^ίαν των *Αχαιωρ οϋτ 
άξίωμΛ \αμτρ6ν οΰτ€ μ€^α\ηρ ίαχυν έχ6ντωρ τότ€ (Ατ&ί. 9). Ιί 
ντΛβ α ΙιίΰιβΓίο πηΙιβΛίχΙ οί Β&βή&οθ ίοΓ &. (τΓββΙε 8ί8.ίθ "ν\Γί11ίη5ΐ7 
^ο ρατί ττίίΐι ίίβ 80Υβΐθί^η ίηάβρβηάβηοβ, ίΐιοη^ΐι α ίυίίΐο βίίοΓί 
Ιι&ά 1)66η ηιαάβ \)γ Ατςο8 αηά Οοηηίΐι ίη 393 β.ο. ίο ίοηη οηβ 
0^&ί6 1)7 ίιΐ8ίοη (Χ^. ΗβΠ, 4, 4, 6). 250 Κ0ΤΕ3. [η, 45 

"Αρα/Γο* ΙΐΑά 1>66η Ιβϋ &η οτρίιαη &^ ϋΐθ α^β ο€ ββν^ Ιήβ 
ίαΙΙιβΓ Οΐίηίαβ, οϊιίβί ]Iι&β^β^^&^6 οί Ατ^οβ, Η&τίη^ Ιϊθβη χητιτάβη^ 
1)7 Α1)&ηϋά&8 ιιτίχ) ββίζβά ϋιβ ροι^βτ ββ ϊ^ταπί;. Ατα^αβ ρΜββΑ 
Ιιίβ 7οαϋι βΧ Ατ^οβ, ιιικί, &ίΐ6τ &ιιϋΐ688 λρρθλίβ ίο ϋιβ λίη^ ο€ 
Μαββάοπία αηά Ε^τρί νΐιο "^βτθ 1κ)ϋι Ιιίβ ]ΐ6Γθάϋ&Τ7 Μβηάβ, 1)6 
χηαη&ςβοί αϊ; Ιαβύ ^ύΗ ϋιβ Ιιβίρ οί & ί&ψ ίβΐίοιν^ βχϋββ Χο οηίβτ 
Βί«70ΐι 1>7 ηίζ^ΐιί Βηά ιββΙοΓβ ίτθθάοχη 1κ> Ιιίβ οουηίττχηβη. 

ο^νχηΟα^.• Ηβ ΙολΑ Ιοοίίθά ίηάθβά 1>βίθΓθ ίο 1κ>ϋλ Μ&οθάοιιί& 
αηά Ε£^ί, Ιαι νίίι&α 1ιβ ^ήβΐιβά ίο ϋτββ Βίβ^οη 1ιβ ΐ¥ΐΐ8 ηοί 
βοηιρυΐοαβ &8 ίο ίΐιβ ιηβ&ηβ. 

4. στρατηγέ•. Ηθ Ιιαά 1)θ6η βίθοίβά ^^βηβτ&Ι &ί ίΐιβ &^ οί 
26, &ηά 1ΐθ 1Τ&8 Ιιβηοβίοιίΐι ίΐιβ χβοο^ββά ΐ684ΐβτ οί ίΗβ ϋηίοη 
ίοΓ 32 76ατ8, Ιιοΐάίη^ ο£οβ αβ α ς^βηβτ&Ι ηιΐβ ίη ΑΐίβηίΑίβ 7β&η 
Εηά οοπιιηοηΐ7 άβοίάΐης ίΐιβ βίβοίίοηβ ίη ίΐιβ οίΐιβτβ 1>7 Ιπΐ 
ρβτ80ΐι&1 ίηΑιιβηοβ — ίοι \τ1χΐ1β Ιιίβ οοηβίίίαίίοηΑΐ ρονβτβ &8 
ΡιΟΒίάβηί "ντοτθ ν6Τ7 β^β^^* Ι^β ροΙίίίοΕί ί&ίβηίβ αηςί Γθοο^^ηίββά 
ραίτίοίΐΒΐη ββοτιτοά Ιιίιη α Ιίίβίοη^ &8θ6η€ΐ&ηο7. 

ιτραξικοιτήσοβ. Ηίβ βηβοβββ ναβ ρ&τίΐ7 €ΐιΐθ ίο ίΐΐθ ίτοαοΐιβτγ 
οί βοιηο οί ίΐιβ ςιαηίβοη ντίιο ^άβόΐ ίΐιβ Ηί^β ΐΜίηά οί Αηίτιβ ίη 
ίΐΐθ πιίάηί^ΐιί αίίαοίΕ ηροη ίΗβ οίί&άβΐ. Τ1ιιΐ07θίά68 ηβββ νρασσ€(9 
ίη ίΐΐθ ββηββ οί ίτβαοΐιοτοαβ ηβςοίί&ίίοηβ (οί, 5, 76, 3), &ηά βο 
1^0 Αήβίοίΐθ Ροΐ. 5, 6, αηά διαΐΓραξάμ€Ρ4κ 1>6ΐον. Ροΐ7ΐήιΐ8 
αΐίβοίβ ίΐιβ Ιοη^οτ ί<»Γηι, "^ίΐι ^ντίήοΐι 'νβ πι&7 οοηιρ&τβ ί)ιβ οοηΐ' 
ροαηάβ ττρα'γματοκονζίν, δτψοκοηο', οχλοιτοικΣτ, θαΧαττοκοπ^» 

• τόν Άκροκ^ρινθον. Τΐιίβ τοβ^ ίοιίτβββ "νίΓΟβ, ΗΙεθ (Άί&ίάΒ 
&ηά ΒβπιβίΓί&8, Γθ^^ατάβά 1>7 ίΗβ ΜΑββάοηί&η ταΐοη μ οηβ αΐ 
ίΐΐθ ίβίίθΓβ οί ΟΓβββθ. Χί Ιιαά ϊίββη ίη ίΐιβ Ιι&ηάβ οί Οι&ίβπιβ, 
ί1ΐ6 Ιχαΐί 1)ΓθίΗ6Γ οί Αηίίςοηυβ, ^νΐιο ^βρί ίί &8 Ιιίβ σ^τη, 1)ηί ίί 
"^αβ Γθοονβτβά ίτοηλ Ιιίβ 8οη*8 ινίάοιν ΝίθΑ6& \>γ & βίτ&ίβ^ιβπι οί 
Αηίί^οηηβ. Ιί8 ^ητίβοη Κ&ά Ιοης 1>6βη α βίαηάίης ηιβηαβθ ίο ίΐιβ 
£τ6θ <ήϋθ8 οί ίΐιβ ΡθΙοροηηββθ, &ηά Ιχαά 1)&ηβά ίΐΐθ 'ν&7 ιμόββ Ιΐιβ 
Ιδίΐιηιηδ. 8ίΓ&1>ο ^6βοηΙ>θ8 ίί &8 α ΙοίΙ^ πιοαηί&ίη τίβίο^ ίΐηββ 
βί&ά68 ίη ρβΓρβηάίοηίΑτ Ιιβίς^ί, ΐϋΐά οηάίη^ ίη &η &οαίβ Ύβήβτ 
βίββρββί οη ίΗθ Νοιίΐι βίάβ, οηάβΓ νΜοΙι ίΚβ οίί7 βρτθ&ά ονβτ 
α ΐ6Υ6ΐ ί&1)1β.1αηά. €ί. I^6&]^β, ΡβΙ. 3. 256. 

δ. την των Μιγαρ^ν. Τΐιίβ αίβο Ιι&ά 1>θβη ΙιβΙά ίοτ 
Αηίί^οηυβ 1>αί ηον τβτοΐίθά ίτοηλ ^ίπη . ΤΓΟβζοη &ηά Έρίώλαπιβ 
ίοίηβά ίίθ Ιβ&βηβ βί ίΗθ 8&ηΐ0 ίίηΐθ (Ρΐαίατοΐι, Απιί. 24). II. 43] Κ0ΤΕ8. 251 

ΙΐΓν...<ίρχη9. Τΐήβ ίβ &η βζίβηβίοη οί ϋΐθ ίβιηροτ&Ι τιββ οί 
έιτί -ντίϋι 8. (^βη. οί ΰιβ ρ6Γ8οη. 8ο ίνΐ ταύτης τη$*0\νμτιάδα 6, 
81, 4 ; Μ ιταντόί κοαροΰ &ο, 

6. τφ νρ&ημον Ιτη, ι.θ. «ί^ΐιύ ,νθ«Έ κίί&Γ ϋΐθ £τ66ίης οί 
δίο/οη, ^Ιιίβΐι ^08 ίη ϋιβ βρήη^; οί 251 βχ., αηά οηβ 3^6&γ 
1)6ίοτθ ϋΐθ 1>&ύ(1θ ο£ί ϋλθ Α6§[&ίβ8, -ητΐιίοΐι ^^αβ ίονιφιΐί οοχίγ ίη 
241 Β.ο. Το Γθοοηοϋθ ίήβββ βίαΐΰηιβηίβ νβ χηα^Ι; Ι6ΐηβιη1)6τ 
Ιΐι&ί, &8 ΰΐθ ΟΙγιαρί&ο γβοχ 1>6ζ[&η ίη ίιύγ^ ϋΜ ΒΪφΙ γ^*τΒ οί 
Ροΐ7ΐ)ίμΒ 1)6β&η ^ϋι ^α17 251 αηά βηάοά ίη ^α1^ 243. Ιί ϋιο 
6Υβηΐ8 τβίβττβά <Ό Ιιβτθ Ι&βίβόΙ ^ί11 ΙλΛιθ ίη ϋι&( βοπηηβτ ϋΐθ/ 
νουΐά ίαΐΐ ^άϋιίη ϋιβ Οίτηιρί&ο γΒοτ ρτβοβάίη^ ϋιβ Οατϋια- 
^ηΐΑη άβίοαί, ΒνΛ ίη Ιΐιαί οαββ ΰΐιβτβ η1η&^ 1)6 βοηΐθ 6γγογ ίη 
ϋιβ βίαϊβηίθηΐ; οί Ρ1ι1^&^β11 (Αταί. 63) -^^ο ^8.168 ίήβ ίτβ6να^ ρ{ 
βίβ^οη οη ϋΐθ δίΐι Βαίβίοβ, νΜβΙι ίβΠ ίη Εβ1)πΐίΐΓ7; οί. Ι>Γ078βη, 
Ηεϋεη. 3, 1, 842 &ηά 416. νρ&τεραι^ ίβ ίο 1>θ ρτβίβιτβά (ο ϋιβ 
ούι^ τβαάίη^ ιτροτέρφ^ Αβ Ρ. ιιΐνα^β ρηίβ ϋιβ 84υ6τΙ> νίϋι 
«τοτάβ οί (ίηιβ 1ί^ ΐ7/^/>α, μιτσ/, χρ6νΜ9, χ^φώμο*» ϋιοο^ΐι Ηο Ιιαβ 
ρ1ιτ&8β8 1ί^6 €ν τ^ Ίτροτέρφ βύβλφ ταύτης, 4, 28, 2. 

τη« Καρχγ)8ον£ωιτ ήττηφ, ί.β. ΰιβ οοηϋβββίοη οί άβίβΛΪ -νϊάβία. 
οίοβθά ϋχθ 8βοοηά Ριιηΐο τ^&τ, αηά \7&8 ^ηΐι&ηοθά 1>7 ϋίΒ ϋίρβηάΐα 
€αΗΐια0τηί$ ίηιρίίΐβ {φόρονί €ν€γκ€ίρ)» 

7. Ικ^αλ^. Τ^7ΐι&€ΐίηάβ6άίθΓ8οηιβώηβρ8βϋΐ6ΐά1ίϋΙβ 
ι>τι^ ϋιβ Αοτοοοιίηϋιηβ αηά ίΐιβ ίθΓϊτβ88θ8 ο£ Αύΐιβηβ, ι>τ1^ ίΐιβββ 
ντβιβ Αάν&ηοβά ροίηύβ ίτοπι "«τΐήοΐι ϋή,βγ οοαίά βηοοατα^β ΰίβ* 
ρβηάβηί ^ττ&ηΐ» αηά ηιβη&οθ ϋιβ Γββύ. 

9. ΐΓθλνΐΓραγ|λο<τννην, 'ΓββϋβββίηΙτίξ^β'. Ηίβ Ιοης Γβίζρι 
οί 44 γβΒ,τΒ ϊί&ά 1)6βη οηβ οί βΐιβςηβτβά ίοΗ^ηοα 1)ηύ οί ηη^ίτίη^ 
&ηά Γββοητοβίηΐ αοϋοη οη Ιιίβ ρατί. Ηβ 1χ&<1 ηιαίηΐ&ίηθά Ιιίηι• 
ββΐί ίη Ογοθοθ ι^ΐιβη 1ιί8 ί&ύΐβτ'& οοΙοββΑΐ ββΐιεηιββ οοΐίαρββά ίη 
Αβί» — ^Γ6^ίη6€ΐ ϋΐ6 ΙΙΐΐοηβ οί Μ&06άοηί&, αηά ιοβίοιβά οτάβι 
ΛΏά ριοβρβΓϋγ ^^^^ ^^ βΗαοβ Ιβίί Ι)^ ϋιβ Οβίίίο τλυλ^β — ^1)η^ 
ν&β ιη¥βρ( Λίτ&γ &^ίη 1)7 ϋιβ ίηΥΜίοη οί ϋΐθ ^ηί^Μ βπ&ηΐ 
Ρτιτίιτιβ. Ηβ ιβ^ηζΊΐθά οηοβ ηιοτ6 ίο τβοτβ&ηίββ Ιιίβ Ιαηά ^ο 1)β 
α 1)&ττί6Γ ΛίξΒίαβϊ ίΑίβ ΝοΓϋιβτη 1τίΙ)68, οηιβίΐθά ίη ίΐιβ Οΐιχβηιοηί• 
άβαη ψοχ %ίίθ Ιαβί ά68ρ6τ&1» ββοΓίβ οί 11x6 Α^}16ηί&η8 ίο τϋξΒάη 
ϋιβίτ ίτθβάοηι ΐ7ί(1ι ϋιβ Ιιβίρ οί Ε^γρί απά οί δρΑτία, ίηϋΊ^βά 
ΐ¥ίϋι ι»ηι)ί^ίοα8 ρατϋβ&ηβ ίη βΥβΓ7 βΙβΛο οί Οιβθΰβ, &ηά Αϋΐεά 
2ιίηΐ86ΐί βγβη Μάΰα, Ιιίβ 1ϊβτβ<1ί1ατ7 εηβηιίββ ϋιβ Αβύοΐίαηβ, οηΐ; 252 Ν0ΤΕ3. [π: Η 

Ιο 866 οή6 &ί(6Γ αηοΙΙίβΓ οί Ιιΐβ βίτοη^ ρ1α668>^π:68(6€ΐ ίτοιη Ιιίβ 
ΙιοΜ, αηά ϋιβ Αβίι&β&η Ι6αβα6, τ^ΐιίοΐι 1ΐθ άββρίββά αϊ; £τ8^^ 
ξΓΟ^ίης 8,1; Ιαβί; Ιίοο δίιοη^ ίοΓ Ιιίτη Ιο οηι&Ιι, αηά ίιιτηίβΜης & 
Γ&ΙΙ^ίη^ 0Γ7 £θΓ λΠ <;1ι6 ρΛίήοίβ ο£ (τΓβ60θ. 

10. ΐΓραγιιαηκώβ. Οί. ηο(6 οη 4, 8, 1. 

άδικ(α« καΐ τύλμ.η«. ΤΥ^θ Τ6αά ίη Ρΐαίιατοΐι (Αταί. 31) οί α 
ρΐαηάθΐίη^ βχρβάίϋοη οί ίΐΐθ ΑβίοΗ&ηβ ίη ίΐιβ Ρβίοροηηβββ 
&1)οαί 242 Β.ο. ίη τ^ΐιίοΐι ϊή^γ ίοοίί Ρ6ΐΐ6η6, 1)πί '7τ&τ& ϋλ^ΑΛίίοΑ &ηά 
τοηίθά 1>7 Αταίπβ νΗο Η&ά Γ6ία86<1 (ο ίοίη Α^ ίη 1>αΓτίηβ 11ι^ 
ρ&88&^6 ίΙίΓοη^ ϋιβ Ι8ΐ;1πηιΐ8. ΡοδβίΙ)!^ αίβο Τ76 ηια^ &88ί§η 
ίο Λθ γοοΛ 1)6ίθΓθ Ιΐΐθ ρτβιι* ίοΓ&7 ίη νΐιίοΐι ϋΐ67 ροητβά 
ΐτανδημίί ίο ίλθ 8οα1;1ι β,ηά άίά ίβατίαΐ Ιιανοβ ίη Ιι&οοηία, 6Εη7' 
ίηβ ο3 50,000 οί Λβ νερίοικοι (Ρ0Ι7Ι). 4, 34, 9 ωιά Ρ1α<Απύι, 
0ΐ6οηι. 18). Τ1ΐ67 -^τβιβ ιββάγ βηοη^ΐι (ο &χ.ίβηά ϋιο Γ&η^ οί 
ϋΐ6ίΓ Αϋ&βΐί. οΧ ίϊϊβ βη^βθβϋοη οί αη &1ΐ7 ίί οιύγ Ιΐιβιβ τν&8 
ρΙαηάβΓ \χ> \)β Η&ά, &ηά δρατία ^ταβ &β άϋη^βΓοηβ &8 Ιΐιβ 
ΑοΗαβαη Ι^Λ^β ϋΒβΜ ίο Μ&θ6άοηία. Οί. ΡΓο^ββη, ΗβΙΙβη, 3, 
1, 430. 

8ιαιρ^σ'€«9, Ώοί ιαβτοίγ ί\ιβ 'άίββοίπύίοη' οί ί)ιβ 16&^6 1)ΐιί 
1;1ΐ6 'άίνίβίοη ' οί (1ΐ6 ίτ&βηΐ6η{;8 Ιοβίνίββη ύιβ οοη^ταο^ίης ρ&τϋββ* 
Τ1ΐ6 6οηιρ8,ο1; (α1κ)τιί 243 β. ο.) ί8 ίη ϋββίί 6Υίά6ηο6 βηοα^ΐι οί 
ί1ΐ6 ¥Γ6&1ε6η6ά ροτγβΓ οί Αηϋ^οηυ8, ίοΓ ίήβ Μαοβάοηί&η ιπίβιβ 
Ιιαά ηβΥβΓ ΙοβΙ; βί^ΐιί οί Ιΐιβίτ Ιιορββ οί Τ6^&ίηίηβ οοπιρίβίβ 
ιηΛΒίβτγ 0Υ6Γ Ογ6606. ΒπΙ; Αιαίτΐδ Η&ά (ΐ^&ίηβά ρο88688ίοη οί 

<;1ΐ6 ΓΟΟίε ίθΓίΓ688 Οί Οοήηϋΐ &ηά 80 1)&]Τ6ά ίΐΐβ α60688 ίο ϋιβ 

Ρβίοροηηβββ -^τΜΙθ ]ιθ οηΐ; οβ. ϋήβ 1ιορ68 ρί 8ρ66ά7 βαβοοοτ οη 
Ί^ΐιίοΐι 11ΐ6 ά6ρ6ηά6η1;8 οί ΑηΙίςοηαβ Ιιαά Γβΐίβά. 
44 |Α€ταλλ(((αντο$, ίη 239 β.ο., αϊ; ϋιβ Λξβ οί 80. 

ιηινθ€μέν«ν. Τΐΐθ &11ίαηο6 χ^&β ατταη^βά ρΓθ})&1)ΐ7 &1)οαί 
235 Β.ο. Ιοβίψοβη Αιφιβ αηά Ραηίαΐβοη, νΐιο ^νταΒ ϋιβη οί πιοβί 
ίηδα6ηο6 βηιοη^ ΐΐΐθ Α6ΐο1ί&η8. Ρΐαΐί&τοΐι (Αταί. 33) ιβριβββηίβ 
ίί &8 άη6 ίο ί\ιβ ίηϋ;ί8.1;ίΥ6 οί Αταύηβ νολλών ^θνωρ κ<ύ διψοστω^ 
ίτΐ του; *λχαιούί συνισταμυένων^ τυΙιΙοΙι οοηΐά ηοί Ι^ιβη Ιϊαυθ 1)66η 

ϋΐθ 0&86. 

2. 8^κα μένον Ιτη, ίτοηι 239 ίο 229 β.ο. Ββηΐθϋήϋβ ν&8 
οΐιίββγ οοοαρίβά ίη ά6ί6ηάίη§ Ιιίβ ηοΓίιΙιβιη ίτοηϋβτ α^ιαίηβί ΰιβ 
Β&τάαηιαηβ, αηά ητ^^ ϋιο ΏΙ^τίοηβ αςαΐηθί (1ιβ Έρίτοΐβ βη^ 
Αβίοΐί&ηβ, 1)ηί ^β Ιιβιιτ οί Ιήβ γίούοήββ ίη Βοβοϋα αη^ ΑβϊοΙίΑ» II. 44] ίίΟΤΕ8. 253 &ηά Ιιίβ ίηβιιβηοθ ίη ΙΙιθ Ρβίοροηηββθ ν&β Ι^βρ^ υρ 1>7 Ιιίβ 
άβρβηάβηίβ. 

ιτρώη|ν διάβασαν. Τ1ΐ6 βζρθάϋίοη 'ναβ \ο αγβη^ ίΐΐθ οαΐ-τ 
Γα^8 οη 11;&1ί&η ίταάβιβ &η(1 ΐΗο χηατιΙβΓ οί Εοιη&η &ιηΙ)&8β&άθ]Γ8, 
Τΐΐθ ΙΠττί&η βββύ ν&8 8Τ76ρ( ίτοιη ϋΐ6 ββ&β, απά ^ιι66η Τθΐιί^ 
άήνβη ίο ϋί^% αηά ιβάαοβά (ο ί^οιηίηίοιιβ ίεηηβ οί ρβαοβ, 
228 Β.Ο. Οί. 2, 12, 27. 

ιΦροΐΑ ιτραγμάτων ιτρ^β, ' α ίατοιιτ&Μθ ϋπιβ ίοΓ β&ητίη^; οηί'. 

3. δυσιλίΓίστησαντΕβ. Ρ. αρρεατθ ίο <κ>ίη ογ &ά&ρ1; ιη&η7 
ηογθΐ Υβτ1>8 ίο βζρίθββ γ&ήοτιβ ιηοοάβ οί ίββίίηβ, ίΗβ οΙ)]66ί ογ 
^τοιιιμΙ οί 'ν^ΐιίοΐι 18 οοηρίβά ίη ΙΙιθ όΐαί. ι^ίΗ €τί, 8ο θυμομαχεΐν, 
ά<Γ/Μ€τ/^€ϋ», £ύχαριστ€ΪΡ, δνσαρ€στ€ΪσθαΛ, ν^ίύί ί1ιβ8θ ΚΓβΙ)8 οοιη-ί 
ρ&τβ8 ΰΐ6 ροθίίο ^ΟΓάβ άσχάλλβϋ', μ€γα\αυχ€Ϊρ, σχ«τλ(ά^€ΐν, τ^ΐιίοΐΐ 
1ΐθ 11868 ίη ίΐιβ βαηΐθ 'π&γ {Ρταερ, Μ ΡοΙ, ρ. 87). δυσ€\τ, αίβο 
ίβΛίβα τ€ρί ιύι&α. Μαίπβ 18 ίο 1)β ανοΐάβά (16, 83, 1). 

χορηγός : οηβ οί ίΐιβ "^οΓάβ '^ΐιίοΐι βνβη ίη ίΐΐθ Αίίίο άταηΐίΐ 
τβί&ίηβά ίΐιβ Ροήο ίοπη νίίΐι α Ιϋίβ κυνα^βί, λοχαγοί, ^βΐ'αγόί, 
&ο., ίΐιβ ινοΓάβ ίη ςπθβίίοη Ιϊβίη^ ββρβοί&Π^ ίβοΐιηίοαΐ ίβηηβ οί 
ίΐΐθ ϋτίβ οί ηιαβίο &ηά ν&Γ. Τΐιυβ στματήγημα Ιιαβ 1)600ώιθ 
*ΒίτΒ,ίε^βιη \ αηά ψ& 8ίί11 Βρβαΐί οί α 01ιογ&^3 : Ηθ ^νταβ ίΐΐθ 
νβ11-ίο•άο βίίίζβη οί Αίΐιβηβ 'νΗο ά6£τ&76ά ίΐιβ βχρ6η868 οί 
ϋιβ 0]ιοηΐ8 ίοΓ 1)Γίη^ς οηί α ρ1&7, αηά ^α(1ιΐ8ΐΐ7 ίΐιβ ίβηη 
ν&Β βχίβηάβά ίο ίΐιοβθ τ^ΐιο 1)ογ6 ίΐιβ οο8ί οί ίΐιβ οΐι&τ^ββ, 
Ηβηβθ ίΐιβ ^άβΓ ηβθ οί χορττγία ίοΓ βχρβη8β8 ογ βαρρίίββ, 
€8ρ66ί&1ΐ7 ίη ^ΛΓ, ίη νΐιίοΐι Ρ. βο οίίβη ΙΐΛβ ίΐ. Οί. 2 Ερ, Οογ. 9, 
10, ο ένιχορη^ων στέρμα τψ σΊΤίίροντι, 

|Μ<τ^ο86τη9, *ρ&7ηι&8ΐ6Γ\ ΡγοΙ)&1>17 Ββηιβίτίηβ, νΐιο ^&8 
ΙΐΑτά ρΓθ886ά 1)7 ίΐιβ ΙϊστάβΓ ίΓίΙ)68 οη ίΐιβ ΝοΓίΙι, οοαίά 1)68ί 
ρρβΓ&ίβ ίη ίΗθ 8οπί1ι 1>7 1)ΓίΙ)ίη£^ ίτ^^^β ^ 1)6θοηιβ Ιιίβ &§[6ηί3. 

|Μγάλα« 8ωρ€ά$. 50 ί&ίβηίβ ^βτβ οββΓβά ίο ΑΓίβί&τβΙιτίΒ 
(Ρΐηίωχδΐι, ΑΓ&ί. 35), 150 βνβη ίο Βίο^βηββ ίΐΐθ Μαοβάοηίαη 
οβίοβΓ οη οοηάίίίοη οί τ7ίί1ΐ(ΐΓα^&1 ίιοηι ίΗθ ίοΓί8 οί Αίΐιβηβ. 

νροτ€£νοντο9. Τΐΐθ οΐι&η^θ ίη ίΐΐθ οοηβίηιοίίοη ίβ α 1>ο1<1 
οηβ ίΓοιη ί]ιβ 000. \ηί1ι έτίκζΐσθοΛ ίο ίΐιβ ββη, &1>8. 

4. ΐΓ€Μΐ^ντ€$. "ν^β ΙίΛνβ ΛζΒΛΠ, &Β ίη 2, 39, 5, ίΐιβ ρΛΓίίοίρΙβ 
^ιίίταοίβά ίτοπλ ίίβ ρΓορβΓ ο&ββ &η<1 οΙαιιβθ ίο ί1ΐ6 ηοηι. ίο 
ίϋρμησαν, 

5. Ανδιάδα*. Ρΐηίατοΐι (Αταί. 30) άτΛΨΒ α Δηβ ριοίαιο οΙ 244 Ν0ΤΕ8, [ιι. 41 

κΐϊ &ηά ϊτβΑβ, &ηά ίοΓνατάίπς ίΐιβ ίηίβτββ^β ο{ οίγϊΗζβά Ιίίβ. 
Τΐιβ ίτΓ&ηίβ οί ϊ\Αβ &8β ^βΓβ ο£ & άίδβΓβη* βίωηρ. Τΐιβ^ 'νβΓβ 
ϋΐθ οηΐ;οοιηθ οί α ^ϊΰΛβ οί ροΐίϋοαΐ οοιτπρΐίοη αηά ά6οα7. 
Τ1ιβ7 ΓΟΒβ ίη α βοοίβΐ;^ άίίίτ&οΐ^ά ίοι 50 ^θλγβ \}γ ΙΙιθ ίηΐ3ί^68 
οί ίοίθί^ ρούβηίαΐββ, '^ΐιο Ιτ&άθά οη ϋιβ ίβαΐοαβίββ οί ή^&Ι 
ίαβίίίοηβ, ιιηά €ΐτιατί6Γ6ά ίΐιβίτ βοΐάΐβιβ οη ϋιβ 1ίθ'\¥η8 ογ \^^ ϋή&ω, 
1οο86 &8 ιη&Γ&ιιάβΓβ ίη Λβ οοιιη1τ7. ΤΗθ ρβορίββ νβΓβ ραταΐτζθά 
\)γ ταηΛ,Μίλ άίβΐ^ηιβΐ;, &ηά Β,ηγ Γββοΐυΐ» αάνβηΙ^ητβΓ οοαίά £η^ 
ΒοΙάίθΓβ τ&ΰΛγ ίοΓ & οσαρ ά'έΐαΐ, αηά α Μαοβάοηί&η ραΐτοη οη 
-^Ιιοββ βαρροΓ^ 1ΐ6 πάξίΛΐ τβΐγ, ΤΗθ ρο^βι -^οη 1>γ νίοίβηοβ -νταβ 
οίΐβη οπίθΐΐ^ αΙ)ΐΐ86ά; οϋίζβηβ οί Ώχ&τΐί γτβτβ χηπηίβτβά οι 
άτίτβη ίο ύίφιί, Ληά. ίΐΐθ τθί^ οί ΙιβηοΓ ΪΑ&ίοά ϋ11 ΰιβ ^7^&η^ 
^βΠ. Βα^ ίϊιβίτ ιχιΐβ ψβλ οοηπηοηΐ^ βΙιΟΓί-Ιίγθά, ίοτ ίΐιβ οΐά 
ΗβΠβηίβ ββηϋηιβηΐί ίη ίανοατ οί (τταηηίοίάβ Γβνίνβά ίη ϋβ 
ίηΐβηββδίί ίοηη. Τΐιβίτ οοηβί&ηΐ; ββηββ οί άαηςβτ ΐΩΛγ 1>β ϋΐαβ- 
ίΓ&Ιιβά })γ ϋιβ Β^ο^7 οί ίΐιβ Ατ^γβ Ατίβϋρρηβ, τυΙιο Ι&ίά Ιήβ 1)6^ 
οη ίΐΐθ ίΓ&ρ-άοοΓ τ^ΐιίοΐι ίοηηβά ίΐιβ οήίγ &οοθ88 ίο ύιβ 1οί^ 
ίη ^τΐιίοΐι 1ΐ9 βίβρί, αηά οπ^ οί τυΜοΙι 1ιθ οτβρί: " Ιί^β α ιβρ^ίΐβ 
ίΓοηι ίϊΒ Ηοΐθ " (ΡΙηίΑτβΙι, Αταΐαβ 26). 

ΐΓλ€(στου$ 7<^• ^^^ ^^ ^β '^οιβΐ; οί ίΐΐθβθ 'ναβ ϋιβ 1)πι^&1 
Ατίβίοΐίηιαβ οί Εΐίβ, αηιοηξ; ί\ιβ νίΙβΒίί οΐιαταοίβτβ οί ϋι&( ά&τΐε 
α^β. Τ1ΐ6 ραίιήοί τγΐιο βίταοίε Μτη άονηι ΙαβΛ α βΐαίϋΐβ ίη Ιίίβ 
Ιιοηοητ αί ΟΙ^πιρίΒ. 

4|λφντ€νσαι. Ρ. ηβββ ΰΐθ βαηΐθ ρΐιταββ ίη Ιίΐεβ οοηηβχίοη, 
^, 29, 6. 

μονάρχονς. Τΐιβββ νβτβ ριοΙϊ&Μγ αϊ; ϋτεί; οηΐ^ Λθ οοπι- 
ιη&ηάθΓβ οί ΜαοβοΙοηίαη ^αχτίβοηβ ογ πηβοτυρηίοηβ ρ&ιϋ8&η3 
ιυΗο Ιιβίά Ιίίβ ίο^τηβ οί Θτββοβ ίη ΙΙιθ ίηίβΓββΙ; οί Αηΐά^οηηβ. Αβ 
ΙιΙβ ροτ76Γ άβοΐίηβά ίη ϋΐ6 Ρβίοροηηβββ ίΛιβγ ο,βββτίοά. ΰΐθίτ 
ίηάβρβηάβηοβ ογ οΙίΙΐθΓβ ίοοΐ^ (Ηθιγ ρΐαβββ &8 Γβ&Ι μάραρχοι. 

11. ήρξαντο σνμψρονιΐν. Τΐιβ ϋηιβ \7&8 ΔΟβρίοΐοτιβ, ίοτ 
8ραΓΐΑ Τ7&8 Γίδίηξ; ίη οοηοβΓΐ; '^ίΐι Έ^γρϊ ίο βία&ΐίβ ΰιβ ρονβτ ο£ 
Δη*ίβοηη8 ίη ΟΓββΟθ νΐιίΐθ Ιΐθ "^Λβ άίΒραΙόη^ ίΐιβ ϋηχ)ηθ ο£ 
Μ&οθάοηίΛ νΚΛι Ρίοίβηι^ ΟθΓΛοηπΒ : Ληά 1ιί8 Λίΐβηίίοη νω βοοη 
Ιο 1)6 βη^αςβά \)γ ϋιβ ίηΓοαά οί ΰιβ Οθΐίβ ι^ΐιο βνβρί &Ι1 
Γββίβΐι&ηοβ 1)6ίοΓβ ϋιβηι αηά Γβάαββά ιίίβ 8(&1;θ ίο {ΐηαΓοΙ)^, &9 
αΙβο 1)7 α Ι&ίβτ ντΒΧ νίϋι ΑηϋοοΙιηΒ οί 87ή&• 

καιχΐ τι^ν Π.^ * αΙ>οαί ίΐΐθ ίίζηβ οί '^ ί.6. β.ο. 2Θ0« ίί. 41] Ν0ΤΕ3. 245 

12. νρώτοι, ί.6. ίοπτ ίονηβ οη ϋΐθ λνββύ ο£ ΑοΗ&ία \^1ήβ1ι 
οοαίά 6&8ίΐ7 οοιηΙ>ίηβ αηά '^θγθ Ιθοβί ηηάβΓ Ιιΐιβ ίη&αβηοβ οί ίΐιβ 
Α6Γοκϊοηηϋΐτΐ8 ογ ούι&τ Μαββάοηί&η ίοΓίβ. 

Δν|λΑ£οι. ΤΙιβ ίοτν^η ναβ βαρροββά ίο 1)6 80 οαΐΐβά αβ (1ιβ 
ϊηοβΐ; 'ν^ββίθΐπ οί ϋΐθ οϋίββ οί ΑοΙι&ϊα (ττασων δυσμικωτάτη^ 6θ€Ρ 
έκα\€ίτο δύσμη τιι ούσα η Αύμη, Εί^ιη. Μ. αρ. ΟοΓίίτΐβ, ΡβΙ 1. 
449). ϋ ¥7»8 ο&Πθά ΙΙάλαα Ιογ ίΐιβ Ιοηί&ηβ (Ρ&αβ. 7, 17, 3) ιιηά 
Στρατοί αί £τ8ί 1)7 ίΐιβ Αοΐιαβαηβ βλ ϋιβίτ οαήγ ΒϊτοηφοΙΑ, 

ΙΙατρ€Κ9«. Πάτραι, ηο^ ϋιβ ^β&ί βχηροηυιη οί ίΐΐθ Ιτ&άβ ίη 
οπτταηίβ, Ιιαά ϋιβ πιοβί ίτηϋίαΐ ρΐαίη οί Αοΐιαία Γοηηά ϋ &ηά 
ΰΐθ 1>68ί αηβΙιοΓΒ^θ ίο ϋιβ Ψβαίί, ΎΠιβη ίΗβ Ο&ηΐβ ίην&άβά 
Κοτίΐιβηι 0Γ66β6 ϋ Ββηΐ; Ιιβίρ κατά φύάαι^ των λΙτωΧων (Ρ&αβ. 
7, 18, 6), αηά βπίίβΓθά βηοΐι ΙοΒο,γγ Ιοββ ίήχΛ Οαβ Γβχηηαηΐ; άίβ- 
ρβτββά ϋ»β1ί αιηοηβ ϋιβ ΙιαιπΙβίβ Γοαηά. Β οτν^βά ίίβ Γβνίναί 
αηά ρΓ08ρ6ηΊ;7 ^ Αης^ηβίαβ (οί. Οατϋτΐθ, ΡβΙ, 1. 435). 

Τριταΐ€ΐ$. οϊ μοΰροί τοντέων μεσ&γαοι οΐκέουσιν (Ηάί. 1, 
145, 3). Τ. ν&8 1;1ΐθ Ιιίςΐΐθβΐί οί ίήβ οίϋββ οί Αο1ιαί&, ίατ ΐφ ίη 
ϋΐθ &ηβ ραββ οί Νθζβτα οη ύιβ ήτβτ Π€?/>ο«. 

Φαρακΐς. ΦαραΙ οοιηιη&ηάβά Ιΐΐθ 1ο\^6Γ ναΐΐβ^ οί ίΐα,θ βαιηβ 
ήνβΓ αηά ϋιβ'βηίτ&ηοβ 1κ> ϋιβ Ιιί^ΐιΐ&ηάβ^ ΤΗβ ϋιτββ ίοι^ηβ Ιαβί 
ηιβηΐϊοιιβά ψβτβ ίη,νβτββά ίη βαοοβββίοη \)γ (Ιιθ ρήηοίραΐ γο84 
νΐιίοΐι Ιθά ίτοηι ϊή,β οο&βί ίη1κ> (Ιιο ίηΙιβήοΓ οί Αοΐιαία. 

«Γτηλην: ίΐΐθ βίαΐ) οί ηιατΜθ οη ^ντίήοΐι ϋΐθ (βπηβ οί ίΓθ&ϋββ 
&ηά οίΙιβΓ άοβαηιβηίβ οί η&ϋοη&Ι ίηιροι1;&ηοβ -^τβΓβ οοηιηιοηΐ^ 
ίηβοιίΐϊβά ίη ΟΓββοβ, αβ οη 1)τοηζ6 ίη Ιί&ίγ, Τΐιβββ νίβτβ Ββϊ υρ 
οη ϋιβ '^&Πβ οί ίθπιρίββ, ΟΙ ίη οϋιβτ ρηΙ)1ίο ρΐαοββ, αηά οοη• 
ίαίηβά ρΓονίβίοη οίίβη ίοΓ ϊήβ οοβί οί (Ιιθ ίηβοήρΐίοη, ογ 
ίηβίτποϋοηβ ϊο ϋιβ ηι&^βίΓαΙίββ ι^ΐιο \(Τ6ΐ6 1κ> βαρβιίηΐβηά Ιΐιβ 
>7θΓ^, ΟΓ Ια&Ύβ α Γβαά αίοαά βαοΐι ^β&Γ: οί ΑΓίβΙ^ρΙι. Αοΐι. 735, 
έγώ δ^ τηρ στήΧην καθ* ην έστ€ΐσάμην μέταμ^ ϊνα στήσω φανερά,ν 
^ν τώγορφ, Ιη ϋιίβ οαββ (Ιΐθ Ιβ&^β ^νταβ ρΓθΙ)&1)ΐ7 τβξΛτάβά αβ 
ίήβ ρατϋ&Ι Γ6&88βΓΐίοη οί ίΐιβ οΐά ίβάθΓ&ίίοη, &ηά &8 ηβθάίη^ ηο 
Ιοπηαΐ βαηοϋοηβ. ΤΙιβ &άηιί88ΐοη οί ίΓββΙι ηΐ6ηιΙ)6Γ8 β3 ίηάίοαίβά. 
1)7 βαοΐι & στήλη 18 ΓθίβΓΓθά *ο 23, 17, 2. 

ο*νμΐΓθλιηΓ•(α«, * ύιβ ίθάβΓοΙ ηηίοη *♦ ΤΙιβ νβΓΐ) σνμτο\ιτ€ύ€ΐν 
18 ηββά, ΛΒ \>γ Τ1ιαβ7<1ί^68, ίοΓ ίΐιβ ηΐ6ΐηΙ)βΓ8ΐιίρ οί ίηόΐίνίάτι&,ΐβ 
ίη α ΒϊΒ,ϊθ, 1)ηί Ρ1ΐΓ7ηίο1ιη8 ο\>}βοίίΒ ίο ίίβ 8ΐιΙ)8ΐ;. σνμτο\Ιτη$ αβ 
'ίβΐΐον-οίίίζβη', ίίου^ ίοαηά ίη ΈηΓίρί€ΐβ8 (ΗβΓ&οΙ. 826), βίηοβ 256 ίίΟΤΕ8. [π. 45 

ηβγβι ΙθίΙ αί ρβ&οβ. 8ο Ιιβ ιβρβ&ΐβάΐ^ ϋύΐΐθΐιιρίβά 1;ο ίΓθβ 
Αϋιβηβ, \>γ τιη&νονθά αββαυΐ^ οη ΰιβ Ρβίτ&θτιβ οοηάηβϊβά 1>7 
Ιήβ ΙόοΙ ΕΓ^μηιΐθ (240 β.ο.), ογ 1)7 βιιάάβη ίοϊοβ ίη^ο Αϋΐοα νΐιβη 
ιηβη β&νβ Τη'τη αρ £ογ Ιοβ* βίΒβίΛτΙιβΓθ (239 β.ο. Ρΐιι*. Αγλ*. 34); 
2Λ οϋιβΓ Ι^ίιηββ 1)7 ίη1ϋ:ί£;ιιβ ^ίϋι ^β β&τηβοη, αβ ^Λ Ιαβύ^ΰ^, 
6αοο688 ίη 229. 

ΑΙτηλών. ΧΤη&ίίθούβοΙ αβ ϋ ν&8 1)7 ϋιβ Βοήαη ίην&βίοιι ογ 
ϋΐ6 βΐάιητιΐ&ϋιις; ίηύιιβηοθβ οί ίοτ^η ϋίβ, ϋιβίτ 1ιίΙ)&1 β78<;6ΐιι 1ι&4 
Γ6ΐη&ίηθ<1 ίοΓ &^68 ίη ίΐιο ιηοβ^ Γαάίηΐθη1αΓ7 8(&1»θ, &ηά ψββ 
χβ^ατάθά &8 Ιι&Ιί 1)&τΙ)&ή&η 137 ^Ηβ Οιβοΐο^ οί ΰιβ &§;θ οί Ρβηοΐββ, 
ϋαιηοαβ οηΐ7 ίοι ϋβ βοΐάίβιβ οί ίοΓίπιηθ αηά ίΓ66ΐ)θθ1;βΓ8. Βββίάβί 
Βρατία ϋιβ7 αίοηβ οί ίΐιβ Ηβΐΐ,θηίο Γ&οββ Ιιαά ριβββιτβά Ιΐιβίτ 
1ίΙ)6ΐϋ68 ίηίαοί;, ίοι ϋΐ67 ώτογβ 1)&ο^ ντί1;1ι 1ΐ6&ν7 ^ο^β ^^ 
Αίΐιβηίαη Ρβιηοβί^ιβηθβ ίη 426 β.ο. άπα ϋΐθ δρατίβιι Ατθτιβ 
1η 280 : ϋΐ67 Γβ8ο1η1;βΐ7 ιβίαββά ^ο 1)ον ίΐιβίτ. ηοοί^β ίο «07 
οί 11ΐ6 8ηοο688θΓ8 οί Αίθχ&ηάβτ, Γθίίηηβ 1;ο ϋιβίτ ηιοηηί&ίιι 
]ΐ6ί£[]ιί8 ν^ΐιβη ϋΐθ ίηγοάβτβ 'ν^βιβ ίοο βίτοης; : ιιηά ΰΐ67 βίοοά 
ίοΓίΙι 9Λ Τ1ΐ6ηηορ7ΐ&θ ίο άβίβηά 0Γθ6θβ αβ&ίηβί ϋίβ Οβίΐ». ΒαΙ 
ϋιβίτ &β^688ίνθ &ηά ρΓ6€ΐ&1θΓ7 1ι&1)ί<;β 6ηι1)Γθίΐ6€ΐ ϋιβηι νίϋι 
ϋιβίτ βίιοη^βΓ ηθίβ1ιΙ)οιΐΓ8, νΐιίΐθ νβ&λβΓ ρβορίββ >7θτθ ίαίη \ο 
ίοίη ϋΐθ ΐ6&£;ηβ αηά 1)α7 ρτοίοβϋοη 1)7 ίΐΐθ 8&οή£οβ οί ίηάβ- 
ροηάβηοβ. 
45 αΰ{ήσ€ω«. Αϋΐθη8 Ιιο^βνβτ, ϋιοα^ΐι Ιίΐιβ Μ&οθάοηί&η ([οπίβοί) 
ναβ 1)ηΙ)6ά Ιο ιβϋτβ, νοαίά ηοΐ ]οίη ΐ^ιβ Ιβα^^β. 

πφΧ τό Ιθνο$. Ρ. ίτθς[α6ηϋ7 Ιιαβ ττ^μί ίη ϋιί8 ¥ιγ&7 ^^ ^® 
&00. αίίβτ '^1'γν€<Γθαι, β&αι ογ ύτάρχεα^ "νΐϊβτβ ϊήβ ^βη. ογ άϋϋτβ 
\ν1ϋιοη1: α ρΓβρ. ^τοηΐά βθβηι ηιοΓβ η&1:τΐΓ&1. "Εθι^α ίβ Γ6^ιι1&τΐ7 
ΰδθά 1)7 Ρ. ίοΓ α ίβάβΓοΙ αηίοη &8 ίη ΑΓίβΐΜ>ΰβ, δΜέσ€4 τφ 
τοιούτφ καΐ νολα ίθνοικ ίίταν μ^ κατά κώμαί ώσί Κ€χωρί<ΓμέΡ0ί τ6 
τληθος^ ά\Χ οίον 'λρκά^ι (Ροΐ. 2, 2, 3), νΙιβΓθ Λβ ΑΓ(»άί»η 
Ιβα^αβ, ιυ1ιο8θ 0Γ8αη8 οί βονβπυηθηΐ; νβΓβ οβηίβΓοά ίη Μθ^λΙο- 
ροΐίβ, ί8 οοηΐΓ&8ΐ;6ά 'ντίϋι ϋίβ ΙοοββΓ ίβάβΓ&ϋοηβ οί βο&Ηβτβά 
νίΠα^ββ. 

νλ€ον€{£αν. Τΐΐθ Αβίιοΐί&ηβ Γβίαίηθά ίο ίήθ 1&81 ϋίβ ρΓΒ- 
ά&ΙοΓ7 ΙιαΜίβ οί 1;1ΐ6 Θ&ΓΙ7 Ογ66^ &8 ά680ΓίΙ)6€ΐ \>γ Τ1ιαο7^^ 
(1, δ), ϋ ντ&Β ϋήβ ν€ρΙ τά λάφυρα τ\€ον€ζία -ψίϊάοή, τηοάβ ΰΐ€ΐιΙ 
βη^&^θ 80 1οη@ ίη 1)0ΓάθΓ \^&Γί&Γ6, αηά αίΙιβΓν&τάθ ίη '«ά^ 
«ηΙβτρπββΒ, λίτωλίκόν ^άρ άριτάσα^ τά τώμ ιγ4\μ \ δέ ιηίτίί Ι π. 45] ^ίΌΤΣ& 257 

νόρρο» (αρ. Αΰιβη. β, 63). νίβ ταηβί άίβϋης^πίΒΐι ϋτοιη ΰήβ 1ιο^- 
βνβΓ ϋΐθ η&ΙϋΐΓ&Ι άββίΐθ οί ^Ιιβ 1θ&<ΰης βρίήΐβ ίο θx^6ηά ϋιβ 
πιη^ οί Ιΐΐθ Ιβα^^ 1>7 ί^& &ηη6χ&ϋοη οί ίτοοή ]η6ΐηΙ)6Γ8. 

τ6 ^ νλ^ν, * ΟΓ βϋΐΐ ιηοΓθ ', οίΙ;6η ίη Ρ. &8 αίβο ^ιγ2 τ6 
τ\έΐο¥^ -ντΙΐθΓθ μαΧΚοι^ δί ΟΓ /«άλλοι» δ' ίσωί ΊΩΐφΧ Ιι&τβ 1>θ6η ηβθά 
\)γ β&Γΐίβι ντίίβτβ. 

τάβ τΜν Άκαρνάν«ν. Τΐιίβ ραΗίϋοη οί Αο&ηι&ηία ^οο^ 
ρΐίΐοβ ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 &1)οτι4; 266 β. ο. βοοη λΟοτ Αΐβχαηάβτ Ιι&ά βηο• 
οβθάβά Ιιίθ ίαΙΙιεΓ ΡτττΙιτιθ &8 ΤϋΆζ οί Έρΐηιβ, «ηά )3βίοτβ Ιήβ 
ίηγββίοη οί Μαοθάοοία. ΑίΙβτ ϋιβ Αθοώ οί ΑΙβχ&ηάβτ Ιΐιβ 
Α6^(^ϋαη8 Ιήβά ίο τόϊ) ΙάΒ γάάοντ Οίγιηρί&β οί Ιήβ ιϋι&Γβ οί 
ϋιβ βροίΐ, &ηά ϋήθ α^^βββίοη Ιβά 1» α ρI0^θ81; οί Βοιηο ίη 
ίΛτσατ οί ώθ Αοατη&ηίΔηβ, νΐιο Ιι&ά Ιμθιι ίοτ α^ββ ύΐιβ «χΐιβχηίββ 
οί Α6ΐίθ1ί&. €ί. ^11Β1^^η 28, 1. 

δΜν€£μαντο ΐΓρ3$ 'Αλ. Τΐιίβ αβθ οί <;1ΐθ ρΓβρ. πιλ^ 1)θ βχ- 
ρΐιάηβά ρβΓ]α&ρ8 αβ * οαηΐθ ^ο ^βηπβ ^τϋΐι Αΐβχ. Ιο άίνίάθ ι)6^\^θ6η 
ϋιβιη*. 

'Αλ^νβρον, &αϋιοΓ οί α 1κ)0^ οη ίαοϋοβ τβίβιτβά ίο \)γ 
, Ατη&η &ηά Αβΐΐ»η. 

2. 'Ανη.'γσκφ. Ρίβϋηςιιίβΐΐθά &οιη ίΐΐθ βατΗβτ ηύβτΒ όΙ 
ϋίβ βαπίθ η&ιηθ \}γ ϋιβ αάάϋίοη ο Αώσωρ^ \)\ιί ίήθ ΒίΐΰΑζή.ίίοτνίΛτά 
αοϋοζι οί Αη%οηυ8 ίβ ηού οοηβίβίβηΐ; τήίΐι Ιιίβ ηίοίαι&ιηβ, 
"^Ιήοΐι ίιηρίίββ Γβαάίηβββ (ο ρΓ0ΐιιί8θ ταΐΙιβΓ ίΐιαη ρβΓίοηη. 
(Ρΐθβιη&η, Ρβά. Οον. 421.) Ηβ '^^οβ ίΥιβ βοη οί Ρβιηβΐιτίυβ ίΐιβ 
Ραίτ αιιά ςρΓ&ηάβοη οί ϋιβ Ρο1ίθΓθ6ΐ;θ& Τΐα,β ηο^&Μββ οί Μαοβ- 
άοηία Ιααά ο&ΙΙβά Ιιίια Ιο ΰιβ ιβ^βηο^ ίη α ϋηιβ οί βοηίηβίοη 
ΐ¥ΐΐ6η ί^β Β&τ(1αηί&η8 ¥ΓβΤθ ίη βατηιβ οη ίΐΐθ ηοΓϋι, ΤΙ1688&Ι7 Υί&Β 
ίη Γβγοίύ νί^ΐι ϋΐθ βυρροΓΐ! ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 οί Αβ1ίθ1ί&» αηά ΑΙ^βηβ 
&ΐΓ6&ά7 Ιοβΐ. Ξ6 αρρβατβ ίο Ιιανθ τββΐοΓβά οτάετ οη Μβ ίΓοηϋεΓβ, 
^ο Ιι&Υθ Γθ§;&ίη€ά -ρ&τί Β,ί ΙβΒ,Βί οί Τ1ΐ688αΐ7 αηά βτβη ΐα^βη Οαιία 
ίη Ιΐΐθ βΓβί γββχ οί Ιιίβ ηιΐβ. 

Φιλ£ιπΓθυ. Τΐιβ 8οη οί ΒβπιβίηυΒ \>γ α οαρϋνβ ηιαίάβη 
ηαηιβά ΟΙιι^ββίΒ. Αηϋςοηη8 Βοβοη ηιαττίβά ΙιβΓ αίίβτ ύιβ άβαΐΐι 
οί ΒβπιβίτίηΒ αηά Ιι&ά 8οη8 \)γ Ιιβτ, 1)η1: τοβρβοίβά ύιβ τίφίίΒ οί 
Ρΐιίΐίρ ίο ψΙοοτο. ϊιβί^ίί ϋήΒ Ιάη^άοηι. 

κοινωνιΐν καΐ <Γυμ.«ΐΓ. τ. χ. *■ ίο οοηοβτΐ; ηιβαβηΓθβ αηά ηΐΕ^θ 
λ ίοπη&Ι Λΐΐίίΐηοβ γάΛ \ συμ, τ. χ. ί8 οίΐίθη βο ηββά \)γ Ρ. Ιη ίΗθ 
Ρ&83. ϋοβ νβτΙ> ίηιρΙίβΒ Ιιοδϋΐβ ΐθίαίίοηβ. 

Ο. Ρ. 17 258 Ν0ΤΕ8. [π. 46 

3. ά(Γφαλω«. Τΐιβτθ 13 τβαβοη ϊο βτιρροββ ΰιαίί ΰήβ ιιτ&β 
άηβ \ο ίΚθ βαυϋουβ ρο1ίθ7 -^ίΐι τι^ΜοΙι Ιιβ ίοΓΐ)θΓβ ^ο ρηβΐι ίοο 
£αΓ Ιιίβ Βποοθββθθ ίη Τ1ΐθΒ8αΐ7, αΠο^ίη^ ϋΐθ Αθ^ο1^&η8 ίο Γβί&ία 
ϋΐθίτ ίπΑαβηοθ ίη ρατί οί ϋ αηά βο άίνίάίηβ ϋιβιη ϋτοιη ίΐΐθ 
Αοΐιαβοηβ, βοπιβ οί τινίιοβθ ΑΐΌ&άίαη ίο'ντηβ ϋιβ^ ηον βοάαοβά 
£τοιη ϋΐ6 168^6. Οί. Βιο^ββη, ΗέΙΙβη, 3, 2, 68. 

4. ιτροφ^φάσοϋν. Βαΐ; ϋιβτβ ίβ ηο βνίάβηοβ οί ΑβΙοΗ&η 
αοϋοη ίη ϋιβ τι^ατ ϋι&ί ίοΠονβά. 

5. 4κ ταιν κατοί λ^γον. Οί. ηοίβ οη 2, 38, 5. 

ιτάσηδ ινστοχιΐν ν. * &άΑρ<; Ιιίβ ροΐίβ^ \ο αηγ οίτοηχηβύ&ηοββ '. 
Τΐΐθ ίηβί^ΐιΐί οί Αταίπβ αηά Ιιίβ ρο^βτβ οί ίηΐτί^θ &Γβ αη* 
ςαββϋοη&Μβ, 1)τιί Ιιβ ρΓβίθίτβίΙ οίύβη & ίοτίιαοτιβ αηά αηάβτΐι&ιιόί 
ροΐίςγ ίο βίτΕί^^ΙιΙίοΓ^&τά αοϋοη, αηά οοιιΐά 1>6&γ ηο ην&Ι 
ίηΔπβηοβ ίη ΟΓββοβ, ίΐιαβ Ιιβ ίΚ^ατίβά Ι^^άί&άΑβ &ηά ιβίαβοά εΙΙ 
Ιΐΐθ ογθΐίατθβ ίχ) ιιηίοη γάΙ;1ι Οίθοηιβηββ. 

6. ιτολυιτραγμονιΐν, ηββά Ι)^ Ηβτοάοίαβ οί * ίηίτίς^αίιιβ* 
(3, 15, 2), ΙΐΘΓθ οί αη * Λ^^ββΒίνθ * ροΐίογ. 

χιιρων £ρχϋν, *ίο ΓββοΓί ίο γίοίβηοβ*, ίτοπι 'βίτίΐάηβ 
ίΐΐθ ήτβί Ηον* ΟΓ Βθ^ίηηίη^ α ςυαιτβΐ. ΤΗβ ρίχταββ \)&!βχωβ 
80 οοηιπιοη ίΐι&ί βίίΙιβΓ χειρών οτ άΖίχων οοαίά 1)6 οιηίϋβίί, 
&ηά ίη ΡΙαίο ΟοΓ^ί&β 466 ε, χητάρχενν βίοηβ τβηι&ίηβ οί ίΐΐθ 
τΐ7ΐιο1θ ρΐιταδθ ύνάφχεοβ αδίκων έργων ΥίΜοή. ίβ ίοαηά ίη Ηβτο- 
άοίυβ. 

ΙσωματοίΓο^ησαν, 1ϋ. * οοηβοΜ&Ιβά *, ' ίηοιβαββά ϋιβ βίτβη^** 
&η η^Ι^Γ νοΓά Ιϋύβ πΒβά βχββρί }>γ Ρ. 

άνηιηριαηπίσαντοδ, Ιίΐ. * άχΒϊτ&οϋπζ ίΐΐθπι \>γ βοαηίβτρίοίβ '. 
Οί. η Μάρθα ν€ρί€σιτατο, *νίΒ.Β ουπιΙ)βΓβ€ΐ *, 84 Ι^ηΐ^β 10. 40. 
8ιιο1ι α οοηιΙ)ίη&ϋοη οί ρτθροβίϋοηβ οΐι&τ&οίβήζββ ίΐιβ Ιαΐβ ΒίγΙβ 
οί Ρ. 
4β ιτροσφάτουί, ρΓθρβΓΐ7 πββά οί * ίτββίι ' πιβαί * Ι&ίβΐ^ Ιάΐΐβά* 
αηά &ί1;€ΓνΓ&Γ€ΐ8 ^βηβτΒΧίγ ίη ί1ΐ6 ββηββ οί * τθ^βη^ \ αβ 1)7 Ρίηά&τ 
νρόσφατοί ίταγά έττέων^ Ρ7*1ι. 4. 53, αηά πρόσφατοι δίκαι ίη 
Αββοΐλ. Οΐιοβρίι. 800. Ιη Ι&ίβτ ρτοββ, &8 ίη Αήβίοϋβ, ϋ ίβ 
&ρρ1ί6ά ίο ηι&η7 ίΐιίη^β. Τ1ΐ6 ηιβίαρΙιΟΓ οί Οογ£^3 (&ρ. Ατ. 
ΒΗβί. 3, 3, 4) χλωρά καΐ ίναιμΛ (οΓ (ίναιμα) τά τράτ/ματα ηΐ&7 1>β 
οοηιραΓβά -ντίίΐι ίί. 

€ύ€ρ^€σ-£α«. 866 ηοί6 οη 44, 1. λΥβ Ιαιον ηοίΐιίης; οί Ιιΐιβββ 
86171063, 1)67οηά ί1ΐ6 (ϋβαβ^τουβ οαπιρ&ί^ ίη ί1ΐ6 ΝοΓίΙι οί Οιθθοθ : II. 46] Ν0ΤΕ8. 259 

1>αύ α ϋΐθ Αοΐι&β&ηβ ββηί ίπτίΙΐθΓ Ιΐθΐρ "^Ιιβη ϋιβ ΑβίοΗ&ηβ '^θτθ 
Ιιατά ρΓ688θ€ΐ 1)7 Ββιηβΐ^ιιβ ϋιβ^ ζα6ί νίϋι & ροοι ιβύυηι, 
ίοΓ Μαηϋηβα βθβιηβ %ο Ιιανβ 1)θβη ββάυοβά ίτοιη ίΐιβ ΑοΙι&β&η 
ίηΙβΓββύ 8ΐΐ0Γΐϊΐ7 &ί1;θΐ (Ραπβαη. 2, 5, 5), γτϋΐι ρβιΐι&ρβ Τβ^βα 
&ηά Οχοΐιοιηβηιιβ. 

Μ(ΓΤ€... Τΐιίβ 1186 ι^ϋι ίΐιβ ροτϋοίρ. ατγοο^ακτουνταί ίβ ρθουΐίατ, 
1>ιιύ ϋΐθ η&ίατ&Ι οοηβίττιβϋοιι ίβ Ιοβύ βίς^ΐι^ οί ίη Ιΐιβ 1;Γ8ϋίη^ 
ββηύβηβθ οί 18 Ιίηββ. 

2. Τ^γ€ανΜ.Ο. Τΐιβββ ϋιτββ ίο^^πιβ βίκκκϋη ΰιβ Ιατς^ββίί οί ϋιβ 
Αχοαάί&η γα11θ78 νΐιίοΐι βΐιβίιοΐιββ ίοι 25 ιηίΐββ ^ΐΗ & Ι^ΓβαάίΙι 
ΥΛίτί^β ^ϊϊ^ 1 *ο 8. Ββ Ιονββ* ρΛτί;, ΙΙιθ Μαηΐίηϋβ, ν&β *1ιβ 
ΒΟβηθ οί βγθ πηροΓΐ&ηΐ 1)&Ι;ϋβ9 ίη οΐά (ίιηθ. Μαηϋηβ&'β σννοί- 
κισμίϋ ίοο^ ρΐαοθ ηηάβΓ ρΓβββπτβ ίτοιη Ατςοβ αβ α ϊίΛτήβτ 
ίο 8ριΐΓΐ&, αηά βΐιβ ίηοΐίηβά οοηιπιοηΐ7 ίο άβηιοβΓ&ϋβ ΑίΗθηβ 
&ηά "^αβ οίΐιβη λϊ ντ&τ γήύϊ οΗ^&ΓοΙήβ ο,ηά Β^βΛ&ώ. Τβ^βα ; 1)υ1 
βΐιβ ιγαβ ύοίάβ, αηά ϋιου^ΐι \)ΣΟ)ίβη ηρ \)γ 8ρ&τί& &ηά ΓββΐοΓβά 
1>7 Τ1ΐ6ΐ>68 βΐΐθ άβββΓίβά Έρ&πιίηοη<Ι&8 1)θίθΓ6 1ιί8 ^βαΐ: 1)&Ι;1;ΐ6 
οί 362. Αϋ&τπΛτάΒ Ιί^β ΙιβΓ η6ίβ1ιΙ)ουΓ8 8]ΐ6 οοπιηιοηΐ7 βίάβά 
ινήϋι 8ραΓΐ;α οιιύ οί ]6&1οιΐ87 οί Μβ^^αίοροΐίβ. Αϊ <;1ιί8 ϋπιβ βΐιβ 
&ΡΡ6&Τ8 Ιό Ιιανβ &τ8ΐ ίοίηβά ϋΐθ Αοΐιαβαη, ϋιβη (Ηβ Αβύοΐίαη 
Ιβα^β, ΙΙιβη Ιό Ιιαγβ ίηνίίβά Οΐ6θπΐ6η68 αηά αί^βη^αιάβ Ατ&ύιΐδ, 
&ηά £η&1ΐ7 ίο Ια&γβ τη&άβ οοηιηιοη οααββ ^ϋ1ι 0ΐ6θοΐθηβ8 ίη 
βζρβΠίη^ αη Αοΐιαβαη ^&ιτί8οη. Οί. ο. 57 αηά 58, αηά Ρΐυΐατοΐι, 
Οίθοηι. 14. 

θΓθ1ιοηΐ6ηη8 αί ϊϊιβ ΝογΙιΙι οί ϋιβ Υ&1167 οοουρίβά α οοηι- 
πιαηάίη^ ρο8ί1:ίοη οη α ΚίΠ-ίορ, τητίιίοΐι ΥϊΒ,ά \)β&α ίΐιβ δβ&ί οί 
α Γ07&1 ά7ΐια8ΐ;7 νΐιίοΐι Ι&βίβά ίίΐΓ ίηίο Ογθθ^ 1ιί8ΐ;οΓ7. Ι* ^^^^ 
ϋιβΓβίοΓθ οοΎβίθά αηά αΐιίαβίεθά 1>7 0α88&ηάθΓ, Οίθοπιβηββ αηά 
Αηϋ^οηαβ Βοβοη. 

<^νμ,νολ^τ^υομ4ναβ. λΥβ Ιιαγθ ηο οΐβατ Β,βοουηΐ; ίη &η7 αηοίβηΐ; 
"νήίβτ οί ίΐιβ ίοηη&ϋοη αηά οΙχαΓαοΐοΓ οί ίΐιβ Αθίοΐίαη Ιβα^υβ. 
νίβ βΛΠ ίταοο ϋ ίη 6&γ17 (ίηΐ68 αβ α ηηίοη οί 1^1)68 ογ γί11&$β3 
Ι6&€ΐίΐ7 οοπι1)ίηίη8 ίοΓ α^β^βδείοη ογ άβίβηοβ, Γβοβίγίη^ Ναα- 
ρ&ο<;τΐ8 ίτοηι ΡΜΙίρ ίη 338 β.ο., ββίζίης 8θοη &ίϊ&τ Οβηίεκίαθ &η<1 
ρατΙ» οί Αοαηι&ηία (^ϊ τό λΐτώλικόρ συΡτεΧοΟντα^ Ραηβαη. 1, 25, 
4), ϋιβη ίοΓοίη^ ΗβΓ&οΙβα αηιΐ Βοβοϋα ίο }θίη ΙΗβηι, α1:1;Γ8,οΙ;ίη^ 
Έΐίβ αηά Μ6886ηία 8,8 οοηίβά6Γ&<;68, αηά <;ο'ν7η8 οί Ατοαάία ββ 
ο1θ8€Τ ζη6ΐϊιΙ)6Γ8 οί ΐΐιβ πηίοη, υτΜΙθ βγβη ίδίαηάδ Ιί^β 06ρ1ΐ8ΐ< 

17—2 260 Κ0ΤΕ8, [ιι. 46 

Ιβηία &ηά Οβοβ &γθ 1>γοτ1§1ι1; ιη. Βαί ϋιβ Γβΐ&ϋοηβ πιαβί ΙΐΑΤβ 
▼αηβά ξτβ&ΐϋ^. Οηΐ^ ϊΐιοβό ι^Ηό Ιίνβιΐ ιη ο): ιιβ&Γ Αβ^Ηϋ 
ρΓορβτ βοηΐά ΙΐΑτβ ί&ΐιβη κηγ ραι^ ί& 1^ ζαββϋηςβ οί ^ 
Α886ΐηΙ)ΐ3τ οτ 1]ιβ θβηαΐβ οτ Ιιανβ Ιι&ά «η^ νοίοβ !ιι ^ήβ βΐύβϋοηβ. 
ΒβρΓθ8βηί&1;ίνθ β^βίβιηβ \^βΓβ Β*ί11 ιιηίαιονη, βικί ϋιβ Λίΐχβοϋοη 
*ο ϋιβ άίβίΛΐηί ιηβηιΙ)βΓ8 1&7 ίΰ *1ιβ βθοίιΐί*^ ίτοιη ρίΙίΕ^β οτ η^ΐιί 
*ο Γβάτθββ νΐιίβΐι -^Λβ ίΐιΐιβ οηΐ7 *ό 1)β ^ίηβά. 14 ηββάβά βνβη 
βρββίαΐ οοιηραοί ϊο ^νβ ϋιβ οίνίΐ βίαίιιβ Ιο η6\ν οοιηβτβ ίη ΐλη^τ 
ΑβίοΗίΐη οοπηηηΐιϋ^ (βί. Ο* ί. Ο- 2850 αρ. Βτοτββίι, 8, 1, 448). 
Ιη 1;1ΐ6 ο&ββ οί βοηιβ ι^β Ιιβ&,τ οί ίηΙ)ΐι1;β ίηιροββϋ 1>7 ίοΓΟο &η(1 οί 
ΑβΐοΗ&η Ο&06Ι19 ςτιατύβΓβά ίη Ιιΐιείτ ηιίάβί. ΟΙ^βτβ &^&ήι 1ϋ[β 
Εΐίβ &ο46(1 ίη οσηοβτΐ; ίΓοηι οΐά ϋβδ οί γ&06, οτ «3 &1]ίβ8 οηΐχ 
Ιίΐιβ Μΰβββηίίι, 1;1ιθτι$1ι ίλβ^ πιί^ΐιΐ; βίηΐε βαβϋ^ ίηίο βιβ ροβίϋοη 
οί άβρβηάβηΐβ. 

Ρ(βανοννΐια$ αΰτφ «τ. ΐτ., * β&ηοϋοηίη^ Ιιίβ οοσαρΑίιοη^• 

8. καττΐ τώτ |λη$Η^ ^Μουντών. ΤΜβ ιη&7 ρο88ίΙ)ΐ7 1)β & 
Βρβοίλΐ &11ιΐ8ίοη \,ο %\ι& άββίτηοϋγβ ίοτ&7 οί ίΐΐθ Αβίιοΐί&ηβ ία 
ϊ^&οοη^Α α ίβν ^β^'β 1)θίθΓθ (ΡΙαίΕτοΙι, Οΐβοηι. 18). 

Ικου0-£ω$ •ΐΤ(»ρασΐΓον8ονμένου$ κ.τ.λ., * οΙιβΘτίαΙΙ^ βηΙϊΐηίΙΛίηβ 
ίο & 'νίοΐΛίίοη οί ΐΙιβίΓ *Γβαί7 β-ιιΛ *1ιβ Ιοββ οί Ύ^τγ ίηιροΓΐ»ηϊ 
ίο'^^ηβ οη Ιΐιίθ οοηάίϋοη ΊΆβίΒλγχΛ βββίη^' &ο. Τλβ Αβίοϋ&ηβ 
ΡγοΙ)λΙ)!7 Γθοο^ζβά ΐΛΐθ άίβΒουΙΙ;^ ύί Ιιοΐάίη^ ίο^τηβ ίη ίΐιβ Ιιβ&τΐ 
οί 1;]ΐθ Ρβίοροηηθββ, 82ηά ρΓβίθΠθ^ (ο ^β&ίεβη ϋιβίτ ίοηηίάΑΐ>1β 
ήναί ίΐιβ ΑοΗαβαη Ιβα^β. 

ίφ* ^. ΤΙΐΘ ηΛίητΛΐ οοηβίπιοΐιίοη -^Οηΐά 1)β ^Λ-Ι τφ...1ζ€ίρ^ • οη 
οοηάίϋοη οί βββίη^ *. Οί. ένΐ τοΐσδε φιΚίαν έΪρολ *?ωμαίοΐί^ 8, 
22, 8. Ιη ϋηΐθ ϋΐθ Γβίαϋνβ ίοό^ ί1ΐ6 ρΐ&οβ οί ίΐιβ Ατίάοΐθ οτ 
ΑβηιοηβΙΐΓ. αβ ίη οΰν€κα. ^Ιιοηί Αη^ τβΐ&ΐίνβ ηιβαηίη^, &η<1 4ΐιβ 
ίάίοπι 18 οοηιηιοη ίη Ρ. II; ίβ ηββά ^ϋΗ α ία1;αΐ6 ίικίίο. &3 ^^^ 
&8 αη ίη&ήίίνθ. Ιη ίηβοπρίίοηβ ίφ φτ€ οΛβη »= ωστ€. 

4. οΐ προ€<ττώτ€$. ΗθΓβ Β.Β ίη 4, 9, 8, ηββά ίοτ ϋιβ ίβη 91^ 
μιουργοί^ βΧβο οαΐΐβίΐ Λρχοντίί Ληά ρΓθ1)Λΐ)ΐ7 οΐ τήϊ Ύ€ρουσΙα^^ τιΛο 
ίοπηβά Α βοΓ* οί 0&1)ίηβ4 Οοαηοίΐ ίοΓ ίΐΐθ Ρτββίάβηΐ;, Ληά νΗοββ 
ηηηιΙ)βΓ ροίηϊβ 1:ο Ιΐιαΐ οί ίΐΐθ βαΓνίνίη^ ηιβηιΙϊβΐΈ οί Ιίΐΐθ οΐά 
ΑοΙίΑβ&η Ιθ&^β, Ιίΐιοη^ΐι οίΐιίζβηβ οί ίΐιβ ηβνΐ^ βητοΐΐβοί Χοψώβ 
\?ΘΓΘ οβτίωηΐ^ βίβοίβά οη Λβ Βο&γοΙ (οί. ΡΓββπίΛη, Ρ^ά, Ο&ν. 
288). Τ1ιβ7 ΡΓθ8ίάβά ίη 1;1ιθ ΑβββπιΜ^, ραίΐιΐηβ ςαβδίίοηβ *ο ϋιο 
τοίβ, βηΛ νβΓΟ Λβ ήάνίβθΓβ οί 41ιβ ΟβηβΓίΐΙ ίη &11 ίηιρ(ΗτΙ«ιΙ υ. 46] ]ίΤ0ΤΕ8, 261 

8, 69, 2. 8ο ίη Ρ1π1»το1ι ^«1ι 1>οΰ]ί ά^ύ. αιιοί ψρ&9. 

$, Μ τοι$τ«*ν ι{<Γ«ιν τι»ν 9ι^ή«|τ^ν» ^ ϋ3αβζ^ (κϋιβτβ^ ίο ΙΙιίς 

9ΐΛληφ^5 ΙΑ ίη ^Ιιί» ββηββ οί ]»\» «ββ αηΐ^, (Ηοο^Ιι οΟ&λ ίη Ρ^ 
ΤΗβ ΥβτΙ) διά\αμβάν€ΐν Ιι&ά 1)66η αίχεοά^τ ^^6η ^^ Ρ1»^ &η(} 
ο^ΐιβτβ ΙοΓ * ^ί,ίη^ΐΗΐΐΐη^ * ίη ΙΗοηβΙλΙί. 

*Α0φΜΜα¥. Α 1>οτ€ίθΓ ΙοτίΓ688 οι^ ϋιβ ΑτοΑϋΙίΑη αηά δρ«^^&xι 
&(»ιϋθΐβ» οη ύΐθ νβΑβτβΙλβφί τιτΙμιθ ϋιβ ΛΙρΗθοβ «ιά ΈητοΙίΑβ 
1κ>1;1ι ίΛ<& ύι&τ ήββ. 11 ν&• οί ίιχιροχ1αη«θ βα οοηηη&οάίηξ; ϋΐ9 
«ρρτο&οΐι ^ο δρ&τ<Α οη ϊ\χ% Κ.^.» αηά 8ο ί^ νιιβ ββίζ^ιΐ \>^ 
Ι^οαζί^ ιι^ ϋιβ οϋίββΙ οί (Ηβ 3ο<^8ΐ Ψμγ. Ιί αρρβ&τβ «ο Ιι&γβ 
1)66η 1οη£( α ηι&ίίβτ οί άίβρυΐβ 1>6ΐί^6θη Ατοίμϋβ &η4 δρϋτία, 1)αύ 
Ιάν^ 880Τ8 ίΙΐΛΐ; ί» ίΙίΧ9 ϋπιβ οί Ρΐήϋρ, βοη οί Αιη^η*»», ΛοΙι^βΛη 
&τΙ»ϋΓ&1θΓ8 αββί^ηβ^ ίΐ: Ιο Μ^β&ίοροΐί» (38, 34). 

Ιν τί τΛκ Μιγ«λοιτ. χ. Ρ, 119 Λη Ατοβ,ίϋΛη 1ι&& ηο 4οα1)* 
08 ^0 Γί^ΐιΐ; : ΡΙαίατοΗ βα^β έμβοΧν τψ Αακ^ι^ηκη^ τ6 χνρίον 
έίττΐ, καΧ τ9Τ€ τρ6$ του» Μβγαλοταλίταί ψ έτίδικον (ΟΙ^οπι. 4), 

6< ^νμα0ρ•£^αν^€«. Αη θχίοτ&ΟΓάίηαχ^ ηίθοϋηβ νΐιίβΐι 1^ 
Ιο 1)« οοην^^ \)γ ΰιβ Οθηωτ^ &η<} ΜίηίβΙβΓθ. 

βουλής. Α 1)0^7 οί 120 οοοηοίΠοη ^τΜοΙι αοίβά &8 α Οοηι- 
ΐηίϋθ€( οί ϋιβ Α88θΐηΙ>1;, βίνΐη^ &η€ΐίθηο6 ίο &ηιΙ)&88&άοΐ8, αηά 
€ϋ8οη88ίηβ Αηά βΐιαρίηβ ρτοροβί^οηβ ^ 1>6 8πΙ)ΐηί(<ίθ€ΐ Ιο ίΐιβ 
Ιατ^βτ ^οοάγ. Ιί ρτόίαβΜγ ϊι&ά ι^βο βοηιβ λίηά ο| οοοιάίπαΐβ 
ρονβτ, 1>η1; ι¥Θ Ι^να ηο ά^ί^ίΐ^ οη ϋιί8 ροίηί, ογ &8 ίο ίΐιβ ηιοάβ 
οί 6ΐ6€ϋοη. 

φαν^ρ«ΐ<. Βγ άοοΙ&ΤΑϋοη οί ι¥ιιγ ι»ϋΐ6ρ ϋιαη υηάβτΗ&ηςΙ ρ1οί8 
οί Απίι^β, ¥^1ιο ΙΐΑά ηΐθ&ηίίιηβ ίήβά ία 8ΐΐΓρΓί8θ Τβ^βα &η(1 
ΟΓ^Ιιοηιβηιΐβ ιηάίΐι ί^ Ι^βΐρ οί ρ^ιϋβοΑβ ^^^^^;Μη, Λχχά ϊι&ά ββίζβά 
Οβφήγ&β ο1θ8β \>^, 

^νέχ9€ΐη,¥^ ίη ίΐις ββηβθ οί ηόλίμον^ ψΐΛίαΙα. ι^οιιΐ^ 1)6 ηιοΓβ 
Τ6(;α1ι^ ¥Γί11) άναλ. 

7. τοΜ^την ΧλοιΡι τήν «ίρχι{ν. ΤΗθ βίΓΟ^βΙβ νω ρΓΟΙ)»!)!^ 
ίηβνϋ&1>1θ• Οη Ιύιβ οηβ ]}&ηά ΑΓ9ίιΐ8 αβρίτθά ίο βχίβηά ίΐαβ 
160(^9 ον6ΐ (1ΐθ ντ)ιο1β Ρθίοροηηββο, &ηά &11 &οο688ίοη8 ίβηάθά 
8^ ίατϋιβτ Ιο ί8θΐΑ^ Βρατί»» «ιτ^^ηιρβά ίο; ;οοηι &[ιβ&άγ \>γ ϋιβ 252 ΝΌΤΕ^. [ιι; 44 

Ιο 86β οήβ αίίβϊ αηοϋιβΓ οί Ιιίβ β^τοης ρΐαβββ'^^ββίιβά &οπι Ιήβ 
ΙιοΜ, αηά ίΐιβ ΑοΗ&β&η Ιβα^ηβ, '^ΗίοΙι 1ιθ άββρίββά βΧ £τ8ί» 
^το^τίη^ 2Χ Ιαβί; Ιοο β^ιτοη^ ίοι Ηίιη Χο βπιβίι, αηά ίτιτηίβΐιίη^; & 
πιΠ^ίης 017 ίοΓ &11 ίΐιβ ρ&^^^ο^8 οί Ογθθοθ. 

10. ιτραγμαιακώς. Οί. ηοΐιβ οη 4, 8, 1. 

ά8ικ£α« καΐ τόλμης, λ^β ιβαά ίη Ρΐαίατοΐι (Ατ&,Ιϊ. 31) οί & 
ρΐυηάθήης βχρβάίϋοη οί ΐΙιβ ΑβΙ^Ηίΐηβ ίη ϋιβ Ρβίοροηηβββ 
&1χ)πί 242 Β.ο. ίη ^τΐιίοΐλ ϋΐ67 Ιόο^ Ρβΐίβηβ, 1>ΰ1; '^βτθ αϋ&ο^βά αηά 
Γοιιίθά 1>7 ΑΓ8,ίιΐ8 ύΛϊο Ιι&ά Γβίαββά ίο ίοίη Α^ ίη 1)ΛΓπη8 Λβίτ 
ραββα^ ίΙίΓοα^ ϋιβ Ι8ί1ιηιιΐ8. ΡοββίΜ^ αίβο ι^β ηι&7 &88ψη 
ίο Λθ 7β&Γ 1)βίθΓθ Λθ ^βΛ* ίοΓΛ7 ίη νΜοΙι ί1ιβ7 ροΰτθά 
ΐτανδημεί ίο ίλθ δοηίΐι αηά άίά ίβ&τίιιΐ Ιιανοο ίη I^&^οηί&, αβχχγ' 
ίηβ οΰ 50,000 οί ίήβ ν€ρίοίκοι (Ρο\γ\>. 4, 34, 9 αηά Ρΐαί&ιοΐι* 
Οίθοιη. 18). Τ1ιβ7 νβΓθ Γββά7 βηοη^ΐι ίο βχίβηά ίΐιβ Γωΐ{;β οί 
ίΐιβίτ αίίαο^ &ί ίΗθ βης^ββίίοη οί &η &ΙΙ7 ίί οηΐ7 ίΐιβτβ ν&8 
ρΐηηά^ ίο \>β ί&ά, αηά 8ρ&Γί& '^αβ &8 άαη^βτοτιβ &8 ίΐιβ 
Αοΐιαβαη ΐ€^&^θ ίίββίί ίο Μαοβάοηία. Οί. ΒΓ078θη, ΗβΙΙβη, 3, 
1, 430. 

διαιρ^σ-ιοβ) ηοί πΐ6Γ6ΐ7 ίΐλθ 'άίββοίηίίοη' οί ίΐιβ Ιβα^β 1)αί 
1;1ΐ6 * άίνί8ίοη ' οί ίΗβ ίτ&ςηιβηί β 1)6ί^θ6η ίΐιβ οοηίτ&οίίη^ ρ&τϋββ• 
Τΐιβ οοηιραοί (αΙ)οτιί 243 β.ο.) ίβ ίη ίίδβΐί βνίάβηοβ βηοο^ΐι οί 
ίΐΐθ νβαίεβηβά ρονβΓ οί Αηίίβοηυ8, ίοτ ί1ΐ6 Μαοβάοηί&η πιΐβη 
Ηαά η6Υ6ΐ Ιοβί βί^ΐιί οί ίΐιβίτ Ιιορββ οί ιβ^&ίηίη^ οοπιρίβίβ 
ιη8,βί6Γ7 0Υ6Γ Ογ6606. Βυί ΑΓ8.ίιΐ8 Η&ά ^ίηβά ρο88688ίοη οί 
ίΐιβ Γοοίε ίοΓίΓβ88 οί Οοήηίΐι αηά βο 1>&]Τ6ά ίΐιβ &οο688 ίο ίΐιβ 
Ρ6ΐοροηη686 τινίιίΐβ 1ΐθ οηί ο£ί ίΐιβ Ιιορββ ρί Βρθ6<37 8ΐΐ(κκ)\ιι οη 
ιγΜοΙι ίλθ άβρβηάοηίβ οί Αηίίςοηαβ Ιΐ8.ά Γβΐίβιΐ, 
44 |Μταλλά(αντο$, ίη 239 Β.ο., &ί ίΗθ &ξβ οί 80• 

σνν9ψ6νων, Τΐιβ αΐΐί&ηοβ )^&8 αηταη^βά ρΓθ1)&1>ΐ7 &Ιχ>ιι^ 
235 Β.ο. 1)6ί^θ6η Ατ&ίηβ αηά Ραηίαΐβοη, \7ΐιο τΐ7&8 ίΐιβη οί ηιοβί 
ίηΰυθηοθ βιηοη^ ίΐιβ Αοίοΐί&ηβ. Ρΐαίαιοΐι (Αταί. 33) ιβριβββηίβ 
ίί &8 άιιβ ίο ίΐιβ ίηίίί&ίίγθ οί Αταίιιβ νοΧΚών ^θψων και Ιννωττ^ 
ίΊΓΪ τους *ΑχαΜ)ΐ)ί συνισταμένων^ νΐιίοΐι οοηΐιΐ ηοί ίΐιβη Ιΐίΐνβ 1)ββη 
ίΐΐθ οαββ. 

2. δ4κα μύνον Ιτη, ίιοηι 239 ίο 229 β.ο. Ι)βπΐ6ίηιΐ8 νλβ 
ο1ιίθΑ7 οοοηρίβά ίη άβίβηάίης 1ιί8 ηοΓίΙιβηι &οηίίβτ αβ&ίηβί ϋιβ 
Βαιάαηίαηβ, αηά ητ^§; ίΐιβ Ώΐ7τίαη8 αςαίηθί ίΚβ Έρίτοίβ Βη4 
ΑβίοΗ&ηβ, 1)αί νο Ιιβατ οί Ιιίβ γίοίοήοβ ίη Βθ6θίία ιιη^ Λθίο1% II. 44] ί^0ΤΕ8. 253 

βηά Ιήβ ίηΰαβηοθ ίη ΙΗθ Ρβίοροηηβββ -^αβ Ι^βρί υρ \>γ Ιιίβ 
άβρβηάβηΐΒ. 

πρ«η|ν διάβασαν. Τΐιβ βχρθάϋίοη ν&β ϊο αγβιι^θ ίΐιβ οαΐ;•» 
Γ&^ββ οη Ιίαΐί&η ίταάθΓβ &η<1 Ιΐιβ ηιατάβΓ οί Βοιη&η &ιηΙ)&88&άθΓ8, 
Τΐΐθ ΙΙΙττί&η δ66^ ν&8 βνβρύ &οιη ϋιβ ββ&β, αηά ^υ66η Τοαίι^ 
άήγβη ^ο ^φϊ άπα Γβάηοβά (ο ί^οχηίηίοιιβ Ιιεηηβ οί ρβαοβ, 
228 Β.Ο. Οί. 2, 12, 27. 

€δροια ιτραγμάτων πρ^«> * & ί&γοιιτ&Μβ ίίιπθ ίοΓ ο&ττγϊη^ ουί'. 

3. δνσιλιηστησαντίδ. Ρ. &ρρ68Χ8 Ιο οοίη οι αάαρίί ιηαη^ 

ηονβΐ Υ6γΙ>8 1» 6ΧρΓ688 Υ&τίοΟβ ΙΠΟοάβ οί ίθβΙίηΚ, ΰΐ6 0ΐ)ί60ΐ; ΟΓ 

βτοτιηά οί νΐιίβΐι ίβ οοηρίβά ίη υιβ άαΐ. '^ίΐι ετί. Βο θυμομαχ€Ϊν, 
άσμ€τί1^€ΐρ, €ύχαριστ€Ϊρ, δυσαρ€στ€Ϊσθα4,* "ΫίΟή ίϊιβαβ Κγ61)3 <ϊθΐη<• 
ρ&Γβ9 ίΐΐθ ροβίίο ιλτογοΙβ άσχαΚΚαρ, μ€γα\αυχ€ίν, (τχβτλιά^ίΐΐ', νΐιίοΐχ 
Ιΐθ 11868 ίη ϋΐθ βαχηβ Υί&γ {Ρταβρ, ΙΗ ΡοΙ. ρ. 87). δυσέΚιτ, αίβο 
&&]ε68 ΐΓ€ρί νΐιβη 1ιί&ία8 18 ίο 1)6 αγοίάβά (16, 33, 1). 

χορηγέ« : οηβ οί ϋΐ6 ι^οΓάβ νΐιίοΐι 6Υ6η ίη ίΚβ Αΐϋο άτβιη^ 
Γβίαίηβά ϋΐθ ϋοηο ίοπη νίίΐι α Ιϋβ κνί'αγό»» \οχαγ6$, ξίρα'/όί, 
&ο., ϋΐ6 Ί^οιάβ ίη (ΐπ68ΐ;ίοη 1)6ίηβ ββρββί&Π^ Ιββίιηίο&ΐ ίβηηβ οί 
ϋιβ ΒΤΪΒ οί ΊΏηύο &ηά '^&ϊ. Τΐιηβ στρατήγημα \ϊλβ 1>6θοιηθ 
*ΒΪΤ2ΛΆ%&αϊ \ αηά τι7Θ 8ΐ;ί11 8ρ6αΐ£ οί α ΟΗογο^β : 1ΐ6 ν&8 (Ιΐθ 
νβΐΐ-ίο-άο οϋίζβη οί Αϋίθηβ τι^ΐιο Αοίτ&^βά ϋιβ 6χρ6η868 οί 
ΰιβ 01ιοηΐ8 ίοι 1>ηη$;ίηβ οηί; α ρ1α7, &ηά ^τ&άιι&1ΐ7 ϋΐ6 ίβηη 
ν&8 6χϊ6ηάβά Χο ϋιοββ τινίιο 1>ογ6 ϋιβ οοβΐ; οί ϋιβ οΐιατ^ββ, 
Η6ηβ6 ϋΐθ ^(ΙβΓ ΰ8θ οί χορηγία ίοτ βχρ6η868 ΟΓ βαρρΰββ, 
68ρ66ί&1ΐ7 ίη -νατ, ίη νΐιίοΐι Ρ. βο οίΐιβη 1ια8 ϋ. Οί. 2 Έρ. Οοι, 9, 
10, ο έΐΓίχορη^ωρ σνέρμΛ τφ σ•π€ίροντι. 

|Ησ0ο86τη«, 'ρΛτπίΛβίθΓ*, Ργο1)&Μ7 ϋβπιβίτίιΐΒ, νΐιο 1ΛΤ&8 
Ιι&τά ρΓ688θά 1)7 Ιίΐΐθ 1)οτ(ΐ6Γ ΐΓί1)68 οη 1;1ιβ Κογ1;1ι, οοιιΐά 1)68^ 
ο^ρβπΛΆ ίη 1;1ΐθ 8οαί1ι 1)7 1)]ίΙ)ίη^ Ι^^τ&ηίΒ ϊο 1)60θΏΐ6 1ιί8 &§;6η1;8. 

|λ€γάλα« δωριάβ. 50 ί&ίβηίβ τΐ7βΓ6 οββιβά Χο Ατίβίατοΐιαβ 
(ΡΙαΙ&ΓοΙι, Αγ&Ι. 36), 150 βΥβη Ιό Βίο^βηβΒ ϋΐθ Μ&66άοηί&η 
ο£ίΐ06τ οη οοηάίϋοη οί ικτίϋιάταν&Ι ίτοπι Ιΐιβ ίοιίβ οί ΑΙιΗθπβ. 

προτι£νοντο«. Τΐιβ ο1ι&η^6 ίη ϋΐ6 οοηβίηιοϋοη ίβ α 1)ο1^ 
οηβ ίτοιη ίΐιβ &βο. τγίίΐι έΐΓΐκ€Ϊσθαί ίο ίϋιβ ζβη, β,\)β. 

4. ν€ΐσΜντι$. 'ν\Γ6 Ιι&υθ α^Αίη, 8,8 ίη 2, 39, 5, ϋΐ6 ρ8.ιϋοίρ1β 
ΛίΙίΤΒΛΛβά ίτοιη ϋβ ριορβΓ οα8β αηά ο1&ιΐ86 ίο ϋιβ ηοπι. ίο 
ώρμησαρ. 

5. Ανδιάδα9. ΡΙαίΆΤοΙι {Αχ&ί, 30) δίΛΨΒ α Αηβ ρίοίιιιτβ οί 254 ΚΟΤΕ& [π. 44 

ϋΐ6 αιηΜϋσαβ Ιιορββ οί Ιήβ ^οοϋι, ηιίβζ^τάάβά 1^7 Δ&ϋβήη^ 
ρίβύτιτββ οί & ^:^η^^^Λ ροΐ¥βΓ, &ηά Ηίβ Ιαύβτ «ϋβ^ηβ^ α( ϋιβ 
ΙϊοτέΙβηβοιηθ ιβ&ΐϋ^ ^Ιιβη ^ ^^η» Ιΐλαηίθά 1>7 ϋιβ ^κοβλ οί 
%τ^Λάα&τγ αηά & ρθορίθ'β Ιι&ΐτβά (<^. Ρ&αβλη. 8, 27, ^). Ηβ 
βοοη 1)β0Αΐαθ ιι τίγοί οί Α^&^τΕ8, &ηά ιτ&β ϋυτίοβ οΗοββη ββηβτ&Ι, 
1>τιύ Ροΐ7ΐήιι» βα^β 1ϋ^ οί Ιιάη, ίοΓ Ιιο ίοΠο^ιτβ οΐιίββγ ΰΜ 
ιηβιηοίπι οί Αταΐαβ άπα ί^οιββ ϋΐ6 οΐι&ιηρίοιι οί λ άίΙίβτβη{ 
ροΐίοχ. 

προΙίδ^)Μνο« τ6 |&έλλ•ν. Ρίο^βίτοΐι ίη \ά% Ιίίβ οί Ατ&Ιηβ ρυίβ 
ρτοπιίηθηϋγ ίοΓ^&τά ϋιβ ίαο^ ΙΙιαΙ: Ιλ, ^ηϋ» ζηοΕί&θά οα^ &8 ύα 
τχϋΐΧ ο1>^θο^ οί α^ΦαοΙί, &ηά 41»^ ^ίβ Ηβίρβά ίο άβίβπηίηβ Μβ 
λοίίοη, 1>ιιί Ριιαβαηίαβ βα^β κατ4ιτ<ΐν^€Ρ εαυτόν έκώι^ τυρορψίδοι 
καίΊΤ€ρ έί τό άσφα\έ$ ι^^ οΐ τ^ϊ Λρχηί καθωρμισμ^ρψ. 

6 Μ€γ<λλοΐΓολ{τη9. Τΐιβ 0117 Ιπιο^τη ίο ΙΗθ Οτββίοι ιιβ ι} 
μ£γά\η ΊτόΧα ντοΛ Ιοπηβά οτιί οί ίΐΐθ ροριιίαϋοη οί &βίβ1ιΙ>οϋηιις 
ο&ηίοηβ ίη 1;1ιβ ν&ΙΙβ^ οί ύϊιΒ Αίρΐιβτιβ. ϋηΙίΐΕβ ιηοβί βΓβείΕ 
βίϋθβ, '^ΐιοββ (τυνοίκισμόί ίοο^ ρΐ&οβ ίη &η ΟΛτΙγ Β^β, ϋ ψβλ 
ίοηηάβά αίίθΓ ϋιβ ΙίΒ,αίο οί 1ιβν^^^!ϊ& χχηάβτ ρτβββιιτβ οί Έρ&ιηί- 
ηοηάΜ ίο Ιεββρ δρατί» ίη οΐιβο^. Ιίβ οίιοαίΐ; οί τι7α1Ι» ν&β 
50 βί&άβΒ ίη Ιβηςίΐι, 1)ΐιί ίίβ ρορηί&ϋοη τ^β ίη&άβςα&ίβ ίο 
£11 ίί. Ιί ¥τα8 ηηβαοοβββίιιΐΐγ 1>θ8ίβ^ ^γ Α^β ίη 330 Β.α αηβ 
\)γ Ροίτβρβτοΐιοη ίη 318, Ιχιί ίί ηονβτ ΓθβοτβΓβά ίΐιβ ΓπίηοΐΜ 
οαρίιΐΓθ \)γ Οΐβοιηβηθβ, ϋηά ίίβ άββοΐΑίίοη ^Αβ λ Ιχγ-ντοτά, ίη ίΐΜ 
ίίπιβ οί 8ίΓ»1)0, τό του κωμικού ΊτέτορθΈ κίά 4ρημία μιεγίΚη '<τη9 η 
Ιίβγάλη ιτ6\ι$ (8, 8, 1). 

Ιτι |;β»ντο9. Τΐιβββ νοΓάβ η&ίιιτα1ΐ7 ίηχρίγ ίΗ&ί Ηίβ &1>άί• 
βαίΐοη τ^β βΙιοΓίΙγ 1>6ίθΓθ ίΐιβ (ΙβΑίΙι οί 1>θηΐ6ίήη8 (229 Β.Ο.), 
1)υί ίί ΟΑηηοί Ιι&νβ 1>ββη ΐΑίβτ ίΐι&η ίΐιβ βηά οί 235, ίοχίιβ νΜ 
οΐιοθβη ΟοηθΓ&Ι οί ίΐΐθ Ιβαςαβ ίη 233 «ηά αβ&ίη ίη 231 %ηά 
229. 

4θΐ'νκη9 ο*νμιτολντ«£οΐ9, ' ίΐιβ η&ίίοη&Ι ίβάθτ&ίίοη % Ώΐθ Α»»τ 
άίο,ηβ ^^βΐθ ηοί Γθ^&τάβά αβ οί ίΐιβ βαηιβ γ&οθ αβ ίΐιο Αοΐι&β&ιιβ• 
1>ΐΐί 08 οί & βίϋΐ ηιοΓθ ρήηιίίίγβ ίαηιίΐ7 οί ίτίΙ>β8 : 1>τιί ^^ 
Ιθο^β ηοντ αββηηλββ & ' η&ίίοη&Ι * όΐιν&οίβτ Ιη ίΐιβ ^68 οί ϋΜ 
Μβίοηλη. 

6. *ΑρΜτπ^μαχο9 Καά βίβρρβά ίηίο ίΐιβ ρΐ&οβ οί Αιίβίίρρπι 
&ί Ατ^οβ νίίΐι ίΗθ Ιιβίρ οί Μαοβάοηί&η ίΓοορβ. Ατ&ίαβ- ΙοβΔ. ^ 
€αη ίο η^οίί&ίθ ττίίΐι Ιμηι, ϋαί τ^ΐιβη I^7^ίί&^ιΒ8 βίβρρβά ή && π. 44] ΝΟΤΕ&. 255 

Στ/κιη^γόί ^ο Βΐ&Ι^ο ίΐλβ ίόηη&Ι οβ^, Ηθ οατηβά ϋιβ Γθίββΐίοη οί 
ΰΐθ ρο1ίθ7 ίη ΙΙΐθ ίβά^&Ι ΑβββιηΜ^, ϋιοα^ΐι Ιιβ βοηοΐαάβά ίΐιβ 
αιτ&Βξθΐηθηί η^^^ γοΒ,τ (ΡΗιΙατβΙι, Απι^. 85). Ατίβίοιη&οΐιτιβ 
1)60&ηιβ §|6ηβτα1 οί ΙϊΙιθ Ιθο^θ βοοη &ί1;6τ, αηδ ί]ιί8, 1ϋ[& (Ιιβ &γ8^ 
θίθοίίοη οί Ι47€ΰ&€ΐ6β, ια&7 ^^ ^^'^β^ Ρ<^ <>^ ^ ββΟΓβ^ ιιηάβτ^ 
8<Άηάίη@; ττϋΐι Αταΐαβ, ι^Ηο ίβ τβρΓβββηΙβά \>γ ΡΙαϊαπ^ (Αταΐ;. 
55} &8 ιιτ^ίη^ ΑΓί8(οιιι&βϊιπ& ϊο Τ68ίξ;η Ηίβ ρβτίίοιιβ ροβίϋοη αβ 
^ηη^ κώΑ αβρίτο ταϋιβΓ Η&β Ιι^ύίαάββ το ϋιβ Μ§!μ8^ ροβ^ 
οί Ιϋοαοιιτ ίη ^Μβ ^θάβταΐ Βΐα(6. 

τών 'Α(τ^€(β»ι». Ατ^οθ Ιι&Α 1>β6]λ Ιση^ ορρτθβββ^ \)γ \;^Ύ^.Ίί^^ οί 
ΰΐθ βαπίθ £Εΐπιίΐ7, ί(»Γ &η Αήβϋρρτίθ &ηά ΑτίθΐοΩΐ&οΙιιιβ βπβοθβάβιϊ 
Μβΐιι οϋιβτ £θΓ £ο»τ ^βηβηιϋοΒβ. 

τΜν*Ε^|Ηονέων. ΞβΓΠϊίοΐΜ ύτέλ &η αχιβίβη^ ββϋΐβιηβηί οί 
Ιΐΐθ Βιτορθθ οη ίΕβ 8.Έ. βοαβί^ οί Ατβοΐίβ, ύΐιβ ί<Μ^^3ΐοβ1}^ ψτόΜΐίγ 
1η ϋιβ οΐά η&γ&Ι Ιβ&^β οί Οαίαπτία, αη^ Ηοΐάιη^ ϋβ οι^η Ιοη^βτ 
ϋιαη ^1ϊο βίβ^ ίσνπιβ ίη ί4;β η6ίς^1}|>οηΓΐιοοά. Βαΐ; ϋ ίβΐΐ Ββίοτβ 
Ατ£[08 Βοοη αί^6^ ϋιβ ΡβίΒΪαη ι^βγ, 1)66&ηιο Βοτίαη, αηά ναβ 
&η λΙΙ^γ οί 8ρβΓΐ» ίη 1]^θ Ββΐίψοηηθβί&η: ν»Γ. ΤΗβ ββ-τΐ^ ηαν^τ 
οί ΟΓβθοβ ν&8 ^αίηβά ίη ίί» ντ&ΙιΟΓβ, αη^ βο ίη Ι&ΙβΓ άα^β 
4&β Η^άηοΦβ β&Ωοη Η&υθ ηιαάθ 1;1ΐθ ιβ^η ίαηιουβ. 

τών Φλνασ-ίίλν. Ρΐιΐίηβ βοπ^ιηαηάβά ϋιβ ηρροΓ ταΐΐβ^ οί 
ΰιβ Λβορυβ, αβ βίο^οη ΙιβΙά ϋιβ Ιοι^βι. Ιίβ βϋθ '^ηταβ ττεΐΐ 
ιΐΑίθτβιΙ ίη & Ρθ^οη ί&πκπιβ ίοΓ ^β νίηββ. ΤΗβ Ιοντη Ηαά 5000 
οίϋζβηβ ίη ίΐιβ άα,γΒ οί ΧβηορΙιΟΒ, ΐΛΤΛβ ηοίβά ίοΓ ίίβ οΛΤϋλτγ αηά 
Ιο^βΐ ^ο 8ρατ^ ϋιοα^ΐι Βΐιττοηη^ά ^ύΐι ΙιοΒίίΙβ οίϋββ (Χβη. 
ΗβΠ. 7, 3, 1). 

τον ΐΓρ09 Δη|ΐήτριον: ρ7θΙ)&1)ΐ7 235-288 βχ. Ατα^υβ ίη 
6οηο6^^ '^ίΐι %1α» Αβΐοΐίαηβ αάναηοβίΐ ίηύο Τ]ΐ6888.^7 1)ΐι( τ^εβ 
ΙοίοΗ^Γ άβ^ε&ί^ά \)γ ίΐιβ Μαββάοηίαη ^βηβΓαΙ αηά Ιιβιβίίΐ^ Γβ^ 
ίτβ&^θά. ΤΙΐΦ Α6(ο1ίαη8 1ι&<1 Ιιβανγ Ιόββββ ίη ίΐιο ντοχ^ ίοΓ ^1ΐ6 
Βοοο^ηβ άθΒβΓέβά ^}16ί^ Ι6&§;η6, Ρΐιοοί&ηβ &ηά Ι^οοήαηβ γοβθ 
Α^&ίιΐΒΐ; ϋΐθΐη, αηά Ββηιβίΐϊίυβ ίηναάβά ^ΙιβίΓ Ιαηά ι^ά άββίΓΟ^βά 
ΡΙθΠΓοη. Ηθ ΒββπΐΒ ϊο Ιιανβ λΙβο ΓβδΛίηβά ίηβηβηοβ ίη ϊΗθ 
ΡβΙοροηηβΒβ, ^&ίηίη§ ρβΓίι&ρΒ ΜαηΜηβα αηά ββοηήη^ άβρβη- 
€ιβη^8 ίη ούι&ί ΐΌ^ηβ. Λνβ Ηανβ ηο άβΙεάΐΒ &θ Ιχ) Ιίΐιβ ίητίΙιβΓ 
ασ^οη οί ϋιβ Αοΐιαβαη Ιβ&^β &η<1 ίΚθίτ Ιϋΐβ ^ο ίΐιβ ςτα{;ί1;ιιάθ οί 
ϋΐ0 ΑβίοΙί&ηΒ. 
• 3. φόβονβ καΐ κινδιίνον9. ΤΗαβ ϋιβ ΙτταηΙΐΒ οί Ατςοβ \7βΓ6 256 Ν0ΤΕ8. [π. 45 

Ώβνβτ Ιβίί ΰΧ ρβαοβ. 8ο Ηβ Γβρβαίβάΐ^ αύ^θίπρίβά ϊο ίκΑ 
Αϋίθηβ, 1)7 αηανοτνβά &88&τι11• οη ϋιβ Ρβίτ&βαβ οοηάαβίβά 1^ 
Ιήβ (οοΐ ΈΓ£μητΐ8 (240 β.ο.), ογ \)γ βιιάάβη ίοΓΟθ ίη1κ> Αϋίο& νΐιβιι 
ιιΐ6η £(8.Υθ ΐΐίτη ηρ ίοΓ Ιοβ^ βΙββ^ΙΐθΓθ (239 β.ο. Ρΐαΐ. Αταΐ. 34) ί 
αϊ οϋιβΓ ϋηΐθβ Ι)^ ίπΐ^ή^τιβ τνίΰλ ϋιβ ^αττίβοη, &8 ^^ 1&8( "νϋ!) 
£1100688 ίη 229. 

ΑΙτωλών. Ιΐη&ίίθοίίβά ω ϋ ν&8 1>7 ϋΐθ Βοήαη ίην&βίοιι ογ 
ϋιβ βϋιητιίαϋη^; ίπΑιιβηοθβ οί ^ο^νη Ιίίο, ϋιβίτ (ηΙ>&1 β^β^βια ]ι&4 
Γβιηαίηβά ίοτ α^οβ ίη ϋιβ πιοβ^ ηιάίι&θηί&Τ7 8^&1^6, &ηά ιτ&β 
τβςατάβά &8 Ιιαίί 1>&Γΐ>&ή&η Ι)^ ϋιβ Οιββίεβ οί ίΚβ λ^ οί Ρβήοΐββ, 
ίαιηοηβ οηΐ^ ίοΓ ί1;β βοΙάίβΓβ οί ίοτίιτιηθ αηά ίΓθ6ΐχ>ο<;β]:8. Βθβίάββ 
8ρ&τ1α ί1ΐ67 &1οηβ οί ΙΙιθ Ηβΐίβηίο ιαοββ Ιι&ά ριββθΓνβά ϋιβίτ 
1ί1>6Γϋ6β ΐπίοού, ίοΓ ϋΐ67 ώτοτθ 1>αο1( "νάΙ;!! 1ιβ&ν7 Ιοββ ϋιβ 
Αϋιβηίαη Ρβιηο8ΐ;1ΐ6η68 ίη 426 β.ο. αηά ϋιβ δρατύαη Ατβαβ 
ίη 280 ; ϋιβ^ ΐ68ο1υ1;6ΐ7 Γ6ία86ά ίο Ικ) ν ίΐιβίτ. ηθολβ Ιο &η7 
οί ϋιβ 8αοο688θΓ8 οί ΑΙθζοηάβΓ, τ^ϋάη^ Ιο ϋλβίτ ηιοαηί&ίιι 
Ιιβί^ΐιΐίβ ντίλβη ίΐΐθ ίην&άβτβ 1¥Θγθ ίοο βίχοηξ;: &ηά ίΚβ^ βίοο^ 
ίοΓίΙι 2Λ Τίλβπηορ^ΐαβ %ο άθίβηά Οτθβοβ &β&ίηΒΐ; ϋιβ Οβίΐ». Βαϊ 
(Ιΐθίτ &β^688ίνβ αηά ρ]:6ά&1;οΓ7 ]ι&1)ϋ8 βιηΙφΓοίΙβά ϋιοιη ^ΰι 
ϋιβίτ 8ΐ;ιοη^6τ η6ί£^1ιΙ)οατ8, '^ΐιίΐθ ¥Γ6&^θι ρβορίββ 'νθτθ ί&ίη Ιο 
^'οίη ίΐΐθ Ιβ&ξ^υβ βϋά 1)117 ρΓούοο^ίοη 1)7 ϋιβ β&ΟΓί&οβ οί ΐηάβ- 
ρβηάβηοβ. 
45 αΰξήσιαχ. Α11ΐθη8 Ιιο^θΥβτ, ϋιοη^ΐι ϋΐ6 Μ&οθάοηί&η £[&πί800 
ν&8 1)ΓίΙ)6ά ύο ΓβΙίτβ, \ΐΓοτι1(1 ηοί; ίοίη Ι^ιβ Ιβα^β. 

ΐΓ€ρΙ τ^ Ιθνο«. Ρ. ίι*6ςτΐ6ηϋ7 Ιι&β ιγ6/>( ίη Ιΐήβ ν&7 ^ϋι ^ 
αοο. αϋβι Ύί'γν€σθαι, €ΐναί οι ύτάρχεα^ γτήβτβ ϊΐιβ ^Βη. οι ά&ϋτθ 
\ή1;]ιοιι1; & ρΓβρ. ι^οηΐά βββηι πιοιβ η&ίατ&Ι. "Εθι^α ίβ ]:6£^ιι1ατ17 
ιιβοά 1>7 Ρ• ίοι α ίβάβιβΐ αηίοη αβ ίη Ατίβίοϋβ, δώί^α τφ 
τοιούτφ καΙ νοΚί5 (θνουί Οταν μή κατά. κώμα$ ώσι Κ€χωρι^μέροι τ6 
νληθοί, αλλ* όΐον 'λρκάδ€ί (Ροΐ. 2, 2, 3), τ^τΙιβΓθ Λθ Ατουθίω 
1θ»ς[ΐΐ6, ν1ΐ08θ 0Γ£^&η8 οί βογβηιηίθη^ ι^βτβ οβη^βτοά ίη Μθς&ΐο• 
ροΐίβ, 18 οοη(Γ&8<;6ά γτίΐϊΐι 1;]ΐ6 1οο86Γ ίβάβηιϋοηβ οί βο&Ι^Ιβτθά 
νί11&β68. 

νλιονιξέαν. Τΐΐθ Αβίοΐί&ηβ Γβίαίηο^ ίο ίΚβ !&&% ϋιβ ρτθ- 
άβΛοτγ ]ι&ύί<;8 οί ίήβ βοχίγ ΟΓββΙω αβ €ΐ68οηΙ)6<1 }>γ Τΐιηοτ^^ 
(1, 5). α ^8,8 1;1ιίβ ΐΓ€ρΙ τά λάφυρα ΐΓλ€0Ρ€ξία ψΐήοά πι&άθ ϋιβίΑ 
βη^α^θ 80 Ιοη^ ίη 1)ογΑ6τ '^αχί&τβ, αηά αί^θΓ^ατάβ ίη ιήάβτ 
«ηίβτρπβββ, ΑΙτωλικόρ γάρ άρκ-άσαί τά τώρ ιτ^λαί ) ΐ'δτ δέ «βώ τ4 π. 45] 2ίΌΤΣ& 257 

ΊΓΟρρ<α (βρ. Αΰιβη. β, 63). νίβ τοαβί ^άεΰηξχύΒ^ϊ ϋτοιη ΰήβ 1ιο^- 
βΥβΓ ϋΐθ η&Ιητ&Ι άββίΐθ οί ^Ιιβ 1θα(ϋιις βρίτϋβ ^ο βχ^βηά ΰιβ 
πιη^ οί ϋοβ ΙβΛξΟβ \ίγ ίΥιβ ΆΏΏβΊ&ϋοη οί &θβ1ι ιοβπιΙ)6]Έ. 

τ6 ^ νΚύον, *οτ 0(ΐ11 ιηοΓθ*, οίΐβη ίη Ρ. &8 &1βο ^ιγ2 τ6 
νΧέιορ, Ύήΐθτθ /καλλοτ ^^ ογ μαΧλοι^ δ' ίσωί ταΐφί Ιι&τβ 1>θ6η ηβθά 
ϊ)γ β&τΐίβτ '^ηίβτβ. 

τάβ τΑν Άκαρνάν«ν. Τΐιίβ ραΓίίϋσιι οί Αο&ηι&ηία ^οο^ 
ρΙίΜϊβ ρΓθΙ)αΙ)ΐ3^ &1)οιι4; 266 β. ο. βοοη αί^βΓ Αίθχαηάβτ }α&ά ΒΠβ' 
οββάβά Ιιίθ ίαΐΙιεΓ Ρ3πτ]ιιΐ8 αβ Είη^ οί Έρίταβ, ιακί Ι^ίοΓβ Ιήβ 
ίηγββίοη οί Μαβθάοοία. ΑίΙβτ ίΐιβ ^68;^ οί ΑΙβχ&ηάβτ Ιΐιβ 
Αθ^οΗοηβ ^ή^ά ίο κή) Ίοά νάάοντ Οίγιηρί&β οί 1ιί3 ώι&Γβ οί 
ϋΐ6 βροίΐ, &ηά ίΐίβ &§ςτ888ίοη Ιβά 1» & ριοΐΐθβΐ; οί Βοχηο ίη 
ίΛΥοατ οί Ι^θ Αο&τηαηί&ηΕ, τ^ΐιο Ιι&ά 1)β6η ίοι α^ββ ύΐιβ «χΐιβχηίββ 
οί Α6ΐίθΗ&. €ί. ^11Β1^^η 28, 1. 

δΜν€£μαντο πρ6$ 'Αλ. Τΐιίβ ηβθ οί <;1ΐθ ρρβρ. τη&γ \>β βχ* 
ρΐ&ίηβά ρβτ]αΕρ8 αβ * οαηΐθ (ο ^βπηβ ^τϋΐι Αΐβχ. ίο άίνΐάβ 1)6ί\τθ6η 
11ΐ6ΐη*. 

'Αλ^νβρον, &πί]ιοι οί α Ιιοο^ οη ίαοϋοβ Γβίβιτβά ίο \)γ 
, Αιιί&ιι &ιιά Αβίίαιι. 

2. 'Ανη.7σκφ. Ρίβϋη^βΐΐθά ίτοζη ίΐΐθ β&τΐίβτ ηύβτΒ οί 
Ιΐΐθ βαπίθ η&ιηβ \)γ ϋχβ &<1(1ϋίοη 6 Αώσωρ, \)νΛ ύΐΐθ βύταί^ΙιίίοΓνλΓά 
αοϋοη οί Αηΐάβοιιαβ ίβ ηοί; οοηβίβίβηΐ; τήΐΐι Ιιίδ ηίοίαι&ιηβ, 
¥τ1ιίο1ι ίιηρίίθβ Γβαάίηβββ (ο ρΓΟίηίδθ ιαΐΙιβΓ ϋιαη ρβτίοηη. 
(ΡΓθβιη&η, Ρβά. Οον, 421.) Ηβ -ναβ (Ιιθ βοη οί Ββηΐθΐτίυβ ίΐΐθ 
Εαίτ αηά ^αηάβοη οί ίήβ Ρο1ίθΓθβ1;θ& Τΐιβ ηοί&Μββ οί Μαοβ- 
άοηία Ιιαά οαΐΐβά Ιιίιη ίο ΙΙιθ Γβ^βηο^ ίη α Ιίηιβ οί οοηίηβίοη 
τ^ΐιβη 1^6 Β&τ(1αηί&η8 ι^βιβ ίη ατηιβ οη ϋιβ ηοΓί^ι, Τ1ΐθ88&1}τ τ^αβ 
ίη Γβγοίί; 'νάίΐι ϋΐθ βυρροΓΐ: ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 οί Αβίοΐία» αηά Αΐιΐιβηβ 
&ΐΓ6&ά3Γ Ιοβί. Ηθ Β,ρρθοτβ ίο Ηανβ ΓββίΟΓθά οιάβτ οη Ιιίβ {τοηϋβΓβ, 
ίο Ιι&νβ Γθ^&ίηοά ρείΓΐ βΛ Ιβαβί οί ΤΚβββαΙ^ αηά βτβη ΐαλβη Οαιία 
ίη ϋΐθ βΓ8( γβΒχ οί ]ιί8 ηιΐβ. 

Φιλ£ιπΓον. Τΐλβ βοη οί Ββοιβίιηιιβ \)γ £ΐ οαρϋν^ ηιαίάβη 
ηαηιβά Οΐιι^ββίβ. Αηϋ^οηηβ Ροβοη ηιαττίβά ΙιβΓ αίύβτ ύιο άβ&ϊή 
οί Ρβπιβίτίηβ αηά Ιιαά 8οη8 \}γ Ιιβτ, 1)η1; Γββρβοΐίθοί ίΐΐθ η^ρΐιΐ» οί 
Ρΐιίΐίρ Ιο ΐΗτΙιοηι Ιΐθ.ΐβίί ϋίβ Ιάα^άοϊχι. 

κοινωνιΐν καΐ ο-υμ/ιτ. τ. χ. *■ ίο οοηοβτί ηιβ&βτΐϊθβ αηά ηΐΕ^θ 
Λ ίοηη&Ι αΐΐί&ηββ ιήώι \ συμ, τ. χ. ίβ οίΐιβη 80 ηββά \)γ Ρ. Ιη ίΗθ 
Ρ&83. ύϊβ νβτΙ> ίηιρ1ί69 Ιιοδϋΐβ ιβίαϋοηβ. 

Ο. Ρ. 17 258 Ν0ΤΕ8. [π. 46 

3. ά(Γφαλω«. Τΐιβτθ ίβ τβαβοη %ο βαρροβο ^11α^ ϋιίβ ιτ&β 
άιιβ \ο ίΚθ οααΐίίοπβ ρο1ί67 ι^ΐίΐι τι^ΜοΙι ίθ ίοΓΐ)θΓβ \,ο ραβίι ίοο 
ίατ Ιιίβ 8αοο688β8 ίη ΤΙ1688&Ι7, αΠο^ίη^ ΰιβ Αβίοΐί&ηβ ίο ιβίαΐα 
ϋΐθίτ ίπΑαβηοθ ίη ρ&Η οί ίΐ; &ηά βο άίνίοΐίη^ Ιΐιβοι ίτοιη ϋιβ 
Αβίι&β&ηβ, 80Π1Θ οί '^ΐιοβθ Ατο&άίαη ίο'ντηβ ϋιβ^ ηον ββάαοβά 
&0ΠΙ ϋΐθ Ιβ&^πθ. 0£. Βιο^ββη, ΗβΙΙβη. 3, 2, 68. 

4. «ρο^ιβάσοΜν. Βαΐί ίΐιβτβ ίβ ηο βνίάβηοβ οί Αβ1»Η&η 
οβύοΊΧ ίη ϋιβ '^ατ ίΚαί ίοΐΐο^θά. 

5. 4κ τών κατοί λ^γον. Οί. ηοΐβ οη 2, 38, 5. 

στάσης •νστοχιΐν ν. ' αάΑρΙ; Ιιίβ ροΐίογ ίο &η7 οίιβαπιβί&ηοββ \ 
Τΐΐθ ίηβί^ΐιί οί Αταίπβ αηά Ιιίβ ροτνβτβ οί ίηΐτίβαθ &Γβ τιη« 
ςαββϋοηαΜβ, 1)τιί 1ιβ ρΓβίβιτβίΙ οίΐιβη & ίοΓίαοαβ Αηά ηηάθτΐι&ηόί 
ρο1ίθ7 ίο βίι&ί^Ιιίίοη^&χά αοΐίοη, αηά οοηΐά 1)6&γ ηο ιίν&Ι 
ίηΔπβηοβ ίη Ογθθοθ, ίΐιηβ Ιιβ 1;1ι\7&Γί6ά ΙιγάΙ&άΒ,β &ηά Γβίαββά εΙΙ 
ΰΐθ ογθΐίατθβ ίο ηηίοη '^ίΐι Οίθοηιβηββ. 

6. ΐΓολνίΓραγμονιΐν, ηββά Ι)^ ΗβΓοάοίπβ οί * ίηίτίς^αίηβ' 
(3, 15, 2), ΙιβΓθ οί αη * Λ^^βββίνθ ' ροΐίογ. 

χιιρων £ρχ€ΐν, 'ίο ιββοΓί ίο γίοίβηοβ*, ίτοπι 'βίηΐάηβ 
ίΐΐθ &τ8ί Μον* ΟΓ 1)6βίηηίη^ α (^υατΓβΙ. ΤΗθ ρΐυ&δβ ΙοβοΒΧΟΒ 
80 οοπιπιοη ίΐιαί βίίΙιβΓ χάρων οτ άοίκων οοαίά 1)θ οιηίίίβά, 
αηά ίη ΡΙαίο ΟοΓ^ί&β 456 ε, υνάρχαν βίοηβ Γβοι&ίηβ οί ίΐΐθ 
τνΐιοΐβ ρΙΐΓ&βθ ύχάρχ€ΐν αδίκων έργων ΥτΜοϊι ίβ ίοαηά ίη Ηβτο- 
άοίυβ. 

Ισωματοπο^ησαν, Ιίί. * οοηβοΐίά&ίβοί *, * ίηβιβ&ββά ίΐΐθ βίτθη^ \ 
αη υ^ΐ7 -ν^οιά Ιίίίΐβ αββά βχββρί \)γ Ρ. 

άντνιηρΐΛητάσ^ντο9, Ιίί. 'άίβίηιβίίης ίΐιβηι 1>7 οοαηίβτρίοίβ'. 
Οί. η Μάρθα 7Γ€ρί€σιτατο, *νίΛΒ οιιπιΙ)βΓβ€ΐ *, 8ί Ι^τϋ^β 10. 40. 
8ιιο]ι & οοπιΙ)ίη&ίίοη οί ρτβροβίίίοηβ οΙι&Γ&οίβτίζββ ίΗθ Ιαίβ β^^ΐβ 
οί Ρ. 
4β ΐΓρο<Γψ<£του9, ρΓθρβΓΐ7 ηββά οί * ίτββίι ' ηιβ&ί ' 1&ί6ΐ7 Ιάΐΐθά* 
αηά αίίβΓντατοΙθ 8βηβΓίΐ1ΐ7 ίη ίΗβ ββηββ οί * Γθοβηί ', αβ \}γ Ρίηά&τ 
νρόσφατοί ναΎ^. έττέων^ Ρ7ί1ι. 4. 53, &ηά ιτροσφατοι δίκαι ίη 
Αβββίλ. ΟΗοβρΙι. 300. Ιη ΙαίβΓ ρροββ, αβ ίη Αήβίοίΐβ, ίί ίβ 
αρρίίβά ίο ηι&η7 ίΐιίη^^β. Τΐιβ ηιβί&ρΙιοΓ οί Οοιςί&δ (&ρ. Ατ. 
Βΐιβί. 3, 3, 4) χλωρά καΐ ίναιμα (οΓ Αναιμα) τά Ίτράτ/ματα ηι&7 1)β 
οοηιραΓβά -^ίΐι ίί. 

€ύ•ργ€σ-£α$. 866 ηοίβ οη 44, 1. λΥβ Ιϋΐο^τ ηοίΐιίης; οί ίΐιβββ 
ββινίοββ, 1)β7οηά ίΗθ (ϋβΛβίΓοαβ οαπιραί^η ίη ίΐΐθ ΝοΓίΙι οί ΟιοθΟβ : 11.46] Ν0ΤΕ8. 259 

ι>α^ ίί ίΐιβ Αοΐι&β&ηβ Βθηί; ίηιΐίΐΐθΐ ίθΐρ '^ΐιβη ίΐιβ ΑβίοΗ&ηβ '^θγθ 
Βατά ρΓβββθά 1>7 Ββιηβίτίιιβ ϋιβ^ ιηβί; νϋΐι & ροοι Γθύιιηι, 
ίοι Μαηϋηβα βββηιβ Χο Η&νθ 1)θ6η Ββάυοβιΐ ίΓοιη ΰιβ Αοΐι&ββιι 
ίηΐβτθβ^ 8ΐΐ0Γΐϊΐ7 ύϋϋΐ (Ρ&αβαη. 2, 5, 5), ντϋΐι ρβτΐι&ρβ Τβ^βα 
&ηά θΓθ1ιοιη6ηυ8. 

βκΓΤ€... Τΐιίβ Π8β '^ϋι ϋιβ ρατϋάρ. άγανακτοΟι^ταί ίβ ρθβυΐίατ, 
1)ΐι1 ϋΐθ η&ίατ&Ι οοηβΐηιβϋοΐλ ίβ Ιοβϋ βί^ΐιΐ; οί ίη ϋιβ ΐΓαίΙίη^ 
ββηίβηβθ οί 18 ΙίηβΒ. 

2. Τέγ€ανΜ.Ο. Τΐιβββύΐιτββ^ο^^πιββίκκκϋηϋΐθίατβββίιοίΐίΐιβ 
Αχο&άίαη γα1ΐ678 ι^ΐιίοΐι βίιβίοΐΐθβ ίοΓ 25 ηήΐββ ^ΰι α 1>Γ6&€ΐύ]ι 
ναι^ίη^; ϋτοιη 1 ίο θ, Ββ Ιο^^θδϊ ραιΐ;, ϋιβ Μαηϋηίΐεθ, τι^αβ ίΐιβ 
806116 οί &ΥΘ ίιηροΓίι&ηί 1)&1:ίΐ68 ίη οΐά ίίιηβ. Μ&ηΙ;ίη6α'8 συνοι- 
κισμέ *οο^ ρΐ&οθ ηηά6Γ ργθββπγθ ίτοιη Ατ^οβ &8 α 1)ίΐΓηβΓ 
\ο 8ριΐΓΐ&) &η(1 8ΐΐ6 ίηοΐίηβά 6οιηιηοηΐ7 ίο (ΙβιηοοΓαΙίίβ Αίΐιβηβ 
&ηά "^αβ οίΐιβη βΧ ντΒ,τ νή.^ οΐίςατοΐήβ αηά δρ8^:ίιιη Τβςβα ; 1)ΐιί 
βΐΐθ -«^8 ύο)!ΐ&, αηά ίΐιου^ΐι 1)Γ0^6η ιιρ \)γ δραιία &ηά ΓβΒίοΓβά 
1>7 Τ1ΐ6ΐ>68 8ΐΐ6 ά686Γίβά Έρ&χηίηοη<Ι&8 1)θίθΓθ Ιιίβ ^6&1: 1)&1;ί1θ 
οί 362. ΑίΙβη^&Γάβ Ιί^β 1ι6γ η6ίς1ιΐ30πτβ βΐΐθ βοηΐΏΐοηΙ^ Βΐάβά 
νίϋι 8ραΓί& οαΐ οί ]6&1οτΐ87 οί Μβ^αΙοροϋΒ. λΧ ίΙιΐΒ ϋιηβ 8ΐΐ6 
&ΡΡ6&Τ8 ίο ]ι&Υ6 βτβί ίοίηβά 1;1ΐ6 Αβίχ&βαη, ϋιβη ίΐΐθ Αβίοΐίαη 
Ιβα^β, 1}ΐ6η Χο Ιιανβ ίηνϋβά βΙβοχηβηβΒ αηά αί^βη^ατάΒ Ατ&ύυβ, 
αηά £η&1ΐ7 ίο Ιιανβ ιη&άβ βοιηηιοη οαυβθ ^ϋ1ι Οΐβοιηβηββ ίη 
βχρβΠίη^ αη Αοΐιαβαη ^οτήΒοη. 01 ο. 57 αηά 58, &ηά ΡΙυί&ΓβΙι, 
Οίθοηι. 14. 

Οτοΐιοηιβηυβ αί ί1ΐ6 ΝοΓίΙι οί ίΐιβ γ&1ΐ67 οοουρίβά α οοηι- 
χηαηάίης^ ροΒίίίοη οη α Ηϋΐ-ίορ, τητίιίοΐι ΙιαοΙ 1)66η ίΐιβ δβαί οί 
α ιο^αΐ δ,γηίΛίγ τ^ΙήοΗ Ιαβίβά ί&Γ ίηίο θΓββ^ ΙιίβίοΓ^. Ιί ι^αβ 
ί1ΐ6ΓβίθΓ6 οογθίθά αηά αίί&οΐ^θά \>γ ΟαβΒ&ηάβΓ, Οΐβοπιβηββ αηά 
Αηίί^οηπβ Βοβοη. 

<^νμ«ι^ολ^τ^υομ4ναβ. ^νβ Ιι&νβ ηο οΐβατ αοοουηί ίη αη.γ αηοίβηί 
τπτίίβΓ οί ί1ΐ6 ίοπηαίίοη αηά βΐιατ&βίβι οί ί1ΐ6 Αβίοΐίαη Ιβα^ηβ. 
"ννβ βαη ϊτΒΛβ ίί ίη βατί^ ίίηιβδ αβ α ηηίοη οί ίήΙ)68 οι γί11αςβ3 
Γ6&άίΐ7 οοηιΜηίη^ ίοΓ Λ^β^ββείοη ογ άβίβηοβ, Γβοβίγίηβ^ Ναιι- 
ραοίαβ ίιοηι ΡΜΙίρ ίη 338 β.ο., ββίζίης 8θοη αίίβι Οβηίαάαβ αηά 
ρατίβ οί Αοατηαηία (έί τό λΐτώλικόρ συντ€\οΐΨΤ€ί^ Ραηβίΐη. 1, 25, 
4), ί1ΐ6η ίοΓοίη^ Ηβτ&οίβα αηά Βο6θί1α ίο ίοίη ίΐιβηι, αίίιαοίίη^ 
Έΐίβ αηά Μθ886ηία &β οοηίβάβΓαίββ, ο,ηά ϊοντηΒ οί Ατοαάία &8 
ο1θ86Τ ιη6ΐϊιΙ)6Γ8 οί ί1ΐ6 υηίοη, γτΐιίΐβ βΥβη ίβΙαηάΒ Ιί^β Οβριοί• 

17—2 260 Κ0ΤΕ8. [ιι. 46 

Ιβηία αηά Οβοβ &Γβ 1)Γθτΐβ1ι1; ίη. Βαί ϋιβ Γβΐ&ϋοηβ ιηαβί; ΙΐΑτβ 
ΥΛπβά κΓβΛϋ^. Οπί^τ 1;1ιο»Β ^Ιαο Κνβά ίη οϊ ϊίβΛΓ Αβ^ΐίϊΐ 
ρΓορβτ οοηΐά ΙΐΑτβ ίαΙίβη κηγ ρ«Γ* ΐή βιβ ϊηββίίη^β οί ϋ» 
Α88βιηΜ3τ οτ Λβ 8βη&*β οτ Ιιβνβ Ιι&ά λλ^ νοίοβ ιη *1ιβ βίβοΰοηβ. 
ΒβρΓβΒβηί&ίίνβ 878ίβπΐ8 νθΓβ βίίΐΐ ηηΙαιοίΛηι, βηά ϋιβ &ϋΓ&β1ίοιι 
*ο *1ΐθ άίβίΛΐηί ιηβηιΙ)βΓ8 1&7 ίΰ Ιϊΐιβ ββοπίϋ^ ίτονα ρϋΐΕ^β οτ π^Η* 
*ο Γβάτθββ νΜβΙι -^Λβ ίΐιΐιβ οηΐ7 *ό Ββ ^ίηβ<1. Ι* ηββάβά βνβη 
βρββίαΐ οοιηραού Ιο ςμνβ ίΐιβ βίνίΐ βίαίιιβ ίο χιβ*^ οοιηβτβ ίη κηγ 
Αθίοϋίΐη οοππηπηϋ^ («ί. Ο- 1- Ο- 2850 &ρ. Βτο^ββη, 8, 1, 448). 
Ιη 1;1ιβ <»ββ οί βοηιβ ικτβ ΙιβΛί οί *πΙ)η1;β ίπιρσββίΐ Ι)^ ίοΓΟβ Β,ηά οί 
ΑβΐοΗβ,η οΜοβΓβ ςΐι&ΓίβΓβά ιη Ιίΐιβίτ ηιίάβΐ;. ΟΑβτβ &§:ι»η ΙΛβ 
ΕΗβ Λο^βά ίη οοηοβτΐ; ίΓοηι οΐά ϋβδ οί γ&06, στ ιιβ &1]ίβ8 οηΐ^ 
Ιϋβ Μββββηίίι, ίΗόΐΐβΙι ί'ήβγ τϊάφιί 8ΐϊι1ε β&δϋγ ίη*ο βιβ ρο&ϋίοη 
οί άβρβηάβηϊβ. 

βββανοννίιας αύτφ ι•, ΐτ., * β&ηοΐίοηίη^ Ιήβ οο<πιρ8;ϋοη'. 

8. καττΐ τώτ ΐληΒΗ' ^κκοΰντων. Τΐιίβ τα&γ "ρΟΒίΆΪΑγ \ίβ λ 
'ΒρβίΑηΙ αΐΐτιβίοη *ο ϋιβ άββίταοϋνβ ίσπι^ οί ^^ ΑθΙιοΙίΛηβ ίβ 
ϊ^&^^ίη^Λ & {&η γβ&τ& 1)βίοΓθ (ΡΙηί&ΓοΙι, Οΐβοηι. 18). 

Ικου0-£ω$ <ΐΓαρα(ηΐΌν8ονμένου$ κ.τ.λ., ' οΐιββτίαΐΐ^ βηΐηηίΐ^^ 
ϊο Λ νίοΐ&ϋοη οί ίήβίτ ίτοβΛ,^ &ίϊΑ ί\ιβ 1θ88 οί Ύβτγ ίπϊροΓϊ&ιϋ 
ίο-^^ηβ οη ΐΐιβ οοηάίϋοη ηιβΓβΙ^οί βββίη^' <5ίο, Τΐιβ Αβ^οΐίαηβ 
ρΓο1)&1)ΐ3Γ Γβοο^ηίζβά Ιιΐΐθ άίβΒουΗ^ ΰί Ιιοΐάίη^ ίο^τηβ ίη ίΐιβ 1ΐ6&ι% 
οί ϋΐ6 Ρβίοροηηθβθ, βαιά -ρΐβέβΐΐβά %ο ιτο&^6η ϋιβίτ ίοηηίάΑίιΙθ 
Γίν&Ι ίΗθ Αοΐι&θ&η Ιβ&ξαβ, 

^ ^. Τ1ΐ6 η&ίηταΐ οοηδϊηιβϋοη -^ουίά 1)β Μ τφ...1δ€ΐρ^ * οη 
οοηάίίίοη ο£ ββθίη^'. Οί. έπΙ τοισδ€ ψιΚίαΡ Έΐναί ^Ϋωμαίοα^ 8, 
22, 8. Ιη ίίηΐθ ΐΗβ Γβίαϋνβ ίοο^ ίΐιβ ρΐ&οβ οί ϋιβ Ατίήοΐθ οτ 
άβηιοηδΙίΓ. αβ ίη ουν^κα ^ϋιουί Αη^ Γβίαΐίνβ ηιβαηίη^, &η<1 ϋιβ 
ίάίοπι 18 οοηιηιοη ίη Ρ. II; ίβ υββά ι^ϋΐι α ίιιίαιο ίικϋο. &9 ινβΐΐ 
&8 &η ίηήηίϋνβ. Ιη ίηβοπρίίοηβ έ<β φτ€ οίΐβη »= ωστ^, 

4. οΐ προ<στώτ€$. Ηθγθ &8 ίη 4, 9, 8, ηββά ίοΓ ϋιβ (βη 9^^ 
μιονργοί^ βΧβο οαΐΐβά Αρχοντα ΒΧϊά -ρτοΥίοΛΑγοΙ τη^ ^^ρουσίοί^ "^Λ*ο 
ίοηηβίΐ & βοΓΐ; οί 08,1)ίη6ΐ; Οουηοίΐ ίοΓ ΐΗβ Ρτθβίάβηΐ;, &ηά ΛΝ^Ιιοβθ 
ηπηιΙ)βΓ ροίηΐιβ ίο ίΐιαί οί ίΐιβ βηΓνίνίη^ ηιβηιΙϊβΐΈ οί ίΐΐθ οΗ 
Αοΐιαβ&η Ιβα^ηβ, ΐΐιοη^ΐι οΗίζβηβ οί (Ηβ ηβνΐ^ βηΓοΙΙβοΙ %οψτλ 
\?ΘΓΘ οθτίίΐίηΐ^ β1βοί»ά οη ΙΗβ Βοατά (οί. ΡΓββπίΛη, Ρ^ά, Οον, 
288). Τϊιβγ ρΓθβίάβά ίη 1;1ιθ ΑβββηιΜ^, ραϋίηβ ςιηβδίίοηβ ίο Λβ 
τοίβ, ιιηά νβΓΟ *1ΐθ ήάνίββΓβ οί *1ιβ ΟθηβΓ&Ι ίη &11 πηρ(»τΐΜΐ% υ. 46] ]ίΤ0ΤΕ8. 261 

8, 69, 2. 8ο ίη Ρ1α^&^^1ι νάϋι 1>οΰ]ί ά^^. αιιόΐ ψρόί. 

$, Μ τοι$τ«*ν ^σ^ν τι»ν 9ι^ι^ψ«Μν» * ϋ1ΐ€^ (κϋιβτβ^ ίο ΙΜ9 

^ιαί^ψΐ! ΙΑ ίη ίΐή» ββηββ οί ΙαΙϊιθ «ββ αηΐ^, ίΗοο^Ιι οίί^α. ίη Ρ, 
ΤΗθ Υ6τΙ> διαλάμβαναν Ιιαά 1)66η «Ιχβ&άοτ ^^βη )>γ ΡΙθία &η(} 
ο41ιβτ8 ΙοΓ ' άιίβϋζι^^αίβΐιίηβ * ίη 11ιοη(;1ι(. 

*ΑΘ4ναΜΐν. Α Ικ^άθΓ ΙογΙχ68& οη ϋιβ ΑτοΑϋΙίΑη &ηά δρΐϋτί&η 
&(»ιΗθΐβ» οη ύΐθ ναίβηίλβφί τ^Ηβιβ ϋιβ ΛΙρΗθοβ «ηά £ητο1;Αβ 
1κ>ΰι ί&](θ ύι&τ ηββ. ϋ ν&« οί ίηιροχ1;αη«θ βλ οοηνηαηάίηβ ίΐι^ 
»ρρτο&ο1ι Ιο δρ&τ<Α οη ϋΐ6 Κ.'ν^., &ηά 8ο ί^ νιιβ ββίζ^ά \)^ 
Ι^οαζί^ «ί ϋΐ6 οϋίββΙ οί (Ηβ δο<^8ΐ Ψμγ. Ιί &ρρβ»τβ ίο Ιι&γβ 
1)66η Ιοη^ α ηιαίίβτ οί άίβρηίβ 1)6ίΐΥ6θη Ατοή^ί» &η4 δρ&τία, 1)πί 
Ιάνγ 9{ν78 ΐ1}Αί ίη ί]»9 ίήηβ οί ΡΜϋρ» βοη οί Αιη;ηί&β, Λοίι&β&η 
ΑτΙ^ϋΓ&ίοΓβ 0881^64 ίί 4ο Μ^β&ίοροΐί» (38, 84). 

Ιν 1^ τδν Μ€γ«λοιτ• χ. Ρ. 93 αη Λτο&^άί&η 1ι&& ηο ^οτιΙ)ί 
^ ίο πι;]ιί: ΡΙηίΑτοΙι 99.γΛ έμβοΧη τψ Α<ικ(ύνικη% τ6 χωρίον 
ίττίί καΧ τβτ€ ιτροί του» Μβγαλοταλίτα} ι}•» Μδικον (ΟΙθοηι. 4), 

6< ηη^αθρ•£ταντ€<. Αη βζίρτ&ΟΓάίηατ^ χαβοίίηβ νΐιίοΐι 1^ 
ίο 1)« οοην^^ 1)7 ίΐιβ Οβηωτ^ &Βά Μίηΐβίβχθ. 

βουλή). Α \)θάγ οί 120 οουηοίΠοη ^τΐιίοΐι αοίβά &3 & Οοπι- 
ΐηίίίθ€( οί ίΐιβ Α88θΐηΙ>ΐ7, βίνίη^ «τιοΐίθηοβ ίο &πιΙ)&88Ε€Ιογ8, αηά 
€ΰ80ΐ)88ίη(; Αηά βΐι&ρίηβ ρΓοροβίίίοηβ ία 1)6 8αΙ)ηιίίίθ€ΐ ίο ίΐιβ 
Ι&η^ \>οάγ. Ιί ργοΙμΜ^ Ιι&ά β^80 Βονοβ Ιάαά ο| οοοΓάίη&ίβ 
ρονβτ, 1>ηί ΐ¥θ Ι^να ηο ά9ί»ίΐ8 οη ί]ιί8 ροίηί» οι αβ ίο ίΐιβ ηιοάο 
οί θίθοίίοη. 

φαν^ρίη. Β; άοοΙ&ΤΑίίοη οί ι¥ιιγ πλίΙΐθΓ ίΐι&η ηηοΙβτΗ&ηςΙ ρ1οί8 
οί Ατβιίηβ, ι?]ιο ΙΐΑά ηιβαηίίηΐθ ίήβά ίο βιίΓρήβθ Τβ^βα &η(1 
Οΐφΐιοιηβηιΐβ ιπίΐι ίΐιβ Ι^βΐρ οί ρ&τίίβ&Ββ ^ίΐιίη, &ηά Ιιαά ββίζβά 
€!&ρ1ΐ3τ&θ ο1θ8β \)γ. 

(ΙΐΓ^ς^^ν, ίη ίΐις 8βη86 οί ΐΓΟλ€Μον, ι^ΙιίοΗ ικτοηΐά 1)6 ηιΟΓβ 
Τ6(^α1ι^ ^ίίΐλ άναΚ. 

7. τοΜ^ότην ΧλοιΡι τήν ^Ρ%Αν. Τ1ΐ6 8ίηιβ8ΐ6 τ^&8 ρΓθΙ)&1)ΐ7 
ίη6νίί&1>1β• Οη ί]ΐ6 οηο Ιι&ηά Αταίαβ &8ρίΓ6€ΐ ίο οζίβηά ί1ΐ6 
ΐ69ι^6 ον6χ ί1ΐ6 ν^ΐιοΐβ Ρ6ΐοροηη686, &ηά &11 &00688ίοη8 ίβηάβά 
Βίίΐΐ ίατίΙιβΓ ίο ί8θΐΛί6 8ρω:ί», «ΓΛϊΡρβά ίοχ γοοπι οίτβ&άγ \}γ ίΐΐθ 262 ΝΟΤΕΒ. [π. 47 

ϊί86 οί Μβς^αίοροΐίβ αηά Μθίβθπβ* Οΐβοχηβηββ, ίαΐΐ ο£ ϋιβ ιηβιηοΓίββ 
οί ϋιβ ραβί:, Ιιορβά ϊο ιβς&ίη 1)7 νατ ϋιβ οΐά βπρΓθπιαο^ οί 
Ιήβ οοαηίΓ7, αηά ϊο βΙΐΓβη^Ιιβη Μβ Ιιοΐά υροη ύΐιβ &πη7 ίο ςβί 
ΙβνθΓ&ςθ ίοι ίΐΐθ ΐθγοίηϋοη νΜοΙιΐΙΐθ ρΐαηηβά αϊ; Ιιοπιθ. Ιη Ιιΐιβ 
οαιηρ α βραΠοη Είπ^ βΒοαρβοΙ ίιοιη ίΐΐθ ίβ&ΐουβ βπΒρίοίοηβ 
οί ύΐιβ ΕρΙιΟΓθ, αηά Ιιβ οοηΐά αρρβ&Ι ίο ϋιβ οΐά ρήάβ οί Βοήαη 
ταοβ α^αίηβΐ; ϋιβ Αοΐιαθαηβ, αηά Ικ> οβηΐατίθβ οί ίβιιάβ &(;&ίη8( 
ίΐιβ Ατοαάίαηβ αηά Ατ^γββ. 

τήδ 1δ£α8 δυνά쀫8. Τΐιβ Αοΐιαβαη Ιβ&^β ηογτ ίηβίαάβά 
Ατς[ο1ί8, η6&τΐ7 α11 Ατοαάία, αβ νβΠ αβ ίΐιβ οΐά Αοΐιαβαη οίϋββ. 
Εϋβ αηά Μββββηβ βΐοοά αίοοί. Α βιη&ΙΙ βίαηάίης; &πη7 ^κτ&β 
^ορί υρ ίο ρΓονίάβ ίοΓ α ίβ-ν^ ςαττίβοηβ βώοΙι &3 νβ Ιιθ&γ οί ίη 
ΐΐΐθ ΑοΓοοοήηίΙΐΏθ αηά Μαηΐίηβα. Μηοΐι πβθ -ν^αβ ιη&άθ οί 
ιηβΓοβηαιΙβθ, 1)π1; οοιηιηοηΐ7 ίΐιβ ββνβταΐ οίϋββ -ν^βτβ Γβςαίτθά ίο 
ίηηιίβΐι οοηίίη^βηίβ. 
47 άντοφθαλ|λ(ΐν, 'άβί7\ α νοιά ρβοτύίατ ίο Ρ. αηά Ιαίβ Οτοβ^ 
ίιβ άντοψθ, τφ άνέμφ Αοίθ Αρρ. 27. 15. Τΐιβ κατά ιτρόσωτί» 
αύτψ ωττέστην οί 81ί Ρ&ώΙ (Θαΐ. 2. 11) 18 αη βχρ&ηβίοη οί ίί. Οί. 
αίβο 2 Κΐη^Β 14. 8. Ιί ^αβ α βοιτ7 άβδ&ηοβ, ίοΓ Αήβίοιη&οΐιιιβ 
ίΐιβ ΟβηβΓ&Ι ιηονβά ίο^ατάβ ίΐΐθ Ι^αοοηίαη ίτοηίίβΓ ^τίίΐι ιηοιβ 
ίΐιαη 20,000 πιβη, 1)ηί Γβϋτβά 1)6ίοΓ6 5000 ιιηάβτ Οΐβοιηβηββ, &ί 
ίΐΐθ υΓ^βηί άββίτβ οί ΑΓ&ίηβ, "^Ιιο ί1ιους[1ι 1)ίίί6τΐ7 αίί&οΐίβά 1>7 
Ιι7(ϋ»ά£ΐ8 ν&8 Γβ-β1βοίβά (τβηβΓ&Ι ηβχί 7βαΓ• 

2. Πτολιμαΐον. Τΐΐθ ταΙβΓβ οί Ε^ΤΡ* ν»*ο1ιβά ^ίΗ ηαίαι&Ι 
ίβ&1θΏ87 ίΙΐθ-ρΓο^ββΒ οί ίΐιβ Μ&ββάοηί&η ιηοηατο1ΐ7 γτΐιίοΐι Ιι&ά 
βίαιίΐβά ί1ΐ6 γτοιίά '^ίΗ ίίβ βΙαίπΐΒ οί '^άβ-βρΓβαά άοπάηίοη 
8,η(1 νΐιίοΐι ΥΤ8.8 8ίί11 α ά&ηςβΓουβ ήναΐ. Τΐιβ θχίβηβίγβ ίτ&άβ οί 
Ε^Τρί αίβο Γ6ς[υίτ6<1 ρΓοίβοίίοη ίη ίΐΐθ Αβςβαη ββα αηά οη ίΐιβ 
οοαβίδ. \ν6 βηά ΙιβΓ ίΙιβΓβίοΓβ οοη8ί&ηίΐ7 βη^&^βά ίη ίοβίβτίη^ 
αη αηίί-Μ&οβάοηίαη ρο1ίθ7 ίη ΘΓββοβ : ηο^ βηοοητ&ςίιι^ & 
^βηβιαΐ ήβίης &8 ίη 280 αηά 266 β.ο.: ηο^ Ββηάίης Ιιβίρ ίο 
ΑίΙιβηΒ ^Ιιβη βΐιβ ίήβά ίο τβαβββΓί ΙιβΓ ίτβθάοηι : ναίοΐιίηξ^ ονβτ 
ί1ΐ6 ήβθ οί ίΐιβ Αοΐιαβαη Ιβα^β αηά 8Ώρρΐ7ίη§[ ηθβάίαΐ ίαηάβ: 
αηά ία^ίη^ αοίίοη αβ ίΐιβ α1ΐ7 οί δρατία νΐιβη βΙιθ Βίοοά ίοτίΐι 
αΒ ίΐΐθ οΐιαηιρίοη οί Ηβΐΐοηίο ίτββάοηι. Τΐιβ 1ίΙ)6Γα1ί(7 οί Ε^^ΤΡ^ 
νοΒ ίΙιβΓθίοΓβ ραΓβΐ7 ΒβΙβΒίι, αηά νΐιβη Ρίο1θπΐ7 αοοβρίθά ίΐιβ 
1ιοηοΓαΓ7 ίίίΐθ οί ΟοηηηαηάβΓ ίη οΐήβί οί ίΐιβ I^θα^;αβ Ιιβ ν&8 
ίΓ7ίη£; ίο οπιβΙι ίτθβάοηι ίη ίΐΐθ οίίίββ οί Ιοηία. π. 47] Ν0ΤΕ8. 263 

€δ€ργ€σ-£ει$. - δποΐι &3 (1ιβ φΆ οί 150 ίαίβη^β (ο 8107011 
(Ρ1η1»το)ι, Ατ. 13), (ΐηά 1;1ιβ ρθηβίοη οί 6 ίαίβηύβ γοαχίγ ϊο Αταίαβ 
Ιώηββίί (Ρ1. Αγ. 41). 

3. ΙιτΙ ΊΓοσυν, *£ογ βοιηβ Ιίπίθ', α ίανοτιτίΐιβ ρΐιταββ οί Ρ. 
τιτίιο 1ι&8 έττί τι ίη (1ιβ β&ιηβ Ββηββ, αηά ίη ΗΙ^β οοηβύπιοϋοη έττΐ 
βραχύ, έπΙ ττόΚύ, 4τγΙ τγομ, 

καταλΰσ-αντοδ. Οΐβοπιβηββ ΜπίΒβΙί "^αβ ίηΐιβηΐ; ιαΙΙιβΓ οη 
Γθβίοήη^ ΐΐιβ αηοίβηΐ; οοηβϋίτιΐίοη ο£ ίΐιβ ^οοά οΐά ϋιηββ. Τΐιβ 
ρΓβΙίβηβίοηβ οί & ηαττον οΜ^ο,κ^γ^ ϋΐθ ^θ&ΐουβ βςοϋβηι οί 1;1ιβ 
Ερίιοιβ, ϋιβ ρΓοΑί^αίθ 1ηχιιτ7 οί ϋιβ '^6&11;1ΐ7, ϋιβββ ββοιηβά ίο 
\\\χη ϋιβ ΙαύβΓ ^οι^ΐΐι οί βνίΐβ '^ΙήοΙι άβξταάβά ίΐιβ ίάβαΐ οί Ιιίβ 
άιβαπίΒ. Ηθ "^οηΜ ίτββ Ιΐΐθ 1άη^ΐ7 ροι^βΓ ίΓοιη ϋβ ϊΓ&ιηιηβΐΒ, 
1>66&η86 ϋ οοηΐά 1>68ΐ; βζρΓβββ ϋιβ δογβΓβί^Ι;^ οί Ιΐιβ 31»^6 : 1ιβ 
νοαίά Ιιανβ Ι&ηάβά ρΓορβΓΐ;^ άίγίάβά, ίοΓ βο οοαίά 1ιθ γθβΙόγθ ϋιβ 
ρηιηίϋγθ βςοΛίϋ^ νί*1ι 1*8 8ΐ;6ηι άΐΒοίρΙίηβ οί 1)&ιτ&6^ Ιίίβ. 

€ΐ9 τυραννίδα. Τΐιίβ "^αβ ηού Γθ8ΐΐ7 (Ιιβ ο&βθ (ϋ1 Ιίίβ ϋιηβ οί 
Μ&β1ιαηίά&3 αηά ΝαΙ)ί3, 1)ώ1: Οΐβοπιβηββ Ιιαά ίπτηβά α οοπΒϋ- 
Ιαϋοη&Ι ίηΐο αη 8,Ι)8θ1η1β ιηοη8χο]ΐ7. δρατία Ιιαά οηοβ ϋιβ 
ηαιηβ οί ϋιβ οΐιαιηρίοη οί Οτββ^ ίτββάοπι &§&ίη8<; ϊγτΒΧίηγ, 1)η1; 
&ί*βΓ ίΐιβ οΙοΒβ οί ϋιβ Ρβίοροηηββίαη ν&Γ βΐΐθ βϋο^βά ΗβΓ 
ΙιαπηοβΙβ β,ηά ϋιβ Ιοοαΐ οΐί^ατοΐιβ ίο Λαϊ αίπιοβί 8.8 1;7Τ&η1;Β: 
βΐιβ Ιιβίρβά I^^^ορ11Γοη ίττωι* οί ΡΙιβΓαβ, Επά τβ^βιΓάβά ϋΐοη^Βίαβ 
οί δτζ'&βιιββ &8 αη &ΙΙ7. ΡοΙ^Ι^ιώβ αβ 8. ηαϋνβ οί Μβ^αΙαροΗβ 
Ιιβά ηο Ιονβ ίοΓ δρατία, αηά αβ αη αάιηίΓβΓ οί Αταίιαβ άίβΐίίεβά 
ΙιίΒ ςτβαΐ; ήναί βαιά ν&8 168.^7 ϊο Ι)β1ίβΥ6 ϋιβ ^088 ο&ΙυιηηίβΒ 
^Ιιίβΐι -ν^βτβ βίτοηΐβ,ΐιβά α^&ίηβί Ιιίιη. Τΐιιιβ Ιιβ βτβάϋβά ϋιβ νίΐβ 
8(οΐ7 ϋΐ8.ΐ! Ιιβ βηϋββά 1)&ο^ αηά ιητίΓάβΓβά ΑιΌΐιίά&ιηιΐΒ ϋιβ 
1>Γθϋΐ6Γ οί Ιάηβ Αδίβ. (Ρ. 5, 37, 5.) 

4. ιτρακτικώβ καΐ ναραβόλως, ^^όϋι 6η6Τ(?7 ^^^ &τιά8.οί1;7'. 
άιπ^νοιαν καΐ τ^λμαν, 'χββΜβββ ά&Γίη^.* άΊΓ6νοια 13 υββά 1)7 

Ρ. '^ϋι ΟΓ νίϋιουί τ6\μα ίο βχρτβΒβ άβΒρβταΙιβ ογ ιβοΜβββ 
ναΐοατ, αβ οί ϋιβ Γ6ΐ)6ΐ ιηβΓοβηαήββ οί Ο&τϋια^β (1, 82, 1), ογ οί 
ϋιβ ββΙύΒ (2, 35, 2). Ρ. οίΐίβη ιβίβτΒ 1;ο ϋιβ ΑΙτωΚίκη τόλμα οτ 
6ρμη (οί. 4, 3, 5 &ηά 5, 81, 1). 8ο ϋιβ νίο<;οΓ7 οί 07ηο806ρ1ΐΑΐ8,β 
1ΥΛ8 ΐΛΓ8βΐ7 ίΐϊΐβ *0 ϋιβίτ 0&ν8ΐΓ7, Ίτά^υ Ύάρ έκθύμω$ και Ίταρα- 
βόΧωί έκινίύνευον (18, δ, 4). Ηβ 8ρβ8^8 αίβο οί ϋιβ άΐΓ6νοια 
Φωκικ^ (16, 32, 1) &ηά ίύψυχία * Ακαρναι^ικη (9, 40, 4) αβ *π1)&1 
οΐιαταοΐιβήβϋοβ. 264 ΝΌΤΕ&. [1147 

ιτρ^ ιτολλον, *1οιι^ 1}6ίοτ6*: Α ρ1ιτ&8β οηΐ7 ίοηπά ίη ΙαΙθ 
»τι1:1ΐ0Γ8. Τ1ιιΐ07€ΐίά6β Ιιαβ έκ τολλοί; ίη ϋιο^ β&ιηβ ββηββ 
(1, 68, 1). 

5. ιτραξιν, *ρτ&6ϋβ&1 &1>11ϋ7^: &η βχ46η8ίοη οί ΰχβ ιιβϋ&Ι 
παβ&ηίης "^Ιήοΐι ίβ ηβατί^ οοη&Βθά 1;ο 1:1ιίβ &ηά οΙιΙιβΓ ρ&ββ&^ββ οί 
Ρ. α ΊΆΛγ 1)6 ίΐΐαβίτ&ίβά }αγ ϋιβ ίπτίΐιβτ ββηβθ οί *^η^τ^9I1β' ίη 

"ν^Ηβΐ! Ιΐβ 11868 \ϊ, 

ΐΓ^οΓτββη άνηΐΓθΐού|Μτον, 'ρήόΰη^ ΙιίιηβθΙί οη Ιιίβ ςοοά ϋκϋι*. 

ψύ<ΤΑ μ^ν ο^δένα, ί.β. ηοΐ: άθ^βπηίηβά \)γ η&Ιπτ&Ι ρτβ}τιάί6β8 
ΟΓ 1)0Γά6τ ήταΙΗθβ 8θ χητκίΐι &8 \3γ ^β 8ΐιίίϋη§[ οιIΓ^βη^8 οί 8^λί6 
ροΗθ7. 

λαλ<1ν. Οί. ηο(β οη 4, 22, 8. 

7. -^Ιλίλλι. Ιη %\ΐΒ ο&βθ οίϋιβ ΙΙίΤθβ νβτΙ>8 μί\\ω, Μύρομαι, 
βοΰλομαι, -ψτΜοΙλ βΑ ϋπιβα 8^^βη9^;]1βη6ά ϋιβ ί^ΙΙ&Ιήο Ιτχ ϋιβ 
ίβπιροπιΐ αη^ηιβηΐ:, ύΐιβ η &ρρ6&τ8 £^8^ ίη &η ίηββήρϋοη οί 
284 Β.€. (Μ6ί8(6τ1ιαη8, Οταταη. ά. ΑΙΙ, ΙηΜύτ, ρ. 78) ; 1&16Γ οβιηβ 
-ηφ€ρ€ αηά ρΓθΙ)&1)ΐ7 οϊήχχ νοτάβ οί ταΐ^ατ ηββ. 8ο πιοάβχΏ 
Θτββ^ 1ι&8 ττγραφε, η[λ«γ6, Οί, Μαΐΐαοΐι, Οη νηΙρΆηρτ. ρ. 248. 

8. 8ιατρέι|Τϋν, *&1&ηη\ Ιϋβτ&ΙΙ^ 'αρββϊ*, οοηχηιοηΐ^ αβθά ιβ 
(1118 86η86 οηΐ^ ίη ϊήβ ρ&88ίν6, αηά \)γ ΪΛίβτ ^ττϋβτβ. 

«ΙΐΓίγνΜκέναι, <άβ8ρ{ΐίτ6ά οί*, &8 ίη Ατίβΐ Έϋι. 8, 6, ο{ /ώ' 
άΐΓ€^ρώκασί τψ σωτηρίΛίτ, 1ί^. * άί8ηιί88ίη9 ίιοηι ϋιβ ϋιοο^ίβ'. 
Ρΐηίατοΐι οίΐβη 1ΐ8β ϊΐαβ ΥβΗ), &ηά βϋΙιβΓ '\¥ί11ι α £;βη. ογ ίη^η . οτ 
&1>8θ1υ1;6ΐ7. Τΐΐθ ΒτιΙ>8ΐ ακότγνοια ίβ ϋιηβ ηββά ί>γ Τΐιΐλοτάίάββ 
3, 85, 2. 

10. τήν Ιναντ^αν {μψασαν κ.τ•λ., *Ιο οίο&λ ϋιίβ ρο1ίθ3Γ Ιτ 
ζΐΥΐΏξ αη ίπιρΐ688ίοη οί βηίίτβΐ^ άιΆβτβιή ββηϋηιβηίβ*. ξμφαϋτα 
ίβ Ιΐ6Γ6 αββά ίη ί(8 ηα1;ατ&,1 ββηββ οί Όα^βτ βϊιον*, 'αρρβ&ηηοβ', 
&3 ίη Ατίβίοϋβ οί & ^6β6^^ίοη ίη ϋΐ6 1¥&^6^. ΤΗθ * βπιρίι&βίβ' οί 
Γΐιβίοήο 18 & ιηη(^ 1&1;6Γ ιηβαηίη^. 

οΙκονο|λίαν, ' αιτ&η^βιηβηΐ;*. Τΐΐθ ριορβΓ ιηβαηίης οί ϋΐιβ ιτοτά 
18 ς[ηί1;6 Ιοβΐ; ϋ\φ\, οί αβ οίύβη ίη Ρ. 8ο 81: Ραηΐ •ηκούσατ€ τψ 
οίκορομίαν τηί χάρίτο$ του θ€θΰ, £ρΙΐ. 3. 2. 

ονδ* ^ τοίδ {τπομ,νήμασχ. ΥβΙ 1ΐ6 βρβ&ΐεβ οί ϋΐ686 πιβαιοίπ 
&1>θΥ6 &8 λ/αν όληθινούί (40, 4). Βαί Ιιβ αοΐβά ίη ϋΐ6 βΑΐηβ 
βρίή^ αί ϋπίθβ, ι^ΙιβΙίΙΐθΓ ίοΐΐονίη^ ϋιβ ιηβιηοίτβ οί Αι&λιιβ οτ 
ηο(. Τΐιηβ Ιιβ ρ6ΐ:Βί8ΐ6ηϋ7 ί^οΓββ ϋΐ6 ηιβιϋβ οί ΙίγώβίΛΛΒ 
αηά ϋιβ άΐβ^ρταββίαΐ οοηάαοί οί ίΐιίβ νατ \>γ Λζ&^ηβ, βικί (Ιμ 11.48] ΝΟΤΕΒ. 265 

ονβΗπΓβδ οί 61θθΐηβη6β, ΐί^ΗιεΙι ίαΰθά 1>60&τ«36 α£ ΰιβ ^θ^^01187 οί 
Μβην&Ι. 
48 κακοιηΛ>νντΒΐ9. Τ]ιβ7 ΙαχΛ Ιοβΐ; ΑΙΙιβη&βοη, Μβϋιτάηοη, 
Εηά Ιβαοίτα : ύΐιβ ^αΐίαπί; Ι/7άί&άαβ &ώ<1 ΥΔβ ρβΓβοηαΙ ί(^οτ¥6Τ8 
Ιιαά ί&ΙΙβη ίη ϋιβ 1)&(1;ΐ6 οί Ιι&άοοβΑ οίοββ Ιιο ίΐιβίτ -^οΗβ ; αηά 
ΰιβίτ \/&πΜχ)τγ Ι&7 ίη ύΐΐθ Ηηβ οί ϋιβ ιη&ΓοΙι οί 01θθΐη6η68, αηά 
88 βυοίι 17&8 οί<;βη Ι&ίά να8&β. Ρ. ίη ίΐιίβ &ηΑ ϋιβ ίοΠοντίη^ 
οΙι&ρίθΓβ &η^οίρ&ΐ68 1;]ΐθ βοαιτβθ οί (Ιιβ βνβηΐ» -«τΐήοΐι Ιιβ 1)ή6ύ7 
Γβίβτβ ^0 ίη 1;1ΐθ 5ΐ8(; οΙι&ρίθΓ. 

$ν(τχρΐ|«Γτ«{σ(^ '6ηιΙ)ατηΐθβ6ά'. ΡΙυΙ&τολςίγββιηηοΙίΒ^ΐΌης^βΓ 
6ζρΓ688ίοη ίο ίΐιβ άίβίτβββ αηόί αη^^βτ οί ίΐιβ ΑοΙίΑβοηβ &$8ΐη8ΐ; 
ϋϊθ ^πΓβίΰΙιβά πήβπι&η&^θηίθηί οί Ατ&{τΐ8. 

2. οΙκ飫«. Μβ^αίοροΐίβ Ιι&ά βΐιο^ιτη ϋιίβ Ι)^ βίαηάίη^ α 
βίβ^θ ίη ϊή& ΜεΜδθ^οηί&η ίηΙβΓββ^, οηοβ ίη 330 β.ο. 8.^αίη8ΐι 
Λ^, «ηά α^ίη ίη 318 ^Ιιβη αϋικ^ϊβά \ίγ Ροίτβρβτοΐιοη. 

κατά τόν *Α|Α»ντο¥ Φ. Τΐιβ ρΓβρ. Ιιθγθ *&1ίββ ίΗθ ρΐαοβ οί 
ΰιβ ήηιρίβ ξβη. 8ο έκ αηά χ^ρί ίυβί αΙ)ΟΥ6. 

€ν€ργ€<ΓΜ»ν. Ιΐί ν&8 ίΐιβ ροΐίο^ οί Ρΐιίΐίρ ίο (&^β ίΗθ ρΐαοβ 
οί Τ1ΐ6ΐ)68 &8 οΙίΑπιρίοη οί ϋΐθ &η1ί•Βρ8.ι1;Αη ρονβΓβ ίη ΰιβ 
Ρβίοροηηβββ, &η<1 8θ Ιιβ ββηί ιηοηβ^ αηά 8ο1άί6ΐ8 Ιο ίΐιβ Ιιβίρ οί 
Μββββηβ αηά Ατο&άία. 

4. κ<Η.νολογηθ€£€. Ρ. &8 1ιίπΐ86ΐί α ηαϋγθ οί Μβ^αΙοροΗβ 
^νιιβ Ιίΐίβΐ^ ίο ^ηο-ν^ "^θΐ! «ηά 1)6 ίηίβΓββίβά ίη ίίιβ ηβ^οίί&ίίοηβ 
ϋπϋι Αηϋςοηηβ -ν^ίιίοΐι τ76Γβ οοηάηοίβά Ι)^ οίίίζβηβ οί Ιιίβ οτ^τη 
Ιο^ηίΐ. Ηβ ά680Γί1>β8 ϋιβηι αί Ιβη^ 'ν^ΐιίΐθ Ιιβ βηπιηιαηζβδ 
ϋιβ πιίΐίίατγ 6Υβηί8 &ηά ί^οιββ βοηιρίβίβΐ^ ϋιβ ογβτίητββ οί 
€ΐ6οηΐ6ηβ8. 

$4* άηχ>ρ(>ιίτων. Α ρΐιτ&ββ ΐΰρβ&ίβάΐ^τ υββά 1)7 Ρ. ίοτ 
*860Γβίΐ7% οη ίΐιβ αηαίο^ οί α^γβτΜΑΐ ρΐιπωββ Ιίΐεβ διά κ€νηί^ 
Βιά βραχέων^ δι άνάτψ* 

Κφκ%8$, ρΓθΙ)&1)ΐ7 οί ΐΐΐθ βαηιβ ί&ηιίΐ^ &8 Μβ ηΕηιββ&^β 
"^Ιιο, αβ οηβ οί ΐΗβ Ιβαάίη^ πιβη οί Μβ^αίοροΐίβ, Ιι&ά ο1θ8θ 
Γβίαίίοηβ Λνίίΐι Ρΐιίΐίρ ίη ϋΐ6 ίίηιβ οί Ββηιοβί^ιβηοβ (Ββ Οογ. 
324). 

5. ΒϋΙ τούτων. Αταίηβ ο1ΐ8.ταοί6Γί8(ίίοα1ΐ7 ΐΓ&ηβίβητβά ίο 
οίΙιβΓβ ϋιβ οάίηηι οί ίΐιβ βτβί ογβτίητββ ίο Αηίί^ηπ8, ίαβί α8 ίη 
ίϊ^ βαιηβ 7Θ&Γ Ιΐθ ηιβαηΐ^ 8ΐιίτ^θ€ΐ Γ68ροη8ίΙ)ί1ίί7 \)γ ^βίίίηςτ 
Τίηιοχβηαβ βίβοίβά ΟβηβΓ&Ι ίηβίθΛά οί Ιώηββίί. 266 Ν0ΤΕ8. [π. 48 

όρμ-ήν ΐΓαρ4«Γτη<Γΐ τ. Μ. ιΐδ τ^../ίηάιΐ66ά ίΐιβ Μ. ΐο'. Ρ. ιβ- 
ρβ8,1«άΐ7 α868 ίΐιίβ υθγΙ) 1>οί1ι λο*. αηά ρ&ββ. νϋΐι όρ/λΐ}. 

€ΐβ τά ΐΓρ€<Γβ€ν€ΐν, οπ α^Ι^^βίΓά ρΐβοη&βπι ίοτ τον ιτρ, Έιη- 
1)&88ί63 νθΓθ 86η<; οηΐ7 \>γ αηά ίο βονβιβί^^ βί&ΧβΒ, αηά -^β 
βΐιοιιΐά βχρββί αηοΐ^ιβτ ύβηη ϋιαη Ιΐιίβ £ογ ϋιβ άβρηίαΐ^οηβ Ββηϊ 
})γ Λ ιη6ΐηΙ)6Γ ο£ ίΐαβ Ιβ&ζηβ ίο ϋιβ Οβη^ιαΐ (^0Υ6η1Iη6η^. Τΐιίβ 
18 Ιιο^νβνβΓ α <ιυθ8Ϊίοη ο£ ηαιηβ8, 1)α^ ϋ ν&β οοη4Γ»ΐ7 *ο ρήη- 
οίρΐβ ίοΓ Μβς^αίοροΐίβ αβ α ιη6ΏΐΙ)6Γ οί Ιΐιβ ΐ6&§[αβ ίο άββρ&ΐχϊΐι 
Β,Ώ. βτα\)&ΒΒγ ίχ) Μαοβάοηία, &ηά ϋΐ6 οοη86η1; οί ΙΙιθ ΕβάβΓ&Ι 
Οονβηιπίθηί; "^αβ ηββάίιιΐ. βαβίι α ριαοϋββ ν&β 8ρθοί&1ΐ7 ίθΓ• 
1)ίάά6η ίη ϋήβ ύτΒί ίτβ&ίγ 1>6ΐ;^θ6η Βοιπθ αηά ϋιβ Αοΐι&β&η 8ΐ»1β 
(Ρ&ηβ&η. 7, 9, 4), ΙϊΙιοώ^Ιι ϋΐθ ηιΐβ τ¥&8 οίίβη Βγο^θπ &1; Ιίΐιβ 1&8(. 

6. νρ€σβ€υτι£9. Έ&Γΐίβτ 'νπί1;βΓ8 Ιιανβ οοιηιηοιιΐ^ νρέσβ€ΐ$, 
ϊ>νΛ Τΐιαο^άϋββ οηοθ η8β8 ητρεσβ^υταΐ (8, 77). 

οΓνγκατάθηται, '&β^τθβ'. Τΐιίβ άβήγαϋνθ 86X186 ίβ ί11τΐ8ΐπι&βά 
1>7 ί1ΐ6 υ86 οί ϋΐ6 Υ6γΙ) ίη ΡΙαίο σχτγκατατίθ^σαχ 'ημΖν ΊΓ€ρΙ τσύτωψ 
τ^ν αύτψ βό|αν (ΟοΓ^αβ 501 β), αηά ίη 81; Ματ^ οί ^086ρ11 -«γΙιο 
ούκ Ύΐν σιτγκατατ€θ€ΐμένο$ (80. ψηφον) τβ βουΧζ, 8θ βΙβο βνγ- 
κατά,θ€σι$ ίη 2 Οογ. 6. 16, Ληά Ββίον 2, 58, 11. 

τούδ ιτφΐ τον Ν. Τ1ιί8 τ^&β α νβητ οοπιιηοη (τίθολ ίοπη ίο 
6χρΓ688 1:1ΐ6 ίήβιιάβ ΟΓ 8,<1]ΐ6Γ6η1;8 "^Ιιο β^οαροά ϋιβηιββίγθβ 
Γοαηά βοπιβ ρτοιηίηοηί ρ6Γ8οη, "^ΙΐθύΙΐθΓ ρ]ή1θ8ορ1ιβΓ, 8ΐ»1ίβ8ζηαιι 
ΟΓ 8θ1άί6τ. Τ]ΐ6 αϋβηϋοη ])βηι% άΐΛψη ο1ιίβδ7 ίο ίίή,β οβαίηΧ 

£§ΙΙΤ6, ϋΐ6 ρ1ΐΓ&86 &ί ΪΛΒί ^08 ΠΙ&άθ Ικ> ΓθίβΤ 8θ1βΐ7 Ικ> ΙΐίτΠ, βΥβΠ 

\7ΐΐ6η ηο ίο11ο'^6Γ8 ογ &00688οη68 ^616 1)Γοτις;1ι1; ίηΐίο γίο-ν^ &4 &11. 
Τ1ιί8 18 ϋΐ6 οοπιιηοη α88.$6 ίη Ρ. 

7. (Γνν€χύ»ρησ-αν. Τ1ΐ6 ρο88ίΙ)1θ Ιΐθΐρ οί Αηϋ§[οηιΐ3 ίο Μβ* 
ς8,1ορο1ί8 ιηίβίιΐ; βββιη ηο ηιοιβ ορβη ίο οΙ)]6θϋοη οη ίβάβτ&Ι 
βΓοηη(ΐ8 (Ιιαη ΐΐιο ρβηβίοη νΜοΙι ΑΓ&1;υ8 Γβοβίγβά ίιοπι ΡΙ0Ι6Π17• 

8. ιτφΐ τη9 Ιαντών. νίβ ιηίφί 6χρ60<; ύττέρ Ιιβτβ &8 1]ΐ€7 
\^6Γ6 αοίίης ίη ϋΐ6 ίη1;6Γ68ΐ; οί ΙΙιβίΓ οί1:7» 1>α1ί αη Μ&ΙϋΐΒ ίβ ΰιαβ 
αγοί^βά. 

αντά ταναγκαΐα, ' 1)&τ6ΐ7 ^Ιιαΐ ^αβ Ι6ς[ΐιίτ6ά '. 

διά βραχέων καΐ Κ€φ. Α η86ΐ683 ρΐβοηββιη. 

νΐΓθθ^€ΐ$, *8α^£;68ΐ;ίοη8'. Τ1ιί8 Ι&ίίβτ ηιβ&ηίη^ ίηβύβαά οί 
* βΐΐρρο8ίΐίοη ' οΓ '8ηΙ)3βοΐ', ηια7 ^^ ϊΆιΐΒίίΤ&ίθά \)γτα^α ύτ<π%- 
θέμΐνοί τοίί άδ€\φοί$, 1 Ε ρ. Τίιη. 4. 6. Ιντολαβ καΐ ύιτο6έσ«β 
ίΙιβτθίοΓβ ΛΓθ *8βθΓβ* ίη8ΐΓαο*ίοη8 ' 1)7 1ιβηάίΛά78. π. 49] Ν0ΤΕ8. 267 

49 κοινοΐΓραγ(αν, * βοηοβΓίβοΙ αοΐιίοη/ α ΙοΧ^ι γτοτ^ 1ί]^ ιη&ίι^ ο£ 
ϋιβ οοπιροιιηάβ οί κοιν6$, 

ΊτόΧ τ€£ν€ΐ. αάάβ Ιϋϋβ ίο τ£ δύναταχ ^ντΥϊ&ί ϋήβ 8ί§;ηίήοαηοθ &η€ΐ 
αίιη'* 

τοντο μ^...τοντο 8^. δθΏΐθ\7ΐι&^ ίοπηαΐ Ιϋεβ 'ϋαηϋγ^ αηά 
* Βθοοηάΐ^'. 

2. ΙιτΙ των ^ΐΓΟΚϋμ^νωιτ 18 ίσαηά ¥τίυι μ4ν€υτ βοιηβ 24 ϋηΐθβ 
ίη Ρ., αηά ίβ Η^θ οΐίιβΓ ^ΛτηιΊΐΑΓ ρΐιταβββ, ένΐ τ^ί οΧρέσ&οί οτ 
νροθέσ€ω% μέναρ, Μ Ύνώμη$ Ύίρ€σθαι• 01 Είθΐ^β^ Ρταβρ, ρ, 
83. 

3. Πιλ. έίροΐδ. Αβ ϋΐ6 Αβίοΐίαη» Ιι&ά Ιοης οαπίβ^ οη ϋιβίτ 
ίθΓ&78 ίη ΝοΓ^Ιιβηι Οτθβοβ, ϋ τιταβ ηοΐ; 1ί]ε6ΐ7 ίήαί ϊήβγ ντοχύά 
οοηδηβ (Ιιείτ β,βΐίίοη Ιο Ι^ιβ Ρθ1οροηιΐ686, • 

ψιλοδοξ£αν. Αβ φίΧοτιμία 1α&& ρα886Α £τοιιι ϋβ ριορβΓ βθηεβ 
ο£ *&πιΙ)ί1ίίοη' ύο Ιΐαβ ιηοιβ ^βηβιαΐ οηβ οί *^βΆ%&τΏβΒΒ* ογ ζβαΐ, 
ϋ 18 Γβρί&οβά ίη 1;]ιβ οΐά ββηβθ \)γ ψιΚοδοξία. ίη Ρ. 

4. αντήδ, 1ΐ6Γ6, &3 οίϊβη ίη Ρ., 6ς[αίγ8,ΐ6η<; ίο μ6ρηί^ 

κατά νόδα», 'ίηηηβάί&ΐιβΐ^ αίύβΓ', ί.6. ίοΐΐο^ίη^ ο1θ86 αη ϋιβ 
λ66ΐ8 οί, &3 Ίταρά. Ίτάδαί ιη6&η8 ^ίηβΐ; 1}θίθΓθ ϋιβ ίθβϊ\ δο νβ 
Ιι&Υθ αίδο ίη ίΐΐθ β&ιηβ ^ηϋβτ ^/^ νοδία (ν€σθαί ίοΓ ο1θ8θ ρητβηίΐ, 
αηά 4ίγΙ νόδα άροχωρέίρ ίοΓ ^&άυα1 τβίχβ&ϊ. 

ήγ€|Μ>ν£α9. Τΐιίβ ναβ & ηαύαΓ&Ι αίπι ίοΓ αη &ιηΙ>ί<;ίοτΐ8 6η- 
ϋιηβί&δΐ; Ιι^θ 0ΐ6οπΐ6η68 ν1ιο86 11]ρηβΙι1;8 ύατηβά ίοηάΐ7 ίο Ιΐΐθ 
ραβί, 8ΐιά ίη ί&οί ϋύΒ νί&Β %}ϊθ ριοροβαΐ ^Ιιίοΐι 1ιθ ηια^β ίο ϋιβ 
Ιβα^ηβ ίΙα&% δρατία βΐιουΐά 1)6 ίΐΐθ ο&ρϋαΐ αηά Ιιίηίδβΐί 1;1ΐ6 Ιβ&άβΓ 
οί α ηηϋ6ά Οιβοοβ, 80ΐη6^]ια1; αβ ίΐΐθ Ιείηςβ οί δραιί;» Ιι&ά 16(1 
Λβ Ρ6ΐοροηη68ί&η οοηίβάβΓΛΟ^ οί βΛΓΐ7 άΕ78. 

5. μή οΰ ΐΓρ<$σ-θ€ν κατ., *ΒΛνβ \)γ βιβί άββίΓΟ^ίη^^' : 1;1ΐ6 
μη οό Ιι&β 1ΐ6Γθ ίΐιβ ίθΓ66 οί Λ 8ίιηρΐ6 η6£;&ίίγθ ίηίτοάποίη^ α 
οοηάίϋοη&Ι ρατϋοίρίαΐ βίαηβθ ά6ρθηάίης οη α η6^&1;ίΥ6 86η1;6ηο6. 
Οί. ΟωηρΙ)β11'8 ΡΙλ*. ΤΗβαβΙ. Αρρ. Β. 

6. ΒοΜίΤΦν. Τΐΐθ Βοβοϋβηβ, νΐιοιη Ρ. &1ν&78 Βρ6Λ^8 οί 
ϋια8 οο1ΐ66ϋΥ6ΐ7, Ιι&ά 8, ί6ά6Γα1 878ΐ;6ΐη αη&ΐο^οηβ (ο ϋΐ8.ί οί 
Αοΐιαία &ηά Αβίοΐία, ίοΓ Τ1ΐ6ΐ>68 ιββίοιβά ίιοηι Ιιβτ ηιίηβ \)γ 
€&88&ηά6τ Ιι&ά ηο ρογτβΓ ίο άοηιίη&ίβ 8,8 οί ο1ά• Βηΐ ί1ΐ6 
Ιβ&^β ρ1&7θά α ιηο8ΐ; ίη§1οηοΏ8 ραΗ, 8ηΙ)ηιί1ίίης αίίβΓ α 8ίης[ΐ6 
άβίθβΛί ίη 245 β.ο. ίο άβρβηάβηοβ οη Αβίοΐία, β,ηά ραβδίηςτ αίί6Γ- 
τταιάβ ίη 239 ίο οοιηρίβίβ 8ηΙ)86ΓΥί6ηο7 ίο Μαοβάοηία (Ρ. 268 ΝΟΤΕ& [ιι. 50 

20, δ)« Ρ. ά68θήΙ)68 1;1ΐύΐιι &£Τ λα,ζγ φΛΧοΐϊΆ ίχι ^βηχιβ 'κϊήάι 
Γθΐηίηά τΐ8 οί ΐΐΐθ 'ΒοβοΙ^αη Βνίηθ' οί Χ^ά&τ. 

^οηΐά Ιιανθ 1)θ6η τιβθά ίη β&τΐίβτ ^ττϋβιβ, Ι)υ1: ϋ \χ&β Ιοβΐ; ϋι 
άίβϋηΰϋΥθ 86ΔΜ ίη Ρ. 

€^τνοιαν ίοΓ €υ€ρτγ€σίαν: ϊΥιβ ιββαϋ ιαϋιβτ 1ί1ι&η (Ιιβ ΒβηΗιικη^. 

7. κ•ΜΐΓ€ρκ«Ινυν. ΑΙπιοβύ&ιίΑώχιίβάοΒ^Η&ϋΙιβΑβϊοΙίαηβ 
][ΐΑά ηοΐ αοΐιβά ίο. αη^Λ^χίπ βοηοβι^ ^ϋι Οιίθοχηβηββ, αβ Λτ&ΐιιβ 
&ρρίβ&τ8 ίο Ιι&Υθ ίηβίβίοά ία Ιιίβ ιαβιιιοίτθ. ΤΗβ οιιΐ7 ΰιίη^ 
^^Ιιίοΐι 8661118 ίο ροίπί ϊο &Ώ.γ Αβίοΐίαη αο1;ίοη 18 ϋιβ ιηονβιηβηΙ 
ίη Έΐίβ ^^Μοίι ταα,γ 1ιαγ« 1)66η άηβ ίο ϋϊιβίι ίηβαβηοβ. 

ύνοκρ^νοΜτηιι, ^ιαβίίβη^*, Εχοηι ϋιβ «οτϋβΓ ιηο&ηίης; οί 
'αηβ^βΓ' ο&πιβ ίΐιαΐ οί ίία» ^ηββίάοη »ηόΙ οηβ^βι: ο£ Α]Κίο 
άίαΐο^ηθ^ αηά 80 ^Ηβί * ^}&γ & ρ&Η' ίη ΰιβ άπααα, ιακί Ιιβηββ ϋιβ 

* ριβίιβηά ' ΟΓ Αοί &8 &η Ι^τροατϋθ οΙ 81 Χ4η^θ 20, 20, «ηά Ιΐιβ 
οοιηπιοη αββ οί ϋιβ 8ΐιΙ>3ΐ;&ηώγ6 ίη ΰαβ Ν. Τ» 

8. άντνίΓίΊΓΓ^ τά τήδ τνχ'^δ, ' (1ΐ6 ίοιϊηηβ οί νατ βΙιοηΐΕί ςο 
Αβ&ίηβΐ; ΰιβηι', ί^ ηιβίαρΗοι Ιιβίης ί&^βη ίτοηι ί1ΐ6 άίοβ. 

ϊνα μή νρόηγτακ. Ρ. βοηιιηοηΐ^ ][ΐ&9 ύΐβ βηΐ)]. ι^ίίΐι &α αίίβτ 
α ρ&βΐ; ^θηββ, ^]ΐ6ΐβ θ&τΗθγ ΐίπϋθη ρι^ίβτζοά ίΐιβ ορί. 

|^^θν|λ€ΐν 8€ΐν, 'βΐιοηΐά ηιαί^β Ιιίβ πιίηά βαβ^τ'» 'ηοβά ηολ 
Ιτοτώΐβ Ιάιηββϋί \ &8 ββτβπιΐ ϋηιββ ίη Ρ. 

τη9 χρ€£α8 ΙΐΓΐτ€λονμένη«, «ινίίθη ίήβ ϋηιβ ίοι αοΐίοη ίβ ίαΐΐ^ 
βοηιβ'. 

ιτίστα% ηηηβη&Πγ ρΐ&οβά αύ ϋιβ βηά οί Ιΐιβ ββηίβηοθ. 
50 δ<ί{α$, '&8 Ιΐθ ϋιοης^ΐιΐί', 1β88 υβτι&Ι Ιΐι&η ίη ϋιβ ίηιρβτθοη&Ι 
86η86, 68ρ66ί&11^ ίη ύΐθ αοιίβ^ ρατϋο. τ6 δόξα^ ίβ οοηιπΜΜίΙ/ 

♦ ϋΐ6 Γββοΐνβ * ΟΓ * άθΟΓβ6 *. 

2. βονλομ^νοιβ ι], *η166^ ίΐιβν^βΐΐθβ'. ΤΙιθ ίΒ,πΐΐΊί&Γ Οΐθβΐκ 
ίάίοηι \7&8 ίπάίχΛβά \χγ 8α11η8ί, 'ρΙβΜ πιί1ίϋ& τοίβη^ί ρυ(&1>&ίητ* 
(^πβ. 84, 3), αηά Τ&οί1;η8, *ςιιίΙ)α8 Υθΐ6ηϋΙ>υ8 βτ&ί ' (Α^ο. 18, 8). 

3. ΐΓορά τον βασιλέοββ. Α οίλββ οί ϋιβ βζ^βηάβά ηββ οί 
χα/οά ίη 1α1»τ ΟΓββ]^, \τ1ιβη ίί ί^ίεββ νήύϊ ϋβ οαββ ϋιβ ρΐαοβ οί 
ίϊιβ βίηιρίθ β^βηίϋγβ ^τίΐΐιοηΐ; &η7' Γ6&1 βίτθη^ΐιβηίηξ; οί ϋιβ 
ηιβαηίη^. 

4. σ-ύνοΒον. Τ1ΐ6 ίβάβτ^Ι &886ηιΙ)ΐ7 Ιιβίά ίη ΐΗβ βρηη^ &ηά 
αηίηπιη λ% Αθ^ίηηι ν&β &180 οαΐΐβά ^κκλι^ία, αγο^ ιτληθ^, 
ληγ οίίίζβη οί βΥθΓ7 01*7 ίη ϋιβ ΙθΛ^πβ, ίί 80 ^βαη οί Α^β, π. 50] ΚΟΤΕ&, ^ω 

Αύΐιβηβ, Μΐά ίΐιβ ββββίοη ΐΑβΙιβά 3 άα^β <χοΧγ^ 

«1« τέλο9, *βοιηρ1β1;6ΐ7\ α ί&νοαήΐβ ρΙιτΜβ οί Ρ., ίοαηά αίβο 
ίη Ηβδίοά αηίΐ ίη ΑΐιΜο ^τ&^θάχ, 

6* φ4>ϋν ΙνΙ τλν Άιττ. τά «τράγματα, ♦ΓβίβΓ 4ο Αηί. ίΐιβ 
Φοηάαο^ οί ΐΗβίτ &£Τ&ίτ8*, *&11ο^ Α. Χο ^οη^α(Α'^Υαάί ίοΓίαηββ ^ 

7. Ι«άνβ», 6ς[αίν&ΐ6η( ύο άι^ω. ΤΙιθ ϊ&ηάΐΜί<^ %ο οοπιΐήηθ & 
ΙτΓβροβίΙίοη "«τϋ^ Αη &€ί76Γΐ>ίη -οοηιροιιηιΐβ 1>θοοηλβ8 ηιοΓβ βιογΙ^• 
601 ίη Ιΐΐ6 ΙαίθΓ Ιαη^ηβ^ αβ ίη ίοΐΊηβ 1ί1:θ καταντικρύ, σύν^γγυί^ 
άτηττέρα^^ ϋΊΓΟκ^τω^ άττ^ραρτι, ν^έτι. 

ον |λ6νον €[π&ΗήΓίη§[ Ζΐ ϋΛτ^ΰ ίβ &ν^&ηΗ7 ββρ&τ&Ιο^ί Ατοηι 
ϋ \ίγ ηβού\€το. 

8. άλλοι^'^φ^τ 1% (Ιουλ., *}ϊ&τΙ)οτιτ ηηΜβηβαγ ^βί^β &- 
0&ίη8ΐ'. Οί. ίνα βΛ/ή τί ϋΧΚοίον τερί σβυ οί Σταρτιαταί βουλεύ- 
σωνται, Ηά4. 6, 40, 1. 

Β^αντο$. "ν^β »ιί{^1ι1; βζρβοί; Ζόξαί...τάσχ€α^ Λ^τθοιη^ "^ϋ;!! 
οναΚαβΎΙ αηά Αταίαβ, 1>ιι( ϋιβ οοηβϊταοϋοη ίβ \)τ6)ί&α \)γ & ς^οη, 
βΙ)Β. ίΐ^ββίηβ ΐΛΓϋΙι *Κνη'γ6νου, 

10. $ν6ΐΓ€|>. Τΐιβ βηοΐίϋο νβρ ίβ ε^ά^Ιβά ϊο «νοίόΐ Ιιί&ΐηβ &β 
ίη ψΓ€ρ Ληά €ΤΓ€ΐΒηΊΓ€ρ Μον. 

£μα τφ, 8,η α-^Ι^^&τά ρΙΐΓ&ββ ίοΓ ^'^Ιιβη *. 

Ρονλ€οτήρι.ον 18 &± ϋζηββ ηββά ίοΓ ίΐΐθ ηιββ^ίης-ρΐ&ββ οί Ιΐιβ 
Ε886πιΙ)ΐ7, ^Μϋϋι ντΜ βοηΐθΐίηΐθβ & ^βΛίτβ^ \)χχ% ίήβ ηληθοί ο, ίβν 
Ιίηββ 1)6ΐο^ 86βηιβ ίο ίπιρΐ7 & οοηίητ&β^ 1)6ΐ;ν66η ΑββθηιΜ^ &ηά 
8βη&*β. Οί. Ρτββπιαη, Τβά. Οον, 468. 

€ΐναι...ΙΐΓΐ τη» αντη$ ^ρμ.ή$, *νβΓβ βς[ΐϊα1ΐ3Γ άββίτοαβ': Ιιΐΐθ 
ρ1ιτ&86 18 & Ί^ΙΑ οηβ, 1)αί ίο11ο^8 ϋιβ Βη&Ιο^γ οί μ4ρ€ΐν €χΙ 
Ύνώμτβ. Οί. ^αν ^τΐ διαΧψρεωίι 2, 46, 6. 

ιτροσβλΟήν, *6θπιίηβ ίθΓ\7αΓά'. ΝαΙ>θτ ρΓοροβ68 ίο το&ά 
τρο€\θώρ &Β \)€ΛΛβι Θγ66^: 1)ΐιί ^β βηά τροσέρχ, &η<1 τροσ- 
ΐΓορ€ύ€σθαι βΥβη ίη ββνβΓ&Ι ρΐ&οββ ίη Ρ. ίη ϋήβ ββηδβ, α3 αΙβο 
νροσελθών €ΐ$ τό μέσον. 

11. €ΐΐΓθ8€ξάίΜνο«, *&ί1;6Γ Αρρίοΐΐάίης '. Οί. <* ΤΙιθ Ι^οιά 
&11ο\76(]ι ϋΐ6 ιίςΙι1;βθΏ8 '*, Ρβαίπι 11. 6. 

€ι«1 ιτλϋ^νανν, * αϊ: βοιηβ Ιβη^Ι^ι \ 

12. ^{Αέγ£αν«νι$ ιτά«χΐ9...ΙλΐΓ£8αβ, 'ρΓονβά ϋιαί α11 ΰιβίτ 
Ηορββ οί β&ίθ<;7 ίη ϋιβπιββίτββ ^;«τ£ ν&ίη ', 270 ΝΟΤΕΒ, [π. 51 

51 ΙιηοΓημ.ην€ψ^νον, * 6χρΐ68Βίη§[ αρριοναί ', αβ £;6ηβτα1ΐ7 ίη Ρ., 
8.8 ϋιβ 8Ώΐ)8ΐ:8,ηϋν6 οοβΠΓΒ ίη ΟίοθΓΟ ' ιηίταηάα8 έιη<ΓημΛσία$ ήηβ 
ιιΐΐα ρ8.8(οήοία £8ΐ;τι1&* (Ερ. Αϋ. 1, 13). 11: ίβ ίοιιηά αίβο Γογ 
άίβαρρΓΟΥ&Ι &8 2, 61, 1, αηά 80 ίη Έρίούβΐϋΐβ ο£ 1;1ιβ ηοίββ οί & 
ΒίΓά ο£ ίΐΐ-οπιβη. ΤΙιθ Λθ*ίνβ νοίοβ ί8 Γ£ΐΓβΐ7 ηρθά. 

ΙΐΓθΐλ€Χφ€ΐν, * ίηβίΐιβ \ ϊ)γ λ 1)ο1ά ηιβΙί&ρΙιοΓ ϋ^&βη ίτοηι ίΐιβ 
ΐΑΊΐζΏ&ζβ οί ϋΐ6 * ηη^ ', νήϊ&τβ ίτίβηάβ οι * 1)&ο]£ΘΓ8 * αηοίηΐιβά 
1;Ιΐ6ίτ βΙιαηιρίοηΒ ίοτ ϋιβ οοη1;68ύ. 8ο Ρΐηίατοΐι Ιιαβ ατ€ρο$ τροί 
τον ίτ€ρορ ύΊΓα\€ίφ€ταί (Ροπιρ. 53). Οί. Ις;η&1άτΐΒ, Ερ. ΕχΛ. 
3,1. 

3. τ6 Ανκαιον. Τΐιίβ Ιιοί^ ηιοαη1;αίη όί ϋιβ βατίίββί Ατ• 
βαάίαη ρβορίββ, οη "^Ιήοΐι βΐοοά α ί&ηιοη8 ίβηιρίβ οί Ζβαβ, 
ονβΓίοο^θά ίΐιβ 1οίί7 Γβ^οη "^Ιήοΐι ίοηηβά Ιΐιβ τ^αΙβΓβΙιβά ίτοπι 
"^Ιιίοΐι ϋΐθ ξτβ&ί ήΥ6Γ8 οί ίϊιβ Ρβ1οροηη68β 1;οο]£ ίΐιβίτ η86. 

κατά νοριίαν. ΤΙιθ Αοΐιαβαηβ γτΐιίΐβ Γβΐιαηιίη^ ίτοηι α πι&γοΙι 
α^ίηβΐ; Ε1ί8 ^θγθ α1;1;αο&6ά βαιά ιοαίιβά. Αταίυβ δβά, 1>α4 
8&ύΐ6τβά α Ιιαηάίηΐ οί ίυ^ϋνββ ίοςβϋιβΓ &ηά ^1;1ι ϋιβπλ βογ- 
ρήββά Μαη1;ίη68., "^Μοίι Ιιβ τβ-αηηβχβοί ίο ΐΐΐθ Ιθος^υβ 226 β. ο. 

^κ ιηιρατά{€<ι»$, < ίη & ^βηβΓοΙ βη^α^βηιβηΐ; ', α8θά βίββνΐιβτβ 
\ή1;Ιι σνμβάλλαν, διακινδινΰύβιρ, ίοτ *& ρϋοΐιβά 1)&ϋΐ6*. Οΐβο- 
ηιβη68 Ιι&ά ΐα&βη ΤιβηοίτΑ αηά ν&β ύΐιιβαίιβηίη^ Μβ^οροΐίβ. 
Αταίιηβ οουΐά ηοΐ; 1)υ1; ηιβτοΐι ύο ϋ8 ιβΐίβί, (]ιοιι§:1ι Ιιβ βΙΐΓ&ηλ 
ίΓοηι 1)&(1;ΐ6 ^^^Ιιβη ϊΥί& ηιοπιβηΐ; οαηΐθ. Α 8ΐιοο688ία1 βΐάπηίδΐι 
οί ϊήβ Ιίφί 1;Γθορ8 Ιιαά ΐΐιτο^πι ίΐιβ 6η6ηΐ7 ίηίο οοηία8ίοη, 
1)η1; Ατ&ύιΐ3 ίβατβά ϊο βάγ&ηοθ 'ντίΐΐι Ι^ιβ ρΐιαίαηχ, Ιβϋίη^; ΙΙιο 
^αΐΐαηί Ιι7^&€ΐ&8 ρβήΒΐι ίη αη ίη6£ί6θ(η8ΐ οΐιατς^β οί Ιιίβ Ιιογθθ. 
Τΐιβη (Ιιβ Γουΐί 1>6οαηΐ6 ςβηθίαΐ αηά ϋιβ ά^γ ^&8 1θ8ί. Τΐιο 
8ρ&Γΐ8.η Ιάηζ 86η1; ΙΙιθ 00Γρ8θ οί ]^7(1ίαά&8 άβοΐίβά γάϋα. γοτ&Ι 
ΟΓΟ^η αηά ρηΓρΙβ ίο ίΐοίβ ζ&ίβΒ οί Μθς&1ορο1ί8, γτΙιβΓθ ηιβη 8&ίά 
ί1ΐ8.1; Αταΐηβ Ιιαά βίοοά 1)7 ςηί6ΐ;ΐ7 Ιίο δββ Ιιίηι άίβ. Ροΐ7ΐ>ίη8 1ι&8 
ηο "ν^ΟΓά ίο 88,7 ο^ ^^^ ΙιβΓο'β "ναηί οί ηθτνβ, ογ οί 11ΐ6 ζ^βηβΓ&Ι 
οώ(οι7 8>β&ίη8ΐ; Ιιίηι, ογ οί ϋιβ 8ΐ;ι&η^6 γοΐβ νίϊύοία. '^αβ ρ&ββοά 1)7 
(1ΐ6 Α88βηιΙ)ΐ7 ί^&ί ίΐίβγ "^οηΐά Ιι&υθ ηο ηιοιβ οί 1;1ιθ '^&γ, 1>α4 
ϋι&ύ Ιιβ τηίφί οο,ττγ ίί οη ίί Ιχβ ρΐβ&δβά βΛ Μβ ο^κτη οοβΐ: &ηά 

Ιν τ^ Δνμα^^ Οΐβοηιβηβθ Ηαά Ιβίΐ; Βραι^α ί&ίΙΰΓ Ιιίβ αηφ 
ά'έίαί ίοτ Μβ,ηίίηβΕ, νΐιίοΐι Λ^οίη Γβνοϋβά ίΓοπι Λβ Ιβ&^β. 
Ηθ ίΐιβη ηι&ΓοΙιβά βίηι,ίξ^ΐιΐ} ίηίο Αοΐι&ία, ώτβν οιι^ 11ΐ6 ίθάβηΐ II. 52] Ν0ΤΕ8. 271 

Λπη^Γ 1)7 Ηβ Γανβ^ββ Εηά ίοΓΟβοΙ ίΐιβιη *ο ^φϊ πηοΙβΓ ΗτρβΓ- 
1)α1α3, νΐιο ^αβ & Ιοοΐ ο£ Ατ&1;τΐ8, Ρΐηΐ;. Οΐβοιη. 14. 

4. ονκέιι. διδόντων άναστροφην, ' αάιηίϋίης ο£ ηο ^ατΙ^ΙιβΓ 
άβ1&7 *. Τΐιίβ ρβοηΙίαΓ ββηββ ο£ ανάστροφη οοβπιβ οί%&Ώ. ίη Ρ. 
1)68ίά68 ϋια^ οί ' 1)6ΐΐαγίοητ \ οτ * οοηνβτβαΐίοη '. Ιη ΐΐιβ ίοηηβτ 
ββηββ Αϋίβ ^ττϋβΓβ ηββ διατριβή. 

ήνάγκαΐ;!. Ρ• άοββ ηού βνβη ιβίβΓ ίο ίΐιβ ρο8βίΙ)ίΗΐ7 οί 
οοπιίη^ ίχ} ίί&ππΒ '^ύΐι Οΐβοπιβηββ, β,ηά ραββββ οοπιρΐ6ΐ;6ΐ7 ογβΓ 
ϋΐ6 ςβηβΓαΙ όΙββίΓθ ίο ΒΟ^ταϋ ίο Ιάτα &ηά Ιΐιβ οτ&ίΐ^ ροΗθ7 
2)7 ινίήοΐι Αταΐηβ 1)αΜ6ά Ιιίβ Ιιορββ. 

ομοθυμαδόν. Τΐιβ ηήηίβίβιβ ιη&7 Ι^νβ α^ββά (ο Ιοο^ ^1;1ι 
ΰιβ β768 οί Ατ&ίυβ, 1)πί Ρΐηίατοΐι ΓβρΓβββηίβ ςαϋβ οίΙιβΓνάβθ ϋιβ 
Βί&ίβ οί ϋοίβ ριιΙ)1ίο ηιίηά. ΑΆβτ ϊήβ οιΟ'^Ίΐίη^ άίβ&βΙβΓ (Ιιβ 
Αβίιαβ&ηβ ββηί ίο Οΐβοπιβηββ ίο ί3:β&ί ίοτ ρβαοβ, αηά Ιιβ οΰβιβά 
ίί οη οοηάίϋοη οί Ιιίβ ρήηι&07 1)6ίη^ ιβοο^ζβά. Τΐιβ ίβηηβ 
νβΓβ ίΛνοπΓΕΐ>ΐ7 Γβοβίνβά, 1)αί ίΐΐθ άθοίβίοη ν&β &άίουτηβά ίο 
& βρββίαΐ ηιββίίη^ ίο 1)β Ιιβίά ηβατ Ατ^οβ &ί νΛήοή. Ιιβ ναβ 1;ο 
αρρβατ. 8ιιά(1βη ίΠηβββ ριβνβηίβά Ιιίτη, &ηά ηιβαηΐίπΐθ Αταίηβ, 
ΰιοη^ ηο Ιοη^βΓ ίη ο£οβ, οοηίήνβά 1>γ ουηηίη^ ίηίή^ββ ίο 
1ι&Υ6 βηοΐι ο^ίβηοβ ^νβη ίο ίϊϊβ Βρ&τίοχι Μη^ ίή&ί Ιιβ 1)Γ0^β οβ. 
άίρίοιηαϋο Γβΐ&ϋοηβ αηά άβοίαιβά τνατ α^οίη (Ρΐηί. Οΐβοηι. 15). 

5. νρ€σ-β€νηίν. Αταίιαβ, νΐιο ναβ οηΐ οί ο£&οβ, ββηΐί Ιιίβ βοη 
&8 Ιιίβ ο^^η ρήναίβ Γβριβββηίαϋνβ ίο ίτβ&ί ΎήίΙί ίήβ Μη^, 
ριοΙ>&1>ΐ7 άητίης; ύΐιβ οοητββ οί Ιιίβ ηβ^^οίίαϋοηβ '^ίΐι Οΐβοπιβηββ. 

6. χωρίβ τον. Τΐιίβ αββ οί χωρί$ ^ύι &τί, αηά ίηί. ίβ Ιίΐιβ 
ίή&ί οί αΐ'βν αηά ττΧψ, Τΐιβ 1&*βΓ ΐΛη^αΛ^β θπιρ1θ7θά δίχα, ^ξω, 
αηά Ίτόρρω βνβη, ίη (Ιιβ Ιί^β οοηβίηιοϋοη, αβ ϋιβ αάνβτΐ^β ΐΌοΙε 
ηιοΓβ αηά ιηοΓβ ϋιβ ρΐαοβ οί ίήβ βΑΓίίβΓ ρΓβροβϋίοηβ. Οί. 
Κτ6ΐ)8, ΡΓάροΗΐίοηβαάν, 1, 56. 

6ρμτ|τήριον, * 1)&86 οί ορβΓ&ϋοηβ ', αβ αίσθητήριον ίβ (Ιιβ οτ^αη 
ΓοΓ ββηβαϋοηβ. Ιί ίβ οουρίβά ^1;1ι Ίτόλβμητηριον ίη 4, 71, 1, 
&η^ βχραηάβά ίηίο 6ρμ, εύφν^ί κατά τηί των ιτολβμίων χώρα^. 

7. ^έρθ€σ-ιν, * ροβύροηβηιβηΐ; ^ α ββηββ αρρατβηϋ7 ρββαΐίατ 
*ο Ρ. Τΐιβ νοΓοΙ ίβ οί Ι&ίθ πββ οηΐ7. 

χάριν τη«...ίΐΓΜΓκ4ψ€ω9, *ίη ογΛθγ (ο ρΓονίάβ ίϊϊβ Γβςπίβίΐΐθ 
(τααΓ&ηίβββ *. 
Ι ^ μ^ ΐΓ€£θων. Ρ1η*£ΐΓθ1ι <1ββοη1)β8 πιογθ ίυ1ΐ7 Λβ %&[ΐ&τΒ\ 
βχοϋβπλβηϊ αηά (Ιιβ οηπΓβηίβ οί ρπΙ)1ίο ορίηίοη. ΤΙιθ ηιπιοτιχβ 272 Ν0ΤΕ3. [η, 52 

ο£ ϋΐθ ΓθΫοΙαΙ^οη 2Λ, δρ&ιΐη ^τϋΐι ϋβ άίνίβίοη οί Ιαιιά αηά 
οαηοβίΐίηξ οί άβΙ)ΐ!8 'ντβτβ ατοηβίηβ «η1^ιιΐΒί&8ΐη ίοτ ΟΙβοπιβιιββ 
&τηοη§[ ϋιβ Ιοτ^γ βοοϊαΙ βίταΐα. Μβη ο£ ι&ηΐ^ &ηά ίηβτιβηοβ 
ιν^θΓθ -^β&ηβά οί Α^&^I1β, \7ΐιο βοΗρββά ΙϊΙιβχη Εηά Ιίΐινατίθά ϋιβίτ 
ρβίδοηβΐ &]ηΙ>ϋ;ίοη &^ Ιιοιηβ, %^ιί1β 1x6 ί&ίΐβά ϊο ββοοτβ ϋιβπι 
ρβαοθ αηά Ιιοηοτιτ : ραύήοΐβ οί βνβτ^τ ο1&8β ^βτβ έΰβ^πΒ^θά βλ ΰιβ 
ογβιίτίΓββ ίο ΜΑοεάοχάβ. ιιτίιίοΐι "^^βτθ ησττ άίνοΐ^^βά. Τΐχβ τβΜοηβ 
■^Ιιίβΐι Ιι&ά ίιΐ8ϋ£βά Ιΐιβ βχίθηβίση οί 1Ιΐ6 Ιβας^αβ οθ&βθεΙ \ο βχίβΙ 
^Ιιεη α ίοιβ^η ρτοίχοίοτ ΐ9&8 «αΐΐβά ηροη ΙΙιβ Βοβηβ. 

2. Κοιψναβ, & ύο'^^η ίη Ιΐιβ Ιιβ&τΐ; οί Ατο&άία 1» Ιΐιβ Νοτΰι- 
^βεί οί ΟτοΙιοιηβηιΐΒ ιητίιίοΐι '^ββ ονβτβίλ&άονβά 1>7 ϋβ ιδογθ 
ρο^βτίαΐ η6ί$1ι1)οιιτ οη οηβ βίάθ &ιιι1 ϊ>γ €1ϋοΓ εαι ιιηοϋιβτ, αοά 
ηβΥθτ &ϋ;αίη6<1 \ο ιηχχχΑί ίπιρατύαηοθ. 

φ€μ«$ν. Τΐιβ Ρΐιβηβηβ ίαηιοιιβ ίη Ιβ^βικΙ ΐ7&8 Ηϋΐβ ^ονη 
ί,ο Μβίοιγ, ίοτ Η Ια^ οπί οί ί^φϊ ταιάβτ ϋιβ ΒΐΐΑάοι^ οί 07ΐΐ€ηβ ίη 
ΝοΓΰχβτη ΑΓΟοόϋα, αηά ϋβ Ιίϋΐβ ΥΕΐΙβτ,Ή^β ^ήαΧ οί ηβίβ}ι1>οτιιίιΐ9 
δ1}ηηρ1ΐ8^η8, ύτ2Λ Ιιβηιπίθΐΐ ίη 1)7 Ιοϋ^ ηιοαηΐ&ίηβ λ^Ιιο&θ ^τβ(6ΐΒ 
ίοπηά ηο βχΗ βαυθ 1)7 ΒαΙ)ΐ6ΐι&ηβαη οίΐΐιτΐΤΐβίΒ. \ν3ΐ6η ϋιβββ 
^τοπι ϋτοΒ \ο ϋηιβ νβΓβ οΐιοΐίβά ϋιβ \ν1ι61β ν&1ΐ67 1>60&ιΐΒ & 1&^ 
&ηά 1;1ιβ ίοιητα ϋββίί ν&8 ϋιτβαίβηβά 1>7 ϋιβ "νΑΐβίΒ. 

Κλ€ωνά$. Αη οΐά βίτοηςίχοΐά οί ϋιβ Ρ'^ορίά ά7η&8ΐ7 οη ΰιβ 
Γο&ά 1>6ίψθ«η Ατ^Β αηά Οοηηΐΐι. Ιίβ ίοΓϋ&βά Ηβί^ ιιτίήοΐι 
οοπιηι&ηάβά & -^^βΠ-τ^αΙίθΓθά τ&11β7 τβο&Πβά ίο ϋιβ ιηβπιοι^ οί 
βίΓαΙ)ο ίΐΐθ €ύκτΜμέναΛ 'Κ\€ΐαικιί οί ^Ηοηιβτ (Π. 2, 570), αηάδί&ϋο» 
βρβ&^Β οί ίΐ! αβ *■ ίη^ηϋ ύηΓήί&β ζαοΐβ '. 11; ίβΠ Ιΰ^β ί^ η6ίβ1ιΙ>οπτ& 
ιιηάβΓ Βοτίαη ίηϋιιβηοβ αηΐ βηη^ £;ι&άτΐΑΐΐ7 ίηίο άβρβηάβηο• 
ηροη Αγ^οβ (ΟητίίϊΐΒ, ΡβΙ, 2, 588). 

ΈιΚδαυρον. Ιη ϋΐθ ηθί^Ι)οτΐΓΐιοοά οί ΈρίάΛΟταβ ΐ(τ&8 ϋιβ 
ίαιηοαβ Βΐιήηβ οί ΑβοΙθρίιΐΒ, '^ΜόΙι οοπιΐιίηθά ΰΐθ ηβββ οί ^ΐ£ 
Iηο^6^η Ιιοβρϋαΐ αηά ναΐιβηη^ ρΐ&οβ 'νήϋι ίΐιβ αβΒοοίαϋοηβ οί & 
^οβΧ Γ^^ουβ οβηΐΓθ. ΟαήαηΒ αηά Ιοιήληβ Ιιαά. οοοπρίβά ίη 
6&Γΐ7 άα78 ^6 η&ατον βΜρ οί Ιονίιιηά οη ϋιβ Ατςοίίο οομΙ 
Ι)&ο1ΐ6€ΐ ηρ 1)7 1^8 ίβηοβ οί ηιοηηίαίηβ &ηά βΐιβϋβτθά 1)7 ίδίΑηάβ 
οη ϊ\\& %ο&ύθΒχ6. : ϋιβη ο&ηιβ ϊή» Βοηαηβ "ν^ΐιο ονοτ&ονβά Ιηΐο 
Αβ^α αηά Ι8ΐ&ηώ3 ίυτΙ^ΙιβΓ Ε&Βύ. Ββ £(ΐ6ΐί1ί7 ^ 8ραΓ(& 
βχροδβά ίΐ; Ιό (Ιαη^βΓ αΐίΐιβ ίτοηι Ατ^οβ &ηά Αΐίΐίθηβ, 1)βΙ ϋ 
ΐηαίηύ&ίηβά ί1;3 ίηά6ρ€η<ΐ6ηο6, ύΐιοαςίι ϋ <1ν7ίη<ϋβά. ίη ιηβΑηβ λιΛ 
ηιβη. π. 52] Ν0ΤΕ8, . 273 

Τροή;ηνα. Τ. Ιΐθΐά ^1ιθ Έαβίιβηι ρΓοιηοηίοΐ7 οί ΙΙιθ Ρβίο- 
ροηηβδβ. Κβ αοΓοροΙίβ ονβΓίοοΜης ύΐιβ ίβΐ&ηάβ οί ίΐιβ 8&Γθηίβ 
ςτιΐί βοππη&ηάβά οηβ οί ίΐΐθ ί&ίτββύ Ιαηάββαρββ ίη ΟΓββββ. ϋβ 
Ι^εηάαιτ' βτιηραΐΐιίβθ ττίΰι Αϋιεηβ "^βιβ Ιοης Ι^βρίί ηρ 1)7 & 
Ηγ6ΐ7 οοιηιηβΓοί&Ι ίηίβΓβουτββ, 1)υ1; ίβ&Γ οί Ατ^οβ Ιβά 1;ο οΙοΒβ 
αΠί&ηοθ ^ϋι Βραιία, τ^ΐιίοΐι ββύι&η^βά ϋ ίτοιη ϋβ Ιοηίαη βοη* 
ηβχίοηβ. 

τ€λ€νταΐον. ϋϋΐβ ^&8 ηο^ Ιβίΐ; ΰιβτβίοΓθ β&υθ ϋιβ ρ6ΐ1;7 
οίϋββ οί ϋιβ οΐά Ιβα^β ίη ΛοΙιαίΑ, αηά δίο^οη αηά Μβς^αίοροΐίβ, 
νΐιίβΐι Τ76ΤΘ βΐίΐΐ ίηιβ. 

Σικνα»ν£α»ν. Ξβ 1)6816^6^ ίΐιίβ, ρβΓίιαρβ 8,3 α ηίθηαοθ ίο 
Ατ&ίυβ. ΤΙΐΓββ ιηοηϋιβ Ιιθ "ν^οϋβά ΙΙιβΓβ, αηά βο Ιοη^ <ϋά Αταίΐΐδ 
1ΐ68ϋα1;β υτΗθϊΙιθγ ίο 1)ηης ϋιβ Μαοβάοηίαηβ ίηίο ΟΓββοβ ογ ηοί. 
(Ρΐη*. Αγ. 41.) 

τον$ δ* ΆχοΜούδ. Οι πιΙίΙιβΓ Αταΐτιβ β,ηά Ιιίβ (οοΐ3 αιηοη^ 
ΰΐθ ιηίηί8ΐ;6Γ8, ίοΓ ΐΐΐθ ρβορίβ Ιιαά Ιίϋΐθ ίο άο γτϋΐι ^^\Ά ττΐιοΐβ 
ββΐιβιηβ. 

8. στρατηγοννη. Τίιηοχβηυβ βθβιηβ ίο λ&Υθ 1)66η ϋιβ 
Γβ^πίωτ Οβηβιαΐ οί ίΐιβ 7βαΓ, 1)η1; Ατβ,ίιιβ Ιιβίά αη βχίΓο,οΓάίηβτ^ 
βοπίΏΐΐβΒίοη (^Ιοι/σίαΐ' άια/ΐΓβιί^ΐΛΌϊ', Ρΐηΐ;. Ατ. 40), 1)7 νίτίυθ οί 
τυΜοΙι 1ι6 βνβη ρυί βοιηβ ίο άβ&ίΐι αϊ; δίβ7οη αβ ίΓ&ϋίθΓ8, αηά 
Ιχίβά, Ι)ΐι<; ίη ναΐη, ίο οοβΓΟβ Οοήηϋι. Ηβ ηββάβά βοοη ίο Ιιανβ 8. 
ξπ&ιύ γοίβά ίοΓ 1ιΐ8 ρβΓδοηβΙ άβίβηοβ. 

προβλη|ΐατο$, ' άΐΜοιι1<;7 '* 1)7 &ιι 6&β7 βχίβηβίοη οί χηεαηίης 
ίτοπι Λθ Ιιατά ρΓοΜβιη οί 8βοιηθ1;Γ7, ογ * ςη&ββίίο * οί Εο^^ίο. 
ΤΙιβ ηβθ ίη ΕηΓίρίάβδ, ΕΙ. 985, ίοΓ ' ΐ&β^ ' ίβ απ αρρΓοχίηι&ίΙοη ίο 
ί1ιί8. ΤΙιβ ΥβΓΐ) άΐΓ^λυσβ Ιίθβρβ ΰρ ίΐιβ ιηβίαρΙιΟΓ, 8,8 ίη 30, 17, δ, 
"ϊώσιν του ΊτροβΚήμΛτοί ίΰρορτο. 

νρόφασίδ €νλσγο$. Ιί 18 οπτίοηβ ίο ηοίβ Ηοτγ οβίταΐγ Ρ. 
Ιιβτβ άβ80ΓίΙ)β8 ίΐιβ οοηάαοί οί αδαΐΓδ : 1ιβ Ιβ Μίηάβά ίη ρ&Γί 1)7 
Ιήβ ρ8χίί8ϋί7 ^ο^ ^^β οΜβί α^βηί: ίη ρ&Γί ρβΓίιαρδ 1)7 ^8 
ιη6ΠΐθΓ7 οί ίΐιβ ράΓί ^Ιιίοΐι δροΓία ρ1α76οΙ ηηάβΓ ΝαΙ)ί8 αηά 
α^ίηβί ίΐιβ ίηίβΓ68ΐ3 οί ΟΓββοβ. ΡΙιιί&ΓοΙι Ιιαβ 8. ρ&ςβ οί 
β1θ€[ηβηί ρΓθίβ8ί Λ^^-ί^ιβ* *1ιθ ^^^^^ ^^^ ηη(ϋά 1ιί3 νΐιοΐβ 1ίίβ'8 
τνοΓ^ ίΐηά ψτβο^βά ίΐΐθ ϋΙ)βΓίίβΒ οί ΗθΙΙλβ, ωιά 1ιβ ρυίβ γίγί€ΐΐ7 
1>6ίοΓβ ηβ ίΐιβ Ιιβδίίαίίοη οί Αταίτιβ 1)6ίθΓθ Ιιβ ίοοίι ίΗθ &η&1 8ίβρ. 

4. κατ€χοντ«ν. ΤΙιβ ίβάθΓ&Ι ββΛτίβοη βίίΠ Ιιβίά οπί ίΙιβΓθ 
ίΐιοη^ΐι 1)β8ίβ8βά 1)7 Οΐβοπιβηββ γιτίιοπι ίΗβ 0θΓίηί1ιί8.η3 Η&ά ββηί 

Ο. Ρ. 18 274 Ν0ΤΕ8. [π. 52 

ίοΓ. Τ1ΐ6 δρατ^αη ]άη§[ χηβαηϋηΐθ ιη&άθ βρίβηάίόί οΐίβτβ Ιό 
Ατ&ΐηθ νΐιο, ρΓοοί ας^&ίηβΐ; Λπγ ρβΓβοηαΙ £;&ίη βαγβ ϋι&4 οί 
ρο\76Γ, ίη Ιιίβ Ιπιτη αρρβ&ΐθά ίοΓ Ιιβίρ θΥβη ύο ϋΐθ Αβ^οΐί&ηβ 
Ληά ίο Αίΐιβηβ (Ρ1α4. Ατ. 41). 

<λυο'€ |ΐ^ν...οΙκ£αν, ' βιγβρί; «τΐΒ,γ &11 11ΐοτι@(Ιι1; οί ίΐιβ οΐίβηοβ 
νΐιίοΐι 1ΐθ Ιιαά ^ΐγβη Ιό 41ιθ γο^&Ι ίΛπήΙ^ '. 

τό σνν^χον, '^Ιιαύ ν&8 ηιοβί ίιηροΓί&ηΙ;* ; α ίατοπιϋβ 
βχρίθββίοη ρββοΗ&Γ (ο Ρ., ίοι ϋιαί ιυΜοΗ (κ>η1;&ίη3 ίΐΐθ ^Ιιοΐβ ογ 
οΐήθί ροίηίβ. Ηθ 1ι&8 ύΐιβ ηβιιί. ρΐατ. οί Ιΐιβ ρατί. ίη ϋιβ βαιηβ τ^ν κατά Α. ν^λιμον. Ιη 6&γΗ6Γ Οιββίε ΐΓ6\€μο9 οοπιιηοηΐ7 
1&1^63 ΊΓρ6$ ΟΓ έιτί ΟΓ 4ΐΐθ βίτηρίθ ά&ί. οί 41ιβ οΙ)3βο4 ; 1)π1; ίη 
Ρ. κατά ίβηάβ ίο άίερίαοθ οίΐιβτ ρΓθροβίίίοηβ, αηά ίί ίβ υβααΐ 

νίίΐΐ ΊΓΟΧ, 

5. <Γνντιθ€|ΐένον8 τά ΐΓρ<^$, ^ οοηο6τίίη§[ πιβ&βατθβ ^ίΗ '. 
διαλβιΡ«^ χαράκι. Τΐιβ βαηιβ βχρΓβββίοη ίβ αββά ]}γ ΊΑο- 

άοηΐθ 8ίοιι1ιΐ8 νΐιβη άββοήΜης ίΐιβ άβίβηοβ οί ίΐιβ Ιβίΐιηιιιβ 
ίη 368 &ς&ίη8ΐ; ίΐΐθ Βοβοίίαηβ, σταυρώμασιν καΐ βαθ€ίαα τάφροα 
δί€\άμβαρορ τόν ύ6χορ (15, 68). ΗβΓοάοίΰβ ^ί^ββ α Ιϋθ αοοοαηί 
οί ϋΐθ αΐίβπιρί οί ϋΐθ Ρβίοροηηβείαηβ ίο ίοΓίίίχ ίΐιβ ΙβίΗηιηβ 
&£;αίη8ί ί1ΐ6 Ρ6Γ8ί&η ίην&άβΓβ (8, 71). Τΐιβ άίβίαηοβ ίβ αΙ)οηί 
3) ηιί1β8, αηά ίΙιβΓβ ατθ ίΓοοββ οί ίοΓίί&ο&ίίοηβ οί Γ6£^α1&τ 
ηι&8οηΓ7 Γηηηίη§[ &ογο88 ίΐιβ "^Ιιοΐβ, 1)αί οί υη^ηοτγη ά&ίβ &ηοΙ 
οιί^. Τΐΐθ ίάβα οί οαίίίη^ α οαηβ,Ι ίΙίΓοηςΙι ίΐΐθ Ιβίΐυηαβ ι^&8 
αΐ80 οίίβη βηίθΓίαίηβά, &8 Υ^γ Ρβή&ηάβΓ, ^α1ίΐι8 Ο&ββατ &ηά 
ΟλΗ^οΙλ, ωιά ίΐΐθ νοΛ να8 ΛοίπΛίΙ^ \)&^(πϊ \ίγ Νβτο. 

τον *Ον€£α»ν. Τΐιίβ ιγαβ ίΐιβ ηι^^βοί Γ&η^β οί Ιιίΐΐβ νΐιίοΐι 
ίοπηβά ίΗθ 8οαί1ιβΓη 1)οαηά£ΐΓ7 οί ίΐΐθ Ιονίωιάβ οί ίΗθ Οοπη- 
ίΐιίαη Ι8ί1ηηπ8. Ιί ηιβί ίΐιβ Αβτοοοιίηίΐιαθ οη ίΐιβ λ^βδί &ηά 
ίΐιβη ιαη Έοβί^αιά ίίΐΐ ίί ρτοίβοίβά ίαίο ίΐιβ 8ατοηίο ^1ί. 
ΓοΓ ίΗθ ηαπίθ νβ ηιβ,^ οοπιρ&Γβ ίΗθ "ΟΐΌυ ^άχυ οί Τ1ιιΐ808 
αηά * ίΐΐθ Ηο§*8 1)&ο1ε * οί οητ διιττβ^ 1ι11ΐ8. 

6. καρα8οκών, * αηχίοηβΐ^ 6χρβ6ίίη$ *. Οί. η άτοκοφαδοκία 
τψ κτΙσ€ως οί 8ί Ρ&αΐ, Ερ. Βοπι. 8. 19. 

7. Ιι^ των ΐΓρο<ηΓΐΐΓτ6ντων πιίβΐιί 1)θ * ίιοηι τν^Παί οοοπττθά*, 
&8 οβΓί&ίηΐ7 ίη 17, 3, 10 : Ιϋβ τάί ιτροστ. τύχα$ ίη ΤΙιαο. 1, 84, 
5 : 1)πί ίί 18 ΙΐΘΓθ * ίΓοπι ίΐΐθ ΓΠΠ10ΪΙΤ8 νΐιίοΐι ιβ&οΐιβά Ιώη ', Μ ίη 
8, 15, 2. 01 ίΗθ 086 οί ΊΓροσΊΓ€σ€Ϊρ ίη 2, 53, 5. II. 53] Ν0ΤΕ8. 275 

δο-ον οΰιτ» ΐΓαρ€ΐν(α, * 8.11 Ι)τι1; αΓήΥθά ' : 6<γορ οϋνω οίίβη 
4ΐιτΐ8 ηββά Ι)^ Ρ. Ιϋβ 6σον ούκ -ήδη. ταρβίναι, &8 ί£ ΐ4 νβιβ & νβτΐ) 
ο£ ιηοϋοη, ίβ £Γβς[ηθηίΐ7 οοπρίβά νίίΐι €/» ίη Ρ. 

€ΐ9 Θιτταλίαν. Απί^ςοπηβ ναβ Ιιίιηββίί ναίϋης Ιΐΐθτβ Ιο 
ν&ΐβΐι Λβ 0ΟΠΓ8Θ ο£ βνβη4Β ίη Οτββοβ. Τΐιβ άβίβηβίνβ αίΐίΐπάβ 
οί Οΐβοιηβηβθ &^ Ιΐιβ Ιβϋηηαβ ναβ ίβ^βη \ίγ Υήτα. &8 α άββ&ηββ, 
αηά ρο88ίΙ)ΐ7 α ιηογβιηβηί; οί ϋιβ ΑβΙιοΗ&ηβ ίη ΤΙ1688&Ι7 ίη 
οοηοθΓί γτίίΐι (1ΐθ 8ραΓΐ&η8 ηιί^ΐιΐ; 1)θ ίβατθά. 

τά$ 8ννά(Μΐ$, ί.6. 20,000 ίοού αηά 1400 ΙιοΓββ αοβοιχίίη^ 
*ο ΡΙαίΛΓοΙι (Αγ&*. 43). 

ΙιτΙ τάν Ίσθμ.6ν. Αταύτιβ αηά ϋιβ οΐιίβί ηιίηί8ί6ΐ8 Ιιαά ^οηβ 
&0Τ088 ίο πίθβΐ; ϋΐθ ]άη§[. 

8. άΐΓ€ΰΐΓον. Ι* 18 ηοί β&87 *ο 8βθ ν1ΐ7 ΐΐΐθ ΑβίοΗ&ηβ, Γβ8.ά7 
&8 (Ιΐ67 τ¥βΓβ ίοΓ ϋιβ ίι&7 2Λ, οίΙιβΓ 1;ίηΐ68, ίοοίε ηο ίαΓίίΙιβτ ραιί 
ίη ί1ιΐ3 βίηΐξ^βΐβ, &ηά άίά ηοΐ βνβη Ιιβίρ ΟΙβοηιβηβΒ ίη Ιιί8 
Ιιοπτ οί ρβιίΐ, βίηββ ϋ νί9Α ϋιβΪΓ ίη1;6Γ68ύ Ιό ^ββρ ΙΗθ Μβ,οθ• 
άοηίαη ρο'^βτ ουί; οί ΟΓββοβ. ΤΙιθ^ Ιιβίά ϋιβ 8ου10ι οί Τ1ιβ38&ΐ7 
αηά (ϊοαίά ΙίΙιβΓβίοΓθ 1)ΐιτ Ιιίδ ^^7 Ι^ΙιΐΌηςΙι 1;1ιθ ραΒ8 οί ΤΙιβΓ- 
ιηορ7ΐ&β. 
58 οΰ μ€τρ£α»8...τοδβ βλοιβ, * 86ν6Γ6ΐ7 οήρρίβά 1)7 Ι^Ηβίτ Ιοββββ ίη 

ϋΐ6 'ν^ΐΐοΐθ ΤΤΑΓ \ 

2. ΙιτανοΜΓτηναι. ΑοοοΓάίη^ 4ο Ρ1ιιΙ»γο1ι (01. 20) ϋιβ Ιονβτ 
οιχΙβΓβ ^616 άί88α(ί8&θά 1}66αη86 0ΐ6οηιβη68 Ιι&ά ηοΐ; ρΓοοΙαίηιβά 
ΰιβτβ α8 οΧ βρατία 1;1ΐ6 &1>ο1ίίίοη οί άβΙ)ί8. ΑίΙ^βΓ 1;1ΐ6 Γβνοΐαϋοη 
Αταίπβ "^αβ βίβοίιβά ΟβηβΓοΙ οί Ατ^οβ (Αταΐ;. 44). 

κλ€ομ€νισταΪ8. Α8 οηΐ7 οηβ Ηΐίβ ίβπη 18 ίουηά ίη Ρ., *λντιθ' 
χκΓτήί ίη 21, 4, 2, νΐιίοΐι ιη&7 1>θ <1ϊΐβ ίο Ιϊιβ &1)1)Γονί&1;οΓ, ΝΛΐ)βΓ 
ρΓοροβθβ ίο Γθ&ά τόι$ Κ\€ομέρ[ουί αίρίτ^ισταΐί. Μηβτηοβ, 6, 
ρ. 129. 

3. τ6 Ιιηλαβ6μ.€νον, ' ίΐιαί γτΐιίοΐι οΐιβο^βά ', αβ &180 ίη ίΐιβ 
&οϋνβ, ΰιοη^ΐι 1688 οοιηιηοηΐ7 ίη Ρ. 

τ. €νφν€στ^ρου$. Α8 ίη ίΐιβ Εΐιβ*. βά Αΐβχ. 39, 19, €ύφυία 
τόνων ΪΒ η8θά ίοΓ ηαίιΐΓ&Ι αάγαηία^68 οί ροβίίίοη, 80 ίη Ατίβΐ;. 
άθ 8ορ1ιί8ί. ΕΙ. €ύφνέστατοί ί8 αρρίίβά ίο α ιΙιβίοΓίο&Ι ίορίο. 
Τΐιβ οοιηιη&ηά οί ί1ΐ6 Ι8ί1ηηιΐ8 τ^αΒ α ίοηηίά&Ηβ 1)&]τί6Γ ίη ίΐιβ 
^8,7 οί Αηίί^οηπΒ, β,ηά Ιιβ ^&8 ίΙιίηΜη^ οί 8ΐιίρρίης[ Ιιίβ ίθΓ068 
&ηά Ιαηάίης; ηβατ 8ίθ7οη αβ Ιιβ οοηΐά ηοί ίοΓοβ ίΐιβ Ιίηββ οί 
Οΐβοιηβηββ. 

18—2 276 Ν0ΤΕ8. [ιι. 54 

4. χορηγίαΐδ 8αψιλ€<ΓΓ4ραι$, 'ΐηοιβ &.1)τιηά&ηί βΌρρΙϊββ'. 
Ρ. Γθίβτβ ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ίο ίΐιβ βιιρρίίββ ο£ ίοοά ιβςαίτβά 1)7 ϋιβ 
απηίββ: (1ΐ6 άθίββϋοηβ ίτοηι ύΐΐθ Αοΐι&β&η Ιβα^β Ιι&ά ιη&<ΐ6 
01θοιη6η68 βΙίΓοηςβτ 1;1ι&η αη^ Ρβίοροηηββίαη ρονβτ, Ιιαί Ιιβ -^¥&8 
ηο ιη&ύοΐι ίοΓ Απϋ^όιΐΏβ ίη ιηίΐϋ&τ^ Γβδοητβββ. 

έΙ|ΐα τφ 'ΐΓρο<ηΓ€σ'€Ϊν, *α8 βοοη αβ Ηθ ΙιβΛτά*. 0£. ηοίβ οη 
2, 52, 7. Ηβ Ιι&ά ιηαάθ αη ίηβ£ί6β1;υ&1 &1^;6ΐηρ1; ϊο Ιεββρ Ιιίβ Ιιοΐά 
οη Ατ^ο8, Ι)α1; 1;]ΐθ βηοοοητ '^ΐιίοΐι Ιιβ ββηΐ; ίη 1ι&8ίθ αιτίγοά Ιοο 
Ι&ίβ. 0£. Ρ1α*»Γθ1ι, Οΐβοιη. 21. 

5. 8€£σ'α$ μ.ί(. Τΐιβ Γβαΐ 0&τΐ86 ίοΓ &1&ηη ρβτΗ&ρβ -^αβ Ιΐιβ 
(Ιαη^βΓ ϋιαΐ ϋιβ άβίθοϋοη οί Ατςο8 'νν^οηΐά 1)θ ίοΠοτ^βά 1)7 
ΐΐιβ οοοαραϋοη οί ύΐΐθ άίΰοπίΐ; ρ8,88β8 οη 1;1ιβ Ατ^νβ ίτοηϋβτ 
ίΙίΓοα^Ιι νΐιίοΐι Ιιίβ το&ά ίο 8ρ&Γΐ» 1&7• ^^• Ρ1π*&γο1ι, Οΐβοιη. 
21. 

Ικ μΐ€τα|ΐ<λ€ία$, ' &ί1;6Γ Ιΐιβίτ βΐι&η^θ οί ββηϋηίθηΐ: \ &8 ίκ 
μεταβόΚτΙ^ 18 οίύβη η86ά 1)7 Ρ. ίοΓ α οίααη^β οί ίτοηΐ;, ογ ρΐΑη οί 
ο&ηιρ8.ί^. 

6. άΐΓθΐΓ€<Γών. Τΐιίβ άίδΛβίβΓ ν&8 ίπΜηθ€ΐί&1;6ΐ7 ίοΠονβά 1)7 
(Ηβ ΐίάίη^ οί ίΐιβ άβ&ΐΐι οί Ιιίβ Ηβίονβά νήίβ, &ηά 8θοη &ί1«Γ 1>γ 
ΰΐθ ά6Π18^1<^ οί ΡΐοΙβπιαβΏβ ΐΐιαύ 1ή8 πιοΙϊΙιθτ 8ΐιοπ1ά 1)6 ββηΐί 
Ιίο Ε§7Ρ^ ^3 ^^ 1108(8.^6. Τΐΐθ &066ρ(8,η(:β οί βηοΐι α οοηάίϋοη 
οί Ιιβίρ 8]ιο^8 Ιιΐιαΐ; Ιιβ ίοΗ 1ή8 8ϋη8.1;ίοη (ο 1)6 Υ6Τ7 οήϋο&Ι. 

64 4κ νοδ69, ' ίθΓΐ;1ΐγά11ι *, Ιί^β έκ χαρόί ίη ϋιβ 8&ηιβ ββηββ οίΐβη 
ηββά 1)7 Ρ. απΑ βΙϊΓβη^ΙίθηβοΙ βΥβη &3 ίη €ύθ4ωί 4κ νοδόί. 

8. τήν ΑΙγυτιν. Τΐιίβ υγ£18 α Γβ^ίοη νΐήοΐι βΐιβίίοΐιβά ονβτ 
Ι)ο1;1ι βίορββ οί Τ8.7β6{η8 αηοΐ ίηοίηάβά ίΐιβ δοηιοθβ οί ΰιβ ζΐβΐίΛ 
τάνβΤΒ ΥίϊήοΤα. -ψτ&ίβτβά Ατοβ^ία, Μββββηία &ηά I^α^οη^&. 8βν8Γ&1 
οί ίύθ ο&ηίοηβ νβτβ ηΐθΓ^βά ίη 1;1ΐ6 ί6Γτί(οΐ7 &η)1 ρορυΐ&ϋοη οί 
Μβςβίοροΐίβ. 

Β€λ|&ινατιν. Β. οη (Ιιβ ίΓθη1ί6Γ8 οί ]ϋ&οοηί& αηά Ατο&άί& 
γταβ ίη (Ιιβ νβΠ-ναΙιβΓβά Υ8.ΙΙ67 οί (Ιιβ ιιρρβΓ Ευτοίαβ. βίηοβ 
ϋιβ ίοαηάίη^ οί Μβ^&ίοροΐίβ ί( Ιιαά 1)θ6η τηοΜβτ οί οοηβΐ&ηΐ 
άίβραίβ 1)6ΐ;ΥΓβ6η (Ηβ ήγ&Ι βίαίββ. Οί. 0ατί;ίη8, Ρ«2. 2. 258. 

οτΰνοδον. Ρ1η(8,Γβ1ι (Ατ&Ι;. 45) βρββίββδ (Ιιβ οοηάίϋοηβ οί 
8ΐ1ί&ηββ ΙιβΓθ &ξΤ6βΑ ηροη. Τΐιβ Αο1ι&β8.η8 τ^βιβ (ο ίοβά &ηά 
ρ8,7 (Ηβ Μβκ^βάοηίβ,η (ιοορβ, ηοΐί (ο ηβ@^ο(ί&(6 ιγί(1ι &η7 ίοΓθΐ^ 
ττιΐβτ, αηά (ο 8υ1:)ηιί( (ο (Ιιβ ϋης['8 ^ιτίβοηβ ίη Οοήηϋι βηά 
θΓο1ιοπιβηα8. Τΐιβ Κ8( οί (Ηβ 6οηίθάβΓα(θ8 ίβ ς^ίγβη ίη Ρ. 4, 9, -4. II. 54] Ν0ΤΕ8. 277 

4. χρηματ(σ^$, *1ι&γίη8 οοηβαΐΐ^ά ', 1ϋ. * ίΓΛπβΛοΙίβά Βπβί- 
ηθ88 '. 14 1ι&8 λΙβο ίη Ρ. ΙΙιθ Ι&ίβΓ ββηββ οί • Ι^β&Γίη^ & ϋ*1θ ', αβ 
ίη Λθ χρηματίσαι χριστιανούί οί Αοίβ Αρρ. 11. 26. 

5. ΐΓαραχ€ΐμ4ίζων, * ίη -^ίηίβΓ €[ΐιαΓΐί6Γ8 \ Υΐΐιβιιοβ Ϊϊϊθ χαρά- 
χαμασία οί Ρ. &ηά ο£ Αοίβ Αρρ. 27. 12. Ιη § 14 χαμασία 
Ο00ΠΓ8, \)βίηζ 1)β£θΓβ ίοηηά οπί^τ ίη ΗβΓοάοίιιβ. 

6. διαννσαβ, νϋΐι όδόρ οτ κέλ^υθον ίη ίΐιβ ροβίβ, Ιου* Ιιβιβι 
&1>8. 'ωτίνίη^'. 

άιτηντηκ^των, * πιβ* ' : ϋιβ νβιΐ) ίβ πιΟΓθ οίΐβη πββά \>γ Ρ. 
&1)8θ1π46ΐ7 ίη ίΐιβ ββηβθ οί 'ΐι&ρρβη', 'ίατη ουΓ, α8 οοηιηιοηΐ7 ίη 
Ι&ίβτ Οτββίί αηά βγβη ίη Ατί84ορ1ι&η68, Ιιγβ. 420. Ρ. αίβο 1ια3 
Λβ ΡΛ88. ίι^ηβηίΐγ ίοτ ίήβ βχΛιυθ ίη ίΐιίβ 8βη8β. 

7. 6μν^/μΛσ•ι, * πιίηβ8 '. Τΐιβ 8ρβοί8ΐ ββηβθ οί Λβ νοΓά ίη 
Ιαίβτ ι^ί6Γ8 ^Ηβη 816^6 ορ6Γ&4ίοη8 Η&ά ^Γο^η ηιοΓβ 8θί6η<;ίύο. 

9. κατ6ΐΓ€έραζ€ καΙ συν.... *ίίήβά ίο άι&π 1\\τη ο\ιϊ \)γ 
βη^ςρυι^ ίη βοπιβ 8Μηηί8ΐΐ68 '. 

10. άναζνγήν ήικίγίτο, • πι&ΓοΙιβά ΛντΛγ ίη Ιι&βίθ ', Ιίΐίβ ΐΐιβ 
άί^^^€νξα9 η\αυρ€ ο£ Τΐιυο. 8. 108, 3. άΐ'α^. ί8 4ο * ΙίΛτηβββ α^&ίη ', 
αηά 80 ίβ ηββά ¥τί1;1ι στράτορ, ναΰί, οτ &\)Β. 1ί]£θ ' γ&βα οοΐΐίςβτβ '. 

11. 4ξ 4ψόδου κατά κράτος €Ϊλ€, * 4οο]£ \>γ βίοηη αϊ; ϋιο 
£τ84 &88&η14'. Τΐιβ ίοιίΓβββ οί Οιοΐιοπιβηαδ -^&8 ηαίηΓαΙΙ^ 
8ΐτοη$ (οί. ηο4β οη 2, 46, 2), 1)η1; ί43 -^αΙΐ8 '^βΓβ ηοΐ ριορβΓίγ 
χηαηηβά, βηά ίΥϊβ Μαοβάοηίαη ίηιρΓον6ηΐ6η48 οί ηιίΐίί&ιτ' ίΛαϋϊβΒ 
Ια&ά τη&άβ,ίϊιβίτ 8ί6§;6 4Γ&ίη8 ί&,Γ ηιοΓβ βΰίβοίίνβ (Ηαη οί οΐά. 

12. τήν Ιψ* 'Ηρ., 80. όδόρ φέρονσορ, Τΐιβ ^βη. ί8 ηβηαΐ ίη 
Ρ. ιγϋΐι έττΐ Β,ίίβτ Υ6τΙ)8 οί ιηοίίοη, 1)ώ4 ίη 4. 77, 5 ίΐιβ Μθ 
θΐΐίρίίοαΐ ρ1ιτ&86 οο€πτ8 γτϋΐι 1;1ιβ &οο. 

Ήρα^α$. Η. 84οοά ηβατ ϋιβ ]υηο1;ίοη οί ΙΗβ I^&άοη &ηά 
Α1ρ1ΐ6α8 ίη ϋιβ βχίιβηΐθ Τ^ββΐ; οί Ατοαάία. Οηβ οί ϋΐθ β&ΓΐίθβΙ; 
Οτθβΐ^ Ιηδοιίρϋοηβ \ν1ιίο1ι '^β Ιιαγβ ί8 & βϊιοΗ ΙίΓβαΙ;^ οί αΐΐί&ηοβ 
1>6ί^θβη ϋιβ Έ1β&.η8 αηά Ηθταβαηβ -^Ιίθη ϋιβ Ι&Οβτ νίβτβ &ί 4ΐιο 
1ΐ6&ά οί & ^ουρ οί 9 οαηίοηβ βοαϋβΓβά Γοηηά ϋΐθ ί^ο ήγβΓδ. 
Τ1ιβ86 1Υ6Γ6 άΓ&\πι ίηίο ηηίοη βΛ ίΐιβ ίηβΐ^ηοο οί ϋιιβ δρατίαηδ, 
ρΓθ1>&1)ΐ7 ίη ϋιβ 4ΰι οβηΙιυΓ^ β.ο., αηά Ιαίά \78.δ1;β \ίγ λ ηαϋοηαΐ 
ίοΓΟβ &8 ΙίΓαϋοΓβ ίχ) Ατοαάία (^βη. ΗβΠ. 6, 5, 22). I^^ίη$ &β ϋ 
άίά οη ϋιβ Ιή^ΐι Γοαά ίο ΟΙ^πιρία ίιοπι Ιΐιβ ίηΙβΗοΓ οί Ατο&άία 
αηά ίη λ ίβτϋΐβ ιος^ίοη ίΐ; υτλβ & ρΐαοβ οί ίηιροιίευιοβ Ιο ίΐΐθ Ι&ίβτ 
Αοΐι&β&η 160^6. 278 Κ0ΤΕ8. [π. 55 

ΤιλψούοΊ:|8. τ. ι^&β &η οΐά Ατβ&άίαη ίο^^η οη & ΙίΗΙβ ρΐ&ίη 
1)68ίά6 ϋΐθ I^&,άοη, ίη ϋιβ 1η^ά8^ οί ίΐιβ 1;τίΙ)β8 οί ϋιβ Αζ&ηββ, 
αηά ^\ή&^γ ηοίβά ίοΓ ϋβ αηβίβηΐ; ι^ΟΓβΙήρ οί Αββίβρίπβ &ηΑ 
ΒβχηβύβΓ. 

13. τον χΐ4Μ»νο«. \7ίη1ί6τ οοηΐά Ιιαιάΐ^τ 1)θ άτανΐη^ ηβ&τ 
&8 ^βΐί &(Μ20Γ(ϋη$ ίο ϊή& ά&ί68 οί ΡοΙ^Μιιβ Ιώηββίί. βί. ηολβ 
οη 2, &6, 5. 

14. διοιφηκι. Τΐΐθ ρΓβρ. δια ΗβΓβ αάάβ ηοϋιίηβ ίο ίΐΐθ 
ιηθαηίη^ οί ίΐΐθ τβιΐ), 1)υ1; ίβ ίηββΓίβά Ιο ανοίά Ιιί&ίηβ &8 οίίβη ίη 
ζιατΓορΐΙν, διαΐΓΐστ€Ϊν &ηά Ιίΐεβ Υ6γ1)β ίη Ρ. Τΐιβ πιίΐϋία "ντίήοΐλ 
ίοτΏχβά ϋΐ6 Μ&οβάοηίαη ρΐιαί&ηζ '^βΓβ άίβίκιηάβά οίίβΓ ϋιβ 
ο&ηιραί^ Ιο β&νβ ίΐΐθ βχρβηββ οί ρ&7 άατίη^ ΐΗθ 'νήηίβτ. Τΐΐθ 
ηιβΓΟβηατίββ ι^βιβ Ι^βρί ιιηάβΓ ατηιβ &8 ϋιβ^Γ "^βιβ & βί&ηάίη^ 

ίΟΓΟβ. 

χ€ΐ|Μλσ(αν, * ^ΛτίηίβΓ ςαατίθΓβ ', * 1ιίΙ>θηι& *. ΤΙιθ \^0Γά ίβ πββά 
\>γ ΗθΓοάοίιιβ οί ϋιβ Ιιαιιηίβ οί 1>ίτά8 (2, 22, 6), 1>ηί οηΐγ 
Γβ&ρρθοτβ ίη 11ΐ6 ΙαίβΓ Ιαη^&ςβ. 
65 'τ»ν μισ0οφ6ρων. Τ1ιβ86 ι^βτθ (λθ Οβίίδ αηά Α^τί&ηββ οί 
2, 65, 2, &8 άίβίίηοΐί &οηι ίΐΐθ ηαίίνβ Μαοβάοηίαηβ οί 54, 
14. 

2. |^^θύμω$ τηρούμενη ν. Τΐιβ οϋίζβηβ Ιι&ά βΐιο'νπι ϋιβίτ 
Βθΐί-οοη&άβηοθ οί Ιαίβ ίη ίηάβρβηάβηΐ; ίοια^β οη ϋιβ 8ρ&Γ(&η 
1)0Γά6Γ8, ίη ν^ΜοΙι ϋιβ ^οαης Ρΐιίίοροβηιβη ΙοβΔ. "ρτονβά Ιιίβ 
ίαίβηίβ αηά &υάα6ίί7 (Ρΐηΐ. Ρΐιίίορ. 4). 

μέγιθο$ καΐ 4ρημ(αν. βί. ηοίβ οη 2, 44, 5. Τΐΐθ ^ρημXα, ντϊύοή 
Β,ίίβτνίΛτάΒ 1>6οαηιβ & Ι^τ^οιά, Ηαά 1>66η ηι&τ^βά αΐτβ&ά^, αηά 
^τ&β άηβ ίο ίΐιβ άίβίηοΐίη&ίίοη οί ίΐιβ οοαηΐη^ ίοϋ:8 ίο ηιί^τ&ίθ 
ίο ίΐιβ ίο'^νη ι^ΐιίβΐι Ιιαά 1)66η ρΐ&ηηβά οη ίοο οιηΜίίοαβ & 
βο&ΐβ. 

των Ιν ταί$ ήλ., * οί πιίΙίί&Γ^τ &^ '. 

3. των 4κ Μ€σΗπ|νη$. Αβ Μθββθηβ ν&8 &ί ίΐιίβ ίίηΐθ ίη 
ίήβηάΐ^ Γβίαίίοηβ ντίίΐι Μβ^οροΐίβ (Ρ&ηβαη. 8, 49, 3), ίί ίβ 
ηοί 6&87 ίο υηάβτβίβιιά ί1ΐ6 ^^βίοοηΐθ ^νβη ίο ίΐιββθ βχΰθβ. 
Ρθ88ίΙ)ΐ7 ραίήοίίο ίββίίη^ άίδροββά ΡοΙ^Μηβ ίο &8θηΙ>θ ίΗθ 
ίΓβ&οΙιβιτ' ίο βίΓοη^θΐβ ηιίΐιβτ ίΐιαη ίο η&ίίνββ οί Μβ ο^ηι 
οίί^τ. 

6. τρισ-Ι μησί ΐΓρ6τ€ρον. Ροίγΐ). άβ8θήΙ)β8 ίΐιίβ αίίβιηρί 
πιοιβ ίηΐΐ^ ίη 9, 18, αηά &8θήΙ)68 ίίβ ίαίίητβ ίο ίΐιβ βΗοΓίηβββ οί II. 56] Ν0ΤΕ8. 279 

ϋΐθ ηί^ΐιΐ; ίη Μ&7 (ν^ρΧ τ^ν Πλειαδό; ^τιτολι}!»), ι^ΐήοΐι Οΐβοιηβηββ 
Ιι&ά ηήββαΐβιιΐ&ΐθά. Τ1ΐ6 αϋγ -^αβ Ιαίεβη ίΙιβτβίοΓβ ίη ^νλγ οχ 
Αα^βΐ; &ηά 1οη$ 1>6ίθ]:θ -ττίηΙβΓ. 

Κ«»λαι6ν. ΤΜβ -^&8 οηβ ρ&τ( οί (1ΐ6 '^&Πβ οί Μβ^&ίοροΐίβ. 
Ιη Ικχ)^ 9, 14, νβ τοβΑ οί τό τ€Ϊχοί τ6 κατά, τ6ν φω\9ον καΚού' 
μο'οΐ', αηά Ιίΐιΐβ αρρβ&τβ ίο 1>6 ΙΙιθ βαηιβ. 

7. στινοικισθηναι. Ιί ψβ,β ηοτ^ ρΓθΙ>&1)ΐ7 Γββοΐνβά ίηΐο ϋβ 
βοηβϋύαβηΐ; βίβπιβηΐίβ, αβ ϋΐ6 ρορηί&ϋοη οί ιη&η^ άίβίήβίβ Ιιαά 
1>θβη άτα^πι ίΓοηι Ι^ΐιβίτ Ιι&πιΐβίβ ίο ϋ. 

8. ναρά |Μν(Η$. Ύβί Ρ. ίη Ιιίβ αοοοηηΐ; οί ίΐΐθ θ&τΗθγ 
αϋβιηρί ίο βητρήββ ϋιβ οϋ^ 8ρ6&Ιί8 οί ϋιβ ηιβαβιιτββ οοη- 
οβτίβά 1>6ΐ;^66η Οΐβοπιβηββ αηά οί συμιτράττορτα αύτφ (9, 18, 
1). 

Στνμψολίοΐδ. α. αοοοαηί οί ίϊιβ ηβί^ΙιΙοοΌήη^ Ρΐιβηβηβ ίη 
ηοίθ Ιο 2, 52, 2. 

μητ€ αίρτηστην. ΤΙιβΓθ ^&8 ΐ68^3οη βηοη^ΐι ίη ίΐιβ Ιοης- 
βίαηάίη^; ίβαά 1)6ίν66η ίϊιβ ίνο οίΐίββ ίο αοοοηηΐ; ίοι ίΐΐθ αοίίοη 
οί βίβοηιβηββ. Μβ^αίοροΐίβ '^&β ίουηάβά 08 & ίοΐιβη οί δραιτί&'β 
1ιαηιί11&ϋοη, αηά Ιιαά οίίβη 1)&£α6ά Ιιβϊ ρ1αη8. 

9. Κλ€ΐτορ£ων. 01. οη Ιϊιβ ηρρβΓ οοπτββ οί ίΐΐθ Ι^αάοη ι^^&β 
ίΐιβ ηιοβΐ ίηιροΓίαηί ρΐαοβ ίη ΝοΓίΙι \768ΐ;6ηι Αιοοάία ίη α ίβΓίίΙβ 
ν&11β7 αηιοη^ ιίβΐιΐ^ ^νοοάβά Ιιίΐΐβ. Ιΐ8 ρβορίθ "^βΐθ ί&ηιου8 ίοι 
ΰιβίτ βρίήί οί ίηάβρβηάβηοθ, αηά Ιϊιβ βχίβηβίοη οί ίΐιβίτ 
ίηΔηβηοβ ουθγ ϋιβ η6ί^Ι)οηΓίη^ οιιη1;οη8 ^7&8 8ίβη&1ίζ6€ΐ \>γ ίΐΐθ 
οο1θ88&1 βίαίηθ οί Ζ6α8 '^ΐιίβΐι Ρ&η8&ηί&8 β&^ ίη α Ιαίβι αςβ αί 
ΟΙ^πηρία. ΤΗβ '^&ίοΓ οί ίϊιβ ρΐ&οβ ι^&8 ί&ηιοη8 ίοΓ ίί8 Ιιβίρ Ιο 
ίβπιρβΓοηοβ. Οΐίίοήο ςηίοηηκιηβ βϋίηι άβ ίοηίβ Ιβγ&,τίί | γίηα 
ία^ί, β&η<ΐ6ίς[η6 ηιβήβ αύβίβιηίαβ ηηάίβ (Οτίά &ρ. βτΐΓϋιΐ8, ΡβΙ, 
1, 381). 

ύτοβολιμαίον, '8ρητίοα8', ίοηηά &8 6&γ17 &8 Ηβτοάοΐαβ: 
ΰΐθ οοπιηιοηβΓ Αίίίο ίοπη ν&8 νΊΓΟβ\ητο5, 

τ»ν έιτηλύδανν. Τ1ΐ6 ρΓ686ηοθ οί ηΐ6Τ06η&ΐ7 ίχοορβ ίη 80 
ηι&η7 ίο^τηβ οί Οτοβοβ ηιαβί Ιι&υθ Ιοά. ίο ηιηοΐι ίηίβηηίχίυΓθ οί 
κιοββ, 8ΐιο1ι 08 οιιΠ86ά άίΜοοΙίίββ ίη Αίΐίθηί&η Ιίίβ ίΓοηι ίΐΐθ 
αηίοη οί ίΐΐθ κληροΰχοι "^ύι ίϊιβ ηαίίγθ '^οηιβη οί γ&ήοιΐ8 
οο1οηί68. 
ββ άΐΓο8οχή«. Ειοηι ϋΐθ ςβηοπι! ηιβαηίη^ οί ' ϊβοβρίίοη * ίΐάβ 
ψοτά ίβ 8ρ66ί&1ίζ6ά ίη α ίαγοαταΜβ θβηβθ οί '^βίοοπιβ*, 'οΓβάίί'. 280 Ν0ΤΕ8. [π. 56 

ίη Ρ., &8 &180 ίη ϋΐ6 Ι&ηςα&ς^θ οί ϋιο ία^ΓίρΙίοηβ, βο άιτοββ^ο^- 
μ€νο%, 2, 50, 11. 

Φύλαρχο$. ΤΗβ ο1ιίβ£ νοΛ ο£ Ρ1ι. \7&8 οηβ ίη 28 Ικ)θ]ε8, 
νΐιίοΐι άβΕΐΐ νίϋι ϋιβ 1ιί8ΐίθΓ7 £τοιχι Λθ οβιηραί^ ο£ Ρ^ητίιπβ ίο 
ϋΐθ άθ&ϋι οί Οΐβοιηβηθβ. Ηθ τττοίβ, ηοΐ; αβ α ιη&η οί ϋιβ τ^οΗά 
οί ^Η&Ι; Ιιβ Ιι&ά άοηβ οϊ βββη, 1)ΐι1; αβ & 1ϋ6Γ&ΐ7 βίυάβηΐ;, αηά Ιιίβ 
βΐί^ΐθ -^&8 1ιί§;1ιΐ7 ιΗβΙοήο&Ι αηά 6ΐ&1)θπι1;6€ΐ. ΤΗου^ &ρρατ6ηϋ7 
αη Αίΐιβηίαη Ι}^ 1)ίτ1;1ι ογ αάορϋοη Ιιβ Ιι&ά βχοβδβίγβ 87ηιρ&1ί1ΐ7 

ίΟΓ 8ρ&Γία ΟΓ Γ&ίΐΐβϊ ίΟΓ ΟΙβΟΏίβηββ. 

άνηδοξών, * ιη&ΐάηβ; 8<;&ί6ΐηβμ1;3 &Ι; τ&ή&ηο6 "^^ϋΐι ηήηβ ', αβ ίη 
16, 14, 4 : ΰΐθ 'ν^ΟΓά ίβ οηΐ^ ίουηά ίη Ρ. Χβηορίιοη 1ι&8 ωηι- 

8θΚ€ΪΡ, 

2. χρηοΊμον |ΐόιλλον 8* άναγκαΐον. Οηβ οί ϋαβ 

ΓθοτίΓτίηβ ρΗτοδββ οί Ρ. \7}ιίβ1ι 1}6θοηΐ6 ^ΰι Τίϊιώ &1ΐηο8ί ίοΓ- 
ηιη1&8. 

κατακολονθ€ίν. ΤΜδ 18 α οοηί€88ίοη οί ρ&τϋΑΐίΙ^ ντίήοΐι 
βΐιοιιΐά 1)6 ηοίβά, αβ Λτ&ίη8 ρ1α76ά βαοΐι α ςηββϋοη&Μβ ρατϊ ίη 
ίΐΐθ θΥβηίβ οί ΐΟιίβ ρβήοά. 

4. <Γνν€ΐΓΐβάλλ€ΐ, * βοίηοίάθ \ λ Υβτγ Ι&ίβ νοκί ίοηηά οηΐ^ 

1ΐ6Γ6 ίη ίΐήβ 86η86. 

6, την <1ρχαιοτιίτην. Ατοαάί&η ίτ&άίϋοη8 αβ ^γεη Ιογ 
Ρ&ηβαηίαδ ιβρΓββθηίβά I^7^08η^& &8 ύιβ οΐάββί, ΐΓολ€ων ότοσαί 
ίρ 'ήπ€ίρφ ίδει^ε ^η καΙ έν ρησοι$ νρ€σβυτάτη (8, 38, 1). Νθί^- 
1)θΐΐΓίη§ νϋΐ&^ββ νίβτθ δχΒπτΩ. ίο^βϋΐθΓ αί &η βΆτΙγ ϋηιβ ριυΐϊ&ΐύ^ 
&8 & 1)τι1\7αΓΐε 8β&ίη8ΐ; δραιία (8ίτ&1)0 8, 3, 2). 

τήν *Αρκαδ^αν. Αη ίηβοήρίίοη Ιιαβ 1)66η ρΓβββΓΥβά ιγ1ιί6ΐι 
οοηΙ&ίη8 & άβΟΓββ οί ίΐιβ Ατο&άίαη Ιβ&^β ίη Ιιοηοιιτ οί Ρΐι^- 
1&Τθ1ιιΐ8, ^δοξβ τζ βουλ^ των *λρκάδωρ καΐ τοΐ$ Μύριοι^ ΦΰΚνφχοΡ 
Αυσικρατον$ * Αθήναιον Ίτρόξενον καΐ €ύ€ρτγέτην €ΪναΛ Άρκάϋων 
νόστων (I^θ Β&8, 2, 340 &). Τ1ιί8 ίί ϋ ι^ϋΧίγ ΓβίβΓβ ίο ίΐιβ 
Ιήβίοήαη, αβ Εοηο&Γί 1)β1ί6ν68, ηι&7 ρατίΐ^ αοβοηηί ίοΓ ίΐιβ 
87ηιρήί1ΐ7 ίοΓ Μαηίίηβα '^ΐιίοΐι '^&8 βο βίτοηςί^ βζρτβββθά \}γ 
Ιιίηι, 1)ΐιί ίΐιβ αββηηιρίίοη ίβ Ιι&ζ&τάοτιβ. 0{. Εΐαίί, ΈΌηοΗηηραι^ 
ρ. 93. 

7. {λ€ον. Τΐΐθ Αήδίοίβΐίαη αηαΐγβίδ οί ίΓ&^θά7 1&78 ηιαβίι 
8ίτ688 οη ίΐιβ αρρβαΐ ίο ί1ιί8 βηιοίίοη, ι^λίοΐι 18 άθδηβά &3 λύτν 
τΐί έτΙ φαι,νομίέρφ κακψ φθαρτικφ η λυπηρφ του άροξίου τυγ- 
χάν€ΐν (Κΐιβί. 2, 8, 2). ^^^8?;.ΙΗ..„ (( - , II. 56] πΟΤυδ. ' 281 

-• ^ •"/; - ,-; ■ ,. 

ικριίΓλοκά^... μαστών Ικβ., ^-^οπιβη ο1ίη^Β9~£θ..α&^'ύί1ΐ6Γ 
νϋΐι άίδ1ΐ6Υ6ΐΐ6ά Ιιαίτ απά 1)&τβ(ϊ 1)Γ6&8Ϊ8 '. "ν^β πια^ ηοίβ ϋιβ 
&1)Β(3»€ΐ; ίβηηβ ΙιβΓβ πβύά, βιιοΐι εΐ8 ίη βατΗθΓ ίίιηββ οπί^τ ϋΐ6 
ροβϋο βΐί^ΐβ \70ΐιΐ€ΐ Ιιανβ αάορίθά. 

άνα^Ιζ. Απ πηηβιι&Ι '^ΟΓά ίοΓ αίμα απά /χ£τά, ρβΓίι&ρβ ίο 
οΙΐίΐΓ&οίβΓίζβ ϊήβ Λβΐίοήοβΐ Β^^ΐβ οί ΡΙι^Ι&ΓοΙηιβ. 

8. ιταρ* δλην τήν Ιστορ£αν. Οη ϋΐθ βίΓβη^ οί Ιΐιίβ 
βίαίβιηβηΐ;, οο]ΐιΙ)ίη6ά '^ΰι ίή&ϊ οί Ρΐηίατβΐι, Βιο^δβη Απά οίΙιβΓβ 
οοηΔάβηΐΙ^ ιβίβΓ ιήβίίούαΛί ρίοίπτββ ίη ίΐιβ ΙιίβίοΓΪββ οί ίΐιίβ 
ρβτίοά Ιο ίΐιβίτ ρΓθΙ)&1)1θ βοπτοβ ίη ΡΙιγΙ&ΓοΙιτιβ. 

νρ6 όψθολ|ΑΜν Ίχ^ίναι, Τΐιίβ 18 α (βοΐιηίο&ΐ ρΐιταββ ίη τΐιβ- 
ίοπο ίοΓ νίνίά ίχΏ&^βτγ &ηά Βί^ΐβ. ΟΓ. άνά-γκη τού$ συνυτ^ργιζο- 
μένουν σχήμασί καΐ φωνοχί καΧ 4σθ'ήσ€ΐ κςίΐ 6\ω$ τ% ίητοκρίσει 
ίΚ€€ΐνοτέρο\κ €Ϊραι* έγγύ$ 7^Ρ ττοιοΰσι φοίν^σθαι. τό κακόν νρό 
ομμάτων ττοιοΰντα (Βΐιβί. 2, 8, 14). 

10. καΒάπψ οΐ τρα7φδιογρ<ίφοι. Ενβη ΡΙυίαΓοΙι, τ^ΐιο 
ίοΐΐονβ Ρΐιγίατοΐιιιβ βο οίοββΐ^ ίη Ιιίβ Ιίίβ οί Οΐβοιηβηεβ, οοιη- 
ρΐαίηβ ίΙοΒΛ ϊιβ Μουσιξ. Ι^αν αψ-ητοί του Κλβομένους (Αιαί, 38). 
Αβ ίο Ιιίβ βί^ΐθ ΐΐιβ ΒβνβΓθ οήίίο Βίοη^βίπβ ίηοίηάββ Ιιίιη ίη ϋιβ 
Ιίβΐ; οί 11ΐ086 ι^Ηο βο ηβ^ΐβοίβά ίΐιβ ξΤΛΟΟΒ οί οοηιροβίϋοη ί1ι&.1ϊ ηο 
οηθ βοτι1<1 Γβαά ΐΟιβηι ίο Ιίίβ βηά. 

Ιν8€χο|ΐ4νον$ λότ^ηΐδ, ^ ρΙατίδίΜβ η&ηαΐίνββ ', ί.6. άβββιίρίίοηβ 
οί νΗ&ί πιί^ΐιΐί ροββίΐ)!^ Ιιανο οοοιιτΓβά, αβ άί8ίίη§;τιί8ΐΐ6ά ίιοηι 
ϋοΐιηαΐ ίοοί. 

τΔ ιπιρ€ΐι^|ΐ€να, * ίΐΐθ &00688θΓί68 \ ΟΙ * αβοοη^ροη^ίη^ οοη- 
άίϋοηβ '. Ιΐϊ ί8 ίη & βοηιβτ^Ιι&Ι; άίΰίβιβηΐ Ββηββ ίΙΐΛί Ηθ βα^β ά τψ 
Ιστορίας τόττο^ ί^ητ€Ϊ τόν μετ* άττοδβί^βω; (άίΓολογισ/Αόν) καΐ των 
4κάστοι$ τταρενομένων συλλογισμών (10, 21, 8). 

αυτών μνημον€ύ€ΐν ιταμιταν κ.τ.λ. , * ίο ΓβοοΓά ίυβ* &8 ίήβγ 
νθΓβ, ΙιονβνβΓ ίαπίθ {μέτρια) ίΐΐθ^ πι&7 οΐι&ηοβ 4ο \>β\ ΤΗθ 
ροβϋοαΐ 'νοΓά νάμπαν ςα&ΐί^ββ μνημ, \>γ ροβίίίοη, 1)ΐι1;ίη ββηββίβ 
ϋϋτοι^η \)αβ1ί οη αύτων. 

11. Ιστορ£α9. ΤΗίβ νοτά ίη ΗθΓοάοίηβ πιβ»η8 οηΐ^ *Γβ- 
86&τβ1λ*, ΟΓ <ρΓθθβ88 οί ίης[ηίΓ7 '. Ιη ΑΓίβίοίΙβ ί* ίβ οουρίβά 
νίΐίΐι βχρΐΛηα*θΓ7 νοΓάβ αΐ των περί τάί τράξείί γραφόντων 
Ιστορίαι. λϊ Ιθη^Η ϋ ο&η βίαηά, αβ ΙιβΓβ, 1>7 ίίδβΐί ίοι αη 
Ιάβίοήοαΐ η&ττ&ϋνβ, (Ιιοη^ΐι βΙββτγΙιβΓβ άίΒίίη^ίδΙιβά \)γ Ρ. αβ 
τραυματική 1)6ίη$ οοηοβηιβά ^ίΐι Ιιηζη&η αοίίοη, &ηά &3 άνο- 282 Ν0ΤΕ8. [π. 57 

^^ικτικ-η 1)60&Π86 1αΓ&οίη@ Ιΐΐθ βάβηΐίίββ ιβίαϋοηβ οί βααββ &ηά 
6£ί6θ1;. 

12. ΙΐΓ€ΐδι(ΐΓ€ρ. ΤΙιβ θηοΐϋίβ τ^ρ ίβ αάάβοί Ιιβτβ &3 οί^βη ^ο 
αγοίά Ιιί&ίυδ : 80 ^τβρ αηά έττ^Ιττ^ρ. 

Ειά τήν άΐΓάτην...ώψ^ιαν, 'τήίΐι & τίθν Ιο 1>6^ΐ6 1;1ΐ6 
ί&ηο7 οί ίΐιβ βρβοίΒίοΓ *, * ίο 1)βηβή1; γθλΙ βίπάβηΙΐΒ '. ΤΙιθ ^γλπι. 
ιηατί&ηβ 8&7 ίΐι&ΐ; άτάττ; ίη Ι&ίβτ ΟΓθβΙε ι^αβ πββά ίη ύΐιβ ββηββ οί 
' θηίο^πιβηΐ; ', αηά βο ^086ρ11τιΒ Ιιαβ μ-ηΒ^ νιθανοΐ^ ησι καΧ 
τροζ άττάτην καΐ τέρψιν έναγύτγοΐί την Ιστορίαο' διάΚαμβάροΡτα 
(Αη*. ^υά. 8, 2, 8). 

13. χωρ£$ τ€ τούτων. Α οοηηβοϋη^ ίοηητιΙ& οίύβη πββά Ι)^ 
Ρ. αιιά ΙδΛβτ 1ή8<;οή&η8. 

τών ΐΓ€ριΐΓ€Τ€ΐων. Τΐιίθ Ατί8ΐ;οί;βΗ&η (οηη 18 άβδηβά &8 
η €ΐ5 το εναντίον των νραττομένων μβταβοΧή (Ροβί. 11, 1). Ι* 
18 ίΐΐθ 8τιάάβη ολαη^β οί ίοΓύηηβ -^Ιιίοΐι 18 ΙΙιθ ιη&ίη ϋιβιηβ οί 
ίτΒ^ξβάγ, Ηβηοβ ΙΙιβ ηβτιίτ&Ι "^ΟΓά ^οΐ; α 1)&€ΐ ββηββ, ίοΓ ι^ΐήοΐι Ρ. 
1ι&8 ϋαβ βΙτοη^βΓ ρΐιταββ καταστροφαΐ των δραμάτων. 

15. ΐΓροσ-τ£ρ»ν, * ρηηί8ΐιιηβηί \ & ΙβΛβ βςηίγΛίβη* ίοΓ τοινη 
ΟΓ τιμωρία^ Ιίΐίθ ίΐΐθ έπιτίμια οί Αγϊβ*. ΕΙϊΙι. 3, 5, 8. 

προ€δρ€£α« τνγχάν€ΐ. *^ ΤΗβ ύττ&ηί-Βίαγβι^ 1^^ νοίββ ρ&βββά 
ίη Ιιίβ Ιιοηοητ \)γ ίτββ οοιηιηοη\ν6α11;1ΐ8 ; ρΙάΙοβορΙιβίΈ αι^βά 
αηά Γΐΐ6ΐ;οήβίαη8 άβοΐαίιηβά ίη Ιιίβ ρΓοίββ ; ρο6{;8 Ι^ηβά ϋιβίτ 
οΙιοίοβΒΐ; τγΓβ&1;1ΐ8 οί 8οη8 υροη Ιιίβ 1)Γον ; πιβη βαη^ Ηίβ ρΓ&ίβββ 
&% ίΥϊβλΐ ίββί&Ι 1)&,ηςυ6ί8, αηά ίη ίΙιβίΓ 1)Γί^1ι(68ί ρίοίπτββ οί 
»ηο4ΐΐθΓ νοΓίά ί1α.βγ βρββ,ΐε οί Ιιίιη αβ ά\ν6ΐ1ίη^ ίη Λβ 1ι&ρρ7 
ίβΐ&,ηά απιοη^ ΙΗβ 1ιθγο68 αηά άβηιί^οάβ οί οΜ " (ΕΓΟβπιαη, Ρ^ά, 
Οον. ρ. 382). 

16. τό τ4λο$ κ(ΐται τη$ Ειαλήψιω), * οητ £η£ΐ1 βδϋπι&ΐβ 
άβρβηά8 *. 

67 4γκαταλιΐΓ6ντ€«, * 1ι&νίη§ ίθΓ8&1εβη ' : ίΐΐθ νβτΐ) 18 γεγθΙ^ πββά 
ίη Αϋίο ίη ί1ιί8 Θ6η8β, ίλοη^ΐι Τ1ιιΐ07€ΐίά68 ]ι&8 ϋ (4, 44, 5), &ηά 
ΡΙαίο (Βτπιρ. 179 α). 8* Ραυΐ ιΐ8θ8 ίί, διωκόμενοι αλλ* ουκ 
έ^κατα\€ΐπ6μ€νοι^ 2 ΟοΓ. 4. 9. 

γ€γονότ€9 ίπΐ τ. ιγ., * &ί1;βΓ βίάορϋη^ ϋιί8 ρο1ίθ7 *. Τΐιίβ ηββ 
οί Ύίν€σθαι νήίίία. έτΙ 8ΐιά ίΐΐθ ^βη. οί αη &1)8ΐπτ&ο( 8αΙ)8^. ιβ 
ίΓβς[ηβη1; ίη Ρ., 80 έττΐ ^νώμη^ 7•» έτΙ τη$ όργηί μέν€ΐν, 

2. της Αακ. ΐΓθλιτβ<α$. Τίθ οοηΒίϋηίίοη&Ι Ιβηη ίβ Ιιβτβ 
Ι00Β6Ι7 1186α, Εβ ίΐ; οοηΐά οηΐ^ Ιιατβ 1)66η & ίοηη οί αϋίΑζιοβ π. 58] Ν0ΤΕ8. 283 

ίη ^Μοίι *1ιβ βηρΓθπίΛΟ^ ο£ 8ρ»Γ*& τν&8 Γβοοβηίζβά, ογ αβ 
Ρΐαΐ&τοΐι ρυΐίβ ϋ Ύενέσθαχ συμμάχουί Αακεδαιμονίων (χοντοί 
έκ€ΐνου τ^ν 'ψγ€μορίαρ (Οΐβοιη. 17). 

Ιτ€ν Τ€τιί(>τ(|ΐ, 1.6. βΒίχΙγ ίη Ιΐιβ βυιηιηβΓ οί 226 β.ο. Αηϋ- 
ςοηιιβ οαπίθ Ιαΐθ ίη ϋιβ βηηιπιβϊ οί 223. 

3. τήν οξύτητα, * 4ΐΐθ νίοίβηοβ '. Οί. 6 6χ\θ5 όξύτητι καΐ 
νικρίίΐ, διαφέρων, 6, 44, 9. 

5. την άσφ(ίλ€ΐαν. Ρΐηΐ&τοΐι, '^Ηϋθ 1ΐθ Ι&γη Ιίϋΐβ ΒΪτβΒΒ οη 
ίΐιίβ ωηηβ8ΐ;7, πιβηϋοηβ α ο1ΐΕηβ[β νΐιίοΐι Ρ. ί^ΟΓββ, νίζ. ίΐΐθ 
βχίβηβίοη οί ίΐιβ ίΓαηβ]ιί8θ ίο & ηιιπιΙ)βΓ οί οηίβίάβΓβ νΐιο \νοα1ά 
1)6 1ί]^6ΐ7 ^ο 1)6 Ιο^αΐ Ιο ϋιβ ίηίβΓββΙβ οί ΙΙιβίΓ ραίΓοηβ (Οΐβοηι. 
5, Αι&ί. 36). 

6. άνυίΓονσήτου, ' ηηβχρθβΐιβά % ηιΟΓβ οίίβη ίη Ρ. ίη &η 
αοϋνβ βεηββ. 

8. ινγνωμονιστ^ροις, * ιηοΓβ ίηάυΐ^βηΐ; '. Οί. ϋιβ άβδηίϋοη 
οί ΑτίβΐΌίΙθ, η Ύ^ώμη καθ* ην ίύ^νώμοναί φαμέν, ή του ίπί€ίκοΰί 
ίστι κρίσιν όρθη (Ε*1ι. 6, 11, 1). 

άρλα^4(ΓΤ€ρον Ιιτάλαισαν, ' βηίίβΓβά βο Ιίϋΐβ ίη ίΙιβίΓ Βίηις^ΐβ 
νίΰι οΛίαπιίΙάββ ' &ο. 

συμιττώμαοΊ. ΡΙΐΓτηίοΙιπβ 1}1&πΐ68 ίΐιβ πββ οί 4ΐιί8 ^νοΓά \)γ 
Εανοηηηβ Ληά ιιάάδ ΊΓ6θ€ν \αβών ίθηκεν ούκ οΤδα' χρ^ οΰν 
συρτνχίαρ \4^€ΐρ, ή Χύσανταί οϋτω συνέττ^σεν αύτφ τ6δ€ '/βνέσθαι. 
Ηβ ηοίθβ 1ιοτ7βνβΓ ί<;8 οοοΌΐτβηοβ ίη οηβ ρ&88&§β οί ϋβπΐ08- 
ϋιβηββ, ίο νήιίοϊϊ 1ΐ6 ηιίςΐιΐ: Ιι&υθ αάάβά οηβ ίη ΤΙιηο^άίάβΒ 
'γι•γν6μ€Ρον έν τφ αύτφ ξυμπτώματι (4, 36, 3). Ι* ^8.8 οί οοηιηιοη 
1186 ίη ϋιβ ίίηιβ οί ΑΓί8ίοϋ6 ίοΓ αη ' αβοίάβηί * ογ * οοίηοίοίβηοθ ', 
νΐιβηοβ οαηιβ ί1ΐ6 ιηβάίο&Ι 86η86 οί 'β^πιρίίοηι'. Οί. I^οι)6^]ε, 
ΡΗη/η. ρ. 248. 
^β τά9 4ν αύτοΐ$ (ΓτάθΓ€ΐ$. Τΐιίβ \να3 ϋιβ οοηηηοη ιββηΐΐ; οί 
βηοΐι οοηβΐϋηϋοη&Ι ο1ιαη^63 αβ ϊΐιβ ίηο1υ8ίοη οί πιαη^ ηοτ^ 
το1;6Γ8 αηά ίΐιβ α€ϋΐ68ίοη ίο ϋιο Α6ΐΐ8.6αη Ιβα^ηβ. 

?Γρ€σβ€νσχιντ€β. Α άβρυίαϋοη 866ηΐ8 ηηη666δ8&,ΐ7 \7ΐΐ6η 
ϋιβίτ ογίΏ. οί1;ίζ6η8 οοπίά Ιι&υθ ρΓορο8θά ϊϊιβ πχβαβηΓβ ίη ΐΗθ 
ίβάβτ&Ι α886ηιΙ)ΐ7, 1)ηύ Ιΐιβ αρρβ&Ι -^αβ ϋιη8 ηιοΓβ ίοηηαΐ. 

2. ών οΐ λαχ6ντ€$. Τ]ιί8 8ΐιοτι1ά 1)6 δίήοϋ^ οί \αχ6ντ€9 Ε8 
Ιίΐιβ ρατϋοίρΐθ ίηο1υάβ3 ύΐιβ '^ΐιοΐβ 61&88 ΓβίβΓτβά ίο 1)7 11ΐ6 
ΓβίΛίίνβ. 

τούβ β£ον$, * 11ΐ6ίτ οινη οβαίΓβ '. 284 Ν0ΤΕ8, [π. 58 

4. ΐΓ€φα(ηΓΟν^μα...δ€ΐνότ€ρον, 'ιηοΓβ χηοηβίΓουβ ίΓ6&- 
ο1ιβΓ3Γ *. 

ιύμαρ^β, *6&87% ίη Ι^ΐιβ 6&γΗ6γ Ιοηςααςβ ο1ιί6Α7 ίοαηά ίιι 
ροβίίο βί^ΐθ. 

5. καθόλου, ηοΙ; ' &1)8θ1α1;6ΐ7 ', ογ ίο 1)θ Ιαΐ^βη "ντϋΠ ά^€Τ€Ϊτ, 
1)α1; * &8 ίο ίΐΐθίτ ςβηθίαΐ οοατββ οί οοηάιιβΐ; ', &8 άίδϋηοί ίΓοχη 
ϋιβ βρββίαΐ ΙτβαΐΏίθηΙ; οί ίΐιβ ^ιτίβοη. 

8. αντ6χ€ΐρα$ γιν^σ^ι καΙ η|&ωρου9, **ο βΙε^ "νπΐίΐι Λβίτ 
ονη Ιιαηάδ \ 

9. τνχόν (σ-β»9, ρίθοηαβϋο : ίη β&τϋβΓ βΙ^Ιθ ϋ ιηί^ΐιί Ιι&γβ 
1)66η τάχ' Βμ ίσω». 

10. τούβ νολ^μον νέμον$. Τΐιβιβ Τ7&8 Ιίϋΐβ ιιηίίοηηί<7 ίη 
ϋήβ το&ροχΛ ίη ίΐιβ ιιβαςββ οί ΰΓββλ \7&ιί&τβ. Τνΐιβη ϋιβ 
βθπΜιηβηΙ; οί ΗβΠβηίο ΒΓοίΙΐθΓΐιοοά ύιβα βίΓοη^ ϋιβ ρΓ&οϋοβ 
οί Γ&ηδοιη 'ν^αβ ιηοιβ οοιηιηοη αηιΐ α ιβ^ιιΙαΓ Ιι&ήίί ςβηβΓ&ΙΙ^ 
βΛΟβρΙβά (Ηά*. 5, 77 ; 6, 79 ; οί. Ατίβ*. ΕΛ. 5, 7, 1), 1)ΐι1; ίη 
ϋπίθβ οί ΜϋβΓ βίηίθ ρΓίβοηβΓδ τ^θγθ οίΐιβη ηιαββαοτθά. Αΰιβηβ 
ίη ϋιβ Ρβίοροηηβδίαη -ν^&τ βοΐά ίηϊο 8ΐ&Υθΐ7 ι^ΐιοΐβ ρορπί&ϋοηβ 
^Ιιίοΐι Η&ά Γβνοϋβά ίτοηι Ιιθγ βηιρίτβ, αηά ίΐιβ αίΓοοί^ββ οί 
ΙαύβΓ '^γοτί&Γβ ίοπη α βαά οοηίτ&βΐ; Ιο Ιΐιβ τηιΙίΙηββΒ οί ϋιβ 
ρβηαΐ βοάβ οί Ο-ΐθβοβ. 

11. <ητγκατάθ€<ην, * ΕρρΓΟΥΛί *. Οί. ηοΐιβ οη 2, 48, 6. 

12. διαριταγηνίΗ τού« β£ον$. Ατ&ΐιαβ ο&ιτίθά & ριο- 
ροβ&Ι ϋιαί ϋΐθ ρΓορβΓΐ^ οί βοπιβ \7ΐιοηι Ιιβ βϊ^Ιβά *^^τΑη^8 
αηά ΐΓ&,ϋοΓβ' βΐιοηΐά 1)6 ριβδβηίβά &8 αη οίίθήη^ ^ο Αηϊί- 
^οηαβ. 

Τ€ρατ€£α« χάριν, ' ίοΓ άταπιαϋο βίίβού '. ΤΗβ χά/κρ οί ο&τΐίβτ 
ροβϋο βί^ΐβ 1ι&8 1)60θΏΐβ βςιιίγ&ίβηΐ; ϊο ίρ€κα. Ιη ίάίοηι&ϋο 
ρ1ιτ&868 ϋ οίίβη ίο11οτΥ8 ϋδ 0&86, 1)ΐιί ίΐ; ηβ&τΐγ &1^8.78 ρΓβοθάββ 
1;1ΐ6 ίηύη. τνίϋι -^Ιιίοΐι ϋ ί8 οίύβη οοιιρίβά. βί. Ετ6ΐ>8, Ρταρ. 
Αάν. 2, 25. 

13. <Γνν€ΐηστησαι, "νιτϋΐι τον νουν ογ εαυτόν^ *1)Γίη8 Ιιίβ 
ηιίηά ίο 1)6αΓ ιιροη^ βιιά ϋιβη α1)8ο1τι(«1^ ^ίαΐεβ ηοίβ οί' ϋιβ 
0Ε8β ϋΐΕ* 13-7 Γβαά^ ίο Ιιίβ Ιιαηά. 

οΐ αντο£. Τ1ιί8 18 βαίά ίο 1)6 ί1ΐ6 οηΐ^ 6&86 ίη Ρ. οί Ιιί&ίαβ 
ΟΓ βΐίβίοη νίίΐι οΐ, ίί νβ βχο6ρί ίΐΐθ άοηΜιιΙ Γβ&άίη^ οί 4» 31, 2. 
ΑίΙβΓ -η λΙβο Ληά αϊ 6ΐί8ίοη ί8 Λγοίάβά. Οί. Ηαΐίβοΐι, ΡΗίΙοΙ. 14, 
294. II. 59, 62] :ΝΌΤΕ8. 285 

69 2. ύ6 καθ* αυτόν, θ(ΐπίν&1βηί ίο το έαυτοΰ \}γ λ ίανοατϋβ πββ 
οί Λθ ρΓβρ. 

5. ιέαΟιηρ, Ήιοη^ΐι ίΐιίβ "^ογΛ ΒΗοηΙά ίη Βίηοΐ; ρΓορήβί^ 
1)β βοηρίβά νίίΐι & ραΓΐίοίρΙθ βχρΓββββά ογ ίιηρίίβά, ϋ 18 οοιη- 
1)ίηβά νίίίΐι & άβήηϋβ ΥβΛ αβ βωτΐ^ &8 51&ίο. ΟΓ. δτιηρ. 
219 ο. 

ΐΓαρ<ΜΓτη<Γασ'θαι...4ψ' οΙ$ Ιιταθιν, 'ίηάυοβ ίΐΐθ ιβ&άβΓβ ίο 
ΒΪΐΒΧβ Ώχοτβ τθβΔϊίγ Ιιίβ ίηάίςη&ϋοη λΙ Ιιίβ ΐτ6&ίιη6η1; '. 

6. τήν ά<Γ€ρ€στάτην Ιμψασ*ιν. 8ο ΡΙεΙό ίη Ιιίβ βΐίβίοΐι οΓ α 
Ιτταηί'β οή&ΤΛΟίβτ' β&^β ανάγκη καΧ €Ϊρλι, καΐ (τι μάλλον 7^7- 
ΡΈσθοΛ αύτφ ή ■πρότ€ρον διά τ^ν αρχήν φθον€ρψ^ άττίστφ, άδίκφ^ 
άφίΧψ, αροσίψ καΙ τάσηί κακίας τανδοκ€Ϊ τβ καΐ τροφοί (Ββρ. 9, 
680). 

8. Ιο'ωθιν. Αβ οί1»η ίη ΟτΓββ^, ΙΙιβ ^ηττίΙΐθΓ βοηοβίνββ 1;1ΐ6 
άίιββϋοη οί ϋιβ αοϋοη αβ ρΓοβββάίη^ ίΓοηι ϋΐθ ο\ί}οα% ίο ΙΙιθ 
β^βηί, ηο* 08 νίΐΐι ηβ ίΓοπι ίΐιβ ροίηί; οΓ νίβ\7 οί ίΗθ βπΙ)]θο1;. 

τα(αμ4νβ»ν, * οοηβρίΓβά "^ίΐι Ιιίπι *, ί.β. Λττ&ηββά ίο ήβο ίη 
Ιιίβ βηρροΓί, αβ ίηιρίίβά ίη ίΐιβ σνγκίνηθψαι οί ίΐιβ ίβχί. 

9. αφορμή καΐ ΐΓροψάθΓ€ΐ, * οοο&βίοη αηά ρΓβίβχί ', α ηβυαΐ 
ρΐ6οη&3ηι "νήΐΐι Ρ. &β &1)ονθ 52, 3. 

όγδσήκοντα. Τΐιίβ ηϊΐπιΙ)βΓ ΓΓβς[πβηίΐ7 γθοπγβ ίη ίΗβ {κκ^οηηίβ 
οΓ ίΐιβ ΓβνοΙυίίοηΒ οΓ ΟΓββοβ &ί ίΜβ ρβΓίοά: ίΙιΠΒ Οΐβοπιβηββ 
άτονο 80 ίτοηι θρατία αβ άίά Ρΐιίίοροβπιβη αίίβην&ΓάΒ (Ρΐηί. 
Οΐβοπι. 10, Ρΐιίίορ. 16, &ρ. βοΐιοτη. 71). ΓοΓί^ (8&ΓΛηά&) 
&ΡΡ6&Γ8 ίο 1)6 ΠΒθά ίΐιηβ Ύ&^βΙγ ίη ηιοάθηι ΟΓθβΙι. 

στριβλιιίσ-αβ. Αβ ίΙιβΓθ ιβ ηο αοβοπηί οί ίΙιίΒ ίηβίάβηί ίη 
&η7 "ντήίβΓ ίη ίΐιίβ οοηηβχίοη ίί ίΒ ατ^βά -\χάί1ι βοπιθ ρΓθΙ)&- 
1)ί1ίΙ;7 ^^^ ^• ^^^^ βοηίυΒββ Αήβίοπι&οΙιηΒ 'ννίίΐι οηβ οί ίΐιβ 
ρτβββάίη^ ίτταηίβ ΑήβίίρραΒ, οί τ^ΐιοπι α ΒίηιϋαΓ αοοουηί ίβ 
^νβη 1)7 Ρΐηίατοΐι (Αταί. 25 αηά 27). Ιί ίβ Ιι&Γά ίο 1)6ΐί6Υ6 
ΰΐΑί ίΐΐθ ΐ6&§;αβ '^οηΐά Ιι&υθ αοοβρίβά αβ ίίΒ ^βηβΓ&Ι α ηιαη -ν^ΐιο 
ΙιαόΙ 1)θβη βπίΐί^'^ οί βποΙι ΛίΓοοίίίβΒ. Οί. βοΙιοΓη. 118. 
62 ν€σ-ιΐν, ' Λβοτηβά \ ϊϊήΒ ββηΒβ ίβ οηΐγ ίοηηά ίη Ι&ίβΓ '\νήί6Γ8 
ϋιοη^ΐι αη βΕβ^ ίΓωίΒίίίοη ίΓΟπι ίΐΐθ * ί&ΙΙ * οί ίΐιβ άίοβ, ίη '^ΐιίοΐι 
Ββηβθ ίί Ιι&ά 1)βθη Ιοη^ αΒβά. Οί. τρ6σοδο9 ίνηττ^ τφ δημφ 
(31, 7, 7). 

κατά τού< ϋ^ισγαύί. ΤΙαίΒ οπβίοηι άοββ ηοί άβ&ηίίβΐ^ αρρβ&Γ 
Ιη αηοίβηί ίίηιβΒ. Αίίβι ίΐιβ 1)&ίί1β οί ΡΙ&ίαβα ΡαηΒβηίαΒ τβ- 286 Ν0ΤΕ8. [π. 62 

οβίνβιΐ Ιβη οί βαοΐι ο1&8β οί ρΓββίοιιβ 11ιίη@^ ίοαηά αζηοη^ ίΐιβ 
βροίΐ, ίαίβηΐβ, ΙιοΓββδ, οαιαβίβ» &α. Ηβιοά. 9, 81, 3. 

2. ήν μοίλΜΎα. Τΐιίβ βΐιο-^β ίΐΐθ αάναηοβ ίη ίΐΐθ 1&(6Γ 
οτίϋοαΐ 84&ηά&Γά, £ογ βΛτϋβΓ ΙήβίοΓίωιβ ΓίΐΓβΐ7 ίουοίΐβά οη 
δηαηοίαΐ ςιιββϋοηβ. 

3. άρδην κατ^ψθαρτο. Ρ. ίβ βρβ&^ίη^ οί ϋιβ ιηαΐίβη&ΐ πύη 
οαυββά 1)7 Ιΐιβ τανα^ββ οί τν&Γ ι&ίΐιβτ ϋιαη οί άίπώΰδΐιβά ρορπ- 
Ιαϋοη 08 Ζϋΐηρϊ ίαίεββ ϋ (ΒβνδΙΙοβτηηρ, 9), 1)τι1; ϋιβ 1*^0 ββββίβ 
νβη* οη ίοξβίΐα,βτ. "ν^ατ, πΐ846 ιηοΐθ οηβΓουβ 1)7 Λθ βιηρίο^- 
ιηβηύ οί ιηβΓΟθηατίββ, Ιβά Ιο υ&βΙϊ Ιοββ οί οαρϋαΐ: ίηδβοιιτϋγ 
ρ&Γ&Ι^ΒβίΙ ίηάιΐΒίΓ^ &ηά ο&υ8βά 1;1ιβ οοιιη1;Γ7 άίβίτίοίβ 4ο 1)θ 
άβββιΐιβά &,ηά ηββάγ ροοϊ ίο 1)θ ιηαβδθά ίη 4ΐΐθ Ιο^ηβ. δίανθίγ 
αηά ρο1ί4ίο»1 βχοίΐιβπιβηΐ; άίβοοητΛββά ίτβθ ΙλΒοογ, νΐιίΐβ 1πχιιΐ7 
ίηοΓβ&ββά αηχοη^ ϋιβ 'ν76α11;]ΐ7 αηά ίΐΐθ ίτΒάβ οί ϋιβ ντοιίά 
ηιεαηίπηβ ι^&8 £ηάίη$ οϊήβτ οΐιαηηβίβ. Ένβη ϋιβ οηοβ ρΓοβ- 
ρβτοιιβ Αίΐίθηβ βύοορβά Ιο \)βζ άοΐββ οί οοηι αηά ηιοη67 &οπι 
ίοΓβί^ τιιΙβΓβ, &ηά ίο οΓο^η ίΐΐθ ηιοβΐ; ίηιροΓίιιηαίβ Ι^ββ&ΓΒ 
&πιοη§ 1ΐ6Γ ροΙίϋοίαηΒ. 

4. ^υδα^μον^αν. Τΐήδ Ααίύβήη^ Γθίβιβηββ ίο ίϊϊβ ϋΐβββίης 
οί Βοπιβη Γπΐβ βΐιο^β ϊή&ϊ βνβη -ρΰΛήοίΒ τβζο,τάβά ϋιβ &ζβ οί 
Ηβΐίβηίο ίηάβρ^ηάβηβθ &β οίοββά ίοΓ βγβτ, αηά Ιιορβά οηΐ7 
ίοϊ ηιαίβήαΐ ι^β11-1)6ίη$. Βπί βϋϋ, &8 Ιιώιθ ^βηΐ οη, Οιβθοβ 
866Π18 ίο Ιΐ8.νβ άβοΗηθά ίη Τ76α11;1ι αηά ροραΐαίίοη. 

χωρΙ$ οτωμ^ίτων, ί.β. ηοΐ ίηβΐηάίη^ 8ΐανθ3, ίη νΙήοΗ ηιηοΐι οί 
ϋΐθ οαρϋαΐ οί ύι&ί &§6 οοηβίβΐβά. Τ1ιί8 τ^οιά νοαίά ηοί Ιιανο 
ϋθθη πδβά ίη Αίϋο ίΐιιιβ &1)8θ1α1;βΐ7 ίοΓ οαρίίνοβ οί Τ7&γ ογ 
βΙ&ΥθΒ, 1)114 οηΐ7 τ^ίϋι 8οηΐθ Β.άίβοίίγβ Ιί^θ δοΰλα οτ αΙχμάΧωτα : 
1>ώ4 ίη Λχίδίοίΐβ '^θ Ηανβ & άβδηίίίοη οί εύδαιμομία &8 εύθηνία 
κτημάτων καΐ σωμ&των (ΕΛίβί, 1, 5, 3), ^^Ιιβίθ κτήματα ίο^ΧΒ ϋιβ 
ρΐαοβ οί Μνλων ίη ίΐιβ 46x4 &ηά σώματα 84&ηά3 ίοΓ βίανθ ΒίοοΙί, 
0]ιή84ί&ηί47 8ρ6&1ί8 οί ' βοπίδ ', Ιηάιΐ84ήα1ί8πι οί * Ιι&ηάΒ \ 

6. κ(λθ* οΰ« καιρον$. Ιη 4Ιΐ6 Ατοΐιοηβΐιίρ οί Νααβίηίοαβ, 
Β.ο. 378, -^Ιιβη Α41ΐ6η8 4οο]£ 4ΐΐ6 Ιβ&ά οί & ^βηβτ&Ι ηιονβηιβηί οί 
Γ6&β4ίοη ρϊονοίεβά \)γ 41ΐ6 άοηήηθβτίη^ οοηάιιβ4 οί 8ρ&τ4Α ίη 
(χΓββοβ. 

μ.υρ6ου« Ιξ^ΐΓίμιτον. Α Γ68ο1α4ίοη \ν&8 ραβδβά 1)7 ίΐιβ οοη- 
ί6€ΐ6Γ&468, ίηο1ηάίη§; ηι&η7 ο4]ΐ6τ β4&468, 4ο βς^αίρ 20,000 ίηίιιηίιτ 
Ληα 200 4πΓβπιβ8 (ϋίοόΐ. 15, 29>. II. 63] Ν0ΤΕ8. 287 

7. τό οτνμ,Ίταν τ£μ,ημα. Τΐιίβ ίβ ίΙιου^Μ 1)7 Βοβοΐώ (Εοοη, 
4, 4) Ιο 1)6 ιηποΐι 1;οο βιηαΐΐ αη αιηοηπΐ; ϊο ϊβρΓβββηΙ; ίΐΐθ τ^ΙιοΙθ 
ρΓορβιΙ;^ ο£ ϋΐθ Αίΐιβηίαηδ. Ηβ τβ^ατάβ ίΐ; αβ ϋιβ αιηοπηΐ; οί 
ϋιβ ^&xαι)1β βαρϋ&Ι οηΐ^, βνβΓ^ οίΐ^ζβη 1>6ίη3 βηίβΓβά οη ίΗθ 
Βοΐιβάϊΐΐβ ίοΓ α 8Πΐη βςπ&Ι οηΐγ ίο α ίτ&οϋοη οί ^Ια&ί Ιιβ ^^1;α£^17 
ρο886δ86ά. ΙΊοιη άβί&ίΐθ βίνβη &8 ίο ίΐΐθ ρΓορθΓί7 ο£ ΒβιηοΒ- 
ί1ΐ6η63 Ιιβ ίηί6Γ8 ΰιαί ίη Ιιίβ βαββ Ιΐιβ ϋταβίίοη \ν&8 οηβ £ίί1ι. Ιη 
ίΐΐθ Ιοντβτ οίαββ ϋ -^αβ ρΓθΙ)&1)ΐ7 Ιβββ. Βοβοΐϋι οαΐοαίαίβδ ίΙιβΓθ- 
ίοΓβ ίΐΐθ \\γ]ιο1θ οαρίί&Ι οί Αίΐιβηβ αβ ίτοιη 30 ίο 40 ί1ιοα8αηά 
ί&ίβηίβ. Βαί ίί Ιιαβ 1)6βη τβιη&τίεβά ίΐιαί ίί γτοαίά 1)6 ΒίΓαη^θ ίί 
Ροΐ7ΐ)ίη8, ριαοίίοαΐ 8ί&ί68ΐη&η &8 Ιιβ ^&8, ηβ^ΐβοίβά ίο ηοίίοβ 
ίΐιίβ άΐΒίίηοίίοη 1)6ί'^θθη ί&χ&1)ΐ6 βαρίί&Ι αηά ίΐΐθ τ^1ιοΐ6. Ββίοβίι 
(χ)ΐιί68ί8 ίΐΐθ -^ίοΐθ ί1ΐ60Γ7 οί Βοβοΐι^ΐι οχιά &ίί6ϊ α β&τβίηΐ 
&η&ΐ78ί8 οί ί1ΐ6 γατίοιιβ ά6ίαίΐ8 8ΐιο^ν8 ίΐιαί ίΐΐθ βίαίβιηβηί οί Ρ. 
13 ρΓθ1)&1)ΐ7 τϊφ^ (Ηβτηιββ^ 1885, ρ. 237). 

9. ^ΐΓφβολικώς, * ίη θχ&^^βΓ&Ιίοη \ & Ι&ίβ -^ΟΓοί ίοΓ \7ΐιίβ1ι 
ίη 6&Γΐί6Γ ρΓΟββ καθ* ύτ€ρβο\ψ οτ & 1ί]£6 ρ1ιτ&86 'ν7θΐι1(1 1ι&ν6 1)6βη 
αβθά. 

12. τρΜκόσΊΟ, ΤΗθ ρΐηηάθΐ οί Τ1ιθ1)Θ8 "ν^ΐιβη ίί τιν^Β8 άβ- 
8ίτο76ά \}γ ΑΙοχαηάβΓ ίβ Βοίά ίο Ιιαγβ οηΐ7 Γβ&οΐιβά 440 ίαίβηίβ. 
(Αίΐίθη. 6, 4.) 
β3 αΐΓολέγ€ΐ, * άβοΐίηββ \ Τ1ΐ6 &ρ&ί1ΐ7 οί Ρίοΐ6ηΐ7 ίη Ιβίίίη^ Οΐβο- 
ιηβηβδ 1)6 οΥ6Γρο'ν76Γ6ά \)γ Αηίί^οηηΒ ΒββηΐΒ Ιιαιά ίο ηηάβΓβίαηά. 
ΌιογΒβη 6χρ1αίη8 ίί \)γ Γ6ίβΓηη$ ίο βνβηίβ ίη Αβία ΜίηοΓ ^711616 
ΰΐθ ίοΓΟβΒ οί ΑηίίοοΙιαΒ οί δ7Γί& "^ΥθΓβ ο&ττγίΏ^ &Ι1 1)6ίθΓ6 ίΐιβπι, 
αηά ίΐιτβαίβηίης ί1ΐ6 Ιιοΐά οί Ε37Ρί ^^ ί^^ Τ^ββίβΐΏ οοαβί. ΤΙιίβ 
ηι&7 αοοοπηί ίοΓ ί]ΐ6 Βίοιγηββδ οί ί1ΐ6 πιονβηιβηίΒ οί Αηίίςοηαβ ίη 
223 Β.σ., -ϊ^ΐιο ν&β ρβΓίιβ,ρΒ -ν^αίίίη^^ ίο 8β6 ίΐΐθ βδβοί οί ίΗθ βνβηίβ 
ίη Αβί» οη ί1ΐ6 Οοατί οί Ε87Ρί (3, 2, 123). ΡΙυίΒΓοΙι ιβίβΓβ ίο 
ΰιβ ηε^οίίαίίοηΒ ίΐιαί τυ6Γ6 οαιτίβά οη \>βΪΨββΏ. Ρίοΐ6ηΐ7 αηά 
Αηίί^οηυΒ (Οΐβοπι. 22). 

2. δ€Ϊ τήν ταχ£<Γτην...ολοΐ9. Αη ίαηιΜβ νβΓΒβ τ^ΐιίοΐι ]ια3 
1)66η ίΗοη^Ιιί ίο Ιιανβ \)ββη ο[ΐιοί6ά ίΓοπι ίΐιβ ΙαίθΓ 0οπΐ6ά7. 

^κκυβ€ν€ΐν τ. 6., *ίο βίαΐεβ Ιιί8 &\1\ &8 ίη 3, 94, 4, αη 
βχρΓβδβίνθ ββΠΓβ, ί1ΐ6 Βρβοί&Ι ίοπη οί γτΐιίοΐι ί3 οηΐ7 ίοηηά ίη Ρ. 
Ληά ΡΙαί&ΓοΙι. 

τρ6 τον σ-υν€ΐναι, * 1)θίθΓθ 1ιί8 &γπι7 Ιιβατά ί1ΐ6 ηβ^β *. Τΐιβ 
χηοΓβ πβπλΙ οοηΒίπιοΙίοη νοηΐά 1)β τρίν ίη βυοίι α 8βηίθηο6, 1)ηί ?88 Ν0ΤΕ8. [π. 64 

Ρ. £τ6(ΐύβηϋ7 ρϊβίβτβ ιτρά αβ ίη 2, 68, 1. 8ο τ&^ΟΒΧο^γ Ιιβ 1ι&8 
ιτρό του ίη ρΐαββ οί ιτ/χ/ν ογ τρότβρον. 

3. νπ€ρθΙσθαι, * βητραββ ', Μί, * ραύ οηβββίί &1)ον6 ', α ββηββ 
ηο^ ίοτιη<1 \)βίοτβ Ρ. 1>η1; &ρρ6αΓίη^ αίβο ίη ϋιβ ίηβοΓίρϋοηβ 
ο£ ίΐιβ ρβήοά. 

4. τρ£ρ€ΐν τον ν6\ψον. Οί. ντΙΐΛ* ΡΙηίβΓοΙι βλ^β οι Αηϋ- 
§[0ηα8 έξβττόνα καΐ κατηθλα τ6ν 'ΚΧξ'ομέντι Ύ\1σχρω$ καΐ μοΧα 
νορίζοντα τόί$ ξένοα μισθόν καΐ τροφην τοίί νο\ίται$ (€ΐ6θΠΐ. 27). 
Μοτβ ϋιαη 5000 πιβτοβη&ηββ ίοη§[]ιί ίοΓ 8ρ&.Γΐ;α α^ δβΙΙ&βΪΑ 
(2, 69, 8). Ηβ ΙοβΛ αΐΐονβά ίΐιβ Ιιβίοΐ» ίο ρατοΐιαββ (Ιιβίτ ίιββάοια 
αηά 80 ΒβΓ&ρβά ίο^βϋήθτ 500 ίαΐεηΐβ (βίβοηι. 23) : ΒηΙ ΙΗβ βαΙ>- 
βίάίθβ οί Έ^γρί νί&τβ ίη<ϋ8ρ6η8&1)ΐ6, ίοι ϋιβ 1γ6&8ΠΤ7 οί 8ρ&τί& 
"ντΛβ βθΐάοπι ίαΐΐ, αηά ύιβτβ νίβτθ ίβν οϋίζβηβ *ο 8ηΙ)8βΓίΙ)6. 

6. άρκ€ΐν νίΓολαμβάνω. Τΐΐθ ιβ&άβτ \π11 ντίβΐι ίΙϊϋΛ ΡοΙ^Μοβ 
Ιιαά Γ6&117 8ΐ;ηάί6<1 \)τβγαγ ίη ίΐήβ ηι&ΙΙβΓ, 1)υ1; Ιιβ ίβ Ιοο ριοιίθ 
*ο 1βη8<ί1ΐ7 οπίίοίβπιβ οί ούιβτ τνπίβΓβ, &3 οί Τίιη&6Π3 &ηά 
Τ1ΐ6οροΏΐριΐ8, αηά ίη Β,οοοτά&ηοβ Υίίύι οηοίβη^ Π8&£;β 6ηι1κ>άίθά 
ίη ϋιβ ίβχί νίΐί&ί νουΐά ηο^ \)β ΓβββΓνβά ίοΓ &η Αρρβηάίχ. 
64 &\ΐΛ τφ, 'αβ 8θοη αβ' ; ίΐιίβ ηββ οί άμα -^ύι α^^. αηά ίηί. 
Βββπΐ8 ίο Ιι&νθ 1)€§ηη νϋΐι Ρ. ίη ι^Κοπι ϋ ίβ νβι^ οοηηηοη, &ηά 
ίύ ίβ α ίαπιίΙί&Γ ίβαίαΓβ οί Ιαίβι Ογθθ^, -^ΙιθΙΙιθϊ -^Ιΐι ρΓ68. 

ΟΓ ΒΟΓ. 

2. την <$χυρ^τητα. Τΐιίβ νοΓά ίβ ηο* ίοηηά 1)6ίθΓβ Ρ,, 
ίΐιοηξίι όχύρωμα οοοητβ ίη Χβηορίιοη αηά ίβ αίίβΓ^αΓάβ τιββά 1>7 
81; Ραηΐ (2 Οογ. 10. 4). Τΐιβ ϊοαάβ Γ&η ογβτ ϋιβ Ιιβί^ΐιΐβ οί 
Ρ&πιοη, 8ΐιά ίΐίθη ίΐιτοη^ΐι τιΐξξβά ηιοηηίαίη οοηηίι^ ογ οίοη^ 
ίΐιβ η&ΓτονΓ βίήρ οί βοαβί β,ϊ ίϊϊβ ρ&ββ οί Αηίβΐ'&6&. Τΐΐθ 
ίΓοηϋβΓ άίβίΓίοΙ; οί Ο^αιητίΛ νΐιίοΐι οοπιπίΛηάβά ϋιβ8θ γο&^ 
βΟχτ Μηδ 1οη§ Ίη&ϋβτ οί άίβρυίβ, Ιι&ά \>ββη '^τββίβά ίτοιη 
Αγ^οβ 1)7 8ρ£ΐΓίβ, 1)π1; ίο ΙιηπιΗθ ΙιβΓ ίί ν&β τββΙ^Γβά ίο Ιιβτ οΜ 
ηναί \)γ ίΐιβ Εοηιαηβ. 

ειαψ€ΐκ6τα τ. 8., 'ΐιαά €ΐί8ΐ)8ΐιά6ά Ιιίβ ΛηΏγ\ 

3. καταψθϋρο|ΐ^ς, ηββά, Ιίΐεβ ίΐΐθ 8ηΙ)βί., Ι)^ Ρ. ίη ίΐιβ 
βροοίαΐ ββηββ οί ίΐιβ τανα^ββ οί \7&γ. ΤΙήβ ββηββ βββπιβ ίο Ιιατβ 
Βββη οοηπηοη ίη ΙαίβΓ Οτββίί, &3 ίηββήρίίοηβ βΗο*^. €ί. ^6Π1- 
βλΙθπι, ΨίβηβΓ, 8ίηά, 1, 51. 

4. ΙπιρραίΓΗτμ,έν, «οβηβΠΓβ', Ιίί. *1)αββίίη8', & τ^οτά οηΐγ 
ίοηηά ίη Ρ. ΐϊ. 65] Ν0ΤΕ8. 289 

5. Ίτοιι^σ^ασΦαι. Ν&1)6Χ νοιιΐΰί Χ6&€ΐ τοιψΓ€σ&αι, \ν1ιίο]ι ίβ 
ιηοιο ίη &660Γά&η6β ^ί1ι Αϋίο τιβι^β {Μηβτη, 6, 344), αηά 
ίη ιηαη7 οΙΙιθγ ραββα^ββ 1ιθ ^τοαίά β1ιαη|;θ 1;1ιθ &ογ. ο£ ίΐιβ ίβχΐ; 
ίηίο Λ £α4. &£ίβΓ νβτΙ>β Ιϋβ ίΧ-Μ-ίΙ^αν^ \4η^€ο^, χβ^τεκτ/λ^νοί, ύτο- 
ΧαμβοΜω : 1>τιϊ ϋιβτβ ίβ ηο ι^&ττ&ηΐι ίοΓ βχρβοϋη^ ίΐιβ ρχβοίβίοη 
οί ύιβ βατΗθΓ Ιαης^α&^β ίη ϋΐύ κοιρή, 

6. Ιλονδ^υν. ϋ^θ ϋιβ αη^^βτ οί Ιίΐιβ Αϋιβηίαηβ α^αίπεΙ; 
Ρβήοίθβ ίη 1ί^ 0Α86 έκάκιΙ^οι^ 6η στρατψ/ό^ ώτ ο^ιτ έττίξάγοι^ 
ΤΙιτιο. 2.21, 5. 

65 2. την φάλαγγα. Τΐιβ Μ&οθάοηί&η ηιΐβιβ Ιιαά χύ&ά.α ίΐϊβ 
ο1θ8β ΟΓάβτ οί ίΐιβ ρΐιαίαηζ χηοΐθ βίίθοϋνθ 1>7 αάάίηβ ίο ϋβ 
άβρΰι αηά ^^βί^^ί, αηά ίηοιβ&βίηβ ΰΐ6 Ιθη^ίΗ οί Οοβ Βρ6&τβ 
(βαήββαβ), £γθ οί -νΐιίοΐι ριοίβοΐβά ίη ίιοη^ οί 6&οΙι ηιαη ίη 
ϋΛβ ίοΓβηιοβ^ τ&η^, νΐήΐθ ϋΐθ ^68^ ντβιβ βίΑηίβά &1κ)Υ6 ϋιβίι 
οοπιταάθθ' Ίιοαάα ίο ρΓοΙιβοΙ; ϋιβιη ίτοηι ϋιβ ι^'ν^βτ οί ηιίββίΐοβ. 
Ιί;8 ίπιρβ^πβ "^γαβ ΐΓΤθβίβϋΜβ -^Ιιβη ϋ οοαίά οϊχΒ,τ^β οη Ιβτβΐ αηά 
ιιηΙ)Γθ]ε6η ^οηηά, 1)αύ ϋ οοτιΐά ηού βαβίΐ; τβίοηη νΐιβη ϋ ναβ 
0110Θ 1>το^6η, ηοΓ αά&ρΐ; ί^ββίί ίο ϋιβ γατγίηζ ηββάβ οί ίΥιβ 
\)Λίίίβ'ζΐοταιά, ΤΙιβΓθ ψμ ηο δχβά ηπηιΐ)^, αηά \7Θ Ιιβατ οί αβ 
πι&ηχ 08 25,000 ίη ίΐΐθ ρΐι&ΐ&ηχ οί ΡίοΙβηι; Ρΐιίίοραίοτ (5, 65, 4), 
ύπΐ; ΰιβ ίοΓοβ 'νν^&β οίΐβη ρ&Γΐιβά ίηίο 2, 3 ογ 4 άίνίβίοηβ {δίφαΧ- 
αγγία, τριφ.), Ιί Γθςαίτθά Ιίίϋβ άήΐΐ αηά ΥίΛβ ΙίβΒί ΒχύίθΑ 
ίο πλίΐίϋα ¥τ&τί&τ6, Ιϊΐι^ Ροΐ7ΐ)ίιιβ νΐιο οβϋηι&ϊββ Λί Ιβη^^ ιίη 
βΐχβη^ &ηά ντβαΐ^βββ (18, 12-15) ΤΛίβα ϋιβ Βοηι&η Ιβ^οη ίατ 
&1>οτθ ίϊ ίη ΰοχί1)£Ιϋ7 αηόΐ νατίβά η86ίιι1η688. Ρ^ηΐιπβ αηόΐ 
Ρΐηίοροβηιβη ίήβά άίΐίθτβη^ θχρβάίβη^β ίο 1>γ6&^ ίί ηρ ίηΐο ηιοΓβ 
ηιαο&ββ&1)1θ άίνίΒίοηβ αηά βοηιΙ)ίηο ϋ ^1;1ι οϋιβτ ίοπηβ. 

«ιλταστάβ. Τΐιίβ ίοτοβ ίοόΐί ίία η&πιβ &οηι 1;1ιθ Ιί^ΐι^ 
Ιλτ^θ* — Βΐ)θϊΐί 2 ίθθ* ίη άίβπίθΙΐΜ, ΡγοΙμιΜ^ νοοΛ οονβΓθά τνίΛ 
Ιθ&ϋιβτ — ^ι^ΗΙι ντίιίβΐλ ίϊΐθ Τΐιτ&οίαη ηιβτββηατίββ ^θγθ οτί^αΐΐ^ 
αηηβά {Ηάί. 7. 75). ΤΗθ ηιί1ί1ί&τ7 τθίοπηβ οί ΙρΜοι&Ιίββ ηιαάβ 
ϋιβπι ίαηιοηβ Λί Αΰιβηβ. Τΐιβ^ οαπίβά }&Υ6ΐίη8, "^(Ιι & ΒίτΒ,ρ 
(άΎκόΧη) Λί ϊήβ οβηίτβ οί ζΤΒ,ΥΪίγ^ αηά & βρβατ οί 5 ίοβί Ιοη^ 
^ϋι α 8ΐ[Γ(Μ:ά. Τΐιβ^τ νβτβ ϋιη8 ίοτ ίηΐβπηβάί&ίθ η86 \>βίψοβΏ ίίήβ 
βΙάηηίβΙιβΓβ αηά 1ιορ1ϋ68, Αηά ο&ηιβ Λί ϋηιββ ίο Ιι&ηά ίο Ιι&ηά 
^^ϋα^ (Βηβΐιον.η.-Κοοίιΐ^, Οτ. ΚΗβ08ν3€8βη, 130). 

Ά^ρΜίναβ. Τ1ΐ636 ι^θΓβ Λ ΡΕβοπί&η ίήΙ>6 αββί^^ηβά 1>7 8ίταΙ)ο 
(7, 36) ίο ΰΐ6 ιβξ[ίοη ηβατ Μί Βΐιοάορβ αηά ίΐιο βοιίΓβββ οί ΙΙιθ 

Ο. Ρ. 19 290 Ν0ΤΕ8. [π. 65 

8ΐ»ΐ7ΐηοη, &ηά 2Λ άίΐίβτβηΐϊ ίίιηββ ϋιβ^ Ιι&ά 1>66η 8πΙ>ί6βί ίο ϋιβ 
Γοΐβτβ 1>ο1ί1ι ο£ Μ&οβάοηία &η<1 Τΐιπιοβ. Τΐιβ^ θβτγβά ΑΙθζ&ηάβΓ 
αηάβτ ίΐΐθ βοιηιη&ηά οί ϋιβίτ η&ΐίνθ οΐιίβίΐαίηβ, &ηά ϋιβίτ ϋ^ί- 
απηθά ΐΓοορβ '^θγθ οΑιβη ηββά 1)7 Ιήβ βηοοβββΟΓβ. 

Γαλατάς. Τΐΐθ ββΜβ 1;ηΙ)68 ι^ΐήοΐι ονβττ&η Μ&οβάοηίΑ &ηά 
ΝοΓϋιβηι Οιββοθ Ιιαίί α ο&οΛτχτγ 1)6ίθΓθ '^τβΓβ 1>Γ0^6η πρ αηΑ 
άίβρθΓββά αίΙβΓ & ίβν γοοχ^^ \ροΛ ιη&η^ οί ϋιβχη ββιτοά ίη 
ηβί$1ι1}θΐιηη$ Ι&ηάβ &8 βοΙάΐβΓβ οί ίοΓίυηθ, &ηά ^β οίύβη τβ&ά οί 
ϋιβιη &8 ιηβϊοβη&Γγ ίϊθορ8. 

8. €ΐ« τόν Μακιδονικόν τρόιτον. Τ1ΐ6 ρΓβρ. 18 ΙιβΓθ αββέΐ 
ίη ΰιβ 861186 οί κατά &8 6ΐ86ΐ^]ΐ6Γθ ίπ Ρ. Ιί 18 &180 1οο86ΐ7 ραί 
ίοΓ έν &8 €1% τούί τρό ημΛύν καιρούς, 4, 1, 6. Α8 Μ6ς^ορο1ί8 1ια4 
ίοΓ & ϋπΐ6 1)66]ΐ 1)1ο1;1ί6ά οαΐί οί ϋιβ γοΙΙ οί ϋιβ Αβίιαο&ιι Ιβ&ξ^β, 
Ηβ ίιι^ϋν68 ίοοίί 86Γνί6β ρΓθΙ)αΙ>ΐ7 &8 γοΐιιηίββτβ αηά βΐιονβά 
1^11611 Μ&66άοιιίαη 87ΐηρ&ϋιί68 1)7 ίϊιβ ιηί1ϋ&Γ7 ίοηη8 ντΜοΙι ΰΐ67 
αάορ^βά. 

Κιρκιδα*, γ. &1)0Υθ 48, 6. 

Βοιωτών. Νο ρ1&06 18 &β3ί^6<1 ίο ϋΐθΐη ίη 1;Ιΐ6 Ιίηβ οί 
1)&1;1;ΐ6 αϊ; 86ΐ1α8ί&; βο 1;]ΐ67 ίοπηβά ρΓθΙ)&1)ΐ7 α γ686γυ6 ίοτοβ. 
ΓοΓ ϋΐ6 η&ϋοηαΐ οΐι&τ&οΐΰΐ -νΐιίοΐι ϋΐ67 Ιιαά βΐιοτπι οί \&1β, οί, 
ηο1;6 οη 2, 49, 6. 

4. Δημήτρια. Ηβ \ν&β & ηαϋγθ οί &η ίβΐ&ηά ίη ϋιβ 
Ηαάή&ϋο αηά οοηιχηαηάβά ίΐιβ ΰίττίοη β&ιτί8οη οί ΟοτϋγΐΛ 
νήΐΒΏ. ίΐιβ Βοηιαη β66( αρρβατβά ίο ίτ66 ίΐΐθ ίβΐ&ηά ίτοπι Οηββη 
Τβυία. Ηθ ν&8 &ΐΓ6&ά7 οηΐ; οί ίαγοατ νί1;1ι ]ιί8 ιηί8ύτβ88 &ηά 1ιβ 
ίοίηβά ίϊιβ οίΐΐζβηβ ίη νβίοοχηίη^ ϋΐ6 Βοχηαηβ αηά Τθοβίνοά 
ιηαοΐι οί ϋΐ6 1;6ττϋθΓ7 ντίιίοΐι "^^αβ ϊβΛίβη ΐτοτα ΤβχύΛ &1 ίήβ βίοββ 
οί 1;1ΐ6 τναΓ. Η6 ηο^ν αββιιιηθά &ίΓ8 οί ίηάβρβηάβηοβ, αηά Ιιίβ 
&11ί&ηθ6 ^ϋ1ι ΐΐιβ Μ&οβάοηίαη πιΐ6ϊ ροίηίβ ίο ρΐ&ηβ οί ίαίατβ 
πηίοη &βιι1η8ί Βοιηβ. Ηί8 6&Τ66Γ ψ&β οηο οί αΐιηοβΐ αη- 
βχ&πιρίβά *Γ68,ο1ιβΓ7 &8 1ΐθ νΓ&8 1)7 ίητηβ α1ΐ7 ωιά 6ηβιη7 οί Λβ 
Βοιη&η8, ϋΐ6 Αο]ι&6&η8 αηά Α6ίο1ί&η8, αηά 'ν7&8 οηβ οί Ρΐιϋίρ'β 

νΟΓβί Λάνί86Γ8. 

5. Ίτασαν τήν ενναμιν. Τ1ΐ6 ίοϊοΧ οί 28,000 ίηίΑηίτ7 
βχβββάβ ΐΗθ βιιιη οί Ιίΐΐθ 86Υ6Γ8Ι οοηΐίη^βηίβ βρβοίββά \)γ 400. 
ΤΙλίβ Π1&7 ]ιαν6 1)66η 1ί1ΐ6 βίΓβης^ οί βοηιβ αΐΐίβά ίοτββ τνΐιίοΐι 
1ΐΕ8 άτορρβά ου* οί *1ΐ6 ϊβχί, βαοΐι &8 οί Λβ Ρΐιοοί&ηβ \?1ιο ατβ 
ίηοίηάθά ίη ΙΙιθ ΙίβΙ οί οοηί6άβΓ&<;68 ίη 4, 9, 4, Τ1ΐ6 Τΐιβββ&ΐί&ηβ π. 65] Ν0ΤΕ8. 291 

&ρρβ&τ *ο Ιιβνβ ία^θη ηο ρΛΓ* ίη ϋιβ οαιηρ&ί^. Οί. Ι)Γ078θη, 
Ηβη. 3, 2, 147. 

6. νροσδοκών. Υβ4 ίχηιηβάί&ΐΐθΐ^ 1>βίΌΓ6 "νν^β Ιιθλγ οΓ & ίοΓ&7 
νΐιίβΐι 1ΐ6 ιηαάθ αΐιηοβΐ; ^ο ίΐιβ ^Ιββ οί Ατςοβ, αηά ϋιβηοβ ίο 
Ρΐιΐίηβ απά Οιοΐιοχηβητιβ (Ρΐαί&τοΐι, Οΐβοιη. 26). 

τΑ$ |λ^ αλλα$. ΤΙΐ686 πιαβΙ; Ιι&γβ βοηγθΓξ^βά ίη ϋιβ ναΐΐβ^ οί 
ϋιβ τιρρβΓ Έπτοΐιαβ αηά Ιι&γβ Ιβά ϋιτοα£;1ι ϋιβ ρ&ββ οί ΡβΠβηβ. 
Τΐΐθ άίτβοΐί Γοαίθ &0ΓΟ88 Τ&78β*ϊΐ8 πι*ο Ιονβτ ΜββββηίΛ, ιι^ΐιίοΐι 
ναβ ϋββίί 6&8ίΐ7 άβίβηβίΜβ, ^708 ί&τ οηΐί οί ϋΐ6 ρΓθΙ)&1)1θ τοπίβ οί 
▲ηϋβοητΐ8, ίλοη^ΐι Ιΐιβ Μ6886ηί&η8 χοί^ΐιΐ; Η&υθ ιηαιοΐιβά \ίγ 
α ίη οοηοοΓύ ι^ϋι Ιιίττΐ. Τΐιβ ίηγ&άίης αηη^ ντοΑ ίο 1>6 βχ- 
ρβοΐβά ΙιονβνβΓ ίΓοπι Λβ βίάβ οί Τθ^θλ ογ Ατ^οβ. 

ιίσβολάβ. Τΐιβ &οηϋβΓ8 οί Ιι&οοηία νβΓβ ρΓονβτΜ&ΙΙ^ 8*Γοη8 
Ληά άί£6οϊΐ11ϊ οί Λθοβ88. Τΐιηβ αίίιβΓ Λβ νίο*θΓ7 οί I^βαο*^{^ Λθ 
Τ]ΐ6ΐ>&η8 8ΐιταη^ ίτοηι ίηγ&βίοη β&^ίη^ 2(τ( δυσβμβοΧωτάτη ή 
λακωνική ίΚέγ€το εΐροΛ (Χβη. ΗθΙΙ. 5, 5). Έρ&ηιίηοη<1&8, Ρθώιθ- 
ίππβ Ρο1ίθΓ0€*β8 Ληά Ρ^ΓτΙιιιβ βίοηβ Ιιβά ριΐβΐΐθά ΙΙιβίΓ ψ&γ 
ΰίΓοη^Ιι ίΐιβ οπΙθΓ Ιίηβ οί 8ρΛΓΐ;&*β άβίβηοββ. 

7. τήν Σ€λλα<Καν. Τΐιίβ ν»8 & Ιιίΐΐ ίοΓίΐΓθβΒ νΗίοΙι οοπι- 
πιαηάβά Λβ ΕρρΓο&οΙι ίο 8ρ&ΓίΛ \>γ ίΗβ ν&ΙΙβ^ οί ίΐιβ Οβηαβ 
ίή "ντίήοΐι ίΐιβ ϊοαάβ ίτοηι Τβ^βα &ηά Ατ^οβ οοηγοτ^βά. 

Ρίθ€ΐθΓη8, \7]ΐ6η ά68θήΙ)ίηβ ίΐιβ ίηγ&βίοη οί I^α6οη^α \}γ Έρα- 
χηίηοηάαβ, βροα^β οί ίΐιτβθ άίγίβίοηβ οί Ιιίβ ατπι^ τ^ΜοΙι ηιατοΐιβά 
Γββρβοίίγβΐ^ 1)7 ίΐιβ άίτθοί τολΑ ίτοηι Τβ^βα οη ίΐιβ λ^βδί, &ηά 
ϋιαί ίτοηι Ατςοβ ογβτ Μί. Ρατηοη ίΐιτοιιβίι ίΐιβ Τίττβαίίβ οη 
ίΐιβ Έαβί, αηά \)γ & ϋαίτά 1>6ίτ^66η ίΐιβββ ίνο ίΐιτοα^ΐι ίΐιβ τηξξβΛ 
Ιιίΐΐβ οί ίΐΐθ Ββίήίίθ. Α11 οί ίΐιβββ οοηγβτ^βά &ί δβΠ&βία (I^6&^6, 
ΡβΙορ, 3, 29). Ιί 'ν&θ ί1ΐ6Γ6ίθΓ6 & 1ιί^1ιΐ7 ίηιροτίαηί οιιίροθί οί 
8ρ&τία, οοηιηιαηάίης ίΐιο η&ίυταΐ ορβηίη^; ίηίο I^&^οηί& \>γ ίΐιβ 
ήγ6Γ Οβηηβ, αβ ΡβΠβηβ 1)1οβ^6(1 ίΐιβ αρρϊο&οΐιββ ίτοηι 8. λνοβίοτη 
Ατοαάία ίΐιτοη^ΐι ίΐιβ οίΙιβΓ ορβηίη^; οί ίΐΐθ ηρρβτ Έητοίαβ. Ιη 
ίΐιβ βαβίΐθ α βίαηάίη^ ^απίβοη τ^αβ Ιεβρί αηά Ιιβτθ &ηιΙ)α88&€ΐθΓ8 
^Λίίβά ίΗβ ρΙβ&θΠΓθ οί ίΐΐθ 8ρ»Γί&η ^ογβτηπιβηί. 

στοχαζ<>|λ€νο$. Τΐΐθ η&ίπΓ&Ι Γοπίβ ίτοηι ίΐιβ Νοτίΐι 1β7 1)7 
οηβ οί ίϊιβ Γ0Λ€ΐ8 νΐιίοΐι οοηγθΓδθά Ιαβτβ. Αη7 οίΐιβτ ρ&88 νοαίά 
Ιι&γβ ίηγοίγβά α Ιοη^ οίτβηίί ίΐιτοα^ΐι άίΜοηΙί οοιιηίτ7. 

8. δΰο λόφων, ΤΗθ Ιϋίΐβ ρΐαίη οη ίΐιβ Νοτίΐι οί ίΗθ Ιιίΐΐ οί 
Β«11&Βία ν&8 1)ατ6ΐ7 & ιηίΐβ 1οη$ \)γ Η&ΐί & ηιίΐβ Βτοαά, αηά 

19—2 292 ίίΟΤΕ8. [ιι. 05 

(ο ϋιβ Βοπϋι οί ϋ Γ&η ϋλθ ήγτϋβί Οοη^ΐοβ ν]ιί<^ Δο'ν^ £γοιιι 
Ιΐιβ λνββϊ ίηίο 1;1ΐθ Οβηαβ 2Λ, ϋΐθ ίοού οί ίΐΐθ Ιιίΐΐ η&χηβά Εν&β, 
ιιτίήΐθ ίΐιβ ΟΙ^ιηραβ βϋτείοΐιβά «Ιοη^ ϊήΑ Ε&βίαπι βίάβ οί ΰιβ 
ιηαίη ήγβτ. Ροΐ7ΐ>ίηβ οπιίΐ8 \ο β^γβ βχι^ίβϋ ίη&ηχι&ϋοη οη 
ϋΐ68θ ροίηΐ», ΛΒΒηϊΤΐίη^; ^11θ ιβΜΚβτ'β ίΑΐηίΗιυή^7 "^^ ϋ^ 
βοβιΐθ. 

9. τίΐ$ &' ^ον, ί^. οη ^]1θ ηφ.^ 1>&η]Ε ο£ ΰιβ ήνοΓ, νΙήοΗ 
ζηώβΒ & Ιοηβ 1^>βΧΗΐ ^ ^Ι^β Ί^^ϊ νοτιηά 41ΐ6 Ιιϋΐ οί 8β1ΐΜί&, »ηά 
ϋιβη ί&Πβ ίηϊο ϋΐθ Ειιτο^Μ }τΐ8( &1κ>νβ 8ρ&τ(&. 

σννιίμφ«•...νροΡαλ^μΐΗ»•, * Ιι&νΐηβ ϋιτοινη ηρ α Ιτβιιβίι αχμΙ 
ΒίοοίΜΐάβ οη 1>οϋι μ Ιίηββ οί άβίκαββ '. Οί. ηβθ οί ιτροβοΧή § 13. 
α ΨΛΒ & ίιιτ1;]ΐ6τ βχίβηβίωι οί Ιΐιβ πίθ&ηίη^ ^ο 1&^ ϋιβ τβτ^ 
Αβ Ρΐα^&τοΐι άοββ ίοχ Ικιβϋΐο ίββίίηβ μ ιιτβΠ λβ &ϋϋηάβ. 

τφΐο^•ν). Τ1ΐ68β ιιτβτβ Ιΐΐθ ίη1ΐΑΐ>ϋι&ηΐ8 οί ϋιβ ηππιβτοοι 
I^&^οη^&η ^ο¥Π1811^ρ8, νΐιο νβτθ ρτοΒ&Η/ οί Αο1ι&6»η πμ» 
νίϋι & ΥΑτ^ίη^ ίηίβηηίχ^πτθ οί Βοτί&η 61θη16η^β. Τΐιβ^ νβτθ 
ίΓββιηβη, Ηγίη^ οη ϋιβίτ ο\πι Ι&ηάβ, &ηά ΰΐθ ηΐΑίη8(»7 ο^ ^^ 
8ρ&Γΐ»η αηηίββ, 1)α1 ινϋΐι ηο το46 ίη ϋΐθ ^βηβτ&Ι &886πιΙ)ΐ7 ηστ 
ιβαΐ ροΙίϋοΑΐ ρο^τβτ, &ΙΙ οί ^τΐιίοΐι ^&9 οοηοβηΐτ&ΐβά ίΛ ^ΜΐιτϋΐΊη 
ϋΐθ Ιΐ&ηάβ οί ίΐΐθ ρήνϋβ^θά ηοΐιΐββ, νίκ) γτβτβ β&Πβά Σταμπάτοι 
ΒΑ άίβϋηοΐ; ίτοηι ϋιο ΑακβδαιμοΜίοι^ ίη ινίιίοΐι ιιτβτο ίηοίικίβά αΙβο 
ϋιβ νίΐΐ&β^θτβ οί ϋΐ6 οοηη4ΐ7 άΐβίτΐβίβ. 

τον "ΟλνμΛηγ κ«τ«εχι. ΤΜβ ^ιιβ ϋιβ ^«7 οί ΰιβ ροβίϋοΒ* 
&ηά ν&8 Ιιβίά 1>7 ϋΐθ Ι^ηΐΐκ οί Ιΐιβ 8ρ&τ^Αη ί(»χ3θβ ιιηά Ι17 ^ 
Ιοη^; ίη ρβΓβοη, 'νΐιίΐθ Ηβ βη^τοβΙοΑ ΰιβ 84θ^)6τ 116^^^8 οί Ευμ 
Ιό Ιιίβ 1)]Όί1ιβτ. 

11. ΆιτΚγονο9 8^, & ηοηι. λ\μ, οτ & ο&βο οί αη&οοίαΐΐιοη, 
ϋιοη^ΐι ΙΗβ δώ...άηΓέγρω τβΒΧΧΤΩΒΛ ίΐίιβ ύιχοαά ίη § 13. 

τοΐβ οίκβίοιβ, Ιθ. βηίΐθά ^ο ΰΐθ β^οηηά ¥Γΐιί<^ ϋοβ,γ νβτβ ίο 
οο(ηιρ7 * ^ 6&Υ&1Τ7 ίη ^^ Ηϋΐβ ρΐαίη 1)6ΐο ν, αηά ϋιβ ήβη »& 
αηηβ ίη οίοβο οτάιβχ οη ΙιΙιθ Ιιίΐΐ^ρ νΐιβτθ ΰι^ οοαίά <1βρ1ο7ι 
^Ιιίΐβ β^ίηηίβΐιβιβ οοηΐά ηιογβ ηροη ϋιβ βίορββ. 

ΐΓοραιτλήσαον. Τΐιίβ ίβ οηο οί ϋιβ α^ίβο^ΐγββ οοαρίβά ίη 
Ρ. ιπ^ ώϋ^χ ββη. 07 άϋί. ο&βο ι^ϋι ηο 8ΐλ&€ΐθ οί άίββτβηΙ 
ηιβαηίηβ. Οί. 5, 26, 18. 8ο ο^€ΐοι &ηΑ ΰιβ υοτΙμ ^Γ«^ 
€ύΊΓορ€Ϊρ, Βηά ΙΙμ ρχβροβίϋοη&Ι &άγβι1)8 έγγύί, κατάτιρ, έξψι 
(τύρίγγυ^, 

12. τη« τΛν άγί9&γ 6, ιτ., *ϋΜ ίωιοθ οί Απηβ λτοαιιΐ π. 66] ϋίΟΤΕΒ. 293 

βχρβήβιιοβά ϋοβηΐΜλίαηίβ ', \λ. 1ίλ:β ΰιβ Ιιηβϋίηβ ηχτ&γ οί Βρβ&η 
ρΓοίθοϋη^ ίτοιη ΙιΙιθ &οη( Γ&η^ οί ϋΐθ ρΐιαί&ηχ : οτ ρ6ΐ1ι&ρβ ί4 
ΒΙ&7 ϊβίβτ Βίπιρί^ 4ο <' ϋιβ &<;<ϋπ€ΐβ ο£ βίαΐίαΐ ^^Ι&Αί&Ιοτβ &β ύιβγ 
βϋοοά ίΛ ^η&τά ". θο τροβάΧΚεσθαι δόρατα, ΙμΛλβ ριαβΦθηάβΓβ, 
οηΑ τροβοΜϊ θυρβοΰ, 

ο^δ^ 7<^ άιτΑϋ'τι, &ο. * ηοΐΐιίη^; ^αβ ηβ^^ΐβούβά ίΐι&ί οοαίά 
1)6 ηβθάβά θϋ1ΐ6Τ ίοι Λϋοοίί οτ ^βίβηοθ, ίοτ ϋΛβνβ ντΛΒ βΛ οηοβ & 
βΐάΐίαΐ Ηηβ οί 1>&(1;1θ ΛΏά &η 6ηο&ιιιρηιβΐλ4 βθοτυτβ Αβ&ίηβΙ 
ϋββ&τιϋ'. 

ΐΓαρ€|λβολι(. Εγοιπ ΙΙιθ ρήηίΑΤ^ ββηββ οί ' ραΐ; ίη &1οη(;8ίάθ ' 
ταρβμβάλΧορ 1)60&ιηθ & πιίϋίοτγ ^βηη ίοΓ άται^ίη^ υρ & ϋηβ 
οί 1)αΗ1ο ογ ϋλ« ΟΓάβτ οί &η θηβ&χηρηίθηΐ. Τΐιβ 8αΙ)84Αηϋνβ 
18 ίτθςαβηϋ/ ηβ6ά 1^ Ρ. ίη 1>οϋι ϋιββο ββηβββ, &ηά βο »ΐ8θ 
ίη ϋΐθ Αοίβ οί ϋΐθ Αροβϋββ (21. 34) οί Ιΐιβ Γβ(πι1&τ 1>&ττ&β]ε8• 
Τ1ΐ6 ριιή8( Ρ1η7ηί<^υ8 βίτοη^ΐ^ οΐήο^ίβά ίο ίΗβ ίβπη λβ δα$'ώ9 
}Λιικ€δοι^ικ6ρ, Ιί ο&ηιβ ίηίο Π86 ϋιαύ ίβ ίη ϋιβ β^β οί (1ΐ6 
βοβοβββΟΓθ οί ΑΙθχ&ηάβΓ. 
ββ Ιν βραχιΐ διασπίματι. Τΐιίθ ϋΐηβύταίιβθ α ρθουΙί&Γ ηβ&^β οί 
^ ίη Ρ. Ιο οχρΓβββ &η ίηίβτν&Ι (&8 ^ άνοστάσα ογ €9^ διαστάσίΐ), 
οτ & άθ£ηϋθ άίβϊαηοθ ίν ^χτλ οτα^ίο» κ€ΐσθαι. 

νροδ€ΐκνύ<Ν^...Ι««νο(α<, * Ι»^ ϋΐΓβαΙοηίη^ θβηιοηβίταϋοηβ 1ιθ 
βζοίΐθά ϋιβ 6ζρ6θ4ι^ίοη8 οί ϋΐ6 «ηβοΐ7 *. 

3. ονδ^ άρτ^^ν οι^ <£., ' ηο ροίηύ η6β1βο4θά ογ ηη^&τάβά '. 

4. ιτάιπ» 7<^...<νδρα«, 'ίοτ ίΐιβββ ήναί ςβηβτ&ΐβ ι^ΐιοηι 
ΡθΓ<πιηβ ρίϋθά &β&ίη84 θ&οΐι οϋιβτ ικτ6Τ6 νβΐΐ ιη&4β1ΐ6ά ίη η&Ιηιτ&Ι 

&1>ί1ί&7'• 

5. χαλκάσ*ιη䀫• Τΐιβ οηΐ7 Μ&οθ^ηίαη ίηίαη^τγ βρθοίΔβ^ 
ίη 65, 2 1>βΒίά68 ίΐιβ βοΙάίβΓβ οί ϋιβ ρΙι&ΐΑηχ ικτθγθ (Ιιθ ρ6ϋ&8ίβ, 
απά ϋΐ68θ ^βτθ ηοΐί ϋιηβ αηηβά (οί. 4, 67, 6). ΤΙιθ οοηϋηββηίί 
οί Μ€β&1<^ρο1ί8 \τ&8 ίηάθθά βο β^ιπίρροά (οί. 4, 69, 4), ϊίχιί ϊήβγ 
νβΓβ ΒίΛίίοηθά Μον. ΡοββίΜγ 'ΛΓθ βΐιοηΐά ΓβΛά λευ^άστιδαί 
νάΐΐι δοΐιοηι. (ρ. 132) Αηά ηηάβτβ^Αηά &6 ρθΙΙαβΙβ, όχ ϋ ΐΏ&γ 
ϊΐΛΎβ 1)ββη &η (»ηίββίοη ίη ύιβ «^ιιφίβτ 1>6ίθΓβ. 

σΐΓ•{ραβ. Τΐιίβ ικτοκά ίβ ηβοά &β & 1ί4θΓ&1 Ιπαιβίλ^ίοη οί ίΗο 
τηαηίρΗίίΐΛ, ίΐιβ *ϊϊΒΧϊάΜ* οί Ια&γ, ^ϊΜι ββ,Ύβ ί1» η&πιβ ίο ίήβ 
Βΐη&ύβέί άίτίβίοη οί ϋιβ 1ιβ&ν7-αηηθά Βοηι&η ίηί&ηΐ37• Ιί ίβ 
ρί^οη Ιΐιαβ υβοΑ \>γ Ρ., Ιίΐίβ σημαία Βηά τάγ/Μ, &ηΑ αρρίίοά 
&ΐ8θ £;6η6Γ&1ΐ7 ^ο α \>οάγ οί πιβη Λί Απηβ ίη ο^ΐιβι ίοτο^• 294 Ν0ΤΕ8. [π. 67 

Ιη Λθ Αοίβ Αρρ. 10. 1 Λβ σνείρα *ΙταΧικ\ι Βθβιηβ 4ο ΙίΛνβ Ιίββη 

ΙναλλΑξ. 'νΤθ Γβαά οί & βίιηίΙ&Γ χηΐχΐιιιτβ οΐ άίίίβΓθηΙ ίοτο&Α 
^Ηβη Ρ^πΓτΙιαβ οοιηΐϊίηβά ϋαΐίαηβ αηά Έρίτο^β τιθ^Ι^ ^ι^αλλά^ 
σημΛίαν καΧ σνείραν φαΧαγ/ιτικήν, 

6. Κρητας. Αβ 8β1ιοηι. 8π^$6848 (ρ. 132) ίΐιίβ βΐιοτιΐά ρβτ- 
Ιιαρβ 1)6 *Ή.π€ΐρώταί νΐιο &γ6 βρββί&θά ίη 65, 4 αχηοης ϋιβ ιηβτ• 
οβηαήθβ, &ηά "^Ιιοββ χιπιη1)6Τ ^αΐΐίθβ τή1;1ι ^ίή&^ Υιβϊθ Γβς[ΐιίΓθά. 
Βα( ϋΐθ ηαηΐθ αίβο ραβββά ίηίο ιηίΐίΐι&ιγ ηββ £οι 1ί£;1ι4-&ηη64ΐ 
ίΓΟορβ Βρβοί&1ΐ3Γ βς[ΐΐίρρθά &8 1)0'ί7ΐηβη. 

κατ^ττιν. Τΐιβ βχΐιβηόΐβά ιΐ86 ο£ ϋιί8 &άν6τΙ) ίβ & βΙι&Γ&οΙβτ• 
ίβΐίο οί Ιΐΐθ 8ί7ΐ6 οΓ Ρ. ^^Ιιο &ίιη8 Λ^ άβ&ηίίθηβββ ο£ Ιοο&Ι &ηΑ 
8<;Γ&ί6^ο (ΐ68θήρ1ίοη. υ ίβ οοαρίβά '^ίΰι 1>οΰι ζ&α.. αηά άΑϋτβ 
«&86. Οί. Εγ61)8, Ρτ&ρ. Αάν, 2, 56. 

4ψ€δρ€(α$ λ. τ. * βίαϋοηβά &8 α Γθ86Γν6 ίοΓΟβ ', ΐ.β. ίο οοτβτ 
ίΐιβ Γ6&Γ οί ϋΐθ αάναποίης ίοΓΟββ. ΤΙιθ ι^ογ(1 ίβ οίΐ^η ηββιΐ 
ϊ)γ Ρ. &8 & χηίΙίΙαΓ^ %βτπι, &α β<ιχύΎΒ,Ιβηί 1κ> 1;1ΐθ I^&ϋη $ηΙ>^ 
ίίάίηηι, 

8. τους Μακ€86να$. Το ηια^β ϋΐ6 ήγ&ΐτ^ ϋΐθ ^ββηβτ 6&ο1ι 
]£ίη§ Ιιβ&άθά Ιιίβ 8ρ66ί&11^ ηαϋοηαΐ ίοιοβ α^&ίηβύ ίΐΐθ 6ηβιη7• 

9. διψαλλαγγ(αν έιτάλληλον, ' βο (Ιι&ύ οηβ ρΗ&Ι&ηχ ίοΠο'^^βά 
οίοβθ υροη αηοίΙΐθΓ \ 8.8 ^θ Ιιανβ ίη 1, 33, 9 ιτολλάι έχ' άΚΚήΧαα 
κατότΓΐν ϊστασαν σημαία^, Ηθ βρββ,ΐίβ βνβη οί τριφαΚΚαγγ'ια 
έττάΚΚηΚοί ίη 12, 18, 5, 1)η( &8 Ιιατάΐ^ ρο88ίΙ)1β. ^τάλλι/λο; ίβ & 
Ιβηη οί ηιί1ί1)αΓ7 Ι&οίίββ ίοαηά οηΐ^ ίη Ιαΐ^β τ^ΙιβΓβ. 

διά την <ΓΤ€ν6τητα. Ηθ ^ανθ ^τβαίβτ Αβρί^ι ίο ϋιβ Γ&ηΐκβ &8 
ϋΐθΓθ ΥΓ&8 ηοί Γ00Π1 βηοη^ΐι ίη &οη1; ίοΓ οηθ Ιβύτ^β 8^η&ιβ. 

10. ιτροσηρτημ^νοι. . .ιτρ^ ανΓο τ...^£ΐ;χ|, *1ι&ά 1)€6η άτακτη 
ηρ ίη οίοβθ οιύβΓ ίιΐδί &ί ίΐΐθ ίοοΐ; οί ϋΐθ Ιιίΐΐ'. 

4ν τφ Γ. ΐΓΟταρρ, *1)β8ίάθ Λβ ήνβΓ Ο.*, & ίΐθθ ιιβθ ο£ ϋιβ 
ρΓθρο8. 
07 τ^ν βονιτ^ν. Ρΐήΐθπιοη οί ϋΐθ Νθ^ Οοπίθά^ Ιιαά οΙ)]6θ(6ά Ιιο 
ϋιί8 ^ογΑ &8 ηη-Α(ϋθ. {έΊπσκώττ^ι. τό ίρομα ώί βάρβαροι, 
ΈΏ8ί&ί1ιίτΐ8 οη υ. 11, 710.) Ηβτοάοίαβ ΐφβιίαι ο< « Α'ιΙιΙιί οί 
Οττβηθ οαΐΐθά ίΐιβ βουνοί (4, 199), αηά Ιτοάβ ρΓθΙ)&1>ΐ7 ο&ηΐθόί ϋιο 
νοΓά ίο ΒτΓΛοηβθ, νΙιβΓβ ί* {^ωηθά & ρΐ&οβ ίη Βίθίΐίαη ρο6ίΐ7, Α8 
&ΐ8ο 1)0 ΑΙβχαηάΓία, ^Ιίθηοθ ί<; ρ&88βά ίηϊο ΰΐθ οοχηιηοη <1ί&ΐ6βί• 
Οί. ΒηΐΙΐθΓίοΓά, Νβυ) ΡΗττ/ηίοΗη», ρ. 460. π. 68] Ν0ΤΕ8, 295 

4. Φιλονοήιην. Ρ., νΒο β&ηΐθ οί ηοΜθ βίοβίς αηά νββ 
ο&τβίτιΐΐ^ ^^&^η6ά ίη θ&γΙ^ 76&τ8, βηίο^βά ίη ^οαϋι ϋΐθ ίιίοιιάβΐιϊρ 
οί Εοάβιηαβ άπα Ββιηορίι&ηθβ, '^Ηο \76τβ άίβϋη^^ηίβΐΐθ^ ίη ϋιβίτ 
ϋιηβ &8 ρ&^ήο<;8, ρΙιίΙοβορΙιβΓβ &ηΑ Ι^τ&ηηίοίόΐββ. Ηθ (οοίε 
Ερ&χηίηοηάΑ8 &8 Ιιίβ ρ&1^;βηι &ηά 8<;ηάίθά οΛ^/ειάγ^^ 9χ% οί τ^αΓ, 
πίθάϋαϋη^ οη ίΐ» ρΓθΙ)1θΐη8 ίη Ιιίβ άαίΐ^ Η<168, αηά οοΏΓϋη^ 
Ιι&τάβΐήρ &8 & η60688Α]7 ΐΓ&ίηίη^ ίοΓ ϋιβ βοΙάίθΓ'β Ηίθ. Ηθ Ιιαά 
ίοα^ΐιύ 'νίϋι (ΐ68ρ6Γ&<;θ τ&Ιοπγ ιτ1ι6& Οΐβοηίθηββ 8τιτρή86ά Ιιίβ 
ίΐΜγ, &ηά ^&8 αιηοη^ ϋΐθ ΐΑβί Ιο ΓβϋΓβ \ο Μ6886ηθ. Ηβ ϊπηιβά 
1118 βϊπάίββ Β.ί\^βΓ^9χβίΒ %ο ^οοά οοοοιιηϊ ^Ιιβη Ιιβ ιβίοηηβά 
ϋΐ6 ηιί1ϋ&ΐ7 878(^Β οΙ Ιίΐΐθ Αοΐιαβαη Ιθ&^θ. 

5. κο|μ8^ ιοίον. Ηθ ι^&8 80 ^βαηι οΙΑ αοοοΓάίη^ ίο Ρίτιίατοΐι 
κϊ ϋιίβ ϋβιβ. 8ο Ρ. 8α78 ίΐι&ΐ; Είαιηίχιίηηβ νέο^ ψ κομχ^ {π\€ίω 
γ^ «^ τριάκοντα έτων ούκ €Ϊχ€) 17, 12, 2. 

τού« Ιαντον. Τΐιβ^ ι^θγθ οηάβΓ ίΐΐθ βοιηιη&ηά οί ΟβΓβίάαβ 
(βί. 65, 4), 1)ΐι<; 1ιί8 άββρθτ&ίθ γ&ΐοατ ίη ίϊίβ ηί^Ιιί &1;ίαοΐ£ ιη&7 ^^^ 
ίηβρίτθά θοηβάθηοθ ίη Ρΐιίίοροθηιβη. 

7. <2ΐΓφ£οΓπχΜΓτον, * Ιι&γίης ίΙιβίΓ αίίθηϋοη υηϋβίΓ&a